Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Specializarea

ANALIZA SURSELOR DE FINANŢARE


ALE ÎNTREPRINDERII SC AVICOLA SA
BUCUREŞTI

Coordonator:

Student:
Cuprins
I.Prezentarea generală a firmei Sc Avicola SA ............................................................................................. 3
1.1Cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii ...................................................................... 3
1.2.Piața și concurența .............................................................................................................................. 5
II. Structura surselor de finanţare la Sc Avicola Sa Bucureşti pentru perioada 2014-2016 ......................... 6
2.1. Descrierea surselor de finanţare ale Sc Avicola Sa în perioada 2014-2016....................................... 6
2.2. Evoluţii în structura surselor de finanţare a Sc Retrasib Sa în perioada 2014-2016 .......................... 9
III. Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a factorilor de influenţă pentru Sc Avicola Sa în
perioada 2014-2016 .................................................................................................................................... 16
3.1. Structura capitalurilor proprii la sc Avicola Sa în perioada 2014-2016 ....................................... 16
3.2. Analiza evoluţiei structurii capitalurilor proprii şi a principalilor factori de influenţă .................... 17
IV. Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate la Sc Avicola Sa în perioada 2014-2016 ....... 21
4.1. Structura resurselor împrumutate la Sc Avicola Sa în perioada 2014-2016 .................................... 21
4.2. Analiza evoluţie resurselor împrumutate şi a principalilor factori de influenţă ............................... 24
V.Concluzii ................................................................................................................................................. 25
Bibliografie ................................................................................................................................................. 26
I.Prezentarea generală a firmei Sc Avicola SA

Prin intermediul acestui prim capitol doresc să evidenţiez care este principalul obiect de
activitate a societăţii pe baza căreie voi realiza analiza pentru a putea identifica mai uşpor
motivele care au stat la baza creşterii sau descreşterii surselor de finanţare.

1.1Cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii

Întreprinderea Sc Avicola Sa Slobozia a luat naştere la începutul anului 1991 prin


Hotărârea de Guvern numărul 1250 de la data de 4/12/1990, hotărâre ce face referire la
înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni reorganizând vechile întreprinderi avicole ale
statului.

A. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate a Sc Avicola Sa București este reprezentat de codul


CAEN numărul 0147 ce semnifică Creșterea păsărilor. Acesta a fost modificat prin Hotărârea
AGEA numărul 6 din data de 22/11/2005, cu Actul Adiţional numărul 12596 din data de 3/11/2005 şi
cererea de menţiuni fiind « creşterea şi valorificarea păsărilor şi a produselor derivate din acestea » cod
CAEN 0124. Astfel, printre principalele activităţi desfăşurate se includ selecţia, hibridarea şi distribuţia
pe piaţa internă şi externă de material biologic păsări şi animale mici, elaborarea tehnologiilor fiecărui
hibrid, elaborarea programelor de profilaxie sanitar-veterinară specifice fiecărui hibrid precum şi analize
de laborator, consultanţa şi expertiza sanitar-veterinară.

Activitatea de producţie din anul 2007 s-a desfăşurat în următoarele direcţii: selecţie rase uşoare,
reproducţie rase uşoare, găini ouă consum, pui carne şi producerea furajelor combinate.

Potrivit certificatului constatator din data de 22/02/2010 societatea are înregistrată în Registrul
Comerţului următoarele sucursale, filiale, dar şi puncte de lucru:

1) Punctul de lucru CSHD MIHĂILEŞTI din Oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu;


2) Punctul de lucru HD BUTIMANU, judeţul Dâmboviţa;
3) Sucursala CSHD CODLEA, judeţul Braşov;
4) Sucursala SALISTE, judeţul Cluj – deţine autorizare de lucru;
5) Sucursala HD CORDUN, judeţul Neamţ;
6) Sucursala Genoteca MOŞNENI, judeţul Constanţa;
7) Sucursala CSHD Arad, judeţul Arad;
8) Sucursala HD Arad;
9) Sucursala CSHD Agircia;
10) Filiala Agircia;
11) Sucursala CSHD Băneasa;
12) Centrul de Patologie păsări şi animale mici CPPAM Bucureşti, strada Prislop numărul 2;

B. Structură acționariat

Societatea Avicola SA a fost divizată din fosta Întreprindere de Stat, denumită Centrala
pentru producție Avicolă Slobozia şi a fost înființată în anul 1991 prin reorganizarea acestei
societăți conform Legii numărul 15/1990.

