Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecţie

Profesor: Gabor Angela


Data: 14 .12.2017
Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Carei
Clasa: a VI-a
Disciplina: Religie
Subiectul lecţiei: Postul – împărţire şi importanţă
Tipul lecţiei: consolidare şi sistematizare
Scopul lecţiei: consolidarea comportamentului moral-religios, prin completarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre postul creştin;
Competenţe derivate;
La sfârşitul lecţiei elevii vor dovedi urmatoarele competenţe:
C1 – să definească postul creştin;
C2 – să precizeze scopul postului creştin;
C3 – să clasifice posturile creştine;
C4 – să argumenteze legătura post – rugăciune - milostenie;
C5 – să explice importanţa postului pentru creştini;

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, problematizarea, exerciţiul, meditaţia religioasă, argumentarea, jocul didactic;
2. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru nr. 1 şi 2, power point
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate individuală, frontală şi pe grupe.

Resurse:
1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VII-a;
- Planificarea calendaristică orientativă;
- Proiectarea unităţii de învăţare;
2. Temporale: - număr de lecţii: 1
- durata: 50 min.
3. Bibliografice: 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1982;
2. Credinţa ortodoxă, Editura Trinitas, Iaşi, 1996;
3. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin – ortodoxă pentru clasa a VII-a, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2005,
4. Pădurariu, Pr. Prof. Dr. Mircea Predici, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 2000.

1
Nr Etapele lecţiei Ob. Timp Activitatea profesorului Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
crt op. Activitatea elevului procedee de organizare
învăţămâ
nt
1. Momentul 3  Salutul;  Activitate
organizatoric  Rugăciunea ,,Împarate ceresc” frontală
 Notarea absenţelor;
 Pregătirea pentru începerea orei.
2. Verificarea 10 Care este titlul lecţiei pe care aţi pregătit-o pentru azi?  explicaţia fişe de  activitate
cunoştinţelor Stăruința în rugăciune – Femeia canaaneancă lucru individuală
Verificarea cunostintelor din lectia anterioara
Se va face printr-o sceneta prezentata de elevii.

-
3. Precizarea  - Se prezintă conţinutul şi obiectivele:
titlului şi a 2 - definiţia postului creştin;
obiectivelor - scopul postului creştin;
lecţiei - clasificarea posturilor;
- legătura post – rugăciune – milostenie;
- importanţa postului pentru viaţa creştinului.  activitate  Aprecieri
 Conversaţia frontală verbale
Observaţie: Elevii au dobândit cunoştinţe despre postul creştin la orele de religie încă din
clasele I-IV. De asemenea, ei mai pot dobândi sau chiar pot pune în practică aceste
4. Recapitularea cunoştinţe, dacă în familie există o educaţie religioasă corespunzătoare. Pe parcursul
conţinutului pe acestei lecţii, profesorul va apela mereu la cunoştinţele dobândite de elevi până în acel
baza unui plan moment.
stabilit  Elevii vor completa fişa de lucru din manual în timpul derulării unui ppt
20  Se adresează următoarele întrebări:  activitate
- Ce înseamnă cuvântul post? frontală
C1 R: interdicţia de a consuma anumite alimente, în anumite zile sau perioade de timp…  Explicaţia Fişa de  activitate  Aprecieri
- Cum se numesc, în limbaj popular, aceste alimente interzise în post?  Exerciţiul lucru din individuală verbale
R: alimente „de dulce” sau „de frupt”… caiet
- Ce trebuie să facem pentru a nu transforma postul în regim alimentar?
R: să ne rugăm, să renunţăm la fapte rele, să încercăm să fim mai buni, mai iertători…  activitate  Aprecieri
Concluzie: Trebuie să postim şi cu trupul şi cu sufletul.  Conversaţia frontală verbale
C2  Se cere elevilor să rezolve exerciţiul 1 din fişa de lucru pentru a defini postul: „Postul  Conversaţia  activitate
este renunţarea de bunăvoie la numite …………………., gânduri şi …………………., frontală
pentru curăţirea de ………………….., înnoirea vieţii şi trăirea după voia lui
…………………………..”
 Se prezintă şi se discută rezolvarea exerciţiului din fişa nr. 1
 Se adresează elevilor următoarele întrebări:

