Sunteți pe pagina 1din 154

BARBARA DOOLEY

Prejudec`]i
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de

GABRIELA IACOB.

ALCRIS
Capitolul 1

Dou` mese rotunde erau trase una lâng` alta \n holul


slab luminat al hotelului. Cu greu ai fi putut g`si un cen-
timetru gol pe suprafa]a meselor, unde erau \ngr`m`dite
pahare, scrumiere, farfurii pentru gust`ri, lumân`ri. Vreo
dou`sprezece scaune erau strânse \n jurul meselor, toate
ocupate de b`rba]i, cu excep]ia unuia.
Petra Wallis era singura femeie din grup, dar se
obi[nuise. La peste un metru optzeci era la fel de
\nalt` ca [i colegii ei. |n ciuda faptului c` purta o
c`ma[` kaki [i o pereche de pantaloni cazoni, \n ton
cu moda momentului, nu era nimic masculin \n ]inuta
ei. Hainele unisex pe care le purta \i accentuau silue-
ta, [i serveau totodat` drept contrast pentru p`rul
lung, de culoarea grâului copt, pe care-l purta prins cu
o clem` argintie la spate.

5
Natura o \nzestrase cu o \nf`]i[are f`r` cusur, cu
tr`s`turi bine conturate, \n stilul clasic. O gur`
desenat` dup` tipare, cu buze pline [i ro[ii f`r` aju-
torul rujului, un nas drept, [i ochii verzi sublinia]i de
gene negre. Lui Pet, cum o dezmierdau colegii, i se
spusese adeseori c` ar putea fi model, dar pe ea n-o
interesa s` fie \n fa]a camerei de luat vederi. Prefera s`
fie \n spatele ei.
In haosul conversa]iei purtate de comeseni, punc-
tat` deseori cu glume \nso]ite de hohote de râs, Pet
ie[ea \n eviden]` imediat.
- A avut vreunul din voi posibilitatea s` arunce o
privire \n rulota lui Charlie? \ntreb` ea zâmbind.
I se r`spunse cu chicote, râs pe \nfundate, \n timp
ce Charlie Sutton, care st`tea \n fa]a ei de partea
cealalt` a mesei, zâmbea r`bd`tor.
- Ai venit \ncoace cu Charlie, nu-i a[a? \ntreb`
unul dintre b`rba]i.
- Da. De[i de \ndat` ce am urcat \n „chestia“ aia,
m-am \ntrebat dac` nu cumva o caut cu lumânarea,
sau dac` nu cumva Charlie o caut`, de ceva vreme.
Râsul ei era profund, u[or r`gu[it.
- Rulota arat` atât de inocent... de afar`! continu` ea.
- Ai aranjat-o dup` pofta inimii, Charlie? \ntreb`
unul dintre b`rba]i.

6
- Aproape, zise Charlie cu un zâmbet juc`u[ \n
ochi. Mai sunt câteva lucruri de ad`ugat.
- Nu-mi pot imagina ce ar fi! s`ri Pet, cu o exage-
rare voit`, teatral. Se \ntoarse c`tre ceilal]i.
- Pretinde c` o folose[te pentru camping, spuse
ea. Arat` ca locul de joac` pe ro]i al unui burlac \nr`it
- podeaua, pere]ii [i tavanul tapeta]i la fel, \n argintiu,
un pat pentru o singur` persoan` acoperit cu o blan`
artificial` neagr`, un bar, \ncepu ea s` descrie interi-
orul rulotei. Boxele stereo sunt ascunse \n ni[e. Un
pocnet din degete [i muzica \ncepea s` cânte. Are
chiar [i o ma[in` de f`cut ghea]`.
- N-ar fi trebuit s` acoperi tavanul cu oglinzi,
Charlie, suger` cineva.
- Ce spun copiii [i nevasta despre asta? \l tachin`
un altul.
- Lui Sandy \i place la nebunie, insist` Charlie.
Putem pleca singuri \n weekend, având tot confortul
unei camere de motel, f`r` s` mai pl`tim pentru una.
- E pl`tit` deja cu banii investi]i \n rulot`, spuse
Lon Baxter, care st`tea lâng` Pet, \ntinzându-se spre
paharul cu bere.
- Hei! E paharul meu, Lon. Pet \[i lu` paharul din
mâna lui [i \i d`du altul. Acesta e al t`u.

7
- De unde [tii? Se uit` sceptic la paharul pe care
i-l d`duse Pet.
- Ai \nceput s` folose[ti ruj \n ultima vreme? zise
Pet râzând [i-i ar`t` urmele de ruj de pe marginea
paharului ei.
- Cum po]i vedea ceva pe \ntunericul `sta? \ntreb`
el. |ntinse mâna, ca [i cum ar fi fost orb, pân` \i atinse
fruntea. Ce-o fi aici?
Punând paharul jos profit` de faptul c` Pet avea
\nc` mâinile ocupate cu paharul ei. Se apropie de ea
[i-[i strecur` o mân` spre talia ei.
- O fi \ntuneric, Lon, zâmbi Pet dulce, dar [tiu cu
exactitate unde \]i sunt mâinile. {i dac` mâna ta stâng`
urc` un centimetru mai sus, o s` prime[ti un cot \n
gât.
Con[tient` c` ceilal]i \i urm`resc, \ncerca s` fie
ferm` [i s`-l pun` la punct, f`r` a face \ns` din ]ân]ar
arm`sar.
Lon Baxter era unul dintre pu]inii celibatari din
echipa de operatori TV. Tân`r [i ar`tos, f`cea avansuri
la tot ceea ce purta fust`, convins c` femeile \l g`sesc
irezistibil. |n sinea ei Pet \l g`sea atractiv, dar inv`]ase
de mult c` dac` dore[te s` fie respectat` de c`tre
colegi, e mai bine s` nu amestece via]a personal` cu
cea profesional`. Pe Lon l-ar fi evitat oricum, \n orice

8
\mprejur`ri, c`ci se \ndoia c` exist` ceva cinstit \n el.
Dar erau al]ii cu care nu i-ar fi displ`cut s` se \ntâl-
neasc`. |ncercase de câteva ori s` combine via]a pro-
fesional` cu cea personal`, dar invariabil se iviser`
ne\n]elegeri la locul de munc`. A[a c` \[i f`cuse o
regul` din a se \ntâlni doar cu b`rba]i care nu aveau
de-a face cu televiziunea.
Cu un exagerat suspin de regret, Lon \[i trase
mâna, luându-[i berea. Retragerea lui fu comentat` de
ceilal]i cu chicote.
- Refuzat \nc` o dat`, nu, Lon? \l tachin` unul din-
tre b`ie]i.
- Nu-i nimic, mai sunt zile! zise el, dar Pet [tia deja
c` nu va sc`pa de el cu una-cu dou`.
- De ce nu-i faci o dat` un bine, Pet, s`-l la[i s`-[i
aline sufletul? \ntreb` Charlie, de[i [tia bine ce crede
ea despre Lon Baxter.
- {tiu eu cu cine voi intra \n competi]ie \n
s`pt`mânile urm`toare, replic` ea cu umor, f`r` s` se
simt` jignit` de propunerea f`cut`. Nu-s \n aceea[i
categorie cu o anume cânt`rea]` ro[cat` devenit` sex-
simbol. Lon nici n-o s` m` mai vad` dup` prima zi de
filmare.
- Pentru Ruby Gale, ultima descendent` a New
Jersey-ului, zise Andy Turner, al patrulea operator din

9
echipa de produc]ie, ridicând ironic paharul \n cinstea
vedetei care f`cea subiectul spectacolului televizat
pentru care se deplasaser` pân` aici.
Pet, Charlie, Andy [i Lon formau a patra echip` de
operatori.
- E grozav`! \i lu` ap`rarea vedetei unul dintre
b`ie]ii din echipa de sunet. Crezi c` se va sup`ra dac`
\i voi cere un autograf? Am toate albumele ei.
- Eu unul nu i-a[ cere nimic pân` când nu ter-
min`m de filmat marele spectacol, \l sf`tui Andy.
- Ai mai lucrat cu ea, nu-i a[a? \l \ntreb` cineva.
- La o decernare de premii \n urm` cu câ]iva ani,
recunoscu Andy. Nu avea decât de cântat un cântec [i
de prezentat un premiu, vreo cinci minute din tot
spectacolul, dar preten]iile ei au creat un adev`rat
haos. Am mai v`zut vedete n`zuroase, dar Ruby Gale
le \ntrece pe toate, este o c`]ea! A[a c` nu ar trebui s`
presupune]i c` va fi u[or.
- Dane o poate ]ine \n frâu, insist` un electrician.
O grimas` strâmb` gura lui Pet.
- Dane Kingston \n persoan` va fi prezent. Am
\n]eles c` aceast` produc]ie va purta dubla lui
semn`tur`: de produc`tor [i de regizor.
- Credeam c` Sid Lawrence este regizorul, zise un
[ef de echip` ne\ncrez`tor.

10
- Sid este doar regizor secund, spuse Andy. Când
e[ti Ruby Gale po]i avea preten]ia s` ai cel mai bun
regizor, [i s`-l [i ob]ii.
- Dane a acceptat probabil [i ca s`-[i protejeze
investi]ia, suger` Charlie. |n fond spectacolul `sta \l
cost` o avere. Pariez c` vrea s` se asigure c` bugetul
nu este dep`[it.
- {i pariez c`-[i va recupera averea [i \nc` o dat`
pe atât dup` difuzarea spectacolului! spuse unul din-
tre cei de la mas`, cu evident` ranchiun`.
- Sunt de acord c` dac` vine o face ca s`-[i apere
interesele, zise Pet sec. Banii [i pe Ruby Gale.
- Ce vrei s` spui? Joe Willis, unul dintre mai[trii
de lumini, [i veteranul grupului, se \ncrunt` auzind
comentariul ei.
- Dane Kingston [i Ruby Gale formeaz`, dup`
spusele ziarelor, un subiect fierbinte. Se pare c` au o
aventur`. Pet spuse asta cu o und` de sarcasm \n glas.
B`tu cu pachetul de ]ig`ri \n col]ul mesei [i scoase o
]igar`. Atent ca \ntotdeauna, Lon \i \ntinse bricheta
aprins`.
- Unii spun c` a curtat-o doar ca s-o fac` s` sem-
neze contractul, ad`ug` cineva.
- Are talent, dar dac` spui c` este o c`]ea, i se
adres` Pet lui Andy, atunci este perechea potrivit`
pentru Dane Kingston.

11
- Ce ai cu Dane Kingston? \ntreb` Andy amuzat.
|ntotdeauna am crezut c` voi, femeile, sunteti moarte
dup` el. Cel pu]in nevast`-mea spune c`-i un b`rbat al
naibii de frumos. {i eu sunt convins c` [tie s` apre-
cieze un lucru bun - doar s-a m`ritat cu mine.
Gluma avu efectul scontat: to]i izbucnir` \n râs.
Conversatia [i-ar fi urmat cursul, dar simpla pomenire
a numelui lui Dane Kingston o f`cu s` r`mân` \n sus-
pensie. Pet [tia c` tensiunea [i curiozitatea nu vor
disp`rea p`n` când ea nu vorbe[te. {i dac` s-ar fi
\nc`p`]ânat s` tac`, le-ar fi permis s` ghiceasc` cât de
adânc` e rana.
- Nu m` \ndoiesc c` Dane Kingston poate fi fer-
mec`tor, dac` are chef, zise ea, stingând cu un gest
ap`sat ]igara \n scrumier`.
- S` sper`m c`-[i va folosi tot farmecul ca s-o
binedispun` pe „steaua“ noastr`, [i c` nu vom fi
nevoi]i s` avem de-a face cu ie[irile ei temperamen-
tale, spuse Andy sec. Altminteri vom avea ni[te zile de
co[mar.
- Cine spune c` n-o s` le avem oricum, datorit`
lui Dane Kingston? nu se putu ab]ine Pet.
- Ce naiba ]i-a f`cut Dane Kingston? \ntreb`
Charlie, privind-o \ncruntat. Toat` lumea spune c`-i
un tip de treab`.

12
- Dane Kingston? ridic` ea o sprâncean`
\ntreb`tor, ca [i cum nu-i venea s`-[i cread` urechilor.
- N-ai auzit povestea lor? zise Lon zâmbind larg.
Doar câ]iva membri ai echipei d`dur` din cap afir-
mativ. Ceilal]i a[teptau curio[i. Cei ce o cuno[teau pe
Pet [tiau [i c` este o bun` coleg`, cu care e pl`cut s`
lucrezi. {i dac` ea avea un cui \mpotriva produc`toru-
lui Dane Kingston, to]i voiau s` [tie de ce.
- Nu-mi amintesc ca tu s` fi lucrat vreodat` la vreo
emisiune produs` direct de el, spuse Andy contrariat.
- Nici n-am lucrat, admise Pet \n]epat`.
- Nu, dar \]i aminte[ti seria de spectacole de
variet`]i produs` de Dane anul trecut? s`ri Lon, care
era gata s` spun` povestea. Pet a lucrat la unul dintre
ele, ultimul. {i chiar la ultimul s-au \ntâmplat toate
belelele: \ntârzieri, tot tacâmul. Bugetul fusese cu
mult dep`[it. Se punea chiar problema dac` vom reu[i
s` termin`m la data limit`, pentru ca spectacolul s`
poat` intra pe post la termenul stabilit. Când zvonul a
ajuns pân` la Dane, el a luat frâul \n mâini.
- Da, \mi amintesc, spuse cineva. A concediat regi-
zorul... [i \nc` multe alte capete din conducere au
c`zut. {i a terminat chiar el seria, regizând ultimul
spectacol.

13
- Da, a[a a fost, aprob` Lon. Sigur, pe atunci
umbla zvonul c` va veni personal s` vad` ce se intâm-
pl`, dar nimeni nu [tia când. Acum vorbeam despre el,
[i \n minutul urm`tor el era acolo. Era tare cald \n ziua
aia. {i aerul condi]ionat se stricase, nu? o intreb` el pe
Pet.
- F`cea prea mult zgomot [i au hot`rât s`-l
opreasc`, explic` ea indiferent`.
- Exact, \[i aminti Lon. Oricum, omul vine, [i care-i
primul lucru pe care-l vede? Pe Pet a noastr` \ntr-o
pereche de pantaloni scur]i [i o bluz` de culoare ro[ie.
Eram \ntre o secven]` [i alta [i Pet st`tea la coad` cu
camera pe um`r, s`-i vin` rândul. Sigur nimeni nu s-a
gândit s`-i spun` lui Dane c` exist` o femeie \n echipa
de operatori, a[a c` el a crezut c` e iubita vreunuia
dintre b`ie]i. {i-a pierdut cump`tul [i a admonestat-o
c` se joac` cu un aparat scump. {tiai cine este, Pet? \[i
\ntrerupse Lon povestirea [i se \ntoarse spre ea.
- Nu. Nu m` interesa \n mod deosebit.
- Asta e clar! râse el. Nimeni nu \ndr`znea s`-l
opreasc` [i s`-i spun` cine e Pet, continu` Lon. A[a c`
\n cele din urm` o f`cu chiar ea; ]ipând la el s` mai
tac` odat`. S-a f`cut atât de lini[te pe platou c` ai fi
putut auzi musca zburând. Pe urm` Pet a \nceput s`-[i
recite CV-ul [i a sfâr[it prin a-i spune c` din cauza

14
unor idio]i ca el, care nu-[i cunosc meseria, specta-
colul s-a \mpotmolit. A, da, [i i-a mai [i sugerat s` se care!
Izbucnir` câteva râsete timide. Cele mai multe
priviri erau admirative. Dar ea [tia c` reac]ionase astfel
mai mult din instinct, pentru c` altminteri se sim]ise
teribil de intimidat` de b`rbatul acela \nalt care o
luase la rost.
- {i Dane cum a reactionat? \ntreb` Joe Willis
zâmbind.
- Am crezut c` o s-o loveasc`, zise Lon cl`tinând
din cap. I-a dat un ultimatum: fie \[i ia salariul pe ulti-
ma s`pt`mân` [i este liber`, fie schimb` pantalonii
scur]i [i bluza cu ni[te haine mai respectabile.
- Ce-ai f`cut, Pet?
|ntrebarea fu pus` de unul dintre cei mai tineri
membri ai echipei.
- |nc` mai lucrez pentru Kingston Productions,
nu? Mi-am schimbat hainele. }âfnoas`, stinse ]igara \n
scrumier`.
- Mie mi se pare c` a fost o gre[eal` fireasc`,
spuse Andy, dup` ce se gândi câteva clipe. Doar nu
mai e[ti sup`rat` pe el pentru asta?
Pet mai avusese parte de prejudec`]i [i \nainte de
\ntâmplarea asta, dar trecuse peste ele cu u[urin]`.
Felul \n care o tratase Dane Kingston nu putea \ns`
s`-l uite sau s`-l ierte cu aceea[i u[urin]`.

15
- Dane Kingston este o brut` \ngust` la minte,
zise ea hot`rât.
- Pet! Charlie \ncerc` s-o avertizeze cu un semn
discret.
- Nu. O s` spun tot ce cred. Nu-mi place, nu mi-a
pl`cut niciodat` [i n-o s`-mi plac` nici pe viitor, con-
tinu` ea cu t`rie. Dac` ar fi aici i-a[ spune-o \n fa]`!
- Atunci ar fi bine s` te \ntorci! suger` o voce
glacial`.
Fiori reci \i coborâr` de-a lungul spatelui. Pet
\ntoarse capul \ncet, privirea oprindu-i-se \ntr-o
cataram` aurie de la cureaua unei perechi de pan-
taloni. B`rbatul st`tea chiar \n spatele scaunului ei.
Ridic` privirea [i \i \ntâlni ochii c`prui, care o fixau.
|[i putea auzi b`t`ile inimii. Pentru c` ea st`tea jos,
el p`rea [i mai \nalt, [i mai agresiv. Probabil c` dac` nu
s-ar fi sim]it atât de amenin]at` ar fi putut observa c`
este \ntr-adev`r un b`rbat atr`g`tor. Avea p`rul negru,
des, cu un aspect ciufulit datorit` cârlion]ilor care
refuzau s` ia forma unei tunsori clasice. For]a pe care
el o degaja o intimida prea tare ca s`-[i mai permit` s`
se simt` atras` de el.
- Cred c` este un proverb care spune c` cei care
trag cu urechea n-aud vorbe de aur despre ei \n[i[i,
domnule Kingston.

16
Atmosfera din jurul celor dou` mese devenise atât
de tensionat` \ncât p`rea palpabil`. Lon se foi neli-
ni[tit \n scaun lâng` Pet. Ea continua s`-[i duc` b`t`lia
t`cut` cu Dane Kingston, refuzând s` fie prima care
las` ochii \n jos. Dar fiecare secund` era din ce \n ce
mai greu de suportat, Dane Kingston privind-o \n ochi
ne\ndur`tor. Andy \[i drese glasul.
- ~`... de ce nu be]i o bere cu noi, domnule
Kingston? Am putea s` mai facem loc unui scaun aici.
- Mi l-ar putea ceda domni[oara Wallis pe al ei,
zise Dane. Sunt sigur c` e obosit` [i dore[te s` se
odihneasc`.
- |mi pare r`u s` v` dezam`gesc, dar nu sunt
obosit`, \l \nfrunt` ea. {i nu inten]ionez s` v` cedez
scaunul meu. |n plus, nici nu mi-am terminat berea.
Avu astfel motiv s`-[i \ntoarc` privirea spre mas`.
- Lua]i scaunul meu, domnule Kingston, spuse
unul dintre b`ie]i \n timp ce se ridica.
- Nu te deranja. Nu stau, refuz` Dane. Am venit
doar s` v` reamintesc c` \ncepem s` preg`tim echipa-
mentul mâine diminea]` la [ase. Ar fi mai bine s`
pune]i cap`t petrecerii [i s` merge]i s` v` odihni]i.
Cuvintele lui fur` \ntâmpinate cu câteva
strâmb`turi [i morm`ieli dar sfatul fu luat in serios.
Mai pu]in de Pet, care sim]ea c` [tie [i singur` când e
cazul s` mearg` la culcare.

17
- Noapte bun`! zise Dane adresându-se tuturor.
Nu uita]i, mâine diminea]` trebuie s` fi]i \n form`.
- Da, [efu’.
- |n regul`!
- Noapte bun`.
B`ie]ii \i r`spunser` \n cor.
U[urat` c` \n sfâr[it poate respira f`r` privirea lui \n
ceaf`, Pet spuse:
- M` simt ca \n adolescen]`. Crede]i c` o s` treac`
s` ne verifice [i \nainte de-a adormi, ca s` se asigure c`
suntem bine \nveli]i?
- Ai vrea s` o fac, domni[oar` Wallis?
Ea se \ntoarse repede [i v`zu c` el este doar la
câ]iva pa[i de ea, a[a c` auzise totul. |i venea s` ]ipe,
dar se ab]inu.
- Nu, mul]umesc, zise ea strângând din din]i.
- Dac` te r`zgânde[ti, d`-mi de [tire, glumi el, dar
expresia \i r`mase serioas`.
De data asta Pet a[tept` pân` când \l v`zu ie[ind
din hotel.
- O cau]i cu lumânarea, murmur` Charlie.
- Are o atitudine nepotrivit`, zise ea oftând.
- Am observat, r`spunse el sec.
Dane ob]inuse cu apari]ia lui efectul scontat.
Cheful de petrecere disp`ruse. To]i \[i d`deau paharul

18
peste cap [i-[i stingeau ]ig`rile. De[i nu avea chef s`
asculte de Dane Kingston, Pet fu nevoit` s-o fac`. Se
ridic` o dat` cu ceilal]i [i se \ndrept` spre lift.
- Cred c` e pl`cut s` ai o camer` doar pentru tine,
remarc` Charlie. Eu \mpart camera cu Andy [i el
sfor`ie ca un marfar.
- A[teapt` s` vezi ce \nseamn` s` \mpar]i baia cu
Lon, zise Joe râzând. |i ia o or` s`-[i aranjeze p`rul
diminea]a.
Când ajunser` la etajul lor Pet o lu` la stânga \n
timp ce to]i ceilal]i o luar` la dreapta.
- Noapte bun`, b`ie]i, zise ea.
- Hei, unde te duci? intreb` Lon.
- Camera mea e \n partea asta.
- De ce tu ai camera acolo [i noi to]i \n partea
cealalt`? \ntreb` el.
Ea ridic` din umeri cu indiferen]`.
- Probabil \n partea asta sunt camerele cu un pat,
r`spunse.
|[i pusese [i ea \ntrebarea când veniser`, dar nu i se
p`ruse important.
- Noapte bun`, Lon.
- Stai. Te conduc. Se gr`bi s-o ajung` din urm`.
Era la fel de \nalt ca [i ea. O lu` de mijloc [i \i zâmbi ca
o pisic` juc`u[`.

19
- M` descurc, Lon, zise ea \ndep`rtându-i mâna.
Nu trebuie s` m` conduci, n-o s` m` r`t`cesc.
- Vreau doar s` m` asigur c` ajungi cu bine, zise
el, ofensat c` ea se gândise la altceva.
- Mul]umesc. Noapte bun`, zise ea hot`rât` [i se
\ndep`rt`.
El st`tu indecis câteva secunde, apoi se \ntoarse [i
disp`ru \n \ntunericul holului.
Camera lui Pet era mic`. Avea doar un pat de o per-
soan`, un scaun de culoarea parchetului [i un dulap
pentru haine, acoperit pe o parte cu o oglind`. Pe un
suport ag`]at \n tavan era un televizor mic. Dar baia
avea dimensiuni normale. Aruncându-[i pantofii din
picioare [i cheile pe pat, Pet \ncepu s` se dezbrace. Se
r`zgândi \ns` [i-[i scoase ]ig`rile din geant`. |[i aprinse
una [i se a[ez` pe scaun. |ncepuse aceast` produc]ie
cu stângul. Dac` [i-ar fi ]inut gura [i n-ar fi strigat \n
gura mare ce crede despre Dane Kingston, lucrurile ar
fi stat mai bine. Probabil c` el uitase incidentul de anul
trecut. Acum ea i-l reamintise.
Nu \i pl`cea. Dar asta nu \nsemna c` trebuie s` i-o
[i spun`. Dac` nu-]i place o persoan`, \ncerci s-o
ocole[ti, nu \i declari r`zboi. Exact asta f`cuse ea. |i
declarase r`zboi [efului.

20
|i sc`p` un oftat. Nu era a[a de obicei, ci dim-
potriv`, era o persoan` temperat` [i cu sim]ul m`surii.
Cum reu[ea Dane Kingston s-o fac` s` devin` atât de
agresiv`?
Totu[i nu avea rost s` r`mân` treaz` din pricina
asta toat` noaptea. Stinse ]igara [i \ncepu s` se
dezbrace. Dar \nainte s` apuce s`-[i scoat` bluza kaki,
un cioc`nit \n u[` o opri.
- Cine e? \ntreb` Pet.
- Dane Kingston.
Nu crezu nici m`car pentru o secund` c` este el.
Câ]iva membri ai echipei aveau un ciudat sim] al
umorului. Nu avea chef de ei acum.
- Bine, pleac`.
Dar persoana de dincolo de u[` b`tu din nou. Vru
s`-i strige c` n-are chef de glume, dar se r`zgândi. O s`
le-o pl`teasc` cu aceea[i moned`.
- Imediat! zise \n timp ce se preg`tea. |[i mai
descheie doi nasturi la bluz` [i cu un zâmbet provoca-
tor, deschise.
- Ai venit s` m` \nvele[ti, Dane? murmur` ea.
Dar chiar Dane Kingston st`tea \n fa]a u[ii.

21
Capitolul 2

Pet \nm`rmuri. Mâinile nu reu[eau s` strâng` mai


repede bluza \n jurul corpului.
Dane o m`sura din cap pân`-n picioare. Pet
reu[i s`-[i revin` cu greu . Ro[i pân`-n albul
ochilor, con[tient` de pozi]ia jenant` \n care fusese
prins`.
- Credeam c` este unul dintre b`ie]i, \ncerc` ea s`
se apere.
- Obi[nuiesc s` vin` s` te \nveleasc`? zise el, f`r`
urm` de veselie \n glas, ca [i cum n-ar fi glumit.
Pet se \nfurie.
- Dac` pentru asta a]i venit, ei bine, nu sunt nici
amuzat`, nici interesat`.
Se d`du un pas \napoi ca s`-i poat` trânti u[a \n nas.
Cu o mân` sigur`, Dane o opri. Pet se \nver[un` [i se

22
propti \n u[`. Realizând \ns` cât de ridicol arat`, l`s`
u[a [i \i bar` doar drumul \n camer`, stând \n fa]a lui.
- Ce vrei? r`bufni ea.
- S` vorbim, zise el serios, l`sând s` se \n]eleag`
c` nu era vorba despre ceva personal.
- Mi-ai vorbit. Acum te rog s` pleci. Sunt obosit`.
|[i \ncheie repede nasturii la bluz`.
- A[a cum ai spus mai devreme, mâine avem o zi
grea.
- Nu dureaz` decât un minut, insist` el, brusc
binevoitor. M` la[i s` intru sau vorbim pe hol, unde ne
poate auzi toat` lumea.
- Nu-]i e team` c` te-ar putea vedea cineva intrând
\n camera mea la o asemenea or`?
- Nu m-ar putea vedea cineva cunoscut. Ceilal]i
au camerele \n partea cealalt` a holului, r`spunse
Dane amuzat. A[a c` nu trebuie s` te temi pentru
reputa]ia ta.
Lua-l-ar naiba! O f`cea s` par` o adolescent`
imatur`.
- M` gândeam la reputa]ia ta, zise ea.
|i f`cu loc s` intre.
- Ce vrei s`-mi spui? trecu ea la subiect.
- |n seara asta... \ncepu el, dar se opri. |ntotdeau-
na la[i ]igara aprins` \n scrumier`? Nu [tii c`-i un
obicei periculos?

