Sunteți pe pagina 1din 41

500 teste infermieri 7.

Dintre producătorii medii de deşeuri


periculoase fac parte:
A) institute de cercetare medicală şi
1. Distribuirea hranei bolnavilor în secţii farmaceutică
este făcută de:
B) Agenţia Naţională a Medicmentului
A) infirmiera de serviciu
C) Laboratoarele
B) Asistenta de salon ajutată de infirmieră
8. Dintre mici producători de deşeuri
C) Îngrijitoare
periculoase fac parte:
2. Îmbrăcarea unui pacient care are unul A) laboratoarele de tehnică dentară
din membre afectat se va face:
B) Laboratoarele de sănătate mintală
A) începând cu membrul sănătos
C) Cemntre de transfuzie
B) Începând cu membrul afectat
9. Deşeurile rezultate din activitatea
C) Nu contează ordinea dacă operaţiunea se
medicală,se clasifică,după cum urmează:
execută se minim 2 persoane
A) deşeuri periculoase
3. Pentru obţinerea autorizaţiei sanitare
de funcţionare este obligatoriu: B) Deşeuri nepericuloase
A) planul anual privind gestionarea deşeurilor C) Deşeuri infecţioase
B) Bugetul de venituri şi cheltuieli 10. Deşeurile periculoase se clasifică în:
C) Metodologia de culegere a datelor A) deşeuri anatomo-patologice

4. Escarele sunt leziuni profunde ale B) Deşeuri clinice şi farmaceutice


ţesturilor din regiunile insuficient irigate
C) Deşeuri menajere
datorită:
A) imobilizării îndelungate în aceeaşi poziţie 11. Sacii de polietilenă pentru depozitarea
deşeurilor infecţioase trebuie să
B) Igienei necorespunzătoare a tegumentelor întrunească următoarele condiţii:
C) Lenjerie umedă cu cucte şi cusături pe A) să se poată închide uşor
zonele predispuse la escare
B) Să fie confecţionaţi din polipropilenă
5. Obligaţiile producătorilor de deşeuri galbenă
sunt:
C) Să fie marcaţi cu pictograma”pericol
A) să separe la locul de producere deşeurile biologic”â
periculoase de cele nepericuloase
12. Gradul de umplere a sacilor nu trebuie
B) Să dimineze cantităţile de deşeuri să depăşească:
C) Să promoveze reutilizarea şi reciclarea A) jumătate din volumul său
acelor categorii de deşeuri care se pretează la
aceste oepraţiuni B) 50kg

6. Dintre marii producători de deşeuri C) 3/4 din volum


periculoase fac parte: 13. Termosturile sacului pentru deţeuri
A) Lavoratoarele infecţioase trebuie să întrunească
următaorele condiţii:
B) Clinici universitare
A) să fie continue
C) Spitale judeţene şi municipale
B) Sp fie rezistente B) Secţii de dializă
C) Să nu permită scurgeri de lichid C) În nicio secţie

14. Recipientul destinat colecătrii 21. Dezinfecşia ciclic la saloane se execută:


deşeurilor înţepătoare-tăietoare trebuie:
A) Săptămânal
A) să fie impermeabile
B) Lunar
B) Să prezinte etanşeitate
C) Ori de câte ori este nevoie
C) Să aibă grosimea cuprinsă între 50-70
microni 22. Dezinfecţia ciclică la sălile de operaţie se
execută:
15. Al doilea mabalaj în care se depun sacii
A) Săptămânal
şi cutiile pentru deşeuri periculoase este
prezentat de: B) Lunar
A) saci perfect etanşi C) Ori de câte ori este nevoie
B) Cutii speciale 23. Ce înţelegeţi prin decontaminarea
C) Containere mobile materialului medico-chirurgical:

16. În containerele mobile cu pereţi rigizi A) distrugerea germenilor patogeni în


nu se depun: proporţie de 99,99%

A) deşeuri periculoase neambalate B) Îndepărtarea unui procent de 95-98% din


germenii patogeni prezenţi
B) Deşeuri asimilabile celor menajere
C) Sterilizarea instrumentarului medical şi a
C) Părţi anatomice ambalate şi refrigerate echipamentelorâ

17. Măturatul umed se execută prin 24. Scopul decontaminării materialului


următoarele: medico-chirurgcial după folosire este:
A) metoda celor 2 găleţi A) evitarea contaminării personalului
B) Metoda prin împingere B) Reducerea contaminării mediului de psital

C) Metoda combiunată C) Evitarea fixării pe instrumente a materieie


organice
18. În realizarea curăţeniei la saloane
trebuie luate în considerare: 25. Decontaminarea materialului
medico-chirurgical se mai numeşte:
A) îngrijirele curente
A) Dezinfecţie
B) Intervenţiile medicale
B) Predezinfecţie
C) Contaminarea salonului
C) Sterilizare
19. Nu se admite existenţa ghvecelor de flori
în: .În funcţie de tipul de microorganisme
patogene distruse şi timpul necesar
A) secţii de nn
substanţelor dezinfectante să distrugă
B) Secţii de terpaie intensivă aceste microorganisme,dezinfecţia se
clasifică pe 4 nivele:
C) În nicio secţie
A) sterilizarea chimică
20. Nu se admit vase cu flori tăiate în:
B) Sterilizare biochimică
A) secţii de hematologie
C) Âsterilizare termică
D) Dezinfecţie de nivel înalt A) să nu modifice calităţile apei

27.Folosirea fenolilor este limitată doar B) Să fie eficientă indiferent de costuri


pentru dezinfecţia:
C) Să fie uşor de manipulat pentru personalul
A) Aerului care efectuează dezinfecţia
B) Suprafeţelor 34. Eficienţa procesului de dezinfecţie a
apei potabile trebuie să fie:
C) Mediului
A)99%
28. Fenolii nu sunt recomandaţi pentru
dezinfecţia: B)99,5%

A) Suprafeţelor C)99,9%
B) Instrumentarului 35. Cantitatea minimă de apă necesară
acoperirii necesarului fiziologic,igienei
C) Secţiilor nn
individuale şi pregătirii hranei,pentru o zi
29. Clorhedixina este recomandată a se face este:
pentru dezinfeţia: A)100l
A) preoperatoriea pielii B)50l
B) Rănilor C)70l
C) Mâinilor 36. Platformele organizate pentru
30. În raport cu condţiile în care se depozitarea recipientelor de colectare a
aplică,dezinfecţia poate fi: gunoaielor menajere se vor amenaja:

A) Profilctică A) la o distanţă de minim 15m de ferestrele


locuinţelor
B) În focar
B) La o distanţă de minim 5m de ferestrele
C) Terminală locuinţelor
31. Un bun dezinfectant trebuie să posede C) La o distanţă de minim 10m de locuinţă
următoarele calităţi:
37. Soluţiile dezinfectante se folosesc:
A) să aibe capacitate bactericidă mare
A) în ziua pregătirii
B) Să fie neutralizant de substanţe organice
B) În primele 28h de la preparare
C) Să se poată combina cu trihalometanii
C) Întermen de 48h de la preparare
32. Principalele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea contaminării aerului cu 38. Dezinfecţia ustensilelor folosite pentru
germeni patogeni sunt: efectuarea curăţeniei trebuie făcută:

A) Ventilaţia A) zilnic,după fiecare operaţiune de curîţenie


şi la sfârşitul zilei
B) Folosirea echipamentului de protecţie(în
special masca) B) La nevoie

C) Dezinfecţia aerului C) Cel puţin odată pe săptămână

33. Pentru a fi corespunzătoare din punct 39. Examenele medicale la angajare pentru
de vedere igienic,metoda de dezinfecţie a personalul sanitar
apei trebuie să îndeplinească următoarele elementar,mediu,superior şi de îngrijire
condiţii: sunt:
A) test pentru depistarea C)Cutii de carton rigid,cu saci de
AgHBs,HCV,HIV,examenul tegumentelor polietilenă,avizate de MS
B) HIV,RPA,examen clinic general 44.Deşeurile periculoase pot fi depozitate
temporar în incinta unităţii maxim:
C) Examen clinic general,coprocultură
semestrial,RPA A)72h

40. Examenele medicale periodice pentru B)48h


personalul sanitar elementar de îngrijire
sunt: C)24h

A) examen coprobateriologic,examen 45. Transportul deşeurilor periculoase în


psihiatric,RPA anal incinta unităţii se face:

B) Examenul tegumentelor,RPA A) pe acelaşi circuit cu cel al bolnavilor şi


anual,examen coprobacteriologic semestrial vizitatorilor,la ore diferite

C) Examen clinic general trimestrial,RPA B) Pe circuit separat de cel al bolnavilor


anual,examen coprobacteriologic semestrial şivizitatorilor,în recipientele de colectare

41. Sunt deşeuri periculoase următoarele C) Pe cirucuit separat de cel al bolnavilor şi


categorii: vizitatorilor în cărucioare speciale

A) deşeuri anatomo-patologice,deşeuri 46. Metodele accpetate pentru elininara


înţepătoare-tăietoare,deşeuri infecţioase finală a deşeurilor rezultate din activitatea
medicală sunt:
B) Deşeuri chimice ş ifarmaceutice,deşeuri
menajere A) incinerare,depozitare la depozitul de
deşeuri după ce au fost în prealabil
C) Deşeuri tehnico-medicale.deşeuri de la neutralizate
blocul alimentar,deşerui infecţioase
B) Depozitare la depozitul de deşeuri după
42. Codul de culori al ambalajelor pentru ce ua fost în prealabil neutralizate
colectarea deşeurilor în unităţile sanitare
este: C) Ardere în groapa betonată,cu capac

A) galben pentru deşeurile periculoase şi 47. În funcţie de gradul de asepsie al


negru pentru deşeurile actelor medicale care se practică în acel loc
nepericuloase(menajere) în zona 1 dintr-un spital intră:

B)Alb pentru pdeşeurile periculoase şi verde A) serviciul adminsitrativ


pentru deşeurile nepericuloase(menajere) B) Secţia pediatrie
C)roşu pentru deşeurile periculaoase şi negru C) Holul de la intrarea principală
pentru deşeurile nepericuloase(menajere)
48. În funcţie de gradul de asepsie al
43.Deşeurile înţepătoare-tăietoare trebuie actelor medicale care se practică în acel loc
colectate în cutii care să prezinte în zona 2 dintr-o unitate sanitară cu paturi
următoarele caracteristici: intră:
a)Cutii de carton,prevăzuter în interior cu saci A) Holuri
de polietilenă,marcate cu pictograma(pericol
biologic) B) Ascensoare

B)cutii galbene,din material rezistent la C) Scări


acţiuni mecanice,marcate cu
49. În funcţie de gradul de asepsie al
pictograma”pericol biologic”,avizate de MS
actelor medicale care se practică în acel loc
în zona 3 dintr-o unitate sanitară cu paturi 55. Avantajele folosirii căruciorului
intră: pentru spălarea pavimentului sunt:
A) secţia medicală A) Igienic
B) Secţia psihiatrie B) Permite realizarea unei bune spălări
C) Secţia pediatrie C) Poate fi un mijloc de contaminare a
mediului
50. În funcţie de gradul de asepsie al
actelor medicale care se practică în acel loc 56. Mănuşile de menaj se utilizează în
în zona 4 dintr-o unitate sanitară cu paturi timpul curăţeniei pentru:
intră:
A) decontaminarea mediului
A) Nbeurologie
B) Pentru protecţia personalului
B) Radiologie
C) Când se amnipulează produse cu un
C) Terapie intensivă anumit grad de toxicitate

51. În funcţuie de gradul de asepsie al 57. După scoaterea mănuşilor,mâna:


actelor medicale care se practică într-un
spaţiu la spitalului,distingem: A) se usucă

A)3 zone B) Se spală

B)4 zone C) Se dezinfectea

C)5 zone 58.După utilizare,mănuşile

52. Acţiunile de curăţenie trebuie să A)se clătesc şi se usucă


realizeze: B)Se spală şi se usucă
a) menţinerea dezinfecţiei C)Se spală,se dezinfectează şi se usucă
b) Menţienrea continuă în stare curată a 59.În secţiile cu riscă scăzut de apariţie a
suprafeţelor infecţiilor nosocomiale,materialul moale
c) Decontaminarea suprafeţelor reciclabil utilizat:

53. Îndepărarea prafului şi a gunoiului de A)se imersează în apă+detergent,se spală,se


pep pavimente se realizează cu ajutorul: clăteşte,se usucă

A) Măturilor B)se imersează în detergent+dezimfectant.se


spală,se usucă
B) Periilor
C)se spală,se clăteşte,se usucă
C) Teurilor
60.Măturatul umed se poate efectua prin:
D) Mopurilor
A)emtoda denumită””prin împingere”
54. Căruciorul pentru spălarea
B)metoda denumită”prin rotrire”
pavimentului este alcătuit din:
A) Găleţi C)metoda denumită”prin pivotare”