2
- Care este scopul postului?
R: refacerea sau îmbunătăţirea vieţii noastre sufleteşti, apropierea de Dumnezeu.
- Cine ne-a învăţat pe noi să postim?
R: Însuşi Mântuitorul care a postit 40 de zile şi 40 de nopţi când s-a retras în pustiul
Carantaniei şi a fost ispitit de diavol, înainte de a începe propovăduirea Evangheliei…
- Dar oamenii care au trăit înainte de venirea şi în timpul venirii Mântuitorului în lume
nu posteau?  activitate
R: Da, au postit…  Explicaţia frontală
- Daţi câteva exemple în acest sens.
R: …
 Moise, marele proroc şi legiuitor al evreilor, a postit patruzeci de zile pentru a fi vrednic
să primească Decalogul, pe care trebuie să-l respectăm şi noi creştinii. Proorocul Ilie, de
asemenea a postit, şi după aceea, a primit puterea de a deschide şi a închide stăvilarele
cerului pentru a veni pe pământ ploaia aducătoare de roade. Proorocul Daniel şi cei trei Fişa de
tineri duşi în Babilon au refuzat să mănânce la masa regelui, preferând legumele lucru nr. 3  activitate
Sfântul Ioan Botezătorul, ucenicii Săi şi Însuşi Mântuitorul, ne învaţă să postim şi noi.  Lectura individuală
 Se cere elevilor să citească textele din fişa de lucru nr. 2 pentru a afla cum trebuie să  activitate  Aprecieri
postim.  Conversaţia frontală verbale
 După ce se citesc şi se discută textele indicate, profesorul îi va dirija pe elevi spre
următoarele concluzii:
1. postul nu trebuie să fie un prilej de întristare, ci, dimpotrivă, un prilej de bucurie
spirituală, ştiind că prin el biruim patimile.
2. Postul nu trebuie să fie numai o reţinere de la consumarea unor alimente, ci şi de
înnoire spirituală, o înfrânare de la gânduri şi fapte nepotrivite pentru un creştin.
Se adresează elevilor următoarele întrebări:  activitate
- În lumea „tehnicizată” de azi, postul nu e ceva depăşit, ceva prea greu de respectat,  Problematizarea frontală
mai ales dacă ţinem seama, pe de o parte de lipsurile materiale de tot felul pe care le
întâlnim – inclusiv cele de natură alimentară, iar pe de altă parte, dacă avem în vedere şi
munca grea pe care o desfăşoară mulţi dintre noi?!
R: …
Precizare: Cercetând cu atenţie învăţătura Bisericii Ortodoxe cu privire la post, ne  Explicaţia  activitate
convingem uşor că aceste păreri precizate mai înainte, sunt greşite. Multora dintre noi, frontală
medicii le recomandă abţinerea de la anumite produse alimentare în vederea menţinerii
sau refacerii sănătăţii. Şi este uşor de constatat că absolut toţi respectă aceste prescripţii
medicale, dar , în acelaşi timp, prescripţiile Bisericii cu privire la post li se par greu de
îndeplinit. Oare de ce? Răspunsul ni-l dă Mântuitorul când le spune Apostolilor că n-au
putut vindeca un copil bolnav (lunatic), adus de tatăl său, „din pricina puţinei lor
credinţe”, adăugând că „soiul acesta de demoni prin nimic nu iese decât prin rugăciune şi
prin post” (Matei XVII, 20-21).
Pentru cei care nu pot posti, fie din cauza vârstei, fie din cauza sănătăţii, fie din cauza
lipsurilor materiale, li se recomandă „postul spiritual”, aşa cum ne învaţă Sfântul Ioan
Gură de Aur: „De aceea, cine mănâncă şi nu poate să postească, acela să împartă
milostenie cu prisosinţă, să facă rugăciuni stăruitoare, să dovedească o râvnă evlavioasă  Meditaţia  activitate  Aprecieri
3
pentru ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, să se împace cu duşmanii lui, să gonească din religioasă individuală verbale
suflet orice ţinere de minte a răului”.
 Se cere elevilor să mediteze la felul cum postesc, ajutându-se şi de următoarele
întrebări:
- Postesc?
R: Da! De ce postesc?
Cum postesc?
Ce pot face pentru a îmbunătăţi efectele spirituale ale postului?
R: Nu! De ce nu postesc?
Ce să fac pentru a putea posti?
De ce ar trebui să postesc?
 Se adresează elevilor următoarele întrebări:
- Când trebuie să postim?
R: în anumite perioade stabilite de Sfinţii Părinţi ai Bisericii…
- Daţi câteva exemple de perioade/zile în care trebuie să postim şi argumentaţi  Conversaţia  activitate  Aprecieri
semnificaţia acestora frontală verbale
R: …..
- Se cere elevilor să completeze schema din care să obţină clasificarea posturilor
Precizare: În situaţii speciale (de exemplu, în cazul unor calamităţi) ierarhii Bisericii pot
C3 fixa, pentru o anumită perioadă, post general (posteşte întreaga Biserică), post local sau
regional - postesc credincioşii dintr-o anumită regiune. În alte situaţii, cu binecuvântarea  Exerciţiul  activitate  Aprecieri
duhovnicului, unii credincioşi pot ţine post particular sau individual, pentru nevoi individuală verbale
personale, în orice perioadă a anului  Explicaţia
 Se cere elevilor să numească pe baza celor discutate mai înainte, două fapte care ar
trebui să însoţească postul creştin, astfel încât acesta să fie bineplăcut lui Dumnezeu.
Precizare: Postul, pentru a fi bineplăcut lui Dumnezeu, trebuie să fie însoţit întotdeauna
de rugăciune şi de milostenie. Sfinţii Părinţi aseamănă postul cu o pasăre care are două
aripi. Cele două aripi sunt: rugăciunea şi milostenia.
 Se cere elevilor să argumenteze legătura post – rugăciune – milostenie.  Conversaţia  activitate
frontală

