Sunteți pe pagina 1din 4

Concursul “Ştefan Procopiu” al elevilor romani de pretutindeni.

Etapa judeţenă
17 februarie 2007
Clasa a XII-a

A. MECANICĂ
Se consideră acceleraţia gravitaţională g =10 m/s 2
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 3
puncte

1. Care din afirmaţiile de mai jos, referitoare la corpul din figura alăturată ce stă pe o suprafaţă  
orizontalăufixă, v F3
ur este adevărată?uur uu
r  
a. dacă F2 este acţiune, F4 poate fi reacţiunea ei ; b. F3 poate fi „ normală ” ; F4 F2
uu
r uu
r 
c. F1 poate fi forţă de frecare ; d. F2 poate fi forţă de frecare.
r
2. Găsiţi afirmaţia FALSĂ referitoare la v : 
a. se măsoară în m/s ; b. are direcţia tangentă la traiectoria mobilului ;
F1
c. determină totdeauna apariţia unei acceleraţii; d. are direcţia şi sensul impulsului corpului.
3. Una din afirmaţiile de mai jos este adevărată:
a. forţa centripetă ce acţionează asupra unui corp are direcţia tangentă la traiectoria acestuia ;
w2
b. forţa centripetă are mărimea : F = m ;
R
c. forţa centripetă are sensul spre exteriorul cercului;
d. pentru un biciclist care descrie o curbă în plan orizontal, forţa de frecare este o forţă centripetă.
4. Care din afirmaţiile de mai jos referitoare la lucrul mecanic este FALSĂ :
a. este o mărime fizică vectorială ;
b. este pozitiv pentru forţe motoare;
c. este nul pentru orice forţă perpendiculară pe deplasare ;
d. este negativ pentru forţe rezistente.
5. Una din afirmaţiile de mai jos referitoare la impulsul unui sistem format din două puncte materiale este totdeauna corectă:
a. nu se modifică atunci când forţele exterioare sistemului se schimbă ;
b. nu se modifică atunci când forţele interioare sistemului se schimbă ;
c. nu se modifică dacă asupra sistemului acţionează numai forţe de frecare ;
d. este o marime scalară.

II. Rezolvaţi următoarele probleme:


1. Doua corpuri cu masele m1 = 0,4 kg şi m2 = 0,6 kg pornesc simultan dintr-un punct şi descriu o traiectorie circulară de rază
10
R= m cu vitezele unghiulare w1 = 0,12p rad / s şi w2 = 0,08p rad / s în sensuri opuse.
p
a. calculaţi vitezele celor două corpuri ;
b. după cât timp se intâlnesc cele două corpuri şi ce distanţă a parcurs fiecare până în acest moment. Locul şi momentul plecării se
consideră originea distanţelor şi a timpului ;
c. în momentul întâlnirii cele două corpuri se ciocnesc plastic. Calculaţi viteza noului corp format după ciocnire şi căldura degajată
în acest proces.
6 puncte

2. Dintr-un turn este lăsat să cadă liber un corp cu masa de 2 kg. Viteza corpului la baza turnului este de 20 m/s. Calculati:
a. timpul de cădere şi înălţimea turnului ;
b. energia cinetică şi potenţială a corpului după 1 s de cădere ;
c. distanţa parcursă de corp în ultimele 0,4 s de cădere. 6 puncte

III. Răspundeţi la următoarele întrebări:


1. Cand si unde s-a nascut Stefan Procopiu?
2. Unde isi urmeaza cursurile liceale Stefan Procopiu?
3. Ce face Stefan Procopiu dupa absolvirea facultatii?
4. Ce liceu a urmat Serban Titeica?
5. In ce an si-a sustinut lucrarea de doctorat si in ce domeniu?
6. Care sunt principalele tratate pe care le-a publicat Serban Titeica 3puncte

Notă: La subiectul III se va răspunde o sindura dată.


Concursul “Ştefan Procopiu” al elevilor romani de pretutindeni.
Etapa judeţenă
17 februarie 2007
Clasa a XII-a
B. ELECTRICITATE ŞI MAGNETISM
Permeabilitatea magnetică a vidului are valoarea  0 = 4p 10 7 N / A 2 .
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect 3
puncte
1. Relaţia care exprimă dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură este:
ro r
a. r = ; b. r = ro (1 + a t ) ; c. r = roa t ; d. r = o
1+ a t at
2. La bornele unui rezistor R se leagă două surse identice în paralel. Intensitatea curentului prin rezistor este:
E
I= 2E 2E E
a. r ; b. I = ; c. I = ; d. I =
R+ R + 2r R+r R + 2r
2
3. Una din afirmaţiile de mai jos referitoare la forţa electromagnetică este FALSĂ.
a. este forţa cu care un câmp magnetic acţionează asupra unui conductor parcurs de curent elctric ;
b. are direcţia perpendiculară pe planul format de conductor şi liniile de câmp magnetic ;
c. sensul ei se determină cu regula mâinii drepte ;
d. mărimea ei este : F = BI l sin a
4. Urmăriţi cu atenţie modul cum se deplasează magnetul în figura de mai jos şi notaţi litera ce corespunde figurii în care sensul
curentului indus este desenat corect.
  N ↑
N ↓v N fix N ↑v v

