Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECTIE

Data:25-29.11.2013
Propunător: Ciobanu Vasile Bogdan
ȘCOALA Gimnazială Filipești
Clasa a VIII-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie Ortodoxă
Unitatea de ȋnvățăre: Exprimarea ȋnvățăturii creștine
Subiectul lecției: Biserica locaș de ȋnchinare
Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoştinţe despre Biserică - instituţie, Biserică - comunitate, Biserică – „Trup al lui Hristos”;
sensibilizarea elevilor faţă de valorile creştinismului.

Tipul lecției: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe


Competențe generale:
CG.2Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase ȋn diferite context de comunicare
CG.3 Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente.
Competente specifice:
2.1 Utilizarea în diferite contexte a expresiilor şi a noţiunilor religioase nou învăţate, realizând corelaţii interdisciplinare
(istorie, literatură, muzică, geografie, artă)

3.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă


Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
a) cognitive
OC1- să definească Biserica;

OC2 - să precizeze momentul întemeierii Bisericii;

OC3 - să enumere condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a deveni membră a Bisericii;

OC4 - să argumenteze însuşirile Bisericii;

OC5 - să explice rolul Bisericii în viaţa credinciosului ortodox şi rolul credinciosului în viaţa Bisericii;

b) afective
OA1: elevii vor participa cu placere și interes la lecție
OA2: se vor mobiliza pentru sarcinile date
Obiective formativ-educative:
– să conştientizeze importanţa comuniunii omului cu Dumnezeu

Strategia didactică
Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observarea dirijată, lectura, meditaţia religioasă.
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, Biblia sau Sfȃnta Scriptură
Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, acivitate individuală.
Resurse
Oficiale : Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VIII-a;
Planificarea calendaristică orientativă;
Proiectarea unităţii de învăţare.
Temporale: număr de lecţii: 1;
durata: 50’.
Bibliografice
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1982.
2. Branişte, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica generală , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1993.
3. Păcurariu, Pr. Prof. Dr. Mircea, Predici, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2000.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba
Iulia, 2000.
6. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodox pentru clasa a VIII - a, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2001.
7. Opriş, Dorin, Opriş, Monica, „Metode active de predare învăţare. Modele şi aplicaţii la religie”, Editura „Sf. Mina”, Iaşi,
2006.

.
Nr Etapele lecţiei Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea Metode şi Mijloace Forme de
crt op. elevului procedee de organizare
învăţămâ
nt

1. Captarea 1 E deschisă orișicui


atenției • Biserica o conversatia
Este casa Domnului

2. Anunţarea 2  Se anunţă si se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei : Biserica locaș de Elevii scriu data explicatia
subiectului ȋnchinare şi titlul în caiete
lecţiei şi a  Se precizează obiectivele lecţiei. şi ascultă
obiectivelor explicatiile
lecției profesorului.

3. Actualizarea 10 • Se adresează elevilor următoarele întrebări:  Elevii o explicaţia o activitate


cunostintelor - Cine este Sfȃntul Ioan Iacob? răspund la frontală
ȋnsusite - Ce poezii a scris? solicitările
-Cȃnd este sărbătorit? profesorului.
anterior
-Dați exemple de cărți religioase pe care le-ați citit?

