Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Nr. 88


Profesor: Dragu Marian Florin
Clasa: a VII – a
Disciplina: Religie
Subiectul lecţiei: Sfintele Taine
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de cunoştinţe/ recapitulare
Scopul lecţiei: însuşirea unor cunoştinţe despre lucrările sfinţitoare ale lui Dumnezeu în Biserică; dezvoltarea recetivităţii elevilor
pentru primirea Sfintelor Taine
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili să:
O1 – să identifice în imagini pe săvârşitorii şi pe primitorii Sfintelor Taine;
O2 – să numească Întemeietorul Sfintelor Taine;
O3 – să precizeze scopul săvârşirii Sfintelor Taine în Biserică;
O4 – să asocieze imaginea din timpul săvârşirii Sfintelor Taine cu denumirea Sfintelor Taine săvârşite;
O5 - Să denumească noţiunea de „Sfântă Taină”.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, lectura, demonstraţia cu substitute, conversaţia euristică.
2. Mijloace de învăţământ: Pezentare Power Point, fişe de lucru.
3. Forme de organizare a elevilor: activitate frontală.

Resurse: Biblia sau Sfânta Scriptură, Liturgica teoretică, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a V-a, internet

1
Scenariul didactic

Nr. Etapele Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
crt lecţiei op. procedee de organizare
învăţământ
1. Momentul -Salutul -Salutul
organizatoric -Rugăciunea -Rugăciunea
-Anunţarea absenţelor -Anunţarea absenţelor
-Pregătirea pentru începerea orei Pregătirea pentru începerea
orei
2. Pregătirea -Profesorul îi solicită pe elevi să-şi - Elevii dau variante de -Conversaţia Activitate Aprecieri
elevilor amintească în ce împrejurări au mers la răspunsuri: euristică frontală verbale
pentru biserică şi la ce slujbe religioase au „...în zilele de duminică şi
receptarea participat. de sărbători (când am
noilor participat la Sfânta
cunoştinţe Liturghie), am mers la un
botez, cununie, Sfântul
Maslu, înmormântare, când
-Profesorul selectează din răspunsurile m-am spovedit etc.
elevilor numai situaţiile când ei au -Elevii enumeră Sfintele
participat la Sfintele Taine şi le spune că Taine la care ei au
aceste slujbe sunt mai deosebite şi se participat: Botezul,
numesc Sfinte Taine. Spovedania, Împărtăşania,
Nunta, Maslul.
3. Anunţarea II. Anunţarea titlurilor lecţiilor ce -Elevii scriu pe caiete titlul -Explicaţia Activitate Aprecieri
titlului lecţiei urmează a fi recapitulate şi prezentarea lecţiei frontală verbale
şi a obiectivelor propuse
obiectivelor - Lecţiile de recapitulare sunt:
Taina Sfântului Botez, Taina Mirungerii,
Taina Împărtăşaniei, Taina Spovedaniei,
Taina Preoţiei, Taina Cununiei, Taina
2
Sfântului Maslu.
4. Comunicarea/ - Ne vom aminti prin exerciţii şi -Elevii citesc textul de pe -Explicaţia -Fişe de Activitate Aprecieri
însuşirea dezbatere ce reprezintă fiecare Sfântă fişe lucru frontală verbale
noilor Taină şi cu ce ne ajută ea pentru
cunoştinţe mântuire.
III. Recapitularea, sistematizarea şi
sinteza cunoştinţelor
- Exerciţiul nr. 1 -Lectura -Prezentare
Precizaţi despre ce Taină vorbeşte -Elevii urmăresc -Explicaţia Ppt. Activitate
fiecare din citatele de mai jos: prezentarea şi completează - frontală
a) „Mergând, învăţaţi toate neamurile, fişele Demonstraţia
botezându-le în numele Tatălui şi al cu substitute
Fiului şi al Duhului Sfânt. Amin."
b) „Iar Cel ce ne întăreşte în Hristos şi
ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care
ne-a şi pecetluit şi ne-a dat arvuna
(garanţia) Duhului în inimile noastre".
(II Corinteni I, 21-22)
c) „Luaţi, mâncaţi, Acesta este Trupul
Meu. Beţi dintru acesta toţi, acesta este
Sângele Meu, al legii celei noi, care
pentru voi şi pentru mulţi se varsă, spre
iertarea păcatelor."
d) „Luaţi Duh Sfânt. Cărora veţi ierta
păcatele, se vor ierta, şi cărora le veţi
ţine, ţinute vor fi."
e) „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă
trimit şi eu pe voi." -Conversaţia
f) „Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi
O1 pământul şi îl stăpâniţi."
g) „Este cineva bolnav între voi? Să -Observaţia
cheme preoţii Bisericii şi să se roage -Elevii numesc şi notează dirijată
pentru el, ungându-l cu untdelemn în pe fişe săvârşitorii şi
numele Domnului." (Iacob V, 14) primitorii Sfintelor Taine
- Exerciţiul nr. 3:
Dezbatere:
O2 Care sunt Sfintele Taine care se
3
săvârşesc o singură dată în viaţă? Dar -Explicaţia
cele care se repetă?
De ce se cheamă acestea şapte „taine"?
La ce Sfinte Taine avem nevoie de naşi?
De ce?
Ce Sfântă Taină poate fi făcută
credinciosului acasă? De ce? -Elevii notează definiţia
Care e diferenţa între Mirungere şi Sfintelor Taine
Maslu?
Care sunt cele trei trepte ale Tainei
Preoţiei? -Conversaţia
-Elevii răspund la
O3 De ce respectăm pe preoţi? întrebările profesorului.
Ce Taină e în centrul Sfintei Liturghii?
De ce?
Ce Taină a fost sfinţită de Hristos în
Cana Galileii?
Care sunt membrii familiei?
Ce înseamnă cuvintele: „hirotonie",
„maslu", „apostol", „evanghelie"?
- Exerciţiul nr. 4:
Completaţi spaţiile punctate cu cele mai
potrivite cuvinte (muncă independentă):

