Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADNIMISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZARE: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

DISCIPILA: FINAȚE

Analiza structurii și dinamicii cheltuelilor publice din


bugetul de stat și din bugetele locale din România

IAȘI 2015
Cuprins
Introducere..........................................................................................................................................................2
Capitolul 1- Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale – criteria si component
(conform clasificației bugetare) ..........................................................................................................................3
1.1. Sinteza clasificației bugetare a cheltuielilor publice ...........................................................................4
1.2. Diferența dintre abordarea legislativă și abordarea teoretică ............................................................5
Capitolul 2 – Mutații în nivelul și structura funcțională a cheltuielilor publice din bugetul de stat în perioada
2011-2013 ...........................................................................................................................................................6
2.1. Evoluția nivelului absolut și relative al cheltuielilor publice ....................................................................6
2.1.A. Prezentarea modificarilor anuale alea cheltuielilor publice totale...................................................6
2.1.B Prezentarea modificărilor PIB-ului în perioada 2011-2013............................................................. 10
2.2. Prezentare cheltuielilor bugetului de stat conform clasificației funcțională ........................................ 11
2.3. Prezentarea bugetului chetuielilor asigurărilor sociale de stat conform clasificatie bugetare ............ 15
Capitolil 3 – Mutații în nivelul și structura funcțională a cheltuielilor publice din bugetul centralizat al
unităților administrativ – teritoriale în perioada 2011-2013 ........................................................................... 17
3.1.Evoluția nivelului absolut si relativ al cheltuielilor publice .................................................................... 17
3.2. Mutații în structura relativă a chetuielilor ............................................................................................ 18
Concluzii ........................................................................................................................................................... 22
Bibliografie ....................................................................................................................................................... 23

Introducere

2
Am ales această temă „Analiza structuri și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat
și din bugetele locale din România” deoarece mi se pare foarte interesant să urmăresc cheltuielile
efectuate pe mai mulți ani în bugetele României.

Cheltuielile reprezintă un consum de resurese sau diminuări ale beneficiilor economice.


Cheltuielile Românie au un scop comun pentru populație, ele sunt făcute pentru a îndeplini anumite
obiective comune ale populație.

Capitolul 1- Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat și din


bugetele locale – criteria si component (conform clasificației bugetare)

3
1.1. Sinteza clasificației bugetare a cheltuielilor publice

Clasificarea funcțională a cheltuililor:

 Cheltulile cu serviciile publice generale:


 Cheltuieli cu autoritățile publice și acțiunile externe
 Cheltuieli de cercetare fundamentală și cercetare dezvoltare
 Cheltuieli privind alte sevicii publice
 Cheltuieli prinvind tranzacțiile cu datoria publică și împrumuturi
 Cheltuileli privind transferuri cu character general între diferite nivele
ale administrației
 Cheltuieli privind apararea ordinea publică și siguranță:
 Cheltuieli privind ordinea publică și siguranța națională
 Cheltuieli prinvind apțărarea
 Cheltuieli social culturale:
 Cheltuieli privind sănătatea
 Cheltuieli privind învățământul
 Cheltuieli privind cultura, recreere și religie
 Cheltuieli privind asigurări și asistență socială
 Cheltuieli privind serviciile și dezvoltarea publică locuințe, mediu si ape:
 Cheltueli prinvid protecția mediului
 Cheltuieli privind locuințe, servicii și dezvoltare publică
 Cheltuieli privind acțiunile economice:
 Cheltuieli prinvind acțiunile generale economice, comerciale si de
muncă
 Cheltuieli privind combustibili și energie
 Cheltuieli privind industria extractive, prelucrătoare și construcțiile
 Cheltuieli privind agricultura, silvicultura, pisciultura și vânătoare
 Cheltuieli privind transporturile
 Cheltuieli privind comunicațiile
 Cheltuieli privind cercetare și dezvoltarea în domeniul economic
 Cheltuieli privind alte acțiuni economice
 Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior

 Cheltuieli privind rezervele, excedentul/deficitul:


 Cheltuieli privind rezervele

4
 Cheltuieli privind excedentul
 Cheltuieli privind dificitul

Clasificarea economică se împarte în 2 criterii pe când clasificarea fucțională împarte toate


celtuielile în mai multe categorii. Analizând clasificarea economică vom avea o privire de amsamblu
a cheltuielilor, iar clasificând cheltuielile după clasificarea funcționala vom putea vedea cheltuielile
pe domeni de activitate (învățământ, sănătate, mediu, etc.)

