Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 3.05.2018
Profesor: Diaconescu Oana
Unitatea de învățământ: Școala gimnazială nr.46 – București
Clasa: a V-a C
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învățare: A trăi împreună cu ceilalți. Modele din Vechiul Testament
Titlul lecției: Respectul, în lumina credinței
Tipul lecției: transmitere și însușire de cunoștințe

Competențe generale:

1. utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestari ale credinței
2. manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în societate, în acord cu valorile religioase
3. respectarea experiențelor din viata de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității și diversității religioase

Competențe specifice:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :


C1 – să explice rolul unor personalități din Vechiul Testament în istoria mântuirii/devenirea umanității
C2 – să identifice învățăturile moral-religioase din text
C3 – să precizeze importanța respectului față de Dumnezeu și față de semeni
C4 – să exemplifice modalități de manifestare ale respectului în viața de zi cu zi

Strategia didactică

1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul, observarea dirijată, metoda „știu- vreau să știu-am învățat,
explicația, metoda exploziei stelare, modelele biblice-arhetipuri umane in transmiterea valorilor

1
2. Mijloace de învățământ: Biblia, Manual pentru clasa a V-a, caietul elevului, fișa de lucru, icoana, baloane
3. Forme de organizare a activităților: activitate individuală și activitate frontală.

Resurse
Oficiale: 1. Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a V-a (din 2017);
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V-a;
3.Unitatea de învățare –Viața împreună cu semenii
Temporale: număr de lecţii – 1
durata – 50 min
Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1982.
2. Benga Cristina, Ciachir Aurora, Ghițiu M., Niculae I., Religie –cultul ortodox, Editura Corint, București, 2017
3. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura „Polirom”, Iași, 1999.
4. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", Iași, 1998.
5. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

2
DEMERSUL DIDACTIC
Nr. Etapele lectiei Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace Forme de Evaluare
crt. op. (min.) organizare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- salutarea elevilor - elevii răspund la salut Exercițiul de


1. Momentul 3' - rugăciunea „Hristos a înviat” - elevii rostesc rugăciunea rugăciune Obs.
organizatoric - notez absențele și realizez managementul clasei pentru -elevii se pregatesc pentru lecție Icoana Activitate comportame
începerea activității didactice care urmează să se frontală ntului
desfășoare elevilor

Pregătirea Profesorul va solicita elevilor completarea unui rebus -Elevi vor completa rebusul și vor
elevilor pentru (anexa 1) pentru a descoperi subiectul lecției de zi. descoperi cuvântul pe verticală Activitate Aprecieri
2. receptarea 5’ „respect”. Exercițiul Fișa de lucru individuală verbale
noilor
cunoștințe

Anunțarea
titlului și a 3' Se anunță și se scrie pe tablă titlul noii lecții : Respectul în - elevii ascultă cu atenție și Explicația Caietul
3. obiectivelor lumina credinței . notează în caiete elevului Activitate
lecției Se precizează obiectivele lecției frontală

Propun elevilor să noteze pe fişe (anexa 2) tot ce știu/ sau - Îşi notează informaţii despre Caietul
4. Comunicarea / 15' cred că ştiu despre respectul față de Dumnezeu. « respectul față de Dumnezeu » Explicația elevului Activitate
însușirea C1 Numesc elevii să citească informaţiile din fişe şi notez în tabel la rubrica Știu, după care frontală Observarea
noilor informaţiile cu care sunt toţi de acord în tabel la rubrica le citesc. Știu-Vreau să dirijată
cunoștințe Ştiu. Cer elevilor să precizeze ce informaţii ar dori să afle știu-Am învățat Fișa cu tabelul
în legătură cu „Respectul, în lumina credinței”şi notez Formulează întrebări în legătură Știu/Vreau să
C2 întrebările în coloana Vreau să ştiu. Pentru a găsi cu noutățile pe care vor să le afle știu/Am Activitate
răspunsuri la întrebările din rubrica Vreau să știu propun şi le notează în coloana Vreau să învățat individuală
acestora să citească lecţia din manual. ştiu.

