Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect Didactic

Şcoala Generală
Clasa: a-VII-a
Profesor: Paulis Nicoleta Katalina
Unitatea de învăţare : Deprinderi de Interpretare
Detaliere de conţinut: Genuri ale muzicii culte – Opereta
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Disciplina de învăţământ la care se susţine lecţia: Educaţie Muzicală
Aria curriculară: arte
Durata orei : 50min.
Competenţe generale:
- 1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative (vocale şi instrumentale)
2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical
4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice

Competenţele specifice ale lecţiei:


1.1 interpretarea vocală a unor cântece de diferite tipuri şi genuri, controlând schimbările de dinamică, timbru şi tempo
1.3 interpretarea unor teme muzicale accesibile din lucrări celebre
2.1 audierea diferitelor lucrări muzicale, identificând tipul şi genul de muzică
2.2 exprimarea interesului faţă de bogăţia şi varietatea folclorului muzical românesc, recunoscând în lucrările audiate specificul zonal
2.3 sesizarea specificului diferitelor tipuri de muzică (populară, uşoară, de operă)
3.3 cunoaşterea şi diferenţierea elementelor componente ale genurilor muzicale scenice
4.1 interpretarea cu sensibilitate şi expresivitate a piesele muzicale abordate
4.2 sesizarea aportului elementelor de limbaj în planul expresivităţii muzicale
4.5 asocierea mesajului muzical receptat cu imagini vizuale

1
Strategia didactică
A. Metode didactice : ex. 1. de tip euristic (conversaţia euristică, descoperirea dirijată, problematizarea, demonstraţia, explicaţia,
exerciţiul, , expunerea, experimentul etc.)
2. de tip algoritmic ( algoritmizarea )
3. de tip interactive (ştiu/vreau să ştiu/ am învăţat,.)
Activităţi de învăţare:;
- Audiţii muzicale;
- Audierea unor fragmente din operete celebre,
- Discutarea şi analizarea lucrărilor audiate;
- Compararea diverselor interpretări;
- Exprimarea preferinţelor şi motivarea acestora;
- Povestirea unor subiecte din opere, operete,
- Schiţarea de decoruri şi costume pentru genurile scenice;
- Comentarea lucrărilor audiate
- Îmbogăţirea vocabularului cu termeni muzicali noi, specifici genurilor scenice
Resurse:
- Manualul de Educaţie Muzicală pentru clasa a VII-a
- Îndrumător metodic de predare a educaţiei muzicale
- Să înţelegem şi să identificăm genurile muzicale a lui Gerard Denizeau - Editura Meridiane
- Mp4 player şi boxe ,
- planşe

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

MOMENTELE Activitatea Profesorului Activitatea elevului


LECŢIEI
1.Moment Preiau sarcinile propuse de profesor
organizatoric Organizarea clasei pentru buna desfăşurare a
lecţiei şi pregătirea psihică pentru o lecţie de
muzică

2.Verificarea temei şi a Răspund le întrebări


cunoştinţelor teoretice Va pune întrebări legate de lecţia precedenta

4. Anunţarea temei şi a
obiectivelor - se va anunţa titlul lecţiei Genuri ale muzicii culte
Notează în caiet titlul lecţiei
– Opereta

Etapa Ştiu
Desfăşurarea lecţiei - Va cere elevilor să se grupeze, în funcţie de - elevii ascultă profesorul şi se organizează
modul în care sunt aşezaţi în bănci în grupe de în echipe de câte patru, după cum sunt
câte 4-5 elevi şi va împărţi fiecărei grupe de elevi aşezaţi în bănci
tabele asemănătoare cu cel din anexă, pe care ei
vor trebui să le completeze, şi va desena unul şi pe
tablă. - fiecare echipă îşi va nota pe o coală tot
- noi am studiat la începutul capitolului ceea ce cred membri echipelor că are
„Elementele comune ale operei, operetei şi legătură cu lecţia
baletului”. - după ce şi-au completat fişele, grupele îşi
Voi va trebui să treceţi la rubrica ştiu tot ce vă vor desemna un reprezentant care va ieşi la
amintiţi voi că are legătură cu opereta, apoi să tablă să scrie în rubrica „ştiu”

3
desemnaţi un lider care va ieşi la tablă să scrie în - elevii îşi vor amintii:
rubrica „Ştiu” (vezi anexa) - Opereta este un gen al teatrului liric
- Spectacolul de operetă este organizat ca
şi cel de teatru în acte, scene şi tablouri
- La alcătuirea unui astfel de spectacol îşi
aduc contribuţia mai multe arte:
- literatura cu libretul
- muzica prin numere orchestrale, vocale…
- arta dramatică prin jocul de scenă al
interpreţilor actori,
- coregrafia prin scenele de dans
- artele plastice prin costume, machiaj şi
decor.
- Spectacolul de operetă începe de obicei
cu o uvertură – uvertura este partea
orchestrală ce deschide un spectacol de
operă, operetă sau balet.