Principalii acționari ai societății SC Avicola Sa sunt:

 Societatea de Investiții Financiare Munteania Sa;


 Acționari persoane Fizice și Juridice;

Structura actionariat
121095, 1%

19952732.5, 99%

Munteania Alti actionari

Sursă: Prelucrare proprie după Raportul Consiliului de administrație a Sc


Aviocola Sa București
Figura nr. 1.1. Sructură acționariat Sc Avicola Sa București în anul 2016

În anul 2012 acționarii societății hotărăsc majorarea capitalului social prin emiterea a
2.000.000 de acțiuni noi cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune cu scopul de a realiza investiții
în capacitatea de producție a societății. Doi ani mai târziu actionarii societății doresc să reducă
capitalul social pentru a putea să-și acopere pierderile ce au rezultat din aplicarea pentru prima
dată a Standardelor Internaționale de Contabilitate.

1.2.Piața și concurența

Acţiunile societăţii sunt admise la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti, piaţa principală de
tranzacţionare prin mecanisme de negociere extrabursieră categoria baza sub simbol AVBW. Activitatea
de producţie din anul 2016 s-a desfăşurat în următoarele direcţii: selecţie rase uşoare, reproducţie rase
uşoare, găini ouă consum, pui carne şi producerea furajelor combinate

Societatea Avicola Sa Bucureși dispune de o cotă de piață la nivel național de 5% ,iar pe piața din
București de circa 10%. Totodată societatea se situează printre primii 10 producători la producția de ouă
de consum.

Societatea Sc Avicola Sa are o activitate ce este dispersată la nivel territorial iar piaţa pe care aceasta
activează este caracterizată de o concurenţă puternică din partea unor firme solide. Astfel, pe partea de
producţie ouă de consum principalii concurenţi sunt: Tonelli Buftea, Jack Moris COM Gorneni, At Grup
Drăgăneşti Vlasca, Agrimond Brăila. La producţia de material biologic: Hyssec Carei, Zuras Grecia şi
ISA Brown. Pe partea de produse de carne: Tec România, Agrisol şi Avicola Călăraşi, Avicola Buzău,
Avicola Braşov, Avicola Bacău.
Cu toate că activează pe o piață foarte puternic fragmentată având un număr mare de competitor,
Sc Avicola Sa București deține un număr de 7 clienți principali pe piața din România și alți 5 clienți pe
piața externă, în țări precum Germania, Franța, OIanda, Grecia și Danemarca. Aceasta şi-a propus
modernizarea spaţiilor specifice producţiei, dar şi creşterea nivelului tehnologic existent în cadrul firmei
pentru sporirea productivităţii muncii, acestea aliniindu-se la normele şi reglementările în vigoare la
nivelul Uniunii Europene.
Pe piaţa înternă Sc Avicola Sa deţine în prezent doar 15% pe partea de material biologic, 2 % la
ouăle de consum şi 1% pentru produsele specifice din carne de pasăre.
II. Structura surselor de finanţare la Sc Avicola Sa Bucureşti pentru perioada
2014-2016
În capitolul 2 vom trata principalele surse de finanţare specifice activităţii societăţii
analizate, dar şi evoluţiile pe care le înregistrează acestea în perioada 2014-2016.