B) Perie 61.Întreţiterea,curăţenia şi dezinfectarea


chiuvetelor,căzilor de
C) Instaşaţie de scurgere/stocare baie,duş,wc-urilor,pişoare stau la baza
prevenirii infecţiilor cu germeni.cum ar fi:
D) Mop
A. E.Coli
B. Proteus B) În funcţie de timpul de contact necesar
substanţelro dezinfectante să distrugă aceste
C. Pseudomonas microorganisme
62. Dezinfecţia sifonuluid e pardoseală în C) În funcţie de bugetul pe secţie
cabina de WC se face cu:
69. Dezinfecţia se clasifică în 4 nivele:
A)500ml sol de hidroxid de sodiu 5,25% Cl
A) dezinfecţie de nivel
B)500ml apă de javel de %Cl scăzut,intermediar,înalt,foarte înalt
C)500 ml alcool santiar B) Dezinfecţie superficială de nivel
63. Detartrarea este: săczut,înalt,foarte înalt

A) operaţiunea de deşurubare a robineţilor C) Deztinfecţie de nivel


scăzut,intermeidar,înalt,sterilizare chimică
B) Operaţiunea de îndepărtare a grăsimilor
cu un produs acid specific 70. Substanţele chimice care realizează
sterilizarea chimică sunt:
C) Operaţiunea de îndepărtare a pietrei cu
un produs acid specific A) acidul peracetic

64. În secţiile în care sunt admise vase cu B) Glutaraldehida


flori tăiate,apa din vas: C) Acidul cianhidric
A) se schimbă zilnic 71. Substanţele chimice care realizează
B) Se schimbă zilnic şi în apă se adaugă o dezinfecţia de nivel înalt sunt:
linguriţă de hipoclorit de sodiu 12,5% Cl activ A) acidul peracetic
C) Se schimbă odată pe săptămână B) Acidul clorhidric
65. În timpul curăţeniei,mobilierul: C) Hipocloritul de sodiu
A) rămâne în salon 72. Substanţele chimice care realizează
B) Este scos temproar pe hol dezinfecţia de nivel intermediar sunt:

C) Este mutat în alt salon până la terminarea A) acidul peracetic


operaţiunii B) Alcooli
66. Tehnica operaţiunii de dezinfecţie este: C) Compuşi pe bază de clor
A) Pulverizare 73. Folosirea fenolilor este limitată doar
B) Stropire pentru:

C) Vaporizare A) dezinfecţia instrumentarului

67. Curăţenia spaţiilor de circulaţie în B) Dezinfecţia suprafeţelor


blocul operator se efectuează: C) Dezinfecţia aerului
A) în fiecarezi 74. Fenolii sunt recomandaţi a se folosi:
B) Ori de câte ori este nevoie A) în zonele de preparare a mâncării
C) De două ori pe zi B) În secţiile de pediatrie
68. Dezinfecţia este realizată: C) Pentru dezinfecţia instrumentarului
A) în funcţie de tipul de microorganisme utilizat în anatomia patologică
patogene distruse
75. Hipocloriţii se comercializează sub C) Ambele răspunsuri sunt corecte
denumirea de:
82. Mâinile se spală:
A) acid clorhidric
A) după scoaterea măştii de protecţie
B) Apă de Javel
B) După folosirea batistei
C) Extract de Javel
C) După folosirea toaletei
76. ezinfecţia igienică a mâinilor se face:
83. Echipamentul dpersonal de protecţie
A) pe mâna spălată şi sucată este:
B) Pe mâna umedă A) o punte între personalul medico-sanitar şi
bolnavi
C) După fiecare procedură medicală,înainte
de spălare B) O barieră între personalul medică-sanitar
şi sursa de infecţie
77. Antisepticul este:
C) Mijloc de recunoaştere a meritelor
A) produs care îndepărtează murdăria personalului medico-sanitar
B) Produs care previne multiplicarea 84. Mănuşile se schimbp:
microorganismelor
A) între 2 îngrjiri
C) Produs care inhibă activarea
microorganismelor B) În caz de rupere

78. Bactericidul este un produs: C) Între 2 pacienţi

A) capabil să înlăture murdăria 85. Niciodatî mănuşile de examinare:


B) Capabul să distrugă boala A) nu se împrumută
C) Capabil să distrugă formele vegetative B) Nu se spală
ale bacteriilor
C) Nu se poartă aceeaşi pereche de mai
79. Prin contaminare se înţelege: multe ori
A) contactul cu murdăria 86. Se poartă două perechi de mănuşi
pentru:
B) Cotnactul cu pacienţii
A) a scade frecvenţa AES
C) Contactul cu microorganisme patogene
B) A divide în 3 riscul de contact cu sângele
80. Ărin produs de dezinfecţie de nivel sau produsul contaminat
scăzut înţelegem:
C) În caz de alergie
A) agent chimic care distruge bacteriile
vegetative 87. Din cadrul echipamentelor de protecţie
fac parte:
B) Agent chimic care distruge bacteriile
vegetative,unii fungi şi virusurile încapsulate A) Halatul
C) Agebt chimic care distruge bacteriile B) Şorţuri impermeabile
vegetative,unii fungi,virusurile capsualte şi
virsuuriile mari necapsulate C) Cizme de cauciuc

81. Virucidul este un produs care: 88. Activităţile legate de gestionarea


deşeurilor rezultate din activităţi
A) distruge virusurile test medicale,fac parte din:
B) Distruge sporii bacterieni A) fişa postului
B) Cartea de muncă 95. Curăţirea mesei de pansamente(mesei
ginecologice) şi schimbarea huselor
C) Obligaţiile profesionale respectiv alezelor după fiecare persoană
89. Planul de gestionare a deşeurilor examinată se face:
rezultate din activităţi medicale este A) o sigură dată pe zi
analizat:
B) După fiecare folosire
A) Semestrial
C) Ori de câte ori este necesar
B) Trimestrial
96. Între atribuţiile infirmierei se numără
C) Anual şi:
90. Planul de gestionare a deşeurilro A) efectuează igiena individuală a bolnavilor
rezultate din activităţi medicale este gravi şi copiilor
cuprins în documentaţia necesară pentru:
B) Respectă regulile de igienă personală
A) certificare ISO
C) Administrează tratamentul presicris de
B) Autorizarea sanitară medic
C) Colectarea selectivă a deşeurilor 97. Definiţia curăţeniei
91. Eliminarea finală a deşeurilor 98. Dezinfecţia este metoda de
periculoase se poate face prin: decontaminare prin care se urmăreşte
A) ardere în crematoriu propriu sitrugerea microorganismelor în proporţie
de:
B) Tratament de neutralizare prin sterilizare
A)75-85%
C) Incinerator de deşeuri periculoase
B)99,0-99,9%
92. Aplicarea Oridunului 219 este
obligatorie pentru: C)90-95%

A) acreditarea unităţilor sanitare 99. Spălarea pavimentelor se efectuează


cu:
B) Obţinerea autorizaţiei sanitare
A) apă caldă şi carbonat de sodiu sol 1,2%
C) Fila de buget
B) Apă caldă şi detergenţi sol 1-2%
93. Resturile alimentare(cu excepţia celor
provenite de la secţiile de boli infecţioase) se C) Apă caldă şi aldehidă formică sol 1-2%
vor colecta: 100. Soluţiile clorigene folosite pentru
A) cutii cu pereţi rigizi de culoare neagră dezinfecţie conţin:

B) Saci de culoase neagră A)1g% clor activ

C) Saci transparenţie B)0,5g% clor activ

94. Colectarea lenjeriei de pat şi decorp C)1,5% clor activ


utilizate cu excepţia celei umede,va fi făcută 101. Dezinfecţia ciclică a sălilor de operaţie
în: şi de naştere se face săptămânal prin
A) saci de plastic care se închid la gură după formolizare cu formol în concentraţie de
colectare 3-5% aldehidă formică şi o expunere de:

B) Saci de doc curaţi care se închid duopă A)24h


colectare B)6-12h
C) Coşuri de rufe
C)20h c) Resturi alimentare

102. În secţiile de pediatrie,în fiecare salon 108. Definiţia spitalului


se va efectua dezinfecţia şi curăţenia
generală ciclică la intervale de: 109. Procesul de îngrijire implică:

A)10-12 zile A) activitatea de supraveghere a stării de


sănătate şi prevenire a ămbolnăvirii
B)15-20 zile
B) Activitatea de vindecare a unei boli şi de
c)10-15 zile recuperare şi compensare a unei dizabilităţi

103. Îngrijitoarea de curăţenie îndeplineşte C) De supraveghere şi îngrumare a


următoarele sarcini,cu excepţia: asistaţilorâ
A. Transportă pe traseul stabilit rezidurile 110. Instituţiile pentru ocrotirea,îngrijirea
sterile din secţie la rampa de gunoi sau şi recuperarea adulţilor:
crematoriu,curăţă şi dezinfectează
recipientele A) leagăne de copii

B. Îndeplineşte toate indicaţiile asistentei B) Cămine atelier


şefe privind întreţinerea C) Cămin spital pentru bolnavii cronici
curăţeniei,salubrităţii,dezinfecţiei şi
dezinsecţiei D) Cămine de bătrâni

C. Urmăreşte respectarea regulilor pe tot 111. Infirmiera îşi desfăşoară activitatea în


circuitul alimentelor unităţi sanitare:

104. Colectarea lenjeriei copilului mic se A) sub directa îndrumare a medicului


face în:
B) Sub directa îndrumare şi supraveghere a
A) saci de doc curaţi asistentului emdical

B) Saci material plastic sau impermeabil C) Execută orice sarcini de serviciu la


solicitarea asistentului medical sau a
C) Găleţi cu capac medicului
105. Spaţiile de circulaţie se dezinfectează 112. Baia generală a sugarului se poate
cu soluţii clorigene folsoite în concetraţie face:
de:
A) imediat după naştere
A)1% clor activ
B) La 2-3 zile după căderea bontului
B)0,5% clor activ
C) La 7 zile după căderea bontului
C)1,5% clor activ
113. Care dintre următoarele metode se
106.Depozitarea temporară a deşeurilor nu folosesc la curăţenia în spital:
trebuie să depăşească în secţie:
A) Peirerea
A)48h
B) Ştergerea
B)72h
C) Spălarea
C)24h
D) Pasteurizarea
107.Sacii negrii se folosesc pentru
colectarea deşeurilor: E) Flambarea

a) Nepericuloase 114. Senzaţiile organismului de simţ sunt:

b) Menajere A) simţul tactil


B) Simţul gustului B) Săptămânal
C) Simţul mirosului C) Lunar

115. Pulsul reprezintă: 122. Utilajele accesorii ale patului universal


sunt:
A) frecvenţa cardiacă
A) masă reglabilă pentru alimentaţie
B) Frecvenţa respiratorie
B) Rezemător
C) Frecvenţa sângelui în artere
123. Timpul de contact cu substanţe
116. Gravitatea unei arsuri depinde de: antiseptice necesare pentru dezinfecţia
A) profunzimea arsurii corectă a mâinilor este de:

B) Suprafaţa tegumentară afectată A)10 minute

C) Ambele B)5 minute

117. Dezbrăcarea bolnavului imobilizat la C) până la uscarea mâinilor


pat se face de către: 124. Un k de pulbere de var cloros are un
A) o persoană conţinut de clor activ de:

B) Două persoane A)25%

C) Trei persoane B)15%

118. Schimbarea lenjeriei cu bolnavul în C)5%


pat necesită: 125. Chiuvetele şi lavoarele se întreţin prin
A) o persoană spălare cu:

B) 2-3 persoane A) apă şi soluţie de detergenţi 1*-2%

C) Mai multe B) Soluţii clorigene în concetraţie de 0,5%


clor activ
119. Pentru tehnica corectă a igienei
parţiale la pat a bolnavului sunt necesare: C) Soluţie de apă şi detergenţi 1-2%

A)3 persoane 126. După decesul unui bolnav,sub


supravegherea asistetnului
B)1 prosop medical,infirmiera pregăteşte cadavrul şi
asigură transportul acestuia la locul stabilit
C)5 prosoape
de conducerea instituţiei:
120. Care din cele 3 atribuţii revin
A) Da
infirmierei:
B) Nu
A) efectuează igiena individuală a bolnavilor
grav şi a copiilor 127. În caz de infecţie în spital se face:
B) Înlocuieşte şi transportă în condiţiile A) dezinfecţie ciclică
stabilite rufăria murdară
B) Dezinfecţie în focar
C) Urmăreşte respectarea regulilor de igienă
pe tot circuitul aliumentelor C) Dezinfecţie ciclică sau în focar

121. Sălile de operaţie şi de naştere se 128. Dacă operaţiunea de


curăţă şi se dezinfectează: curăţare-decontaminare se face manual:

A) după fiecare oepraţie A) este urmată de etapa de dezinfecţie


B) Nu este urmată de etapa de dezinfecţie 135. Infecţia interioară(nosocomială)
reprezintă:
129. Materialul moale reciclabil utilizat se
prelucrează prin: A) accidente de muncă ale personalului
sanitar
A) imersie în detergent
B) Îmbolnăvirile de natură
B) Se spală cu apă caldă şi detergent infecţioasă,contracarate în spital şi care apar în
C) Se clăteşte timpul spitalizării sau după externare

D) Se usucă C) Boli ce au drept cauză consumul excesiv


de alcool
130. Îngrijitoarea de curăţenie are
următoarele sarcini cu excepţia: 136. Schimbarea lenjeriei în spital se face:

