Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect Didactic

Data: 15.05.2019
Profesor: Bocica Ancuța Mădălina
Unitatea școlară: Şcoala Gimnazială Petelea
Clasa: a-VII-a
Unitatea de învăţare : Genuri muzicale de factură cultă
Detaliere de conţinut: Opereta
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Disciplina de învăţământ: Educaţie Muzicală
Aria curriculară: arte
Durata orei : 50min.
Competenţe generale:
1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări muzicale;
2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical;
3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic.

Competenţele specifice ale lecţiei:


1.4. Asocierea textului și a mișcării scenice în exprimarea mesajelor lucrărilor muzicale;
3.1. Argumentarea unor diferențieri calitative între două sau mai multe lucrări muzicale receptate

Obiective operaționale:
- să definească genul muzical;
- să cunoască câteva trăsături ale genului;
- să-şi însuşească noțiunea de operetă;
- să identifice genul muzical învăţat;
- îmbogăţirea vocabularului cu termeni muzicali noi, specifici genurilor scenice.

Strategia didactică

1
A. Metode didactice : ex. 1. de tip euristic (conversaţia euristică, descoperirea dirijată, problematizarea, demonstraţia, explicaţia,
exerciţiul, , expunerea, experimentul etc.)
2. de tip algoritmic ( algoritmizarea )
3. de tip interactive (ştiu/vreau să ştiu/ am învăţat,.)
Activităţi de învăţare:;
- Audiţii muzicale;
- Audierea unor fragmente din operete celebre,
- Discutarea şi analizarea lucrărilor audiate;
- Compararea diverselor interpretări;
- Exprimarea preferinţelor şi motivarea acestora;
- Povestirea unor subiecte din opere, operete,
- Schiţarea de decoruri şi costume pentru genurile scenice;
- Comentarea lucrărilor audiate
- Îmbogăţirea vocabularului cu termeni muzicali noi, specifici genurilor scenice
Resurse:
- Manualul de Educaţie Muzicală pentru clasa a VII-a
- Îndrumător metodic de predare a educaţiei muzicale
- Să înţelegem şi să identificăm genurile muzicale a lui Gerard Denizeau - Editura Meridiane
- Mp4 player şi boxe ,
- planşe

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

MOMENTELE Activitatea Profesorului Activitatea elevului Evaluarea activității și alte


LECŢIEI observații
1.Moment Preiau sarcinile propuse de
organizatoric Organizarea clasei pentru buna
profesor
desfăşurare a lecţiei şi pregătirea
psihică pentru o lecţie de muzică

2.Verificarea temei şi Răspund le întrebări Evaluare orală


a cunoştinţelor Va pune întrebări legate de lecţia
teoretice precedentă

4. Anunţarea temei şi - împart fișele, fiecare elev va trebui să Reflecția colectivă


a obiectivelor vină la tablă să completeze rebusul cu
Notează în caiet titlul lecţiei
răspunsul corect;
- se va anunţa titlul lecţiei Opereta

Desfăşurarea lecţiei Etapa Ştiu


- Va cere elevilor să se grupeze, în
- elevii ascultă profesorul şi se
funcţie de modul în care sunt aşezaţi în
organizează în echipe de câte
bănci în grupe de câte 4-5 elevi şi va
patru, după cum sunt aşezaţi în
împărţi fiecărei grupe de elevi tabele
bănci
asemănătoare cu cel din anexă, pe
care ei vor trebui să le completeze, şi
va desena unul şi pe tablă.

Voi va trebui să treceţi la rubrica ştiu tot


- fiecare echipă îşi va nota pe o
ce vă amintiţi voi că are legătură cu
coală tot ceea ce cred membri
3
opereta, apoi să desemnaţi un lider echipelor că are legătură cu lecţia
care va ieşi la tablă să scrie în rubrica - după ce şi-au completat fişele,
„Ştiu” (vezi anexa) grupele îşi vor desemna un
reprezentant care va ieşi la tablă
să scrie în rubrica „ştiu”
- elevii îşi vor amintii:
- Opereta este un gen al teatrului
liric
- Spectacolul de operetă este
organizat ca şi cel de teatru în
acte, scene şi tablouri
- La alcătuirea unui astfel de
spectacol îşi aduc contribuţia mai
multe arte:
- literatura cu libretul
- muzica prin numere orchestrale,
vocale…
- arta dramatică prin jocul de
scenă al interpreţilor actori,
- coregrafia prin scenele de dans
- artele plastice prin costume,
machiaj şi decor.
- Spectacolul de operetă începe
de obicei cu o uvertură – uvertura
este partea orchestrală ce
deschide un spectacol de operă,
operetă sau balet.