23
- Doar când bate cineva pe nea[teptate la u[`-n
miez de noapte. Sau preferai s`-]i r`spund cu ]igara
\n gur`? Mama mi-a zis c` nu-i frumos pentru o
doamn`.
- {i crezi c`-i frumos pentru o doamn` s` stea sin-
gur` \n compania a doisprezece b`rba]i?
Pet \l privi uimit`, observând dezgustul de pe
chipul lui.
De[i era \nalt`, Dane Kingston era totu[i mai \nalt.
Rar i se \ntâmpla s` priveasc` \n sus la cineva, dar era
[i mai enervant c` acum acel cineva era el.
- Nu v`d de ce te prive[te, \i spuse Pet.
- Ar trebui s` \ntelegi, veni r`spunsul lui.
- Sunt colegii mei. Cei mai mul]i c`s`tori]i [i cu
familie. Joe Willis e bunic. De ce e a[a o crim` s` stau
cu ei la o bere?
- Trebuie s`-]i explic, domni[oar` Wallis, cât de
deplasat` este prezen]a ta printre ei? Ochii i se \ngus-
tar`, privind-o t`ios. Dac`-]i pas` de reputa]ia dumi-
tale ar trebui s` renun]i la astfel de obiceiuri.
Pet era uimit` [i furioas`.
- {i ce ar trebui s` fac când suntem liberi? S` stau
singur` \n camera mea \n timp ce ei se relaxeaz` \n
hol? Dac` asta voiai s`-mi spui, renun]`. Iar eu, dac`
voi dori s` beau o bere cu b`ie]ii, o voi face.

24
- |n caz c` nu te-ai mai uitat \n oglind` \n ultima
vreme, zise el apucând-o de bra] [i postând-o \n fa]a
oglinzii, tu nu e[ti unul dintre b`ie]i.
Dar nu se v`zu doar pe sine \n reflexia argintie.
Al`turi de ea era un b`rbat atr`g`tor, cu atât mai
atr`g`tor cu cât era furios. Pet \[i trase mâna [i se d`du
un pas \napoi. |ntotdeauna fusese st`pân` pe sine, iar
sl`biciunea pe care o sim]ea acum \i era str`in` [i
aproape c` o speria.
- Ce a[tepta]i de la mine, reveni ea la tonul pro-
tocolar, s` m` claustrez \n urm`toarele s`pt`mâni, cât
va dura aceast` produc]ie? Nu sunt o c`lug`ri]`. |mi
place s` râd [i \mi place compania oamenilor... Brusc
se opri, str`fulgerat` de o idee. De asta camera mea e
separat` de a b`ie]ilor? A fost ideea ta? Sau e \n partea
asta pentru c` e o camer` cu un pat?
- Atunci când s-au f`cut rezerv`rile s-a ]inut cont
c` e[ti singura femeie din grup, admise el. Nu p`rea
potrivit s` la[i o femeie singur` s` fie vecin` de camer`
cu o duzin` de b`rba]i.
- Dar astfel m-ai separat de colegii mei! zise ea,
prea furioas` ca s` mai aprecieze gestul.
- Da.
- {i ar trebui s`-]i fiu recunosc`toare pentru asta?
Ai idee cât de greu a fost s` devin de-a lor? S` fiu
tratat` ca egala lor? Iar acum sunt \n alt` arip` a

25
hotelului. Spui c` nu ar trebui s`-mi petrec timpul
liber \n compania lor? Ce altceva mai vrei? S` m`nânc
singur`, la o mas` separat`?
- |n]eleg c` nu te-ar fi deranjat s` \mpar]i camera
cu unul dintre b`ie]i, insinu` Dane.
- Urm`torul lucru pe care o s`-l spui este c` nu a[
fi \n siguran]` \n aceea[i camer` cu Joe Willis. Pentru
Dumnezeu, e bunic! F`cu un pas spre el. Ar putea
chiar s`-mi fie mie bunic. Distan]a dintre ei devenise
prea mic`, dar ea continu` dipre]uitoare: Nu ai o
p`rere prea bun` despre cei de acela[i sex.
Dane o apuc` de bra] [i o trase spre el.
- E[ti o femeie atr`g`toare. {i orice b`rbat,
indiferent de vârst`, c`s`torit sau nu, ar avea un
anume gen de idee dac` ar \mp`r]i camera cu tine. Sau
nu [tii asta?
- O [tiu. N-am vrut s` spun c` a[ accepta s` \mpart
camera cu unul dintre b`ie]i, doar s` subliniez c` e
deplasat s` m` trimi]i \n partea cealalt` a hotelului.
Sun` telefonul. Din reflex, Dane ridic` receptorul
[i r`spunse. Abia apuc` s` spun` „Alo“ când Pet \l
apuc` de mân`.
- D`-mi-l! Cine te crezi ca s` r`spunzi la telefonul
meu? \l apostrof` ea.
La cap`tul cel`lalt vocea lui Lon Baxter p`rea
confuz`.

26
- Pet? \ntreb` Lon. Ce face Dane Kingston \n
camera ta?
- |mi ]ine moral`. Lec]ia num`rul unu: despre
comportamentul adecvat \n societate al tinerelor
femei, zise ea iritat`. Ce vrei, Lon?
- M` \ntrebam... se fâstâci Lon auzind-o vorbind
astfel. Voiam s` te intreb dac` nu vrei s` lu`m micul
dejun \mpreun`.
- Sigur, aprob` Pet ne]inând seama de reco-
mand`rile lui Dane Kingston. La ce or`? continu` ea.
Cinci e prea devreme? Trebuie s` fim la Garden State
Arts la ora [ase.
- Da, la cinci e bine, aprob` Lon.
- Noapte bun`, Lon, \ncheie ea conversa]ia.
Oft` \n timp ce puse receptorul \n furc`. Toate
\ntreb`rile pe care Lon se ab]inuse s` le pun` \n seara
asta le va pune mâine la prima or`. Totul avea o expli-
ca]ie. Dar \n ce m`sur` Lon o va crede? |ntorcându-se
d`du cu ochii de Dane Kingston, care o privea fix.
- Probleme? \ntreb` el, f`r` s` simt` nevoia s`-[i
cear` scuze pentru c` le provocase.
- M` descurc.
- A[adar e[ti hot`rât` s` nu-mi ascul]i sfatul.
- |n leg`tur` cu comportamentul meu fa]` de
colegi? Da, sunt hot`rât` s` nu-l ascult, trânti ea. Noi
doi avem p`reri diferite. Crezi c` ar`t ca o târf` sin-

27
gur`, \ntr-un bar, \nconjurat` de atâ]ia b`rba]i; ca \n
seara asta. Dar cu cât sunt mai mul]i, cu atât sunt mai
\n siguran]`. |nainte de venirea ta aici nici \n vis n-a[ fi
acceptat invita]ia lui Lon de a lua micul dejun \n doi.
Am f`cut-o doar ca s` te irit.
- E un motiv stupid! zise el cu o grimas`.
- Cred [i eu c` e un motiv stupid! Nu pot s` fiu
prietenoas` doar cu câ]iva dintre ei, pentru c` a[ crea
false idei. {i restul grupului ar crede c` sunt pri-
etenoas` doar cu cei cu care a[ vrea s` am o rela]ie,
sau mai [tiu eu ce aventur`. Am ajuns cu greu pân` la
ceea ce am acum: prietenia lor sincer`. De ce trebuia
s` te amesteci? Nu ]i-a cerut-o nimeni.
- Nu am nevoie de aprobarea nim`nui ca s` m`
amestec. Asta e compania mea, [i spectacolul `sta e
produc]ie proprie, cum bine [tii. Iar când filmez
departe de cas`, devin responsabil chiar [i de viata
personal` a membrilor echipei, [i tu faci parte din
echip`. Nu cred c` e un pas \n]elept s` aduci pe pla-
tou o femeie ca tine, când restul echipei e format` din
b`rba]i departe de so]iile lor. {i chiar din prima sear`
te v`d cu ei la bar, bând cot la cot cu ei.
Pet era ro[ie de furie.
- Presimt c` nu meri]i tot necazul pe care o s`-l
aduci! \ncheie el.

28
- Aha, deci despre asta e vorba! s`ri ea. Vrei s` m`
concediezi, [i cau]i motive. Sau poate o s`-mi faci
atâtea figuri pe platou pân` când m` determini s`-mi
dau demisia.
- Dac` nu ai fi fost un profesionist de prim` mân`,
zburai de mult, zise Dane sec. Dar dac` din cauza ta
apar discu]ii \ntre membrii echipei, o s` dispari de aici
cu viteza luminii.
- Atunci stai departe de via]a mea personal` [i nu
vor exista probleme! strig` ea, gesticulând. Po]i s`-mi
spui ce s` fac pe platou, dar nu \n afara lui.
- La câte produc]ii departe de cas` ai mai partici-
pat? \ntreb` el.
- Am mai fost la film`ri care durau dou`-trei zile,
zise ea, \ncercând s` r`spund`.
- Câ]i ani ai?
- Dou`zeci [i [ase.
- Sunt mai b`trân cu opt ani. {i am v`zut destui
b`rba]i ferici]i \n c`snicie care se purtau ca ni[te
neghiobi departe de so]ie [i \n preajma unei femei
frumoase. De ce crezi c` echipa de cânt`re]e [i
dansatoare care o acompaniaz` pe Gale nu este cazat`
\n acela[i hotel cu voi?
Pet ridic` din umeri.
- Am crezut c` stau la un hotel mai luxos, potrivit
preten]iilor lor.

29
- E [i `sta un motiv, aprob` el zâmbind. Dar mai
important, redeveni Dane serios, este c` astfel nu le
dau posibilitatea s`-mi z`p`ceasc` echipa dup`
film`ri. {i dac` nu ar fi fost nepractic, tot acolo ai fi
stat [i tu.
Iritarea lui era v`dit`. Se \ntoarse s` plece, dar se
opri [i \ndreptând un deget spre ea zise:
- S`-]i fie clar: la prima problem` pe care o
cauzezi, ai zburat!
Pet strânse pumnii, [i strig` \n urma lui:
- {i tu aminte[te-]i ce ]i-am spus!
Dar era prea târziu. Dane tr`sese u[a dup` el. {i
chiar dac` ar fi auzit-o, nu i-ar fi p`sat.
Nec`jit`, Pet se a[ez` pe marginea patului. Se l`s`
pe spate [i r`mase cu privirea \n tavan. Trebuia s`
\nve]e s` se st`pâneasc` \n preajma lui Dane Kingston.
|n fond era [eful ei. {eful companiei, de fapt. De ce
nu-[i amintise asta la timp \n loc s` fie atât de volun-
tar`? Neputând r`spunde, Pet se hot`r\ s` se culce.

A doua zi diminea]a Pet \ntârzie inten]ionat la \ntâl-


nirea cu Lon de la micul dejun. Purta acelea[i haine
cazone [i-[i \mpletise p`rul \n coad`. Nu erau multe
femei care s`-[i permit` o asemenea ]inut`; datorit`

30
siluetei sale [i tr`s`turilor regulate, Pet era una dintre
fericite. Ar fi putut purta [i un sac, f`r` s` piard` din
feminitate.
Dup` cum sperase, [i al]i membri ai echipei
veniser` s` ia micul dejun [i se a[ezaser` la masa lui
Lon. Pet se a[ez` pe scaunul r`mas liber.
- Mi-ai p`strat un loc. Mul]umesc, spuse ea
inten]ionat, ca s` fie limpede c` acceptase invita]ia
lui doar colegial. Bun` diminea]a, zise apoi tutu-
ror.
|i r`spunser` to]i \n cor, dar Pet observ` privirile
curioase a]intite asupra ei.
- Mai este cafea \n ibric? \ntreb` Pet. |[i turn` o
cea[c` de cafea.
- Mai e o cea[c`? \ntreb` Charlie Sutton.
- Cam o jum`tate de cea[c`, zise Pet, dup` ce se
uit` \n vas.
Chelneri]a veni s`-i ia comanda.
- E cam târziu, zise Pet nehot`rât`. Pâine pr`jit` [i
suc de portocale, comand` ea.
- {i mai aduce]i cafea, spuse Charlie.
Pet se l`s` pe speteaza scaunului [i-[i privi colegii.
Era \ntr-adev`r foarte devreme, \nainte de [ase
diminea]a, dar t`cerea lor nu se datora faptului c`
erau somnoro[i.

31
- Ei, hai, b`ie]i, zise ea, nu m` \ntreab` nici unul
din voi ce f`cea Dane Kingston ast`-noapte \n camera
mea? O s` \nghi]i]i cu noduri, din cauza curiozit`]ii, \i
tachin` ea.
Repetase \ndelung replica asta, [i era mul]umit` de
cum ie[ise: degajat` [i natural`.
- Asta-i Pet a noastr`, spuse Joe Willis zâmbind,
direct` [i sincer`.
- Spuneai c` a venit s`-]i fac` moral`, spuse Lon
sceptic.
- Da, \ncepu Pet cu o grimas`, a continuat ce \nce-
puse, atâta doar c` de data asta n-a mai fost vorba
despre felul \n care m` \mbrac, ci despre felul cum m`
port. Crede c` o doamn` n-ar trebui s` bea o bere
seara cu voi, b`ie]i, [i se a[teapt` s` am un rol mai...
decorativ.
- De acum \nainte o s` avem grij` ca cea mai tare
b`utur` alcoolic` pe care o comanzi s` fie lichiorul,
glumi Joe Willis. Asta bea o doamn`, nu?
- Nu, nu. El spunea c` nu ar trebui s` stau cu voi
deloc, zise Pet dând ochii peste cap. S-ar p`rea c`
sunte]i o influen]` nefast` pentru o minte tân`r` ca a
mea.
Pet \[i d`dea silin]a s` fac` din toat` povestea o
glum`.

32
- Da, suntem o turm` de p`c`to[i, glumi [i Charlie.
- {i ce i-ai r`spuns lui Dane? \ntreb` Lon amuzat,
acceptând \n sfâr[it explica]ia ei.
- Tu ce crezi? I-am spus s`-[i vad` de treburile lui,
declar` ea cu emfaz`.
R`spunsul \i fu aprobat de c`tre ceilal]i, cu \ncu-
raj`ri. Pet era mul]umit` c` nu pomenise nimic despre
amenin]`rile lui Dane, \n cazul \n care ea ar fi fost
motiv de ceart` \ntre b`ie]i. Acum erau de partea ei, [i
era mai bine s` nu pomeneasc` un lucru care le-ar fi
dat de gândit.
Claude Rawlins, regizorul de platou, se opri la
masa lor [i schimbar` subiectul, cu unul de mai larg
interes: programul zilei.
- Dup` ce termin`m de filmat aici, la Garden Arts
Center, unde mergem? \ntreb` Pet. Am \n]eles c` ideea
de baz` a spectacolului este s-o ar`t`m pe Ruby cântând
\n cele mai diverse locuri: pe scen`, \ntr-un cazinou etc.
- A[a e, aprob` Claude. De aici plec`m la Basto
Village pentru ni[te film`ri \n aer liber, [i apoi la
Atlantic City unde va cânta \ntr-un cazinou.
- Vom bate statul New Jersey \n lung [i-n lat, nu-i
a[a? remarc` Lon, f`r` entuziasm.
- Ce vrei? |n statul `sta s-a n`scut [i a crescut. {i
va fi o noutate pentru spectatori care au tot v`zut
Madison Square Garden [i Las Vegas-ul prin filme.

33
- Da, ai dreptate, spuse Pet. Mi se pare o idee bun`.
- Cred [i eu, o tachin` Charlie. Doar [i tu e[ti tot
din New Jersey, nu?
Pet aprob` dând din cap.
- E normal ca spectacolul s` se desf`[oare \n New
Jersey. Doar se spune c` Ruby Gale este ultima Jersey
Lilly.
- Lillie Langtry a fost prima cânt`rea]` alintat` cu
numele `sta, nu? \ntreb` Pet.
- Da, de[i era englezoaic`. Iar acum avem o amer-
icanc`. Cel pu]in asta e imaginea pe care vor s` o
vând`.
Claude se uit` la ceas.
- Ar fi bine s` v` be]i cafeaua, b`ie]i, e timpul s`
plec`m.
Pet \[i termin` felia de pâine, sorbi ultima gur` de
cafea [i se ridic` o dat` cu ceilal]i.
Era mul]umit` c` b`ie]ii o crezuser` [i lucrurile
intraser` pe f`ga[ul obi[nuit.
Opt dintre ei se \nghesuir` \n rulota lui Charlie ca
s` mearg` \mpreun` spre Garden State Arts Center.
Când ajunser`, Charlie parc` \n spatele cl`dirii,
unde erau [i celelalte ma[ini ale echipei, [i carul TV.
Câ]iva membri ai echipei erau deja acolo.
Dane Kingston cobora din car când Pet cobor\ din
rulota lui Charlie, \mpreun` cu ceilal]i b`ie]i. O v`zu

34
imediat [i \i arunc` o privire sup`rat` de parc` ar fi fost
\n \ntârziere [i ea era vinovat` de asta. Pet se uit`
repede la ceas. Erau de fapt cu câteva minute.
Dar nu avea timp s` se gândeasc` la Dane Kingston
acum. Echipamentul trebuia montat pe platou [i veri-
ficat. Toat` lumea se apucase de treab`. Pet, Lon,
Charlie [i Andy Turner intrar` \n cl`dire ca s` vad` cu
exactitate locul de amplasare a camerelor de luat
vederi.
Aveau patru camere de luat vederi fixe. Una urma
s` fie p`strat` ca rezerv`, \n cazul unei defec]iuni a
celorlalte. Lui Pet \i reveni camera doi, care urma s`
acopere scena din fa]`. Andy era la camera unu, \n
dreapta ei, iar Charlie la camera trei, \n stânga. Lon
primise o camer` mobil`, care \i permitea s` filmeze
din diverse unghiuri, [i chiar s` urm`reasc` vedeta \n
culise.
Prima comand` primit` spunea c` trebuie s` ridice
nivelul platformei pe care urma s` fie fixat` camera,
astfel \ncât aceasta s` fie mai sus decât scena. Lucrau
\mpreun`, ajutându-se unul pe cel`lalt. Pet lucra cot la
cot cu ceilal]i, f`r` a face caz de faptul c` munca era
grea [i ea este femeie.
|n acest timp ceilal]i membri din echipa de pro-
duc]ie \[i vedeau de treab`. Era un haos general, cu
zeci de oameni \ntr-un continuu du-te-vino.

35
De \ndat` ce terminar` de ridicat platformele,
aduser` camerele de luat vederi, bine \mpachetate \n
cutii mari de metal, pentru a le feri de [ocuri. Nu era
u[or pentru Pet s` urce singur` camera pe platform` dar
de-a lungul anilor \nv`]ase câteva [mecherii care com-
pensau lipsa mu[chilor. Niciodat` nu ceruse ajutorul
cuiva, [i nici nu i-ar fi trecut prin minte s-o fac`. Iar dac`
cineva s-ar fi oferit s-o ajute, l-ar fi refuzat pur [i simplu.
- Wallis, ce naiba crezi c` faci? se auzi o voce \n
spatele ei.
Fu nevoit` s` lase camera pe parchet ca s` poat`
\ntoarce capul s` vad` ce se \ntâmplase. Dane
Kingston o privea, cu mâinile \n [olduri. Era \mbr`cat
ca to]i ceilal]i, \n jean[i [i tricou. Ar`ta tare bine \n
aceast` ]inut` sport, [i asta nu era de natur` s`-i
u[ureze lui Pet situa]ia.
Dane i se adres` lui Charlie:
- Las` camera unu [i treci [i monteaz-o pe asta,
spuse el cu un aer ner`bd`tor.
- M` descurc [i singur`, protest` Pet când v`zu c`
Charlie se \ndreapt` spre ea.
- Nu m` intereseaz` s` aflu dac` po]i sau nu,
spuse Dane [i se \ntoarse pe c`lcâie.
- Nu e prima camer` pe care o montez. Sunt capa-
bil` s-o fac [i singur`. N-am avut niciodat` nevoie de
ajutor, insist` ea.
Dane se \ntoarse spre ea \ncruntat.

36
- O s` te joci de-a Superwoman alt` dat`. Nu-]i
permit s` te joci cu echipamente de-o asemenea
valoare. Ai putea s` o scapi, [i eu a[ r`mâne f`r` o
camer` de rezerv`. A[a c` nu am timp [i r`bdare pen-
tru prostioare de genul egalitatea \ntre sexe. Nu e[ti
destul de puternic` s` ridici camera aia, [i n-ai s-o faci.
E clar?
Pet \[i mu[c` buzele [i-[i spuse de câteva ori, \n
gând, c` este [eful ei, [eful cel mare, \nainte de a
r`spunde.
- Foarte clar, domnule.
- Bine. S` nu fiu nevoit s` \]i mai spun o dat`.
A[tept` la baza platformei pân` când Pet se d`du
jos [i-i f`cu loc lui Charlie. Pet a[tept` s`-l vad` plecat.
- Nu m-am considerat niciodat` Superwoman,
murmur` furioas`. {i niciodat` n-am cerut s` fiu
tratat` altfel doar pentru c` sunt femeie.
- Admite, Pet, c` e un pic cam grea pentru tine,
zise Charlie.
- {i tu, Brutus? i-o \ntoarse ea sarcastic, dar
Charlie n-o auzi.

37
Capitolul 3

Pe la jum`tatea dimine]ii toate cele trei platforme


erau ridicate. Una dintre camere era montat` [i acum
lucrau la montarea celei de-a doua.
- Pauz`! strig` Claude. Cafea [i pateuri la rulote.
- Cele mai dulci cuvinte pe care le-ai spus vreo-
dat`, zise Pet, [i s`ri de pe a doua platform`. N-am
mâncat decât dou` felii de pâine pr`jit`. Mor de
foame.
- Pe mine directiona]i-m` spre cafea, spuse Andy
\n spatele ei. Sunt cu opt ce[ti \n urma ra]iei mele nor-
male pentru o diminea]`. Mi-a sc`zut nivelul cofeinei
\n sânge, glumi el.
O mas` lung` fusese montat` afar`, lâng` carul de
emisie. Pet se a[ez` la coad`.
Dup` ce-[i lu` o cafea se al`tur` grupului format

38
din Andy, Lon [i Charlie, [i \mpreun` intrar` \n sal`. Se
a[ezar` lâng` scen`; Pet urc` pe scen`, [i se a[ez` con-
fortabil pe margine, cu picioarele atârnate. Nu partici-
pa la conversa]ia lor, prea ocupat` fiind s` m`nânce.
Dup` ce termin` de mâncat r`mase al`turi de ei,
ascultând o explica]ie tehnic` pe care o d`dea Andy.
Al]i membri ai echipei li se al`turar`. Pet \[i bea
cafeaua cu \nghi]ituri mici [i din când \n când mai
punea câte o \ntrebare când nu \n]elegea ce spune
Andy.
|ntinse mâna spre buzunarul unde \[i ]inea ]ig`rile
dar \[i aminti c` le r`t`cise pe undeva mai devreme.
- Are vreunul dintre voi o ]igar`? Pe-ale mele le-am
pierdut.
- Poftim, \i oferi Lon.
- Mul]umesc. Cafeaua f`r` o ]igar` e ca o friptur`
f`r` sare, declar` ea.
- Sau ca un pat f`r` o femeie, suger` cineva.
Toat` lumea râse, doar Pet zâmbi.
- S-ar p`rea c` Pet nu e de acord, observ` Lon.
- Nu. Am un ursule] pe care-l smotocesc noaptea,
glumi ea. Nu se plânge când m` doare capul.
- {i te doare des capul? \ntreb` Charlie râzând.
- De când lucrez cu voi, b`ie]i, mai tot timpul,
r`spunse ea serioas`.
Sorbi [i ultima inghi]itur` de cafea.

39
- Mai vrei cafea, Pet? \ntreb` Andy.
- A[ mai vrea.
- M` duc eu s`-mi mai iau. N-are rost s` mergem
amândoi, se oferi el.
- Dac` regina permite, curtea se retrage. Dane \[i
f`cu apari]ia lâng` grupul lor, [i o privea dezaprobator.
Pauza s-a terminat, b`ie]i, s` ne intoarcem la lucru.
|i r`spunser` cu „Da, [efu’“ [i se \ndep`rtar`. Pet
r`mase rigid` pe marginea scenei, cu picioarele
atârnând. |l privea \n ochi pe Dane. „Dac` regina per-
mite ...“ Era furioas`. Pân` acum câteva clipe toat`
lumea ascultase explica]ia lui Andy. Iar Dane f`cuse ca
totul s` par` o adun`tur` de b`rba]i la picioarele ei, \n
timp ce ea debiteaz` inep]ii. Era furioas`, dar se
st`pâni. Dup` ce ceilal]i plecar`, Dane se apropie. Pet
r`mase nemi[cat`. Scena \i d`dea avantajul de a-l privi
de sus. {i indiferent de ce \i va spune, ea n-o s`-[i
piard` cump`tul.
- Nu aveam supu[i... nu se putu ab]ine.
Dintr-o singur` mi[care el o apuc` de mijloc [i
s`ltând-o \n aer o puse jos, \n fa]a lui. Pet nu avu timp
s` protesteze. El continu` s-o ]in` de mijloc, de parc`
ar fi ghicit c` dac` \i d` drumul, ea se va \ndep`rta. Era
for]at` s` r`mân` pe loc, atât de aproape de el \ncât
corpurile aproape li se atingeau. Apropierea lui o
sufoca.

40
- Nu po]i spune c` nu erai centrul aten]iei, zise el.
- Poate \n momentul \n care ai ap`rut tu, dar nu
mai \nainte. Privirea ei se plimba nelini[tit` de-a lun-
gul pieptului lui. {i asta \i sporea starea de nelini[te.
- Erau aduna]i \n jurul t`u ca albinele \n jurul
mierii, spuse el cu voce joas`.
- Nu-i adev`rat! S-au adunat pe lâng` scen`, pen-
tru c` aveau ceva de care s` se rezeme.
- {i preferau s` se rezeme de scen` \n loc s` stea
pe scaune, zise Dane ar`tând spre sal`. |n cazul \n care
n-ai observat, sunt câteva sute de scaune \n fa]a scenei.
- De ce tot faci din ]ân]ar arm`sar? [uier` ea. De
ce trebuie s` cau]i motive vulgare \n spatele unei sim-
ple discu]ii?
- Vrei s` m` ascul]i, vr`jitoare cu limb` lung`?
Degetele lui se \nfipser` \n mijlocul ei. Dac` inten]ia lui
fusese s`-i capteze aten]ia, reu[ise. {tiu mai bine, continu`
el, ce este \n mintea unui b`rbat când se afl` \n preajma ta.
- A, da? Ce? \l provoc` Pet.
Dane o privi amuzat.
- Oare cum arat` goal` [i cu p`rul despletit? Vrei
s` continuu? Pentru c` pot, spuse el privind-o insistent.
- Nu, r`spunse Pet [ocat`. Nu [tia ce s` cread`.
Vorbise de parc` astfel gândise el \nsu[i. Pentru câteva
secunde se l`s` \n voia fanteziei, [i-[i imagin` c` Dane
este atras de ea.

41
- Poate c` sunt [i b`rba]i care gândesc a[a, dar nu
Andy, Charlie sau ceilal]i. Ei m` cunosc.
- Lucreaz` cu tine. Asta nu \nseamn` c` uneori
mintea nu le zboar` spre alte lucruri. B`rba]ii
dep`[esc \n mod obi[nuit anumite limite. Probabil c`
o fac [i femeile, dar ele n-o recunosc nici m`car fa]` de
ele \nsele.
- Nu cred c` sunt multe femei care s` se
potriveasc` descrierii.
- Nu? Nu te-ai \ntrebat niciodat` cum a[ fi ca
amant?
- Nu. Pet \l \mbrânci. Las`-m` acum s` plec. Nu
pot sta toat` ziua de vorb` cu tine, spuse ea sup`rat`.
- }i-e team` c` b`ie]ii vor \ncepe s` se \ntrebe
dac` nu cumva altul e motivul pentru care eram \n
camera ta ast`-noapte? Altul decât cel spus de tine.
- N-ar face asta, r`spunse ea, \ntorcând privirea
spre locul unde b`ie]ii montau cealalt` camer`.
Observ` c` Andy o prive[te peste um`r.
- Dar le-ar pl`cea s` o fac`! insist` Dane.
- Ei bine, nu mi-ar pl`cea mie. Furioas` c` o
pusese din nou \ntr-un situa]ie penibil` fa]` de ceilal]i,
Pet se \ntoarse [i plec`. Coada ei flutur` prin aer, [i
aproape \l lovi peste obraz.
Urc` dintr-o mi[care pe platform`. Ceilal]i t`ceau.
|n cele din urm`, Andy sparse ghea]a.