A) efectuează dezinfecţia lenjeriei în secţiile A) Zilnic


cu potenţial infecţios B) Săptămânal
B) Poartă în permanenţă echipamentul de C) Ori de câte ori este nevoie
protecţie stabilit
137. Cum este recomandat să se procedeze
C) Îndeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe în cazul când aveţi mai multe saloane de
privind întreţinerea pregătit pentru dezinfecţie:
curăţeniei,salubrităţii,dezinfecţiei şi
dezinsecţiei A) să se înceapă cu saloanele cele mai
contaminate
131. În cadrul curăţeniei zilnice
îndepărtarea prafului de pe paviment se B) Să se înceapă cu saloanele cele mai puţin
face prin măturare: contaminate
A) Umedă C) Nu contează ordinea
B) Uscată 138. Infirmiera are următorele atribuţii:
132. Spălarea obligatorie a mâinilor se face: A) ajută la pregătirea bolnavului în vederea
examinării
A) la intrarea în serviciu şi la păstrarea locului
de muncă B) Dă relaţii despre starea de sănătate a
bolnavului
B) După folosirea toaletei
C) Pregăteşte pentru dezinfecţie ori de câte
C) După folosirea măştii folosite în saloane ori este nevoie
133. Unde se termină măturatul umed 139. Care sunt regulile de întreţinere a
într-un salon: ustensilelor de curăţenie:
A) la fereastră A) după fiecare operaţiune şi la sfârşitul zilei
B) Lângă patul bolnavului de lucru ustensilele vor fi
spălate,curăţate,dezinfectate,uscate
C) Lângă uşă
B) Ustensilele de curăţenie nu trebuie spălate
134. Deratizarea este o metodă de deoarece se păstrează permanent în soluţie
distrugere a : dezinfectantă
A) Insectelor C) Ustensilele folosite la curăţenie vor fi
spălate şi deznfectate din oră în oră
B) Rozătoarelor
140. Obiectivele cître care trebuie să se
C) Microorganismelor
orienteze pregătirea profesională a
infirmierei sunt:
A) cunoaşterea rolulilor şi atribuţiilor care îi 145. Suprafeţe vizibile contaminate cu
revin în mod cotidian în raport cu persoana sânge sau alte fluide biologice se pregătesc
asistată astfel:
B) Protejarea drepturilor pacienţilor A) decontaminare,curăţare,dezinsecţie
chimică
C) Primirea persoanei ocrotite şi pregătirea ei
pentru integrarea în colectivitate B) Curăţare,dezinfecţie,uscare

141. În raport cu personalul superior C) Dezinfecţie chimică,curăţare


infirmiera:
146. Care din următoarele categproo sunt
A) transmite indicaţiile asistentei,medicului şi expuse riscului de accident cu obiecte
directorului de îngrijiri ascuţite:
B) Efectuează schimburi de A) Pacient
idei,experienţe,observaţii şi informaţii
profesionale B) Personal medical

C) Înregistrează indicaţii cu privire la C) Personal auxiliar


persoanele asistate 147. Eficienţa dezinfecţiei profilactice este
142. Îngrijirea:â condiţionată de:

A) este acţiunea individualizată pe care A) o clătire abundentă după dezinfecţiee


infirmiera o poate desfăşura în mod formal sau B) Efectuarea unei curăţenii riguroase înainte
informal,prezentându-le pacienţilor diferite de dezinfecţie
verigi ale procesului de îngrijire
C) Soluţia de dezinfecţie să fie la o
B) Urmpreşte ca persoana bolnavă să-şi concentraţie dublă
recâştige starea de sănătate şi capacitatea
de-a-şi satisface nevoile fundamentale 148. Pentru a prepara şi utiliza soluţiile de
dezinfecţie,este necesar:
C) Se referă nu numai la bolnav,ci şi la
persoanele în subordine A) să cunoaştem concetraţiile substanţei
active în produs
143. Contactul tegumentelor şi mucoaselor
cu rumătaorele prodsue trebuie considerat B) Să folosim recipiente curate
la risc:
C) Să folosim soluţia de lucru în ziua
A) Sânge preparării

B) Lichid peritoneal 149. Metodele de curăţenie sunt:

C) Secreâii vaginale A) ştergere,măturare,dezinfecţie

144. Expunerea profesională la accidente se B) Măturare,ştergere,spălare,aspirare


petrece în timpul:
C) Măturare,spălare,fierbere
A) efectuării de manopere invazive cu ace şi
150. Scopul aplicării Precauţiunilor
instrumente scuţite
Universale este:
B) Manipulării de produse biologice potenţial
A) de a preveni trasmiterea infecţiilor la locul
contaminate
de muncă al personalului medico-sanitar
C) Pregătirea instrumentarului care va fi
B) Prevenirea transmiterii infecţiilor cu cale
supus procesului de dezinfecţie sau steril
de transmitere digestivă
C) Prevenirea infecţiilor cu cale de
trasnmitere sanguină
151. Lenjeria murdară şi umedă este 158. Care este timpul minim necesar de
colectată de către infirmiere/îngrijitoare: contact între dezinfectant şi obiectul ce
trebuie dezinfectat în cadrul dezinfecţiei de
A) saci de doc nivel înalt:
B) Saci impermeabili închişi la gură A)10 min
C) Recipiente curate B)20 min
152. Baia generală a bolnavului trebuie C)30 min
efectuată:
159. Care este concentraţia de cloramină
A) cel puţin odată pe săptămână recomandată pentru suprafeţe:
B) Este de preferat să se evite pentru a nu A)2%
înrăutăţi situaţia stării acestuia
B)4%
C) Doar dacă este absolut necesar
C)6%
153. Secretul profesional poate fi dezvăluit:
160. Ce se ănţelege prin dezinfecţie:
A) Cu acordul pacientului
A) îndepărtarea microorganismelor de pe
B) La cererea cunoştinţelor,vecinilor suprafeţe şi obiective,odată cu îndepărtarea
C) La cererea autorităţilor judiciare prafului şo usbstanţelor organice

D) Cu acordul părinţilor pentru copii sub 18 B) Distrugerea în proporţie de 99,9% a


ani formelor vegetative a microorganismelor

154. Toaleta pacientului se efectuează: C) Distrugerea tuturor microorganismelor


inclusiv a formelor sporulate
A) Săptmămânal
161. Caracteristicile containerelor pentru
B) Zilnic deşeuri înţepătoare sunt:
C) Ori de câte ori este nevoie a) să fie rezistente la şocuri
155. Dezbrăcarea bolnavilor cu extremităţi b) Să corespundă normelor în vigoare
dureroase se începe totdeauna cu:
c) Să fie transportate
A) partea sănătoasă
162. Spălarea mâinilor este suficientă
B) Partea bolnavă pentru:
156. Care sunt tipurile de deztinfecţie în A) intervenţii medicale care presupun un
funcţie de tipurile de microorganisme: nivel de risc infecţios mediu
A) sterilizarea chimică B) Un act medical care presupun un nivel de
risc infecţios minim
B) Dezinfecţie de nivel înalt
C) Intervenţii medicale care presupun un
C) Dezinfecţie de nivel intermediar(mediu)
nivel de risc infecţios mediu
D) Dezinfecţie de nivel scăzut
163. Dezinfecţia igienică a mâinilor este
157. Infirmiera are obligativitatea de a necesară cu excepţia:
asigura toaleta bolnavului imobilizat:
A) intervenţii medicale care presupun un
A) Zilnic nivel de risc infecţon înalt

B) Seara înainte de culcare B) Intervenţii medicale care presupun un


nivel de risc infecţios mediu
C) Ori de câte ori este nevoie
164. Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor 170. Transportul primar se poate executa
este necesară pentru: cu:
A) toate intervenţiile care presupun un nivel A) Targa
de risc infecţios mediu
B) Ambulanţa
B) Toate intervenţiile care presupun un nivel
de risc infecţios înalt C) Cu mijloace improvizate

C) Toate actele medicale care presupun un 171. Ridicarea bolnavului pe targă se face
nivel de risc infecţios minic de:

165. Dezinfecţia igienică a mâinilor se paote a) o persoană


executa prin: b) 2-3 persoane
A) Spălare c) Ambele răspunsuri sunt corecte
B) Frecare 172. Bolnavul va fi transportat pe targă:
C) Tratament A) cu spatele
166. Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor se B) Aşezat pe o parte
execută prin:
C) Cu faţa înainte
A) Spălare
173. Prin transport secundar înţelegem:
B) Frecare
a) transportarea pacientului deja asistat
C) Tratament dintr-o unitate spitalicească în alta
167. Prin spălarea mâinilor se înţelege: b) Transportarea pacientului dintr-o unitate
A) procedura de eliminare a sanitară la domiciliu
microorganismelor,utilizând apă şi săpun c) Transportarea bolnavului la investigaţii
B) Procedura prin care se elimină murdăria şi 174. Transportul cu căruciorul rulant se
se reduce flora tranzitorie prin acţiune utilizează pentru transportul
mecanică,utilizând apă şi săpun intraspitalicesc al:
C) Ambele răspunsuri sunt corecte A) bolnavilor la începutul convalescenţei
168. Prin termen de valabilitate înţelegem: B) Bolnavilor astenici
A) perioada de timp în care executăm C) Bolnavilor cu afecţiuni inflamatorii sau
spălarea/dezinfecţia paralitice ale membrelor inferioare
B) Perioada de timp în care un produs 175. Pacientul care nu se poate ridica în
dezinfectant este utilizat picioare va fi aşezat în căruciorul rulant de:
C) Perioada de timp în care un produs A)1 persoană
dezinfectant este eficient
B)2 persoane
169. Prin transport primar înţelegem:
C)3 persoane
A) transportul de la unitatea de primire
urgenţe pe secţie 176. Schimbarea patului fără bolnav va fi
executată de:
B) Transportarea bolnavului în spital de la
domiciliu/locul accidentului A)1-2 persoane

C) Perioada de timp în care un produs B)2-3 persoane


dezinfectant este eficient
D) mai multe persoane
177. Înlocuirea saltelei în timp ce bolnavul C) La servitul mesei bolnavilor
este în pat este necesară atunci când:
184. Mănuşile care se folosesc în cazurile de
A) salteaua a fost murădirtă mai sus,trebuie să fie:
B) Pentru reîmprospătarea patului A) sterile,din cauciuc
C) Pacientul solicită acest lucru B) Nesterile din cauciuc

178. Poziţia activă este caracteristică C) Din bubmac


bolnavilor:
185. Holurile şi scările sunt zone în care
A) Comatoşi circulaţia este intensă.Curăţarea
pavimentelor se face:
B) Cu forţa fizică păstrată
A) de 2 ori/zi
C) După intervenţii chirurgicale
B) În timpul nopţii când se circulă mai puţi
179. Poziţia pasivă este caracteristică
bolnavilor: C) Ori de câte ori este nevoie
A) Adinamici 186. În fiecare salon curăţenia se începe
cu:
B) În stare gravă
A) curăţarea obiectelro mai puţin murdare
C) Care şi-au pierdut forţa fizică
B) Curăţarea obiectelor mai murdare
180. Poziţia forţată poate să apară:
C) Nu are importanţă ordinea
A) ca o consecinţă a modificărilor produse de
boală 187. Reziduurile septice vor fi colectate
separat şi duse pentru incinerare în:
B) Ca o reacţie de apărare
A) saci de culoare glabenă cu
C) Ca o măsură profilactică pictograma”pericol biologic”
D) Ca o măsură teprapeutică B) Recipiente etanşe duse la crematoriu la 2
181. Dacă bolnavul nu se paote zile
mişca,dezbrăcarea lui se va face: C) Recipiente folosite pentru transportul
A) o persoană lenjeriei murdare

B) Două persoane 188. În cazurile de inconştienţă în special în


cazul bolnavilor comatoşi,vor fi
C) Trei persoane transportaţi pe targă:
182. La îmbrăcarea unui bolnav cu A) în db lateral
afecţiuni la membrele superioare se va
îmbrăca întâi: B) În db ventral