2.1. Descrierea surselor de finanţare ale Sc Avicola Sa în perioada 2014-2016

O societatea comercială pentru a putea să-şi desfăşoarea activitatea cât mai profitabil
trebuie să dispună de nişte resurse băneşti, pe care trebuie mai întâi să le procure, apoi să le
distribuie, ca în cele din urmă să realizeze diverse fonduri băneşti folosite în finanţarea
investiţiilor unei societăţi.

Conform literaturii de specialitate, o societate privată poate dispune de două tipuri de


resurse potrivit criteriului provenienţei şi anume: resurse proprii, ce mai poartă denumirea de
capitalul propriu al societăţii, dar şi resurse străine, regăsite în literatură sub denumirea de
capitalul străin al finanţării activităţii.

În perioada analizată Sc Avicola Sa Bucureşti prezintă ca surse de finanţare următoarele:

 Dintre resurse proprii regăsim: capitalul social, rezervele din reevaluare,


rezervele legale, alte rezerve, rezultatul exerciţiului şi rezultatul reportat;
 Dintre resursele străine putem aminti: creditele bancare pe termen scurt şi lung,
avansurile pentru comenzi şi datoriile comerciale;

Capitalul social al societăţii arată valoarea nominală aferentă aporturilor aduse de acţionari, atât
în natură, cât şi în numerar.

Rezervele din reevaluare reprezintă un plus de valoare ca urmare a diferenţelor înregistrate între
valoarea justă şi valoarea de intrare în momentul realizării reevaluării imobilizărilor corporale, în
cazul celor care se amortizează de la o perioadă la alta se compară valoarea justă cu cea netă
contabilă.

Rezerva legală se constituie ca reprezentând 20% din capitalul social al entităţii, înainte de a se
deduce valoarea impozitului pe profit.
Componenta alte rezerve se calculează pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor din
profitul societăţii pentru a fi folosite la finanţarea unor investiţii, acoperirea pierderilor, cât şi
ăentru plata dividendelor către acţionari.

Rezultatul exerciţiului înglobează diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile perioadei, care poate fi
atât profit atunci când veniturile cresc într-un ritm mai alert decât cresc cheltuielile totale sau
pierdere în caz contrar.

Creditele bancare, atât pe termen scurt şi lung reprezintă acele datorii faţă de instituţiile de credit
ce au competenţa de a acorda finanţări.

În tabelul următor sunt prezentate principalele surse de finanţare a activităţii, întâlnite ăn


cadrul Sc Avicola Sa în perioada 2014-2016. Aceste date au fost preluate din Situaţiile
Financiare Anuale publicate pe Bursa de Valori Bucureţti.

Tabelul nr. 2.1. Strucutura surselor de finanţare la Sc Avicola Sa în perioada 2014-2016

Denumire/Valoare în mărime 2014 2015 2016


absolută
Capital propriu
Capital subscris vărsat 26899320,00 20073828,00 20073828,00
Rezerve din reevaluare 12415550,00 11255510,00 10728259,00
Rezerve legale 381346,00 416471,00 424723,00
Alte rezerve 132916,00 132916,00 132915,00
Rezultat reportat -6983233,00 22276961,00 23162803,00
Rezultatul exerciţiului 165,86 377465,00 165047,00
Datorii pe termen scurt
Sume datorate IC 0,00 499485,00 2808954,00
Avans. primite pt comenzi 175310,00 15570,00 24456,00
Datorii comerciale 4597110,00 4505898,00 7286566,00
Alte datorii 924468,00 503909,00 600560,00
Datorii pe termen lung
Sume datorate IC 0,00 0,00 498,22
Alte datorii 0,00 0,00 0,00
Total resurse proprii 32846064,86 54533151,00 54687575,00
Total dat pe termen scurt 5696888,00 5524862,00 10720536,00
Total dat pe termen lung 0,00 0,00 498,22
Total resurse 38542952,86 60058013,00 65408609,22
Sursă: Prelucrare proprie după Situaţiile financiare anuale publicate pe Bursa de Valori
Bucureşti