42
- V-a]i certat?
- Dac` \ncerci s` sugerezi c` sunt atras` de nami-
la aia cu mu[chi, nu ne mai cunoa[tem. Dac` nu mi-ar
fi fost [ef, i-a[ fi spus eu unde s` se duc`. La naiba! M-a
acuzat c` v` acaparez aten]ia. {i asta pentru c` te-ai
oferit s`-mi aduci cafeaua!
- Vrei s` spui c`-i vina mea? \ntreb` Andy
nedumerit. Doar o femeie putea ra]iona a[a.
- Da. {i a imagina]iei lui prea bogate! zise ea
ar`tând spre Dane.
- Vrei s` te ajut s`-l g`se[ti? \ntreb` Lon.
Pet se \ntoarse spre el.
- Ce s` g`sesc? \ntreb` ea.
- E evident c` ]i-ai pierdut cump`tul. Vrei s` te
ajut s`-l g`se[ti?
Ceilal]i erau destul de \n]elep]i s` nu zâmbeasc` \n
fa]a ei.
- Nu, mul]umesc. Mi-l g`sesc singur`, spuse \ncet,
\n]elegând c` se r`zbun` pe ei. Am nevoie doar de
pu]in timp ca s` m` calmez.
- Hai s` acceler`m procesul, zise Charlie [i
apucând o bucat` de carton \ncepu s`-i fac` vânt cu
ea.
- Amuzant, spuse ea, dar nu era nici urm` de
amuzament \n expresia ei.

43
Nu mai avea chef de glume. Dar pân` la pauza de
prânz reu[i s` treac` peste incident. Iar ceilal]i fie c`
uitaser`, fie c` erau destul de iste]i s` nu vorbeasc`
despre asta \n preajma ei.
Dup`-amiaz` impresia de haos crescu o dat` cu
venirea trupelor care o acompaniau pe Ruby Gale, [i
care \ncepur` s`-[i repete numerele de dans [i
cântecele.
Cu casca pe cap, cu ajutorul c`reia comunica cu
regia de emisie din carul TV, Pet verifica imaginea
transmis` de camer`. |ntotdeauna când echipamentul
era mutat pe distan]e lungi ap`reau mici diferen]e,
care trebuiau ajustate. Nu cereau mult timp, dar era
bine ca totul s` fie f`cut \nainte. De aceea aveau o zi
\ntreag` la dispozi]ie pentru montarea [i verificarea
echipamentului. Barnes era tehnicianul din carul de
emisie cu care colaborau ea [i ceilal]i operatori.
- E aici. Tocmai a intrat, \l auzi Pet pe Lon \n
casc`. Mam`, e chiar mai sexy \n carne [i oase, decât
pe ecran!
- Ruby Gale? Unde e? \ntreb` Charlie.
Pet se amuz` auzindu-i vorbind pe to]i \n casc`.
Vedeta venise la repeti]ie, [i toate celelalte treburi
fuseser` uitate. Admise \n gând c` [i ea era curioas`
s-o vad`.

44
- Se \ndreapt` spre scen`, \i r`spunse Lon lui Charlie.
|ntorcând capul Pet o v`zu pe Ruby Gale trecând
pe lâng` ea. Cu p`rul de un ro[u-Tizian, i se p`ru la
\nceput mai scund` decât crezuse, apoi \[i zise c` e
firesc. Camera o f`cea s` par` u[or mai \nalt`, la asta
contribuind [i picioarele zvelte.
Avea p`rul lung, ondulat, l`sat liber pe umeri. Din
nefericire Pet putea s-o vad` doar din spate. Ar fi vrut
s`-i vad` [i chipul, curioas` fiind s` afle dac` e la fel de
frumoas` ca \n fotografii.
Pet observ` c` Dane \[i f`cuse apari]ia, ca s-o
\ntâmpine. Un zâmbet larg \i lumina fa]a. Pet strânse
din buze iritat` când v`zu c` o s`rut`. Totu[i \n lumea
lor salutul [i s`rutul erau la fel de familiare ca [i o
strângere de mân`.
- Ai v`zut cum se aga]` de Dane? murmur`
Charlie.
- Mi-a[ dori s` se aga]e a[a [i de mine, zise Lon, [i
imit` r`getul unui tigru.
- |n mod sigur lui Dane \i place, observ` Andy.
- Ar fi neobi[nuit s` nu-i plac`, spuse Lon. Hei,
e[ti foarte t`cut`, Pet. Nu ai nimic de comentat?
|i trebuir` câteva secunde pân` fu st`pân` pe vocea
ei. Cu microfonul lâng` obraz, o [oapt` era suficient`
pentru a fi auzit`.

45
- Ce s` comentez? E o femeie frumoas`, dar nu
cred c` a[tepta]i de la mine acelea[i reac]ii ca din
partea voastr`.
Ruby Gale era \ntr-adev`r frumoas`. Pet o vedea
acum bine. Avea tr`s`turi exotice. Sprâncene negre,
arcuite, buze pline, senzuale.
- Un avertisment, b`ie]i, spuse Andy. Are un tem-
perament care se potrive[te perfect culorii p`rului.
- Nu-mi pas`, declar` Lon. Tot ce [tiu e c` \n
urm`toarele zile va fi o pl`cere s-o privesc. Sunt gata
s` pl`tesc pentru asta.
- Vezi s` nu spui asta [i sindicatului, zise Charlie.
Barnes din regia de emisie se auzi [i el.
- Nu crede]i c` e timpul s` v` apuca]i de treab`, b`ie]i?
Murmure de nemul]umire se auzir` \n c`[ti.
Din fericire Ruby Gale disp`ru \n culise \mpreun`
cu Dane, a[a c` nu mai aveau distrac]ie. Dar nu pen-
tru mult` vreme. Dup` cincisprezece minute se
\ntoarse ca s` repete numerele de dans al`turi de
trup`. Se schimbase \ntr-un costum adecvat, mulat pe
corp. Pet trebui s` \ndure alte conversa]ii pline de
complimente la adresa siluetei cânt`re]ei. Era s`tul`
de subiectul acesta la sfâr[itul zilei.
La hotel se sim]i mai bine dup` ce f`cu un du[. Se
schimb` \ntr-o pereche de pantaloni maro [i o bluz`
verde.

46
Cobor\ s` ia masa \n restaurantul hotelului,
hot`rât` s`-i ocoleasc` pe Lon [i Charlie, care p`reau
absorbi]i de subiectul Ruby Gale.
Din nefericire p`rea o boal` general`. |n timpul
mesei nu auzi nimic altceva. To]i [tiau o noutate, o
bârf`, sau aveau ceva de comentat despre
cânt`rea]`. Pet r`mase s`-[i bea cafeaua cu ei, dar
când ceilal]i se \ndreptar` spre bar, pentru un ultim
pahar, hot`r\ c`-i suficient pentru o zi [i plec`. Nici
unul dintre b`ie]i nu observ` c` ea nu-i \nso]e[te, [i
nici asta nu-i pl`cu.
Era atât de \ngândurat`, \ncât nu-l v`zu pe Dane
Kingston. Aproape d`du peste el.
- Bun` seara, murmur` ea [i vru s` treac` mai
departe.
- Nu mergi cu ceilal]i? \ntreb` el.
- Nu \n seara asta. A fost o zi lung` [i sunt obosit`,
explic` ea. Nu voia ca el s` cread` c` \i influen]ase
decizia in vreun fel.
- Nu c` mi-ar fi trecut prin minte c`-mi ascul]i
sfatul, dar nu pot spune c` ar`]i obosit`.
Pet trase aer \n piept exasperat`.
- Ei bine, m-am plictisit s`-i tot aud vorbind
despre Ruby Gale. {i numai asta au f`cut \n ultimele
ore.

47
- Nu-]i place s` joci rolul secundar, nu?
- Po]i s` crezi ce vrei. N-avea chef s` se certe din
nou cu el. Poate ]i se pare c` este un subiect interesant
pentru o conversa]ie, dar eu nu sunt de aceea[i
p`rere. Noapte bun`.
- Noapte bun`.
|nainte de a trece de el, o \ntreb`.
- Pet este o porecl`?
Surprins`, se \ntoarse.
- Nu, e de fapt o prescurtare de la Petra. L`s`
capul \ntr-o parte [i \ntreb` curioas`: De ce?
- F`r` vreun motiv special. Eram doar curios.
Mâine diminea]` este o [edin]` la ora [apte.
- Da, [tiu. Mergi s` iei masa? \ntreb` ea, ar`tând
spre restaurant.
- Nu. Tocmai plecam. Voi lua masa cu
domni[oara Ruby Gale \n seara asta.
Cuvintele lui erau ultima pic`tur`. Mai \ntâi toat`
echipa, mul]i dintre ei fiindu-i prieteni, nu [tiau nimic
altceva decât Ruby Gale, iar acum Dane Kingston lua
cina cu ea.
Era cel mai mare defect al lui!
Privirea ei se plimb` peste hainele sport cu care
fusese \mbr`cat toat` ziua.
- Te duci \mbr`cat a[a?
- Nu crezi c` e potrivit?
Un zâmbet \i ap`ru \n col]ul gurii.

48
- Vom mânca câte un sandvi[ \n apartamentul ei.
- Cum, f`r` caviar [i [ampanie? \ntreb` ea ironic.
- Le p`str`m pentru final, când vom s`rb`tori
succesul spectacolului.
- Dr`gu]. Distrac]ie pl`cut`, spuse ea [i plec`
repede, \nainte ca el s-o mai poat` opri.
Era prea devreme ca s` se culce. {i \n camera ei
minuscul` sim]ea c` \i cad pere]ii \n cap. Luându-[i un
caiet \n geant` ie[i din hotel [i merse la piscina din
fa]`.
Se a[ez` [i-[i scoase caietul. Era un loc potrivit
pentru a scrie o scrisoare. Dar abia apuc` s` scrie
„Drag` Rudy“, când o umbr` \i \ntunec` hârtia. Ridic`
ochii [i-l v`zu pe Joe Willis stând lâng` ea.
- Scrii scrisori de dragoste? \ntreb` el zâmbind.
- E pentru fratele meu. Face parte din Paza de
Coast`, explic` ea. Tu ce faci? Plimbarea de sear`?
- Da. Se a[ez` lâng` ea. Mai ai [i al]i fra]i?
- Un frate mai mare, Hugh. Locuie[te \n
Connecticut, este c`s`torit [i are trei copii – to]i b`ie]i.
So]ia lui, Marjorie, e o fat` nemaipomenit`. O iubim
cu to]ii. Vrei s` vezi ni[te poze cu nepo]ii mei?
Joe aprob` dând din cap [i ea scoase un mic album
foto pe care-l purta \ntotdeauna la ea. Mândr`, \i ar`t`
fotografiile. Apoi Joe scoase [i el fotografiile nepo]ilor,
[apte la num`r.

49
- Cum se face c` nu e[ti \nc` m`ritat`, Pet? Ar tre-
bui s` por]i fotografiile copiilor t`i \n geant`. Sper c`
nu e[ti una dintre femeile alea care vor celibat pe
via]`, zise Joe dezam`git.
- Parc` ai fi tata! Aud câte o prelegere despre
binecuvântarea c`s`toriei \n fiecare s`pt`mân`. Râse
amuzat`. Nu pot s`-i conving c` a[ spune da \ntr-un
minut b`rbatului potrivit.
- Nu cred c` n-ai fost deja cerut` \n c`s`torie,
insist` el. E[ti o fat` grozav`.
- Mul]umesc. Da, am fost chiar logodit`, dar n-a
mers.
- Cred c` a fost foarte dureros.
- Poate p`rea ciudat, dar nu a fost a[a, \[i aminti
ea. Chiar \mi pl`cea Bob. De fapt suntem \nc` prieteni
buni. Când am hot`rât s` rupem logodna a fost o
hot`râre comun`. Am fost trist`, dezam`git` c` nu
mersese rela]ia, dar n-am avut inima frânt`. {i asta
demonstreaz` c` nu el era cel c`utat.
- Da, probabil, spuse Joe cu regret.
- A[ bea un suc. Vrei [i tu unul, Joe?
- Nu, mul]umesc. B`uturile astea acidulate \mi
provoac` arsuri, zise el.
Era un apus fermec`tor, ca \n filmele western. Pet
se \ntreb` dac` Dane [i Ruby Gale admir` [i ei apusul,
pe undeva.

50
- De ce crezi c` Dane Kingston nu s-a c`s`torit
niciodat`, Joe? \ntreb` ea. Sau a fost c`s`torit?
- Nu, din câte [tiu eu. Probabil din acela[i motiv
ca [i tine. N-a g`sit fata potrivit`. Sunt destule fete fru-
moase \n jurul lui.
- {i care sper` s` ajung` [i \n patul lui, nu? spuse
ea cu dezgust. Cred c` nimeni nu l-a acceptat pân`
acum pentru c` e prea plin de el. O femeie nu poate
suporta a[a ceva prea mult` vreme.
Joe nu era de acord cu ea.
- |n via]a asta trebuie s` te lup]i pentru ceea ce-]i
dore[ti. Nimeni n-o s`-]i ofere ceva de-a gata, pe un
platou de argint. |l admir pe Dane pentru c` lupt` [i
ob]ine ce-[i dore[te. Nu-s mul]i b`rba]i ca el.
- Foarte \ncurajator, murmur` Pet.
- N-o s` m` cert cu tine pentru el, zise Joe [i se
ridic`. M` duc s`-mi termin plimbarea [i te las s`-]i ter-
mini scrisoarea c`tre fratele t`u. Noapte bun`, Pet.
- Noapte bun`.
Dar abia dup` câteva minute lu` stiloul [i \ncepu
s`-i scrie fratelui ei.

51
Capitolul 4

Orchestra era a[ezat` \n fundal, pianistul \[i exersa


mâna ca s` scape de trac. Dansatorii erau aranja]i \n
form` de evantai \n jurul lui Ruby Gale. |n spatele lor,
\n partea dreapt` era grupul vocal de acompaniament.
Era o repeti]ie la rece, f`r` costume. Fiecare cântec
[i dans urmau s` fie repetate pe rând, astfel incât s`
poat` fi corectate unghiurile de filmare [i fixate
luminile. A doua zi urma o repeti]ie general` cu cos-
tume, iar seara spectacolul.
Camerele erau pe pozi]ie. To]i cei de pe scen`
a[teptau semnalul lui Claude. Dane Kingston era \n
carul TV, \n care era regia de platou mobil`.
Instruc]iunile lui le auzea Pet \n casc`.
- Camera doi, \ncepem cu tine, o inform` el pe
Pet. Vreau un prim-plan al lui Ruby, [i apoi deschizi

52
cadrul la ordinul meu. Urmeaz` camera trei. Am
repetat num`rul `sta de dou` ori, a[a c` de data asta
\nregistr`m.
Pet \[i umezi buzele nervoas`, \n timp ce privea
prin camer`. Cuno[tea procedura. |nregistrau
repeti]ia pentru ca mai târziu, seara, s` poat` fi vizio-
nat`, urmând ca mâine, la repeti]ia general`, s` fie
f`cute ultimele corec]ii. De asemeni urmau s` filmeze
[i repeti]ia general` deoarece spectacolul live era unic,
special pentru acest spectacol televizat. Erau o mie de
lucruri care puteau distruge un cântec sau un num`r
de dans \ntr-un spectacol live, a[a c` banda cu
repeti]ia general` era ca o plas` de siguran]`. Puteau
apela la ea \n timpul montajului pentru produsul final.
- Merge banda! spuse Dane.
- Lini[te! ordon` Claude, [i lini[tea se a[ternu
peste sal`.
Din acest moment singurul lucru pe care-l va auzi va
fi vocea lui Dane \n casc`. Pet bloc` mental orice altceva.
- |n regul`, camera doi, d`-i drumul. Vocea lui
Dane era calm`, [i la fel era [i Pet, acum c` \ncepuser`.
Nu observ` semnalul dat de Claude celor de pe
scen`, nici toba care d`dea tonul pentru inceperea
melodiei. Chipul lui Ruby Gale umplu vizorul, ochii
alba[tri priveau drept spre camer`. Dup` primul vers,
Dane ordon`:

53
- M`re[te cadrul, Doi. |ncet.
{i apoi, \n timp ce Pet focaliza:
- Nu pierde clarul, Walis. Camera trei, preiei tu.
Acum.
Pet nu avea nevoie s` consulte desf`[ur`torul pe
care-l avea la \ndemân` ca s` [tie ce urmeaz`.
Urm`torul cadru era unul general, cu \ntreaga scen`.
- R`mâi pe pozi]ie, Doi, urmezi. Acum. Când se
duce spre stânga urm`re[te-o, Wallis. Pet \ncerc` dar
f`r` succes, \[i d`du seama dup` vocea lui Dane care
]ipa la ea.
- Nu vezi c` o acoper` un dansator? Trei, preia! Ai
stricat cadrul `sta, Wallis.
Pet strânse din din]i, nefiind convins` c` gre[eala \i
apar]ine \n totalitate. B`nuia c` dansatorul \[i dep`[ise
pozi]ia, cu toate c` nimeni nu precizase care sunt
pozi]iile principale ale dansatorilor. Oricum nu avea
timp s` se gândeasc` cine a avut dreptate [i cine nu.
Se preg`ti pentru urm`torul cadru. |ntre timp \l ascul-
ta pe Dane l`udându-l pe Andy.
- Grozav, Unu’!
{i cu o not` de amuzament, continu`:
- Nu [tiam c` po]i s` faci a[a ceva, Turner. Ai grij`
s`-]i reu[easc` [i data urm`toare.
Apoi, cu o voce de ghea]` i se adres` ei.

54
- Nu e bine, Wallis, corecteaz` un pic stânga. Acum.
Concentrându-se Pet o urm`ri pe cânt`rea]` de-a
lungul unui [ir de pa[i de dans. {i o f`cu f`r` cusur.
Dar nu primi nici o laud` din regie. Aten]ia lui Dane
era \ndreptat` \n alt` parte.
- Baxter, apari \n imagine la camera trei. Treci de
linia ro[ie, \i spuse el lui Lon, care avea camera
mobil`. |n regul`, Trei, d`-i drumul.
Sfâr[itul cântecului \i apar]inea tot lui Pet. Era o
trecere de la prim-plan la general [i o \ntoarcere la
prim plan. Prima dubl` \i ie[i foarte bine, dar gre[i la
a doua. La a treia Dane \i url` \n ureche.
- Mai larg, Doi! Am spus mai larg. Asta e!
Cântecul se termin`. |l auzi pe Dane.
- Opri]i banda!
Claude li se adres` celor de pe scen`.
- Foarte bine.
Toat` lumea respir` u[urat`. Brusc totul redeveni
un haos \n mi[care.
Pet oft` [i ea [i opri camera. |[i d`du seama c`
Dane deschisese un alt canal de comunicare, ca s`
poat` fi auzit \n sal`.
- A ie[it bine. Ruby, e[ti senza]ional`.
Cânt`rea]a zâmbi satisf`cut` la auzul complimentu-
lui. Sufl` un s`rut \n direc]ia difuzorului. Pet \n]elese
c` au deconectat difuzorul [i acum puteau s`-l aud`
doar ei \n c`[ti.

55
- Claude, preg`ti]i-v` pentru urm`torul num`r, \l
sf`tui Dane pe regizorul de platou.
Vocea lui Lon Baxter explod` \n c`[ti.
- Doamne, ce femeie! A]i v`zut, b`ie]i, cum se
mi[c`? Mi-a crescut presiunea arterial`.
Cuvintele lui fur` acompaniate de alte aprecieri
mai vulgare.
- Aten]ie la limbaj! strig` Dane. Ui]i, Baxter, c` te
aude o doamn`.
- O doamn`? \ntreb` Lon, apoi râse. Adic` Pet?
- Exact, spuse Dane furios.
Pet preferase \ntotdeauna s` se prefac` a nu auzi
anumite lucruri decât s`-i fac` s` se simt` stânjeni]i \n
prezen]a ei. Altminteri ar fi ridicat un zid \ntre ea [i
colegi. A[a c` nu-i pl`cu faptul c` Dane Kingston
intervenise.
- Nu da]i aten]ie, b`ie]i, spuse ea \n microfon.
Am eu ni[te c`[ti speciale care se \nchid automat
când vorbi]i voi murdar. Tot ce aud e un ]iuit
prelung.
- Domni[oar` Wallis, spuse Dane amenin]`tor, eu
dau ordinele aici. Pu]in \mi pas` dac` limbajul lor te
ofenseaz` sau nu. Dar atâta vreme cât eu conduc
circul, genul `sta de limbaj nu va fi folosit \n preajma
unei doamne. E clar?

56
- Absolut, arunc` ea printre din]i.
-Acum, dac` ne-am \n]eles, s` trecem mai
departe. Ruby cânt` singur` urm`torul cântec. N-ar
trebui s` ai dificult`]i s-o urm`re[ti, Wallis, e singur`
pe toat` scena, o admonest` el sarcastic.
Pet d`du \n clocot auzind un repro[ atât de
nedrept. |[i \nghi]i cu greu cuvintele care-i st`teau pe
limb`. Avusese parte de destule bruftuieli din partea
lui de-a lungul zilei, nu avea rost s`-l provoace.
Restul zilei fu un dezastru. Unul dintre numere ie[i
gre[it de la un cap`t la altul. Fie c` un dansator gre[ea
pa[ii, fie Ruby b`lm`jea versurile, ori era o gre[eal` a
operatorilor, adic` mai \ntotdeauna a ei. |n cele din
urm` Claude \i spuse lui Dane \n c`[ti c` poate e tim-
pul pentru o pauz`. Cu atât mai mult cu cât vedeta era
\n pragul unei crize de isterie.
|n clipa \n care Dane aprob` [i d`du pauz`, Pet \[i
scoase c`[tile [i s`ri de pe platform`. F`r` o vorb`,
p`r`si sala. Frustrat` din pricina aparentelor inabilit`]i
[i furioas` din pricina felului \n care o trata Dane, avea
nevoie s` ias` din atmosfera tensionat` din sal`.
Era o zi c`lduroas` de iulie, dar adia un vânt u[or
[i era pl`cut. G`si un loc la umbr` [i-[i aprinse o
]igar`, sperând c` astfel va sc`pa de tremurul b`rbiei.
V`zu c` [i ceilal]i ie[eau din cl`dire. Când o v`zur`,
Charlie, Lon [i al]i colegi se \ndreptar` spre ea.

57
- O fi mai cald aici, dar e mai lini[te, zise Charlie
[i se a[ez` oftând.
- Bine c` s-a gândit Claude s` cear` o pauz`,
spuse Lon. Era cât pe ce s` vedem temperamentul
acela de care ne povestea Andy. Dac` a]i fi auzit ce i-a
spus bietei fete care uitase pa[ii. Dac` Dane a crezut c`
eu vorbesc urât, ar fi trebuit s-o aud` pe Ruby Gale.
Pet [i-ar fi dorit s` nu fi adus \n discu]ie subiectul
`sta. Ca [i cum i-ar fi ghicit gândurile, Lon o privi [i \i
observ` expresia mohorât`.
- Cred c`-]i datorez ni[te scuze, Pet. Unele lucruri
pe care le-am spus erau deplasate. Uit uneori c` nu
e[ti unul dintre b`ie]i. |mi pare r`u.
- Nu-i nimic, r`spunse [i-[i stinse ]igara.
- Da, spuse [i Charlie, Dane a avut dreptate când
ne-a reamintit c` Pet este totu[i femeie. De multe ori
ne purt`m f`r` s`-i ar`t`m respectul cuvenit.
- Niciodat` n-am cerut vreun tratament special, le
reaminti ea.
- Doar nu crezi c-o s`-]i deschid u[a de acum
\ncolo, glumi Lon, \ncercând s-o fac` pe Pet s` vad`
lucrurile \n alt` lumin`.
- |mi pare r`u, b`ie]i, azi sunt mai irascibil`. A fost
o zi dificil`, avându-l tot timpul pe Dane Kingston pe
capul meu, explic` ea. S-ar p`rea c` nu fac nimic cum
trebuie.

58
- Poate te str`duie[ti prea tare, suger` Charlie.
- Sunt sigur c` Dane a exagerat, spuse Lon.
- A[ vrea s` nu se mai ia atâta de mine. Cred c`
sunt capabil` s` suport critica, dar el m` d` de to]i
pere]ii.
- Nu te l`sa impresionat`. E[ti un operator bun,
doar la asta trebuie s` te gânde[ti.
- Toat` lumea \n`untru! strig` Claude.
|ncepem.
Intrar` cu to]ii. |n drum, Pet \[i mai lu` un pahar cu
ceai cu ghea]`.
Nici dup` pauz` lucrurile nu au mers mai bine, a[a
c` la sfâr[itul zilei Pet era un pachet de nervi. Pe dru-
mul de \ntoarcere la hotel toat` lumea vorbea cu toat`
lumea. Dup` atâtea ore de \ncordare nervoas` \ncer-
cau s` se relaxeze. |n trecut [i Pet reac]ionase la fel, [i
de multe ori se sim]ise mai relaxat`, dar ast`zi nimic
nu putea s-o fac` s` se simt` mai bine.
Ajun[i la hotel refuz` s` r`mân` cu ei \n hol [i se
\ndrept` direct spre du[. F`r` s`-[i usuce p`rul se
\mbr`c` cu un costum \n care [tia c` \i st` bine, lucru
care de obicei \i ridica moralul. Se studie \n oglind` [i
p`r`si camera de hotel. Pentru c` era prea devreme
pentru cin` se \ndrept` spre barul hotelului. Dar nici
unul dintre colegii ei nu era acolo. |n schimb \l

59
remarc` la o mas` pe Dane Kingston \mpreun` cu
Claude, regizorul de platou, Joe Willis [i Greg
Coopster, inginerul de sunet.
Vru mai \ntâi s` plece, dar se r`zgândi [i-[i spuse c`
ar putea s` bea lini[tit` un pahar cu vin. Doar pentru
asta venise. Când Joe Willis o salut` [i ceilal]i o privir`,
ea d`du doar din cap \n semn de salut. |[i alese o mas`
mai retras`, cât mai departe de masa lor. Barmanul
veni s`-i ia comanda.
— Un pahar cu vin alb, te rog.
|n timp ce \[i c`uta ]ig`rile \n geant`, sesiz` c` un
b`rbat se apropie. Mâinile \ncepur` s`-i tremure,
\nainte de a ridica privirea.
{tia deja cine e. Renun]` s` mai caute ]ig`rile [i-[i
ascunse mâinile sub mas`. Ridic` ochii [i expresia lui
nu o f`cu s` se simt` mai bine. Dane se aplec` [i puse
o mân` pe mas`. Gestul lui o f`cu s` se simt`
amenin]at`, \n ciuda zâmbetului.
— N-ai vrea s` vii la masa noastr`? o invit` el.
— Nu. Nu f`cu nici cel mai mic efort s` tempereze
duritatea refuzului [i \ntoarse capul pref`cându-se
c`-l ignor`. Ceea ce nu era adev`rat.
- Insist, spuse Dane pe un ton de comand`. N-ar
trebui s` stai aici singur`.
- E[ti imposibil, [tii? r`bufni Pet, cu toat` furia
strâns` peste zi. Mai \ntâi m` critici c` stau [i beau \n

60
compania b`rba]ilor, colegii mei de altfel, pe motiv c`
nu a[a se comport` o doamn`. Acum e[ti sup`rat c`
stau aici singur`. Ce-ar fi s` te hot`r`[ti?
V`zând c` o prive[te amuzat, \[i feri privirea.
- Nimic din tot ce fac nu te mul]ume[te, se plânse
ea.
Dane se d`du \ntr-o parte pentru a-i face loc bar-
manului, care \i adusese paharul cu vin, dar dup` ce
acesta se retrase, el se strecur` pe banchet` lâng` Pet.
Prea uimit` ca s` reac]ioneze, la \nceput se l`s` \n voia
senza]iilor provocate de atingerea coapsei lui lipit` de
a ei. |[i zise c` i-ar fi imposibil s` articuleze un sunet
\n clipa asta.
|i sim]ea privirea m`surând-o. Ca r`spuns, se
\nc`p`]ân` s` priveasc` \ntr-un punct fix, evitându-i
ochii.
- Vrei s` m` mul]ume[ti? \ntreb` el curios.
Sugestia strecurat` \n tonul \ntreb`rii dezl`n]ui \n
mintea ei imagini interzise. Dac` putea s`-i trezeasc`
asemenea senza]ii doar stând al`turi, cum ar fi dac` ar
face dragoste cu ea? Inima \[i accentu` b`t`ile.
- Nicidecum, min]i ea, luând paharul \n mân`. De
ce nu m` la[i \n pace? Mi-era bine \nainte s` vii.
- O femeie singur` \ntr-un bar e o ]int` pentru
orice b`rbat care intr`. Nu po]i r`mâne aici singur`,
insist` Dane.