Solicit elevilor să revină la întrebările pe care le-au Citesc conştient şi activ lecţia. Manualul de
formulat înainte de a citi textul şi să găsească răspunsuri la religie
acestea.
Notez în coloana Am învăţat răspunsurile corecte la Revin la întrebările pe care le-au
C3 întrebări, dar şi informaţiile noi găsite în text despre formulat şi selectează din text

3
respect, în lumina credinței: răspunsurile corecte la acestea.
C4 - un om credincios este plin de respect față de legile lui Notează în caiete sau în coloana
Dumnezeu, față de cei din jur și față de sine Am învăţat răspunsurile la
-credința, nădejdea și dragostea sunt virtuțile ce sporesc întrebări găsite în text.
respectul de sine -modelele
-modelele biblice, printre care Ruth și Noemi, (David și biblice-
Ionatan) au un rol pedagogic pentru viața noastră arhetipuri
umane
- Profesorul oferă spre rezolvare elevilor o fișă de lucru
Fixarea C1 (anexa 3) ce se rezolvă prin metoda exploziei stelare. În Elevii rezolvă fișa în timpul Metoda Fișa de lucru Activitate Aprecieri
și centru este cuvântul „respect”, iar pe lângă sunt întrebări acordat. exploziei stelare individuală verbale
sistematizarea C2 legate de subiect ( ce…, cine…., când…, de ce….,
noilor 10' unde…..)
6. cunoștințe C3 - Profesorul verifică oral rezolvarea fișei.
- Profesorul adresează elevilor „întrebările cu tâlc” de la -Elevii formulează răspunsurile și Conversația Manualul
C4 pg. 61 din manualul de religie. răspund la întrebări.

7. Asocierea, Profesorul solicită elevilor să rezolve exercițiile de la Elevii rezolvă exercițiile. Exercitiul
generalizarea Condeiul priceput, pg. 61 din manual. Apoi solicită citirea -Elevii numiți răspund la Activitate
și aplicarea 8' textului de la „Ancore ale credinței” și răspunderea la rezolvarea exercițiilor si Conversația Caietul pentru frontală
cunoștințelor întrebări. întrebărilor. elevi
Profesorul va oferi dintr-un coșulet baloane mici. Va Elevii aleg balonul, îl umflă și Activitate Aprecieri
solicita elevilor să scrie cuvântul-cheie care descrie scriu pe el. Baloane individuală verbale
O4 schimbarea de ar avea nevoie.

8. Precizarea și Profesorul precizează tema pentru acasă: citirea Lecturii - elevii notează și primesc
explicarea 1' de la pg. 62. explicații referitor la modul în Explicația
temei pentru care vor rezolva tema
acasă
Aprecierea Se fac aprecieri generale și individuale privind pregătirea - elevii ascultă aprecierile
activității 2' elevilor cât și implicarea lor în predarea noilor cunoștințe. făcute de profesor Explicația Activitate Aprecieri
9. elevilor frontală verbale
Obs.
10. Încheierea 1' - rostesc rugăciunea împreună cu elevii, salut și ies din - elevii rostesc rugăciunea și Exercițiul de Icoana Activitate comportame

4
activității sala de curs. răspund la salut rugăciune frontală ntului
elevilor

Anexa 1

5
REBUS
Completați rebusul:

1. A fost creat de Dumnezeu în a doua zi (văzduh).


2. Dumnezeu a creat lumea în …..zile.
3. Omul este creat cu trup și ………..
4. Țară în care Iosif a ajuns după ce a fost vândut.
5. Acest prooroc a despărțit Marea Roșie.
6. ……………..cuprinde cele 10 porunci.
7. Vechiul ………………cuprinde multe modele de credință.

6
Anexa 2
Fişă de lucru
ŞTIU /VREAU SĂ ŞTIU/ AM ÎNVĂŢAT

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT

7
Anexa 3 CE?

DE
PE
CINE?

RESPECT

CAND?
CUM?

S-ar putea să vă placă și