Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATE GENERALE
DATA:
CLASA: a V-a
UNITATEA ŞCOLARĂ:
PROFESOR: Cotoi Ioan
DISCIPLINA: Religie Ortodoxã
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Spiritualitate şi viațã creştinã
TITLUL LECŢIEI:Darul lui Dumnezeu pentru oameni
TIPUL LECŢIEI:mixtã

Competente derivate:
CD1 - să precizeze motivul creării naturii înaintea omului conform scrierilor Sfintei Scripturi în urma lecturii realizate la oră, în urma
vizionarii imaginilor Power Point „Facerea lumii”,competența se consideră atinsă daca răspunsul dat este cel corect
CD2 - să identifice binecuvântarea dată de Dumnezeu oamenilor, în urma lecturii textului scripturistic din cartea Facerii, competența
se consideră atinsă dacă răspunsul dat este cel corect.
CD3 - să enumere darurile oferite de Dumnezeu omului prin creaţie, pe baza textelor din fișa de lucru,specificând cel puțin 5 daruri.
CD 4 - să prezinte modalităţile de îngrijire a naturii, conform informațiilor primite în cadrul lecției, menționând minimum 3 exemple.
CS 5- să menționezedatoriile omului faţă de natură, pe baza informațiilor primite in cadrul orei de la profesor, enumerând cel puțin 3
dintre acestea.

1
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, lectura biblică, conversaţia, expunerea, ciorchinele, brainstorming, jocul didactic.
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, fișe de lucru, Cd cu imagini Power Point, Videoproiector.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală , activitate pe grupe și în perechi.

Resurse
1. Oficiale:
 Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V- a;
 Planificarea calendaristică

2. Temporale şi spaţiale:
 nr. de lecţii: 1
 durata: 50 minute
 locul desfăşurării: sala de clasă

3. Bibliografice:
 *** Biblia sau Sf. Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1968.
 Şebu Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, M., Opriş, D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba-lulia, 2000.
 Camelia Muha, Elena Mocanu Caiet de religie-auxiliar pentru elevi, clasa a V-a, ed.Sf. Mina , Iași, 2012

2
DESFĂȘURAREA LECȚIEI:

Nr. Etapele lecției C.D. Ti Activitatea Activitatea elevului Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
Crt mp profesorului procedee învățământ organizare
.
1. 2 3 4 5 6 7 8

Salut elevii și rostesc împreună cu Elevii salută


1. Momentul 2' ei rugăciunea Tatăl nostru. profesorul și rostesc Conversația Catalogul Activitate Observarea
organizatoric Notez absențele și realizez împreună cu acesta clasei Frontală comp.
managementul clasei pentru începerea rugăciunea: Tatăl nostru.
activității didactice care urmează să se Elevii comunică
desfășoare. absențele și se pregătesc
pentru oră.

Solicit elevilor să precizeze titlul Precizează titlul


8' lecţiei, pe care au avut-o de pregătit. lecţiei:Creștinul în școală
Realizez verificarea și societate
cunoştinţelor din lecţia Elevii îndeplinesc Ciorchinele Fișa de lucru Activitate Observarea
2. Verificarea anterioară:Creștinul în școală și sarcina cerută,completând frontală sistematică
cunoștințelor societate prin metoda Ciorchinelui. ciorchinele.
Elevii vor primi o fișă de lucru . În jurul
cuvintelor de bază, ”creștinul în școală
și societate”se completează ideileîn
schema ciorchinelui .(anexa 1)

 Intervin cu întrebări, idei


ajutătoare .

Pregătirea
Propun spre rezolvare un rebus Completează rebusul
3. 7' (anexa 2) prin care se obține în coloana şi obţin în coloana Jocul didactic Planșă Activitate în
elevilor pentru AB titlul lecţiei noi: Natura- darul lui termenul:Natura artimogrif Perechi
receptarea Dumnezeu

noilor
cunoştinţe

3
Astăzi vom discuta despre natură și Elevii ascultă Explicația Activitate
2' Creatorul ei. Iată titlul şi obiectivele pe explicațiile profesorului și Frontală
4. Precizarea care le vom urmări. își notează: data, titlul
titlului şi a Scriu titlul lecției pe tablă și prezint lecției.
obiectivelor elevilor sub formă scrisă obiectivele
și le las la vedere.
Vom răspunde întrebării: Ce
reprezintă natura pentru om?

