Sunteți pe pagina 1din 10

Instituţia de învăţământ: Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Baia Mare

Data: 15.07.2020
Clasa: a IX-a
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Religie Ortodoxă
Unitatea de învăţare : Morala creştină
Profesor: Bud Petru Vasile
Titlul lecţiei: Datoriile creştinului faţă de Dumnezeu, faţă de sine şi faţă de aproapele
Tipul lecţiei: formare a priceperilor şi deprinderilor
Scopul lecţiei: sensibilizarea elevilor în legătură cu situaţia persoanelor defavorizate în vederea
ajutorării acestora.

Proiect didactic

Competenţe derivate:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


C1 – să clasifice datoriile creştine;
C2 – să prezinte mesajul studiului de caz analizat în cadrul lecţiei;
C3 – să enumere datoriile faţă de Dumnezeu, faţă de sine însuşi şi faţă de aproapele;
C4 – să exemplifice modalităţi de într-ajutorare a aproapelui;
C5 – să formuleze principalele învăţături morale din viaţa Maicii Tereza şi a Sfintei Cuvioase
Parascheva

1
Resurse:
1. Oficiale:
 Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a IX-a
 Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie, clasa a IX-a
 Proiectarea unităţii de învăţare pentru disciplina Religie, clasa a IX-a
2. Temporale:
 Număr de lecţii: 1
 Durata: 50’

3. Bibliografice:
 ***, Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1990
 Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1990
 Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi
grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1999
 Mladin, Nicolae, Morala creştină pentru Institutele teologice, vol. II, Morala specială,
Iaşi, 1990
 Opriş, Dorin, Orpiş, Monica, Horga, Irina, Tacea, Antoaneta – Firuţa, Religie, Cultul
ortodox, Manual pentru clasa a IX-a, Editura Dacia, Cluj - Napoca, 2004
 Orzetic, Maria (coordonator), Ghid de proiectare didactică, Disciplina Religie creştin –
ortodoxă, clasele IX – XII, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2004
 Răducă, Pr. Vasile , Ghidul creştinului ortodox de azi, Editura Humanitas, Bucureşti,
1998
 Şebu, Pr. Prof. Dr. Sebastian, Opriş, Prof. Monica, Opriş, Metodica predării religiei
Editura Reîntregirea, Alba Iulia,2000

2
 *** Vieţile Sfinţilor, vol. 12, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1998

Strategia didactică :
1. Metode şi procedee: expunerea, conversaţia euristică, metoda pălăriilor gânditoare, exerciţiul
moral, explicaţia, problematizarea, lucrul cu manualul, exegeza biblică.
2. Mijloace de învăţământ : fişa de lucru, video – proiectorul, CD – viaţa Maicii Tereza,
Manualul de religie pentru clasa a IX-a.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală, activitate pe grupe şi activitate
individuală.

3
Scenariul didactic

Nr Etapele lecţiei Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea Metode Mijloace Forme de Evaluare
. oper elevului şi procedee de organizare
învăţămâ
crt
nt
.
1. Momentul 2’ Salutul . Salutul.
organizatoric Rugăciunea. Rugăciunea. Exerciţiul
Notarea absenţelor. Pregătirea celor moral
Pregătirea clasei pentru necesare pentru
începerea lecţiei. începerea lecţiei.
2. Pregătirea 5’  Solicită răspunsurile la Elevii îşi
aperceptivă următoarele întrebări: reamintesc
cunoştinţele din
lecţiile anterioare:

- Care consideraţi că este cea Dumnezeu.


mai importantă persoană Conversaţia Activitate Aprecieri
dumnezeiască? frontală verbale
- Daţi exemple de modalităţi - mergând la
prin care ne manifestăm Biserică, să nu
dragostea faţă de Dumnezeu. facem fapte rele,
să nu înjurăm, să
respectăm
sărbătorile
religioase, să ne
închinăm la
icoane etc.

4
- Cum ne putem mântui noi, - prin cinstirea lui Problematizar Activitate Aprecieri
creştinii? Dumnezeu şi prin ea frontală verbale
fapte bune.

Precizează : Fericitul Elevii ascultă Explicaţia Activitate Observaţia


Augustin afirma: ,,Calea cea explicaţiile frontală
mai scurtă spre Dumnezeu profesorului.
trece prin viaţa aproapelui’’.

