Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECTIE

Instituţia de învăţământ:
Data:26 11.2019
Disciplina: Religie ortodoxă
Clasa: a XI-a B
Profesor:
Unitatea de învăţare:Trăirea învăţăturii creştine
Subiectul lecţiei: Familia creştinǎ -azi
Durata: 50 minute
Tipul lecţiei: mixtǎ

Competenţe derivate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor dovedi următoarele competenţe:
C1 - să identifice ideile esenţiale ale lecţiei;
C2– să argumentezescopul căsătoriei şi caracteristicileei;
C3 – săprezinte datoriile membrilor familiei;
C4 – să identifice modalitǎţi de evitare a rǎnilor familiei:divorţ, adulter, avort, concubinaj;
C5 – sǎ argumenteze gravitatea avortului din punct de vedere creştin, dar şi medical.

1
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia,învǎţarea prin descoperire,ciorchine semidirijat, lectura,
argumentarea, povestirea, meditaţia religioasă, PPT(TIC);
2. Mijloace de învăţământ: Sf. Scripturǎ, manualul,literatura religioasǎ şi medicalǎ, calculatorul, pliante, fişe de lucru;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală,individuală, lucrul în echipă.

Nr. Metode
Etapele Timp Mijloace de Forme de
C.D. Activitatea profesorului Activitatea elevului şi Evaluare
crt. lecţiei (min.) procedee învăţământ organizare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Salutul. Rugăciunea „Împărate ceresc”.
Momentul Salutul.
1. 2' Pregătirea pentru începerea orei.
organizatoric Rugăciunea.

Profesorul solicită elevilor să sublinieze conversaţi


Verificarea legătura dintre această rugăciuneşi lecţia a activitate oralǎ
2. 5' Elevii rǎspund la întrebǎri.
cunoştinţelor din care urmează să verifice cunoştinţele argument individualǎ formativǎ
„Lucrarea Sfântului Duh în lume”: a-rea şi
2
 Comentaţi rugăciunea “Împărate frontală
ceresc”.
 Definiţi harul divin.
 Enumeraţi însuşiri ale harului.
 De ce nu se mântuiesc toţi oamenii?
 Explicaţi aspectele privind lucrarea
Sfântului Duh în lume.
 Care sunt efectele lucrării Sf. Duh
asupra omului, prin Sf. Taine?
(prin rezolvarea exerciţiilor din
manual
p.16-17)

imaginea
Astăzi vom discuta despre modul în care Elevii manifestă interes faţă de conversaţi
Pregătirea din manual activitate
3. 2' Sf. Duh lucreazǎ prin Taina Sf. Cununii în noua lecţie. a oralǎ
aperceptivă p.17 frontală
vederea întemeierii unei familii creştine. explicaţia formativǎ
Cununia
Se anunţă titlul lecţiei: „Familia creştinǎ - Elevii noteazǎ titlul lecţiei şi activitate
4. Precizarea 1’ explicaţia
azi”. ascultă explicaţiile profesorului. frontală
Se precizează competenţele lecţiei.
titlului şi a Cere elevilor să deschidă manualul la
pagina 18.
competen-
ţelor

3
 Prezintǎ elevilor planul dupǎ care
se va desfǎşura lecţia (ciorchine ciorchine
Comunicarea având în centru cuvintele „Familia semidirija
noilor creştinǎ”): t
5.
cunoştinţe 1. Definiţie
2. Origine învǎţarea
C1 23’
3. Motiv prin
C2 manualul
4. Scop descoperi
C3
5. Datorii re
C4 Fişa de
6. Caracteristici Identificǎ ideile esenţiale în
lucru activitate oralǎ
7. Rǎni manual. conversaţi
C5 individualǎ formativǎ
 Solicită elevilorsǎ completeze Fişa a
şi
de lucru prin lectura lecţiei din Participǎ, sintetizând şi lectura
frontală
manual, după acest plan. completând Fişa de lucru. explicaţia
Fixarea şi  Profesorul propune vizionarea unei povestirea
6.
consolidarea prezentǎri PPT „Familia creştinǎ”.
noilor  Ghideazǎ rǎspunsurile elevilor, îi Elevii privesc şi verificǎ
calculatorul
cunoştinţe ajută să sintetizeze cunoştinţele şi completarea corectǎ a Fişei de PPT
practicǎ
completeazǎ, când este cazul. lucru. (TIC)
digitalǎ
literatura
 Argumenteazǎ cǎ avortul este crimǎ
religioasǎ şi
atât dpdv al Bisericii, cât şi Ascultă cu atenţie explicaţiile
medicalǎ
medical. profesorului. argument
a-rea
4
 Argumenteazǎ cǎ pruncul nenǎscut este
fiinţǎ umanǎ : solicitǎ unui elev sǎ
citeascǎ din pliant despre Alexander
Armas.
 Se vor viziona filmuleţe despre avort.
Elevii îşi exprimă opiniile. lectura
(„Jurnalul unui copil nenǎscut”, „Ruga
activitate
Asocierea şi C5 unui copil”) pliante oralǎ
7 12’ frontală
generalizarea  Solicită elevilor să conştientizeze formativǎ
meditaţia şi
gravitatea avortului. filmul
religioasă individuală
- Oare ce sfaturi am da unei prietene
într-o astfel de situatie? calculatorul
PPT
 Dacǎ pǎrinţii noştri ar fi procedat la fel?
(TIC)
 Subliniazǎ rolul mamei (PPT- „Mama,
O elevǎ interpreteazǎcântecul.
îngerul copilului”, cântec – “
Datoriamamei”)

5
Aprecierea  Se fac aprecieri generale şi individuale
oralǎ
8 activităţii 2’ privind participarea şi implicarea la Ascultă aprecierile profesorului.
formativǎ
elevilor predarea noilor cunoştinţe.
Precizarea şi
 Cere elevilor să caute pe internet explicaţia
explicarea practicǎ
9 2’ (youtube) filmuleţe împotriva avortului / Notează tema pe caiete. PPT individualǎ
temei pentru calculatorul digitalǎ
sǎ realizeze prezentǎri Power Point. (TIC)
acasă
Încheierea
10 1’  Rugăciunea. Salutul. Rugăciunea. Salutul.
lecţiei

S-ar putea să vă placă și