61
Vocea blând` cu care i se adres` de data asta \i
spori farmecul. Dar Pet nu putea s`-i cedeze.
- Poate c` vreau s` fiu ag`]at`, \l provoc` ea.
Dane o privi cu aten]ie \ncercând s` descopere
adev`rul din spatele vorbelor.
- Asta \]i dore[ti?
Bravura nu o prindea cel mai bine. |ncerc` s`-[i
p`streze atitudinea [i \i r`spunse:
- Nu-mi doream decât s` beau un pahar cu vin
\nainte de mas`, \n lini[te, ca s` m` pot relaxa. Acum
vrei, te rog, s` pleci?
- Nu te las s` stai aici singur`. Ia-]i paharul [i vino
cu mine la masa noastr`. Ne uit`m peste programul de
mâine.
Pet oft`. Era limpede c` avea mai multe [anse s`
mute un munte decât s`-l conving` pe el s` plece.
Hot`r\ s` plece ea.
- Cred c` nu m-ai auzit. Am spus c` voiam s` beau
un pahar cu vin \n lini[te. N-a[ putea face asta \n
mijlocul unei discu]ii tehnice, nu?
Pet scoase din geant` banii pentru consuma]ie [i-i
l`s` pe mas`.
- Vrei, te rog, s` te ridici ca s` pot pleca? \l \ntreb`.
- Dar nu ]i-ai terminat vinul.
- |l iau cu mine \n restaurant. Nu e o crim` s` bei
un pahar cu vin \nainte de a cina singur` \ntr-un
restaurant? \l \ntreb` ironic`.

62
- E p`cat, dar nu e o crim`, spuse el zâmbind.
- Atunci fii atât de bun [i f`-mi loc, \i ceru ea ner-
voas`. St`tuser` destul unul lâng` altul.
|nc` zâmbind, Dane se ridic` [i-i \ntinse mâna ca s-o
ajute s` se ridice.
- Ne uit`m peste ce am filmat ast`zi, cam peste o
or`. O s` hot`râm eventualele modific`ri. Dac`
termini cina pân` atunci, po]i veni [i tu.
|n tot acest timp contin` s-o ]in` de mân` de[i ea
nu mai avea nevoie de sprijinul lui. Degetele lui \n
jurul cotului \i \nfierbântau pielea. Brusc era tentat` s`
petreac` mai mult` vreme \n compania lui. Dar \[i
aminti c` se vor uita peste ceea ce filmaser`. Fusese
criticat` destul pentru o zi.
- E un ordin? \l \ntreb` \n timp ce-[i lua paharul
cu vin.
- Nu, nu e obligatoriu s` participi, \i r`spunse
ar]`gos.
- Atunci, cu tot respectul, refuz. Scuz`-m`.
|I spuse barmanului c`-[i ia paharul cu vin [i intr`
\n restaurant. Cin` singur`. Abia când ea ajunsese la
cafea ap`rur` [i ceilal]i. Pet ar fi putut s` mearg` la
masa lor, dar n-avea nici un rost. Prea nelini[tit` pen-
tru a merge la culcare, ie[i pentru o scurt` plimbare.
La un stand de ziare se uit` dup` ni[te ilustrate. De
pe coperta unei reviste \i zâmbea Ruby Gale. Curioas`,

63
Pet r`sfoi revista c`utând articolul. Nu avea r`bdare s`
citeasc`, dar se uit` peste fotografiile care-l ilustrau.
|ntr-una din ele, Ruby Gale st`tea pe un [ezlong
al`turi de Dane Kingston. Ruby purta cea mai minus-
cul` pereche de bikini pe care Pet o v`zuse vreodat`.
Dar nu femeia o interesa. Imaginea lui Dane \i amintea
de sculpturile Greciei antice. Frumuse]ea b`rbatului
era n`ucitoare. Observ` [i zâmbetul mul]umit care \i
ridica u[or col]ul buzelor.
Zâmbea mul]umit, semn c` prezen]a femeii de
lâng` el \i f`cea pl`cere. Furioas`, Pet puse revista
\napoi pe raft. Era femeie \n toat` firea, nu se mai
putea \ndr`gosti de b`rba]ii din reviste ca o adoles-
cent`. Pentru ea Dane Kingston era la fel de inabord-
abil ca un star de cinema pentru o adolescent` din
provincie. Dar oare era chiar a[a? Alung` gândul ispi-
titor. Ra]iunea \i spunea c` o asemenea speran]` nu
poate aduce decât necazuri.
Traversând holul hotelului \l v`zu pe Joe Willis.
Alerg` [i \l ajunse din urm`.
- Cum a mers \ntrunirea? \l \ntreb` ea.
Joe se \ntoarse uimit spre ea, deoarece n-o auzise
apropiindu-se.
- M-ai speriat!
- |mi pare r`u. A]i f`cut vreo schimbare?

64
- Surprinz`tor, a fost nevoie de foarte pu]ine
modific`ri. La sunet sunt ni[te probleme, dar Dane a
fost mul]umit pe ansamblu. Mâine va \ncerca câteva
unghiuri noi.
- Dar imaginea? A fost bine? insist` Pet. Nu putea
crede c` Dane a fost chiar atât de mul]umit.
- Sigur c` da. Te a[teptai la altceva? r`spunse Joe
privind-o mirat. Mâine o s` ias` [i mai bine.
- Da, sigur, spuse ea absent`.
- Nu [tii pân` la ce or` servesc cina? \ntreb` Joe
uitându-se la ceas. N-am mâncat \nc` [i mor de foame.
- Cred c` pân` la unsprezece.
- Atunci ar fi mai bine s` m` gr`besc. Prefer s` fiu
sp`lat \nainte de a mânca.
La lift se desp`r]ir`.
- Ne vedem mâine, Joe.
- Noapte bun`.
Când ajunse la u[` \ncepu s` caute cheia. Tocmai
când o g`sise, u[a de vizavi se deschise [i ie[i Dane.
- Aceasta este camera ta? \ntreb` Pet \nro[indu-se.
- Da, am ales-o special ca s` te pot supraveghea.
Zâmbetul \i invad` ochii.
Pet nu se a[tepta ca el s` recunoasc` a[a ceva.
Franche]ea lui o irit`. |i \ntoarse spatele furioas` [i \i
arunc` peste um`r:

65
- Dup` cum vezi, m` \ntorc \n camer` devreme [i
f`r` \nso]itor. |n seara asta grijile tale \n ce m`
prive[te iau sfâr[it.
- Nu te supraveghez, \i spuse Dane râzând. E o
coinciden]` c` avem camerele fa]` \n fa]`.
|n loc s` se simt` mai bine, Pet se sim]i mai r`u. Era
o prostie c`-[i imaginase a fi o preocupare pentru el.
Colac peste pup`z`, yala refuza s` cedeze, [i u[a
r`mânea \ncuiat`, cu toate sfor]`rile ei. Dane o privea
cum se chinuie[te, [i ea blestema clipa când se \ntâl-
niser`. |ncerc` s`-l fac` s` plece.
- Dac` te duci s` iei cina, ai face bine s` te
gr`be[ti. Servesc doar pân` la ora unsprezece.
- Nu m` \ndreptam spre restaurant.
Era \n spatele ei.
- D`-mi cheia. Exist` un secret al u[ilor de hotel.
Era mai bine s`-i dea cheia ca s` plece odat`.
- Ai mâncat deja? \l \ntreb` ea. Credeam c` abia
s-a terminat \ntâlnirea, tocmai m-am \ntâlnit cu Joe.
- Da, a[a e, spuse el \n timp ce deschise u[a f`r`
efort. Nu, n-am mâncat.
Pet \l examina cu ochi scrut`tori. P`rul rebel o
atr`gea \n mod deosebit. Ar fi vrut s`-l mângâie. De
team` c` va face gestul f`r` s` vrea, se ag`]` cu amân-
dou` mâinile de cureaua gen]ii.

66
- Trebuie s` m`nânci, spuse ea \ncurcat`, \ncer-
când s` se concentreze asupra subiectului. Nu e
s`n`tos s` sari peste cin`.
- Nu te \ngrijora. O s` comand`m ceva \n
apartament.
- |n apartament? repet` ea, studiindu-l \n
continuare. Apoi f`cu \n sfâr[it leg`tura. Te \ndreptai
spre hotelul domni[oarei Gale.
- Da, spuse el, [i se d`du la o parte din u[`.
- La ora asta? spuse primul lucru care \i veni \n
minte [i-n aceea[i clip` regret`. |mi pare r`u, nu m`
prive[te.
- Nu, spuse el. Dar dup` ce am v`zut casetele,
sunt câteva lucruri pe care trebuie s` le clarific cu ea.
- Nu trebuie s`-mi dai explica]ii.
Pet nu voia s`-l aud` min]ind [i inventând expli-
ca]ii. Probabil c`-[i d`duse seama c` [i ea, ca [i restul
lumii, era la curent cu aventura lui cu Ruby Gale.
Dane \i atinse b`rbia [i \i \ntoarse fa]a spre el.
- Nu trebuie? [opti.
Brusc era foarte aproape de ea. Pet nu putea s`-[i
cread` ochilor. Dar el tocmai mergea la Ruby Gale. Nu
putea s` uite asta, [i nici fotografia din revist`, atât de
provocatoare.
- Nu crezi c` ar trebui s` te razi mai \ntâi? \ntreb` calm`.
Dane \[i trecu mâna peste fa]`.

67
- Nu-]i plac b`rba]ii neb`rbieri]i?
- Nu-i vorba de mine. Eu nu sunt Ruby Gale.
- Nu, nu e[ti, spuse el [i se \ndep`rt`.
Pet se d`du [i ea \napoi pân` se lipi cu spatele de
u[`.
- Poftim cheia, spuse Dane.
Se sim]ea ca o [col`ri]` pentru c` se retr`sese ast-
fel. Privi cheia \ntins`. Dar \nainte s` apuce s-o ia, se
trezi \n bra]ele lui. S`rutul o f`cu s` uite de toate. |i
r`spunse la rândul ei, f`r` s` se mai gândeasc` la
consecin]e.
- Acum m-ai mul]umit, Pet, [opti Dane, cu o voce
care \i \nmuie tinerei picioarele. |nainte s` apuce s`
spun` ceva, el se \ndep`rtase pe hol. Ca vr`jit` intr` \n
camer` [i \nchise u[a. Ar fi vrut s` \n]eleag` ce se
\ntâmplase, dar mai ales ce \nsemna asta.
{tia ce vrusese s` spun`, pentru c` \[i amintea \n
detaliu discu]ia din restaurant.
Dar de ce o s`rutase? Pentru c` o g`sea atr`g`toare?
Era un motiv ca oricare altul. Dar Pet spera c` era mai
mult decât atât. {i i-ar fi displ`cut ideea c` nu o va mai
s`ruta niciodat`.

68
Capitolul 5

A doua zi lucrul se desf`[ur` normal. }inur` o


[edin]` diminea]a, \n care se trecur` \n revist` peste
modific`rile ce urmau a fi f`cute la filmare. Dane nu-i
d`du o aten]ie deosebit` lui Pet. O salut` [i atât.
|ncerc` s` se \mb`rb`teze singur`, \[i spuse c` nu e
dezam`git`, [i c` \n fond nici nu se a[tepta la altceva.
{i ca s`-[i demonstreze c` era a[a, munci cu \ndâr-
jire [i \ncerc` s` aib` aceea[i rela]ie de camaraderie cu
colegii ei. Mai fusese s`rutat` [i alt` dat`, de b`rba]i
care nu voiau nimic mai mult, [i uitase a doua zi. Putea
s` treac` peste aceast` \ntâmplare.
Spre prânz \ncepur` s` \nregistreze repeti]ia gene-
ral` cu costume. Când Ruby Gale p`[i pe scen` Pet
r`mase f`r` grai. Purta o rochie f`r` bretele, cu umerii
goi. O \ntreag` gam` de reac]ii se auzi \n casc`. De la
fluier`turi pân` la \njur`turi. Pet izbucni \n râs.

69
- B`ie]i, m` face]i s` ro[esc, [opti ea \n microfon.
Parc` a[ asculta telefoane de la linia erotic`.
- Cum naiba st` rochia aia? \ntreb` Lon.
- Cred c` e lipit`, r`spunse Charlie.
- E doar puterea voin]ei, \i tachin` Pet.
Dane interveni.
- |nceta]i! Grupul vocal este \n umbr`, Joe, con-
tinu` el.
Dar b`ie]ii continuar` s`-[i dea cu p`rerea despre
rochie [i f`ptura uimitoare care o purta.
- Dac` e lipit`, ce crede]i c` se va \ntâmpla când
va \ncepe s` transpire? \ntreb` Charlie.
- Hai, Joe, \ndreapt` toate reflectoarele spre ea,
implor` Lon. Transform` scena \ntr-o baie de aburi.
- O s` mi se topeasc` mie urechile, b`ie]i, zise Pet.
- Am zis s` \nceta]i, Wallis! strig` Dane.
Nu avea nici o importan]` c` el era afar`, \n carul
de emisie. Pet \l vedea ca [i cum l-ar fi avut \n fa]a
ochilor. Furios [i cu gura strâns` \ntr-o grimas`. O
\nfurie nedreptatea. Dintre to]i, ]ipase numai la ea.
- De ce ]ip` numai la mine? spuse ea \ncet. Sunt
singura c`reia nu i-au ie[it ochii din orbite.
Nu inten]ionase s` fie auzit`, de aceea tres`ri când
auzi r`spunsul lui Dane.
- Tocmai de aceea. Ceilal]i nu se pot ab]ine, dar
tu po]i, nu-i a[a?

70
- Da, domnule! Cum spune]i dumneavoastr`, sir!
|[i ascunse furia \n ironie.
Era clar c` ceea ce se \ntâmplase \n seara tre-
cut` nu \nsemna nimic pentru el. Va fi \n conti-
nuare la fel de dur cu ea, ca s` se asigure c` nu-[i
face idei gre[ite. Acum \n]elesese. |n fond nici nu
se putea compara cu femeia de pe scen`. |[i aminti
c` dup` ce o s`rutase pe ea, se dusese la Ruby
Gale.
Dup` zece minute regizorul de platou anun]`
dansatorii s` se preg`teasc` pentru primul num`r.
Dane \i inform` c` merge banda, [i \ncepu
num`r`toarea invers`.
- |]i aminte[ti primul cadru, Wallis? Prim-plan [i
deschizi când \]i spun eu.
|ncepur`. Dac` Pet crezuse cu o zi \nainte c` e
preten]ios, nu [tia \nc` nimic. Dane urla \n c`[ti la
cea mai mic` gre[eal`. Num`r dup` num`r, Dane le
cerea perfec]iunea. Chiar [i atunci când era vina lui
Ruby Gale, tot pe ei \i certa. De câteva ori chiar
uitase versurile cântecelor. Dar \n difuzorul din sal`
vocea lui Dane era calm` [i binevoitoare.
- Nu-i nimic, Ruby. Dup` câte gre[eli am f`cut
noi, e[ti \ndrept`]it` s` mai gre[e[ti [i tu. E[ti
minunat`.

71
Pet oft` auzind de ce tratament preferen]ial are
parte vedeta. Aceasta nu era criticat` niciodat`. De ce
nu? se gândi ea mânioas`. Sensibil` dup` atâtea
remarci t`ioase, sim]ea c` i se face r`u.
Pet trebuia s` \ncheie unul dintre numere.
- R`mâi \n \ncadratura asta, camera doi, spuse
Dane. Stai, n-auzi? Bine, opri]i banda.
Pet l`s` camera [i \[i [terse palmele de pantaloni.
Se \ndrept` spre Andy.
- Pauz`, b`ie]i, se auzi vocea lui Dane \n difuzor.
- Spuse o voce din cer, glumi Charlie.
- |n ciuda a ceea ce crede, nu e totu[i Dumnezeu,
murmur` Pet, crezând c` nu poate fi auzit`.
Dar Dane vorbi \n c`[ti.
- Dac` a[ fi Dumnezeu, Wallis, a[ face ceva cu
tine, i-o t`ie el. Data viitoare când \]i spun s` \nghe]i
\ntr-o \ncadratur`, exact asta vreau s` spun, nicidecum
s` te mi[ti.
|i venea s` ]ipe la el, s` \nceteze s` dea cu ea de
p`mânt la fiecare cinci minute. Dar o idee o f`cu s`
zâmbeasc`.
- Iubitule, nu e de nici un folos, spuse Pet \n
microfon. Toat` lumea a \n]eles c` e[ti \ndr`gostit de
mine. Zadarnic \ncerci s-o ascunzi ]ipând la mine.
Toat` lumea izbucni \n râs. Pet [tia c` \l provocase.
|[i scoase c`[tile [i ie[i din sal`.
|l auzi pe Charlie strigând-o:

72
- Pet! Dane vrea s` vorbeasc` cu tine.
- Spune-i c` sunt \n pauz`.
|n locul ceaiului cu ghea]` lu` o cafea. Avea nevoie
de un \nt`ritor.
- Ce te-a apucat? o \ntreb` Charlie apropiindu-se.
Zâmbea dar tonul era dezaprobator. O admira c` [tia
s` se apere, dar totodat` credea c` e nebun` c` o face.
Veni [i Lon.
- |]i place s` te joci cu focul, nu? \ntreb` el.
- Vreau doar s` m` lase un pic s` respir, r`spunse Pet.
U[a se trânti cu putere [i [tiu c` Dane era cel care
tocmai ie[ise. Se pref`cu c` prive[te parcul din fa]`, [i
r`mase cu spatele. Spera c` are o atitudine non[alant`.
- Mi-e team` c` ai p`]it-o de data asta, murmur`
Andy.
Pet d`du ochii peste cap, ar`tând c` nu-i pas`. {tia
c` Dane se apropie, f`r` s` \ntoarc` ochii.
- Credeai c` scapi? \i auzi vocea. Era incredibil de calm.
Nu-i veni nici un r`spuns \n minte. Ca s` acopere
t`cerea, duse cafeaua la gur` cu indiferen]`. Nu apuc`
s` bea. Dane \i lu` paharul din mân`.
- Hei, aia e cafeaua mea!
- }ine, zise el c`tre unul din b`ie]i \ntinzându-i
cafeaua.
|ntorcându-se spre el, Pet observ` c` se str`duia s`
nu zâmbeasc`.

73
- Ce bine c` toat` lumea [tie cum stau lucrurile,
spuse el.
|n urm`toarea secund` o lu` \n bra]e. Pet nu avu
timp s` protesteze. O s`rut` cu pasiune. P`rea c`
abia a[teptase s` o poat` face. Sim]urile ei explo-
dar`. Con[tient` c` toat` lumea \i prive[te, \ncerc`
s`-l \mping`, dar f`r` rezultat. Totu[i asta nu o
deranja. Nu-i mai opuse rezisten]` [i \i r`spunse la
s`rut.
Dane se opri brusc [i o \ndep`rt`. Era o flac`r` \n
ochii lui. Ceilal]i aplaudau [i fluierau. Echipa luase
s`rutul ca pe o glum`, convin[i c` Dane o b`tuse cu
propriile ei arme. O cople[i ru[inea. Nu-[i amintea s`
mai fi ro[it a[a vreodat` \n via]`.
- De ce ai f`cut asta? \ntreb` ea \ncet.
Chiar trebuia s` fie astfel umilit` \n public?
Dane \i lu` b`rbia [i o for]` s`-l priveasc`.
- P`rea c` e singura cale de a-]i \nchide gura,
spuse el zâmbind amuzat. {i data viitoare am s` te
mu[c. Facem pace?
|nainte ca Pet s` r`spund`, \l strig` cineva. Dane se
\ntoarse spre cel c`ruia \i d`duse cafeaua ei. Lu`
paharul de plastic [i i-l puse \n mân`.
- Mai adaug` ni[te zah`r \n cafea, poate \]i mai
\ndulce[te starea de spirit.

74
- Nu eu am ]ipat la toat` lumea! strig` ea dup` el.
- Femei! zise Dane, dând din mân`.
Pet sim]i c` tocmai i se pusese o etichet`: „imposi-
bil`“. R`zboinic`, privi \n jur, provocându-i parc` s`
\ndr`zneasc` s` spun` ceva. Joe Willis fu singurul
curajos.
- A[a-i când te joci cu focul, te arzi.
Pet \nghi]i f`r` o vorb` comentariul. Dar ceilal]i
erau destul de \n]elep]i \ncât s` se ab]in`. Peste zece
minute Claude \i chem` la munc`.
A doua zi, vineri, era ziua cea mare. Concertul lui
Ruby Gale era programat la ora nou`.
Pet alese s` se \mbrace cu o pereche de pantaloni
crem [i o bluz` de m`tase de culoarea piersicii, [i-[i
puse \n jurul mijlocului o curea \mpletit` manual.
}inuta ei de zi cu zi era prea comun` pentru o sear`
\n fa]a publicului.
Acesta \ncepu s` vin` cu o jum`tate de or` \nainte
de \nceperea spectacolului. Sus, pe platforma ei, Pet
era ]inta multor priviri. Asculta amuzat` comentariile
care ajungeau pân` la ea.
O femeie o ar`t` b`rbatului de lâng` ea.
- Uite, au o femeie operator.
Acesta d`du cunoscutul r`spuns misogin.
- Probabil e doar un ajutor.

75
Câ]iva se oprir` [i \i puser` \ntreb`ri despre spec-
tacol. Al]ii o \ntrebar` unde a \nv`]at s` mânuiasc`
camera.
- Am absolvit un curs de specialitate, la colegiu.
Cu câteva minute \nainte de \nceperea spectacolu-
lui, Dane se f`cu auzit \n c`[ti.
Abia \l v`zuse \n cursul zilei. {i atunci \n mijlocul
vreunei conversa]ii. El abia \i aruncase o privire. Pet
credea c` sentimentele ei reveniser` la normal, pân`
\n clipa \n care \i auzi vocea, dându-le primele
instruc]iuni. Apoi i se adres` direct ei:
- Ce zici, Wallis? Po]i s` faci totul ca la carte?
\ntreb` el, evident cu o not` de tachinare \n glas.
- Dac` n-o s` pot, contez pe tine s` mi-o spui, \i
r`spunse ea.
- Po]i paria, râse el \ncet.
- A[ face-o, dar nimeni nu-mi va ridica osanale,
glumi Pet, surprins` de ea \ns`[i.
- Ai grij`, gur` mare, altfel [tii ce p`]e[ti, o
amenin]` Dane.
- Promisiuni, promisiuni! r`spunse Pet,
pref`cându-se c` ofteaz`. A[a sunte]i voi, b`rba]ii,
promite]i [i apoi uita]i.
- Asta o s-o ]in minte!
Apoi reveni la lucru.

76
- Claude, suntem gata \n culise?
- Vom fi \n timp! spuse regizorul de platou.
- Baxter, filmeaz` publicul, continu` Dane s` dea
instructiuni.
Apoi i se adres` lui Lon, care filma cu o camer`
mobil`.
La ora nou` fix se ridic` cortina. Pân` la pauz` totul
decurse perfect. P`rea c` repeti]iile \ndelungate
serviser` scopului.
Ruby Gale era \ntr-adev`r extraordinar`, sus]inut`
[i de un public entuziast. Era sexy, uimitoare, plin` de
via]`, a[a cum Pet n-o mai v`zuse niciodat`. Era ca o
vraj` care \nv`luia totul, [i Pet se \ntreb` ce se va
\ntâmpla la dou`sprezece noptea când va bate ceasul.
Calea[ca se va transforma \n dovleac? Oare vraja \i
disp`rea?
- M` scuza]i.
Un b`rbat mai \n vârst` st`tea lâng` platform`. Pet
\l observase mai devreme, deoarece era unul dintre
spectatorii din primele rânduri. D`du la o parte micro-
fonul.
- Da? \ntreb` ea, a[teptându-se s` fie \ntrebat`
când se va difuza spectacolul la televizor.
- V-am urm`rit [i voiam s` v` spun c` sunte]i o
femeie foarte frumoas`. Ar trebui s` fi]i \n fa]a camerei
de luat vederi nu \n spatele ei, spuse el zâmbind.

77
- Mul]umesc, \i r`spunse ea zâmbind binevoitor.
- {tiu c` sunte]i ocupat`, dar voiam s` v` spun
asta, continu` el ca o scuz`, [i se retrase la locul lui.
- Ce voia domnul acela? o \ntreb` Charlie, trecând
pe lâng` ea. }i-a cerut s` te \ntâlne[ti cu el?
- Nu, a fost foarte dr`gu]. Mi-a spus c` sunt fru-
moas` [i ar trebui s` fiu \n fa]a camerei.
Dane interveni \n c`[ti:
- Ei bine, se \n[al`. Locul t`u e \n spatele camerei.
- Dr`gu]` schimbare, arunc` ea.
- De ce? \ntreb` Dane.
- Cei mai mul]i b`rba]i consider` c` locul femeii e
\n buc`t`rie, la crati]`.
- Mai bine ea decât eu, r`spunse Dane glumind.
Apoi se adres` tuturor.
- Pauz` cinci minute!
Dup` cum se temea Pet, a doua parte n-a mers la
fel de bine ca prima. La mijlocul celui de-al treilea
num`r se defect` camera num`rul trei. Au fost nevoi]i
s` improvizeze pentru a putea acoperi [i partea lui
Charlie. |ntre timp, fu montat` camera de rezerv`. Din
fericire totul nu dur` decât pe durata a trei cântece.
Totu[i stresul [i \ncordarea \i afect` pe to]i.
R`suflar` u[ura]i când concertul lu` sfâr[it. |n timp
ce publicul p`r`sea sala, echipa \ncepu s` demonteze
echipamentul.

78
- Te \ntorci la hotel cu mine? o \ntreb` Charlie.
- Da, dar mi-am l`sat geanta \n carul de emisie,
explic` Pet. Fug s-o iau. A[teapt`-m`!
L`sase geanta \n carul de emisie pentru a nu avea
grija ei \n timpul spectacolului. |n timp ce se \ndrepta
spre ie[ire, o opri asistenta lui Ruby Gale.
- Scuz`-m`, ai putea s`-mi spui unde \l pot g`si pe
domnul Kingston?
- Nu l-am v`zut, r`spunse Pet. Ar putea fi inc` \n
carul de emisie. Eu merg \ntr-acolo. Vrei s`-i spun ceva?
- Domni[oara Gale pleac` acum spre hotel. Voia
s`-i aminteasc` de petrecerea pe care o d` \n seara
asta. Vrei s`-i spui tu? Domni[oara Gale vrea neap`rat
ca el s` vin`, ad`ug` t`n`ra femeie.
- O s`-i spun, o asigur` Pet.
- Gr`be[te-te, Pet! strig` Charlie.
Ea ie[i \n fug`. Afar` se \ndrept` mai \ntâi spre carul
de emisie. Când deschise u[a, Dane tocmai ie[ea. O
privi surprins.
- S-a |ntâmplat ceva?
- Nu, mi-am l`sat geanta \n rulot` [i Charlie m`
a[teapt`. Secretara lui Ruby Gale m-a rugat s`-]i trans-
mit c` e[ti a[teptat la petrecerea dat` \n seara asta.
- La naiba! Spuse el trecându-[i mâna peste fa]`.
Pet se bucur` vâzând c` nu-i face prea mare
pl`cere.

