Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic_Relige ortodoxă

Proiect didactic

Propunător:
Data:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a VIII – a C
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: „Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe mixtă
Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoştinţe despre Biserică - instituţie, Biserică - comunitate, Biserică – „Trup al lui Hristos”;
sensibilizarea elevilor faţă de valorile creştinismului.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
01 - să definească Biserica;
02 - să precizeze momentul întemeierii Bisericii;
03 - să enumere condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a deveni membră a Bisericii;
04 - să argumenteze însuşirile Bisericii;
05 - să explice rolul Bisericii în viaţa credinciosului ortodox şi rolul credinciosului în viaţa Bisericii;
06 - să explice titlul lecţiei.

Obiective formativ-educative:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
07 – să conştientizeze importanţa comuniunii omului cu Dumnezeu.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, lectura, argumentarea, expunerea
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, fişe de lucru (1,2,3,4,5), Planşa Pilda viţei de vie şi a mlădiţelor, marker, coală Ao.
3. Forme de organizare a activităţilor: activitate individuală şi frontală şi activitate pe echipe.

Resurse bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1982.
2. Branişte, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica generală , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1993.
3. Păcurariu, Pr. Prof. Dr. Mircea, Predici, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

Prof. Diana Cornea, Şc. 08 „D. Cantemir” Oradea 1


Proiect didactic_Relige ortodoxă
6. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodox pentru clasa a VIII - a, Editura „Sf. Mina", Iaşi, 2001.
7. Opriş, Dorin, Opriş, Monica, „Metode active de predare învăţare. Modele şi aplicaţii la religie”, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2006.

DEMERSUL DIDACTIC

Ob. Metode Forme


Mijloace
Nr. Secvenţele op. şi de Evaluare
Timp CONŢINUTUL INSTRUCTIV - EDUCATIV de învăţă-
crt. lecţiei proce- organi-
mânt
dee zare
- salut elevii, rostesc rugăciunea cu ei;
- notez absenţele şi realizez managementul clasei pentru începerea activităţii
Momentul 1' didactice care urmează să se desfăşoare; Exerci- Activi-
1.
organizatoric ţiul tate
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea orei; frontală

Le reamintesc elevilor că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, S-a făcut om, a pătimit, Explica- Activi-
S-a răstignit şi a înviat, S-a înălţat la ceruri şi a stat de-a dreapta Tatălui pentru viaţa ţia tate
şi mântuirea lumii întregi. frontală
- Elevii urmăresc explicaţiile profesorului.
Apoi le adresez următoarele întrebări: Conver- Activi- Aprecieri
- Ce le-a promis Mântuitorul Apostolilor, înainte de înălţarea Sa la cer?" saţia tate verbale
„- Vă voi trimite vouă pe Mângâietorul şi Acela vă va învăţa pe voi toate." frontală
Pregătirea
„- S-au împlinit cele spuse de Iisus?"
elevilor pentru
„ - Da."
2. receptare 3'
„-Când s-a împlinit făgăduinţa Mântuitorului?"
noilor
„- La Pogorârea Duhului Sfânt."
cunoştinţe
Le cer să prezinte, pe scurt, evenimentele petrecute atunci. Expune- Activi- Aprecieri
- un elev relatează evenimentele, iar ceilalţi ascultă cu atenţie. rea tate verbale
Precizare: frontală
După pogorârea Duhului Sfânt şi după cuvântarea Sfântului Apostol Petru, s-au
botezat “ca la trei mii de suflete” (F.A. 2,1-41). În acest mod, a luat naştere, în chip Explica- Activi-
văzut, Biserica lui Iisus Hristos, în Ierusalim, în urmă cu două mii de ani. ţia tate
frontală
Astăzi vom vorbi despre „Biserica lui Hristos - comuniunea oamenilor cu Activi-
Anunţarea Dumnezeu”. Vom defini, împreună, Biserica; ne vom reaminti momentul când a luat Explica- tate
titlului şi a 1' fiinţă. Vom afla condiţiile pe care trebuie să le îndeplinim pentru a deveni mmbri ai ţia frontală
3.
obiectivelor Bisericii. Apoi, vom încerca să explicăm rolul Bisericii în viaţa credinciosului
lecţiei ortodox, dar şi rolul credinciosului în viaţa Bisericii şi aşa mai departe.
- Elevii notează pe caiete data şi titlul lecţiei; ascultă explicaţiile profesorului.
4. Comunicarea/ 20' Adresez elevilor următoarele întrebări: Conver- Activi- Aprecieri
însuşirea noilor „- Ce este Biserica?" saţia tate verbale