↑i ↑i ↑i ↑i

a. b. c. d.
5. Datorită fenomenului de autoinducţie, în circuitul din figura alăturată, se produce: bobina
a. creşterea bruscă a intensităţii curentului la închiderea întrerupătorului K ; k E, r
b. scăderea bruscă a intensităţii curentului la deschiderea întrerupătorului K ; →
c. apariţia la bornele bobinei a unei tensiuni mai mari decât t.e.m. a sursei la închiderea intrerupătorului K ;
d. apariţia, la bornele bobinei, a unei tensiuni mai mari decât t.e.m. a sursei la deschiderea intrerupătorului K ;
R3 k
II. Rezolvaţi următoarele probleme:
R4 R2
1. Pentru circuitul a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: R 1 = 300 Ω , R2 =
600 Ω , R3 = 100 Ω , R4 = 200 Ω , E = 24 V, r = 10 Ω. Atunci când K este deschis, puterea
absorbită de R1 este P1 = 1,08 W. Calculaţi: R5 R1
a. intensitatea curentului prin sursă şi tensiunea la bornele sursei, pentru cazul în care K este
E, r
deschis ; b. valoarea rezistenţei R5 ; c. cât devine intensitatea curentului prin sursă la închiderea

întrerupătorului K .
6puncte

O
2. Un conductor unghiular cu vârful în O se află într-un plan orizontal. Pe conductor se delpasează o bară
care este permanent îm contact cu conductorul în punctele M şi N. În timpul deplasării barei triunghiul →
B
MON este echilateral. Intregul sistem este într-un câmp magnetic uniform vertical (ca in figură). Se θ
cunosc: viteza barei v = 2 m/s, inducţia câmpului magnetic B = 0,1 Tşi rezistenţa pe unitatea de
D
1 M N
lungime atât a barei cât şi a conductorului r = W / m . a. calculaţi fluxul magnetic prin circuit în
3 →
v
momentul t1 când OM = l = 4 cm ; b. calculaţi t.e.m. indusă în bară în momentul t1 ; c. arătaţi că în
timpul mişcării barei intensitatea curentului prin circuit rămâne constantă şi calculaţi această valoare constantă. 6 puncte

III. Răspundeţi la următoarele întrebări:


1. Cand si unde s-a nascut Stefan Procopiu?
2. Unde isi urmeaza cursurile liceale Stefan Procopiu?
3. Ce face Stefan Procopiu dupa absolvirea facultatii?
4. Ce liceu a urmat Serban Titeica?
5. In ce an si-a sustinut lucrarea de doctorat si in ce domeniu?
6. Care sunt principalele tratate pe care le-a publicat Serban Titeica 3puncte
Notă: La subiectul III se va răspunde o sindura dată.
Concursul “Ştefan Procopiu” al elevilor romani de pretutindeni.
Etapa judeţenă
17 februarie 2007
Clasa a XII-a

C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ ŞI FIZICĂ MOLECULARĂ


Numărului lui Avogadro N A = 6,023 10 23 mol  1 , 1 atm  10 5 N / m 2 , R  8,31 J / mol  K , T0 = 273 K
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 3
puncte
1. Masa unei molecule de gaz NU este exprimată corect prin una din relaţiile de mai jos:
 K pV
a. mo = ; b. mo = mr u ; c. mo = ; d. mo = 
NA R RT

2. Pentru un gaz ideal , legea transformării izocore este:


p V pg 1
a. pV = const ; b. = const ; c. = const ; d. = const
T T Tg

3. In comprimarea adiabatică a unui gaz ideal, energia sa internă:


a. creste ; b. scade ; c. ramâne constantă ; d. scade şi spoi creşte.

4. Motorul Otto funcţionează după o transformare ciclică, formată din:


a. două izocore şi două izobare; b. două izocore şi două adiabate;
c. două izoterme şi două adiabate; d. două izoterme şi două izobare.

� 3R �
5. Se amestecă 1 moli dintr-un gaz ideal monoatomic CV1 =
� cu 2 = 3 1 moli dintr-un gaz ideal biatomic
� 2 �

� 5R �
�CV2 = . Căldura molară izocoră a amestecului este:
� 2 �

a. 2 R ; b. 2,25 R ; c. 2,50 R; d. 2,75 R

II. Rezolvaţi următoarele probleme:


1. La mijlocul unui tub cilindric, orizontal inchis la ambele capete se află o coloană de mercur de lungime h. Lungimea unei coloane
de aer este ℓ şi temperatura T. Presiunea atmosferică este p o = 7 ρgh. Rotind tubul în poziţie verticală coloana de mercur se
deplasează cu l / 2 . Considerând cunoscute h, ℓ, T, densitatea mercurului ρ şi acceleraţia gravitaţională g, determinaţi:
a. presiunea gazului din tub în poziţie orizontală;
b. lungimea coloanei de aer de deasupra mercurului dacă, în poziţie verticală, se deschide capătul inferior al tubului;
c. temperatura maximă la care poate fi încălzit sistemul, în situaţia de la punctul (b), pentru ca mercurul să nu iasă din tub.
6 puncte

2. Un mol dintr-un amestec de gaze având g = 1,5 descrie un ciclu Carnot în care temperatura maximă este de 1270 C . Lucrul
mecanic în destinderea adiabatică este de 1994,4 J. Calculaţi:
a. variaţia energiei interne in destinderea şi în comprimarea adiabatică;
b. căldura molară la volum constant pentru amestecul folosit;
c. randamentul ciclului Carnot.