Elevii vin la Brainstorming Activitate Aprecieri


- Ce înțelegem noi prin
15' tablă și notează acei Frontală verbale
cuvântul ”natură”? Să notăm pe tablă ce temeni, respectiv, apă,
aer, pământ, animale,
înțelegem noi prin acest cuvânt.
păsări, nori, insecte,
5. Comunicarea fenomene ale naturii, ...
Natura este
noilor Să încercăm să dăm
lumea materială, firea,
cunoştinţe acestui termen o definiție. Conversația
totalitatea ființelor și a
Activitate Aprecieri
lucrurilor din Univers,
Frontală verbale
lumea fizică
înconjurătoare,
Exercițiul
cuprinzând vegetația,
formele de relief, clima,
ansamblul legilor după
care se dezvoltă
Universul.
Prezint elevilor un ppt. ce Elevii
conţine imagini cuFacerea lumii. privescimaginile. Cd cu imagini Activitate Obeservarea
Numesc un elev să citească PPT,videopro- Frontală sistematică
Elevul citește din iector
versetul 31, din Cap. 1 de la Sf. Scriptură.
Facere

4
- ”Bune foarte.”
- Cum erau lucrurile create de
Dumnezeu?
- că sunt
- De ce credeți că sunt inversați
”perfecte.”
termenii? Ce poate semnifica această Lectura biblică Sfânta Activitate Aprecieri
Scriptură indivduală verbale
inversare a termenilor?
Pentru om.
CD1 Pentru cine au fost create toate
aceste minunății?
CD2 Numesc un elev să citească din
Sfânta Scriptură de la Facere 1, 28-31 și
un altul să identifice:
”Să stăpânească
 binecuvîntarea dată de
toate vietăţile şitoată
Dumnezeu oamenilor.
lumea vegetală”

Precizare. Conversația Activitate


frontală Aprecieri
Omul, deci a fost investit cu
verbale
puterea de a stăpâni pământul.

Omul poate fi și
Este el acum un stăpân bun?
un stăpân bun dar și
stăpân rău. El poate
planta, dar poate și
distruge.

Pentru că a uitat
De ce a devenit un stăpân rău?
cine este el de fapt, care îi
este scopul vieții, ce rol
au cele de dinafara lui, ...

Inundații,
Dumnezeu a rânduit ca omul să
Uragane, secetă ,
trăiască în armonie cu natura. După
cutremur.

5
căderea omului înpăcat, parcă și natura
s-a supărat pe om revoltându-se. Dați
exemple de calamități .
Cine credeți că este vinovat de Omul
toate calamitățile?
Cum se numeşte acţiunea de Poluarea
distrugere a mediului înconjurător?
Ce elemente din natură sunt Apa, aerul, solul.
poluate continuu?
6.
Fixarea și CD3 9' Împart elevii în 5grupe și Elevii lucrează Exercițiul Fișa de lucru Activitate pe Observarea
sistematizarea fiecare grupă va primi câte o sarcină de ceea ce le-am cerut şi Conversația grupe sistematică
cunoștințelor realizat. (Anexa 3) răspund în scris.
Le cer elevilor să prezinte oral Elevii prezintă Aprecieri
răspunsurile. răspunsurile oral. verbale

7.
Asocierea, CD 4 3 Cum putem noi proteja natura? Prin faptele Conversația Activitate Aprecieri
generalizareaș Precizați datoriile omului faţă de natură. noastre putem distruge frontală verbale
i aplicarea Dați exemple. sau nu mediul. De ex.
când mergem în parc
putem rupe florile sau
crengile din copac ca să
ne jucăm cu ele. Sau dăm
peste un cuib de păsari cu
ouă în el: putem lua
ouălele din el sau le
putem lăsa în cuib fără să Explicația
Precizare: le atingem.
La 1 septembrie, în fiecare an, de Ziua
Ortodoxă a Mediului Înconjurător
creştinii încearcă să ajute la îngrijirea
creaţiei lui Dumnezeu.

8. Aprecierea 2' Se fac aprecieri generale şi Elevii ascultă Activitate Aprecieri


activităţii individuale privind atât pregătirea aprecierile făcute de frontală verbale
elevilor elevilor pentru lecţie cât şi implicarea, profesor.
participarea directă în predarea noilor
cunoştinţe.

6
9. Încheierea 2' Profesorul rostește rugăciunea Elevii rostesc Exercițiul Activitate
activităţii împreună cu elevii, salută şi iese din rugăciunea împreună cu frontală
sală; profesorul .

S-ar putea să vă placă și