Tabelul nr. 2.2 sunt evidenţiate ponderile resurselor financiare, atât proprii cât şi străine îm
totalul cheltuielilor aferente Sc Avicola Sa în perioada 2014-2016

Denumire/Valoare în mărime 2014 2015 2016


absolută

Capital subscris vărsat 69,7905016 33,42406 30,68989

Rezerve din reevaluare 32,2122435 18,74106 16,40191

Rezerve legale 0,98940522 0,693448 0,649338


Alte rezerve 0,34485167 0,221313 0,203207
Rezultat reportat -18,118057 37,0924 35,41247
Rezultatul exerciţiului 0,0004305 0,628501 0,252332

Sume datorate IC 0 0 0
Avans. primite pt comenzi 0,4548432 0,025925 0,03739

Datorii comerciale 11,927233 7,502576 11,14007


Alte datorii 2,3985396 0,839037 0,918167
Sume datorate IC 0 0 0
Alte datorii 0 0 0
Total resurse proprii 85,21937844 90,80079 83,60914
Total dat pe termen scurt 14,78062156 9,199209 16,3901
Total dat pe termen lung 0 0 0,000762
Total resurse 38542952,86 60058013, 6540860
00 9,22
Sursă: Prelucrare proprie autor după tabelul nr. 2.1.

Se poate onbserva din tabelul nr. 2.2 că cea mai mare pondere în resurse totale este
deţinută de capitalul propriu, care pe toată durata efectuării analizei prezintă valori procentuale
de peste 50% , iar sursele stăine de finanţare prezintă valori reduse. Cea mai ridicată valoare a
surselor de finanţare prorpii o întâlnim în anul 2016, respectiv de 54687575,00milioane lei cu o
pondere de 83,60% din resursele totale de finanţare.

2.2. Evoluţii în structura surselor de finanţare a Sc Retrasib Sa în perioada 2014-


2016

În figurile nr. 2.3., respectiv 2.4 şi 2.5 se prezintă structura resurselor totale de finanţare
ale Sc Avicola Sa pentru perioada 2014-2016 după provenienţa acestora,

Figura nr. 2.3 - Strucutra resurselor de finanţare după provenienţă în anul 2014

Anul 2014

5696888,
15%

32846064.86,
85%

Proprii Straine

Sursă: Prelucrare proprie

Se poate observa din figura nr. 2.3 că în anul 2014 predomină ca sursă de finanţare
sursele proprii în detrimentul celor străine. Valoarea acestora este de 32846064,86 milioane lei (
o pondere de 85%), iar sursele stăine deţin valori de 5696888 milioane lei, adică doar 15% din
sursele destinate finanţării activităţii societăţii.
Figura nr. 2.4.- Strucutra resurselor de finanţare după provenienţă în anul 2015

Anul 2015
5524862, 9%

54533151, 91%

Proprii Straine

Sursă: Prelucrare proprie

În figura 2.4. se observă că şi în anul 2015 predomină ca surse de finanţare capitalul


propriu al societăţii, deţinând o pondere 91%, faţă de sursele străine care sunt doar 9%.

Figura nr. 2.5.- Strucutra resurselor de finanţare după provenienţă în anul 2016

Anul 2016

10720536,
16%

54687575, 84%

Proprii Straine
Sursă: Prelucrare proprie

Se observă că în 2016 ponderea surselor proprii de finanţare se reduce nesemnificativ


pănă la 84%, dar cu totate acestea rămân principala sursă de finanţare a activităţii societăţii Sc
Avicola Sa, pe când sursele străine deţin doar 16%.

Potrivit calculelor şi graficelor realizate anterior putem afirma că în perioada supusă


analizei principala sursă de finanţare a activităţii Sc Avicola Sa este acoperită din sursele proprii
ale societăţii ce deţine ponderi peste 50% în totalul surselor de finanţare în fiecare an.