Prof. Diana Cornea, Şc. 08 „D. Cantemir” Oradea 2


Proiect didactic_Relige ortodoxă
cunoştinţe - ... un locaş de cult în care se adună creştinii pentru a se ruga." frontală
- Elevii dau şi alte variante de răspuns ...
Precizare:
Biserica este şi instituţia sfântă întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos pentru Explica- Activi-
mântuirea şi sfinţirea credincioşilor, constând din oameni care au aceeaşi credinţă ţia tate
şi care se împărtăşesc cu aceleaşi Sfinte Taine. frontală
Observaţie:
Voi nota pe tablă definiţia Bisericii, de mai sus, explicându-se elevilor că în
Revelaţie nu găsim vreo definiţie a Bisericii, ci numai unele descrieri ale ei.
- elevii notează în caiete definiţia Bisericii;
Precizare:
Există şi un înţeles spiritual al Bisericii, despre care vorbeşte foarte frumos Sf. Ap.
Pavel.
Voi propune elevilor să descopere un alt sens al Bisericii, indicându-le să citească Sfânta Activi-
cu atenţie textele scripturistice: Lectura Scriptura tate
- elevii citesc cu atenţie textele scripturistice indicate; indivi-
- „...L-a dat pe El (Hristos) cap Bisericii, care este Trupul Lui.” (Efeseni 1,22-23) duală
- „Căci precum .Trupul unuLeste şi.are mădulare multe. Iar toate mădularele
trupului, multe fiind, sunt un trup aşa şi Hristos ... Iar voi sunteţi Trupul lui Hristos
şi mădularele (fiecare) în parte.” (I Corinteni 12- 12, 27)
Adresez elevilor următoarele întrebări: Conver- Activi- Aprecieri
„ - Ce este Biserica, conform Efeseni 1,22-237"? saţia tate verbale
- Trupul lui Iisus. frontală
„ - Cu cine este asemănată Biserica, Trupul lui Hristos, conform I Corinteni 12,
12,27?" - ...................................
Precizare:
Asemănarea făcută de Sfântul Apostol Pavel este impresionantă.
Corpul omenesc este o unitate desăvârşită, alcătuită din mai multe organe, toate
hrănite de acelaşi sânge.
Acelaşi fapt se petrece şi în trupul duhovnicesc al Bisericii. Biserica - Trupul lui Explica- Activi-
Hristos, este alcătuită din oamenii care au aceeaşi credinţă - „mădulare" ale ţia tate
Trupului. frontală
Puterea trupului biologic este sângele care circulă în artere şi poartă hrana şi
oxigenul trebuitor, iar puterea Bisericii este Duhul Sfânt, prin care Mântuitorul
împărtăşeşte harul Său mântuitor în Sfintele Taine.
Aceste taine nu pot fi înţelese îndeajuns cu mintea, dar credem în ele.
- elevii ascultă cu atenţie; Expune- Activi-
Voi continua prezentarea noilor cunoştinţe solicitându-i pe elevi, ori de câte ori este rea tate
posibil: frontală
- elevii ascultă cu atenţie;
Biserica, asemenea Mântuitorului, are două înfăţişări: una văzută şi alta nevăzută.