A) braţul sănătos C) În db dorsal

B) Braţul bolnav 189. Mănuşile de cauciuc de unică utiluzare


se folosesc:
C) Nu contează ordinea
A) în timpul curăţeniei
183. Mănuşile,ca barieră de protecţie,sunt
obligatorii: B) Când se manipulează produse cu un
anumit grad de toxicitate
A) când se manipulează produse cu un anumit
grad de toxicitate C) Când se anticipeaztă contactul cu produse
biologice
B) În timpul curăţeniei
D) Servitul mesei 194. Care sunt măsurile pentru prevenirea
infecţiilor nosocomiale:
190. Distribuirea hranei bolnavilor în secţii
este făcută de: A) măsuri de igienă spitalicească
A) infirmiera de serviciu B) Asigurarea pregătirii profesionale
corespunzătoare
B) Asistenta(sora) de salon ajutată de
infirmieră C) Aplicarea soluţiilor a doua zi după
preparare prin menţinrea în recipiente speciale
C) Îngrijitoare deschise
191. La bolnavii care prezintă incontinenţă 195. Personalul auxiliar poate circula din
urinară sau fecale,la cei cu sectoare septice către cele aseptice dacă:
vărsături,supuraţii,salteaua se acoepră cu:
A) poartă echipament de protecţie adecvat
A) cearceaf curat şi se dezinfectează zilnic
B) Se efectuează igiena mâinilor
B) Cearceaf curat şi faţă de pernă periodic
C) Poartă mănuşi de protecţie şi bonete
C) Muşama şi se dezinfectează zilnic
196. Colectarea lenjeriei cu umiditate
D) Muşama şi se dezinfectează zilnic,precum excesivă se face:
şi ori de câte ori este necesar
A) cu mănuşi în recipiente etanşe
192. Igiena paturilor bolnavilor şi a
saloanelor se face: B) În saci de material plastic sau
impermeabilizaţi
A) periodic prin aerisirea şi scuturarea
lenjeriei de pat C) Cu mănuşi şi şorţuri de protecţie
B) De două sau mai multe ori pe zi prin 197. Întreţinerea paviemntelor se
aerisirea şi scuturarea lenjeriei de pat realizează:
C) Zilnic prin aeridisrea şi sortarea lenjeriei A) zilnic sau când se murdăresc cu produse
murdare patologice prin ştergere umedă şi dezinfecţie
ciclică
D) Zilninc prin aerisirea şi colectarea lenjeriei
murdare B) Zilnic sau când se murdăresc cu produse
patologice prin dezinfecţie periodică şi
193. În prepararea şi utilizarea soluţiilor ştergere umedă
dezinfectante sunt necesare:
C) Zilnic sau când se murdăresc cu produse
A) cunoaşterea exactră a concentraţiei în patologice prin ştergere umedă şi dezinfectare
substanţă activă a produselor prin aplicarea
baremurilor cunoscute 198. Alimentaţia prin sondă se face la:
B) Folosirea de recipiente speciale A) bolnavii cu infarct miocardic
C) Cunoaşterea exactă a concentraţiei în B) Bolnavii cu tulburări de deglutiţie
substanţă activă a produselor prin determinări
periodice de laborator C) Bolnavii inconştienţi

D) Folosirea de recipiente curate 199. Regiunile predispuse escarelor la


bolnavii în decubit dorsal sunt:
E) Utilizarea soluţiilor în ziua preparării
A) partea itnernă şi exterioară a genunchilor
F) Utilizarea soluţiilor a doua zi după
preparare prin menţienrea în recipiente B) Regiunea maleolară
speciale deschise C) Regiunea occipitală
D) Regiunea omoplatului 206.Mănuşile de cauciuc de unică folosinţă
se folosesc:
E) Regiunea sacrată
A)în timpul curăţeniei
F) Regiunea deasupra crestei iliace
B)când se manipulează produse cu un anumit
G) Regiunea călcâielor grad de toxicitate
200. Steril se defineşte fiind: C)când se anticipează contactul cu produse
A) lispit de microbi patogeni biologice

B) Lipsit de microbi vvii D)la servitul mesei

C) Orice suprafaţă sau obiect bine spălat 207.Dezinfecţia este:

201. Transportul bolnavilor cu brancarda A)îndepărtarea microorganismelor din mediul


se face: de lucru

A) de la domiciliu la spital B)procesul de ditrugere a celor mai multe,sau


a tuturor microorganismelor patogene
B) Pe distanţe mici,până la vehiculul
detransport C)spălarea cu apă şi detergent a suprafeţelor

C) După acordarea primelor îngrijiri de 208.Distribuirea hranei bolnavilor în secţii


urgenţă spre secţia unde se internează este făcută de:

202. Ridicarea bolnavului sau A)infirmiera de serviciu


accidentatului ep targă se face de către: B)asistenta(sora) de salon ajutată de infirmieră
A)1 persoană C)îngrijirotare
B)2-3 persoane 209.La bolnavii care prezintă incontinenţă
C)Indiferent câte urinară sau fecale,la cei cu
vărăsturi,supuraţii,salteaua se acoperă cu:
203.În cazurile de inconştienţă,în special în
cazuri de comă,bolnavii vor fi transportaţi A)cearceaf curat şi se dezinfectează zilnic
ep targă: B)cearceaf curat şi faţ ăde pernă periodic
A)db lateral C)muşama şi se dezinfectează zilnic
B)db ventral D)muşama şi se dezinfectează zilnic,precum şi
C)db dorsal ori de câte ori este nevoie

204.Bolnavii cu traumatisme craniene vor fi 210.Igiena paturilor bolnavilor şi a


transportaţi ep targă: saloanelor se face:

A)cu capul mai coborât decât restul corpului a)periodic prin aerisirea şi scuturarea lenjeriei
de pat
B)poziţie semişezândă
B)de 2 o/mai multe ori pe zi prin aerisirea şi
C)db dorsal scuturarea lenjeriei de pat
205.Bolnavii cu trauamtisme abdominale C)zilnic prin erisirea şi scortarea lenjeirei
vor fi trasnportaţi pe targă: murdare
a)în db dorsa lcu genunchii flectaţi ep D)zilnic prin erisirea şi colectarea lenjeriei
abdomen murdare
B)în db ventral
C)în db lateral
211.În toate unităţile sanitare activităţile b)Agenţia Naţională a Medicamentului
legate de gestionarea deşeurilor rezultate
din activităţi medicale fac parte: C)laboratoare

A)obligaţiile profesionale 218.Dintre micii producători de deşeuri


periculoase fac parte:
B)fişa postului
A)laboratoarele de tehnică dentară
C)bugetul de venituri şi cheltuieli
B)laboratoarele de sănătate mintală
212.Sumele necesare pentru punerea în
C)centrele de transfuzie
aplicare a ordinului nr 219/2002 se cuprind
în: 219.Deşeurile rezultate din activitate
A)baza naţională de date medicală se clasifică,după cum urmează:

B)fişa postului A)deşeuri periculoase

C)bugetul de venituri şi cheltuieli B)deşeuri nepericuloase


C)deşeuri infecţioase
213.Pentru obţinerea autorizaţiei sanitare
de funcţionare este obligatorie: 220.Deşeurile periculoase se clasifică în:
A)planul anual privind gestionarea deşeurilor A)deşeuri anatomo.patogene
B)bugetul de venituri şi cheltuieli B)deşeuri clinice şi farmaceutice
C)metodologia de culegere a datelor C)deşeuri menajere
214.Nerespectarea prevederilor ordinului 221.Detaşarea acelor folosite se face:
nr.219 se sacţionează conform :
A)cu mâna
A)ordinului 916/2006
B)cu o cârpă
B)Ordonul 219/2002
C)folosind dispozitivul inclus pe orificiul de
C)legea 98/1994 colectare
215.Obligaţiile producătorilor de deşeuri D)cu mînuşa
sunt:
222.Capacul închis al cutiei cu deşeuri
A)să separe la locul de producere deşeurile întepătoare/tăietoare va conţine:
periculoase de cele nepericuloase
A)date privind ţara de provenienţă
B)să diminueze cantităţile de deşeuri
B)data începerii colectării
C)să promoveze reutilizarea şi reciclarea
acelor categorii de deşeuri care se pretează la C)data începerii colectării,secţia de unde
aceste operaţiuni provine

216.Dintre marii producători de deşeuri 223.Cutia cu deşeuri înţepătoare/tăietoare


periculoase fac parte: va fi menţinută pe secţii:

A)laboratoarele A)cât timp apreciează asistenta de salon

B)clinicile universitare B)Cât timp apreciază asistenta şefă

C)spitalele judeţene şi municipale C)până în momentul umplerii

217.Dintre producătorii emdii de deşeuri 224.Cutiile cu deşeuri înţepătoare/tăietoare


periculoase fac parte: se vor umple:

A)institute de cercetare medicală/farmaceutică A)până la jumătate


B)pe trei sferturi 232.Pugile de urină folosite fac parte din
categoria:
C)nu se vor supraîncărca
A)deşeuri menajere
225.Transportul deşeurilor se face:
B)deşeuri periculoase
A)pe acelaşi circuit cu al bolnavilor
C)deşeuri infecţioase
B)pe acelaşi circuit cu cel al vizitatorilor,dar
separat de cel al bolnavilor 233.Membranele de dializă folosite fac
parte din categoria:
C)pe un circuit separat de cel al bolnavilor
A)deşeuri nepericuloase
226.La colectarea lenjeriei
murdare,infirmierele trebuie să: B)deşeuri menajere
A)se spele pe mâini C)deşeuri periculoase
B)să-şi pună mănuşi 234.Medicamentele expirate fac parte din
categoria:
C)să sse spele pe mâini şi să-şi pună mănuşi
A)deşeuri nepericuloase
227.Rufăria de pat provenită de la secţiile
de contagioase va fi: B)deşeuri periculoase
A)colectată şi spălată separat C)deşeuri chimice şi farmaceutice

B)colectată separat 235.Reactivii de laborator fac parte din


categoria:
C)nu se va face o diferenţiere
A)deşeuri periculoase
228.Lenjeriea se va
manipula(sorta,număra,scutura) în: B)deşeuri toxice
A)saloane C)deşeuri infecţioase
B)camera de numpărare-sortare a spălătoriei 236.Conform precauţiunilor universale toţi
pacienţii sunt:
C)pe secţie
A)potenţial sănătoşi
229.Lenjeria curată se depozitează:
B)potenţial bolnavi
A)alături de spălătorie
C)potenţial infectaţi
B)într-o magazie-depozit
237.Conform precauţiunilor universale,se
C)în sapţii separate,curate consideră că sângele poate fi:
230.Materialul biopsic face parte din: A)steril
A)deşerui nepericuloase B)contaminat cu HIV
B)seşeuri periculoase C)contaminat cu VHB,VHC
C)deşeuri anatomice 238.Conform precauţiunilor universale,se
231.În oficiul alimentar se face: consideră că toatei nstrumentele folosite în
practica medicală,după utilizare sunt:
A)curăţenie uscată
A)murdare
B)curăţenie umedă
B)contaminate
C)spălare şi dezinfectare
C)bune de aruncat
239.Attitudinea în caz de accident prin 245.Obligaţiile producătorilor de deşeuri
expunere la sânge presupune: sunt:
A)sângerarea locului pentru a orpi difuziunea A)să separe la locul deproducere deşeurile
virusului periculoase de cele nepericuloase

B)spălarea imediată cu apă şi săpun 5min B)să dimineaze cantităţile de deşeuri


C)întreruperea îngrijirii cu asigurarea C)să promoveze reutilizarea şi reciclarea
securităţii apcientului acelor categorii de deşeuri care se pretează cu
aceste operaţiuni
240.Atitudinea corectă care trebuie
adoptată în caz de accident prin expunere 246.Dintre marii producători de deşeuri
la sânge presupune: periculoase fac parte:
A)purtarea mănuşilor A)laboratoarele
B)întreruperea îngrijirilor B)clinici universitare

C)asigurarea securităţii pacientului C)spitale judeţene şi municipale


D)persoana accidentată anunţă imediat 247.Dintre producătorii medii de deşeuri
asistenta şetfă periculoase fac parte:

241.Nerespectarea prevederilor Ordinului A)institutele de cercetare medicală şi


nr.219 se sancţionează conform: farmaceutică

A)Ordinului 916/2006 B)Agenţia Naţională a Medicamentului


B)Ordinului 219/2002 C)Laboratoare
C)Legea 98/1994 248.Dintre micii producători de deşeuri
periculoase fac parte:
242.În toate unităţile sanitare activităţile
legate de gestionarea deşeurilor rezultate A)laboratoarele de tehnică dentară
din activităţi medicale fac parte:
B)laboratoarele de sănătate mintală
A)obligaţiile profesionale
C)centre de transfuzie
B)fişa postului
249.Deşeurile rezultate din activităţile
C)bugetul de venituri şi cheltuieli mediclae se clasifică,după cum urmează;
243.Sumele necesare pentru punerea în A)deşeuri periculoase
aplicare a Ordinului 219/2002 se cuprind
în: B)deşeuri nepericuloase

A)baza naţională de date C)deşeuri infecţioase

b)fişa postului 250.Deşeurile periculoase se clasifică în:

C)bugetul de venituri şi cheltuieli A)deşeuri anatomo-patologice

244.Pentru obţinerea autorizaţiei sanitare B)deşeuri clinice şi farmaceutice


de funcţionare este obligatorie: C)deşeuri menajere.
A)planul anual privind gestionarea deşeurilor 251.Legea 319/2006 are ca scop:
B)bugetul de venituri şi cheltuieli A)promovarea îmbunătăţirii securităţii în
C)metodologia de culegere a datelor muncă
B)reglementarea relaţiilor în muncă
C)instruirea de tratamente specifice 258.Măsurile privind securitatea,sănătatea
şi igiena în muncă,vor fi susţinute
252.Legea 319/2006 instituie măsuri privind financiar:
promovarea sănătăţii:
A)de la bugetul de stat
A)personalului medical
B)de către lucrător
B)personalul auxiliar
C)de către angajator
C)lucrătorilor
259.Pentru a se ocupa de organizarea
253.Legea 319/2006 stabileşte: activităţilor de prevenire şi
A)principii generale referitoare la prevenirea protecţie,lucrătorii desemnaţi .conform
riscurilor profesionale Legii 319/2006,se impune ca:

