Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea din Craiova Drăghici Loredana Gabriela

Facultatea de Teologie Didactică Anul al III-lea, Sem. I

PROIECT DE LECŢIE
Data: 02. 11. 2009.
Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic ,,Henri Coandă”.
Clasa: a V-a.
Profesor:
Disciplina: Religie.
Aria curriculară: ,,Om şi societate”.
Unitatea de conţinut: ,,Credinţa creştină”.
Conţinutul învăţării: ,,Evaluarea unităţii de conţinut. Recapitulare – Credinţa creştină”.
Conţinut informativ:
a) Resurse speciale:
Biblia, Ed. I.S.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1982.
Muha, Camelia, Religie: caietul elevului, clasa a V-a, Editura Sfântul Mina, Iaşi, 2008.
b) Resurse generale:
Branişte, Pr. Prof. Dr. Ene, Niţoiu, Arhim. Prof. Ghenadie, Neda, Pr. Prof. Gheorghe, Liturgica teoretică, Ed. I.S.B.M. al B.O.R.,
Bucureşti, 2002.
Competenţe generale de realizat de-a lungul ciclului gimnazial:

1
C.G.1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului.
Competenţe specifice de realizat pe parcursul anului de studiu:
C.S.1. explicarea rolului şi a importanţei Sfintelor Taine pentru mântuirea şi desăvârşirea creştină;
C.S.3. cunoaşterea învăţăturilor de credinţă referitoare la Sfintele Taine.
Competenţe operaţionale de realizat pe parcursul lecţiei:
a) cognitiv – formative:
C.O. 1. -să răspundă la întrebările profesorului;
C.O. 2. - să explice cu cuvintele proprii sau să descrie;
C.O. 3. - să generalizeze;
C.O. 4. - să stabilească relaţii;
C.O. 5. - să formuleze judecăţi de valoare;
C.O. 6. - să exprime prin întrebări ceea ce nu au înţeles sau ceea ce ar dori să pună în discuţie;
b) afectiv – atitudinale:
C.O. 7. -să noteze titlul şi ideile principale ale lecţiei ce urmează a fi desfăşurată;
C.O. 8. - receptarea şi conştientizarea valorilor şi evaluarea acestora;
C.O. 9. - reacţia prin asentiment sau satisfacţie;
C.O. 10. - dispoziţia să simtă un climat călduros;
C.O. 11. -să noteze tema pentru acasă.
c) psiho – motorii:
C.O. 12. -să adopte o poziţie corectă în timpul rugăciunii.
Forma de organizare a activităţii didactice: Lecţie de Religie
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare.

2
Principii didactice:
 intuiţiei;
 accesibilităţii;
 sistematizării şi continuităţii;
 conexiunii inverse;
 motivaţiei;
 eclesiocentric;
 hristocentric.

Strategia didactică: centrată pe acţiunea elevului.


Tipuri de strategii didactice folosite:
 afectiv – atitudinală;
 mixte;
 analogice.

Elemente componente ale strategiei folosite:


a) metode de instruire:
 enunţarea;
 conversaţia didactică (duce la instruire);
 conversaţia catehetică (duce la reproducerea cunoştinţelor însuşite);
 dezbaterea;
 explicaţia;

3
 explicaţia prin analogie;
 expunere;
 descrierea;
 precizarea în scris;
 generalizarea;
 exerciţiul moral.

b) mijloace de învăţământ:
 manual de religie;
 materiale ergonomice: tablă, cretă, caiet.
c) forme de organizare a activităţii cu elevii:
 frontală;
Metode de evaluare:
 chestionarea orală;
 aprecieri verbale;
 observarea notiţelor.

Durata: 50 minute.

4
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr Etapele Comp. Timp Conţinut Activitatea profesor/elev Metode Mijloace Forme Evaluare
crt lecţiei op. esenţializat procedee, de învăţă- de orga- continuă
tehnici mânt nizare
1. Moment C.O.12 2 min. Profesorul salută elevii. / Bună ziua! Conversa- Materiale Activita-
organi- Rosteşte rugăciunea „Împărate Ceresc …” ţia ergono- te
zatoric. împreună cu elevii. didactică, mice. frontală.
Notează absenţele. exerciţiul
Realizează managementul clasei. moral.

2. Enunţa- C.O.7 4 min. Schemă Profesorul anunţă şi scrie pe tablă data şi titlul Enunţarea, Manualul, Activita- Observa-
rea recapitulati-
lecţiei: explicaţia, caietul de te rea
titlurilor vă.
lecţiilor - Astăzi vom face o lecţie de recapitulare a precizarea notiţe. frontală. notiţelor.
din care
cunoştinţelor privind: ,, Credinţa creştină”. în scris.
urmează
să se facă - Vom vorbi despre Sfintele Taine în general şi în
recapitu-
special despre primele patru Sfinte Taine:
larea.
Prezenta- Botezul, Mirungerea, Spovedania şi Împărtăşirea.
rea
Vom alcătui împreună o scurtă schemă
obiective-
lor. recapitulativă.