79
- A mai spus [i c` domni[oara Gale vrea neap`rat
s` te duci, ad`ug` ea.
- N-am de ales. E o chestiune obligatorie pentru
amândoi, [i pentru ea [i pentru mine. Ruby a invitat
câtiva oameni importan]i, politicieni, ziari[ti. E bine
pentru a-]i face rela]ii, [i e o bun` publicitate. E un
lucru bun [i pentru ea, [i pentru spectacolul meu. O
afacere machiat` \n eveniment social.
Pet se \ntreba de ce \i d` atâtea explica]ii. Nu era
treaba ei de ce merge el la petrecere, sau ce \nseamn`
petrecerea \n sine. Pe de alt` parte, faptul c` vorbise
cu ea o f`cea s` simt` c` este important` pentru el.
- Am \n]eles c` este ceva obi[nuit \n lumea diver-
tismentului, spuse ea \n]eleg`toare.
- Ai participat vreodat` la o asemenea petrecere?
\ntreb` Dane.
- Dumnezeule, nu! râse ea.
- Vrei s` vii cu mine \n seara asta? \ntreb` el. A[a
o s` [tii pe viitor c` nu pierzi nimic dac` nu ai
posibilitatea s` participi la asemenea evenimente.
O clip` ea crezu c` vorbe[te serios. |n urm`toarea,
era convins` de contrariu.
- Nu vorbe[ti serios.
- Atunci de ce te-a[ invita? \ntreb` Dane serios.
|l privi uimit`. Nu era nici o urm` de amuzament
pe chipul lui. O privea, a[teptând s` r`spund`.

80
- Nu sunt \mbr`cat` potrivit pentru o petrecere,
spuse Pet dorind s`-i dea ocazia de a-[i retrage invi-
ta]ia, dac` asta dorea.
- Dup` cum vezi, nici eu, spuse el ridicând mâinile
\n sus. Era \ntr-adev`r \n ]inut` de lucru. Vii? E o expe-
rien]`. Nu pot s` spun c` vei dori s-o repe]i, dar…
- Da, ai dreptate. De dragul experien]ei, accept` Pet.
Dar [tia ea mai bine de ce accept`. N-o interesa
petrecerea, nici ad`ugarea unei noi experien]e pe
list`. Avea posibilitatea s` petreac` câteva ore al`turi
de el, [i avea s-o fac`. Era o nebunie, poate chiar o
prostie, dar asta era.
- Ia-]i geanta, spuse Dane. Te a[tept aici.
Pet \[i aminti c` mai este a[teptat` de cineva.
- Am uitat de Charlie. M` a[teapt` s` ne \ntoarcem
\mpreun` la hotel.
- Mergi [i ia-]i geanta. |ntre timp eu o s`-i spun s`
plece singur, c` te \ntorci cu mine. N-or s` [tie ce s` mai
cread`, glumi el, referindu-se la b`ie]i. Ne \ntâlnim aici.
- Bine.
Pet nu \n]elegea cum poate fi atât de schimb`toare.
Acum era furioas` pe el, [i imediat \[i dorea s`
petreac` mai mult timp \n preajma lui. |[i lu` geanta
din rulot`. |nainte de a cobor\ arunc` o privire echipa-
mentului. Realiz` cât de mult cost` totul. Se \ntreb`
dac` Dane era \ntr-adev`r atât de bogat.

81
Capitolul 6

Distan]a pân` la hotel fiind mic`, o parcuser` \n


câteva minute. Pet se minuna cât de u[or \i venea s`
converseze cu Dane, la fel de u[or de parc` ar fi fost
unul dintre colegii ei. Discutar` doar despre produc]ia
spectacolului. Aproape \i p`ru r`u c` au ajuns atât de
repede. Conversa]ia lor se \ncheie \n fa]a u[ii aparta-
mentului lui Ruby Gale.
|nainte de a bate, Dane o lu` de mijloc. Pet gândi
c` toat` conversa]ia avusese un alt scop. |i ab`tea
aten]ia de la atrac]ia pe care el o exercita asupra ei.
C`ldura atingerii \i aminti de puterea cu care \l dorea.
Dane o trase mai aproape [i \i [opti.
- Ar`]i minunat.
Era felul lui de a o incuraja.

82
- Mul]umesc.
U[a fu deschis` de asistenta lui Ruby Gale.
Zâmbetul politicos \i disp`ru când d`du cu ochii de
Pet.
- Bun` seara, domnule Kingston. Domni[oara
Gale se va bucura c` a]i venit.
- Bun` seara, Clancy, spuse Dane. }i-o aminte[ti
pe domni[oara Wallis, nu? continu` el.
- Bine\n]eles, zise tân`ra femeie, \ncercând s`
p`streze aparen]ele. Era evident c` nu \n]elegea ce
caut` Pet acolo. Domni[oara Ruby este…
- O v`d, Clancy, mul]umesc.
Ruby Gale era \nconjurat` de o armat` de b`rba]i.
Pet o privi o clip`, apoi se uit` \n jur. Decorul era
n`ucitor. Totul era roz. De la covor pân` la tapi]eria
sofalei [i a scaunelor. Mai erau [i vaze mari, albe, cu
trandafiri roz. Pere]ii erau acoperi]i de m`tase impri-
mat` \n culori pastel. Chiar [i chelnerii purtau jachete
de culoare roz, asortate cu pantaloni negri. Pet se
sim]ea stângace, \n timp ce Dane o conducea prin
mul]ime spre locul unde era Ruby Gale. |n drum lu`
dou` pahare de pe o tav` dus` de un chelner [i \i puse
unul \n mân`. Pet \l privi surprins`. Dane \i \ntoarse
privirea, imitându-i discret uimirea. Era amuzat de
reac]ia ei.

83
- Credeam c` astfel de camere de hotel exist`
numai \n filmele hollywoodiene, coment` ea.
- E cumplit, nu-i a[a? intreb` el \n [oapt`. Ar tre-
bui s` vezi dormitorul. Are un pat \n form` de
trandafir. Cred c` mai degrab` prefer oglinzile din
rulota lui Charlie.
Lui Pet i se strânse inima. De unde [tia Dane cum
arat` dormitorul? Vorbea din experien]`? Se \nfurie pe
sine. Sigur c` vorbea din experien]`. Doar ea [tiuse de
rela]ia lui cu Ruby Gale. Atunci de ce acceptase invi-
ta]ia lui ? R`spunsul era simplu. Era fascinat` de el.
Nu putea s` reziste farmecului pe care el \l exerci-
ta. Nu mai avea mare \ncredere \n propria ei demni-
tate. Lu` o gur` de [ampanie, \ncercând s` fac` fa]`
“experien]ei” la care singur` se supusese.
- M` mir c` [ampania nu e roz, spuse ea.
- I-a sc`pat din vedere, r`spunse Dane zâmbind.
O privi cu aten]ie.
- }i-am spus c` va fi o experien]`. }i se pare
dezgust`toare, nu?
Considera multe lucruri dezgust`toare. Unul dintre
ele era faptul c` o invidia pe Ruby Gale pentru timpul
petrecut al`turi de el. Dar nu la asta se referea Dane,
[i ea prefera ca el s` nu \n]eleag` adev`ratul motiv al
expresiei ei.

84
- Totul e atât de fals, d`du Pet din umeri.
Dane \i lu` capul \n mâini [i o privi atent.
- A[a cum nu e[ti tu, spuse el scrutând-o.
Pet era jenat` de scena pe care o formau in mijlocul
\nc`perii. Se retrase un pic. Dane \i d`du drumul [i
zise privind \n jur.
- Totul e parte dintr-o imagine. Oamenii ace[tia ar
fi fost tare dezam`gi]i dac` ar fi g`sit un decor
obi[nuit. Ruby Gale e un star. Ceva obi[nuit nu i s-ar
potrivi. Un star trebuie s` fie tot timpul parte dintr-un
spectacol. Ruby e istea]`. Le d` ceea ce vor. Astfel \i
provoac`. Vor dori s` mai vin`.
Pet se \ntreb` dac` el \nsu[i crede ce spune.
- Totul e fals, o lume fantastic` f`cut` din hârtie
colorat`. Se nume[te ambalarea produsului.
- Probabil c` ai dreptate, spuse Pet.
- |nc` nu ai fost prezentat` oficial „produsului”,
nu? Trebuie s` corect`m aceast` sc`pare \nainte ca
Ruby s` \nceap` s` arunce cu s`ge]i otr`vite.
Urm`rindu-i privirea caustic` o z`ri pe cânt`rea]`
printre musafiri. O mas` de p`r ro[u pe umeri albi
des`vâr[i]i. Rochia era de culoarea ochilor ei. Ochi
care clipeau nelini[ti]i [i irita]i atunci când \l priveau
pe Dane, adic` mai tot timpul.
Când ajunser` lâng` ea Ruby \i adres` lui Dane un
zâmbet radios.

85
- M` \ntrebam când ai s`-]i faci apari]ia, iubitule,
spuse punându-i o mân` dup` gât, \n timp ce se \ntin-
dea s`-l s`rute.
Buzele lor se atinser`. Pet considera c` pentru mai
mult timp decât era necesar. Era [ocat` de furia care o
cuprinsese. St`tea ]eap`n`, \n timp ce b`rba]ii care
erau lâng` ei se priveau zâmbind. Când Dane \[i
retrase capul, Ruby \i [terse urmele de ruj de pe buze
cu degetele. Gestul ar`ta, mai mult decât s`rutul, natu-
ra rela]iei lor. Era posesiv. Pet v`zu c` Dane nu se
opune \n vreun fel.
Apoi vedeta \[i strecur` ambele mâini \n jurul
bra]ului lui [i se \ntoarse spre cei cu care vorbea.
- |l cunoa[te]i pe Dane Kingston, produc`torul
meu, regizorul meu [i... prietenul meu drag.
Pauza fusese f`cut` inten]ionat, ca [i tonul cu care
pronun]ase cuvântul. Dane zâmbi palid. Pet vru s`
plece, dar chiar \n acel moment Dane \[i aduse aminte
de ea, o apuc` de mân` [i o trase mai \n fa]`. Se a[tep-
tase ca Ruby Gale s-o ucid` din ochi, dar aceasta \i
arunc` o privire indiferent`. Buzele se deschiser` larg
\ntr-un zâmbet.
- Nu cred c` o cunosc pe aceast` \ncânt`toare
domni[oar`, spuse [i \i \ntinse mâna lui Pet.
Pet \i strânse mâna [i zâmbi stins. Mândria o obliga
la o reac]ie demn`, ascunzându-[i sentimentele.

86
- |mi pare bine, domni[oar` Gale, spuse politicoas`.
- Nu v-a]i mai \ntâlnit, explic` Dane, dar ]i-ai
petrecut ultimele zile privind spre ea. Ea este Petra
Wallis, operator la camera doi.
- Camera de pe centru? spuse vedeta privind-o
scrut`tor. Nu [tiam c` e[ti a[a de liberal, Dane.
- Nu, poate n-ai observat, i-o \ntoarse el.
- E[ti partea lui de statistic`, domni[oar` Wallis?
Datorit` noilor legi, explic` ea celorlal]i, care impun
ca femeile s` fie angajate \n posturi destinate
tradi]ional b`rba]ilor, un angajator este aproape
obligat s` angajeze femeia care s-a prezentat pentru
post. Eu nu sunt de acord cu toate ideile acestea
despre egalitate pentru femei. Prefer s` fiu slab`,
dominat` de un b`rbat puternic.
Cei trei b`rba]i d`deau bovin din cap, ascultând-o.
- Te asigur c` nimeni nu m-a obligat s-o angajez
pe domni[oara Wallis, interveni Dane. Angajarea ei
n-a avut nimic de-a face cu sexul c`ruia \i apar]ine. M`
\ndoiesc c` s-a gândit cineva la asta.
Interven]ia lui Dane n-o f`cu s` se simt` mai bine.
Cu atât mai mult cu cât unul dintre b`rba]i, probabil
ziarist, o m`sura din cap pân`-n picioare.
- Eu n-a[ putea s` v` intervievez f`r` s` fiu con[tient
de sexul c`ruia \i apar]ine]i, spuse aceasta obraznic.

87
Pet strânse din din]i, \ncercând s` se controleze.
Obi[nuit` cu remarci grosolane, putea s` fac` un efort
de dragul aparen]elor.
- E p`cat c` oficialit`]ile \ncurajeaz` angajarea
preferen]ial` \n detrimentul profesionalismului. E
mult prea costisitor, spuse Ruby Gale. Apoi se \ntoarse
spre Dane. Ai v`zut câte \ntârzieri [i probleme tehnice
au ap`rut din pricina unor membri ai echipei mai
pu]in competen]i.
- E[ti o profesionist`, Ruby, [i [tii c` \ntotdeauna
apar tot soiul de probleme, de un fel sau altul. Dar
asta nu e vina domni[oarei Wallis. Este unul dintre cei
mai buni profesioni[ti pe care \i am, de aceea i-am [i
dat camera doi. Când tu e[ti pe scen` meri]i tot ce e
mai bun, [i m-am asigurat c` a[a va fi. O s` te convingi
când vei vedea casetele cu ce-am filmat \n seara asta.
- Dumnezeule, spuse cânt`rea]a tachinându-l, o
asemenea laud` din partea ta!
Se \ntoarse spre Pet.
- Probabil e[ti flatat`.
- Sunt, admise Pet.
- De asta ai adus-o pe domni[oara Wallis la petre-
cere, ca o recompens` pentru munca prestat`? \ntreb`
Ruby, mângâindu-l pe obraz. Ce dr`gu] din partea ta,
iubitule!

88
Concluzia la care ajunsese Ruby Gale o puse pe Pet
pe gânduri. De aceea o invitase? Era un fel de prim`
pentru bun` purtare? Prefera s` fie doar o invita]ie pri-
eteneasc`.
- Nu cred c` Pet ar fi de acord cu tine, Ruby. Ea
spune c` sunt un tiran.
- Ai uitat „b`g`re]“, [opti Pet.
- Da, a[a e, aprob` el, ridicând paharul de
[ampanie \n cinstea acestor cuvinte.
- Despre ce vorbi]i? \ntreb` Ruby, privindu-i
suspicioas`.
- Despre o rebeliune \mpotriva autorit`]ii,
r`spunse Dane sec. Am uitat s`-]i spun c` ai fost abso-
lut senza]ional` \n seara asta, schimb` apoi vorba. Ai
]inut tot timpul publicul \n mân`.
Cânt`rea]a f`cu o plec`ciune.
- Mul]umesc, dragul meu.
- |n cinstea lui Ruby Gale! Un b`rbat ridic`
paharul pentru a onora performan]ele ei artistice.
- Da, pentru minunata noastr` Jersey Lily, spuse
al doilea b`rbat.
- |n cazul \n care nu a]i observat, Ruby e o floare
exotic`, s`lbatic`, spuse Dane admirativ.
- {tii de fiecare dat` ce s` spui ca s` faci o femeie
s` se simt` deosebit`, Dane, toarse Ruby \n timp ce-[i

89
trecea mâna de-a lungul bra]ului lui. |[i infipse posesiv
unghiile \n mâneca lui. Ar trebui s` m` sup`r c` ai
adus o tân`r` blond` la petrecerea mea, dar iat`, sunt
toat` topit` dup` tine.
- Niciodat` topit`, spuse el [i-i s`rut` degetele.
Poate pu]in ame]it`.
Ruby izbucni \n râs.
- Niciodat` nu [tiu dac` s` te cred sau nu.
Probabil face parte din farmecul t`u.
Pentru prima dat` Pet era de acord cu Ruby. Exact
asta credea [i ea despre Dane Kingston.
- Acum m` scuza]i, zise cânt`rea]a, dar trebuie s`-mi
\ntre]in invita]ii. M` faci s` uit de \ndatoririle mele. Ai
grij` de domni[oara Wallis... prezint-o [i altora.
- O s` am, spuse Dane u[or.
Pet avu impresia c` Ruby Gale tocmai \i d`duse per-
misiunea lui Dane s-o \nso]easc`. Era mai jignitor
decât dac` i-ar fi interzis acest lucru. Ruby l`sa s` se
\n]eleag` c` n-o consider` o amenin]are.
Cei trei b`rba]i se prezentar`, dar Pet nu-i asculta.
Dane mai f`cu conversa]ie cu ei câteva minute, apoi o
lu` pe Pet de bra], [i o prezent` unui alt grup. Procedura
se repet` de câteva ori. Pet realiz` c` Dane nu f`cea
decât s`-[i vând` la rândul s`u propria imagine. |n lumea
show-bizu-lui a face afaceri \nseamn` a-]i face rela]ii.

90
|i era greu s` vorbeasc` cu el. Conversa cu
u[urin]` cu cei pe care abia \i cuno[tea, dar i se punea
un nod \n gât ori de câte ori Dane \i adresa cuvântul.
Din pricina tensiunii o durere ascu]it` \i presa
tâmplele.
Un invitat mai guraliv \l prise pe Dane \ntr-o
discu]ie despre meritele [i lipsurile televiziunii. Pet
profit` de ocazie.
- Scuz`-m`, merg s`-mi \mprosp`tez machiajul.
Lipsesc câteva secunde.
F`r` s` mai a[tepte r`spunsul lui, se \ndep`rt`.
Asistenta lui Ruby \i ar`t` unde e toaleta doamnelor.
Pet se analiz` autocritic \n oglind`. Avea fa]a bine
pus` \n eviden]` datorit` faptului c`-[i prinsese p`rul
cu o benti]` aurie. O pereche de cercei de aur \ndul-
cea ansamblul. Dar lipsea acea senzualitate care o
f`cea deosebit` pe Ruby. Observând c` e palid` \[i
fard` obrajii [i \[i accentu` forma buzelor cu ruj. Cu
un oftat, recunoscu c` o blond` sofisticat` nu poate
concura cu o bomb` sexy.
|ntorcându-se \n salon \l v`zu pe Dane vorbind cu
un politician. Dar \n loc s` se \ndrepte spre el, prefer`
s` mearg` spre masa unde era aranjat un bufet suedez.
- E o oportunitate, nu? [opti o voce cinic` \n
urechea ei.

91
Surprins`, Pet \ntoarse capul. Un b`rbat mai scund
se \nghesuia \n um`rul ei. |i p`rea cunoscut, dar dur`
câteva secunde pân` \[i aminti c` e unul dintre cei trei
b`rba]i cunoscu]i la \nceputul serii. Era probabil un
reporter.
- Da, este, spuse Pet.
- Petra Wallis, nu?
- Ave]i o memorie excelent`, coment` Pet.
- |i cunosc aproappe pe to]i cei de aici. E nece-
sar \n meseria mea. {i a[ fi nebun s` uit numele
dumitale.
Zâmbi f`r` sub\n]elesuri, de data aceasta. Era un
b`rbat de aproape patruzeci de ani, care ar fi fost
atr`g`tor f`r` aerul de superioritate pe care \l afi[a.
- Probabil c` tu ai uitat. Numele meu este Nick
Brewster.
- E[ti ziarist, nu?
- Da, [i fac un articol despre vedeta noastr`.
Inten]ionez s`-l trimit la mai multe ziare.
Câteva clipe o studie \n t`cere.
- Cred c` tocmai mi-ai dat o idee. O alt` abordare
a subiectului, dintr-un nou unghi.
- Eu? \ntreb` Pet uimit`.
- Da. Vedeta v`zut` prin ochiul camerei de luat
vederi. Schi]` un cadru imaginar cu degetele.

92
- Nu sunt sigur` c` \n]eleg.
- A[ scrie articolul din punctul t`u de vedere,
explic` ziaristul. Cum este s` lucrezi cu Ruby Gale,
genul `la de lucruri. Ai v`zut-o \n timpul repeti]iilor [i
\n timpul concertului. Exist` diferen]e?
- Asta e u[or de spus. |naintea publicului este
electrizant`. |n timpul repeti]iilor lucreaz`, este con-
centrat` asupra tehnicii interpret`rii de a cânta. E mai
mult` rutin`.
Pet r`spunsese cu onestitate, ne\n]elegând unde
bate ziaristul.
- Dar cum este s` lucrezi efectiv cu ea? E tem-
peramental`? Preten]ioas`?
Pet \ncepu s` \n]eleag` ce anume \l intereseaz`.
- Bine\n]eles c` este preten]ioas`; cu sine [i cu
ceilal]i. E o profesionist`.
- Haide]i, domni[oar` Wallis! Mie pute]i s`-mi
spune]i. Toat` lumea [tie c` poate s` fie o c`]ea tem-
peramental` pe dou` picioare. Din câte am auzit nici
acum n-a scutit pe nimeni de toanele ei.
- Sigur c` au existat probleme, admise Pet, dar eu
n-am avut ocazia s` v`d acele ie[iri temperamentale de
care vorbi]i.
El ridic` sceptic o sprâncean`.

93
- Dane probabil c` \i ciugule[te din palm`, spuse
reporterul.
Atitudinea lui Pet nu era \ncurajatoare. Totu[i
reporterul insist`.
- Toat` lumea [tie c` cei doi au o aventur`, sau
poate o rela]ie. Nici n-au \ncercat s-o ascund`, chiar
dac` el te-a adus aici.
- Nu inten]ionez s` vorbesc despre via]a privat` a
domnului Kingston, chiar dac` a[ [ti toate lucrurile pe
care dori]i s` le afla]i. Dar pe care nu le [tiu. Sunt doar
o angajat` [i nimic mai mult.
- Cât` loialitate! zise el \n b`taie de joc. Ar trebui
s-o r`spl`ti]i, domnule Kingston, zise el spre Dane
care ap`ruse lâng` ei. Ah, dar am uitat! O [i r`spl`ti]i.
Doar a]i adus-o la petrecere!
- Nu dispui de informa]ii exacte, domnule
Brewster, spuse Dane exagerat de politicos. Poate c`
pl`cerea de a fi \n compania domni[oarei Wallis este
r`splata mea pentru o s`pt`mân` de munc` grea.
- Nu m-ar mira! râse ziaristul. Unii le pot avea pe toate!
- Atunci n-o s` te superi dac` nu vreau s` mai
\mpart compania domni[oarei Wallis cu nimeni.
Scuz`-ne.
Dane o conduse pe Pet \n alt col] al camerei. |ncet`
s` mai zâmbeasc` [i o examin` rece.

94
- |mi pare r`u. Sper c` Brewster nu te-a deranjat
prea mult cu \ncercarea lui de a afla cât mai multe
lucruri murdare.
- Nu. |[i retrase mâna dintr-a lui. Nu c` ar conta.
Nu obi[nuiesc s` sp`l rufele altora \n public.
- Ce vrei s` spui? \ntreb` el impacientat.
- Vreau s` spun c` nu am avut nimic „murdar“ s`-i
spun, zise Pet indiferent`, refuzând s`-l priveasc`.
- A spus ceva care te-a sup`rat.
- Nu-i adev`rat!
{i totu[i era adev`rat. Era sup`rat` din pricina
patului \n form` de trandafir \n care Dane se \ntinsese,
pentru faptul c` Ruby Gale n-o considera o
amenin]are, [i pentru c` el o târâse, Dumnezeu [tie de
ce, la petrecerea asta.
- Am mai cunoscut ziari[ti [i alt` dat`, continu`
ea. Nu era nevoie s` m` salvezi.
- Nu o pot scoate la cap`t cu tine, oft` Dane.
|ncerc s` fac o fapt` bun` [i iar m` acuzi c` m`
amestec.
- Adic` e vina mea? \ntreb` ea defensiv.
- Speram s` petrecem o sear` pl`cut`, nu s` avem
din nou un meci verbal. Cuvintele lui \ncercau s-o
tachineze, poate s`-i smulg` un zâmbet. Pet capitul`.

95
- Suntem amândoi obosi]i. A fost o sear` \nc`rcat`
din toate punctele de vedere.
- Da, aprob` Dane. E timpul s` spunem noapte
bun` gazdei noastre.
F`r` s` mai a[tepte r`spunsul ei, o lu` de mân` [i o
conduse spre centrul camerei unde cânt`rea]a flirta cu
unul dintre politicienii prezen]i.
- Iubitule, spuse Ruby pe un ton de parc` ar fi
v`zut ro[u \n fa]a ochilor. Doar nu vrei s` pleci?
- Trebuie s` plec`m, spuse el. Se aplec` [i o
s`rut` pe obraz.
- Da, \n]eleg, spuse Ruby privind spre Pet.
Probabil domni[oara Wallis se scoal` diminea]a
devreme s` mearg` la munc`. Sun`-m` mâine, dragul
meu. Dar nu prea devreme.
- Dup`-amiaz`, spuse Dane. Sunt ocupat
diminea]a.
- Noapte bun`, domni[oar` Gale, spuse Pet
v`zând c` este vorbea de ea de parc` n-ar fi fost de
fa]`.
- Noapte bun`, domni[oar` Wallis, spuse Ruby cu
indiferen]`.
Dane o lu` de mijloc [i o conduse prin mul]ime
spre ie[ire. Asistenta lui Ruby \nchise u[a dup` ei.

96
Capitolul 7

T`ceau amândoi \n timp ce Dane conducea. Nici


unul nu scoase un cuvânt dup` ce ie[ir` din apartame-
tul lui Ruby Gale. Pet st`tea lini[tit` pe locul din
dreapta, privind pe geam.
Era r`nit`. O durea gândul la ce-ar fi putut s` fie.
Dac` ar fi fost altfel! Seara fusese o experien]` dezas-
truoas`. Ar fi preferat s` nu fi descoperit ce simte pen-
tru Dane, cât de profunde sunt sentimentele ei.
Constata cu stupoare c` o \neac` gelozia. Spera doar
ca pasiunea s` fie un foc de paie, care se stinge de la
sine. Acum trebuia doar s` a[tepte. |ntre timp trebuia
s` suporte aceast` stare dulce-am`ruie, bucuria [i
triste]ea de a fi atât de aproape de el.
Dane parc` ma[ina [i opri motorul. Sim]ind c` o
prive[te, Pet vru s` coboare. Mai rapid, Dane \ntinse
bra]ul [i puse siguran]a.

97
- Ce te deranjeaz`, Pet?
|ntoarse capul spre el, dar nu-l privi \n ochi.
- Nimic, spuse ea rece.
- Ceva s-a \ntâmplat. {i nu mai cred c` are vreo
leg`tur` cu Brewster. Te por]i ciudat de ceva vreme,
chiar dinainte de-a te deranja el.
- Nu [tiu despre ce vorbe[ti. Sunt obosit`, te rog,
las`-m` s` plec. Vreau doar s` ajung \n camera mea [i
s` m` odihnesc.
Câteva secunde nu se \ntâmpl` nimic. Apoi deo-
dat` el deschise portiera. U[urat`, Pet cobor\. Auzi
cum el trânte[te portiera \n urma ei. O ajunse din
urm` [i merser` al`turi. Dane o fixa moroc`nos, dar
nu mai f`cu nici un gest de apropiere.
Pet mergea ]eap`n`, privind \nainte.
Când ajunser` \n fa]a camerei ei, Pet avea deja
cheia \n mân`. |nainte de a reu[i s` descuie, Dane \i
lu` cheia din mân` [i deschise u[a. Apoi se d`du un
pas \napoi [i \i f`cu loc. }inea cheia \n mân` ca [i cum
nu [tia ce s` fac` cu ea. Pet \[i ]inu respira]ia. Când el
\i \ntinse cheia, hot`r\ c` e cazul s` spun` ceva.
- Mul]umesc pentru o sear` \ncânt`toare, spuse
ea ca pe o poezie fraza repetat`.
Nu erau chiar cuvintele potrivite, \[i d`du seama
dup` expresia lui furioas`.

98
- Nu-mi arunca polite]ea asta de doi bani \n fa]`!
spuse el cu un rânjet. A fost un dezastru [i o [tim
amândoi.
- Da, a fost! r`bufni ea dintr-o dat`.
F`r` s`-i mai pese de cheia care r`m`sese la el, intr`
[i trânti u[a.
Dane o urm` imediat.
- De ce? \ntreb` el din u[`.
- Poate c` nu-mi place s` mi se vorbeasc` de sus.
Sau la asta nu te-ai gândit?
Dane \nchise u[a. O lu` de umeri [i o \mpinse pân`
când o lipi de perete.
- Explic`-te! spuse, [i \i d`du drumul, dar r`mase
foarte aproape de ea, privind-o \n ochi.
- |n primul rând nu mi-a pl`cut falsa laud` pe care
mi-ai adus-o \n fa]a lui Ruby Gale!
- Ce laud`? Despre ce vorbe[ti? O privi confuz.
- {tii foarte bine, se aprinse Pet. Minciuna potrivit
c`reia sunt cel mai bun operator din echip`. Dac` tot
erai obligat s` explici prezen]a mea acolo, ca pe o
prim`, puteai s` spui pur [i simplu c` sunt bun`. Nu
trebuia s` m` insul]i cu abera]iile acelea, continu` ea
cu voce stins`.
Pentru c` \i d`deau lacrimile Pet \ncerc` s` ias` din
\ncercuire. |ntoarse capul \ntr-o parte. Dane o lu` de
mâini [i o for]` s` stea \n fa]a lui.