1.2. Diferența dintre abordarea legislativă și abordarea teoretică

Abordarea teoretică se referă la faptul că cheltuielile au o anumită destinație, iar abordarea


legislativă se referă la felul cum sunt distribuite cheltuielile.

5
Capitolul 2 – Mutații în nivelul și structura funcțională a cheltuielilor
publice din bugetul de stat în perioada 2011-2013

2.1. Evoluția nivelului absolut și relative al cheltuielilor publice


2.1.A. Prezentarea modificarilor anuale alea cheltuielilor publice totale

Mărimi Mărimi relative


absolute
Bugetul de stat 53,60% 106088,7
Bugetule locale 22,20% 44003,8
Bugetul asigurărilor sociale de stat 24,20% 47968,60
Total Cheltuieli 100% 198,061.10

Tabel nr.1 Structura cheltuielilor publice 2011

Figura nr.1 Structura cheltuielilor publice 2011

Bugetul asigurărilor
sociale de stat,
24.43%

Bugetul de stat,
53.60%
Bugetele locale,
22.20%

Sursă : Prelucrare proprie pe baza datelor publicate de Institutul Național de Statistică

6
Înterpretare: Analizând figura nr.1 și tabelul nr.1 putem observa că cea mai mare parte a
cheltuielilor sunt realizate de bugetul de stat 53,60% următoarea fiind bugetul asigurărilor sociale de
stat 24,43%, iar chetuielile cele mai mici sunt făcute de bugetele locale 22,20%.

Mărimi relative Mărimi absolute


Bugetul de stat 104569,80 53,70%
Bugetele locale 46333,4 23,80%
Bugetul asigurărilor sociale de stat 43784,30 22,50%
Total Cheltuieli 194650,7 100%
Tabel nr.2 Structura cheltuielilor publice 2012

Figura nr.2 Structura cheltuielilor publice 2012

Bugetul asigurărilor
sociale de stat,
22.50%

Bugetul de stat,
53.70%
Bugetul local,
23.80%

Sursă : Prelucrare proprie pe baza datelor publicate pe Institutul Național de Statististică

Înterpretare: Analizând tabelul nr.2 și figura nr.2 putem observa că cea mai mare parte a
cheltuielilor sunt realizate de bugetul de stat în proporție de 53,7%. Urmate fiind de bugelete locale
în proporție de 23,80% iar în final fii cheltuielile bugelului asigurărilor sociale de stat care este în
cotă de 22,50%.

7
Mărimi relative Mărimi absolute
Bugetul de stat 92602,37 53,40%
Bugetele locale 38469,07 22,17%
Bugetul asigurărilor sociale de stat 42355,41 24,43%
Total Cheltuieli 173416,85 100%
Tabel nr.3 Structura cheltuielilor publice 2013

Figura nr.3 Structura cheltuielilor publice 2013

Bugetul asigurărilor
sociale de stat,
24.43%

Bugetul de stat,
53.40%
Bugetele locale,
22.17%

Sursă : Prelucrare proprie pe baza datelor publicate pe Institutul Național de Statististică

Înterpretare : analizând tabelul nr.3 și figura nr.3 putem observa că cea mai mare parte a
cheltuielilor este reprezentată de bugetul de stat 53,40%, fiind urmată de bugetul asigurarilor
sociale cu 24,43%,iar ultima fiind bugetele locale cu o cotă de 22,17%.

8
Figura nr.4 Structura cheltuielilor publice totale 2011-2013

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
Bugetul asigurarilor
Bugetul de stat Bugetele locale
sociale de stat
2011 53.60% 22.20% 24.20%
2012 53.70% 23.80% 22.50%
2013 53.40% 22.17% 24.43%

Sursă : Prelucrare proprie pe baza datelor publicate pe Institutul Național de Statististică

Înterpretare: Analizând figura nr.4 putem deduce că, cheltuielile privind bugetul de stat au fost în
2011 53,60%(106088,7), crescând în 2012 cu 0,10 puncte procentuale,urmând să scadă cu 0,30
puncte procentuale în 2013 față de anul 2012 și 0,20 puncte procentuale față de anul 2011.
Cheltuielile din bugetele locale au fost în anul 2011 22,20%(44003,80) crescând în anul 2012 cu
1,60 puncte procentuale, urmând o scădere în anul 2013 cu 1,63 puncte procentual față de 2012 și
0,03 puncte procentuale față de anul 2011. Cheltuielile din bugetul asigurărilor sociale de stat au fost
în 2011 24,20% (47968,60) urmând în 2012 să scadă cu 1,7 puncte procentuale , iar în anul 2013 a
crescut cu 2,13 puncte procentuale față de anul 2012 și 0,23 puncte procentuale față de anul 2011.
Cheltuielile scad au cresc din cauza creste sau scaderii a PIB-ului cu anumite puncte procentuale.