Prof. Diana Cornea, Şc. 08 „D. Cantemir” Oradea 3


Proiect didactic_Relige ortodoxă
Are o înfăţişare văzută, pentru că este pe pământ, având membrii văzuţi, cu o
conducere bisericească văzută, cu slujbe văzute. Dar are şi o înfăţişare nevăzută, căci
nevăzut este întemeietorul şi Capul ei, nevăzută este lucrarea Sfântului Duh în ea, şi
nevăzută este legătura duhovnicească care uneşte toate mădularele Bisericii între ele,
dar şi cu Iisus Hristos."
- Cine a întemeiat Biserica creştină?" Conver- Activi- Aprecieri
- Mântuitorul saţia tate verbale
„- Când a fost întemeiată Biserica?" frontală
- ..................
Precizare:
Mântuitorul a întemeiat Biserica Sa, în chip nevăzut, prin jertfa pe cruce (Faptele Explica- Activi- Aprecieri
Apostolilor 20, 28), iar în chip văzut, în ziua Cincizecimii (Faptele Apostolilor ţia tate verbale
2,41). frontală
Observaţie:
Voi nota pe tablă când a întemeiat Mântuitorul Biserica. Conver- Activi- Aprecieri
- elevii notează în caiete când a întemeiat Mântuitorul Biserica; saţia tate verbale
„- Cine sunt consideraţi membri ai Bisericii?" frontală
„ - ........................ „
Precizare:
Membrii Bisericii sunt consideraţi toţi credincioşii botezaţi în numele Sfintei Treimi,
care mărturisesc aceeaşi credinţă, care se împărtăşesc cu aceleaşi Sfinte Taine şi care
stau sub cârmuirea văzută a aceleaşi ierarhii bisericeşti, atât cei drepţi, cât şi cei Explica- Activi-
păcătoşi, după cum ne-a arătat şi Mântuitorul prin mai multe pilde: pilda neghinei, ţia tate
pilda celor zece fecioare şi aşa mai departe. frontală
Dar nu numai credincioşi vii, ci şi cei adormiţi în dreapta credinţă sunt socotiţi
membri ai Bisericii. Aceştia alcătuiesc Biserica „triumfătoare”, pentru că ei au trecut
pragul acestei vieţi de luptă .
Credincioşii vii formează Biserica „luptătoare”, pentru că luptă împotriva păcatului.
Amândouă aceste Biserici alcătuiesc acelaşi Trup al lui Hristos, fiind legate prin
virtutea iubirii, care se arată, pe de o parte, prin rugăciunile celor vii pentru cei
morţi, iar pe de altă parte, prin mijlocirea celor adormiţi pentru cei care mai sunt
încă în această viaţă. Conver- Activi- Aprecieri
„- Ce mărturisim noi prin articolul 9 din Crez?" saţia tate verbale
„ - (cred) într-una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică." frontală
„- De ce credem în Biserică?"
„ - ... pentru că ea ne uneşte cu Dumnezeu, pentru că în ea se află
neîncetat Hristos şi Sf. Duh, pentru că ne pregăteşte pentru mântuire."
Precizare: Explica- Activi-
Sf. Ciprian susţine că „în afara Bisericii nu este mântuire” şi că „cine n-are Biserica ţia tate
de mamă nu poate avea pe Dumnezeu de tată”. frontală
„- Care sunt însuşirile Bisericii, aşa cum rezultă din Crez?"

Prof. Diana Cornea, Şc. 08 „D. Cantemir” Oradea 4


Proiect didactic_Relige ortodoxă
„- Unitatea, sfinţenia, sobomicitatea şi apostolicitatea." Conver- Activi- Aprecieri
Voi anunţa o activitate pe echipe şi se organizează elevii în patru echipe. saţia tate verbale
Le prezint sarcinile de lucru: frontală
1. Într-un minut, fiecare echipă îşi alege un lider,.
2. Liderul va veni la profesor şi va extrage un plic ce conţine o fişă cu câteva texte
scriptunstice ce trebuie citite de către toţi membrii echipelor pentru a argumenta o
însuşire a Bisericii. Explica- Activi-
3. Membrii echipelor vor argumenta însuşirea Bisericii care reiese din textele ţia tate
scriptunstice citite, completând fişa de lucru în spaţiul indicat. frontală
4. După ce toţi membrii unei echipe au rezolvat sarcinile de lucru precizate mai sus,
aceştia se consultă între ei şi vor completa rezultatele echipei pe o coală mare de Argu- Fişe de Activi-
hârtie ce va fi afişată la tablă de liderul echipei. menta- lucru nr. tate
5. Timp de lucru: 10' rea (1), (2), indivi-
- elevii răspund solicitărilor profesorului; (3) şi (4) duală
Discutăm rezultatele prezentate de liderii fiecărei echipe şi facem completări. Coală
Conver- mare de Activi-
Denumirea Unitatea Sfinţenia Sobornici- Apostolici- saţia hârtie A0 tate pe
însuşirii tatea tatea marker echipe
Textul Mt.16, 18 Efes. 5, 25-27 Mt. 28,19 Efes. 2, 20
scripturistic Efes. 4, 4-6 Gal. 3,28 I Cor. 3,11
I Cor. 1,13 II Tes. 2,15