4. Prezentarea 2 Le reamintesc elevilor că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, S-a făcut om, a  Elevii Noul
noului conținut pătimit, S-a răstignit şi a înviat, S-a înălţat la ceruri şi a stat de-a dreapta urmăresc Testament
Tatălui pentru viaţa şi mântuirea lumii întregi. cu atenţie. Activitate
Lectura frontala
- Elevii urmăresc explicaţiile profesorului.
OC expresiv
Apoi le adresez următoarele întrebări: ă
1
- Ce le-a promis Mântuitorul Apostolilor, înainte de înălţarea Sa la cer?"
„- Vă voi trimite vouă pe Mângâietorul şi Acela vă va învăţa pe voi
toate."
„- S-au împlinit cele spuse de Iisus?"
„ - Da."
„-Când s-a împlinit făgăduinţa Mântuitorului?"
„- La Pogorârea Duhului Sfânt."
Le cer să prezinte, pe scurt, evenimentele petrecute atunci.
- un elev relatează evenimentele, iar ceilalţi ascultă cu atenţie.
Precizare:
După pogorârea Duhului Sfânt şi după cuvântarea Sfântului Apostol
Petru, s-au botezat “ca la trei mii de suflete” (F.A. 2,1-41). În acest
mod, a luat naştere, în chip văzut, Biserica lui Iisus Hristos, în
Ierusalim, în urmă cu două mii de ani.
5. 20 Adresez elevilor următoarele întrebări: • Elevii
„- Ce este Biserica?" ascultă cu
Dirijarea - ... un locaş de cult în care se adună creştinii pentru a se ruga." atenţie. Lectura Biblia
ȋnvățării - Elevii dau şi alte variante de răspuns ...
Precizare:
Biserica este şi instituţia sfântă întemeiată de Domnul nostru Iisus
Conversatia
Hristos pentru mântuirea şi sfinţirea credincioşilor, constând din
Activitate
oameni care au aceeaşi credinţă şi care se împărtăşesc cu aceleaşi Sfinte
frontală
Taine.
Observaţie:
Voi nota pe tablă definiţia Bisericii, de mai sus, explicându-se elevilor că
în Revelaţie nu găsim vreo definiţie a Bisericii, ci numai unele descrieri
ale ei.
- elevii notează în caiete definiţia Bisericii;
Precizare:
Există şi un înţeles spiritual al Bisericii, despre care vorbeşte foarte
frumos Sf. Ap. Pavel.
Voi propune elevilor să descopere un alt sens al Bisericii, indicându-le să
citească cu atenţie textele scripturistice:
- elevii citesc cu atenţie textele scripturistice indicate;
- „...L-a dat pe El (Hristos) cap Bisericii, care este Trupul Lui.” (Efeseni
1,22-23)
- „Căci precum .Trupul unuLeste şi.are mădulare multe. Iar toate
mădularele trupului, multe fiind, sunt un trup aşa şi Hristos ... Iar voi
sunteţi Trupul lui Hristos şi mădularele (fiecare) în parte.” (I Corinteni 12-
12, 27)
Adresez elevilor următoarele întrebări:
„ - Ce este Biserica, conform Efeseni 1,22-237"?
- Trupul lui Iisus.
„ - Cu cine este asemănată Biserica, Trupul lui Hristos, conform I
Corinteni 12, 12,27?" - ...................................
Precizare:
Asemănarea făcută de Sfântul Apostol Pavel este impresionantă.
Corpul omenesc este o unitate desăvârşită, alcătuită din mai multe organe,
toate hrănite de acelaşi sânge.
Acelaşi fapt se petrece şi în trupul duhovnicesc al Bisericii. Biserica -
Elevii noteaza ȋn
Trupul lui Hristos, este alcătuită din oamenii care au aceeaşi credinţă -
caiete afirmațiile
„mădulare" ale Trupului.
profesorului
Puterea trupului biologic este sângele care circulă în artere şi poartă hrana
şi oxigenul trebuitor, iar puterea Bisericii este Duhul Sfânt, prin care
Mântuitorul împărtăşeşte harul Său mântuitor în Sfintele Taine.
Aceste taine nu pot fi înţelese îndeajuns cu mintea, dar credem în ele.
- elevii ascultă cu atenţie;
Voi continua prezentarea noilor cunoştinţe solicitându-i pe elevi, ori de
OC câte ori este posibil:
2 - elevii ascultă cu atenţie;
Biserica, asemenea Mântuitorului, are două înfăţişări: una văzută şi alta Explicatia
nevăzută. Are o înfăţişare văzută, pentru că este pe pământ, având
membrii văzuţi, cu o conducere bisericească văzută, cu slujbe văzute. Dar
are şi o înfăţişare nevăzută, căci nevăzut este întemeietorul şi Capul ei,
nevăzută este lucrarea Sfântului Duh în ea, şi nevăzută este legătura
duhovnicească care uneşte toate mădularele Bisericii între ele, dar şi cu
Iisus Hristos."
- Cine a întemeiat Biserica creştină?"
- Mântuitorul
„- Când a fost întemeiată Biserica?"
- ..................
Precizare:
Mântuitorul a întemeiat Biserica Sa, în chip nevăzut, prin jertfa pe cruce
(Faptele Apostolilor 20, 28), iar în chip văzut, în ziua Cincizecimii
(Faptele Apostolilor 2,41).
Observaţie:
Voi nota pe tablă când a întemeiat Mântuitorul Biserica.
- elevii notează în caiete când a întemeiat Mântuitorul Biserica;
„- Cine sunt consideraţi membri ai Bisericii?"
„ - ........................ „
Precizare:
Membrii Bisericii sunt consideraţi toţi credincioşii botezaţi în numele
Sfintei Treimi, care mărturisesc aceeaşi credinţă, care se împărtăşesc cu
aceleaşi Sfinte Taine şi care stau sub cârmuirea văzută a aceleaşi ierarhii
bisericeşti, atât cei drepţi, cât şi cei păcătoşi, după cum ne-a arătat şi
Mântuitorul prin mai multe pilde: pilda neghinei, pilda celor zece fecioare
şi aşa mai departe.
Dar nu numai credincioşi vii, ci şi cei adormiţi în dreapta credinţă sunt
socotiţi membri ai Bisericii. Aceştia alcătuiesc Biserica „triumfătoare”,
pentru că ei au trecut pragul acestei vieţi de luptă .
Credincioşii vii formează Biserica „luptătoare”, pentru că luptă împotriva
păcatului.
Amândouă aceste Biserici alcătuiesc acelaşi Trup al lui Hristos, fiind
legate prin virtutea iubirii, care se arată, pe de o parte, prin rugăciunile
celor vii pentru cei morţi, iar pe de altă parte, prin mijlocirea celor
adormiţi pentru cei care mai sunt încă în această viaţă.
„- Ce mărturisim noi prin articolul 9 din Crez?"
„ - (cred) într-una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică."
„- De ce credem în Biserică?"
„ - ... pentru că ea ne uneşte cu Dumnezeu, pentru că în
ea se află neîncetat Hristos şi Sf. Duh, pentru că ne pregăteşte pentru
mântuire."
Precizare:
Sf. Ciprian susţine că „în afara Bisericii nu este mântuire” şi că „cine n-
are Biserica de mamă nu poate avea pe Dumnezeu de tată”.
„- Care sunt însuşirile Bisericii, aşa cum rezultă din Crez?"
„- Unitatea, sfinţenia, sobomicitatea şi apostolicitatea."
Voi anunţa o activitate pe echipe şi se organizează elevii în patru echipe.
Le prezint sarcinile de lucru:
1. Într-un minut, fiecare echipă îşi alege un lider,.
2. Liderul va veni la profesor şi va extrage un plic ce conţine o fişă cu
câteva texte scriptunstice ce trebuie citite de către toţi membrii echipelor
pentru a argumenta o însuşire a Bisericii.
3. Membrii echipelor vor argumenta însuşirea Bisericii care reiese din
textele scriptunstice citite, completând fişa de lucru în spaţiul indicat.
4. După ce toţi membrii unei echipe au rezolvat sarcinile de lucru
precizate mai sus, aceştia se consultă între ei şi vor completa rezultatele
echipei pe o coală mare de hârtie ce va fi afişată la tablă de liderul echipei.
5. Timp de lucru: 10'
- elevii răspund solicitărilor profesorului;
Discutăm rezultatele prezentate de liderii fiecărei echipe şi facem
completări.

