Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Intreprinderea economica (comerciala) – forma juridica de desfasurare a activitatii


comerciale
Întreprinderea economică este activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi
sistematic, combinând resurse financiare, forţa de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice
şi informaţie, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege (art. 2 lit. f.
din O.U.G. nr. 44/2008). Formele societăţilor comerciale reglementate de legea noastră sunt, în
general aceleaşi, ca şi cele existente în alte ţări, iar deosebirile dintre diferitele forme ale
societăţilor comerciale au drept criteriu întinderea răspunderii asociaţilor faţă de terţi pentru
obligaţiile societăţii.
Conform acestui criteriu, potrivit art.2 din Legea nr.31/1990 republicată, societăţile comerciale
se constituie în una din următoarele forme:
 societate în nume colectiv;
 societate în comandită simplă;
 societate pe acţiuni;
 societate în comandită pe acţiuni
 societate cu răspundere limitată.
Acestea sunt formele juridice obligatorii în care o societate comercială trebuie să se
organizeze pentru a putea dobândi personalitate juridică şi a funcţiona în condiţiile Legii
societăţilor comerciale.

2. Persoana fizica autorizata


Comerciantul persoană fizică autorizată - PFA desfăşoară orice formă de activitate economică
permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă şi aptitudinile sale profesională (art.2,
pct. i şi art.19 alin.1, din O.U.G. nr.44/2008). PFA este obligată să solicite înregistrarea în
registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii eonomice, fără ca
prin aceasta să devină comerciant. Calitatea de comerciant o dobândeşte în condiţiile art.7 Cod.
civil.
PFA are următoarele interdicţii:
- nu are dreptul să angajeze cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea
activităţii pentru care a fost autorizată şi nici nu va fi considerată un angajat al unor terţe
persoane cu care colaborează, în condiţiile prevăzute de art.16 din O.U.G. nr.44/2008,
chiar dacă colaborarea este exclusivă.
- nu poate cumula şi calitatea de întreprinzător personă fizică titular al unei întreprinderi
- individuale.
Răspunderea PFA.
- PFA răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost
constituit, şi în completare cu întreg patrimoniul său.
- dacă are calitatea de comerciant, potrivit art.7 Cod. civ., în caz de insolvenţă, PFA va
fi
- supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr.85/2006. Orice persoană
interesată pote face dovada calităţiide comerciant în cadrul procedurii insolvenţei sau
separate, prin acţiune în constatare, dacă justifică un interes legitim.
- dacă PFA nu are calitatea de comerciant, creditorii îşi vor executa creanţele împotriva
- acesteia în condiţiile dreptului comun.
►Încetarea activităţii PFA.
Potrivit art.21 alin.1, PFA îşi încetează activitatea şi este radiată din registrul comerţului în
următoarele cazuri:
- prin deces;
- prin voinţa acesteia
- la cererea unei persoane fizice sau juridice prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori
printr-o menţiune în registrul comerţului.

3. Persoana fizica, in calitate de intreprinzator, titular al unei intreprinderi individuale


Întreprinderea individuală este întreprinderea economică, fără personalitate juridică,
organizată de un întreprinzător7.
Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este este comerciant
persoană fizică de la dat înregistrării în registrul comerţului. Prin înregistrarea în registrul
comerţului întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate juridical
Răspunderea întreprinzătorului persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale:
- răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost
constituit, şi în completare cu întreg patrimoniul său.
- în caz de insolvenţă, va fi supus procedurii simplificate prevăzute de Legea nr.85/2006.
►Încetarea activităţii întreprinzătorului persoană fizică titular al unei întreprinderi
individuale.
Potrivit art.27 alin.1, întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale îşi
încetează activitatea şi este radiat din registrul comerţului în următoarele cazuri:
a) prin deces;
b) prin voinţa acesteia
c) la cererea unei persoane fizice sau juridice prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori
printr-o menţiune în registrul comerţului.