B)eliminarea factorilor de risc şi accidentare A)lucrătorii desemnaţi să fie în număr


suficient
C)instruirea lucrătorilor
B)lucrătorii desemnaţi să aibă studii
254.Legea 319/2006 se aplică: superioare
A)angajatorilor C)angajatorul să renumereze suplimentar
lucrătorii desemnaţi
B)lucrătorilor
260.În vederea asigurării condiţiilor de
C)reprezentanţilor lucrătorilor
securitate şi sănătate în muncă şi pentru
255.Lucrătorul,conform Legii 319/2006 este prevenirea accidentelor în muncă şi a
definit ca: bolilor profesionale,angajatorii au
următoarele obligaţii:
A)persoana angajată de către angajator
A)să întocmească un plan de prevenire şi
B)studenţii în perioada efectuării stagiului de protecţie
practică
B)să urmărească cheltuielile efectuate în
C)persoanele care rprestează activităţi casnice unitate
256.Evenimentul,conform Legii C)să obţiă autorizaţia sanitară de funcţionare
319/2006,este definit ca:
261.Alimentaţia de protecţie se acordă:
A)accudebtzk care a antrenat decesul produs
în timpul procesului de muncă A)angajatorului

B)accidentul de traseu în care au fost B)tuturor lucrătorilor


implicate persoane angajate
C)persoanelor care lucrează în condiţii de
C)cazul susceptibil de boală profesională muncă deosebite

257.Principiile generale de prevenire pe 262.Alimentaţia de protecţie se acordă:


baza cărora angajatorul are obligaţia să
A)periodic
implementeze măsurile,cum sunt:
B)permanent
A)evitarea riscurilor
C)obligatoriu şi gratuit
B)combaterea riscurilor la sursă
263.Acordarea alimentaţiei de protecţie se
C)adaptarea la progresul tehnic
stabileşte în:
D)informarea nagajatorului
A)contractul colectiv de muncă
E)instruirea cetăţilor prin mass-media
B)contractul individual de muncă
C)contractul de administrare A)autorităţile de sănătate publică vor demara
o anchetă
264.Materialele igienico-sanitare se acordă
de către: B)instituţia medico-legală competetă este
obligată să înainteze inspectoratului teritorial
A)bugetul de stat de munp,în termen de 7 zile de la data
B)angajator decesului,o copie a raportului de constatare
medico-legală
C)serviciul de protecţie a muncii
C)poliţia va demara o acnhetă
265.Angajatorii trebuie să intruiească
lucrătorii,conform Legii 319/2006: 271.Se numeşte accident de muncă:

A)la executarea unor lucrări speciale A)accidentul de traseu,dacă deplasarea s-a


făcut în timpul şi pe traseul normal de la
B)la schimbarea locului de muncă domiciliul lucrătorului la locul de muncă
organizat de angajator şi invers
C)la revenirea din concediu de odihnă
B)dispariţia unei persoane în condiţiile unui
266.Lucrătorii trebuie să primească o
accident de muncă şi în împrejurări care
intruire suficientă şi adecvată în domeniul
îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia
sănătăţii şi securităţii de muncă:
C)accidentul suferit de orice persoană,pe orice
A)la introducerea orcărei noi tehnologii sau
trase
proceduri de lucru
272.Accidentele de muncă se clasifică în
B)la transfer
raport cu urmările produse şi cu numărul
C)la angajare persoanelor accidentate în:

267.Cercetarea A)accidente colective


evenimentelor,conformLegii 319/2006,este:
B)accidente care produc incapacitatea
A)facultativă temporară de muncă de cel puţin 2 zile
calendaristice
B)optţională
C)accidente care produc invalidicate
C)obligatorie
D)accidente mortale
268.Cercetarea evenimentelor,conform
Legii 319/2006,se efectuează: 273.Accidentul de muncă înregistrat de
angajator se raportează de către acesta la:
A)de către lucrători
A)autoritatea de sănătate publică
B)de către serviciul de securitate şi sănătate în
muncă B)inspectoratul teritorial de muncă

C)de către inspectoratele teritoriale de muncă C)asigurator

269.Rezultatul cercetării evenimentului va D)CNAS


fi consemnat în:
274.Intoxicaţia acută profesională se
A)raport de constatare declarî:

B)minută A)bolaă profesională

C)proces verbal B)caz medico-legal

270.În caz de deces al persoanei accidentate C)eveniment


ca urmare a unui eveniment,coform legii
D)accident de muncă
319/2006:
275.Grupurile sensibile la riscuri specifice A)Ministerul Sănătăţii Piblice
sunt:
B)CNAS
A)femei grravide
C)Ministerul Muncii
B)lehuze
281.Curăţnia reprezintă:
C)femei care alăptează
A)procedura de distrugere a
D)tineri microorganismelor patogene şi nepatogene,de
pe orice suprafeţe
E)vârstnici
B)rezultatul aplicării corecte a unui program
276.Constituie contravenţie şi se de curăţenie
sancţionează cu amendă de la 5000 la 10000
lei,nerespectarea reglementărilor de C)rezultatul procesului de distrugere a
securitate şi de sănătate în muncă,privind: bacteriilor utilizând agenţi fizici/chimic
A)întocmirea şir espectarea documentaţiilor 282.În utilizarea produselor folosite în
tehnice pentru executarea lucrărilor care activitatea de curăţenie se respectă
necesită măsuri speciale de siguranţă următaorele reguli fundamentale:
B)asigurarea iluminatului de siguranţă A)respectarea normelor de protecţie am uncii

C)asigurarea bugetului privind amenajarea B)respectarea recomandărilor producătorului


locului de muncă
C)se interzice amestecul produselor
277.Cine este autoritatea centrală în
domeniul asistenţei de sănătate publică: D)înainte de executarea fiecărei proceduri de
curăţare se face instruirea personalului
A)autoritatea teritorială de sănătate publică
283.Programul de curăţare şi dezinfecşie
B)ministerul muncii,solidarităţii sociale şi este partea integrală a:
familiei
A)bugetului devenituri şi cheltuieli
C)inspectoratul teritorial de muncă
B)contractului-cadru cu casa judeţeană de
D)inspecţia muncii asigurări

278.Cine este autoritatea centrală în C)planului unităţii de supraveghere şi control


domeniul asistenţei de sănătate publică: al infecţiilor nosocomiale
A)Ministerul Muncii,solidarităţii şi familiei 284.Depozitarea produselor şi a ustensilelor
folosite la efectuarea curăţirii se face
B)CNAS
respectându-se următoarele:
C)Ministerul Sănătăţii Publice A)în unitatea sanitară,la nivel central,trebuie
279.Cine este autoritatea competentă în să existe spaţii special destinate depozitării
domeniul asigurării pentru accidente de produselor aflate în stoc
muncă şi boli profesionale: B)spaţiile trebuie să asigure menţinerea
A)angajatorul calităţii iniţiale a produselor până la utilizare

B)lucrătorul C)trebuie să existe iluminat corespunzător

C)asiguratorul D)spaţiul trebuie să permită aranjarea în


ordine cronologică a produselor
280.Cine elaborează proiecte de acte
normative necesare implementării lehii 285.Îm foecare sec
319/2006: Ie sau comaprtiment trebuie să existe:
A)încăperi special destinate depozitării B)în cazul spălării automatizate a veselei
produselor şi ustensilelor utilizate pentru
efectuarea curăţirii,aflate în rulaj C)în cazul spălăruu automatizate a
instrumentarului
B)dulapuri cu rafturi inscripţionate destinate
păstrării produselor utilizate pentru efectuarea 292.Dezinfecţia cu raze ultraviolete este
curăţirii indicată în:

C)nu este necesară separarea produselor şi A)dezinfecţia suprafeţelor în laborator


ustensilelor folosite la curăţare B)dezinfecţia suprafeţelor în săli de operaţii
286. Întreţinerea ustensilelor folosite pentru C)dezinfecţia suprafeţelor în serviciul de
efectuarea curăţării se face: urgenţă
A)Zilnic 293.Dezinfecţia prin mijloace chimice se
B)La sfârşitul zilei de lucru realizează prin utilizarea:

C)de două ori pe zi A)produselor bacteriostatice

287.Personalul care execută operaţiunile de B)produselor biochimice


curăţare şi dezinfecţie a materialului de C)produselor biocide
curăţare trebuie să poarte:
294.Depozitarea produselor şi a ustensilelor
A)halat de unică folosinţă folosite la efectuarea curăţirii se face
B)mănuşi de menaj respectându-se următoarele:

C)mpnuşi de latex nesterile A)spaţiile trebuie să asigure menţinerea


calităţii iniţiale a rpoduselor până la utilizare
288.Dezinfecţia este procedura care se
aplică numai după curăţare cu excepţia: B)spaţiile trebuie să aibă un grad de umiditate
optim păstrării calităţii produselor
A)prezintă aspect curat
C)spaţiile de depozitare trebuie să aibă aerisire
B)sunt prezentate materii,organice naturală
C)nu se evidenţiază necesitatea operaţiunii D)spaţiile de depozitare trebuie să aibă
chiuvetă şi canalizare
289.Evaluarea dezinfecţiei se face prin
tehnici descrise în: 295.Regulile fundamentale în utilizarea
produselor folosite în activitatea de
A)legislaţie specifică
curăţare sunt:
B)contractul-cadru A)este interzis amestecul produselor
C)farmacoopera română B)este interzisă păstrarea produselor e curăţare
290.Dezinfecţia prin căldură uscată este în recipientele iniţiale
utilzată exclusiv în: C)este interzisă distribuirea produselor la locul
A)sterilizarea instruemtnarului de utilizare

B)igienizarea materialului maole 296.Urmărirea şi controlul programului de


curăţare revin:
C)flambarea materialelor din lab.de
microbiologie A)autorităţii de sănătate publică

291Dezinfecţia prin căldură umedă se B)autorităţii sanitar-veterinare


utilizează: C)personalului unităţii sanitare responsabil cu
A)în cazul spălării automatizate a lenjeriei supravegherea şi controlul infecţiilor
nosocomiale
297.Programul de curăţare şi dezinfecţie C)un nivel superior de dezinfecţie care se
este parte ingetragă a: aplică cu stricteţe dispozitivelor medicale
reutilizabile,destinate manevrelor invazive şi
A)planului de achiziţii care nu suportă autoclavarea,realizând
B)bugetului de venituri şi cheltuieli distrugerea tuturor microorganismelor în
formă vegetativă şi a unui număr mare de
C)planului de management spori
D)planului strategic 302.Antisepticul este:
E)planului propriu unităţii de supraveghere şi A)o substanţă ce are o acţiune generală sau
control ale infecţiilor nosocomiale specifică asupra ori împotriva organismelor
dăunătoare
298.Întreţinerea ustensilelor folosite pentru
efectuarea curăţirii se face: B)produs care include în compoziţia sa
substanţe care curăţă şi care dezinfectează
A)zilnic
C)produs care previne sau împiedică
B)după fiecare operaţiune de curăţare
multiplicarea ori inhibarea activităţii
C)la sfârşitul zilei de lucru microorganismelor

D)ori de câte ori este nevoie 303.Produsele biocide sunt:

299.Încăperile special destinate depozitării A)substanţe ce au o acţiune generală sau


produselor şi ustensilelor utilizate pentru specifică împotriva organismelor dăunătoare
efectuarea curăţirii,aflate în rulaj,trebuie
B)produse care includ în copoziţia sa
să îndeplinească următoarele condiţii:
substanţe care curăţă sau dezinfectează
A)trebuie să existe aerisire naturală
C)preparate sau substanţe active având scopul
B)trebuie să existe iluminat natural să distrugă,să împiedice,să facă inofensivă şi
să prevină acţiunea asupra oricărui organism
C)trebuie să existe supor uscător pentru dăunător,prin mijloace chimice sau biologice
mănuşi menaj,mopuri,perii
D)produse care prevind sau împiedică
D)pavimentul şi pereţii trebuie să fie din multiplicarea ori inhibarea activităţii
gresie/faianţă microorganismelor
300.Spălarea şi sucarea materialului moale 304.După natura substanţelor chimice care
folosit la curăţare se poate face intră în compoziţia unui dezinfectant,în
utilizându-se: funcţie de modul de acţiune,aceşita se
A)maşini de spălat cu uscător împart în:

B)maşini de spălat şi sucătoare A)dezinfectanţi care inhibă creşterea


microorganismelor
C)manual
B)dezinfectanţi care acţionează prin toxicitate
301.Sterilizarea chimică este: celulară
A)operaţiunea prin care sunt eliminate sau C)dezinfectanţi care acţionează prin oxidare
omorâte microorganismele,inclusiv cele aflate celulară
în stare vegetativă,de pe obiectele inerte
contaminate D)dezinfectanţi care au o acţiune letală asupra
microorganismelor
B)procedura prin care se realizează
distrugerea majorităţii bacteriilor în formă 305.În funcţie de tipul microorganismelor
vegetativă a unor fungi şi a unor viruşi distruse,de timpul de contact este necesar şi
de concentraţia utilizată,nivelurile de
dezinfecţie sunt:
A)dezinfecţie de nivel mediu B)se repsectă întocmai concetraţia şi timpul de
contact precizate în autorizaţia produsului
B)dezinfecţie de nivel scăzut
C)dezinfecţie de nivel intermediar
D)după aplicare,antisepticul se îndepărtează
306.Etapele sterilizării chimice sunt: prin clătire
A)deinfecţie,cel puţin de nivel mediu,urmată 312.Spălarea ,âinilor se face cu:
de curăţare
A)apă curentă
B)dezinfecţie de nivel înalt
B)apă şi săpun
C)sterilizare chimică sau imersie
C)apă,săpun ţi antiseptic
D)clătire cu apă sterilă
313.Dezinfecţia igienică a mâinilor se face
307.În vederea unei corecte practici prin:
medicale şi a eliminării oricărui risc în
domeniul sanitar,soluţia chimică de A)clătire
sterilizare se va folosi:
B)Spălare
A)în cuve cu capac
C)frecare
B)nu mai mult de 24h
314.Produsul utilizat pentru spălarea
C)cel mult 72h mâinilor trebuie:
D)maximum 48h A)să fie omologat

