Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Fănică Maria Luciana

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială „Ioan Moga”, Diţeşti

Data: 30.03.2016

Clasa: a VI-a A

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română

Tema lecţiei: Genul liric

Tipul lecţiei: de consolidare a cunoştinţelor

Durata: 50 de minute

COMPETENŢE GENERALE:
 Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare dialogată şi monologată;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse;
 Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.

Competenţe specifice Conţinuturi asociate


2.4 adaptarea vorbirii la situaţia concretă de -acte de vorbire (de exemplu: formularea unor
dialog sau de monolog propuneri, expunerea unor opinii despre ceva sau
cineva, prezentarea unor impresii, exprimarea
acordului sau a dezacordului în faţa unui
auditoriu cunoscut, descrierea unui obiect, a unei
persoane sau a unui loc etc)
3.2 identificarea modurilor de expunere într-un -rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte
text epic şi a procedeelor de expresivitate literare, populare şi culte (personificare,
artistică într-un text liric comparaţie, enumeraţie, repetiţie, epitet,
antiteza); tipuri de rimă (monorima, rima
împerecheată, rima încrucişată, rima îmbrăţişată)
şi măsura versurilor
- diferenţierea între o operă epică şi o operă
lirică;
4.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse -motivarea unei opinii, pornind de la diverse
teme discutate în clasă, de la texte studiate sau
fapte/ persoane din realitate

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1. Să facă diferenţa între cele două genuri literare: genul epic şi genul liric;

O2. Să selecteze figurile de stil dintr-un text literar la prima vedere;

O3. Să recunoască într-un text mărcile eului liric;

O4. Să identifice într-un text liric imaginile artistice;