4. Persoana fizica, in calitate de membru al unei intreprinderi familiale


Întreprinderea familială este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de
un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa (art. 2 lit. h, din O.U.G. nr. 44/2008).
Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii.
Familia, este compusă din soţul, soţia, copii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data
7
Autorizării întreprinderii familiale, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv (art.2 lit.d,
din O.U.G.nr.44/2008).
►Constiuirea întreprinderii familiale.
Întreprinderea familială se constituie în baza unui acord de constituire înre membrii familiei.
Acordul de constituire îmbracă forma scrisă, ca o condiţie de valabilitate.
► Acordul de constituire trebuie să cuprindă clauze referitoare la:
- numele şi prenumele membrilor şi a reprezentantului;
- data întocmirii acestuia;
- participarea fiecărui membru la întreprindere, condiţiile participării;
- cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii;
- raporturile dintre membrii întreprinderii familiale;
- condiţiile de retragere;
Lipsa uneia din stipulaţiile prevăzute mai sus atrage nulitatea absolută a acordului.
Întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu şi nu dobândeşte personalitate juridică
prin înregistrarea în registrul comerţului, dar, prin acordul de constituire a întreprinderii
familiale,
membrii acesteia, pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectaţiune.
Interdicţii. Întreprinderea familială nu are dreptul să angajeze terţe persoane cu contract
de muncă.
► Statutul reprezentantului întreprinderii familiale
Reprezentantul întreprinderii familiale este desemnat prin acordul de constituire.
Reprezentantul va gestiona înteresele întreprinderii familiale şi va lua deciziile privind
gestiunea curentă a acesteia în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub
semnătură
privată. Procura specială se semnează de toţi membrii întreprinderii care au capacitate de
exerciţiu şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de
reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor , dacă valoarea bunului cu priovire
la care se încheie actul nu depăşeşte 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate
întreprinderii şi a sumelor de bani aflate la dispoziţia întreprinderii la dat actului. Bunurile
dobândite sunt coproprietatea membrilor

5. Calitatea de comerciant a persoanei fizice

Conditiile impuse comerciantului persoana fizica sunt de doua feluri:


a) conditii necesare protejarii persoanei interesate in realizarea faptelor de comert –
referitoare la capacitate juridica a persoanei respective.
b) conditii necesare protejarii intereselor generale, care se refera la cauze de
incapacitate sau incompatibilitate
c) condiţii necesare pentru desfăşurarea activităţii comerciale (a actelor/faptelor de
comerţ)
Conditiile impuse comerciantului persoana fizica rezultă din următoarele acte normative:
din art.7 Cod.civ. care prevede ,,sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ
având comerţul ca o profesiune obişnuită,,;
- din art.1 pct.2, din Legea nr.26/1990, modificată, privită în lumina O.U.G. nr 44/2008,
,,comercianţii sunt: persoanele fizice autorizate (cu respectarea dispoziţiilor art. 7 Cod. com),
întreprinzătorul persoana fizică titular al întreprinderii individuale, membrii
întreprinderii familiale,care efectuează în mod obişnuit fapte de comerţ;
- din art.2 lit.a, din O.U.G. nr.44/2008, care defineşte activitatea economică, ca fiind,
activitatea agricolă, industrială, comercială desfăşurată (…), în scopul obţinerii unui profit;
- din art.2 lit.f, din O.U.G. nr.44/2008, care defineşte întreprinderea economică, ca fiind
activitatea economică desfăşurată în mod organizat (…), pe riscul întreprinzătorului.
- din art.8 pct.1 lit.a, din O.U.G. nr.44/2008, care impune condiţia de capacitate deplină
de exerciţiu, pentru persoanele fizice care desfăşoră activităţi economice, şi anume:
persoanele fizice autorizate întreprinzătorul persoana fizică titular al întreprinderii
individuale, membrii întreprinderii familiale.
►Coroborând dispoziţiile de mai sus rezultă că o persoană fizică pentru a deveni
comerciant trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
1. persoana fizică trebuie să aibă capacitatea juridică cerută de lege;
2. sa exercite în mod obişnuit, cu titlu de profesie, fapte de comerţ;
3. activitatea comerciantului să aiba drept scop obţinerea de profit excluzându-se în principal
activitatea nelucrativă ;
4. comerţul astfel desfăşurat să fi realizat în nume propriu (condiţie impusă de doctrină);
5. comerciantul persoană fizică sa acţioneze pe riscul său (condiţie impusă de doctrină);
Din art.7 pct.1, şi 8 alin.1, lit.b, c, d, rezultă condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească comerciantii - persoanele fizice autorizate întreprinzătorul persoana fizică
titular al întreprinderii individuale, membrii întreprinderii familiale - pentru a săvîrşi
efective activitatea comercială.
6. nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc
disciplina financuiar- fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
7. au un sediu profesional declarat;
8. declaraţia pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de
legislaţia specifică în domeniul, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, şi al protecţiei muncii;
9. să fie înregistrat în registrul comerţului şi autorizat potrivit legilor în vigoare O.U.G.
nr.44/2008.
Potrivit art.8 pct.1, lit.a, din O.U.G. nr.44/2008 pot desfăşura activităţi economice în
formele prevăzute de prezenta ordonanţă8, persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, în
cazul persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice ca
PFA, ca întreprinzător titular de întreprindere individuală şi al reprezentantului întreprinderii
familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în caul membrilor întreprinderii familiale. O persoană fizică
dobândeste capacitatea de a fi comerciant de la implinirea varstei de 18 ani. Nu au capacitatea de
a fi comercianţi: minorul cu capacitatea de exercitiu restrânsă (14-18 ani), doar dacă încheie
anumite acte juridice (de la 16 ani) pentru care nu are nevoie de încuviinţarea prealabilă a
reprezentantului legal si interzişii judecatoreşti, deoarece nu au capacitate de exercitiu deplină,
neavând discernamantul faptelor pe care le realizează datorită stării de alienaţie mintală.