99
- False laude? explod` el.
- Da, spuse Pet smucindu-se.
- Proast` mic`, nu ]i-a trecut nici o clip` prin
minte c` spuneam adev`rul?
- Te rog! Ar fi trebuit s` \nregistrez ce mi-ai spus
zilele astea!
|ncerc` din nou s` se elibereze.
- Nu pleci nic`ieri, spuse el brutal. Ai s` stai pe loc
[i-ai s` m` ascul]i!
- Nu vreau s`-]i mai ascult minciunile.
Dane nu-i d`du drumul.
- Atunci cel pu]in \ncearc` s` fii ra]ional`. Ai cea
mai vag` idee câ]i bani am investit \n produc]ia asta?
Crezi c` cei ce fac parte din echip` au fost ale[i la
\ntâmplare sau tra[i la sor]i? I-am ales pe cei mai buni.
{i tu faci parte dintre ei. Am [tiut de la \nceput c`
prezen]a unei femei frumoase \n echip` poate aduce
necazuri. Dar asta n-a contat pentru c` voiam cei mai
buni profesioni[ti din companie. De asta te afli aici.
Nu am min]it-o pe Ruby.
Tot ceea ce spunea el avea logic`, dar Pet nu putea
corela acest adev`r cu atitudinea lui din timpul
film`rilor. |l privi cu ne\ncredere.
- De asta te-ai sup`rat, Pet? \ntreb` el blând.
- |ntotdeauna m` \nfurii. |ntotdeauna spui ceva
care m` irit`.

100
- Data viitoare când o mai fac, s` m` s`ru]i. Asta o
s`-mi \nchid` gura, glumi el.
Se aplec` [i o s`rut`. Pet r`mase nemi[cat`. |[i
dorea s`-l \mbr`]i[eze dar nu voia s`-[i permit` s-o
fac`. S`rutul lui o ducea dincolo de tot ce tr`ise vreo-
dat`. Bra]ele ei inerte se mi[car` f`r` voie. Se ag`]` cu
disperare de el.
- De ce-mi spuneai lucruri atât de dure? murmur`
ea. M` f`ceai s` cred c` sunt o incompetent`.
- Nu asta inten]ionam, \i [opti el tandru, s`rutân-
du-i urechea. Nu puteam s`-]i permit s` fii altminteri
decât perfect`. {tiam de ce e[ti \n stare ca operator.
- {i petrecerea? \l \ntreb` ea \n timp ce-i s`ruta
obrazul. A fost o recompens` pentru o treab` bine
f`cut`, de asta m-ai invitat?
- Nenorocita aia de petrecere era ultimul loc
unde voiam s` merg. Dar trebuia. Era o obliga]ie pe
care trebuia s-o onorez, a[a cum a fost o obliga]ie din
partea lui Ruby s-o organizeze. {i [tiam c` echipa orga-
niza propria ei petrecere. Dac` n-ai fi fost cu mine, ai
fi fost cu ei.
- Adic` m` supravegheai, s` nu-]i provoc
„necazuri“.
R`nit`, se \ndep`rt`.
- Nu te supravegheam. Dar trebuia s` fiu cu ochii
pe tine. Mi-ai p`truns \n suflet, Pet. Speram c` petre-

101
cerea va fi suportabil` dac` tu vei fi al`turi de mine.
Nu [tiu de ce s-a stricat totul. Era bine \nainte s`
ajungem acolo, [i pe urm` \n câteva minute te-ai
schimbat. {i, cinstit, nu \n]eleg de ce. Credeam c`-]i
dore[ti s` fii \n compania mea, a[a cum [i eu mi-o
doream pe a ta.
- |ntr-adev`r?
Ar fi vrut s`-l cread`, dar \i era team`. Nu \ndr`znea
s`-l priveasc` \n ochi.
- Te \ndoie[ti? spuse el [i o s`rut`.
S`rutul trebuia s-o fac` s` uite de toate. {i o f`cea.
|[i l`sa trupul \n voia mângâierilor lui f`r` re]ineri, f`r`
s` se mai gândeasc` la viitor, la consecin]e, la nimic.
- De când \mi doresc s` fac asta, [opti el, luând-o
\n bra]e.
Pet uit` de patul \n form` de trandafir, de rela]ia lui
cu Ruby Gale. Nu sim]ea decât nevoia de a se contopi
cu el.
C`ma[a lui era o barier` \n calea mângâierilor ei.
|ncepu s` desfac` nasturii. Ner`bd`toare \[i strecur`
mâinile, pe sub c`ma[`. Dane o lipi de perete, ca s-o
poat` privi \n timp ce \i descheia bluza.
Nici unul dintre ei nu auzi vocile l`l`ite de pe hol.
- Hei, Pet! strig` Lon \mpingând u[a. Trebuie s`
vii la petrecere.

102
Pet r`mase [ocat` când v`zu u[a deschizându-se [i
pe colegii ei bulucindu-se. Dane, st`pân pe sine, o
acoperi repede cu bluza pe care tocmai o descheia.
-U[a era deschis`, zise cineva.
- Da, zise [i Lon. Voiam s` te invit`m la petrecere,
dar se pare c` ave]i o petrecere privat`.
Pet \[i sim]i obrajii \n fl`c`ri. Se \ntoarse cu spatele
[i auzi cum unul dintre b`ie]i \l trage de mânec` pe
Lon, ca s` plece.
- Toate petrecerile s-au \ncheiat, b`ie]i, \l auzi ea
pe Dane. E timpul s` ne retragem. Mâine trebuie s`
demont`m echipamentul.
Auzi u[a \nchizându-se \n urma lor.
- Pet?
Auzindu-se chemat` cu o voce blând`, \ntoarse
capul.
- Ar fi mai bine s` pleci. Or s` r`mân` pe aproape,
s` vad` dac` ie[i.
-Sunt con[tient de asta.
Merse spre u[`. Se lipi de perete, evitând orice
atingere.
- Noapte bun`, spuse el \ncet.
Pet \nchise u[a [i puse lan]ul. Se a[ez` pe pat pentru
c` \i tremurau genunchii. Auzi u[a lui \nchizându-se,
apoi t`cere.

103
|[i impuse s` nu se gândeasc` la cele \ntâmplate.
Dar adormi cu gândul la Dane.
Un s`rut u[or o trezi. Pet gândi c` era cel mai
minunat fel de a se trezi. Buzele coborâr` de-a lungul
gâtului. |ncet, \ncet, \n]elese c` nu viseaz`. Deschise
ochii [i se bucur` de ceea ce vedea. Dane st`tea al`turi
de ea, rezemat \ntr-un cot, [i o privea.
- Cum ai intrat?
- Am uitat s`-]i dau cheia asear`. Am g`sit-o
diminea]a.
- Ce or` e?
- {apte [i jum`tate, spuse Dane [i se aplec` s` o
s`rute.
Pentru o clip` Pet r`mase prizoniera senza]iilor,
dar apoi s`ri.
- E atât de târziu? Trebuie s` fiu la sala de con-
certe la ora opt, pentru demontarea echipamentului.
- {tiu, oft` el. M-am oprit la recep]ie s`-]i las
cheia. Atunci mi-am dat seama c` probabil nu ai cerut
nim`nui s` te trezeasc`. Am verificat, [i apoi am venit
s-o fac personal.
- Puteai s` folose[ti telefonul.
- Da, dar a[a e mult mai pl`cut. O s`rut`.
Inten]ionam s` m` trezesc al`turi de tine \n diminea]a
asta, pân` când am fost \ntrerup]i atât de grosolan. S`
te trezesc e aproape la fel de bine.

104
Pet ar fi preferat s` nu aduc` seara trecut` \n
discu]ie. Vedea din nou \n fa]a ochilor expresia
colegilor ei când \i surprinseser` \mbr`]i[a]i. {tia c` nu
o judecau pentru c` era \n bra]ele unui b`rbat. Dar era
\n bra]ele [efului.
- Las`-m` s` m` ridic, spuse \mpingându-l.
Trebuie s` m` \mbrac.
- Am o idee mai bun`, murmur` Dane luând-o \n
bra]e.
- Nu, spuse ea repede, incercând s` reziste
tenta]iei.
- De ce nu? zise el s`rutând-o de-a lungul decol-
teului c`m`[ii de noapte.
- Dane, trebuie s` m` duc la lucru.
- Ai uitat c` eu sunt [eful? |]i dau liber.
- Pentru asta? \ntreb` ea ]âfnoas`. Nu-i pl`cea s`-i
aminteasc` c` el este [eful ei.
- Dac` vrei, spuse el f`r` s`-i sesizeze tonul. Te
vreau, Pet, [i [tiu c` m` vrei [i tu. Mi s-a spus c` sunt
un amant bun, \ncepu el s` glumeasc`. Dar auzind
asemenea vorbe, Pet s`ri din pat.
- Cine ]i-a spus? Ruby Gale? |n timp ce \ncercai
patul \n form` de trandafir?
- Despre ce naiba vorbe[ti? \ntreb` el, ridicându-se
\n capul oaselor.

105
- Camera asta nu este dotat` cu oglinzi pe tavan.
Ar trebui s` cau]i alta.
- Ce tot spui? explod` Dane. Nu are sens!
- Ba are. Tocmai de aceea este atât de \ngrozitor,
spuse ea dându-se jos din pat.
- Nu vreau s` \ncepem din nou s` ne cert`m, o
avertiz` el.
Cioc`nitul de la u[` interveni la timp.
- Cine e? \ntreb` Pet cu vocea sugrumat` de
lacrimile pe care nu [i le putea st`pâni.
- Sunt eu, Lon. Nu te-ai trezit \nc`?
- La naiba! spuse Pet \ncet.
Nu voia s`-l vad`. Oare de ce venise? S` o verifice,
dac` a dormit pân` la urm` singur`? {tia c` la asta se
gânde[te [i Dane.
- M-am trezit! strig` ea.
- Când am v`zut c` n-ai venit la mas`, m-am gân-
dit c` e mai bine s` vin s` v`d ce faci. Ce s-a \ntâmplat,
ai dormit prea mult?
- Da, spuse Pet. Mul]umesc c` ai venit s` m`
treze[ti.
- }i-am adus [i cafeaua.
Adic` era obligat` s` deschid` u[a. Arunc` o privire
spre Dane. O privea resemnat. Pet se \mb`rb`t` sin-
gur` [i deschise. Dane r`mase pe loc, f`r` s` \ncerce s`

106
se ascund`. Lon \l v`zu stând pe marginea patului.
Când se uit` la ea, Pet \[i d`du seama c` o condamn`.
- Ar fi trebuit s` [tiu de ce dormi pân` târziu.
- Nu e deloc a[a cum pare, \ncerc` Pet s` se apere.
- Ca [i tine, [i eu am observat c` nu e la micul
dejun [i am venit s`-i aduc cafeaua, interveni Dane. O
singur` cea[c`, spuse ridicând mâna \n care avea
cafeaua. A[a c` las-o mai moale cu imagina]ia.
- Oi fi tu Dane Kingston, marele patron, spuse
Lon furios, dar vrei s` te \ncurci cu ea la fel de mult ca
[i mine.
Pet v`zu c` Dane se \nro[e[te de furie.
- O s` uit c` ai spus asta, Baxter! Acum pleac`!
- Nu vreau, spuse Lon [i f`cu un pas \nainte.
- V` rog! Pet ridic` o mân` ca s`-l opreasc`. Pleca]i
amândoi! Domnul Kingston pleca oricum, nu-i a[a?
Ultimul lucru pe care [i-l dorea era un scandal.
Dane o privi câteva secunde, [i se ridic`.
- Te a[tept \n hol, Pet, spuse Lon.
Pet d`du din cap, \n semn de mul]umire, [i \nchise
u[a. Se rezem` de u[` [i privi patul [i a[ternuturile
r`v`[ite. Sim]i c` nu o mai ]in picioarele. Diminea]a
\ncepuse atât de promi]`tor, dar se terminase
deplorabil.
Realiz` c` este \n mare \ntârziere, a[a c` se \mbr`c`
\n grab` [i amân` regretele pe mai târziu.

107
Capitolul 8

Când ajunse \n hol observ` c` Lon nu era acolo a[a


cum promisese. |n schimb era Dane, care st`tea privind
pe fereastr`. Se \ntoarse [i ea observ` c` era furios.
- Unde e Lon? \ntreb` Pet privind \n jur.
- Probabil c` a ajuns deja la sala de spectacole.
-Mi-a spus c` m` a[teapt`, zise ea \ncet.
- L-am f`cut s` se r`zgândeasc`, \i confirm` el
b`nuiala.
- Sper c` inten]ionezi s` m` duci tu cu ma[ina,
altfel nu am cu ce s` ajung la munc`.
Era o \ncercare palid` de a glumi. Nu dorea ca
adev`rata ei stare s` fie observat`.
- Nu e cazul s`-mi reaminte[ti c` preferi s`
munce[ti decât s` fii cu mine, spuse Dane sec. Ma[ina
e \n fa]`.

108
- Mergem?
A[tept` ca el s`-i deschid` portiera. |i citea furia \n
fiecare mi[care. Pe drum se l`s` o lini[te mormântal`,
nici unul nedorind s` sparg` ghea]a. Pet sim]ea c` e pe
marginea unui vulcan gata s` erup`. |nainte de a parca
\n fa]a s`lii de concerte, Dane rupse t`cerea.
- Ce voiai s` spui cu trandafirii [i oglinda de pe
tavan?
Pet continu` s` priveasc` fix \n fa]`.
- Ar trebui s` fie clar, spuse ea ridicând din umeri.
- Atunci probabil c` e vorba despre un lucru
foarte complex, pentru c` nu reu[esc s`-i dau de
cap`t, spuse Dane obosit.
- Am auzit c` asta e problema când dormi \ntr-un
pat rotund. E imposibil s`-]i dai seama care-i capul [i
care-s picioarele.
Dane \[i mu[c` buzele.
- Ar fi trebuit s`-mi dau seama c` are leg`tur` cu
Ruby. E[ti geloas` pe ea.
- Nu-i adev`rat, spuse Pet. Nu inten]ionez s`
\mpart nimic cu ea.
- Asta pentru c` crezi c` sunt al ei, spuse el \n
derâdere.
- Cum, n-ai auzit? \i replic` Pet. E o [tire oficial`,
toat` lumea [tie.

109
- {i tu ai crezut asta, spuse el privind-o curios.
- Negi c` ar fi a[a?
- Nu [tiam c` trebuie s-o fac.
- Sigur c` nu. Sunt sigur` c` exist` destule
femei care ar dori s`-]i intre \n pat, f`r` s` le pese
pe cine ar mai putea g`si acolo. Eu nu sunt una din-
tre ele.
- {i asear` ce s-a \ntâmplat? O lips` temporar` a
bunelor tale principii? \ntreb` Dane batjocoritor.
- Nu s-a \ntâmplat nimic, spuse ea, [tiind cât de
fals sun`, dar era singurul ei argument.
- Nu, s`ri el, dar ai fi vrut s` se \ntâmple. Sau
poate ai uitat c` mi-ai scos c`ma[a.
Pet ro[i \ncurcat`.
- |ncerc s` uit asta, spuse ea jenat`.
Dar Dane nu d`du aten]ie stânjenelii ei.
- Dac` b`ie]ii ar fi venit cu cincisprezece minute
mai târziu, ne-ar fi surprins \ntr-o situa]ie ceva mai
intim` decât o \mbr`]i[are.
- Asta nu vom [ti niciodat` sigur, pentru c` ei n-au
venit cu cincisprezece minute mai târziu!
- Vrei s` spui... \ncepu el sup`rat.
- Ascult`, \l \ntrerupse Pet. Nu neg atrac]ia fizic`
pe care o exerci]i asupra mea. Dar nu sunt interesat`

110
s` m` implic emo]ional \ntr-o rela]ie cu tine. Venirea
lor a fost o coinciden]` fericit`. M-au \mpiedicat s` fac
o gre[eal` stupid`.
Dup` câteva secunde de t`cere tensionat`, Dane
izbucni.
- A, da? Atunci dac` venirea lor a fost o coinci-
den]` fericit` \nseamn` c` regre]i cele \ntâmplate.
- Dou` lucruri: \n primul rând c` s-a \ntâmplat, iar
\n al doilea c` ei au aflat.
Pet privea ]int` pe fereastr`, stând dreapt` \n
scaun. Nu ar fi putut s`-l priveasc`.
- Am f`cut tot posibilul, continu` ea, ca ei s` m`
accepte ca pe egalul lor. |mi imaginez ce gândesc
acum despre mine. {i despre toat` situa]ia. Probabil
cred c` nu i-am considerat suficient de buni pentru
mine [i m-am dat direct la [ef.
Pet oft` [i-[i trecu mâna peste fa]`.
- Ar trebui s` m` consulte un medic psihiatru
numai pentru faptul c` am acceptat s` vin la petre-
cerea aia cu tine. A fost o nebunie din partea mea s`
m` las implicat` in ceva ce nu-mi poate aduce decât
suferin]`.
- Dac` \]i pas` atât de mult de p`rerea lor ar fi tre-
buit s` ]ipi „viol“ asear`, o nec`ji el.

111
- P`cat c` nu mi-a trecut prin minte, min]i ea.
Dane opri cu un scrâ[net de ro]i \n fa]a s`lii de con-
certe. |n timp ce Pet deschidea u[a, Dane \i spuse
sarcastic.
- Po]i s` le spui b`ie]ilor c`-]i opresc din salariu
pentru diminea]a asta. A[a nu te vor suspecta c` ai
parte de favoritisme.
- Mul]umesc.
De[i Pet se \ndep`rtase, el strig` dup` ea.
- Apropo, nu m-am mai culcat cu Ruby din
momentul \n care o blond` cu ochii verzi m-a invitat
s-o \nvelesc. A[a c` sunt totu[i cât de cât consecvent.
Apoi porni \n tromb`. Pet r`mase pe trotuar
tremurând. Ce voise s` spun` ? |n]elesese cuvintele
dar nu le putea da crezare. Nu, nu putea s` se lase
\n[elat` [i s` \nceap` din nou s`-[i fac` speran]e. Era
doar o atrac]ie fizic` \ntre ei, [i ultimul lucru de care
avea nevoie era o \ncurc`tur` sentimental` cu [eful ei.
Toat` lumea o privea când intr` \n cl`dire. Pet ]inu
capul sus [i merse direct spre camera doi. S`ri pe
platform` [i se apuc` de treab`.
- Ne \ntrebam dac` mai apari azi, zise Charlie ceea
ce gândeau cu to]ii.
- De ce nu? spuse Pet. Sunt o fat` care munce[te.
- Da, dar la ce? \ntreb` Lon caustic.

112
{tia c` sarcasmul vine din orgoliul lui r`nit, pentru
c` Dane o cucerise \n timp ce el nu reu[ise. Dar asta
nu \nsemna c` ea nu va riposta.
- {tiu ce a]i crezut asear`, zise ea, [i de[i sim]ea c`
ro[e[te nu l`s` privirea \n jos. {i nu v` condamn. Nici
eu nici voi nu suntem n`scu]i ieri, [i nu mai credem \n
texte prefabricate. A[a c` sunte]i liberi s` m` crede]i
sau nu, dar subiectul acesta, \n ceea ce m` prive[te,
s-a \ncheiat.
- Pet are dreptate, spuse Andy, s` trecem la treab`
c` avem destul`.
La amiaz` tot echipamentul era \mpachetat [i dup`
o scurt` oprire la hotel ca s`-[i ia bagajul, echipa era
pe drum spre urm`toarea loca]ie. Majoritatea tehni-
cienilor [i o parte din echipament se \ndreptau spre
Atlantic City. Pet f`cea parte din grupul care mergea la
Batso, unde urmau s` filmeze o alt` parte a specta-
colului.
Pet mergea \mpreun` cu Charlie. Se uita atent` pe
geam.
- Nu uita s`-mi spui când ie[im de pe autostrad`,
re\ncepu Charlie. Altfel ne r`t`cim \nainte de a ajunge.
- Nu prea cred, spuse Pet.
- Tare a[ vrea s` [tiu ce creier strâmb a avut
ideea asta, murmur` el. Loca]ii de filmare de-a lungul
[i de-a latul statului New Jersey.

113
- New Jersey e la fel de frumos ca oricare alt stat.
Avem [i noi lacuri, p`duri, plaj`. Toat` lumea \[i ima-
gineaz` c`, dac` nu le vezi din viteza ma[inii, de pe
autostrad`, ele nu exist`.
- Atunci tu ai venit cu ideea asta! declar` Charlie
cu o mutr` solemn`.
- De ce crezi c` i se spune „statul gr`din`“? con-
tinu` ea, f`r` s`-l bage \n seam`.
- Pentru c` e plin de „gr`dini“ din beton. Asta-i tot
ce am v`zut pân` acum. Hei, tocmai mi-a venit o idee!
Ruby Gale este „crinul statului gr`din`“! E un slogan
bun, nu? De ce nu i-l propui lui Dane?
- De ce s` i-l propun eu? s`ri Pet, de[i [tia prea
bine de ce. Charlie credea c` ea este \n rela]ii mai mult
decât amiabile cu Dane. Ar fi putut fi, dar nu avea rost
s`-i explice de ce nu era. E ideea ta. Po]i s`-i spui [i
singur.
- Dar mai curând te-ar asculta pe tine, nu? insist`
Charlie.
- M` \ndoiesc.
|n clipa urm`toare un Jaguar albastru trecu \n
vitez` pe lâng` ei. Când recunoscu pletele ro[cate ale
lui Ruby Gale \n scaunul din dreapta [tiu c` nu s-a
\n[elat \n privin]a proprietarului ma[inii.

114
- Era Ruby Gale, nu? \ntreb` Charlie.
- Da, cu Dane, ad`ug` ea. Acum mai crezi c` m-ar
asculta pe mine?
Charlie arunc` o privire spre ea, [i observându-i
starea l`s` discu]ia s` moar` de la sine. Dane \i spusese
lui Pet c` interesul lui fa]` de Ruby Gale sc`zuse dup`
ce o cunoscuse pe ea. Dar acum aceasta era \n ma[ina
lui. Ce \nsemna asta? Era doar o rela]ie de afaceri?
Doar trebuia s` termine spectacolul. Sau se \ntorsese
la ea? De ce r`spunsul la aceast` \ntrebare era atât de
important? {tia deja. Se implicase emo]ional f`r` s`
vrea, inima ei b`tea acum pentru el. Pet suspin` [i
privi pe fereastr`. Jaguarul nu se mai vedea.
Situat la marginea P`durii Wharton, Batso era un
or`[el de pe vremea R`zboiului de Independen]`.
Arhitectura fusese deseori restaurat`, dar ora[ul \[i
p`strase aerul pitoresc.
Cum \n dup`-amiaza aceea nu mai aveau nimic de
f`cut, deoarece echipamentul urma s` fie montat a
doua zi, echipa avea timp liber. Se hot`râr` s` se
plimbe prin ora[. Pet [i-ar fi dorit doar o plimbare pe
str`du]ele \ntortocheate, dar era \n minoritate. Se
\ndreptar` spre parc.
Cump`rar` câteva cercuri de plastic [i \ncepur` s`
se joace. Pet era mul]umit` pentru c` jocul \i va alun-

115
ga tensiunea acumulat`. Cineva arunc` discul spre ea,
dar \nainte s`-l prind`, vântul \i schimb` traiectoria.
Pet se arunc` dup` el, [tiind c` are [anse s` cad` pe
spate, dar era parte din joc. |nainte de a-[i pierde
echilibrul sim]i c` este sprijinit` de cineva. |ntoarse
capul [i se l`s` cu toat` greutatea la pieptul lui Dane.
Uimit`, uit` s`-[i controleze propriul corp. Dane o
sus]inu \n continuare \n timp ce ea \l privea. Pentru o
clip` crezu c` vrea s-o s`rute [i r`mase a[teptând. I se
p`ru chiar c` el se apleac` spre ea.
- Ar trebui s` te ui]i pe unde mergi, auzi Pet vocea
lui Ruby Gale \n spatele ei.
Fu suficient ca s-o fac` s`-[i vin` \n fire. Se
\ndep`rt` de Dane.
- Scuz`-m`, \i spuse ea acestuia.
- Nici o problem`, \i r`spunse el, privind-o
amuzat.
- Hei, Pet, arunci odat` sau nu? strig` Charlie.
Pet privi \n jur [i v`zu discul la câ]iva metri de ea.
|nainte de a apuca s` se \ndrepte spre el, Dane i-o lu`
\nainte [i i-l aduse. Era con[tient` de cum arat` dup`
atâta alerg`tur`, cu obrajii \mbujora]i [i hainele \n
neorânduial`. Privirea lui Dane \i spunea cât de bine \i st`.
- Mul]umesc, murmur` ea.
Charlie se apropiase [i interveni:

116
- Pute]i juca cu noi dac` vre]i, miss Gale.
- Nu, mul]umesc, r`spunse cânt`rea]a [i izbucni
\n râs. Dane ar detesta s` ar`t atât de transpirat` ca ea,
continu` ar`tând spre Pet.
Pet [tia cum arat`, dar remarca vedetei o f`cu s` se
simt` incomod \n propria ei piele. Ruby ar`ta de parc`
coborâse de pe coperta unei reviste de lux.
- Juc`m ? \ntreb` Pet. Nu avea nici un rost s` fac`
conversa]ie pe o asemenea tem`.
Privi cum Dane se \ndep`rteaz` cu Ruby Gale
ag`]at` de bra]ul lui. Ar fi vrut s` fie ea \n loc. Se
\ntreb` dac` ar fi fost, dac` ar fi r`mas \n diminea]a
aceea \n pat cu el. Dar alung` un asemenea gând
prostesc.
Luni diminea]a se \ntoarser` la programul obi[nuit.
Se trezir` devreme [i montar` echipamentul. Erau gata
pentru primele probe.
Dane ap`ru [i le explic` ce aveau de f`cut. Pet s`lt`
camera pe um`r [i preg`tit` astfel a[tepta ca vedeta s`-[i
fac` apari]ia.
- E[ti gata, Wallis? o \ntreb` Dane serios.
Când se \ntoarse spre Ruby zâmbi curtenitor.
- Când e[ti gata \ncepem, \i spuse el vedetei.
- Ea ce caut` aici? \ntreb` cânt`rea]a ar`tând spre Pet.
- Este operator, spuse Dane zâmbind.

117
- Cum crezi c` pot flirta cu camera de luat vederi,
\n timp ce m` uit la ea? protest` Ruby argumentând cu
gesturi largi.
- Flirteaz` cu obiectivul, draga mea, [i
gânde[te-te la miile de b`rba]i care te vor privi,
replic` el calm.
Dar Ruby Gale nu se l`sa a[a de u[or convins`.
- E imposibil! Vreau un b`rbat la camera asta.
Schimb-o!
- Draga mea, nu e[ti rezonabil`, spuse Dane [i se
apropie de cânt`rea]`.
- Vrei s` vezi cât de „nerezonabil`“ pot fi? Ei bine,
alege: ori pleac` ea, ori plec eu.
Se l`s` o lini[te de mormânt. Pet [tiu cine va pleca
\nainte ca Dane s` deschid` gura.
- Draga mea, nu are rost s` ne cert`m. Dac` preferi
s-o schimb pe domni[oara Wallis cu altcineva, sigur c`
o voi face.
Ruby deveni brusc amabil`.
- Iubitule, \mi pare r`u c` am f`cut o scen`. M`
ier]i?
- Sigur c` da. O s`rut` gr`bit pe obraz, apoi se
\ntoarse spre Pet. Sutton va prelua camera doi, dac`
nu te superi, domni[oar` Wallis. E[ti liber`.