O5. Să argumenteze apartenenţa unui text literar la prima vedere la genul liric.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Resurse: colectivul eterogen de elevi ai clasei a VI-a A; cabinet de limba şi literatura română
2. Metode şi procedee: joc didactic, brainstorming, acvariul sentimentelor, conversaţie,
exerciţiul, Gândiţi! Lucraţi în perechi! Comunicaţi!
3. Materiale şi mijloace: fişe de lucru, planşa, tabla, materialul PPT
4. Evaluarea: evaluare orală şi scrisă (elevii vor completa fişele şi vor răspunde la întrebări),
observarea sistematică
5. Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate în perechi şi activitate pe grupe.
6. Material bibliografic:
Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru limba şi literatura
română, Clasa a VI-a, Bucureşti, 2009.
Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
Ionescu-Mazilu, Elena, Jercea, Valentina, Limba română. Manual pentru clasa a VI-a,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2009.
Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Corint,
Bucureşti, 2010.
Sâmihăian, Florentina, Dobra, Sofia, Şerban, Marilena, Limba şi literatura română
pentru clasa a VI-a, Editura ART, Bucureşti.
Scenariu didactic
Secvenţele Detalieri de conţinut Metode şi Evaluare
lecţiei/ Timpul Ob. Activitatea procedee/
alocat propunătorului Activitatea elevilor Forme de
organizare
1. Moment Salută elevii şi notează în Răspund salutului şi îşi Conversaţia
organizatoric catalog elevii absenţi. pregătesc materialele Activitate
2’ Organizează clasa şi necesare orei de limba şi frontală
asigură climatul necesar literatura română.
bunei desfăşurări a
activităţii propuse.
2. Captarea O1 Profesorul captează După ce ascultă cu atenţie, Conversaţia Aprecieri
atenţiei O2 interesul elevilor prin elevii dau un titlu potrivit Activitate verbale
6’ audierea cântecului „Valsul pentru melodia ascultată. frontală
primăverii” de Frederic
Chopin. Le cere elevilor să
asculte cu atenţie linia
melodică şi să privească
imaginile. După terminarea
cântecului, le spune
elevilor să aleagă un titlu
potrivit pentru acea
melodie. Răspund întrebării adresate
După obţinerea mai multor de către cadrul didactic,
răspunsuri, le cere elevilor aflând astfel tema lecţiei.
să numească genurile
literare cunoscute în care
poate fi transpusă această
melodie.
3. Profesorul face cunoscut Notează în caiete titlul lecţiei. Conversaţia
Nominalizarea elevilor faptul că urmează Activitatea
lecţiei noi şi a o lecţie de consolidare a frontală
obiectivelor cunoştinţelor despre genul
operaţionale liric.
2’ Se va scrie pe tablă titlul
lecţiei- Genul liric-, iar
profesorul va enumera
obiectevele lecţiei.
4. O1 Reactualizarea Organizaţi în echipe, elevii Jocul didactic Observarea
Reactualizarea O2 cunoştinţelor se va realiza completează „copacul liric”, Activitate pe sistematică a
cunoştinţelor O8 atât pe parcursul lecţiei, cât selectând cuvintele din lista grupe elevilor
învăţate şi pe baza unui joc didactic, dată. După expirarea Aprecierea
anterior care presupune timpului, elevii citesc răspunsurilor
10’ completarea unui „copac rezolvarea exerciţiului.
liric” (v. Anexa 1). Ei vor
avea de completat spaţiile
libere selectând cuvintele
potrivite din lista dată,
respectând caracteristicile
genului liric. Profesorul
monitorizează activitate
grupelor şi oferă explicaţii
suplimentare, acolo unde
este cazul.
5. Conducerea Pentru a afla titlul poeziei Răspund acestei ghicitori, Conversaţia Observarea
învăţării pe care o vor studia, încercând să afle titlul Activitate sistematică a
20’ profesorul le spune elevilor poeziei. frontală elevilor
o ghicitoare: „Ziua se Aprecierea
măreşte/ Zapada se topeşte/ răspunsurilor
Grădina a-nverzit/ Cine a
sosit? ”
O4 Le comunică elevilor că
vor studia poezia Cântec de Acvariul
primăvară de Şt. O.Iosif şi Ascultând cu atenţie textul sentimentelor
realizează lectura model a poeziei, ei notează un cuvânt
textului poetic. De pe care l-au reţinut la prima
asemenea, le cere elevilor lectură. De asemenea, ei aleg
să-şi noteze un cuvânt din lista de termeni daţi acel
reţinut din text la prima cuvânt care denumeşte cel
lectură şi să precizeze ce au mai bine sentimentele trăite
simţit ascultând poezia, de ei.
alegând din lista de termeni
propuşi. (v. Anexa 2).
Profesorul îi întreabă care
este tema textului poetic,
justificându-şi alegerea Răspund care este tema
făcută. textului, justificându-şi
Le împarte elevilor o fişă răspunsurile.
O8 de lucru, în care elevii vor Exerciţiul
trebui să identifice în Rezolv exerciţiile de pe fişa Activitate
poezia dată cuvintele din de lucru, selectând din textul individuală
câmpul lexical al dat cuvintele care aparţin
primăverii, să precizeze câmpului lexical al
care este principalul mod primăverii, indicând
de expunere şi să prezinte principalul mod de expunere
semnificaţia titlului (v. şi prezentând semnificaţia
Anexa 3) titlului.
Profesorul le propune
O3 identificarea a trei figuri de Gândiţi!
O6 stil şi a patru imagini Lucraţi în
artistice, precizând tipul Organizaţi în perechi, elevii perechi!
acestora (v. Anexa 4). rezolvă sarcinile de lucru, Comunicaţi!
O5 Profesorul le propune selectând procedeele artistice
elevilor jocul „Caută şi indicate. Activitate în
găseşte” şi le cere să perechi
rezolve cei două sarcini de Organizaţi în grupe, elevii vor
lucru (v. Anexa 5) identifica în textul dat mărcile
lexico-gramaticale ale eului
liric şi elemente de metrică şi
prozodie (rimă, măsură
metrică). Joc didactic
Activitate pe
grupe

