Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

Data : 07.12.2021
Clasa : I-a
Unitatea de învăţământ : Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman”
Disciplina : Religie Ortodoxă
Aria curriculară : Om şi societate
Profesor : Nicolae Bogdan-Cătălin
Unitatea de învăţare : Sfinţii, prietenii copiilor
Conţinutul învăţării : Sfântul Nicolae – prietenul copiilor
Tipul lecţiei : Mixtă
Scopul lecţiei : Recunoaşterea în faptele sfinţilor, modele de comportament creştin.

Competenţe specifice:
- argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului copilului faţă de cele sfinte;
- explicarea importanţei prezenţei exemplului sfinţilor în viaţa spirituala a copilului;
- formarea virtuţilor creştine;
- consolidarea comportamentului religios-moral.

Obiective operaţionale:
a) cognitiv-formale: - să explice cum îi poate ajuta Sfântul Nicolae pe copii în apropierea sărbătorilor;
- să conştientizeze dragostea sfinţilor faţă de copii.
b) afectiv-atitudinale: - să manifeste interes pentru lecţie;
- să-şi dezvolte latura afectivă prin exemplul pildelor folosite.
c) psiho-motorii: - să adopte o poziţie corectă în timpul rugăciunii;
- să manifeste evlavie şi respect pentru cele sfinte.

Strategia didactică:
Resurse:
1. Procedurale: povestirea, explicaţia, exemplul;
2. Materiale: Sfânta Scriptură, icoane - slide-uri de prezentare, fişa de lucru;
3. Forme de organizare: frontală, independentă, de grup.
Principii didactice:
1. Principiul accesibilităţii;
2. Principiul învăţării active şi conştiente;
3. Principiul hristocentric;
4. Principiul eclesiocentric.
Resurse temporale: 40 minute.
Locul de desfăşurare: sala de curs.
Resurse bibliografice:
1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1990;
2. Mica Biblie
3. Credinţa ortodoxă, Editura Trinitas, Iaşi, 1996;
4. Popescu, Olga Proiectarea pedagogică a învăţării religiei în şcoală, Editura Aramis, Bucureşti, 2002.
5. Şebu, Pr. Prof: Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura "
Reîntregirea" Alba Iulia, 2000;
Desfăşurarea activităţii

Nr.
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
Crt.
1 2 3 4
Profesorul salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei. Elevii răspund la salut,
Momentul Notează absenţele şi realizează managementul spun rugăciunea şi se
1.
organizatoric clasei pentru începerea activităţii didactice care pregătesc pentru începerea
urmează să se desfăşoare. activităţii didactice.
Reactualizarea Profesorul verifică cunoştinţele copiilor despre Elevii răspund la
2.
cunoştinţelor Sfântul Nicolae. întrebările profesorului.
Profesorul le vorbeşte elevilor despre importanţa
Elevii ascultă cu atenţie.
3. Captarea atenţiei prezenţei sfinţilor în viaţa creştinului. Sfântul
Nicolae – exemplu de milostenie creştină.
Elevii îşi vor nota în caiete
Anunţarea Profesorul anunţă şi scrie pe tablă data şi titlul data şi titlul lecţiei,
4.
titlului lecţiei: “Sfântul Nicolae – prietenul copiilor”. ascultând cu atentie
explicaţiile profesorului.
Profesorul va prezenta noţiunile legate de temă,
încercând să ţină o prelegere în faţa elevilor despre
Dirijarea învăţării
viaţa şi faptele Sfântului Nicolae. Ideile principale Elevii vor fi atenţi la
-
se vor referi la: conţinutul prezentării şi
5. comunicarea /
1. Când a trăit Sfântul Nicolae; vor nota planul simplu de
însuşirea noilor
2. De ce a ajutat Sfântul Nicolae copii nevoiaşi; idei principale.
cunoştinţe
3. Cum este perceput actul de milostenie;
4. Sfântul Nicolae a arătat dragoste faţă de copii.
Elevii vor fi antrenaţi în
Asocierea şi Profesorul va pune accent pe dragostea Sfântului discuţii simple legate de
6.
generalizarea Nicolae manifestată faţă de copii. evenimentul sărbătoririi
Sfântului Nicolae.
Evaluarea
performanţelor şi În încheiere, profesorul va prezenta pe scurt ideile
7. Elevii ascultă cu atenţie.
asigurarea feed- principale ale lecţiei.
back-ului
Elevii primesc fişele de
Profesorul le va solicita elevilor să rezolve
8. Aplicarea lucru şi încep sarcina dată
individual cerinţa fişei de lucru prezentate.
de profesor.
Asigurarea Profesorul va lectura elevilor o mică istorioară în
9. Elevii ascultă cu atenţie
transferului scopul formării deprinderilor morale ale elevilor.
Încheierea Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, Elevii rostesc rugăciunea
10.
activităţii salută şi iese din sală şi răspund la salut

S-ar putea să vă placă și