Etapa „Vreau să ştiu”: Elevii sunt - elevii notează întrebări în


solicitaţi  să formuleze întrebări despre
coloana din mijloc a tabelului, atât
ce ar dori să mai afle legat de tema
propusă, despre lucrurile de care nu la tablă, cât şi pe fişe. (vezi anexa)
sunt siguri sau lucrurile despre care ar
4
vrea să cunoască ceva nou. Se
notează aceste întrebări în coloana din
mijloc a tabelului, atât la tablă, cât şi pe
fişe.

- opereta a luat naştere din opera


- elevii sunt atenţi şi notează pe
comică spre jumătatea secolului al XIX-
lea. caiete
- opereta se deosebeşte de operă prin
simplitatea subiectului şi prin stilul mai
uşor.
- părţile vorbite sunt mai frecvente,iar
muzica se limitează la o serie de
cuplete, încadrate de câteva
ansambluri şi unele şi celelalte fiind
acompaniate discret de orchestră.
- caracterul preponderent comic şi
optimist al operetei;

- deci opereta ca gen este o lucrare


muzicală vocal-dramatică,pentru
solişti ,cor şi orchestră în care pasajele
cântate alternează cu cele vorbite şi
are un conţinut comic.
- Jacques Offenbach a compus
operete ca: ,,Frumoasa Elena’’, ,,Barbă
Albastră’’, Viaţă pariziană’’
- Johann Strauss (fiul): ,,Liliacul’’,
Sânge vienez’’, Voivodul ţiganilor’’;
- Franz Lehar: ,,Văduva veselă’’,
,,Ţara surâsului’’;
- Frederick Loewe:,,My Fair Lady’’
- În ţara noastră,cunoscând
manifestările de teatru popular,
compozitorul Alexandru
5
Flechtenmacher, compune prima
,,operetă’’din istoria genului ,,Baba
Hârca’’, dar cel care realizează prima
operetă în adevăratul sens a fost
compozitorul Ciprian Porumbescu, -
cu opereta,,Crai nou’’ pe versurile
poetului Vasile Alecsandri;
- alţi compozitori ai genului sunt: Filaret
Barbu cu:,,Plutaşul de pe Bistriţa’’, Ana
Lugojana’’;
- Gherase Dendrino: ,,Lăsaţi-mă să
cânt’’, ,,Lysistrata’’

5. Consolidarea - Se vor audia fragmente din opereta


conţinutului propus „Liliacul” de Johann Strauss (aria
Elevii ascultă cu atenţie
Adelei, Uvertura, Vals) şi din opereta
„Crai nou” de Ciprian Porumbescu

6. Asigurarea feed-
back-ului Etapa „Am învăţat”: După predarea
conţinutului, se revine asupra
întrebărilor pe care le-au formulat elevii
în etapa anterioară şi pe care le-au
trecut la “Vreau să ştiu”. Se reia fiecare
întrebare şi se notează răspunsurile
aflate în timpul predării noului conţinut
în coloana a treia
- un elev răspunde: opereta ca
gen este o lucrare muzicală vocal-
Profesorul va întreabă:
dramatică,pentru solişti ,cor şi
1. Ce este opereta?
orchestră în care pasajele cântate
alternează cu cele vorbite şi are
6
un conţinut comic.
- un elev răspunde: opereta a luat
2.Când a apărut opereta? naştere din opera comică spre
jumătatea secolului al XIX-lea.
3.Care este deosebirea dintre operă - opereta se deosebeşte de operă
şi operetă? prin simplitatea subiectului şi prin
stilul mai uşor,
părţile vorbite sunt mai
frecvente,iar muzica se limitează
la o serie de cuplete, încadrate de
câteva ansambluri şi unele şi
celelalte fiind acompaniate discret
de orchestră.
- caracterul preponderent comic şi
optimist al operetei

- un elev spune: Jacques


4.- care sunt principalii compozitori de
operetă? Offenbach, Johann Strauss
(fiul), Alexandru
Flechtenmacher, Ciprian
Porumbescu,

7
Anexa1.

8
Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat

S-ar putea să vă placă și