Sunteți pe pagina 1din 10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂRPINIȘ NR................./............................

Aprobat,
Director,
Prof.

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

1. INFORMAŢII DE BAZĂ:
Elev cu cerințe educaționale speciale înscris în învățământul de masă

Numele elevului: L.P.M


Data naşterii:15.08.2008
Școala Gimnazilă Cărpiniș
Clasa: a II-a
Psihodiagnostic: Tipul de deficienţă: Deficienţă mintală ușoară
Certificat de Orientare Școlară și Profesională nr.117/15.07.2016
Recomandare: curriculum adaptat, profesor itinerant și de sprijin
Diagnosticul elevului:Din punct de vedere medical:grad de handicap MEDIU;
-Din punct de vedere psihopedagogic:intelect liminar,deficit de atenție,adaptare
inferioară la cerințele programei școlare pentru clasa a II-a.
Informaţii despre mediul familial: Petre este mezinul familiei,mai are un frate mai mare.El este în
plasament la bunica maternă,mama fiind decedată.
ECHIPA DE INTERVENŢIE:

Numele cadrului didactic: prof.înv.primar DUMITRESCU DANIELA


2. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE:
 observaţii curente;
 aplicaţii practice;
 fişe de lucru;
 fișe de evaluare;
 convorbire individuală;
 observaţia spontană şi dirijată.
 Portofoliul.
3. OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

1
Pe termen lung:
● Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale elevului, a ritmului propriu de achiziţie, prin
observare zilnică şi prin sintetizarea tuturor informaţiilor primite de la bunică;
● Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor gramaticale;
● Dezvoltarea psihomotricităţii fonoarticulatorii și motricității generale;
● Consolidarea conceptului de număr ca succesiune;
● Dezvoltarea capacităţii de a efectua calcul matematic.
Pe termen scurt:
● Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală;
● Să participe la activități de grup, inclusiv la activitățile de joc, în calitate de vorbitor, dar si de auditor;
● Dezvoltarea capacităţilor de scriere - citire;
● Participarea la activităţi matematice (succesiune, calcul);
● Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris;

SCOPURILE PROGRAMULUI:

● Dezvoltarea exprimării orale, întelegerea și utilizarea corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale;
● Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic;
● Educarea unei exprimări corecte din punct de vedere gramatical:
● Dezvoltarea abilităților de pronunție și citire corectă
● Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi scrierea lizibilă a
cuvintelor;
● Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
● Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme;
● Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic;
● Formarea și dezvoltarea capacității de analiză și sinteză;
● Dezvoltarea dezvoltarea unor trăsături pozitive de personalitate din domeniul afectiv- motivational și a
deprinderilor de muncă individuală;

4. A) DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE:

2
 Intervenția educațională adaptată vârstei și nivelului de înțelegere stimulează elevul în vederea
dezvoltării capacităților de învățare și asimilarea de noi cunoștințe: dezvoltarea structurilor perceptiv –
motrice, coordonare spatio-temporală, dezvoltarea limbajului expresiv, abilități de scriere- citire;
 Prin exersarea și antrenarea capacității de concentrare a atenției se înregistrează progrese în
domeniul cognitiv, fapt ce generează dezvoltarea unor trăsături pozitive de personalitate din domeniul
afectiv- motivational și a deprinderilor de muncă individuală;
MATERIALE
OBIECTIVE METODE SI TEHNICI
UTILIZATE
- efectuarea unor exercitii de - convorbirea - planșe
relaxare, pentru concentrarea - povestirea - fișe de lucru
atentiei și dezvoltarea memoriei; - problematizarea - jocuri de construcție
- exercitiul de relaxare - plastilina
- cărți
- puzzle
- educarea auzului fonematic, a - exercitii de gimnastică respiratorie și - planșe
atenției vizuale, a analizei auditive fonoarticulatorie; - fișe de lucru
și îmbogatirea vocabularului; - exerciții pentru formarea priceperilor și - jocuri
deprinderilor de pronunție corectă a silabelor - cărți
și cuvintelor;
- exercitii de formulare a unor propoziții
simple cu sunetul învățat în diferite pozitii;
-exerciții de asociere fonem-grafem;
- povestiri după imagini, planse;
- demonstratia;
- stăpînirea si motivarea personală - exerciții de autocunoaștere; -fișe de lucru
prin gestionarea adecvată a - exerciții pentru cresterea stimei de sine și a -desene
trăirilor afective negative; încrederii în forțele proprii; -minge antistres
- exerciții pentru managementul emoțiilor -joc de rol
negative;
- convorbirea;
- problematizarea;
-identificarea.
3
- explicarea și formarea unor - efectuarea temelor și învățarea pentru -cărti, caiete;
deprinderi eficiente de studiu; oferirea unui model de lucru; -fișe de lucru și
- efectuarea temelor la cabinet - explicația; cartonase
când este posibil; - exercițiul
- organizarea locului de învățare - convorbirea;
cu eliminarea elementelor - exercițiul;
distractoare; - aprecieri
- sprijinirea copilului în - tratarea diferențiată; -planse
parcurgerea materiei în ritm - relatie empatică învățător-elev, profesor de -jocuri
propriu și ajutor la solicitarea sprijin-elev; -casete
doamnei învățătoare; - intervenție individualizată -carti
- construirea unui orar și - convorbirea; -cartonașe cu sarcini
respecterea lui astfel încât elevul - exercitiul -fișe de lucru
să iși faca temele, să se
consolideze cunoștințele
- măsuri unitare de susținere a - consultarea; -monitorizarea
copilului de către familie; - informarea succesului prin
- motivarea familiei în continuarea - empatia acordarea de fete vesele
tratamentului de specialitate
recomandat;

B) DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE:

 Antrenarea elevul în activităţile specifice pe arii curriculare cu respectarea particularităţilor de


vârstă şi individuale;
 În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, sarcini individualizate, cu respectarea planificării
materiei (cu revizuiri şi adaptare curriculară;

4
MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi
manualele şcolare, obiecte de uz general;

Domeniul de intervenţie: LIMBA ROMÂNĂ


Limbajul expresiv: vocabular sărac
Atenție: capacitatea de concentrare a atenției diminuată
Orientare spațio-temporală: deficitară
Menține liniatura caietului cu dificulate. Scrie dezordonat, nu se orientează în pagină, nu respectă o
dimensiune pentru literele scrise.

Obiective Criterii minimale Metode şi


Obiective
pe termen Activităţi de învăţare pentru evaluarea instrumente
operaţionale
scurt progresului de evaluare
1.Dezvoltarea 1.să înţeleagă -exercitii de delimitare - înţelege Evaluarea
capacităţii de semnificaţia globală a a cuvintelor in enunturi; semnificaţia orală şi scrisă
receptare a mesajului oral globală a unui text
-exercitii de stabilire a Aprecieri
mesajului oral - să sesizeze intuitiv scurt, după
pozitiei unui cuvant stimulative
corectitudinea unei ascultarea repetată
intr-o propozitie;
propoziţii ascultate a acestuia, sau Evaluare cu
- să distingă cuvintele -jocuri de identificare a după lămuriri mai multe
dintr-o propoziţie dată, pozitiei silabelor in suplimentare; reveniri
silabele dintr-un cuvânt cuvant; - formulează
şi sunetele dintr-o silabă răspunsuri la
-exercitii de distingere a
- să sesizeze sensul întrebările puse,
sunetului initial, final
cuvintelor într-un enunţ uneori cu Evalu
sau din interiorul unei
dat imprecizii, ări curente
silabe sau al unui
2. să formuleze clar şi corectate la formative
cuvânt;
2.Dezvoltarea corect enunţuri verbale solicitarea
Probe
capacităţii de potrivite unor situaţii -identificarea cuvintelor învăţătorului;
scrise, fişe de
exprimare orală date ce contin sunetul învăţat - distinge şi
lucru
- să integreze cuvintele si despartirea lor in delimitează

5
noi în enunţuri silabe; cuvintele în
3. să identifice litere, propoziţii de două
-jocuri de punere in
3.Dezvoltarea grupuri de litere, silabe, cuvinte, rostite
corespondenta a unui
capacităţii de cuvinte şi enunţuri în clar de învăţător;
cuvânt auzit cu
receptare a textul tipărit şi în textul - distinge, după
imaginea
mesajului scris de mână auz, silabele şi
corespunzătoare;
- să desprindă sunetele, dintr-un
semnificaţia globală a -exercitii de despărtire a cuvânt dat, de 1-2
unui text citit cuvintelor în silabe; silabe;
4.să citească în ritm - pronunţă, corect,
- exerciţii de trasare a
4.Dezvoltarea propriu, corect un text cuvântul integral
elementelor grafice;
capacităţii de cunoscut şi pe silabe, cu
exprimare scrisă - să scrie corect litere, - exerciţii de scriere a imprecizii
silabe, cuvinte unor elemente grafice corectate cu
- să scrie corect, lizibil pregătitoare, care să sprijinul
şi îngrijit propoziţii faciliteze scrierea învăţătorului;
scurte literelor; - asociază sunetul
cu litera de tipar,
- exerciţii de scriere a
sau de mână;
literelor, silabelor,
citeşte în ritm
cuvintelor si
propriu silabe,
propoziţiilor;
cuvinte şi
- exerciţii de scriere a propoziţii
literelor si a cuvintelor, alcătuite din 2-3
respectând forma, cuvinte, uneori cu
mărimea lor; inversiuni sau
repetări, corectate
- exerciţii de încadrare
la intervenţia
corectă în pagina a
învăţătorului;
textului (data, alineat);
- citeşte cuvinte
- exerciţii de apreciere scrise, formate din

6
corectă a spaţiului silabe cunoscute;
dintre cuvinte; - copiază,
transcrie şi scrie
- dictări de cuvinte si
după dictare litere,
propoziţii;
silabe şi cuvinte
cu abateri de la
regulile grafice;
-copiază/
transcrie/ scrie
după dictare, cu
unele omosiuni,
inversiuni de
litere.