308.În cazul utilizării în instalaţii cu B)să fie recomandat pentru uz sanitar


ultrasunete,soluţia chimică de sterilizare se
va folosi: C)să fie testat conform standardului EN 1499

A)maxim 24h D)să fie testat şi autorizat

B)maximum 48h 315.Antisepticul nu se îndepărtează prin


clătire cu excepţia celor utilizate în:
C)maximum 72h
A)bloc operator
309.Dezinfecţia se realizează cu:
B)neonatologie
A)produse şi substanţe chimice autorizate
C)pediatrie
B)produse şi substanţe chimice înregistrate
D)psihiatrie
C)produse şi substanţe chimice omologate
316.Antisepticul se aplică:
310.Termenul antiseptic se utilizează
pentru produsele destinate dezinfecţie: A)pe suprafeţele cutanate sărace în glande
sebacee
A)pavimentului
B)pe suprafeţe cutanate bogate în glande
B)aeromicroflorei sebacee
C)tegumentului C)pe sclere

311.Criteriile de utilizare şi păstrare a 317.Antisepticul poate fi aplicat


produselor antiseptice sunt: folosindu-se:
A)se repsectă întocmai indicaţiile de utilizare a)pulverizarea
de pe eticheta produsului
B)ştergerea
C)turnarea B)grafic zilnic orar

318.Pentru realizarea unei dezinfecţii C)ambele variante sunt corecte


eficiente se iau în considerare următorii
factori care infkuenţează dezinfecţia: 325.Suprafeţele care vin în contact cu/su
penetrează ţesuturile corpului uman sunt
A)forma de prezentare a produsului clasificate:
B)stabilitatea produsului A)semicritice
C)ph-ul produsului B)noncritice

319.Dezinfectantele trebuie să fie alese C)niciuna din variante nu este corectă


corect luând în calcul următoarele criterii:
326.Trusele pentru asistenţă la naştere sunt
A)să fie autorizate clansificate drept:
B)să fie uşor de utilizat A)critice

C)să fie stabile în timp B)semicritice


D)să fie puternice C)noncritice

320.Produsele dezinfectante nu se utilizează 327.Instrumentarul care vine în contact cu


ca atare,ci necesită diluţii:soluţia de lucrur mucoasele intacte este clasificat
este preferat să se facă: semicritic,cu excepţia:
A)în cantitatea strict necesară A)pielea cu soluţii de continuitate
B)să se utilizeze în maxim 48h de la preparare B)mucoasa periodontală
C)să se utilizeze în maxim 24h de la preparare C)niciuna dintre variante nu este corectă

321.Dezinfecţia profilactică: 328.Căzile de hidroterapie utilizate pentru


pacienţii ca căror piele prezintă soluţii de
A)completează curăţarea continuitate sunt considerate:
B)suplineşte curăţarea A)critice
C)înlocuieşte sterilizarea B)semicritice
322.Dezinfecţia în focar se practică: C)noncritice
A)înainte de instruirea măsurilor de curăţare 329.Urinarele care nu vinf crecvent în
B)după instruirea măsurilor de urăţenie contact cu pacientul sau care vin în contact
numai cu pielea intactă a acestuia sunt
C)ambele variante sunt corecte clasificate drept:
323.Pentru dezinfecţia instrumetnarului se A)critice
recomandă utilizarea de:
B)semicritice
A)cuve cu capac
C)noncritice
B)cuve cu capac şi grătar
330.Câmpurile operatorii utilizate în blocul
C)orice fel de recipiene operator sunt clasificate drept:
324.În fiecare ăncăpere în care se A)critice
efectuează opeaţiuni de curăţare şi
dezinfecţie trebuie să existe în mod B)semicritice
obligatoriu: C)noncritice
A)personal propriu responsabil
331.Eficienţa dezinfecţiei profilactice este B)de indicaţiile firmei producătoare
condiţionată de:
C)de modul în care sunt folosite materailele în
A)eficienţa dezinfectantului asistenţa acordată pacienţilor
B)prelugnirea timpului de contact 338.Pentru dispozitivele medicale invazive
este necesară:
C)o riguroasă curăţare prealabilă
A)concentraţie ridicată de dezinfectant
332.Persoanele responsabile cu operaţiunea
de curăţae şi dezinfecţie trebuie să B)eficacitate microbactericidă
cunoască:
C)eficacitate bacilară
A)denumirea instrumentarului folosit
339.Echipamentul pentru biopsie asociat
B)denumirea dezinfectantului utilizat endoscoapelor este considerat:
C)numele medicului chirurg care a efectuat A)echipament critic
intervenţia
B)echipament semicritic
333.Persoanele care rspund de operaţiunea
de curţare şi dezinfecţie trebuie să C)echipament uşor critic
înregistreze,cu excepţia: 340.suprafeţele inerte din secţii stropite cu
A)secţia sânge,fecale,nu sunt considerate:

B)tipul operaţiunii A)critice

C)ora de efectuare B)semicritice

334.Persoanele responsabile cu operaţiunea C)noncritice


de curăţare şi dezinfecţie trebuie să 341.Metoda de aplicare a dezinfectantelor
cunoască,cu excepţia: pentru termometre orale este:
A)data preparării soluţiei de lucru A)vaporizare
B)timpul de acţiune B)imersie
C)concetraţia C)ştergere
D)reacţii adverse la utilizarea soluţiei 342.Metoda de aplicare a dezinfectantelor
335.Utilizarea dezinfectantelor se face: pentru telefoane este:

A)respectându-se normele de protecţie a A)vaporizare


muncii B)pulverizare
B)să prevină accidenele şi intoxicaţiile C)ştergere
C)să poată înlocui,când se impune curăţarea 343.Metoda de aplicare a dezubfectantelror
336.Dezifnecţia profilactică: pentur perne este:

A)completează curăţarea A)imersie

B)suplineşte curăţarea B)vaporizare

C)înlocuieşte curăţarea C)ştergere

337.Algerea metodei de dezinfecţie trebuie 344. Metoda de aplicare a


să ţină cont cu excepţia: dezinfectantelor pentru jucării de plastic
este:
A)de categoria din care materialele fac parte
A)vaporizare
B)ştergere 352.Metoda de aplicare a dezinfectantelor
pentru veselă este:
C)spălare
A)înmuiere
345.Metoda de aplicare a dezinfectantelor
pentru saltele este: B)imersie
A)pulverizare C)ştergere
B)ştergere 353.Detzinfecţia curentă efectuată cu
dezinfectanţi de nivel ănalt este
C)spălare
obligatorie,cu excepţia:
347.Metoda de aplicare a dezifnectantelor A)bloc oeprator
pentru sifoane de pardoseală este:
B)bloc alimentar
A)vaporizare
C)magazia de haine
B)ştergere cu un produs dezinfectant de nivel
scăzut 354.Dezinfecţia terminală efectuată numai
cu dezinfectanţi de nivel înalt este
C)turnare a unui produs dezinfectant de nivel obligatorie în:
mediu
A)situaţia evoluţiei unor focare de infecţii
348.Metoda de aplicare a dezinfectantelor nosocomiale
pentru chiuvete este:
B)blocul de naştere
A)umplere cu un produs dezinfectant de nivel
mediu C)secţia de reanimare
B)vaporizare 355.Toate dispozitivele medicale şi
materiale care urmează a fi sterilizate
C)ştergere trebuie:
349.Metoda de aplicare a dezinfectantelor A)dezinfectare
pentru lenjerie contaminată cu prodsue
patologice: B)spălare şi dezinfectare
A)înmuiere în 3l sol la 1k lenjerie C)curăţare şi dezinfectare
B)înmuiere în 2lsol la 1kg lenjerie 356.Organizarea activităţilor de sterilizare
va ţine cont de:
C)ănmuiere în 4l sol la 1kg lenjerie
A)evitarea supraaglomerării
350.Metoda de aplicare a dezinfectantelor
pentru mopuri este: B)evitarea utilizării altor spaţii decât cele
desemnate
A)înmuiere în 3l sol la kg material
C)necesitatea respectării circuitelor
B)spălare
357.Organizarea activităţii serviciilor de
C)pulverizare sterilizare cuprinde cu excepţia:
351.Metoda de aplicare a dezinfectantelor A)circuitul de colectare
pentru mobilier este:
B)verificarea stării de funcţionare a aparaturii
A)vaporizare
C)respectarea legislaţiei
B)ştergere
D)tratarea neconfomrităţilor
C)spălare
358.În vederea asigurării transabilităţii în
cadrul serviciului de sterilizare se foloseşte:
A)ISO 9011 365.Aburul sub presiune este o metodă de
steriliare:
B)ISO 2008
A)chimică
C)ISO 8402
B)fizică
359.Circuitele în cadrul serviciului de
sterilizare se stabileşte astfel încât: C)fizico-chimică
A)să asigure securitate pacientului 366.Dispozitivele medicale termosensibile se
sterilizează:
B)să asigure securitatea personalului
A)chimic
C)să asigrue securitatea mediului
B)Fizic
360.În vederea controlului mediului la
serviciul sterilizare se monitorizează şi se C)fizio-chimic
controlează:
367.Utilizatorii sunt obligaţi să păstreze o
A)calitatea aerului evidenţă a procedurilor de sterilizare
chimică:
B)calitatea lenjeriei
A)într-o evidenţă computerizată
C)ţinuta şi formarea profesională a pacientului
B)într-o condică de farmacie
361.În unităţile de asistenţă
medicală,sterilizarea se realizează prin: C)într-un registru de sterilizare
A)metode chimice 368.În registrul de sterilizare chimică se vor
completa obligatoriu următoarele date:
B)metode fizice
A)lista dispozitivelor medicale sterlizate la
C)metode fizico-chimice fiecare procedură
362.Metodele fizice prin care se realizează B)lista personalului existent la serviciul de
sterilizarea în unităţile de asistenţă sterilizare
medicală sunt:
C)numele şi semnătura persoanei care a
A)apă sub presiune efectuat procedura
B)abur sub presiune 369.În registrul de sterilizare chimică se vor
C)căldură uscată completa obligatoriu următaorele date cu
excepţia:
363.Aburul la temperatură şi presiune
ridicate/scăzute este o metodă de A)descrierea procedeului
sterilizare: B)data şi ora preparării soluţiei
A)chimică C)produsul utilizat şi concentraţia de lucru
B)fizică
370.Sterilizarea se realizează numai cu
C)fizico-chimică aparate de sterilizare:

364.Căldura uscată este o metodă de A)omologate


sterilizare: B)autorizate
A)chimică C)avizate
B)fizică 371.Dacă dispozitivul medical supotă
C)fizico-chimică procedura,sterlizarea cu vapori de apă sub
presiune trebuie să fie:
A)metoda fizică B)funcionarea autoclavelor fără filtru
B)metoda chimică C)funcţionarea autoclavelor cu filtru
carbonizat
C)metoda de elecţie
378.În vederea realizării sterilizării la
372.Pentru eficacitatea sterilizării în funcţie uatoclav,verificarea calităţii penetrării
de aparat,valorile de siguranţă sunt: aburului se realizează zilnic cu ajutorul:
A)timpul de sterilizare A)benzlor adezive cu indicator fizico-chimic
B)presiunea B)testul Bowie&Dick
C)temperatura C)fiole-test

379.Cutiile,casoletele cu pachete sterilizate


se etichetează notându-se:

373.Rerepzintă valori de siguranţă pentru A)data şi ora


eficacitatea sterilizării în funcţie de B)sterilizatorul cu abur sub presiune la care
aparat,cu excepţia: s-a efectuat sterilizarea
A)presiunea C)secţia de provenienţă
B)concentraţia de lucru D)persoana care a efectuat sterilizarea
C)timpul de sterilizare 380.Testul Bowie Dick trebuie utilizat:
374.Personalul medical responsabil cu A)zilnic,dacă sterilizează textile
respectarea calităţii procedurilor de
sterilizare va fi instruit şi calificat pentru: B)cel puţin o dată pe săptămână,la autoclavele
care sterilizează instrumetnar
A)fiecare produs ce trebuie supus sterilizării
C)după fiecare reparaţie a autoclavei
B)fiecare tip de aparat de sterilizat
D)ori de câte ori este nevoie
C)fiecare manevră din procedura de sterilizare
381.În vederea controlului eficacităţii
375.Personalul medical responsabil cu sterilizării sunt admişi următorii indicatori
respectarea calităţii procedurilor de biologici:
sterilizare trebuie să:
A)indicatorii biologici cu Bacillus
A)facă cursuri de specializare haemophyllus impregnaţi pe suporţi de
B)facă dovada de calificare a instruirii bumbac sub formă de patice sau fire de aţă în
cocncetraţii de 10 6UFC
C)facă dovada nr de credite impuse de
OAMGMAMR B)suspensie de spori de Bacillus
Haemophyllus în soluţie nutritivă cu indicator
376.În vederea realizării sterilizării de pH
textilelor este obligatoriu:
C)indicatori biologici cu Bacillus
A)controlul optic al curăţeniei stearo-thermopyllus impregnaţi pe suport şi
condiţionat împreună cu mediul de cultură
B)controlul termin
înfiolat
C)controlul umidităţii
382.La sfârşitul cicluluid e sterilizare la
377.În vederea realizării sterilizării la autoclav fiola se sparge iar citirea se face:
autoclav este interzis:
A)la 24h
A)funcţionarea autoclavelor fără abur
B)la 48h
C)la 72h B)o lună de la sterilizare

