Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

PENTRU ACTIVITATI DE INFORMATICA


Nr._________/______________
CAP. I PARTILE CONTRACTANTE
Art.1 Prestatorul si Beneficiarul
(1) Societatea _____________________________________________________________,
Sediul: __________________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.__________________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:_________________________________________________,
Cont bancar nr.__________________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala___________________________________,
Telefon______________________________e-mail______________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na_______________________________________________________,
in calitate de:__________________________________________________,
identificat(a) prin:______________________________________________,
Telefon______________________e-mail____________________________,
in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, denumita in continuare in prezentul contract Prestator,
si
(2) Societatea _____________________________________________________________,
Sediul: __________________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.__________________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:_________________________________________________,
Cont bancar nr.__________________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala___________________________________,
Telefon______________________________e-mail______________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na_______________________________________________________,
in calitate de:__________________________________________________,
identificat(a) prin:______________________________________________,
Telefon______________________e-mail____________________________,
in calitate de BENEFICIAR, denumita in continuare in prezentul contract Beneficiar,
(in cazul in care Prestator sau Beneficiar este o persoana fizica, se completeaza doar spatiul
destinat acesteia)
avand ca temei legal legislatia romana in vigoare, au convenit incheierea prezentului contract in
urmatoarele conditii:

1
CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2 Definirea obiectului contractului. Enumerare. Evaluare
(1) Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre Prestator in favoarea
Beneficiarului a serviciilor de informatica mentionate in prezentul contract, denumite pe
parcursul contractului „servicii”, „lucrari” sau „programe”, in schimbul achitarii de catre
Beneficiar, Prestatorului, a unui pret.
(2) Prestatorul va asigura Beneficiarului urmatoarele servicii la urmatoarele tarife si termene de
executare:
Nr. Descriere serviciu Mod de executare Pret Perioada de executare Termen de
(evaluare) inceput finalizat garantie

1
2
3
….
TOTAL DE ACHITAT
(3) Cu privire la serviciile mentionate la al.(2) al prezentului articol, se fac urmatoarele
mentiuni:
1.________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
(4) Prestatorul se obliga sa asigure:
 in regim de abonament lunar - asistenta tehnica necesara intretinerii urmatoarelor
produse informatice realizate si instalate la Beneficiar de catre specialistii sai:
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 in urma comenzilor Beneficiarului - adaptarea, modificarea sau reproiectarea produselor
informatice mentionate mai sus sau proiectarea si implementarea unor produse
informatice noi. Comenzile Beneficiarului se vor constitui in anexe la prezentul
contract, ce vor face parte integranta din acesta (ex. Anexa nr.1);
 altceva:_______________________________________________________________.
Art.3 Modul de desfasurare a contractului

(1) Prestatorul pune la dispozitia Beneficiarului o echipa de specialisti in activitatile de


informatica descrise mai sus, si se obliga sa depuna intreaga diligenta in vederea oferirii
Beneficiarului a serviciilor de calitate.
(2) Cererile de schimbare a solutiilor avizate sau solicitarile de lucrari suplimentare prezentate
de Beneficiar vor fi analizate de Prestator si in caz de acceptare, vor fi tratate ca lucrari noi,
pentru care se vor intocmi acte aditionale sau contracte/comenzi noi cu stipularea conditiilor
si preturilor.
(3) Beneficiarul poate sa verifice pe parcursul executarii contractului modul in care Prestatorul
indeplineste clauzele convenite prin prezentul contract.

2
(4) Prestatorul va solicita si Beneficiarul va pune la dispozitia acestuia orice date sau informatii
legate de firma sau activitatea Beneficiarului, precum si orice alte date sau informatii
necesare Prestatorului in vederea indeplinirii serviciilor de informatica.
(5) Prestatorul nu raspunde de neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau necorespunzatoare a
serviciilor de informatica, daca aceasta se datoreaza exclusiv culpei sau omisiunii
Beneficiarului in a-i furniza informatiile si datele solicitate.
(6) Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor de care ia
cunostinta in baza prezentului contract sau in legatura cu derularea acestuia.

Art.4 Decontarea cheltuielilor


Art.5 Garantarea serviciilor

CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA


Art.6 Pretul. Modalitati de plata
Art.7 Penalitati de intarziere

CAP. IV DURATA CONTRACTULUI


Art.8 Durata contractului

CAP. V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


Art.9 Drepturile si obligatiile Prestatorului
Art.10 Drepturile si obligatiile Beneficiarului
Art.11 Confidentialitatea.Dreptul de autor
Art.12 Clauza penala

CAP. VI MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI


Art.13 Modificarea si cesionarea contractului
Art.14 Incetarea contractului

CAP. VII DISPOZITII FINALE


Art.15 Forta majora si cazul fortuit
Art.16 Notificari intre parti
Art.17 Litigii
Art.18 Alte clauze asupra carora partile convin
Art.20 Alte dispozitii finale

ACTE ANEXE LA PREZENTUL CONTRACT:


Anexa Nr.1 – Comanda Beneficiar. Raspunsul Prestatorului;
Anexa Nr.2 - Detalierea cheltuielilor rambursabile. Facturi, documente justificative. Proces verbal
de receptie;
Anexa Nr.3 – Proces verbal de predare-primire lucrari.