118
- Sigur c` nu, r`spunse Pet, cu voce pierit`.
Charlie se apropie [i o ajut` s`-[i dea jos de pe
um`r camera, zâmbindu-i \ncurajator. Pet reu[i s`-i
r`spund` cu un zâmbet for]at [i o ridicare din umeri.
- O s` dureze câteva minute pân` când aranj`m
din nou echipamentele [i regl`m totul, \i explic` Dane
lui Ruby. De ce nu te duci s` te \ntinzi pu]in sau s` bei
o cafea? Nu are rost s` a[tep]i aici.
- Sigur nu te-ai sup`rat? N-a[ vrea s` m` amestec
\n meseria ta, \i r`spunse ea.
- Totul e \n regul`, draga mea. Dac` \ntr-adev`r a[
fi crezut c` domni[oara Wallis este de ne\nlocuit, m-a[
fi certat cu tine pe tema asta. A[a c` nu-]i face
probleme.
Pet se retrase \n t`cere. Dane o privi \n timp ce se
\ndep`rta, dar nu spuse nimic. |nlocuind-o pe Pet nu
f`cea decât s` previn` o scen` [i mai isteric` din partea
lui Ruby Gale, [i s` evite o pierdere de timp \ntr-un
moment \n care nu aveau a[a ceva. Era singurul lucru
pe care \l putea face, singura decizie posibil`. Pet [tia
toate lucrurile acestea, dar nu putea s` nu sufere.

119
Capitolul 9

Stând \ntins` la umbra unui copac, Pet puse cartea


al`turi. Nu putea s` citeasc`, nu era capabil` s` se
concentreze \n clipa aceea asupra subiectului c`r]ii.
Oft` [i \ncepu s` se joace cu un fir de iarb`. Se \ntreb`
dac` echipa a terminat, sau dac` sunt \n pauz`.
Inten]iona s` mai r`mân` s` se bucure de aerul
r`coros. Poate \n cele din urm` se va duce spre rulota
lui Charlie [i \i va a[tepta pe b`ie]i acolo.
Dup` câteva clipe se ridic` \n picioare. Era cumplit
s` stea a[a, f`r` s` fac` nimic. Auzind sunetul unor pa[i
\nfunda]i \n iarb` se \ntoarse.
I se t`ie respira]ia. Dane se \ndrepta spre ea. O
privea fix, \ncercând s`-[i dea seama de ceea ce simte.
Pet [tia c` nu-[i poate schimba expresia fe]ei, a[a c`
prefer` s` se \ntoarc`, sub pretextul c` \[i recupereaz`
cartea l`sat` pe iarb`.

120
- A]i terminat? \ntreb` ea, cu ochii pe carte, scu-
turând-o de praf.
- |n urm` cu dou`zeci de minute. Se rezem` de
copac [i r`mase a[a, privind-o. E lini[te aici.
- Da, aprob` Pet, ocolindu-i privirea. Cred c`
Charlie m` a[teapt`.
- |[i strângea echipamentul, când am plecat. I-am
spus c` vin s` te caut.
- M` duc s`-l ajut, spuse ea, de[i nu \[i dorea
asta.
- Pet, \n leg`tur` cu ceea ce s-a \ntâmplat
diminea]a, [tii doar c` nu aveam de ales. Dane o
privea fix, a[teptând s`-i r`spund`.
- {tiu, r`spunse ea, privind \nc`p`]ânat` firele
de iarb`. Trebuia s-o faci, altfel riscai un scandal.
Ruby ar fi p`r`sit platoul, [i tot spectacolul s-ar fi dus
de râp`.
- A[a e. O apuc` de b`rbie [i o for]` s`-l priveasc`.
Dar asta nu m` face mai fericit.
Pet putea \n sfâr[it s`-l priveasc`. Acum \n ochii ei
nu era decât dorin]a de a-l \mbr`]i[a. Dane o lu` \n
bra]e. |i s`rut` ochii, apoi gura deschis` care \i [optea
numele. Degetele ei \i r`v`[eau p`rul. Dar când sim]i
c` degetele lui \ncearc` s`-i desfac` nasturii la bluz`,
se retrase brusc.

121
- Nu face asta, spuse tremurând.
- Ce anume? o \ntreb` el, furios. S` nu te ating? S`
nu te iau \n bra]e? S` nu te s`rut? Am \ncercat, Pet, dar
nu prea \mi reu[e[te. Nici un argument nu m` poate
]ine departe de tine.
Pet nu [tia ce s` fac`. Se \ntoarse [i \[i sprijini capul
de pieptul lui. El \\ eliber` p`rul din clame, l`sându-l
liber pe spate.
- Ai un p`r atât de frumos, Pet, [opti el \n timp ce
o s`ruta. Mi-a r`mas \ntip`rit` \n minte o imagine, tu
dormind cu p`rul r`v`[it pe pern`. A[a cum te-am
v`zut ieri diminea]`. {tiu c` nu ar fi trebuit s`-]i folo-
sesc cheia [i s` intru \n camera ta, c` nu ar fi trebuit s`
m` \ncaier cu Baxter...
- De ce nu mi-ai spus c` rela]ia ta cu Ruby Gale
s-a terminat?
- De ce nu m-ai \ntrebat? murmur` Dane.
Credeam c` este evident. Crezi c` a[ invita o femeie la
petrecerea dat` de amanta mea?
- Ai fi putut fi tentat s` o faci.
- Da, spuse el, ridicându-i capul [i for]ându-o s`-l
priveasc`. Dar nu sunt genul. De ce anume te mai
\ndoie[ti acum? Citesc ne\ncredere \n ochii t`i. Ochii
t`i sunt prea frumo[i pentru a[a ceva.

122
- M` \ntrebam de unde [tiai de patul \n form` de
trandafir, spuse Pet. Spui c` nu te-ai culcat cu ea \n
ultima vreme, dar...
- Nu, n-am f`cut-o, r`spunse Dane iritat. To]i
arti[tii au micile lor excentricit`]i. A lui Ruby const` \n
a-[i planifica repeti]iile [i restul aranjamentelor din
pat. Am de ales s` m` cert cu ea \n aceast` privin]` sau
s` m` a[ez al`turi de ea pe pat [i s`-mi v`d de treab`.
Am discutat adesea a[a problemele de produc]ie de
peste zi, [i nu mi-am f`cut nici un fel de problem` \n
ceea ce prive[te „postura“ noastr`. Poate pentru c` nu
sunt chiar a[a u[or de intimidat.
- Dar a-]i avut o aventur`.
- Da. Ai fi preferat s` fii prima femeie din via]a
mea?
Pet cl`tin` din cap.
- Nu, dar nu pot s` nu m` \ntreb dac` \ntotdeau-
na p`r`se[ti cu u[urin]` femeia de care te-ai plictisit.
Trebuia s`-l \ntrebe acest lucru pentru c` o chinuia
gândul c` ar fi putut fi astfel p`r`sit`. De altfel, toat`
lumea crede c` voi doi sunte]i \nc` \mpreun`, con-
tinu` ea, de[i era evident c` lui nu-i place subiectul.
Chiar [i tu te por]i de parc` a]i avea o rela]ie.
- Trebuie s` fac tot ce pot ca ea s`-[i p`streze
buna dispozi]ie. La naiba, Pet, murmur` el exasperat,

123
[tii ce ar \nsemna dac` ar \ncepe s`-[i scoat` ghearele.
Cât de mult m-ar costa fiecare zi de \ntârziere a pro-
duc]iei. Nici un alt produc`tor nu s-ar fi \ncumetat s`
fac` ce fac eu. {i asta din cauza reputa]iei ei, dobândit`
\n timp. {tii câte proiecte a transformat \n ruin`,
plecând pur [i simplu \n mijlocul film`rilor, sau
\ntârziindu-le la nesfâr[it? De aceea un show \n exclu-
sivitate cu Ruby Gale \n acest moment este o min` de
aur. Cu condi]ia s` nu cheltuie[ti tot atât la realizarea
lui. Merg tot timpul pe muchie de cu]it cu ea. De ce
crezi c` m` ocup personal de acest proiect?
- {i cât de departe e[ti dispus s` mergi, ca ea s` fie
mul]umit`? Pet se detesta c` spusese cu glas tare ceea
ce gândea. Nu avea nici un drept s` pun` o asemenea
\ntrebare.
- Nu te-ai putut ab]ine s` nu \ntrebi, spuse el
\ncruntându-se.
- Dane, nu mai sunt sigur` de nimic. Nu mai [tiu
ce simt, ce gândesc, ce fac. Utimul dram de bun-sim]
\mi spune c` nu ar trebui s` te doresc, dar o fac.
Dane oft` [i o trase spre sine. O s`rut` \ndelung,
\ncercând s` risipeasc` toate \ntreb`rile [i ne\ncre-
derea. Pet \[i \ncol`ci bra]ele \n jurul mijlocului lui,
ag`]ându-se de el cu toat` ardoarea acumulat`.

124
Brusc, Dane o \ndep`rt`. O privi \n ochi, apoi o lu`
din nou \n bra]e, strângând-o la pieptul lui. Pet \i
ascult` inima, s`rutându-l prin c`ma[`. Fericirea era
un lucru atât de fragil. Sim]i lacrimile cum \i curg pe
obraji, dar nu le d`du aten]ie. Se \ntinse ca s`-l s`rute
din nou.
- Nu face asta, spuse el cu voce joas`.
- Ce? \ntreb` Pet. Nu m` dori, nu m` s`ruta, nu m`...
Dane o opri s`rutând-o scurt.
- Niciodat` nu [tiu ce ar trebui s` fac, s` te strâng
de gât sau s` te s`rut.
- Prefer varianta a doua, [opti ea.
Dane o \ndep`rt` de pieptul lui, [i ]inând-o de
bra]e \i spuse:
- Trebuie s` stabilim câteva lucruri. S` c`dem la o
\n]elegere. Urm`toarele zile nu vor fi u[oare, zise el [i
privi \n p`mânt câteva clipe.
- {tiu, \l asigur` Pet.
- Trebuie s` plec chiar acum la Atlantic City. Mai
am de rezolvat câteva am`nunte pentru filmarea de la
cazinou. Apoi trebuie s` m` \ntorc, pentru c` mâine
trebuie s` termin`m filmarea aici. Nu prea ne mai
r`mâne timp s` fim \mpreun` sau s` ne vedem.
- |n]eleg, zise Pet. Nu-l \ntreb` de ce nu o ia cu el
la Atlantic City.

125
- |nc` mai am o companie care trebuie condus` [i
un spectacol TV care trebuie terminat. {i astfel \mi va
ar`ta programul pân` când vom termina pacostea asta
de spectacol. Vreau s` \n]elegi c` nu este ceea ce \mi
doresc. Nu vreau s`-]i mai vin` [i alte idei nebune[ti,
pentru c` nu sunt cu tine. |ncearc` s`-]i ]ii imagina]ia
\n frâu, [i s` nu mai faci din ]ân]ar arm`sar.
- Bine, promise Pet.
- {i vreau s` mai stabilim un lucru. Nu dau doi
bani pe ceea ce cred ceilal]i despre noi. Dac` vrei s`
\ncerci s` fii \n continuare „unul dintre b`ie]i“, n-ai
decât. Dar nu vreau s` te prind c` te fere[ti \n cazul \n
care vreau s` te s`rut sau s` te \mbr`]i[ez \n preajma
lor. Voi fi discret, dar nu inten]ionez s`-mi cenzurez
fiecare privire, fiecare mi[care. {i dac` te mai acuz` c`
ai parte de tratament special, spune-le din partea mea
c` DA, ai, pentru c` a[a vreau eu! Obiec]ii? \ntreb` el
obosit.
- Nici una. Oricum, jum`tate din colegii mei sunt
convin[i c` suntem aman]i, ad`ug` ea, mul]umit` s` \l
descopere atât de posesiv.
- |mi doresc s` fi fost. Poate c` atunci nu m-a[ mai
fi sim]it astfel, ca un câine turbat, f`r` s` [tiu de ce.
Pet \l privi \n ochi [i bufni \n râs când \i v`zu
expresia serioas`.

126
- Mai e ceva, spuse el, luându-i capul \n mâini. O
alt` \n]elegere, privitoare la Ruby.
- Dane, eu... \ncepu Pet.
- Ascult`-m`, insist` Dane. Ruby trebuie s` fie
mereu \n centrul aten]iei. E vital pentru orgoliul ei. {i
nu este dispus` s` \mpart` asta cu nimeni. A[a c`
atunci când voi fi \n preajma ei, voi p`rea absolut
indiferent \n ceea ce te prive[te. Ai v`zut ce s-a \ntâm-
plat \n diminea]a asta, când a sim]it c` m` intereseaz`
[i altcineva \n afara persoanei sale. A f`cut imediat o
scen`. Pentru ea nu conteaz` dac` interesul pe care i-l
ar`t este sincer sau nu, nu-i pas` dac` exist` senti-
mente dincolo de aparen]e. Singurul lucru care o
intereseaz` este ca ea s` de]in` controlul. Pân` la
finalul film`rilor va p`rea c` ea este pentru mine cen-
trul universului. Po]i accepta asta?
- Da, aprob` Pet. |ncepea s` \n]eleag` tempera-
mentul egoist [i r`sf`]at al cânt`re]ei. {i \n]elegea
acum [i de ce Dane trebuia s` se poarte astfel cu ea.
- |n]elegi c` nu te va l`sa s` faci parte din echip`
mâine. Nu va accepta cu nici un chip s` fie filmat` de
tine. {i acela[i lucru se va \ntâmpla [i la cazinou. Acolo
\ns` voi \ncerca s` te las s` filmezi cu un aparat de fil-
mat portabil. Asta \n cazul \n care nu va avea preten]ia
s` p`r`se[ti cu totul echipa.

127
- Poate c` asta ar fi cea mai bun` solu]ie. Nu vreau
s`-]i cauzez probleme. Po]i s` m` \nlocuie[ti. A[ pleca
acas`...
- Nu pleci nic`ieri, o \ntrerupse el. Nici dac` voi fi
nevoit s` te \nlocuiesc pân` la sfâr[it. Vei r`mâne
al`turi de echip`. {i vei pleca acas` cu toat` lumea,
când spectacolul acesta nenorocit va lua sfâr[it. {tiu c`
voi munci tot timpul [i nu te voi vedea decât pentru
câteva clipe, dar prefer s` [tiu c` e[ti al`turi de mine,
[i c` dac` am zece minute libere, pot fi al`turi de tine.
}inând-o la distan]`, se aplec` [i o s`rut`.
- Spuneai mai devreme c` nu mai e[ti sigur` de
nimic, zise Dane \ncet. Poate c` \n]elegi cum m` simt.
Când sunt cu tine, trec de la o extrem` la alta. Nu [tiu
niciodat` dac` sunt cu picioarele pe p`mânt sau pe
nisipuri mi[c`toare, nu [tiu la ce s` m` a[tept. Uneori
e[ti cald` [i dr`g`stoas`, alteori iritat` [i de ghea]`.
- Nu sunt numai eu de vin` pentru certurile noas-
tre, spuse Pet nedorind s`-[i asume singur` respon-
sabilitatea atâtor momente nepl`cute. {i el avea partea
lui de vin`. Nu ar trebui s` spui lucruri care [tii c` m`
scot din s`rite.
- Poate, spuse el, admi]ând c` s-ar putea s` fie [i
vina lui. De acum \ncolo trebuie s` iei \n considerare

128
[i stresul la care sunt supus. Dac` sunt dur cu tine, fii
tolerant`. Cel pu]in pân` se termin` de filmat specta-
colul `sta blestemat. Doamne, mi-a[ vinde sufletul ca
s` se termine chiar acum, spuse el obosit.
Izbucni \ntr-un râs nervos [i ad`ug`:
- {tii, sunt unii care spun c` am f`cut un pact cu
diavolul când am semnat contractul cu Ruby.
- Nu râde! Nu este amuzant.
Dane o privi [i ridic` din sprâncene.
- Nu cred c` vreau s` [tiu ce ]i-a mai trecut prin
cap. Nu am timp s` \ndrept o alt` idee eronat`, acum.
Ridic` mâna [i se uit` la ceas.
- Sunt deja \n \ntârziere. Probabil Ruby se
\ntreab` unde sunt.
- Ruby? \ntreb` Pet. Parc` spuneai c` trebuie s`
pleci la Atlantic City.
- Plec.
- Merge cu tine, spuse Pet, cu voce seac`.
- Da, merge cu mine. Vrea s` „verifice“ cum arat`
cabina ei din culise. Dumnezeu s` ne ajute dac` nu se
ridic` la standardele ei, spuse Dane [i \[i trecu mâna
prin p`r, dezgustat la gândul unui nou scandal.
- Sunt sigur` c` totul va fi bine, Dane, spuse Pet,
[i \ncerc` s` zâmbeasc`. Trebuia s`-l \ncurajeze.

129
- Trebuie.
- {tiu. Haide, du-te. Ia-o \nainte. Spune-i lui
Charlie c` vin imediat. Trebuie doar s`-mi adun
lucrurile, spuse ea ar`tând cartea care z`cea pe jos [i
geanta deschis`.
- Probabil n-o s` ne mai vedem pân` mâine, spuse
Dane, \ndep`rtându-se.
- Condu cu aten]ie! strig` Pet. Diva c`l`tore[te cu
tine, [i nu am vrea s` p`]easc` ceva, nu? zise ea \n con-
tinuare, dar numai pentru sine.

De[i Pet nu particip` la filmare a doua zi, afl` de la


Charlie, \n timpul prânzului, c` lucrurile nu st`teau
prea bine. Ruby Gale era din ce \n ce mai dificil`, iar
Dane nu era deloc satisf`cut de ce filmaser` pân` \n
acel moment. Dar numai echipa [tia asta. Cânt`rea]a
nu aflase nimic.
Curioas`, se \ndrept` spre carul de emisie, care era
parcat la o oarecare distan]` de locul de filmare.
|ncerc` u[a [i descoperi c` este deschis`. De[i era par-
cat la umbra unui copac, \n`untru era z`pu[eal`. L`s`
u[a deschis` [i \ncepu s` caute printre casete. Scrisul
ordonat al lui Charlie o ajut` s` recunoasc` printre

130
celelalte ce se filmase \n ultima vreme. Citi etichetele
[i descoperind-o pe cea \nregistrat` de diminea]` o
b`g` \ntr-un player. Voia s` vad` ce se filmase [i de ce
anume nu era mul]umit Dane.
Se uit` peste ceea ce filmaser` de dou` ori. Avea
aceea[i senza]ie ca [i Dane. Ceva era \n neregul` dar
nu ar fi putut spune dac` era vina operatorului sau a
cânt`re]ei. Lumina era perfect`, la fel [i fundalul.
Derul` caseta [i hot`r\ s` se mai uite \nc` o dat` peste
ea, imaginându-[i de data asta unde putea fi
\mbun`t`]it`.
Când ajunse la jum`tate, \i veni o idee. Derul` din
nou caseta, convins` c` \nceputul trebuia ref`cut.
- Nimeni nu are voie aici! ]ip` Dane, \nainte de a
vedea c` persoana din car e Pet. Ce faci aici? exclam`
el, când d`du cu ochii de ea.
- {tiu ce e \n neregul`!
- {tii ce e \n neregul`? |]i spun eu ce e \n
neregul`: nu te v`d \ntinzându-te spre mine \n
a[teptarea unui s`rut.
- M` refeream la \nregistrarea de azi, spuse ea,
s`rutându-l repede. |l apuc` de mân` [i-l aduse \n fa]a
player-lui.
- Ce e cu \nregistrarea? Nu e nici un fel de
problem`, neg` el.

131
- Charlie mi-a povestit la mas` c` nu e[ti mul]umit
de ceea ce a]i filmat, dar c` nu \]i po]i da seama ce
anume. M-a f`cut curioas` [i cum nu am altceva de
f`cut...
- Te-ai hot`rât s` spionezi.
- Nu spionez. {i eu lucrez la acest proiect, nu? Nu
e nimic r`u \n a dori s` vezi ce iese.
|ngenunchease \n fa]a player-ului, ner`bd`toare ca
acesta s` termine odat` de derulat [i s`-i arate lui Dane
la ce se gândise.
- M-am uitat deja peste \nregistrarea asta de câte-
va ori. {i sunt hot`rât s` p`strez varianta asta, pentru
c`... Hai, s` nu pierdem pu]inul timp pe care \l avem
la dispozi]ie uitându-ne peste \nregistr`ri.
Dane \[i strecur` mâna \n jurul mijlocului ei, \ncer-
când s-o cuprind` \n bra]e. Ea \i \ndep`rt` mâna.
- Dar poate fi \mbun`t`]it`. Caseta era \n sfâr[it la
zero.
- Din \ntâmplare sunt un regizor cu ceva expe-
rien]`. |ncerci s` m` \nve]i cum s`-mi fac meseria?
- Taci [i scute[te-m` de orgolii masculine. Ai
putea s` m` ascul]i, s-ar putea ca ideea mea s` fie
bun`.
- Ascult, zise el.
Pet \l privi. Nu p`rea deloc deschis unor sugestii.

132
- Ai putea avea pu]in` \ncredere \n mine, \n loc s`
m` prive[ti cu superioritate.
Dane \[i mu[c` buzele.
- Nu ]i-am spus s`-mi \nchizi gura ori de câte ori
te enervez? zise el.
- Problema e c` m` enervezi prea tare. Dac` te-a[
s`ruta, n-ar fi chiar o pedeaps`, nu? spuse ea f`r` s`-l
priveasc`.
Dane o apuc` de umeri, [i o trase, for]ând-o s` se
rezeme de genunchii lui.
- Atunci stai lâng` mine, pentru c` asta este \n
mod sigur o pedeaps`. Pet \ntoarse capul dorind s`
spun` ceva care s`-l \mbuneze, dar el \i apuc` b`rbia
[i-i \ntoarse capul spre ecranul monitorului. Hai,
arat`-mi ce ai g`sit.
- Ai \ncercat ni[te experimente la \nceput, zise ea
ar`tându-i prima dubl`. Unghiuri mai neobi[nuite.
Unghiul e bun, spuse ar`tându-i cu degetul o
secven]`, dar e prea jos.
-Prea jos?
Dup` ton, Pet \[i d`du seama c` el nu se gândise la
o asemenea posibilitate.
- Da, Charlie ar trebui s` filmeze de sus \n jos,
chiar dac` este deja pe diagonal`. Ar putea chiar s`
ung` obiectivul, lentila adic`, cu ni[te vaselin`, ca mar-

133
ginile s` par` neclare. S` par` un vis. {i, aici, zise
ar`tând un alt moment, unde Ruby se \ntoarce pe
jum`tate spre dreapta, Charlie ar trebui s` fac` o
mi[care circular` spre stânga, spuse ea entuziasmat`.
- Ar trebui o macara, spuse Dane gânditor.
- Nu ai timp pentru a[a ceva. Po]i s`-l urci pe
Charlie pe o platform`. E bun la astfel de lucruri, o s`
fac` treab` bun`, chiar dac` filmeaz` din mân`. Uite,
aici ai putea s`-i spui s` balanseze un pic camera \n
ritmul muzicii.
Se \ntoarse pe genunchi [i descoperi c` Dane
prive[te peste imaginea de pe ecran, gândindu-se
probabil cum ar ar`ta acele secven]e filmate cum
spunea ea. |[i mu[c` buzele ner`bd`toare. Voia s` afle
dac` e sau nu de acord cu sugestiile ei.
Dar el r`mase nemi[cat câteva minute bune.
Ner`bd`toare, ea \l apuc` de c`ma[` [i-l scutur`.
- Ce zici?
- Cred c` nu ]i-ai ales cel mai bun moment ca s`
m` atingi. Arunc` o privire spre u[a deschis`, [i-i ar`t`
un membru al echipei, care se apropia. {i mai cred c`
ai f`cut-o inten]ionat.
Obrajii lui Pet c`p`tar` brusc o nuan]` ro[iatic`.
Era uimit` de intimitatea dintre ei, intimitate care nu
se baza pe un s`rut sau pe o \mbr`]i[are. Totul st`tea
\ntr-o privire.

134
- R`spunzându-]i la \ntrebare, continu` Dane, nu
cred c` putem ob]ine efectul acela la \nceput decât
dac` Charlie este cu mult deasupra \n`l]imii lui Ruby.
- Suntem gata pentru urm`torul num`r, dom-
nule, spuse Rick b`gând capul pe u[`. Veni]i? Trebuie
s`-i duc lui Charlie o caset`.
- Vin imediat, spuse Dane \ntinzând mâna spre
sertarul unde erau casetele noi. Poftim.
Dane se ridic`. Pet \l urm` afar`.
- Admi]i c` m` pricep, c` ar trebui s` ai \ncredere
\n mine, [i c`...?
Dane n-o l`s` s` termine.
- Da. Ai putea \ns` s` g`se[ti o solu]ie [i pentru
urm`toarea mea problem`. Cum o conving pe Ruby
Gale c` trebuie s` repet`m secven]ele acelea?
- Buna dispozi]ie a vedetei este departamentul
t`u \n exclusivitate, i-o \ntoarse ea.
Dane o lu` \n bra]e [i-i mângâie buzele cu degetul.
- Nu regre]i c` nu m-ai s`rutat când ai avut posi-
bilitatea? zise el, apoi \i d`du drumul [i plec`.
Era a[teptat. {i voise s-o pedepsesc` pentru
\nc`p`]ânarea ei. Pet oft`.

135
Capitolul 10

Sosise [i seara spectacolului de la cazinoul din


Atlantic City. Vocile juc`torilor de la mesele de joc
acopereau orice alt zgomot. Pet se ]inea de Charlie,
care \ncerca s`-[i fac` loc printre invita]ii dornici s`-[i
toace banii.
- Uit`-te la ei! spuse Charlie.
Pet râse când \i v`zu expresia dezaprobatoare.
- Parc` v`d c` nu a[tep]i nici cinci minute dup` ce
\]i desfaci bagajul [i cobori pentru o partid`.
- S` nu-i spui lui Sandy, zise el zâmbind,
referindu-se la so]ia lui. Altfel voi dormi \n garaj un
timp.
Pet râse.
- Promit, zise ridicând glasul, ca s` se fac` auzit`
[i ridic` [i dou` degete ca s`-[i \nt`reasc` cuvântul.

136
- Sper s` fie atât de fericit` s` m` vad` \ncât s` nu
observe c` sunt mai s`rac decât când am plecat.
Ajunseser` \n sfâr[it la lift.
- Am nevoie s` m` relaxez dup` stresul ultimelor
trei zile, continu` el \n timp ce urcau. Am crezut c`
Ruby o s` ridice tot ora[ul \n picioare cu ]ipetele ei.
{tii cum a f`cut când Dane a rugat-o s` film`m din nou
prima secven]`? A fost o idee grozav`, Pet. A fost \ns`
cumplit pân` când Kingston a convins-o. Dar a ie[it
nemaipomenit.
- Da, am v`zut casetele. Chiar a ie[it bine, admise
ea, f`r` s` se lanseze \ns` \n comentarii \n ceea ce
prive[te toanele vedetei. Credea c` e mai bine s` nu
[tie cum anume o convinsese Dane s` filmeze din nou
acea secven]`.
- Ce faci dup` ce \]i duci bagajul \n camer`?
\ntreb` Charlie, f`cându-i loc s` ias` prima din lift.
- Un du[, [i probabil voi mânca un sandvi[. Era
convins` c` Dane va fi ocupat pân` târziu. Nu-l v`zuse
de dou` zile.
- {i mie mi-e foame. Am putea s` coborâm \mpre-
un` s` lu`m masa. M-ar ajuta s`-mi p`strez banii \n
buzunar \nc` o vreme, zise Charlie strâmbându-se. |n
ce direc]ie e camera ta?