Etapa „Vreau să ştiu”: Elevii sunt solicitaţi să - elevii notează întrebări în coloana din
formuleze întrebări despre ce ar dori să mai afle
mijloc a tabelului, atât la tablă, cât şi pe fişe.
legat de tema propusă, despre lucrurile de care nu
sunt siguri sau lucrurile despre care ar vrea să (vezi anexa)
cunoască ceva nou. Se notează aceste întrebări în
coloana din mijloc a tabelului, atât la tablă, cât şi
pe fişe.
- elevii sunt atenţi şi notează pe caiete
- opereta a luat naştere din opera comică spre
jumătatea secolului al XIX-lea.
- opereta se deosebeşte de operă prin simplitatea
subiectului şi prin stilul mai uşor.
- părţile vorbite sunt mai frecvente,iar muzica se
limitează la o serie de cuplete, încadrate de câteva
ansambluri şi unele şi celelalte fiind acompaniate
4
discret de orchestră.
- caracterul preponderent comic şi optimist al
operetei;

- deci opereta ca gen este o lucrare muzicală


vocal-dramatică,pentru solişti ,cor şi orchestră în
care pasajele cântate alternează cu cele vorbite şi
are un conţinut comic.
- Jacques Offenbach a compus operete ca:
,,Frumoasa Elena’’, ,,Barbă Albastră’’, Viaţă
pariziană’’
- Johann Strauss (fiul): ,,Liliacul’’, Sânge
vienez’’, Voivodul ţiganilor’’;
- Franz Lehar: ,,Văduva veselă’’, ,,Ţara surâsului’’;
- Frederick Loewe:,,My Fair Lady’’
- În ţara noastră,cunoscând manifestările de teatru
popular, compozitorul Alexandru
Flechtenmacher, compune prima ,,operetă’’din
istoria genului ,,Baba Hârca’’, dar cel care
realizează prima operetă în adevăratul sens a fost
compozitorul Ciprian Porumbescu, - cu
opereta,,Crai nou’’ pe versurile poetului Vasile
Alecsandri;
- alţi compozitori ai genului sunt: Filaret Barbu
cu:,,Plutaşul de pe Bistriţa’’, Ana Lugojana’’;
- Gherase Dendrino: ,,Lăsaţi-mă să cânt’’,
,,Lysistrata’’

5
5. Consolidarea - Se vor audia fragmente din opereta „Liliacul” de
conţinutului propus Johann Strauss (aria Adelei, Uvertura, Vals) şi din
Elevii ascultă cu atenţie
opereta „Crai nou” de Ciprian Porumbescu

6. Evaluarea
10 - învăţarea întregului material predat
9-însuşirea cunoştinţelor, cu 2-3 erori
8-reproducerea slabă a materialului

7. Asigurarea feed-back-
ului Etapa „Am învăţat”: După predarea conţinutului,
se revine asupra întrebărilor pe care le-au formulat
elevii în etapa anterioară şi pe care le-au trecut la
“Vreau să ştiu”. Se reia fiecare întrebare şi se
notează răspunsurile aflate în timpul predării noului
conţinut în coloana a treia

Profesorul va întreabă:
- un elev răspunde: opereta ca gen este o
1. Ce este opereta?
lucrare muzicală vocal-dramatică,pentru
solişti ,cor şi orchestră în care pasajele
cântate alternează cu cele vorbite şi are un
conţinut comic.
- un elev răspunde: opereta a luat naştere
2.Când a apărut opereta?
din opera comică spre jumătatea secolului al
XIX-lea.
3.Care este deosebirea dintre operă şi
- opereta se deosebeşte de operă prin
operetă?
simplitatea subiectului şi prin stilul mai uşor,

6
părţile vorbite sunt mai frecvente,iar muzica
se limitează la o serie de cuplete, încadrate
de câteva ansambluri şi unele şi celelalte
fiind acompaniate discret de orchestră.
- caracterul preponderent comic şi optimist
al operetei

- un elev spune: Jacques Offenbach,


4.- care sunt principalii compozitori de operetă?
Johann Strauss (fiul), Alexandru
Flechtenmacher, Ciprian Porumbescu,

7
Anexa1.
Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat
1.Opereta este un gen al teatrului liric 1. Ce este Opereta? 1.opereta ca gen este o lucrare
2.Spectacolul de operetă este organizat muzicală vocal-dramatică,pentru solişti
ca şi cel de teatru în acte, scene şi ,cor şi orchestră în care pasajele cântate
tablouri alternează cu cele vorbite şi are un
3. La alcătuirea unui astfel de spectacol conţinut comic.
îşi aduc contribuţia mai multe arte: 2.Când a apărut opereta? 2. opereta a luat naştere din opera
- literatura cu libretul comică spre jumătatea secolului al XIX-
- muzica prin numere orchestrale, lea.
vocale… 3.Care este deosebirea dintre operă 3. opereta se deosebeşte de operă prin
- arta dramatică prin jocul de scenă al şi operetă? simplitatea subiectului şi prin
interpreţilor actori, - stilul mai uşor, părţile vorbite sunt mai
- coregrafia prin scenele de dans frecvente, iar muzica se limitează la o
- artele plastice prin costume, machiaj serie de cuplete, încadrate de câteva
şi decor. ansambluri şi unele şi celelalte fiind
4. Spectacolul de operetă începe de acompaniate discret de orchestră.
obicei cu o uvertură – uvertura este -caracterul preponderent comic şi
partea orchestrală ce deschide un 4.- care sunt principalii compozitori de optimist al operetei
spectacol de operă, operetă sau balet. operetă? 4.- Jacques Offenbach, Johann Strauss
(fiul), Alexandru Flechtenmacher, Ciprian
Porumbescu,

8
Anexa2.
Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat

S-ar putea să vă placă și