Tainele prin care un om obişnuit devine


creştin sunt ........., ............ şi ............ .
Taina punerii mâinilor este ......... . Taina
cununilor este ......... . Taina vindecării
de boli trupeşti şi sufleteşti este ......... .
Taina iertării păcatelor este ............
sau .......... .
- Exerciţiul nr. 5:
Răspundeţi în scris la următoarele
întrebări:
Care sunt foloasele fiecărei Sfinte
Taine?
Cine sunt săvârşitorii Tainelor?
4
Cine e întemeietorul tuturor Tainelor?
Ce materii sunt necesare pentru
săvârșirea fiecărei Taine?
IV. Aprecierea, asocierea, generalizarea
- Asociere: Cele şapte Taine - cele şapte
daruri ale Duhului Sfânt (al
înţelepciunii, al cunoştinţei, al bunei-
credinţe, al temerii de Dumnezeu, al
tăriei, al sfatului şi al înţelegerii).
V. Concluziile
1. Taina Sfântului Botez:
- este Taina în care, prin întreita
cufundare în apă, în numele Sfintei
Treimi, cel ce se botează se curăţeşte de
păcatul strămoşesc şi de toate păcatele
făcute până la Botez, se naşte la o viaţă
spirituală nouă şi devine membru al
Bisericii lui Hristos.
- la săvârşirea Tainei preotul spune
cuvintele: „Se botează robul lui
Dumnezeu ... ... (numele) în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
Amin."
*
2. Taina Sfântului Mir (a Mirungerii):
- este Taina prin care, ungându-se cu mir
sfinţit membrele celui botezat şi
rostindu-se cuvintele: „Pecetea darului
Sfântului Duh, Amin", se dă
primitorului harul perfecţionării vieţii
spirituale începute prin Botez.
*
3. Taina Sfintei Împărtăşanii:
- este Taina în care, sub forma pâinii şi a
vinului, se împărtăşeşte creştinului
Însuşi Trupul şi Sângele lui Iisus
Hristos, spre iertarea păcatelor şi spre
5
viaţa de veci, înfăţişându-se totodată,
real şi nesângeros, jertfa de pe Cruce a
Mântuitorului.
- La împărtăşirea credincioşilor, preotul
spune: „Se împărtăşeşte robul lui
Dumnezeu ... ... (numele) cu Cinstitul şi
Sfântul Trup şi Sânge al Domnului şi
Dumnezeului şi Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor şi
spre viaţa de veci."
*
4. Taina Sfintei Spovedanii
(Mărturisirea):
- este Taina prin care Dumnezeu iartă,
prin duhovnic, păcatele creştinilor care
se căiesc sincer şi se mărturisesc
înaintea preotului.
- după ce credinciosul îşi mărturiseşte
păcatele la preotul duhovnic, acesta îi
spune rugăciunea de dezlegare a
păcatelor (când Însuşi Hristos este
prezent şi le dezleagă, prin preot):
„Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus
Hristos, cu harul şi cu îndurările iubirii
Sale de oameni, să te ierte pe tine,
fiule ... ... (numele) şi să-ţi lase toate
păcatele. Şi eu, nevrednicul preot şi
duhovnic, cu puterea ce-mi este dată
mie, te iert şi te dezleg de toate păcatele,
în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, Amin."
*
5. Taina Preoţiei (Hirotonia):
- este Taina în care, prin punerea