137
- |n cealalt` parte, r`spunse Pet. Avusese Dane
grij` din nou.
- OK, atunci s` trec s` te iau peste o jum`tate de
or`? E mai bine decât s` ne c`ut`m unul pe cel`lalt \n
nebunia de jos.
- Bine, dar hai s` fie o or`. A[ vrea s`-mi sp`l [i
p`rul.
|n timp ce deschidea u[a, auzi telefonul sunând.
L`s` bagajul la u[` [i se repezi \n`untru. Dar pân`
când ajunse sunetul se opri. Dac` era Dane, probabil
o s` mai sune o dat`, se gândi Pet.
Desf`când geamantanul, scoase singura rochie pe
care [i-o adusese. Era o rochie simpl`, cu un singur
accesoriu: o centur` lat` de piele, de aceea[i culoare,
dar o nuan]` mai \nchis`. Dup` ce mai mult de o
s`pt`mân` se \mbr`case numai \n jean[i [i bermude,
era binevenit` o schimbare. |[i scoase [amponul [i se
gr`bi spre du[. Urma s` despacheteze dup` mas`,
acum \ns` era mai bine s` se gr`beasc` decât s`-l fac`
pe Charlie s` a[tepte.
Avea p`rul ud [i plin de [ampon când i se p`ru c`
aude telefonul. |nchise apa [i ascult`. Hot`r\ c` i se
p`ruse [i continu` s` se spele.
Tocmai se admira \n oglinda din baie, când ]ârâitul
telefonului \i atrase din nou aten]ia. Se gr`bi s`

138
r`spund`. Se lovi \ns` cu piciorul de u[a deschis` a
dulapului, [i scoase un ]ip`t de durere, oprindu-se \n
loc. Nenorocitul de telefon mai sun` o dat` [i t`cu. Pet
se a[ez` pe pat [i \ncepu s` \[i frece degetul la care se
lovise. Spuse câteva cuvinte mai dure la adresa lui
Dane, care nu avea r`bdare s` lase telefonul s` sune
de mai multe ori. Putea fi \ns` [i Charlie care voia s`
verifice dac` e gata, \[i spuse.
Apoi intr` \n baie s` \[i usuce p`rul dar oprea
foenul din minut \n minut, ascultând. |ns` telefonul
nu mai sun`.
Era gata cu cinci minute \nainte de ora stabilit` cu
Charlie. Auzi un cioc`nit \n u[`. Se uit` exasperat` la
telefon. Ar fi murit de ciud` dac` Dane ar fi sunat-o
dup` ce ea p`r`sea camera. Cioc`nitul deveni insis-
tent. Pet oft` [i merse s` deschid`.
- Unde naiba ai fost? o \ntreb` Dane intrând \n
camer` [i trântind u[a \n urma lui. |ncerc s` dau de
tine de mai bine de o or`.
Surprinderea lui Pet se transform` \n furie, v`zând
c` ]ip` la ea, nedându-i posibilitatea s` r`spund`.
- Am sunat de trei ori [i nu mi-ai r`spuns.
Recep]ionerul mi-a spus c` ai luat cheia [i te-a v`zut
\ndreptându-te spre lift. |n cele din urm` l-am sunat
pe Charlie s` aflu pe unde umbli, [i el mi-a spus c`

139
v-a]i desp`r]it pe hol, [i tu veneai spre camera ta. Mi-am
pierdut min]ile c`utându-te. De ce nu r`spunzi la
telefon?
- De ce nu la[i telefonul s` sune suficient ca s`
apuc s` r`spund? Prima dat` abia deschideam u[a, a
doua oar` f`ceam du[, iar a treia oar` era s`-mi rup
degetul mic de la picior \ncercând s` ajung la telefon.
{tiam c` e[ti tu! {i tot tu ]ipi la mine...
- Nu, spuse Dane sec. Nu vom avea \nc` o ceart`.
Nu acum.
O lu` \n bra]e [i \ncepu s-o s`rute de-a lungul
obrazului. Pet se zb`tea, lovindu-l cu mâinile. |n cele
din urm` \[i d`du seama de absurditatea ac]iunilor ei.
Asta era ceea ce voia, aici \[i dorea s` fie, \n bra]ele lui.
|[i \ncol`ci bra]ele \n jurul gâtului lui [i \i r`spunse la
s`rut.
- Mi-a fost dor de tine, [opti ea.
- Nu-mi vine s` cred prin ce st`ri e[ti capabil` s`
m` treci.
|i lu` capul \n mâini, cu degetele r`sfirate prin
p`rul ei l`sat liber pe umeri.
- Când am intrat a[ fi putut s` te strâng de gât
pentru c` m-ai speriat de moarte. R`mase t`cut,
privind-o. Un zâmbet ridic` u[or col]urile gurii. {tii c`
e prima dat` când te v`d \mbr`cat` \ntr-o rochie?

140
- Da? spuse Pet, neatent`, pentru c` i se p`rea un
am`nunt lipsit de importan]`.
- Da. Am fost con[tient tot timpul c` e[ti femeie,
spuse Dane zâmbind, dar e pl`cut s` te v`d \mbr`cat`
astfel. Pleci undeva?
- Nu ]i-a spus Charlie? O s` lu`m masa \mpreun`.
- E \nsurat, \ncepu Dane.
- Da, [tiu. E doar un prieten. Nu voiam s` m`nânc
singur`. |l privi sperând c` va auzi o invita]ie. Tu ce
faci \n seara asta? Pot s`-i spun lui Charlie... Se opri,
pentru c` Dane cl`tina deja din cap drept r`spuns.
- Nu, sunt ocupat. Nu spuse cu ce anume era ocu-
pat. Voiam doar s` v`d dac` ai ajuns cu bine. Ar fi tre-
buit s` fii aici acum dou` ore.
- Charlie nu conduce cu aceea[i vitez` ca tine,
spuse Pet zâmbind, \n timp ce \[i impunea s` nu-l
\ntrebe cu ce naiba era ocupat toat` seara.
S`rutul lui p`rea c` vine ca o recompens` pentru
c` se ab]inuse s` pun` aceast` \ntrebare.
- Mâine sear` lu`m masa \mpreun`, promise
Dane. Dup` ce termin`m filmarea. Singuri.
- Accept, spuse Pet s`rutându-l, dar cu condi]ia s`
nu mergem la un restaurant preten]ios, pentru c` asta
e singura rochie pe care mi-am adus-o. Nu am nimic
elegant de \mbr`cat.

141
- Nu-]i face probleme. Mergem \ntr-un loc unde
nu ai nevoie deloc de haine.
- Ai fi capabil, râse Pet.
- Po]i fi sigur` de asta, zise el, [i \i acoperi gura cu
un s`rut.
Un cioc`nit \n u[` \i \ntrerupse.
- Probabil c` e Charlie, [opti Pet f`r` s` se
desprind` din \mbr`]i[are.
Dane \i d`du drumul nemul]umit.
- Ar fi bine s` r`spunzi. Eu trebuie s` plec oricum.
Pet se \ntinse [i-l s`rut` repede, apoi deschise u[a.
|n u[`, al`turi de Charlie st`tea [i Lon Baxter.
- M-am \ntâlnit cu Lon pe hol [i l-am invitat [i pe
el s` m`nânce cu noi. Nu te deranjeaz`, nu? spuse
Charlie, [i arunc` o privire peste um`rul ei ca s` vad`
reac]ia lui Dane. Amândoi \l v`zuser` din primul
moment. Bun`, spuse el, adresându-i-se lui Dane.
Pet se \ntoarse spre Dane. Nu considera necesar s`
le explice b`ie]ilor prezen]a lui. Oricum, nici nu p`rea
s` fie nevoie.
- Bun`, Charlie, Lon, spuse Dane, privindu-l
\ncruntat pe ultimul. Apoi trecu pe lâng` ei [i ie[i. Ne
vedem mâine, \i spuse el lui Pet, \n semn de r`mas
bun.

142
Pet aprob` dând din cap. Cei doi b`rba]i \i f`cuser`
loc lui Dane s` treac` printre ei, iar acum st`teau
t`cu]i [i o a[teptau. Pet se dumiri, [i cl`tinând din cap
amuzat`, zise:
- Mergem, doar s`-mi iau geanta.
|n timpul mesei nimeni nu pomeni nimic despre
prezen]a lui Dane \n camera ei, de[i Lon o privea une-
ori ca [i cum ar avea ceva de spus \n sensul `sta, dar
nu [tie cum s` \nceap`. Vorbir` doar despre filmare,
despre meseria lor, [i dac` erau sau nu mul]umi]i de
rezultat. Dup` ce chelneri]a debaras` masa [i aduse
cafelele, Pet \i ceru o ]igar` lui Lon.
- Dane p`rea foarte preocupat când m-a sunat,
\ncepu Charlie, te tot suna \n camer` [i nu r`spundeai.
Unde ai fost?
- F`ceam du[, r`spunse ea scurt.
- Te faci de râs, Pet, interveni Lon. Tipul nu vrea
decât s` te aduc` \n patul lui.
- Ia te uit` cine vorbe[te, spuse ea jum`tate \n
glum`, jum`tate \n serios.
- Poate c` ai dreptate, poate c` nu, spuse Lon f`r`
s` se simt` jignit. Dar chiar dac` ai dreptate \n ceea ce
m` prive[te, asta nu schimb` cu nimic faptele.
- {i care sunt faptele, Lon?
- Te \ncurci cu el, [i el \]i mul]ume[te promovân-
du-te. Nu a[a se \ntâmpl` de obicei? Dar te asigur c` \]i

143
vei pierde slujba când aventura amoroas` se va termi-
na. Adic`, gânde[te-te, de ce ar vrea un b`rbat ca Dane
Kingston s` lucreze cu o femeie care i-a fost amant`?
- Nu m-am culcat cu el, spuse Pet t`ios, [i nu m`
intereseaz` s` am o rela]ie cu [eful de dragul unei pro-
mov`ri, a unei m`riri de salariu, sau mai [tiu eu ce.
- Atunci singurul lucru cu care o s` te alegi la
sfâr[itul acestei aventuri este durerea. Amintiri
nepl`cute [i regret. Pentru c` nu va fi decât o
aventur`.
- Cum de e[ti atât de sigur c` nu poate fi decât o
aventur`? \l provoc` Pet.
- Las-o balt`, Lon, interveni Charlie, s` nu ne
amestec`m \n ceea ce nu ne prive[te.
Dar Lon \l ignor`.
- Pentru c` el este Dane Kingston [i tu e[ti Petra
Wallis, de aia. Sigur c` e[ti o femeie frumoas`, dar el
tr`ie[te \ntr-o lume plin` de femei frumoase. {i, nu te
sup`ra, dar nu cred c` po]i concura cu str`lucirea [i
sofisticarea gen Ruby Gale. Poate c` a terminat-o cu ea
acum, dar sunt altele la fel care a[teapt` \n rând. {i
cum po]i tu, Petra Wallis, concura cu ele?
Lon t`cu, exasperat c` nu o poate convinge, sau c`
n-o poate face s` vad` adev`rul celor spuse de el. Pet

144
nu r`spunse, dar fiecare cuvânt al lui \i p`trunsese ca
un fier ro[u \n minte. |i d`dea dreptate, dar nu putea
s` i-o spun`.
- Dac` vrei o rela]ie, continu` Lon cu voce
sc`zut`, ar trebui s` iei pe cineva din acela[i mediu.
Nu m` refer la mine, dar ar trebui s` fie cineva ca
mine. N-ai face decât s` \]i acorzi singur` o [ans`.
{ansa de a g`si pe cineva care s` r`mân` lâng` tine, o
rela]ie care s` dureze.
- Apreciez sfatul, spuse Pet \n]epat`.
Lon oft`.
- {tiu c` n-o s` m` crezi, dar ]in la tine, Pet, [i nu
a[ vrea s` te v`d suferind.
- {i eu ]in la tine, Lon.
Nici unul din ei nu mai spuse nimic. |[i b`ur`
cafeaua \n t`cere.

Venise \n sfâr[it [i ultima zi. Pet era al`turi de b`ie]i


[i \i ajuta la instalarea echipamentului.
- Hei, Pet, strig` Rick, Dane vrea s`-]i vorbeasc`!
- Spune-i c` \mi pun c`[tile \ntr-un minut.
- Nu, vrea s`-]i vorbeasc` personal. E \n culise.
Pet \[i [terse palmele de pantaloni [i se aplec` spre
cel pe care-l ajuta.

145
- Lipsesc o clip`.
- Mergi [i vezi ce vrea, r`spunse Andy. M` descurc
eu, termin singur.
Pet plec`, dar f`r` s` se gr`beasc`. Cu o zi \n urm`
ar fi alergat ner`bd`toare s`-l vad`. Dar cuvintele lui
Lon o puseser` pe gânduri. Nu punea la \ndoial` ceea
ce \i spusese Dane, [i nici sentimentele ei pentru el.
Erau mai degrab` lucrurile nespuse \ntre ei, care
d`deau de gândit. Dar nu avuseser` timp s` \[i spun`
toate aceste lucruri, s` clarifice situa]ia, se \ncuraja ea.
Pe de alt` parte, \[i spunea imediat, nu putea avea
siguran]a c` Dane ar fi spus ceva legat de sentimentele
lui, nici \n alte \mprejur`ri.
Gândul c` urmau s` ia cina \n acea sear`, \i d`dea
o stare de nervozitate. {tia cum urma s` se \ncheie o
asemenea cin`, [i nu mai era sigur` c` dore[te asta. |i
era team` s` se implice \ntr-o aventur`, doar de dragul
aventurii. Voia mai mult decât atât.
|n culise era o adev`rat` nebunie. Cei din cor,
dansatorii, [i al]i membri ai echipei de produc]ie
mergeau \n toate direc]iile, fiecare având ceva de
f`cut. Pet \l c`ut` pe Dane \n aglomera]ia de capete.
Nu-l z`ri [i se \ndrept` instinctiv spre cabina vedetei.
Dane st`tea \n u[`, \ntors cu spatele spre hol,
neavând cum s-o vad` pe Pet venind. Ea se opri, \n

146
momentul \n care z`ri p`rul ro[u al cânt`re]ei.
Discutau \n dreptul u[ii, probabil c` el tocmai pleca [i
ea \l condusese. Nu avea nici un rost s`-i \ntrerup`. {i
era convins` c` Ruby Gale nu s-ar fi bucurat s-o vad`.
Cum nici unul dintre ei nu o v`zuse, [i probabil nici
nu aveau cum, \n aglomera]ia aceea, Pet r`mase locu-
lui [i a[tept` sfâr[itul conversa]iei.
Observ` c` Dane o ]inea pe Ruby de mijloc, iar
degetele cânt`re]ei alunecau lene[ de-a lungul
bra]ului lui. F`r` s` vrea \[i \ncord` auzul.
- Dragul meu, \mi pare atât de r`u c` nu putem
s`rb`tori disear`, spunea cânt`rea]a. Am pl`nuit atâta
vreme, iar acum eu nu pot lua cina cu tine.
Ea nu putea lua cina cu el? Pet ar fi vrut s`-l aud`
spunând c` el nu poate lua cina cu ea.
- Sigur c` sunt dezam`git, r`spunse Dane, f`r` s`
pomeneasc` ceva despre faptul c` oricum avea altceva
\n plan. Oricum nu ar trebui s` s`rb`torim ast`zi. Mai
este destul pân` la produsul final. Mult` munc` pen-
tru mine. {tii tu, montajul [i toate celelalte. Vom
s`rb`tori când spectacolul va fi difuzat.
- Vezi, de asta te iubesc, pentru c` e[ti \ntotdeau-
na atât de \n]eleg`tor, spuse Ruby, [i se \ntinse s`-l
s`rute.

147
- |n]eleg c` vedeta mea trebuie s` se preg`teasc`
pentru ultima apari]ie. De aceea n-o mai re]in, spuse
el pe un ton glume]. Se aplec`, o s`rut` [i apoi o
\mpinse pe u[`. Haide, f`-te frumoas`!
Cu un hohot de râs, Ruby disp`ru \n cabin`. Când
Dane se \ntoarse, d`du cu ochii de Pet. Ea se apropie
repede, ca el s` nu-[i dea seama c` fusese acolo tot
timpul.
- Rick mi-a spus c` vrei s` m` vezi.
- Tot timpul, murmur` el, mângâindu-i p`rul. Dar
de data asta, continu` cu regret, e vorba doar despre
meserie. A[ vrea s` filmezi aici \n culise, toat` nebunia
dinaintea \nceperii unui spectacol. {i ce se \ntâmpl` \n
culise \n timpul spectacolului. Poate c` vei putea
prinde chiar [i ni[te imagini cu publicul, dac` ai timp.
- Sigur c` da!
- Atunci d`-i drumul, \nainte s` te iau \n bra]e [i
s` m` ascund cu tine dup` draperia aia.
Pet \l privea vr`jit`. Dincolo de amuzament \n ochii
lui era [i mult` dorin]`.
- Da, domnule, imediat! glumi ea, [i disp`ru
printre dansatori, cânt`re]i, garderobieri...
Lu` aparatul de filmat portabil pe um`r [i rug` pe
unul din b`ie]i s` o ajute. Cineva trebuia s` ]in` firul,
astfel \ncât ea s` se poat` mi[ca liber, f`r` pericolul de

148
a se \mpiedica \n el. Mai era o jum`tate de or` pân` la
\nceputul spectacolului. Conform cu instruc]iunile lui
Dane, filma forfota preg`tirilor.
|n acel moment, un b`iat cu un buchet enorm de
trandafiri ro[ii intr` \n culise. Culoarea era splendid`.
Pet \l urm` printre figuran]i, spre u[a cabinei vedetei.
R`mase doi pa[i \n spatele lui, \n timp ce el cioc`nea.
Apoi u[a se deschise. Prin deschiz`tur` Pet o putea
vedea pe Ruby Gale, cu spatele spre u[`, \mbr`cat`
\ntr-o rochie, cu spatele gol, [i reflexia chipului ei \n
oglind`. |ncerc` s` se apropie ca s` poat` filma. Era o
imagine reu[it`: vedeta \n reflexia oglinzii, un chip
perfect.
Dar Ruby se \ntoarse curioas` spre b`iatul cu flo-
rile, o v`zu pe Pet cu aparatul de filmat pe um`r [i
iadul se dezl`n]ui.
- C`]ea! url` ea la Pet. Ce cau]i aici? Spionezi?
- |mi pare r`u, \ncerc` Pet s` explice de ce era
acolo, dar vocea \i fu acoperit` de ]ipetele cânt`re]ei.
- Ce sperai, c` sunt dezbr`cat`, [i vei prinde o
imagine pe care s-o vinzi ziarelor de scandal? {tiu eu
cum ]i-ai ob]inut slujba! Prin câte paturi a trebuit s`
treci \nainte de a ajunge aici? Nu e[ti decât o ...!
Pet ro[i, con[tient` c` toat` lumea se oprise \n loc
pentru a asista la scena f`cut` de Ruby Gale.

149
- Nu faci parte din echip` pentru c` e[ti un
operator bun, nu, continu` ro[cata, ci pentru c` e[ti
priceput` la alte lucruri! E[ti animatoarea grupului,
nu, \i faci ferici]i pe b`ie]i când sunt departe de cas`!
- Ce se \ntâmpl` aici? se auzi vocea lui Dane, care
se apropia.
Pet respir` u[urat` [i se \ntoarse spre el.
- Târfa asta blond` s-a furi[at s` m` filmeze \n
cabin`!
Pet o \ntrerupse repede:
- B`iatul \i aducea ni[te trandafiri [i am vrut...
- Spionai, sperai s`...
- Destul, spuse Dane, [i o lu` pe Ruby \n bra]e.
Nu vreau s` te nec`je[ti. M` ocup eu de toate. Intr` [i
las`-m` pe mine.
Pet \l privi, mut` de uimire [i de indignare. Era
con[tient` c` interven]ia lui o calmase pe Ruby, dar \n
clipa aceea nu \i p`sa de istericalele vedetei.
- Nu vreau s-o mai v`d, spuse aceasta, \n bra]ele
lui Dane, spioneaz`!
- |]i promit c` nu te va mai deranja. O \mpinse
u[urel \n`untru. Nu te mai gândi la asta, las` totul \n
seama mea.
Lacrimile curgeau nestingherite pe obrajii lui Pet.
Niciodat` \n via]` nu fusese atât de umilit`. Toat`

150
lumea o privea cu simpatie, dar singura persoan` de
care-i p`sa era prea ocupat` ca s`-i dea aten]ie. L`s`
camera jos de pe um`r [i i-o d`du lui Tom, apoi ie[i.
Nu putea s` cread` c` Dane fusese capabil s-o aban-
doneze astfel. O r`nise indiferen]a lui.
Dane veni dup` ea. Pet ar fi vrut s`-[i poat` opri
lacrimile. Nu avea nici un rost s` plâng` \n fa]a lui. Dar
nu putea face nimic, era prea nervoas` ca s` se poat`
controla.
- Cum ai putut s-o la[i s`-mi vorbeasc` astfel?
spuse furioas`.
- Mai sunt doar dou`zeci de minute pân` la
\nceperea spectacolului! Ce ai fi vrut s` fac? S` \ncerc
s` te ap`r pe tine [i s` \i provoc o criz` de isterie, care
nu s-ar fi soldat decât cu anularea spectacolului? Nu \]i
dai seama ce ar fi \nsemnat asta?
- Nu \mi pas` cine este, sau cât de important` e.
Nimeni nu are dreptul s`-mi vorbeasc` mie, sau altcui-
va, \ntr-un asemenea fel. Nici mie, nici lui Tom, [i nici
unei alte fiin]e!
- {i spectacolul?
- A, da, spectacolul. Vocea ei era frânt`. Mi-ai spus
c` ]i-ai vinde sufletul pentru el, [i nu ai exagerat. N-ai
decât s` r`mâi cu spectacolul dumitale, domnule

151
Kingston! {i sper ca el s` te fac` fericit, pentru c` eu
nu inten]ionez s` particip \n vreun fel la... fericirea
dumitale.
- Chiar c` ]i-ai ales momentul s` te cer]i cu mine,
spuse Dane exasperat.
- Ar fi mai bine s` pleci. Ai destule de f`cut \nainte
de \nceperea spectacolului.
Pet se \ntoarse cu spatele. Cele câteva clipe \n care
el a stat nehot`rât \n spatele ei i se p`rur` o eternitate.
- Totul e \n regul`? \ntreb` Tom speriat, când o
g`si stând pe podea [i plângând.
- Da, r`spunse ea [i se ridic`. Hai s` termin`m
nenorocitul `sta de spectacol.
Hot`rârea luat` o ajut` s` se calmeze. Film` tot
ceea ce \[i dorea Dane, ocolind cu grij` partea de
culise pe unde intra [i ie[ea de pe scen` Ruby Gale. La
sfâr[it, când d`du camera jos de pe um`r, membrii
echipei de produc]ie, dansatorii, toat` lumea prezent`
\n culise o aplaud` pentru curajul ei.
Pet le mul]umi cu o \nclinare a capului, apoi i se
adres` lui Tom:
- Ai grij` de echipament, te rog. Eu plec.
- Dar...
- Spune-i domnului Kingston c` nu m` poate
concedia pentru c` \mi dau demisia.

152
Capitolul 11

Pet se plimba de mult` vreme pe plaj`. Luna lumi-


na apa oceanului, [i se sp`rgea \n mii de scânteieri. Se
opri \n loc [i r`mase cu fa]a spre briza care \i r`corea
obrajii uzi. Tineri g`l`gio[i se plimbau, mergeau cu
rolele pe trotuarul al`turat, sau intrau \n ap` ]ipând.
Cineva \i atinse bra]ul. Se \ntoarse. |n nici un caz
nu se a[tepta s` fie Dane Kingston.
- Tocmai când credeam c` nu am nici o [ans` s`
te g`sesc \n seara asta, ]i-am observat p`rul fluturând
\n vânt. Vocea \i era r`gu[it`. Te-am c`utat peste tot, la
hotel, la cazinou, de-a lungul bulevardului Boardwalk.
Dac` nu te-a[ fi g`sit, te-a[ fi c`utat toat` noaptea.
Pet nu zise nimic. R`mase cu spatele, privind oceanul.
- Nu [tii c` nu ar trebui s` umbli noaptea singur`?
\ncerc` el s-o provoace.
Dar Pet nu r`spunse.

153
- Nu pot nici m`car s` te mai enervez, nu-i a[a?
spuse el nec`jit.
Era ceva \n tonul cu care spuse ultimele cuvinte,
care o determin` s`-l priveasc`.
- Ai avut dreptate, Pet, continu` el, mi-am vândut
sufletul pentru specatcolul `sta. Se apropie de ea. {i
numai tu, Pet, l-ai putea r`scump`ra.
|i venea s` plâng`, dar \ntoarse capul mândr`, [i nu
scoase un cuvânt.
- Când s-a terminat am aflat c` plecase[i. Nu am
pornit s` te caut imediat. M-am dus \n carul de emisie
[i m-am gândit la ce s-a \ntâmplat [i la tot ce ai spus.
Am crezut c` cel mai important lucru pentru mine e
acolo, pe casetele acelea. Apoi mi-am amintit cum m`
priveai, cu lacrimi \n ochi, [i cât de porc am fost.
|ncerc s`-]i spun c` iubirea ta, [i respectul t`u, pe care
le-am pierdut, sunt mai importante pentru mine decât
orice altceva.
- Nu crezi nici tu ce spui, Dane. Nu vrei decât s`
te iert, ca s` te sim]i iar bine \n pielea ta. Pu]in \]i pas`
de iubirea mea, sau de respectul meu. {i pe urm`, noi
nu avem o poveste de iubire. N-am avut suficient timp
s` ne \ndr`gostim. Abia ne cunoa[tem. {i s-a dovedit
c` nu ne cunoa[tem suficient.
- Poate c` tu nu m` iube[ti, dar eu te-am a[teptat
toat` via]a. {i am [tiut asta de la \nceput, dar nu

154
puteam s`-]i spun a[a ceva, nu? Nu m-ai fi crezut. {i
recunosc, s` [tii. De la incidentul de anul trecut m-am
interesat \n ceea ce te prive[te. {tiu totul despre
familia ta, despre educa]ia ta, [coala la care ai fost. La
\nceput mi-am spus c` nu m` interesezi decât din
punct de vedere profesional, [i c` \ncerc s` aflu toate
aceste lucruri ca s`... |n]elegi? Eram de fapt fascinat de
blonda care \mi spusese s`-mi ]in gura.
- Nu mai are nici un rost, Dane, \ncepu Pet.
- Pet, am [ters toate casetele.
- Ce-ai f`cut? strig` Pet \ntorcându-se spre el.
- Nu a fost un impuls. M-am gândit bine \nainte
de a o face. Nu e un gest nobil, s` [tii. Mi-am dat seama
c` numai astfel, distrugând tot ce am filmat \n aceste
dou` s`pt`mâni, pot s` te fac s` ai din nou \ncredere
\n mine. S` m` crezi c` tu e[ti mai important` decât
nenorocitul acela de spectacol.
- Nu trebuia s` faci asta, [opti Pet tulburat`.
- De ce nu?
- Pentru c`... atâta munc`... atâta timp... Nu putea
s` g`seasc` un cuvânt pentru atâtea motive. Ai cheltu-
it o gr`mad` de bani.
- Merit` fiecare cent, dac` crezi ce \]i spun.
- Te cred.
- {i m` ier]i?

155
- Sigur c` da. Pet trase aer \n piept [i \l privi \n
ochi. Era atât de obosit. {i eu te iubesc, dragul meu.
De asta am [i suferit când nu mi-ai luat ap`rarea. M-a
durut gândul c` nu-]i pas` de mine...
Dane \i opri cuvintele cu degetele. O privi, apoi o
lu` \n bra]e. O strângea de parc` ar fi reg`sit-o dup`
mult` vreme. |i s`rut` p`rul [i [opti.
- Când te m`ri]i cu mine?
- Chiar crezi c` ai putea fi fericit al`turi de mine?
- Doar al`turi de tine, aprob` el zâmbind.
- Atunci trebuie s` clarific`m ni[te lucruri, spuse
ea cu curaj.
Dane \i d`du drumul [i o privi amuzat.
- Spune!
- Lumea ta e plin` de femei ca Ruby Gale...
- Fereasc` sfântu’!
- Te rog, eu vorbesc serios. Cum vei rezista
tenta]iei de a le proteja? \ntreb` Pet, exprimându-se
eufemistic, de[i gândul era mult mai concret.
- Nici una dintre ele nu va fi ca tine. Sunt numai
ni[te chipuri frumoase, Pet. Nu po]i \n]elege c` tot
ceea ce simt pentru tine e dragoste, nu dorin]`? E
iubire, Pet.
|i s`rut` buzele uscate. {i ochii care \l priveau
chinui]i.

156
- Crezi c` e potrivit ca o doamn` s` se poarte
astfel pe o plaj` public`? \l tachin` ea. Dup` atâtea
lec]ii moralizatoare, ce ar spune cineva dac` te-ar
vedea acum?
- OK, plec`m. Am [ampanie \n camer`, spuse el
s`rutând-o. Se opri [i o privi. {i dac` \ndr`zne[ti s`
spui c` o doamn` nu merge seara \n camera de hotel
a unui b`rbat, te strâng de gât cu mâinile mele!
Izbucnir` amândoi \n râs [i pornir` \mbr`]i[a]i, \n
lumina lunii.

Sfâr[it

157