9. Inmatricularea in Registrul Comertului. Autorizarea functionarii persoanelor


inmatriculate

Procedura de constituire a societăţilor comerciale presupune parcurgerea a două etape


obligatorii:
- redactarea actului constitutiv şi, după caz, autentificarea acestuia în condiţiile prevăzute
de lege;
- înmatricularea societăţii în registrul comerţului
Potrivit Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, societatea
comercială este supusă procedurii de înmatriculare şi apoi unei proceduri de autorizare a
funcţionării. Procedura înmatriculării se realizează de către oficiul registrului prin judecătorul
delegat. Ea se realizează prin biroul unic, organizat în cadrul oficiului registrului comerţului. El
cuprinde reprezentanţi ai autorităţilor publice competente să elibereze autorizaţiile cerute de
lege
Înmatricularea societăţii comerciale se realizează în baza unei cereri tip adresate oficiului
registrului comerţului în a cărei rază teritorială se va afla sediul societăţii, cererea putând fi
făcută de către fondatori sau de persoanele desemnate ca administratori ai societăţii ori ca
împuterniciţi ai acestora

Potrivit art.36 alin.2 din Legea nr.31/1990, republicată, cererea trebuie însoţită de următoarele
documente:

a) actul sau actele constitutive, în forma cerută de lege;


b) dovada efectuării vărsămintelor, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv. Dovada
atestă liberarea aporturilor de către asociaţi şi, implicit, existenţa capitalului social vărsat. O atare
dovadă se face prin înscrisuri emise de bancă ori C.E.C.;
c) dovada sediului declarat şi a disponibilităţii firmei. Potrivit legii, trebuie făcută
dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului aferent sediului social (contract de vânzare-cumpărare,
contract de închiriere, certificat de moştenire etc.). La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai
multe societăţi, numai dacă cel puţin o persoană este, în condiţiile legii, asociat în fiecare dintre
aceste societăţi;
d) actele care probează dreptul de proprietate asupra bunurilor care fac obiectul
aportului în natură. Aceste acte pot fi contracte de vânzare-cumpărare, contracte de concesiune,
brevete de invenţii etc. în cazul bunurilor imobile, trebuie anexat şi certificatul constatator al
sarcinilor de care sunt grevate;
e) actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii şi aprobate de
asociaţi;
f) declaraţia pe proprie răspundere a fondatorilor, a primilor administratori şi, după caz,
a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului şi ai consiliului de
supraveghere şi, dacă este cazul, a primilor cenzori, că îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea
nr.31/1990. Declaraţia atestă faptul că aceste persoane nu cad sub interdicţiile stabilite de art.6
alin.2, art.135 şi art.156 din Legea nr.31/1990.
În scopul facilitării constituirii societăţilor comerciale, Legea privind simplificarea
formalităţilor prevede posibilitatea ca unele operaţiuni necesare înregistrării societăţii să fie
efectuate la cerere, de către serviciul specializat, din cadrul oficiului registrului comerţului. Se
poate solicita: obţinerea rezervării firmei; efectuarea vărsămintelor privind aportul în numerar;
redactarea actului constitutiv şi obţinerea autentificării, în cazurile prevăzute de lege, sau după
caz, a dării de dată certă acestuia; obţinerea evaluării prin expertiză a bunului etc. Pentru
înmatricularea unor societăţi comerciale sunt necesare unele avize sau autorizări prealabile
(bănci, societăţi de asigurări, societăţi de valori mobiliare). Obţinerea acestor avize sau autorizări
prealabile poate fi cerută oficiului registrului comerţului, prin cererea de înregistrare şi autorizare
a funcţionării societăţii; solicitantul poate însă el însuşi să solicite aceste avize sau autorizări
prealabile de la autorităţile competente. Cererea de înmatriculare (înregistrare) a societăţii se
soluţionează de judecătorul delegat. Potrivit art.37 din Legea nr.31/1990, republicată, controlul
legalităţii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerţului se
exercită de justiţie prin judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului.O dată înregistrată în
registrul comerţului, societatea se consideră constituită. Pe data înregistrării (înmatriculării),
societatea devine persoană juridică. În acest sens, art.41 din Legea nr.31/1990 dispune:
„Societatea comercială este persoană juridică de la data înmatriculării ei în registrul comerţului".