Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

9 – Carte limba română

Recunoașterea structurilor situațiilor financiare

Recunoașterea este procesul încorporării în bilanț sau în contul de profit și pierdere


numai atunci când un element îndeplinește criteriile de recunoaștere. Demersul implică
descrierea în cuvinte a respectivului element și asocierea unei anumite sume, precum și
includerea respectivei sume în totalul bilanțului sau al contului de profit și pierdere. Elementele
care satisfac criteriile de recunoaștere trebuie prezentate în bilanț sau în contul de profit și
pierdere.

Un element care corespunde definiției unei structure a situației financiare trebuie


recunoscut în cazul în care se îndeplinesc cumulative două condiții:

 Este probabil ca, în viitor, un beneficiu economic asociat să intre sau să iasă din
întreprindere;
 Elementul are un cost sau o valoare care poate fi evaluată în mod credibil.

În procesul de evaluare a îndeplinirii sau neîndeplinirii criteriilor de recunoaștere în situațiile


financiare anuale trebuie acordată atenție pragului de semnificație. Interdependeța între structuri
există în cazul în care un element ce corespunde definiției și îndeplinește criteriile de
recunoaștere pentru o anumită structură, de exemplu activ, impune automat recunoașterea unei
alte structuri, cum ar fi un venit sau o datorie.

Concepul de probabilitate este utilizat pentru criteriile de recunoaștere referitoare la


gradul de incertitudine în realizarea unui beneficiu economic viitor asociat unui element. Acest
concept este impus de incertitudinea ce caracterizează mediul în care își desfășoară activitatea
orice întreprindere. Evaluarea gradului de incertitudine legat de beneficiile economice viitoare ia
în calcul informația disponibilă în momentul întocmirii situațiilor financiare anuale. De exemplu,
când încasarea unei creanțe a întreprinderii este probabilă, în absența oricăreri probe care să
demonstreze contrariul, se justifică recunoașterea creanței ca activ. A doua condiție pe care un
element trebuie să o îndeplinească se referă la faptul că orice element pentru a fi recunoscut
trebuie să aibă un cost sau o valoare care să poată fi evaluată în mod credibil. De cele mai multe
ori, costul sau valoarea trebuie estimată, iar folosirea unor estimări rezonabile constituie o parte
esențială în elaborarea situațiilor financiare anuale și nu influențează credibilitatea lor. În cazul în
Nr. 9 – Carte limba română

care totuși nu poate fi realizată o estimare rezonabilă, elementul nu va fi recunoscut în bilanț sau
în contul de profit și pierdere. De exemplu, încasările previzionate în urma unui proces în
instanță pot corespunde definiției activelor și veniturilor, precum și criteriului de probabilitate a
realizării. Dacă nu este posibilă evaluarea credibilă a câștigului, acestea nu pot fi înregistrate ca
active sau ca venituri, fiind prezentate în note sau în informații suplimentare.

Un activ este recunoscut în bilanț în momentul în care este probabilă realizarea unui
beneficiu economic viitor de către societate și activul are un cost sau o valoare care poate fi
evaluată în mod credibil. Un activ nu este recunoscut în bilanț atunci când este improbabil ca
intrarea de numerar să genereze beneficii economice pentru întreprindere în perioadele viitoare.
În schimb, o astfel de tranzacție va avea ca efect recunoașterea unei cheltuieli în contul de profit
și pierdere. Acest tratament nu înseamnă neapărat că scopul pentru care s-au făcut cheltuielile a
fost altul decât obținerea unui beneficiu economic pentru întreprindere sau că managementul a
fost deficitar.

O datorie este recunoscută în bilanț în momentul în care este probabil ca o ieșire de


resurse, purtătoare de beneficii economice, va rezulta din lichidarea unei obligații prezente, iar
valoarea la care se va realiza această lichidare poate fi evaluată în mod credibil. În practică
obligațiile contractuale cum ar fi datoriile pentru stocurile comandate, dar neprimite încă, nu sunt
în general recunoscute ca datorii în situațiile financiare. Totuși astfel de obligații pot corespunde
definiției datoriilor și acestea pot fi recunoscute. În astfel de situații, recunoașterea datoriilor
implică și recunoașterea activelor sau a cheltuielilor aferente.

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când a avut loc o creștere
a beneficiilor economice viitoate aferente creșterii unui activ sau diminuării unei datorii,
modificare ce poate fi evaluată în mod credibil. Aceasta presupune că recunoașterea veniturilor
se realizează simultan cu recunoașterea creșterii activelor sau a reducerii datoriilor.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când a avut loc o
reducere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuării unui activ sau a creșterii unei
datorii, modificare ce poate fi evaluată în mod credibil. De fapt aceasta înseamnă că
recunoașterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoașterea creșterii datoriilor sau a reducerii
acctivelor. Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe baza asocierii între
Nr. 9 – Carte limba română

costurile implicate și obținerea elementelor specifice de venit.Acest proces, conoscut sub numele
de conectarea veniturilor la cheltuieli, implică recunoașterea simultană sau combinată a
veniturilor și cheltuielilor care rezultă direct și concomitent din aceleași tranzacții sau din alte
evenimente.

Unele cheltuieli sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe baza unei proceduri de alocare
sistematică și rațională, atunci când se așteaptă să se obțină beneficii economice în decursul mai
multor perioade contabile și când asocierea acestora cu veniturile poate fi determinată doar în
mod vag sau indirect.Această modalitate este deseori necesară în procesul recunoașterii
cheltuielilor asociate cu utilizarea unor active, cum ar fi: terenuri și mijloace fixe, licențe și mărci
de transport deoarece in astfel de cazuri cheltuiala este reprezentată de amortizare. De asemenea,
o cheltuială este recunoscută imediat în contul de profit și pierdere atunci când un cost nu
generează beneficii economice viitoare sau atunci când viitoarele beneficii economice nu
corespund sau încetează să mai corespundă condițiilor pentru recunoaștereaîn bilanț sub formă
de activ. O cheltuială este, de asemenea, recunoscută în contul de profit și pierdere în acele
situații în care apare o datorie fără recunoașterea unui activ, cum ar fi cazul în care datoria appare
ca urmare a acordării de garanții pentru produsele vândute.

Emil Horomnea, Fundamentele științifice ale contabilității – Doctrină. Concepte. Lexicon,


ediția a II-a revizuită, Editura Tipo Moldova, Iași, 2010