383.După sterilizarea la autoclav fiolele-test C)2 luni de la sterilizare


sunt aşezate:
A)rămân în autoclav
B)într.un incubator de 56oC
C)se păstrează în registrul de evidenţă
389.Durata menţinerii sterlizării
384.Menţinerea materialelor ambalate în hârtie
aspectului(culoare,transparenţă) sepcială(ambalaj în 2 straturi de hârtie,fără
nemdofiicat a fiolei-test pentru sterilizarea soluţii de continuitate) este de:
la autoclav arată:
A)o lună de la sterilizare
A)sterilizarea sub parametrii de eficienţă
otpimă B)două luni de la sterilizare

B)sterilizare corectă C)15 zile de la sterilizare

C)ambele răspunsuri sunt corecte 390.Durata emnţienrii sterilităţii


materialelor ambalate în ingi de gârtei
385.Virajul la galben al indicatorului de pH plastic sudată este de 2 luni de la
şi o uşoară opalescenţă aconţinutului fiolei steriliazre,cu condiţia:
test utilizată pentru sterilizarea la autoclav
indică: a)menţienrii integrităţii ambalajului

A)sterilizare corectă B)fără soluţii de continuitate

B)sterilizare sub parametrii de eficienţă C)păstrarea la temperatura optimă supusă


optimă 391.Sterilizarea apei pentru spălarea
C)depăşirea temperaturuu de 120oC chirurgicală se efectuează în:

386.Modificarea culorii violet a produsului A)poupinel pentru sterilizarea apei


la nuanţe de violet uscat până la B)maşină cu aburi
galben,chiar la scoaterea fiolelor după
sterilizarea la utoclav indică: C)autoclava pentru sterilizarea apei

A)sterilizarea corectă 392.Sterilizarea apei se face la :

B)sterilizare sub parametrii de eficienţă A)presiune de 2 bari,timp de 30 min


optimă
B)presiune de 1,5 bari,timp de 60min
C)depăşirea temperaturii de 120oC
C)presiune de 1,5 bari,timp de 30min
387.Durata menţinerii sterilităţii
393.Reţeaua de alimentare şi distribuire a
materialelor ambalate în cutii metalice
apei sterile trebuie să îndeplinească
perforate sau în csaolete cu colier este de:
următaorele cndiţii:
A)24h de la sterilizare
A)apa sterilă pentru spălarea chirurgicală se
B)12h de la sterlizare prepară în ziua utilizării

C)48h de la sterilizare B)sunt admise numai conducte cu mufe

388. Durata menţienrii sterilităţii C)distanţa maximă de la aparatul de sterilizare


materialelor ambalate în pungi de hârtie la punctul de distribuţie nu va depăşi 20m
plastic sudate este de:
394.Ciclu complet de sterilizare cu oxid de
A)34h de la sterilizare etilenă cuprinde următoarele faze:
A)vacuumare iniţială A)de a preveni transmiterea infecţiilor la locul
de muncă al personalului medico-sanitar
B)preîncălzire
B)prevenirea transmiterii infecţiilor cu cale de
C)îndepărtare apei transmitere digestivă
D)sterilizare C)prevenirea infecţiilor cu cale de transmitere
E)vacuumare finală sanguină

395.Este interzisă sterilizarea cu oxid de 401.Lenjeria murdară şi umedă este


etilenă a: colectată de către infirmiere/îngrijitoare:

A)materialului medico-chirurgical de urgenţă A)saci de doc

B)materialului medico-chirurgical a oricărui B)saci impermeabili închişi la gură


compoziţie nu este cunoscută C)recipiente curate
C)oricărui obiect şi echipament termosensibil
402.Baia generală a bolnavului trebuie
396.Sterilizarea cu aer cald-căldură uscată efectuată:
este recomandată pentru: A)cel puţin o dată pe săptămână
A)materialele rezistente la temperaturi ridicate B)este de preferat să se evite pentru a nu
B)materiale curate înrăutăţi situaţia stării acestuia

C)instrumente din oţel neinoxidabil(cromat) C)doar dacă este absolut necesar

C)tubulatură de caucicu 403.Secretul profesional poate fi dezvăluit:

397.Eficienţa dezinfecţiei profilactice este A)cu acordul pacientului


condiţionată de: B)la cererea cunoştinţelor,vecinilor
A)o clătire abundentă după dezinfecţie C)la cererea autorităţilor judiciare
B)efectuarea unei curăţenii riguroare înainte D)cu acordul părinţilor pentru copii sub 18 ani
de dezinfecţie
404.Toaleta pacientului se
C)soluţia de dezinfecţie să fie la o concentraţie efectuează:a)zilnic
dublă
B)săptămânal
398.Pentru a prepara şi utiliza o soluţie de
dezinfecţie,este necesar: C)ori de câte ori este nevoie
A)să cunoaştem concentraţiile substanţei 405.Dezbrăcarea bolnavilor cu extrremităţi
active în produs dureroase se începe întotdeauna cu:
B)să folosim recipeinte curate A)partea sănătoasă
C)să folosim soluţia de lucru în cadrul B)partea bolnavă
perioadei de stabilitate şi eficacitate
406.Care sunt tipurile de dezinfecţie în
399.Metodele de curăţare sunt: funcţie de tipurile e microorganisme:
A)ştergere,măturare,dezinfecţie A)sterilizare chimică
B)mătura,reştergere,spălare,aspirare B)dezinfecţie de nivel înalt
C)măturare,spălare fierbere C)dezinfecţie de nivel mediu(intermediar)

400.Scopul aplicării Precauţiunilor D)dezinfecţie de nivel înalt


Universale este:
407.Infirmiera are obligaţia de a asigura A)intervenţiilor medicale care presupun un
toaleta bolnavului imobilizat: nivel de risc infecţios înalt
A)zilnic B)intervenţii medicale care presupun un nivel
de risc infecţios mediu
B)seara înainte de culcare
414.Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor este
C)ori de câte ori este nevoie necesară pentru:
408.Care este timpul minim necesar de A)toate itnervenţiile care presupun un nivel de
contact între dezinfectant şi obiectul ce risc infecţios mediu
trebuie dezinfectat în cadrul dezinfecţiei de
nivel înalt: B)toate intervenţiile care presupun un nivel de
risc infecţios înalt
A)10 min
C)toate actele mdicale care presupun un nivel
B)20 min de risc infecţios minim
C)30 min 415.Dezinfecţia igienică a mâinilor se poate
409. Care este concentraţia de cloramină executa prin:
recomandată pentru suprafeţe: A)spălare
a)2% B)frecare
B)4% C)tratament
C)6%
416.Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor se
410. Ce se înţelege prin dezinfecţie: execută prin:

A)îndepărtarea microorganismelor de pe A)tratament chirurgical


suprafeţe,odată cu a prafului şi substanţelor B)spălare
organice
C)frecare
B)distrugerea în proporţie de 99,9% a
formelor vegetative a microorganismelor 417.Prin spălarea mâinilor se înţelege:
C)distrugerea tuturor microorganismelor A)procedura de eliminare a
inclusiv a formelor sporulate microorganismelor,utilizând apă şi săpun

411.Caracteristicile containerelor pentru B)procedura prin care se elimină murdăria şi


deşeuri înţepătoare sunt: se reduce flora tranzitorie prin acţiune
mecanică,utilizând apă şi săpun
A)să fie rezistente la şocuri
C)ambele răspunsuri sunt corecte
B)să corespundă normelor în vigoare
418.Prin termen de valabilitate înţelegem:
C)să fie transportabile
A)perioada de tipm în care executăm
412.Spălarea mâinilor este suficientă spălarea/dezinfecţia
pentru:
B)perioada de timp în care un produs
A)intervenţii medicale care presupun un nivel dezinfectant este utilizat
de risc infecţios înalt
C)perioada de timp în care un produs
B)intervenţii medicale care presupun un nivel dezinfectant este eficient
de risc infeclţios minim
419.Prin transport primar înţelegem:
413.Dezinfecţia igienică a mâinilor este
necesară cu excepţia: A)transportul de la unitatea de primire urgenţe
pe secţie
B)transportul în spital de la domiciliu/locul 426.Schimbarea patului fără bolnav va fi
accidentului executată de:
C)ambele sunt corecte A)1-2 persoane

420.Transportul primar se poate executa B)2-3 persoane


cu:
C)mai multe persoane
A)targa
427.Înlocuirea salteleli în timp ce bolnavul
B)ambulanţa este în pat este necesară atunci când:
C)mijloace improvizate A)salteaua a fost murdărită

421.Ridicarea bolnavului ep targă se face B)pentru reîmrpospătarea patului


de:
C)pacientul solicită acest lucru
A)o persoană
428.Poziţia activă este caracteristică
B)2-3 persoane bolnavilor:
C)ambele răspunsuri sunt crecte A)comatoşi

422.Bolnavul va fi tranpsortat pe targă: B)cu forţa fizică păstrată


A)cu spatele C)după intervenţii chirurgicale

B)aşezat pe spate 429.Poziţia pasivă este caracteristică


bolnavilor:
C)cu faţa înainte
A)adinamici
423.Prin transport secundar înţelegem:
B)în stare gravă
A)transportarea pacientului deja asistat dintr-o
unitate spitalicească în alta C)care şi-au pierdut forţa fizică
B)transportarea dintr-o unitate sanitară al 430.Poziţia forţată poate să apară:
domiciliu
A)ca o consecinţă a modificărilor produse de
C)transportarea bolnavului la investigaţii boală

424.Transportul cu căruciorul rulant se B)ca o reacţie de paărare


utiluzează pentr transportul intraspitalicesc
al: C)ca o măsură profilactică

A)bolnavilor la începutul convalescenţei C)a o măsură terpaeutică

B)bolnavilor astenici 431.Dacă bolnavul nu se poate


mişca,dezbrăcarea lui se va face:
C)bolnavilor cu afecţiuni inflamatorii sau
apralitice ale membrelor inferioare A)de o persoană

D)bolnavilor trasnportaţi la investigaţii şi B)de două persoane


explorări care trebuie să aştepte C)de 3 persoane
425.Pacientul care nu se poate ridica în 432.La îmbrăcarea unui bolnav cu afecţiuni
picioare va fi aşezat în căruciorul rulant de: la membrele superioare se va îmbrăca
A)1 persoană întâi:

B)2 persoane A)braţul sănătos

C)3 persoane B)braţul bolnav


C)nu contează ordinea A)în timpul curăţeniei

433.Mănuşile,ca barieră de protecţie,sunt B)cânds e manipulează produse cu un anumit


obligatorii: grad de toicitate
A)când se manipulează produse cu un anumit C)când se anticipează contactul cu produse
grad de toxicictate biologice
B)în timpul curăţeniei D)servitul mesei
C)la servitul mesei bolnavilor 440.În toate unităţile sanitare activităţile
legate de gestionarea deşeurilor rezultate
434.Mănuşile care se folosesc în cazurile de din activităţi medicale fac parte din:
mai sus trebuie să fie:
A)obligaţiile profesionale
A)sterile din cauciuc
B)fişa postului
B)nesterile din caucicuc
C)bugetul de venituri şi cheltuieli
C)din bumbac
441.Infirmiera îşi desfăşoară activitatea în:
435.Holurile şi scările sunt zone în care
circulaţia este intensă.Curăţarea A)mediul spitalicesc
pavimentelor se face:
B)extraspitalicesc,în sectorul medical
A)de 2 ori pe zi
C)mediul hotelier
B)în timpul nopţii când se circulă mai puţin
442.Contractele periodice de sănătate
C)ori de câte ori este nevoie obligatorii sunt:
436.În fiecare salon curăţenia se începe cu: A)examen coprobacteriologic şi
coproparazitologic
A)curăţarea obiectelor mai puţin murdare
B)testare HIV
B)curăţarea obiectelor mai murdare
C)Rx pulmonară
C)nu are importanţă ordicea începerii
curăţeniei 443.Infirmiera efectuează igienizarea
spaţiilor în care se află persoana îngrijită
437.Rezidurile septice vor fi colectate astfel:
separat şi duse pentru incinerare în:
a)respectarea circuitelor funcţionale pentru
A)saci de culoare galbenă cu prevenirea transmiterii infecţiilor
pictograma”pericol biologic”
B)curăţenia o dată pe zi
B)recipinete etanşe duse la crematoriu al 2 zile
C)baie generală a bolnavilor o dată ala 2 zile
C)recipiente folosite pentru tarnsportul
lenjeriei murdare 444.Resturile menajere şi deşeurile
infecţioase se depozitează:
438.În cazurile de inconştienţă în special în
cazuri de comă,bolnavii vor fi transportaţi A)în camera de tratamente
ep targă:
B)în baia comunală
A)în db lateral
C)în loc special menajat,fără accesul
B)în db ventral bolnavilor
C)în db dorsal 445.Lenjeria şi rugele murdare se
colectează:
439.Mănuşile de cauciuc de unică utilizare
se folosesc: A)în sac gable dublu pentru cele contaminate
B)în cutii rgide din plastic B)curăţenie odată pe zi
C)în sac alb pentru necontaminate C)baie generală a bolnavilor o dată la 2 tile