5
3. Captarea C.O.12 2 min. - Vă rog să închideţi manualele şi să încercaţi să Explicaţia. Activita-
atenţiei. răspundeţi corect la întrebări. te
frontală.

4. Dirijarea C.O.1 30 Tratarea - Ce sunt Sfintele Taine? / Sfintele Taine sunt Conversa- Biblia Frontală Chestiona-
activităţii. C.O.2 min. principale- slujbe speciale instituite de Mântuitorul Iisus ţia rea orală,
Recapitu- C.O.4 lor subiecte. Hristos şi de Sfinţii Apostoli, prin care se catehetică, aprecieri
lare, C.O.5 împărtăşeşte credincioşilor, în forme văzute, harul dezbaterea verbale.
sistemati- cel nevăzut al lui Dumnezeu, în cele mai expunerea
zare, importante momente din viaţa omului. explicaţia
sinteza - Câte Sfinte Taine cunoaşteţi? / Cunoştem şapte prin
cunoştin- Sfinte Taine după numărul darurilor Duhului analogie,
ţelor. Sfânt: Botezul, Ungerea cu Sfânt Mir, Pocăinţa descrierea.
(Mărturisirea sau Spovedania), Împărtăşirea (sau
Cuminecarea), Cununia, Preoţia (Hirotonia) şi
Maslul.
- Dar care sunt darurile Duhului Sfânt?
Argumentaţi biblic. / ,,Şi Se va odihni peste El
Duhul lui Dumnezeu, duhul înţelepciunii şi al
înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul
cunoştinţei şi al bunei-credinţe. Şi-L va umple

6
pe El duhul temerii de Dumnezeu. (Isaia, cap.
11, vv. 2, 3).
- Ce reprezintă Botezul? / Botezul este o Sfântă
Taină înstituită de Mântuitorul Iisus Hristos, prin
care credincioşii se botează în numele Sfintei
Treimi, murind păcatului şi înviind lui Hristos.
- Ce reprezintă Taina Mirungerii? / Reprezintă
pogorârea Duhului Sfânt de la Cinzecime şi
este ,,Pecetea darului Duhului Sfânt” prin care
credincioşii primesc putere să crească
duhovniceşte.
- Ce înţelegeţi prin Taina Sfintei Spovedanii? /
Este taina mărturisirii păcatelor, prin care
credincioşii primesc ajutorul de la Dumnezeu să
biruie păcatele şi dezlegare de păcatele.
- Ce reprezintă Taina Sfintei Împărtăşiri? /
Reprezintă unirea tainică a credincioşilor cu
Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
- Unde se săvârşesc Sfintele Taine în general şi de
către cine? / Se săvârşesc la biserică de către
preoţi.
- Câte părţi are o Sfântă Taină? / O parte văzută şi

7
una nevăzută.
- Cine sunt primitorii Sfintelor Taine? / Primitorii
pot fi orice credincios botezat în numele Sfintei
Treimi.
5. Aprecieri, C.O.1 10 Concluzii: Ce învăţături putem deduce din ? Conversa- Caietul de Frontală. Chestiona-
asocieri, C.O.3 min. importanţa  Sfintele Taine sunt merinde pentru viaţa ţia notiţe. rea orală,
genera- C.O.5 sfinţeniei, veşnică; didactică, aprecieri
lizări, C.O.6 învăţături.  să participăm şi noi cu evlavie la slujbele generaliza verbale,
feed- C.O.8 bisericeşti ale Sfintelor Taine. rea, observarea
back, C.O.9 - Aveţi întrebări referitoare la subiectele precizarea notiţelor.
aplicări dezbătute sau alte nelămuriri? în scris.
în viaţă.
6. Tema C.O.11 1 min. Aşteptări: - Vă rămâne ca temă să aprofundaţi studiul Explicaţia. Caietul de Frontală
pentru îmbogăţirea Sfintelor Taine pe baza planului de recapitulare, notiţe.
acasă. cunoştinţe- pe baza notiţelor şi a manualului.
lor,
deprinderea
de apreciere
şi deosebire
a binelui şi
răului.

8
7. Încheie- C.O.10 1 min. - Profesorul rosteşte rugăciunea de mulţumire: Exerciţiul Frontală.
rea C.O.12 ,,Cuvine-se cu adevărat ...”. moral.
activită- - Salută elevii: Doamne ajută!
ţii didac-
tice.

9
OGLINDA TABLEI
Data: 02-11-2009

,,Recapitulare - Credinţa creştină ”

Schemă de recapitulare:
1. Sfintele Taine - în număr de şapte după numărul darurilor Duhului Sfânt;
2. Botezul – taina naşterii din nou în Hristos;
3. Mirungerea – pecetea darurilor Duhului Sfânt;
4. Spovedania – iertarea păcatelor;
5. Împărtăşirea – cu preacuratul Trup şi prea scump Sângele Domnului nostru Iisus
Hristos.

Învăţături:
 Sfintele Taine sunt merinde pentru viaţa veşnică;
 să participăm şi noi cu evlavie la slujbele bisericeşti ale Sfintelor Taine.

10

S-ar putea să vă placă și