9
2.1.B Prezentarea modificărilor PIB-ului în perioada 2011-2013

Miliarde lei,prețuri curente


2011 2012 2013
Consum final 437.4 461.9 488.0
- Consumul final individual efectiv al 402.1 424.5 448.9
gospodăriilor populație
- Consumul final colectiv efectiv al 35.2 37.4 39.2
administrație publice
Formarea brută a capitalului fix 145.2 154.3 148.2

Exportul de buniri și servicii 222.9 238.5 264.9


Importul de bunuri și servicii 252.6 266.1 268.5
Produsul intern brut 557.3 586.7 628.6

Înterpretare: în anul 2011 produsul intern brut (PIB) a fost de 557.3 miliarde lei, urmând ca
in anul 2012 să crească cu 29.4 miliarde lei ajungând la 586.7 miliarde lei. În 2013 PIB-ul a crescut
cu 71.3 miliarde lei față de anul 2011 și cu 41.9 miliarde lei, ajungând la 628.6 miliarde lei.

-modificarea procentuală față de anul precedent % -


2011 2012 2013
Consumul final 1.0 1.5 0.7
- Consumul final individual efectiv al gospodăriilor 1.4 1.5 0.9
populație
- Consumul final colectiv efectiv al administratie -3.0 0.7 -1.7
puplice
Formare brută de capital fix 7.7 3.8 -3.3
Exportul de bunuri și servicii 11.6 -1.5 13.5
Importul de bunuri și servicii 10.5 -0.2 2.4
Produsul intern brut 2.3 0.6 3.5

Înterpretare: Modificarea procentuală a PIB-ului din anul 2011 față de anul 2010 a fost de
2.3%. Modificarea procentuală în anul 2012 față de anul 2011 a fost de 0.6%. Modificarea
procentuală în anul 2013 față de anul 2012 a fost de 3.5%..

10
2.2. Prezentare cheltuielilor bugetului de stat conform clasificației funcțională

Excuția bugetului de stat Milioane lei


Denumirea indicatorilor Incasări realizate
2011 2012 2013
Clasificarea economica
CHELTUIELI – total 106088.7 104569.8 110128,1
Cheltuieli curente 99873.4 100150.1 105691,2
Cheltuieli de personal 15682.2 17141.6 19890,1
Bunuri și servicii 4244.3 4429.5 4405,5
Dobânzi 7736.5 9221.1 9208,1
Subvenții 4290.7 3996.2 3290,4
Transferuri între unități ale administrației publice 26969.7 24843.4 27854,8
Alte transferuri 12865.9 11405.5 11251,5
Proiecte cu finanțare din fonduri extreme 7128.5 10490.0 12031,9
nerambursabile (FEN) postaderare
Asistență socială 15007.7 13645.0 13368,9
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare 1441.5 1812.3 1980,8
rambursabilă
Cheltuieli de capital 3830.0 2108.4 2446,0
Active nefinanciare 2317.1 2085.8 1794,4
Active nefinanciare 1512.9 22.6 651,6
Operațiuni financiare 2634.2 2739.3 2662,5
Împrumuturi 214.7 96.9 35,1
Rambursări de credite 2419.5 2642.4 2627,4
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul -248.9 -428.0 -671,6
current

Clasificare functionala
CHELTUIELI – total 106088.7 104569.8 110128,1
Servicii publice generale 37968.8 40261.2 42436,1
Autorități publice și acțiuni externe 9546.6 11760.0 1121,4
Alte servicii publice generale 1482.5 1443.3 1365,3
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 1335.1 1498.6 966,9
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale 15911.9 14205.5 11398,7
administrație
Apărare, ordine publică și siguranță națională 15566.0 16163.9 18428,4
Apărare 4293.7 4159.8 4967,6