Biserica este una pentru că: Biserica este sfântă pentru că:
- unul este Dumnezeu; - Sfânt este întemeietorul şi Capul ei,
- unul este Iisus Hristos, Capul şi Hristos;
întemeietorul ei; - Sfânt este Duhul care
- unul este Duhul Sfânt sălăşluit în sălăşluieşte în ea;
ea; - Sfânt este scopul urmărit de ea:
- una este credinţa şi învăţătura sfinţirea şi mântuirea;
Bisericii;
Biserica este sobornicească pentru că: Biserica este apostolică pentru că:
- ea cuprinde pe credincioşii din toate - este întemeiată de Iisus Hristos pe
locurile, din toate timpurile; temelia Sf. Apostoli;
- este unitară, vie, activă, pe întreg - a fost răspândită în lume şi organizată
pământul; de Sf. Apostoli;
- modul de conducere a Bisericii - păstrează neschimbată învăţătura
stă pe temelia sinoadelor dată de Mântuitorul prin Sfinţii
ecumenice; Apostoli, precum şi darurile Sf. Duh
- sinoadele ecumenice sau soboarele a primite de Sf. Apostoli.
toată lumea sunt autoritatea cea mai
înaltă a obştii creştine.

Prof. Diana Cornea, Şc. 08 „D. Cantemir” Oradea 5


Proiect didactic_Relige ortodoxă

Observaţie:
În timp ce liderul unei echipe prezintă rezultatele, ceilalţi elevi completează fişa lor
de lucru.

Voi formula pentru elevi mai multe cerinţe:


01 1. Definiţi Biserica. Conver- Activi- Aprecieri
02 2. Precizaţi când a fost întemeiată Biserica. saţia tate verbale
03 3. Enumeraţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru frontală
a fi membră a Bisericii.
04 4. Argumentaţi însuşirile Bisericii. Argu- Activi- Aprecieri
- elevii dau variante de răspunsuri şi ascultă explicaţiile primite; menta- tate verbale
Precizare: rea frontală
Pentru a le explica Apostolilor Săi care este rolul Bisericii în viaţa noastră şi rolul
nostru în Biserică, Iisus le-a spus oamenilor Pilda viţei de vie şi a mlădiţelor. Explica- Activi-
Voi ruga un elev să citească Pilda viţei de vie şi a mlădiţelor (loan 15,1 -8). Se va ţia tate
explica conţinutul ei şi se prezintă planşa cu acelaşi titlu. frontală
- un elev citeşte pilda, apoi toţi vor răspunde întrebărilor primite; Lectura Sfânta Activi-
„- Cine este viţa cea adevărată?” Scriptură tate
„ – Hristos”; indivi-
22' „- Cine sunt mlădiţele?” duală
„ - ... creştinii care se hrănesc şi trăiesc din viaţa Lui”; Conver- Planşa Activi- Aprecieri
Fixarea şi
saţia Pilda viţei tate verbale
5. sistematizarea
de vie şi a frontală
cunoştinţelor
mlădiţelor
Precizare:
Iisus spune că noi suntem ucenicii Săi, dacă aducem roade multe.
- elevii ascultă explicaţia dată; Expli- fişa de Activi-
Voi împărţi elevii pe grupe, apoi voi cere fiecărei echipe să citească textul de la caţia lucru_mlă tate
Galateni 5,22-23. Le explic că, fiecare echipă trebuie să realizeze o „mlădiţa de vie” diţa de vie frontală
cu „roade”, care va contribui la realizarea unei „viţe-de-vie" cu mai multe mlădiţe.
Pe fiecare „bobită" a strugurelui, primit pe o fişă de lucru (fişa de lucru_mlădiţa de
vie), se va scrie câte o „roadă" pe care o pot aduce ţinând seama şi de textul de la
Galateni 5,22-23.
- liderii fiecărei echipe „asamblează mlădiţele" şi prezintă rezultatele;
- elevii ascultă şi intervin când este nevoie;