În continuare vom analiza şi componentele a surselor de finanţare după criteriul


provenienţei, respectiv cele proprii. Astfel, în figurile nr. 2.6, 2.7. şi 2.8. sunt prezentate
principalele componente ale sursei de finanţare proprii a activităţii entităţii Avicola Sa provenite
din surse interne în perioada 2014-2016.

Figura nr. 2.6. Structura capitalului propriu în anul 2014

-6983233.00, - 165.86, 0%
15%
132916.00, 0%

381346.00, Capital subscris vărsat


1%
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
12415550.00, 26899320.00, Alte rezerve
27% 57% Rezultat reportat
Rezultatul exerciţiului

Sursă: Prelucrare proprie

Din figura alaturată se observă că cea mai mare pondere dintre componentelee capitalului
propriu este deţinută de capitalul social de la acţionari, care poate fi atât ăn natură, cât şi în
numerar, iar cealaltă pondere semnificativă este reprezentată de rezervele din reeevaluare ce sunt
constituite ca urmare a diferenţelor obţinute la reevaluarea imobilizărilor. Capitalul social
înregistrează o pondere de 57% din totalul surselor de finanţare în anul 2014, iar rezervele din
reevaluare 27%. Celelalte componente ale sursei proprii de finanţare a activităţii societăţii deţin
ponderi mai reduse, dar sunt importante deoarece ajută şi ele la acoperirea de pierderi, pentru
plata dividendelor către acţionari.

Figura nr. 2.7. Structura capitalului propriu în anul 2015

377465.00, 1%

Capital subscris vărsat


Rezerve din reevaluare
22276961.00, 20073828.00,
Rezerve legale
41% 37%
Alte rezerve
Rezultat reportat
Rezultatul exerciţiului
11255510.00,
20%
132916.00, 0%
416471.00, 1%

Sursă: prelucrare proprie

În anul 2015 valoarea capitalului social în resursele totale proprii de finanţare a a


activităţii societăţii se reduce la 37%, iar cea a rezervelor din reevaluare la 20%. Totodată cresc
ponderile celorlalte componente, de unde se observă că rezultatul reportat are o pondere
semnificativă în resursele proprii de finanţare respectiv de 40%, influentând pozitiv acest profit
al societăţii sursele destinante finanţării activităţii.
Figura nr. 2.7. Structura capitalului propriu în anul 2016

165047.00, 0%

Capital subscris vărsat


Rezerve din reevaluare
23162803.00, 20073828.00,
Rezerve legale
42% 37%
Alte rezerve
Rezultat reportat
Rezultatul exerciţiului
10728259.00,
20%
132915.00, 0%

424723.00, 1%

Sursă: Prelucrare proprie

Se observă că în anul 2016 atât capitalul social vărsat, cât şi rezervele din reevaluare îşi
menţin aceeaşi pondere în totalul surselor proprii de finanţare, iar ponderea rezultatulul reportat
creşte la 42%.

În litereatura de specialitate se precizează că sursele de finanţare străine se mai pot


clasifica şi după scadenţă. Aşadar, în graficele următoare vom evidenţia strucutura resurselor
străinde de finanţare aferente Sc Avicola Sa pentru perioada 2014-2016
Figura nr. 2.8 Structura surselor străine de finanţare după scadenţa acestora în anul 2014

0, 0%

Total dat pe termen scurt


Total dat pe termen lung

5696888, 100%

Sursă: Prelucrare proprie

Se observă din fugura 2.8. că în anul 2014 societatea nu se îndatorează pe termen lung,
iar sursele deţinute pe termen scurt deţin o pondere de 100% în totalul surselor străine de
finanţare.