11
Ordine publică și siguranță națională 11272.3 12004.1 13460,8
Cheltuieli social-culturale 26421.9 25483.3 25477,9
Învățământ 4207.6 3994.0 3867,2
Sănătate 2435.1 2224.6 2725,3
Cultura, recreere și religie 1971.8 1774.7 1700,9
Asigurări și asistență socială 17807.4 17490.0 17184,5
Servicii și dezvoltarea publică, locuințe, mediu și ape 3485.3 2810.8 2839,8
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 2510.2 1428.7 1272,9
Protecția mediului 975.1 1382.1 1566,9
Acțiuni economice 22646.7 19850.6 20945,9
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă 1515.4 1878.1 2677,9
Combustibili si energie 820.8 178.8 162,9
Industria extractivă, prelucrătoare si construcții 349.1 222.0 127,5
Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare 7021.2 6044.2 5811,8
Transporturi 12164.3 11042.7 11904,9
Comunicații 201.9 192.9 149,0
Cercetare și dezvoltare în domeniul economic 163.7 153.1 85,8
Alte acțiuni economice 410.3 138.8 26,1

EXCEDENT (+), DEFICIT (-) -26400.7 -18557.0 -19183,0


Tabelul nr.4 Executia bugetului de stat

Înterpretare: Analizănd tabelul nr.4 putem observa totalul chetuielilor publice din bugetul de stat
au fost în anul 2011 de 106088.7 milioane lei , în anul 2012 au scăzut cu 1518.9 milioane lei față
de anul 2011 fiind de 104569.8. În anul 2013 cheltuielile au fost de 110128,1 milioane lei cu 4039.4
milioane lei față de anul 2011 si cu 5558.3 milioane lei față de anul 2012.

12
Figura nr.4 Stuctura cheltuielilor din bugetul de stat

Structura cheltuielilor
16000
14000
12000
10000
8000
6000 2011

4000 2012
2000 2013
0
Cultura Tranzactii Aparare Ordine Invatamant Sanatate
receere si privind publica si
religie dqatoria siguranta
publica si nationala
imprumuturi

Sursă : Prelucrare proprie pe baza datelor publicate pe Institutul Național de Statististică

13
Figura nr.5 Structura cheltuielilor din bugetul de stat

Structura cheltuielilor
14000

12000

10000

8000

6000 2011
2012
4000
2013
2000

0
Locuinte servicii Actiunigenerale Agricultura Transporturi Comunicatii
si dezvoltare economice, sivicultura,
publica comericiale si piscicultura si
de munca vanatoare

Sursă : Prelucrare proprie pe baza datelor publicate pe Institutul Național de Statististică

Înterpretare: Din figura nr.4 si nr.5 reese ca o influenta semnificativa asupra cheltuililor
totale, cheltuieli privind ordinea publica si singurtanta si cheltuielile privind transportul. Cele mai
putin semnificative fiind cheltuilile cu comunicatiile.

14
2.3. Prezentarea bugetului chetuielilor asigurărilor sociale de stat conform
clasificatie bugetare

Execția bugetului asigurărilor sociale de stat Milioane lei


Denumirea indicatorilor Incasări realizate
2011 2012 2013
Clasificarea economica
CHELTUIELI - total 47968.6 43784.3 49915,5
Cheltuieli curente 48002.2 43820.0 49950,5
Cheltuieli de personal 117.2 148.4 154,8
Bunuri și servicii 389.6 367.8 384,4
Dobânzi 23.5 24.7 23,8
Transferuri între unități ale administrației 0.6 0.7 0,7
publice
Proiecte cu finanțare din fonduri extreme 0.4 42.0 9,4
nerambursabile (FEN) postaderare
Asistență socială 47470.9 43236.4 49377,4
Cheltuieli de capital 2.5 1.6 1,6
Active nefinanciare 2.5 1.6 1,6
Plați effectuate în anii precedenți și recuperate în -36.1 -37.3 -36,6
anul current

Clasificarea functioanala
CHELTUIELI – total 47968.6 43784.3 49915,5
Cheltuieli social – culturale 47968.6 43784.3 49915,5
Asigurări și asistență socială 47873.0 43689.8 49818,7
Asigurări și asistență socială pentru accidente 95.6 94.5 96,8
de muncă și boli profesionale

EXCEDENT (+), DEFICIT (-) 175.4 5065.3 213,6


Tabelul nr.5 Executia bugetului asigurarilor sociale de stat

Înterpretare : Analizând tabelul nr.5 putem observa că cheltuielile privind bugetul asigurărilor
sociale au fost în anul 2011 de 47968,6 milioane lei. În anul 2012 au scăzut cu 4184,3 milioane lei
față de anul 2011 ajungând la 43784,3. În anul 2013 cheltuielile privind bugetul asigurărilor sociale
au ajuns la 499503,5 milioane lei, care au crescut cu 1948,3 milioane lei față de anul 2011 și cu
6130,5 milioane lei.