mâinilor episcopului şi prin rugăciune,
se împărtăşeşte persoanei anume
pregătite harul care dă puterea de a
6
învăţa cuvântul lui Dumnezeu, de a
săvârşi Sfintele Taine şi a conduce pe
credincioşi la mântuire.
- cel ales este făcut preot în urma
rugăciunii rostite de episcop:
„Dumnezeiescul har, care pe cele
neputincioase le vindecă şi pe cele ce
lipsesc le împlineşte, hirotoneşte pe ... ...
(numele) în preot."
*
6. Taina Nunţii (Cununia):
- este Taina prin care un bărbat şi o
femeie, învoindu-se în mod liber să
trăiască împreună toată viaţa, pentru a se
ajuta reciproc pe calea mântuirii, pentru
a naşte şi a creşte prunci, primesc prin
preot harul care le sfinţeşte legătura şi
ajută la împlinirea scopului lor.
- la cununarea mirilor, preotul spune:
„Se cunună robul lui Dumnezeu ... ...
(numele) cu roaba lui Dumnezeu ... ...
(numele) în numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfântului Duh, Amin" şi rugăciunea
„Doamne, Dumnezeul nostru, cu mărire
şi cu cinste încununează-i pe dânşii."
*
7. Taina Sfântului Maslu:
- este Taina prin care creştinul bolnav,
uns cu untdelemn sfinţit, dobândeşte, cu
rugăciunile preoţilor, harul vindecării de
boli trupeşti şi iertare de păcate.
- Taina se săvârşeşte atunci când se unge
bolnavul de şapte ori cu untdelemn
sfinţit şi când se rosteşte de şapte ori
rugăciunea: „Părinte sfinte, doctorul
sufletelor şi al trupurilor (...)
tămăduieşte pe robul tău acesta ... ...
7
(numele) de neputinţa trupească şi
sufletească ce l-a cuprins (...).
VI. Activitatea suplimentară
- Povestiţi la care din Sfintele Taine aţi
participat în mod conştient şi ce v-a
impresionat în acele momente.
5. Fixarea şi O4 -Se prezintă imagini din timpul -Elevii privesc imaginile şi -Conversaţie -Prezentare Activitate Aprecieri
sistematizarea săvârşirii Sfintelor Taine şi se cere identifică Sfintele Taine Ppt. frontală verbale
noilor elevilor să precizeze cărei Sfinte Taine
cunoştinţe aparţin.
6. Asocierea, O5 Se adresează următoarele întrebări: -Elevii răspund la -Conversaţie Activitate Aprecieri
generalizarea „-Ce sunt Sfintele Taine?” întrebările profesorului frontală verbale
şi aplicarea „-De ce se numesc aceste lucrări Sfinte
Taine?”
„Cum trebuie să mergem să primim
Sfintele Taine?
7. Aprecierea -Se fac aprecieri generale şi individuale , -Elevii ascultă aprecierile Activitate Aprecieri
activităţii privind atât pregătirea elevilor pentru făcute de profesor frontală verbale
elevilor lecţie, cât şi implicarea lor în predarea
noilor cunoştinţe.

8. Precizarea -Se anunţă şi se xplică tema: -Elevii ascultă indicaţiile -Explicaţia Activitate
temei pentru „ Discutaţi cu familia voastră despre profesorului frontală
acasă Sfintele Taine la care aţi participat
împreună cu familia.”
9. Încheierea -Rugăciunea -Rugăciunea
activităţii -Salutul -Salutul

S-ar putea să vă placă și