446.Care dintre următaorele activităţi se 454.Resturile menajere şi deşeurile


regăsesc între atribuţiile infirmierei? infecţioase se depozitează:
A)asigură toaleta bolnavului mobilizat ori de A))în camera de tratamente
câte ori este nevoie
B)în baia comună
B)ajută asistentul medical şi brancardierul la
poziţionarea bolnavului imobilizat C)în loc special amenajat,făr ăaccesul
bolnavilor
C)transportă şi asigură distribuirea mesei
bolnavilor în condiţii igienice 455.Lenjeria şi rufele murdare se
colectează:
D)dă relaţii despre starea sănătăţii
bolnavului,dar numai la solicitarea familiei A)în sac galben dublu pentru cele
contaminate
449.NErespectarea prevederilor Ordinului
nr 219 se sancţionează conform: B)cutii rigide din plastic

A)Ordinului 916/2006 C)sac alb pentru necontaminare

B)Ordinul 219/2002 456.Care dintre următaorele activităţi se


regăsesc între atribuţiile infirmierei:
C)Legea 98/1994
A)asigură toaleta bolnavului mobilizat ori
450.Sumele necesare ăentru punerea în de câte ori este nevoie
aplicare a Ordinului nr 219/2002 se cuprind
în: B)ajută asistentul medical şi brancardierul la
poziţionarea bolnavului imobilizat
A)baza naţională de date
C)transportă şi asigură distribuirea mesei
B)fişa postului bolnavilor în condiţii igienice
C)bugetul de venituri şi cheltuieli D)dă relaţii despre starea sănătăţii
bolnavului,dar numai la solicitarea familiei
451.Infirmiera îşi desfăşoară activitatea în:
457.Infecţia nosocomială este:
A)mediul spitalicesc
A)infecţia dobândită în spital pe lângă
B)extraspitalicesc,în sector medical afecţiunea de bază:
C)mediul hotelier B)infecţia afectează doar bolnavii
452.Controalele periodice de sănătate C)infecţia afectează atât bolnavii cât şi
obligatorii sunt: personalul medical
A)examen coprobacteriologic şi 458.Prevenirea transmiterii infecţiilor
coproparazitologic nosocomiale se face prin:
B)testare HIV A)spălarea mâinilor după fiecare manevră
C)Rx pulmonară B)închiderea geamurilor saloanelor
453.Infirmiera efectuează igienizarea C)purtarea echipamentului de protecţie
spaţiilor în care se află persoana îngrijită corespunzător
astfel:
D)curăţenie şi dezinfecţie ori de câte ori este
A)respectarea circuitelor funcţionale penru nevoie sa ucel puţin de 2 ori pe zi
prevenirea trasnmiterii infecţiilor
E)gestionarea corectă a deşeurilor rezultate 463.Manevrele corecte care se efectuează în
din activităţi medicale cazul expunerii accidentale la sânge prin
înţepare sunt:
459.GEstionarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale: A)se spală imediat locul cu apă şi săpun şi se
clăteşte
Deşeurile nepericuloase sunt deşeurile a căror
compoziţie este asemănătoare cu cea B)se provoată sângerarea rănii prin
a ............................................................... compresiune
Se colectează în saci de culare.......şi se C)se dezinfectează plaga cu un antiseptic sau
transportă la....................................... dezinfectant,timp de contanct minim 5min
Deşeurile periculoase se clasigfică: 464.Enumeraţi 5 situaţii când este
obligatorie spălarea mâinilor:
A) deşeuri anatomo-patologice definite
prin...........................se colectează în saci de -după folosirea toaletei
culoare.....................şi se transportă la..........
-după ştergerea nasului
B) Deşeurile infecţioase sunt deşeuri solide
sau lichide care conţin sau au venit în contact -transportul bolnavilor
cu.............................................................. -toaleta bolnavului
C) Deşeurile înţepătoare-tăietoare sunt -transportul şi distrivuirea hranei bolnavului
reprezentate de...........şi se colectează în........
465. Care dintre următaorele activităţi se
460.Escarele sunt leziune profunde ale unor regăsesc între atribuţiile infirmierei?
ţesuturi din regiunile insuficient irigate
datorită: A)depozirează şi manipulează corect lenjeria
curată pe secţie respectând codurile de
A)imobilizării îndelungate în aceeaşi poziţie procedruă
B)igienei necorespunzătoare a tegumentelor B)dă informaţi aparţinătorlor despre evoluţia
C)lenjerie umedă şi cusături pe zonele bolii pacienţilor
predispuse la escare C)ajută persoana îngrijită la activitatea de
D)complicaţii diabetice hrănire şi hdiratare

461. Îmbrăcarea unui apcient care are unul D)împarte medicaţiabonavilor conform foii de
din membre afectat se va face: observaţie

a)începând cu membrul sănătos 466.Empatia faţă de bolnav înseamnă:

C) începând cu membrul afectat A)attitudine înţelegătoare,pozitivă,dorinţa de a


ajuta
D) C)nu contează ordinea dacă operaţiunea se
execută de minim 2 persoane B)capcaitatea de a acţiona independent

462.Care este oridea ncronologică corectă C)cunoaşterea regulilor de prim ajutor


pentru următaorele operaţiuni: 467.Echipamentul de protecţie obligatoriu
a)ştergerea prafului,măturatul umed,ştergere este:
cu dezinfectant,spălare cu detergent,clătire a)halat,bonetă,pantofi
B)măturatul umed,ştergere praf,spălare cu B)bluză,pantaloni,mască facială,sandale
detergent,ştergere cu dezinfectant,clătire
C)halat,bluză şi pantaloni,bonetă,pantofi de
C)ştergere praf,măturat umed,spălare cu interior
detergent,clătire,ştergere cu dezinfectant
468.Lenjeria persoanei îngrijite se schimbă:
A)o dată la 3 zile -
B)ori de câte ori este nevoie -
C)la solicitarea pacientului -

469.Enumeraţi cel puţin 5 din cele 14 nevoi -


fundamentale ale pacienţilor în care
infirmiera poate intervenii: -

470.Drepturile pacientului sânt -


reglementate prin: 476.În cazul unei situaţii de urgenţă:
A)Legea 319/2006 A)vă păstraţi calmul fără a crea panică
B)Legea 46/2003 B)planificaţi rapid ce trebuie făcut
C)legea 272/2004 C)administraţi un calmant
471.În relaţiile cu aparţinătorii infirmiera D)trimiteţi urgent după ajutor profesonist
are obligaţia:
C)încurajaţi victima
A)să dea relaţii asupra diagnosticului
477.Îngrijirile paliative au ca scop:
B)să facă recomandări privind medicaţia
A)vindecarea rapidă a bolii
C)să păstreze confidenţialitatea diagnosticului
şi a tratamentului B)alinarea suferinţei

472.Persoanele cu tulburări psihice trebuie C)respectarea vieţii


îngrijite:
D)intervenţii chirurgicale
A)recurgând la forţă,administrare
E)de a considera moartea ca un proces natural
B)fără nici un fel de discriminare
F)de a grăbi moartea
C)fără consimţământul pacientului sau
478.La schimbarea lenjeriei de pat ocupat
reprezentantului legal
cu pacient imobilizat:
473.Corpul uman este alcătuit din
A)particpă o sigură persoană
următoarele păţi majore:
B)participă 2 persoane
-
C)se efectiează după efectuarea toaletei
-
bolnavului
-
479.Schimbarea lenjeriei de pat şi de corp
- are ca scop:

474. Sistemul osos este format din: A)menţinerea stării de igienă şi confort

A)din totalitatea oaselor legate prin articulaţii B)prevenirea escarelor de decubit

B)oasele lungi ale membrelor C)cretşerea demnităţii pacienţilor

C)coloana vertebrală şi discurile 480.Toaleta pacientului mobilizat se face:


intervertebrale
a)pentru menţinerea tegumentelor curate
475.Enumeraţi componentele esenţiale di
B)pentru prevenirea leziunilor
nalimente fără de care viaţa nu ar fi
posibilă: C) Pe regiuni,progresiv
D) pentru că solicită bolnavul B)grăbirea pacientului în a elimina

481.Mijloacele de transport în funcţie de C)măsuri de precauţie în răpsândirea


gravitatea afecţiunii sunt: injecţiilor
A)targa D)folosirea de materiale corespunzătoare
fiecărei operaţiuni
B)cărucior
E)pregătirea psihică a pacientului
C)însoţirea la nraţ
487.Între atribuţiile infirmierei în secţiile
D)salvare
cu copii se regăsesc următaorele:
482.În poziţia de decubit dorsal se A)efectuează sau ajută(în funcţie de vârstă şi
transportă pacienţi cu: patologie) la efectuarea toaletei zilnice a
A)traumatisme craniene copilului bolnav

B)trauamtisme ale coloanei vertebrale B)dă relaţii aparţinătorilor despre starea


sănătăţii copilului
C)traumatisme toracice
C)ajută la pregătirea pacientului(copil) în
483.Regiunile corpului predispuse apariţiei vedera examinării
escarelor în cazul unui pacient imobilizat
sunt: 488.Prin curăţenie se înţelege:

A)regiunea sacrată A)prima etapă obligatorie,permanentă şi


sistemică în cadrul activităţii de îndepărtare a
B)la nivelul degetelor murdăriei
C)la nivelul călcâielor B)cea mai răspândită metodă de
decontaminare a microorganismelor de pe
D)la nivelul omoplaţilor
suprafeţe,tegumente
484.Pentru prevenirea escarelor se vor
C)distrugerea microorganismelor
respecta următoarele reguli generale:
489.Care sunt procedeele folosite în
A)schimbarea poziţiei bolnavului în pat la
procesul de curăţenie
intervaşe de timp bine stabilite
A)mătuarea umedă
B)întreţinerea curată şi uscată a tegumentelor
B)spălarea
C)alimentaţia bogată în proteine
C)aspirarea,după caz
D)lenjerie uscată,curată,fără cute
D)pulverizare cu dezinfectant
485.Comunicarea este:
E)spălarea mâinilor
A)un element indispensabil pentru buna
funcţionare a fiecărei comunităţi 490.Dezinfecţia:
B)ascultare şi executarea sarcinilor primite A)înlocuieşte curăţenia
C)un mod de influenţare şi modificare a B)distruge microorganismele în proporţie de
comportamentului pacientului pentru a 99%
înlătura teama şi nesiguranţa,mărind creşterea
încrederii în sine şi înţelegerea corectă a C)este o procedură preventivă
situaţiei 491.La prepararea şi uilizarea substanţelor
486.Colectarea dejecţiilor fiziologice şi dezinfectante sunt necesare:
patologice la pat trebuie să urmărească: A)folosirea de recipiente curate
A)asigurarea intimităţii pacientului
B)se poate amesteca dezinfectantul cu B)spălarea mâinilor
detergentul
C)utilizarea echipamentului de protecţie
C)cunoaşterea exactă a concentraţiei de lucru adecvat şi complet
în funcţie de suportul supus dezinfecţiei
498.Mănuşile de unică utilizare:
D)respectarea normelor de protecţie a muncii
A)se vor spăla după fiecare utilizare,outând fi
492.Curăţenia într-un salon se începe cu: folsiite din nou
A)zonele mai murdare B)nu se vor spăla după utilizare
B)zonele mai puţin murdare C)nu se va purta aceeaşi pereche de mănuşi de
mai multe ori
C)nu are importanţă
499.Persoanele afectate în faza terminală
493.Materialele folosite pentru curăţenie va au dreptul:
fi:
A)să fie îngrijite,menţinându-li-se sentimentul
A)aceleaşi pentru saloane,oficii şi grupuri speranţei
sanitare
B)să li se ofere răspunsuri oneste la întrebările
B)diferite,şi pe culori pentru fiecare
destinaţie(sau cu etichete C)să nu moară singuri
C)curăţate,spălate şi uscate la sfârşitul 500. Camerele destinate depozitării
programului lenjeriei curate de dezinfectează:
494.Metodele de aplicare a dezinfectanţilor A)zilnic
chimic în funcţie de suportul care urmează
să fie tratat,sunt: B)la 2 zile

A)ştergere C)ori de câte ori este nevoie

B)pulverizare
C)imersie
D)spălare

495.Dezinsecţia este:
A)un complex de măsuri menite să distrugă
insectele

B)distrugerea microbilor
C)aerisirea şi pulverizarea de dezinfectant

496.Prin deratizare se înţelege:


A)măsuri de prevenire a infestării cu insecte

B)măsuri pentru distrugerea rozătoarelor


C)prevenirea contaminării microorganisme

497.Care sunt măsurile aplicate de


personalul medico-sanitar în practica
medicală referitoare la Precauţiunile
Universale:
A)punctualitatea la locul de muncă

S-ar putea să vă placă și