05 „- Ce rol are Biserica în viaţa membrilor ei?”


„ ... să-i conducă spre mântuire.” Conver- Activi- Aprecieri
„- Dar oamenii nu-şi pot câştiga mântuirea şi fără a face parte din Biserică? saţia tate verbale
Argumentaţi răspunsul!” frontală

Prof. Diana Cornea, Şc. 08 „D. Cantemir” Oradea 6


Proiect didactic_Relige ortodoxă
- „ ... Nu, pentru că numai prin Biserică şi prin slujitorii ei coboară harul cel
mântuitor.”
„ - Prin ce ajută Biserica să păşim zi de zi pe calea mântuirii?”
- „ ... prin învăţăturile ei, prin Sf. Taine, prin slujbele ei ... ”
„ - Ce rol au oamenii în Biserică?”
- „ ............... „
06 „ - Explicaţi titlul lecţiei, ţinând seama de cele discutate până acum.”

Voi face aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea elevilor pentru
Aprecierea
1' lecţie, cât şi implicarea lor în predarea noilor cunoştinţe. Expu- Activi- Aprecieri
6. activităţii
Notez elevii care au participat la lecţie. nerea tate verbale
elevilor
- elevii ascultă aprecierile făcute de profesor ; frontală
Anunţ tema pntru acasă şi dau explicaţiile necesare.
Precizarea şi
„- Citiţi cu atenţie lecţia şi formulaţi câteva învăţături pentru sufletul vostru, ţinând Explica- Activi-
explicarea
7. 1' cont de afirmaţia Sf. Ap. Pavel „Biserica este Trupul lui Hristos”. ţia tate
temei pentru
acasă - elevii notează tema şi ascultă explicaţiile primite; frontală

Încheierea 1' - rostesc rugăciunea împreună cu elevii, salut şi ies din sală; Exerci- Activi-
8.
activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; ţiul tate
frontală

OGLINDA TABLEI (CAIETULUI)

Prof. Diana Cornea, Şc. 08 „D. Cantemir” Oradea 7


Proiect didactic_Relige ortodoxă
Data __________________

Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu

1) Definiţia Bisericii:
Biserica este instituţia sfântă întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos pentru mântuirea şi sfinţirea credincioşilor, constând din oamenii care au aceeaşi credinţă şi
care se împărtăşesc cu aceleaşi Sfinte Taine.
2) Întemeierea Bisericii:
Mântuitorul a întemeiat Biserica prin jertfa Sa pe Cruce (F.A. 20, 23) şi a făcut-ă văzută ca o comuniune şi comunitate concretă a oamenilor cu Dumnezeu la
Cincizecime.
3) Membrii Bisericii:
Biserica “luptătoare” – credincioşii botezaţi în numele Sfintei Treimi, care mărturisesc aceeaşi credinţă, care se împărtăşesc cu aceleaşi Sfinte Taine şi care stau sub
conducerea văzută a aceleiaşi ierarhii bisericeşti.
Biserica “triumfătoare” – drepţii;
- îngerii;
4) Însuşirile Bisericii:
Unitatea - Mt.16, 18; Efes. 4, 4-6; I Cor. 1,13;
Sfinţenia - Efes. 5, 25-27;
Sobornicitatea - Mt. 28,19; Gal. 3,28;
Apostolicitatea - Efes. 2, 20; I Cor. 3,11; II Tes. 2,15;

Prof. Diana Cornea, Şc. 08 „D. Cantemir” Oradea 8

S-ar putea să vă placă și