6. Obţinerea O9 Profesorul le cere elevilor Elevii primesc fişa de lucru şi Activitate Aprecierea
performanţei să precizeze cărui gen numesc genul literar căruia îi individuală răspunsurilor
şi asigurarea literar îi aparţine textul aparţine poezia Cântec de Observarea
feedback-ului citat, aducând două primăvară de Şt.O.Iosif. sistematică a
7’ argumente. (v. Anexa 6) elevilor
7. Asigurarea Profesorul le spune elevilor Elevii îşi notează tema dată Conversaţia Aprecierea
retenţiei şi a că vor avea de realizat o pentru următoarea oră de Activitate răspunsurilor
transferului compunere descriptivă în limba şi literatura română. frontală
3’ care vor surprinde Răspund salutului.
schimbările din natură în
anotimpul primăvara (v.
Anexa 7)
Profesorul formulează
concluzii referitoare la
desfăşurarea lecţiei şi face
aprecieri despre modul în
care elevii au participat la
lecţie. Elevii care au
participat activ la oră sunt
notaţi în catalog, iar ceilalţi
elevii sunt încurajaţi să
participe mai activ data
viitoare.
COPACUL LIRIC

Completaţi următorul copac cu toate elementele specifice acestui gen literar.


Alegeţi din lista de mai jos! Aveţi grijă pentru că s-au strecurat câţiva intruşi!
Lista de termeni

Prezenţa
naratorului
epitet

repetiţia Principalul mod de


expunere este descrierea

Sentimentele sunt
exprimate în mod direct
personificarea
Prezenţa eului liric

Rimă împerecheată
Rimă îmbrăţişată

Prezenţa personajelor

Principalul mod de expunere este naraţiunea

Monorima

Are versuri

Sentimentele sunt exprimate în


mod indirect
Enumeraţia

Se întâlnesc mijloacele
caracterizării directe
Martie este o lună specială. Toată natura se trezeşte la viaţă după anotimpul
hibernal. Citeşte versurile de mai jos şi descoperă unul dintre frumoasele
pasteluri dedicate de Şt.O.Iosif începutului de primăvară:

CÂNTEC DE
PRIMĂVARĂ

''Vii să-mi baţi iar în fereastră,


Tânăr soare auriu,
Şi zăpada de pe coastă
Fuge ca argintul viu.

Saltă gureşe şuvoaie.


Spumegate şi zglobii.
Cântă cinteze-n zăvoaie
Şi-n văzduhuri ciocârlii!

Ca zăpada care piere


După veacul iernii greu,
Piei şi tu de-acum, durere,
Iarna sufletului meu!
Acvariul sentimentelor

Ce sentimente ţi-a produs lectura textului poetic Cântec de primăvară?


Uraaaa! În sfârşit începe să fie mai călduţ şi apar primele semne ale primăverii! În curând vei
putea zburda fericit pe afară, fără să îngheţi de tot. Haideţi să descoperim împreună venirea
primăverii în acest text literar:

1. Umple mugurii copăcelului de ai jos cu termenii din câmpul lexical al primăverii.

2. În cuiburile de mai jos scrie două argumente potrivit căror principalul mod de expunere folosit în
textul citat este descrierea.

3. Explică utilizarea cratimei din secvenţa „Vii să-mi baţi iar în fereastră”.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4. Prezintă, în 3-5 rânduri, semnificaţia titlului.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Dacă e luna martie, înseamnă că au înflorit deja ghioceii. Alege, din textul citat, trei figuri de
stil şi notează-le la rădăcina ghioceilor de mai jos, pentru a face ca zăpada din jurul lor să se topească
mai repede:

Mireasma ghioceilor au atras fluturii viu coloraţi, care acum se bucură de parfumul
primăverii. Extrage din textul poetic patru imagini artistice şi completează cu acestea aripile
fluturaşului de mai jos:
Caută şi găseşte!

1. Transcrie două fragmente în care apar mărcile lingvistice ale


eului liric
...............................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................
2. Precizează tipul de rimă şi măsura primului vers.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
FII CREATIV! Imaginează-ţi că eşti ultimul fulg
de nea, personificat şi rătăcit în văzduhul
primelor zile de primăvără. Descrie peisajul pe
care îl vezi din înălţimile zborului tău. (80- 150
de cuvinte)

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și