15
Figura nr.6 Structura cheltuielilor privind bugetul asigurarilo sociale de stat

Structura cheltuielilor
60000

50000

40000

30000 2011

20000 2012
2013
10000

0
Asigurari si asistenta sociala Asigurari si asistenta sociala
pentru accidente de munca
si boli profesionale

Sursă : Prelucrare proprie pe baza datelor publicate pe Institutul Național de Statististică

Înterpretare: Din figura nr.5 putem observa că cheltuielile cu asigurări și asistență socială au o
influență importantă asupra cheltuielilor totale, iar cheltuielile privind asigurările sociale pentru
accidente de munca și boli profesionale au avut o influență mai scăzută ascupra cheltuielilor totale.

16
Capitolil 3 – Mutații în nivelul și structura funcțională a cheltuielilor
publice din bugetul centralizat al unităților administrativ – teritoriale
în perioada 2011-2013

3.1.Evoluția nivelului absolut si relativ al cheltuielilor publice

Execuția Cheltuielilor bugetelor locale


2011 2012 2013
44003.8 46333.4 47380.4
Tabelul nr.6 Execuția bugetele locale in perioada 2011-2013

Figura nr.7 Structura cheltuielilor din bugetele locale in perioada 2011-2013

Execuția chetuielilor bugetelor locale


48000

47000

46000

45000 Execuția chetuielilor bugetelor


locale
44000

43000

42000
2011 2012 2013

Sursă : Prelucrare proprie pe baza datelor publicate pe Institutul Național de Statististică

17
Interpretare: Analizând tabelul nr.6 și figura nr.7 putem observa că în anul 2011 execuția
chetuielilor bugetelor locale au fost de 44003.8 milioane lei, urmând ca în anul 2012 cheltuielile să
fie de 46333.4, adică au crescut cu 2329.6 milioane lei. În anul 2013 cheltuielile au fost de 47380.4
milioane lei, adică au crescut cu 1047 milioane lei.

3.2. Mutații în structura relativă a chetuielilor

Executia bugetelor locale Milioane lei


Denumirea indicatorilor Incasari realizate
2011 2012 2013
Clasificare economică
CHELTUIELI – totale 44003.8 46333.4 47380.4
Cheltuieli curente 35153.5 37506.8 39677.8
Cheltuieli de personal 11241.5 11889.5 13571.5
Bunuri și servicii 9486.5 10641.4 10932.9
Dobanzi 773.0 812.3 841.3
Subvenții 2105.5 2116.3 1827.5
Transferuri între unități ale administrație publice 2695.1 2792.3 2810.3
Alte transferuri 1008.2 621.4 499.1
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 4361.1 4933.7 5308
(FEN) postaderare
Asistență socială 2872.2 2955.0 3136.2
Alte cheltuieli 610.4 744.9 760
Cheltuieli de capital 8334.5 7973.5 6432
Active nefinanciare 8143.2 7752.5 6147
Active financiare 191.3 219.6 285
Fondul național de dezvoltare - 1.4 -
Operațiuni financiare 694.2 1009.3 1503.2
Împrumuturi 0.8 0.3 0.1
Rambursări de credite 639.4 1009.0 1503.1
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -177.4 -156.2 -232.6

Clasificarea funcțională
CHETUIELI – total 44003.8 46333.4 47380.4
Servicii publice generale 5180.6 5561.8 5852.8
Autorități publice și acțiuni externe 4047.3 4182.7 4600.7
Alte servicii publice generale 320.0 532.3 347.9
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 733.0 830.6 864.7
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale 14.3 16.2 12.5
admninistrației publice
Apărare, ordine publică și siguranță națională 485.7 553.1 651.7
Apărare 14.5 14.9 16.7