Figura nr. 2.9. Structura surselor străine de finanţare după scadenţa acestora în anul 2015

0, 0%

Total dat pe termen scurt


Total dat pe termen lung

5524862, 100%

Sursă: Preucrare proprie


Figura nr. 2.10. Structura surselor străine de finanţare după scadenţa acestora în anul 2016

12000000.00
10720536.00
10000000.00

8000000.00

6000000.00 Series1
Linear (Series1)
4000000.00

2000000.00

0.00 498.22
Total dat pe termen Total dat pe termen
scurt lung

Sursă: Prelucrare proprie

Din figura nr. 2. 10. Se observă că în anul 2016 societatea se împrumută pe termen lung
cu 498,22 milioane lei.
III. Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a factorilor de
influenţă pentru Sc Avicola Sa în perioada 2014-2016

În cadrul acestui capitol vom analiza mai în detaliu componentele capitalulul propriu al
societăţii Sc avicola Sc în perioada 2014-2016. Acesta în literatura de specialitate mai este
denumit ca fiind activul net al unei firme ce rămâne în urma acoperii tuturor datoriilor de la
nivelul firmei şi se specifică că reprezintă una dintre cele ami sigure surse la îndemâna unei
societăţi.

3.1. Structura capitalurilor proprii la sc Avicola Sa în perioada 2014-2016

Denumire/Valoare în mărime 2014 2015 2016


absolută
Capital propriu
Capital subscris vărsat 26899320,00 20073828,00 20073828,00
Rezerve din reevaluare 12415550,00 11255510,00 10728259,00
Rezerve legale 381346,00 416471,00 424723,00
Alte rezerve 132916,00 132916,00 132915,00
Rezultat reportat -6983233,00 22276961,00 23162803,00
Rezultatul exerciţiului 165,86 377465,00 165047,00
Total resurse proprii 32846064,86 54533151,00 54687575,00
Sursă: Prelucrare proprie după site-ul www.insse.com

În perioada analizată capitalul propriu al Sc Avicola Sa este format din:

 Capital social vărsat;


 Rezerve din reevaluare;
 Rezerve legale;
 Alte rezerve;
 Rezultatul exerciţiului;
 Rezultat reportat;

Valorile cele mai semnificative în perioada 2014-2016 sunt deţinute de capitalul social şi
rezervele din reevaluare, dar se mai poate observa că în anul 2015, respectiv 2016 rezultatul reportat
deţine valori pozitive ceea ce semnifică că societatea dipune de profit nerepartizat.

Capitalul social scade în perioada 2015, faţă de anul 2012, urmând ca în anul 2015 să prezinte aceeaşi
valoare.
3.2. Analiza evoluţiei structurii capitalurilor proprii şi a principalilor factori de
influenţă

În tabelul nr. 3.2. vom prezenta care este strucutura evoluţiei aferentă capitalurilor proprii ale Sc
Avicola Sa în perioada 2014-2016

Această evoluţie a capitalurilor proprii se calcluează ca diferenţă între:

𝐶𝑃1−𝐶𝑃0
*** %CP= *100
𝐶𝑃0

Capital propriu 2015/2014 2016/2015


Capital subscris -25,37421764 0
vărsat
Rezerve din -9,34344431 -4,68438125
reevaluare
Rezerve legale 9,210795446 1,98141047
Alte rezerve 0 -0,000752355
Rezultat reportat -419,0064115 3,976493921
Rezultatul 227480,4896 -56,27488641
exerciţiului
Total resurse 66,02643645 0,283174541
proprii
Sursă: Prelucrare proprie

Potrivit tabelului nr. 3.2 capitalul social vărsat scade în anul 2015, faţă de anul precedent cu
25,37%, iar în 2016 faţă de 2015 îşi menţine o valoare constantă.
Figura nr. 3.2. Structura rezervelor din reevaluare în perioada analizată.

Rezerve din reevaluare


12415550.00
12500000.00

12000000.00

11500000.00 11255510.00

11000000.00 10728259.00 Rezerve din reevaluare

10500000.00

10000000.00

9500000.00
1 2 3

Sursă: Prelucrare proprie

Se poate observa că rezervele din reevaluare scad în 2015 faţă de anul 2016 cu 9, 34%,
iar în 2016 faţă de anul precedent cu 4,68%.