3. Precizarea 2’ Notează data şi titlul lecţiei Notează titlul şi


titlului şi a noi pe tablă: Datoriile data în caiete.
competenţelor creştinului faţă de
Dumnezeu, faţă de sine şi
faţă de aproapele
Prezintă oral competenţelor
ce se vor urmări în lecţie.
Ascultă şi reţin Explicaţia Activitate
obiectivele lecţiei. frontală

5
4. Tratarea lecţiei 25’ Precizează: Mântuitorul a
noi fost întrebat de un cărturar
care este cea mai mare
poruncă dată de Dumnezeu
oamenilor. El a răspuns: ,, Să
iubeşti pe Domnul
Dumnezeul tău cu toată Ascultă cu atenţie Exegeza Sfânta Activitate
inima ta, cu tot sufletul tău şi biblică Scriptură frontală
cu tot cugetul tău. Aceasta
este marea şi întâia poruncă.
Iar a doua, la fel ca aceasta:
să iubeşti pe aproapele tău ca
pe tine însuţi’’.(Evanghelia
de la Matei 22, 37 – 40)
În minutele care urmează Privesc şi ascultă
veţi avea de analizat un cu atenţie
studiu de caz, pentru a indicaţiile
identifica un exemplul de profesorului
dragoste faţă de aproapele.
Profesorul împarte elevilor
după terminarea studiului de Primesc pălăriile
caz, şase pălării pe care şi îşi îndeplinesc Studiul de caz Activitate
aceştia şi le vor pune pe cap rolurile. Pălăria frontală
şi le explică sarcinile pe care roşie îşi exprimă
le au de realizat. Fiecare sentimentele,
pălărie primeşte un rol prin pălăria albă
care interpretează cele priveşte realist
precizate de profesor. problema, pălăria

6
verde este
generatoare de
idei, pălăria Pălăriile Activitate Aprecieri
neagră specifică gânditoare pe grupe verbale
principalele
greşeli, pălăria
galbenă îşi
exprimă
optimismul
asupra problemei,
iar pălăria Fişa de
albastră oferă lucru
soluţii posibile
Întreabă elevii care este pentru rezolvarea
mesajul studiului de caz. cazului.
Precizează:
Mesajul ce se
desprinde din
aceast studiu de
caz este: să ne
iubim aproapele,
C2 indiferent de
Prezintă elevilor o clasificare handicapul pe
cu principalele datorii ale care îl are.
creştinului faţă de Elevii îşi notează
Dumnezeu, faţă de sine în caiete
C3 însuşi şi faţă de aproapele. clasificarea Conversaţia Activitate Aprecieri
datoriilor individuală verbale
creştinului.

7
5. Fixarea noilor Prezintă elevilor un material Elevii privesc şi
cunoştinţe despre viaţa Maicii Tereza. ascultă cu atenţie. Expunerea Calculator Activitate Aprecieri
Cere elevilor să formuleze Răspund: ul frontală verbale
învăţăturile morale ce se - şi-au dedicat
C5 12’ desprind din viaţa Maicii amândouă viaţa
Tereza, dar şi din viaţa iubirii faţă de
Cuvioasei Parascheva. aproapele;
- sunt modele
pentru noi
creştinii;
- au dus o viaţă
bineplăcută lui
Dumnezeu;
- sunt cinstite în
Biserica Catolică,
respectiv
Cuvioasa
Parascheva în
Biserica ortodoxă.

Solicită elevilor să dea - hrănirea celor


C4 exemple de modalităţi prin săraci, îmbrăcarea Activitate Aprecieri
care ne manifestăm iubirea celor goi, Conversaţia frontală verbale
faţă de aproapele. cercetarea celor
din temniţe,
vizitarea
bolnavilor etc.

6. Evaluare 1’ Apreciază activitatea Elevii ascultă


desfăşurată de elevi şi aprecierile Explicaţia Activitate Aprecieri

8
notează elevii care s-au profesorului. frontală verbale
evidenţiat prin răspunsuri
complete şi corecte pe Notarea
parcursul orei.
7. Temă pentru C1 2’ Prezintă elevilor tema pentru Ascultă
acasă acasă şi explică modul de precizarea
completarea a tabelului din profesorului şi Exerciţiul Fişa de Activitate
fişa de lucru. explicaţiile. moral lucru individuală
Consultă fişa de
lucru.
8. Încheierea 1’ Rugăciunea. Rugăciunea. Exerciţiul
activităţii Salutul. Salutul. moral

9
Oglinda tablei:

I. Datoriile faţă de Dumnezeu:


1. cunoaşterea Lui
2. adorarea Lui

II. Datoriile faţă de sine:


1. căutara desăvârşirii
2. cunoaşterea de sine
3. respectul faţă de sine (faţă de trup şi faţă de suflet)
4. respectul faţă de propria viaţă

III. Datoriile faţă de aproapele:


1. iubirea de aproapele, manifestată prin faptă
2. respectul faţă de aproapele
3. faptele de milostenie

10

S-ar putea să vă placă și