 Explicaţia  activitate
frontală

 Argumentarea  activitate  aprecieri


frontală verbale
5. Fixarea și C4 Fisă nr.3  Conversaţia aprecieri
sistematizare 1.Completati cu ,,pene”cele doua aripi ale păsării astfel încât pasărea să poată zbura: activitate pe verbale
a) cele două ,,aripi” sunt ,de fapt ,rugăciunea și milostenia. grupe
b) câștiga echipa care găsește cele mai multe ,,pene” (rugăciuni și fapte de milostenie  Explicaţia
trupească și sufletească ).
2.Alcătuiți un meniu pentru o zi de post (mic dejun ,prânz, cină).
4
6. Generalizarea C5 2 .  Explicaţia  activitate
Precizare: Postul care are valoare spiritual-morală, devine un adevărat act de cinstire a lui frontală
Dumnezeu, o jertfă a noastră pe altarul iubirii faţă de Tatăl. Postul este important pentru
noi, deoarece el este mijlocul cel mai bun de a ne birui pe noi înşine şi pe temeiul acestei
biruinţe, vom birui şi lumea pusă în slujba păcatului.
7. Aprecierea 1  Se fac aprecieri generale, privind implicarea elevilor în lecţie.  activitate
activităţii frontală
elevilor
8. Încheierea 2  Rugăciunea
activităţii  Salutul.

5
Fişa de lucru nr. 1
1. Definiţia postului:
2. Postul este renunţarea de bunăvoie la numite …………………., gânduri şi …………………., pentru curăţirea de ………………….., înnoirea vieţii şi trăirea după voia
lui ………………………….

2. Posturi: - după ………………….


1. ajunarea sau postul ………………….
2. postul aspru, se consumă numai hrană ……………………
3. postul obişnuit, nu se consumă mâncăruri de ………………………….
4. postul ……………………… practicat în anumite zile de sărbătoare din timpul unui post.
- după ………………….
1. de ………………………
a) …………………………., în amintirea zilei în care …………………………………………….
b) ………………………, în amintirea zilei în care ………………………………………………..
c) ziua Înălţării Sfintei Cruci, în amintirea …………………………………………………………
d) ………………………………………, în amintirea celui mai zelos propovăduitor al postului
e) ………………………………………, rămas din vremea pregătirii catehumenilor pentru botez.
2. de ………………………
a) …………………………………., care ţine ….. săptămâni; fiind cel mai lung şi mai aspru post;
b) …………………………………., care ţine 40 zile, de la ………………. până la ……………..;
c) …………………………………., are durată schimbătoare în funcţie de data Paştelui;
d) …………………………………., care durează două săptămâni, de la ….. până la ……………..;

6
Fişa de lucru nr. 2

a) „Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă: Îşi vor lua
plata lor. Tu însă, când posteşti; unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, şi
Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.” Matei XVI, 16-18

b) „Postiţi? Arătaţi-mi-o prin fapte. Cum? De vedeţi un sărac, aveţi milă de el; un duşman, împăcaţi-vă cu el; un prieten înconjurat de un
nume bun, nu-l invidiaţi. Nu numai gura şi stomacul vostru să postească, ci şi ochiul, şi urechile, şi picioarele, şi mâinile voastre, şi toate
mădularele trupului vostru. Mâinile voastre să postească rămânând curate şi de hrăpire şi de lăcomie. Picioarele, nealergând la privelişti
urâte şi în calea păcătoşilor. Ochii, neprivind cu ispitire frumuseţile străine … Gura trebuie să postească de sudalme şi de alte vorbiri
ruşinoase.” Sfântul Ioan Gură de Aur

S-ar putea să vă placă și