Domeniul de intervenţie: MATEMATICĂ


Dificultăți de percepție și reprezentare a cifrelor;
Dificultăți în înțelegerea succesiunii, ca număr;
Capacitate diminuată de analiză și sinteză.
Orientarea și centrarea în pagină se realizează cu dificultate;
Tulburări în însusirea competentelor scris –citit.
Scrie dezordonat, nu se orientează în pagină, nu respectă o dimensiune pentru cifrele scrise.

Obiective Obiective Activităţi de învăţare Criterii minimale Metode şi


7
pentru evaluarea instrumente
pe termen lung de referinţă
progresului de evaluare
1. Cunoaşterea şi 1.să scrie, să - exerciţii de numărare cu - asociază mulţimi
utilizarea citească numerele obiecte de la 0 la 10; (alcătuite din Evaluarea
conceptelor naturale de la 0 la obiecte identice, orală şi scrisă
specifice 10; - exerciţii de citire şi de uşor de numărat), cu
matematicii scriere a numerelor numărul lor
- să compare două naturale de la 0 la 10; (cardinalul
Aprecieri
numere cu mulţimii);
- compararea şi ordonarea stimulative
diferenţă de o - identifică cifra
numerelor de la 0 la 10;
unitate; zecilor şi cifra
- exerciţii compunere şi unităţilor în scrierea
- să completeze descompunere cu numere unui număr de două Evaluare
un şir de numere; naturale de la 0 la 10; cifre; curentă
- să scrie vecinii -numără corect,
numerelor; - exerciţii de alegere a crescător şi
unei descompuneri descrescător, din 1
potrivite pentru efectuarea în 1, în concentrul
unui calcul; 0-10; Evaluări
- copiază, transcrie curente
2. Dezvoltarea 2. să exploreze - rezolvarea de probleme şi scrie după dictare
cu obiecte sau cu desene formative
capacităţilor de modalităţi variate cifrele, cu greşeli
explorare/investigare de compunere şi simple: puncte, cerculeţe, privind Probe scrise,
şi rezolvare de descompunere a linii etc.; corectitudinea fişe de lucru
probleme numerelor, în - rezolvarea de probleme elementelor grafice,
concentrul 0 – 10 cu obiecte sau cu desene încadrarea în spaţiul
cu obiecte de simple: puncte, cerculeţe, de scriere,
sprijin; linii etc.. înclinarea;
-efectuează adunări
-ex. de descompunere a şi scăderi în
numerelor în sume şi concentrul 0-10, ,
diferenţe ; utilizănd
simbolurile +, -, =
-ex. de adunare şi scădere în scrierea unui
3. Formarea şi 3. să efectueze cu numere de la 0 la 10 ; exerciţiu;
dezvoltarea operaţii de - efectuează corect
capacităţii de a adunare şi de -ex. de aflare a numărului 50-60% din
comunica utilizând scădere cu necunoscut ; exerciţiile cu o
limbajul matematic numere naturale singură operaţie
de la 0 la 10 cu -ex. de verificare a cuprinsă într-o listă
obiecte de sprijin, dată;
rezultatului prin probă ;
material intuitiv - descompune
concret; -ex. – joc pentru numere naturale mai
mici decât 10 în
verbalizarea etapelor de
sume sau diferenţe,
calcul utilizând obiecte;
8
-ex. de analiză a părţilor -rezolvă probleme
componente ale unei cu date numerice şi
probleme ; enunţ sintetic, care
presupun o singură
-ex de transformare a unei
operaţie, cu numere
probleme păstrând mai mici decât 10,
4. Dezvoltarea 4. să rezolve numerele date recurgând la
interesului şi a probleme care modelarea figurală a
motivaţiei pentru presupun o -ex. de numărare cu pas datelor problemei;
studiul şi aplicarea singură operaţie dat „înainte” şi „înapoi” - execută, parţial
matematicii în dintre cele cu şi fără sprijin de corect, în ritm
contexte variate învăţate. obiecte sau desene ; propriu, comanda
dată, după lămuriri
-ex. de comparare a suplimentare;
numerelor folosind
diferite reprezentări ale
acestora ;

Prin acest program se urmărește:


 Stimularea capacităților psihoindividuale, afectiv – motivaționale;
 Conturarea unor modele de comportament cu un grad mare de adaptare şcolară şi socială;
 Dezvoltarea limbajului și a exprimării verbale;
 Antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-i valoriza potențialul;
 Dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi;
 Dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic;
 Dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor și cifrelor;
 Dezvoltarea capacității de pronunție clară și citire corectă;
 Formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris;
 Dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
 Dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;

1. Evaluarea programului de intervenție personalizat: la fiecare 6 luni sau la finalul fiecărui


semestru.

9
Activităţi de consiliere a familiei: clarificarea rolurilor şi responsabilităţilor fiecărui părinte,
stabilirea programului copilului, crearea unei atitudini pozitive faţă de copil, antrenarea părinţilor în activităţi
educative cu copilul, stabilirea modului de petrecere a timpului liber cu copilul, stabilirea unui program de
socializare.

Întocmit,
Profesor învățământ primar :
Dumitrescu Daniela
Semnătura.........................

10