Biserica este una pentru că: Biserica este sfântă pentru că:
- unul este Dumnezeu; - Sfânt este întemeietorul şi
- unul este Iisus Hristos, Capul şi Capul ei, Hristos;
întemeietorul ei; - Sfânt este Duhul care
- unul este Duhul Sfânt sălăşluit în sălăşluieşte în ea;
ea; - Sfânt este scopul urmărit de
- una este credinţa şi învăţătura ea: sfinţirea şi mântuirea;
Bisericii;
Biserica este sobornicească pentru că: Biserica este apostolică
- ea cuprinde pe credincioşii din toate pentru că:
locurile, din toate timpurile; - este întemeiată de Iisus
- este unitară, vie, activă, pe întreg Hristos pe temelia Sf.
pământul; Apostoli;
- modul de conducere a Bisericii - a fost răspândită în lume şi
stă pe temelia sinoadelor organizată de Sf. Apostoli;
ecumenice; - păstrează neschimbată
- sinoadele ecumenice sau soboarele a învăţătura dată de
toată lumea sunt autoritatea cea mai Mântuitorul prin Sfinţii
înaltă a obştii creştine. Apostoli, precum şi darurile Sf.
Duh primite de Sf.
Apostoli.

Observaţie:

În timp ce liderul unei echipe prezintă rezultatele, ceilalţi elevi


completează fişa lor de lucru.

6. Obținerea 5 Dați exemple de mănăstiri și biserici vechi de la noi din țară Elevii dau Exercitiu o activitate
performanței variante de individuală
răspuns.

7. Feedbackul OC 5 Voi formula pentru elevi mai multe cerinţe:  Elevii Conversaţia
(Asigurarea 3,4, 1. Definiţi Biserica. răspund
conexiunii 5 2. Precizaţi când a fost întemeiată Biserica.
inverse) 3. Enumeraţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o Explicaţia
persoană pentru a fi membră a Bisericii.
4. Argumentaţi însuşirile Bisericii.

8. Evaluarea 2 Fac aprecieri generale și individuale, acord stimulente

9- Asigurarea 3 Anunţ tema pntru acasă şi dau explicaţiile necesare. Explicatia Activitate
retenţiei şi Elevii notează frontala
10
a transferului „- Citiţi cu atenţie lecţia şi formulaţi câteva învăţături pentru sufletul tema pe caiete.
vostru, ţinând cont de afirmaţia Sf. Ap. Pavel „Biserica este Trupul
lui Hristos”.
- elevii notează tema şi ascultă explicaţiile primite;

S-ar putea să vă placă și