6
puncte
III. Răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Cand si unde s-a nascut Stefan Procopiu?
2. Unde isi urmeaza cursurile liceale Stefan Procopiu?
3. Ce face Stefan Procopiu dupa absolvirea facultatii?
4. Ce liceu a urmat Serban Titeica?
5. In ce an si-a sustinut lucrarea de doctorat si in ce domeniu?
6. Care sunt principalele tratate pe care le-a publicat Serban Titeica 3 puncte

Notă: La subiectul III se va răspunde o sindura dată.


Concursul “Ştefan Procopiu” al elevilor romani de pretutindeni.
Etapa judeţenă
17 februarie 2007
Clasa a XII-a

D.OPTICĂ
Viteza luminii în vid c = 3 108 m / s
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 3
puncte
1. O lentilă convergentă este folosită pentru a se obţine imaginea reală a unui obiect pe un ecarn. Dacă se înnegreşte jumătatea de
sus a lentilei:
a. imaginea dispare în întregime ;
b. dispare jumătatea de sus a imaginii;
c. dispare jumătatea de jos a imaginii;
d. imaginea se vede în întregime.

2. Distanţa minimă dintre un obiect şi imaginea sa reală, printr-o lentilă convergentă, este:
a. 2 f ; b. 3 f ; c. 4 f ; d. 2,5 f

3. Distanţa focală imagine a unui dioptru este:


n2R n1R R R
a. f2 = ; b. f1 =  ; c. f2 = ; d. f1 = 
n2  n1 n2  n1 n2  n1 n2  n1

4. Folosind notaţiile din manualele de fizică, intefranja unui dispozitiv Young se exprimă prin relaţia:
lD 2l x 2l D
a. i = ; b. i = ; c. i = ; d. i = k l .
2l D l

5. Intererenţa luminii într-un punct P se obţine numai dacă :


a. diferenţa de drum optic dintre undele care interferă în P este un număr par de lungimi de undă;
b. diferenţa de drum optic dintre undele care interferă în P este un număr impar de lungimi de undă;
c. sursele de lumină sunt coerente;
d. sursele de lumină sunt în acelaşi mediu.

II. Rezolvaţi următoarele probleme:


1. A’B’ este imaginea reală a unui obiect AB printr-o lentilă convergentă cu distanţa focală de 4 cm şi diametrul de 10 cm.
a. AB este aşezat perpendicular pe axa optică cu B pe axă. A’, imaginea punctului A, are coordonatele: A’(8, -2) (cm). Determinaţi
coordonatele punctului A.
b. Acelaşi obiect AB se aşează acum în lungul axei optice principale a lentilei. B îşi păstrează poziţia pe axa optică iar A se află
între lentilă şi B. Ce mărime are acum imaginea obiectului;
c. Se aşează din nou obiectul ca la punctul (a) şi în A se pune o sursă punctiformă de lumină. De partea cealaltă a lentilei se
aşează un ecran în planul focal al lentilei. Determinaţi mărimea petei luminoase de pe ecran.
6puncte

2. Un dispozitiv Young are distanţa dintre fante 2 ℓ = 1 mm, şi distanţa dintre planul fantelor şi ecran D = 2 m. Sursa emite radiaţii
cu λ = 600 nm în aer ( naer = 1).
a. aflaţi interfranja în aer;
b. întregul dispozitiv se introduce într-un lichid cu n = 1,5. Ce distanţă va fi acum între maximele de ordin 3 de o parte şi de alta a
axei de simetrie.
c. se înlocuieşte sursa cu o alta care emite lumină albă cu l �[0,45; 0,7]  m . Sistemul se află în aer. Ce lungime de undă
au radiaţiile pentru care se obţine un minim de interferenţă în punctul de pe ecran situat la distanţa x = 1 cm de axa de simetrie.
6 puncte
III. Răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Cand si unde s-a nascut Stefan Procopiu?
2. Unde isi urmeaza cursurile liceale Stefan Procopiu?
3. Ce face Stefan Procopiu dupa absolvirea facultatii?
4. Ce liceu a urmat Serban Titeica?
5. In ce an si-a sustinut lucrarea de doctorat si in ce domeniu?
6. Care sunt principalele tratate pe care le-a publicat Serban Titeica 3 puncte

Notă: La subiectul III se va răspunde o sindura dată.