Figura nr. 3.3. Structura rezervelor legale în perioada analizată.

Rezerve legale
424723.00
430000.00 416471.00
420000.00
410000.00
400000.00
390000.00 381346.00 Rezerve legale
380000.00
370000.00
360000.00
350000.00
1 2 3

Sursă: Prelucrare proprie


Din figura alăturată se observă că rezervele legale cresc în 2015 faţă de perioada anterioară cu
9,21%, iar în 2016 faţă de 2015 cu doar 1,98%.

Figura nr. 3.4 Structura altor rezerve legale în perioada analizată.

Alte rezerve
132916.00 132916.00
132916.00
132915.80
132915.60
132915.40
132915.20 132915.00 Alte rezerve
132915.00
132914.80
132914.60
132914.40
1 2 3

Sursă: Prelucrare proprie

Se observă că valoarea altor rezerve scade de la o perioadă la alta, mai semnificativ în anul 2016.
Astfel, în anul 2015 faţă de anul 2014 prezintă valoarea 0, iar în 2016 faţă de anul precedent scade cu
0,0075%.

Figura nr. 3.5. Structura altor rezultatului reportat în perioada analizată.


Rezultat reportat

25000000.00 22276961.0023162803.00

20000000.00

15000000.00

10000000.00 Rezultat reportat


5000000.00

0.00
1 2 3
-5000000.00
-6983233.00
-10000000.00

Sursă: Prelucrare proprie

Se observă că în anul 2014 rezultatul reportat al Sc Avicola Sa este o pierdere neacoperită. În


următorii ani analizati aceasta înregistrează profit nerepartizat.
IV. Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate la Sc Avicola Sa
în perioada 2014-2016
După cum bine o societatea pentru a-şi desfăşura activitatea în cele mai bune condiţii de
finanţare, pe lângă sursele proprii de care dispune se mai şi poate împrumuta de la persoane terţe care
trebuie să asigure acoperire financiară pentrudiverse bunuri prin intermediul creditelor bancare sau a altor
datorii în curs. Toate aceste surse la care apelează o societate în scopul finanţării activităţii poartă
denumirea de capital strain sau datorii faţă de persoane terţe.

În literatura de specialitate se precizează că o datorie semnifică o obligaţie curentă a unei entităţi


ce provine din evenimente trecute şi prin intermediul căreia se aşteaptă la ieşirea din entitate a unor
resurse economice ce deţin beneficii.

4.1. Structura resurselor împrumutate la Sc Avicola Sa în perioada 2014-2016

Tabelul nr. 4.1. evidenţiază strucutra surselor stăine de finanţare a societăţii Sc Avicola Sa
Bucureşti în perioada 2014-2016

Datorii pe termen scurt


Sume datorate IC 0,00 499485,00 2808954,00
Avans. primite pt comenzi 175310,00 15570,00 24456,00
Datorii comerciale 4597110,00 4505898,00 7286566,00
Alte datorii 924468,00 503909,00 600560,00
Datorii pe termen lung
Sume datorate IC 0,00 0,00 498,22
Alte datorii 0,00 0,00 0,00
Total dat pe termen scurt 5696888,00 5524862,00 10720536,00
Total dat pe termen lung 0,00 0,00 498,22
Total resurse 38542952,86 60058013,00 65408609,22

Sursă: Prelucrare proprie

Societatea Avicola Sa dispune de următoare surse străine de finanţar:

 Sume împrumutate pe termen scurt;


 Avansuri primate pentru comenzi;
 Datoriile comerciale;
 Alte datorii;
 Sume împrumutate pe termen lung;
 Alte datorii;

În continuare vom evidenţia care sunt ponderile surselor stăine de finanţare în totalul surselor
pentru Sc Avicola Sa 2014-2016.