18
Ordine publică și siguranță natțională 471.2 538.2 635
Cheltuieli sociale-culturale 20356.0 21586.1 22999.8
Învățământ 9923.4 10704.0 11970.7
Sănătate 947.0 989.8 1032.2
Cultură, recreere și religie 3715.9 4001.0 3680.5
Asigurări și asistență socială 5769.7 5891.3 6316.4
Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape 7372.8 7715.8 7340.8
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 4503.2 4641.7 4666.3
Protecția mediului 2869.6 3074.1 2674.5
Acțiuni economice 10608.7 10976.6 10562.3
Acținuni generale economice, comerciale și de muncă 233.7 209.9 349.2
Combustibili și energie 1883.7 1672.5 1443.2
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 72.4 85.4 110.7
Transporturi 8025.2 8661.1 8369.8
Alte acțiuni economice 381.1 287.7 289.4

EXCEDENT(+), DEFICIT (-) 800.1 -914.1 712.2


Tabelul nr.7 Execuția bugetelor locale cf. clasificație economice și funcționale

Înterpretare: Analizând tabelul nr.7 putem observa stituația cheltuielilor privind bugetele locale
a fost în anul 2011 de 44003.8 milioane lei. În anul 2012 cheltuielile privind bugetele locale au fost
de 46333.4 milioane, crescând față de anul 2011 cu 2329.6 milioane lei. În anul 2013 cheltuielile
erau în sumă de 47380.4 milioane lei, crescând față de anul 2012 cu 1047 milioane mii lei. Această
creștere a cheltuielilor se datorează creșteri PIB-ului.

19
Figura nr.8 Structura cheltuielilor din bugetele locale

14000

12000

10000

8000

6000 2011

4000 2012
2013
2000

0
Autorități și Alte servicii Tranzacții Apărare Ordine Invatamant
acțiuni publice privind publică și
externe generale datoria siguranță
publică și națională
imprumuturi

Sursă : Prelucrare proprie pe baza datelor publicate pe Institutul Național de Statististică

20
Figura nr.9 Structura cheltuielilor din bugetele locale

10000
9000
8000
7000
6000
5000
2011
4000
2012
3000
2013
2000
1000
0
Sănătate Cultură, Locuințe, Protecția Combustibili Transporturi
recreere și servicii și mediului și energie
religie dezvoltare
publică

Sursă : Prelucrare proprie pe baza datelor publicate pe Institutul Național de Statististică

Înterpretare: din Figura nr.8 și nr.9 putem observa evoluația cheltuielilor în funcție de
clasificare funcțioanală. Cheltuielile cele mai reprezentative fiind cheltuielile privind învățământul,
fiind urmate de cheltuielile cu transporturile. Cheltuielile cel mai puțin semnificative sunt
cheltuielile cu apărarea.

21
Concluzii

Scopul chetuielilor publice fie ele ale bugetului de stat sau bugetelor locale este unu comnun.
Cele mai reprezentative chetuieli din perioada 2011, 2012, 2013 au fost cheltuielile cu învățământul
în bugetele locale, cheltuielile cu asigurările sociale în bugetul asigurărilor sociale de stat și
cheltuielile privind ordinea publică și siguranța națională bugetul de stat.

Cheltuielile nu au o creștere sau scădare continuă ele varinind de la o perioada la alta. O


importanță la creșterea sau scăderea cheltuielilor o are în mare parte creșterea și scăderea PIB-ului.
Cheltuielile privind bugetele locale au avut o continuă creștere din anul 2011 pana in anul 2013.

De-a lungul celor 3 ani cheltuielile prinvind bugetul de stat au avut scăderi si ridicări: în anul
2011 au fost de 103088.7 milioane lei, în anul 2012 au fost de 104569.80 milioane lei, iar în anul
2013 au fost de 92602.37. Cheltuielile privind bugetele locale a fost în 2011 de 44003.8, în anul
2012 au fost de 46333.4, iar în anul 2013 au fost de 38469.07. cheltuielile prinvind asigurările
sociale de stat au fost în anul 2011 de 47968.60, în anul 2012 au fost 43784.30, iar în anul 2013 au
fost de 42355.41 milioane lei.

22
Bibliografie

 Rapoate și analize ale Consiliului fiscal http://www.consiliufiscal.ro/


 Anuarul statistic al României http://www.insse.ro
 Conturile de execuție a bugetului de stat 2011-2013
 Clasificatia indicilor prinvind bugetul de stat, Ordinul MFP nr.1954/16.12.2005
 Buletinul MFP – http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buletin

23