Figura. 4.2. Structura surselor de finanţare străine în anul 2014

0, 0% 0, 0% 175310, 3%
0, 0%

924468, 16% Sume datorate IC


Avans. primite pt comenzi
Datorii comerciale
Alte datorii
4597110, 81% Sume datorate IC
Alte datorii

Sursă: Prelucrare proprie


Figura. 4.2. Structura surselor de finanţare străine în anul 2015

0, 0% 0, 0%
15570, 0%
503909, 499485,
9% 9%
Sume datorate IC
Avans. primite pt comenzi
Datorii comerciale
Alte datorii
4505898, 82% Sume datorate IC
Alte datorii

Sursă: Prelucrare proprie

Figura. 4.2. Structura surselor de finanţare străine în anul 2015

600560, 6% 498.22, 0% 0,
0%

Sume datorate IC
Avans. primite pt comenzi
2808954, 26%
Datorii comerciale
24456,
Alte datorii
0%
7286566, 68% Sume datorate IC
Alte datorii

Sursă: Prelucrare proprie


4.2. Analiza evoluţie resurselor împrumutate şi a principalilor factori de influenţă

În tabelul nr. 4.2 sunt prezentate ponderile resurselor străine ale societăţii Avicola sa în
perioada 2014-2016

𝐶𝑃1 −𝐶𝑃0
 %CP1= 𝐶𝑃0
*100

Sume datorate IC 0 462,3700411


Avans. primite pt comenzi -91,11858993 57,07129094
Datorii comerciale -1,984116108 61,7117387
Alte datorii -45,49200189 19,18024881
Sume datorate IC 0 0
Alte datorii 0 0
Total dat pe termen scurt -3,019648622 94,04169733
Total dat pe termen lung 0 0
Total resurse 55,82099591 8,909046358
Sursă: Prelucrare proprie

Conform tabelului nr. 4.2. se observă că în perioada analizată creditele pe termen scurt
prezintă o tendinţă crescătoare, ajungând în 2016 să reprezinte faţă de 2015 o pondere de
462,37%. Pe de altă parte, creditele pe termen lung în toţi anii supuşi analizei prezintă aceeaşi
variaţie, reprezentând o valoare egală cu 0, ceea ce semnifică că societatea Avicola Sa nu se
împumută pe termen lung.
V.Concluzii
Analiza realizată asupra Sc Avicola Sa în perioada 2014-2016 a avut drept scop
evidenţierea structurii principalelor surse de finanţare a activităţii societăţii, respectiv analiza
evoluţiei acestora de la o perioada la alt pentru a scoate în evidenţă care este evoluţia
întreprinderii pe piaţa internă şi externă.

Ca urmarea a centralizării rezultatelor analizei economico-financiare pentru Sc Avicola


Sa în perioada 2014-2016 asupra resurselor proprii, cât şi străine ale acesteia putem specifica
unele concluzii referitor la cât de profitabilă poate fi activitatea firmei.

În perioada supusă analizei, respectiv anii 2014-2016 firma îşi finanţează activitatea din
sursele proprii de finanţare, care ating în anul 2015 90% din resursele totale de finanţare aflate al
dispoziţia societăţii. Deoarece Sc Avicola Sa este o firmă a cărei activitate se finanţează pe baza
capitalului propriu, putem reaminti care sunt cele mai importante componente ale acestuia,
respectiv capitalul social subscris şi rezervele din reevealuare.

Datele pe baza cărora am realizat prezenta analiză au fost preluate de pe site-ul societăţii,
dar şi de pe Bursa de Valori Bucureşti, respective din rapoartele cu situaţiile financiare anuale
aferente celor trei exeerciţii.
Bibliografie
1. http://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ATB

2. Grosu., M , Contabilitate Financiară Intrmediară, Ed., SEDCOM LIBRIS, Iasi,2013;

3. Horomnea., E. ș.a., Bazele Contabilității, Ed. Tipo Moldova, Iasi, 2013;