Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa 2

- model -
STATUTUL
grupului de producători (asociaţiei de producători)
cu sediul în ........................

ARTICOLUL 1.Denumirea grupului de producători


Grupul de producători va fi denumit Grup de Producători pentru ....................... cu
sediul în: ............................................. .

ARTICOLUL 2. Forma juridică


Grupul de producători este persoană juridică română constituită în conformitate
cu condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Grupul de producători este o societate de tip privat, care va avea un număr minim de
asociaţi.

ARTICOLUL 3. Obiectul de activitate al grupului de producători


Grupul de producători va avea următorul obiect de activitate:
a) preluarea întregii cantităţi de produse agricole oferite de membrii grupului de
producători, în funcţie de necesităţi;
b) sortarea, ambalarea, depozitarea, transportul şi comercializarea produselor
proaspete - legume, ciuperci, fructe, struguri de masă, cartofi;
c) organizarea achiziţionării în comun a mijloacelor de producţie;
d) construcţia şi achiziţionarea utilajelor şi a tehnicii de desfacere, din surse proprii de
finanţare;
e) consultanţă de producţie şi economică pentru membrii săi;
f) cooperarea cu organizaţii echivalente din ţară şi din străinătate;
g) organizarea oricăror alte activităţi legate de obiectul său de activitate.

ARTICOLUL 4. Completarea obiectului de activitate


Obiectul de activitate al grupului de producători va putea fi completat ori de câte
ori va fi necesar pentru adaptările impuse de evoluţia producţiei şi distribuţiei produselor
horticole, precum şi a altor produse agroalimentare. Adunarea generală a asociaţilor va
putea însărcina consiliul de administraţie cu modificarea şi completarea obiectului de
activitate al grupului de producători.

ARTICOLUL 5. Durata de funcţionare


Grupul de producători va putea funcţiona pe o durată nelimitată, cu excepţia
dizolvării anticipate a acestuia, dar nu mai devreme de un an.

ARTICOLUL 6. Sediul grupului de producători


Grupul de producători va avea sediul în localitatea .................................... .
Consiliul de administraţie, cu acordul adunării generale a asociaţilor, va putea schimba
sediul grupului de producători.

ARTICOLUL 7. Modul de constituire a părţilor sociale


Valoarea unei părţi sociale va fi de .......... lei/bucată, iar un asociat poate avea un
număr nelimitat de părţi sociale. Orice asociat poate face subscrieri de părţi sociale noi
pe lângă părţile sociale subscrise iniţial.
Adunarea generală a asociaţilor are dreptul să majoreze sau să micşoreze valoarea
părţilor sociale.
Fiecare asociat are dreptul la un singur vot, indiferent de numărul părţilor sociale pe
care le deţine.
La înfiinţare asociaţii vor subscrie părţile sociale în numerar.

ARTICOLUL 8. Modul de vărsare a părţilor sociale şi restituirea lor


Asociaţii vor trebui să verse la casieria grupului de producători, în termen de 3
luni de la semnarea declaraţiei, suma cu care s-au înscris în grupul de producători, iar
pentru membrii fondatori, o dată cu înfiinţarea grupului de producători.
Asociaţii îşi pot retrage părţile sociale cu condiţia de a păstra un minim de părţi sociale
pentru a putea rămâne membri ai grupului de producători.

ARTICOLUL 9. Răspunderea asociaţilor


Asociaţii pot răspunde pentru obligaţiile asumate de grupul de producători numai
în limita părţilor sociale subscrise. Părţile sociale ale asociaţilor nu pot fi cedate, gajate
sau urmărite atâta vreme cât aceştia au calitatea de asociat.

ARTICOLUL 10. Modul de admitere, retragere sau excludere a asociaţilor


Membrii grupului de producători pot fi producători horticoli care au ca scop
producţia de legume, ciuperci, fructe, struguri de masă, cartofi timpurii şi de vară.
Calitatea de membru al grupului de producători se dobândeşte prin semnarea unei
declaraţii de către solicitant cu recunoaşterea statutului grupului de producători.
În afara membrilor fondatori, primirea va fi aprobată de consiliul de administraţie şi va fi
confirmată de adunarea generală a asociaţilor.
Actul de constituire a grupului de producători va fi semnat de membrii fondatori, iar
semnăturile acestora vor fi autentificate de către un notar public.
Asociaţii vor putea fi excluşi la propunerea consiliului de administraţie, dacă încalcă
prevederile prezentului statut.

ARTICOLUL 11. Încetarea calităţii de membru al grupului de producători


Calitatea de membru încetează prin:
▪ deces;
▪ demisie;
▪ retragere din grupul de producători;
▪ excludere;
▪ transferarea părţii de participare către membrii de familie ori alţi asociaţi;
▪ dizolvarea persoanei juridice.
Fiecare membru al grupului de producători are dreptul de a se retrage, dar nu mai
devreme de un an de la data la care a devenit membru.
Cererea de retragere trebuie făcută în scris de către asociaţi şi înaintată consiliului de
administraţie cu cel puţin 6 luni înaintea sfârşitului anului calendaristic, an din care nu
mai doreşte să fie membru.
În caz de deces membrii de familie ai asociatului au un drept de preemţiune asupra
părţilor sociale ale asociatului decedat.
În cazul în care un asociat doreşte înstrăinarea părţilor sale sociale către terţe persoane
din afara grupului de producători, asociaţii au un drept de preemţiune asupra acestor
părţi sociale.
Dacă nici unul dintre asociaţi nu doreşte să dobândească părţile sociale ale celui care le
înstrăinează, acestea pot să fie dobândite de persoane din afara grupului de
producători, care sunt producători de legume, fructe sau de alte produse horticole.
Transferul părţilor sociale către alte persoane este posibil numai cu aprobarea
consiliului de administraţie.
În cazul dizolvării unei persoane juridice, membră a grupului de producători, dacă s-a
numit un succesor de drept, calitatea de membru va fi continuată de către acesta până
la sfârşitul anului comercial agricol.

ARTICOLUL 12. Drepturile asociaţilor


Fiecare asociat, în funcţie de statutul grupului de producători, are următoarele
drepturi:
a) să ia parte la adunările generale ale asociaţilor grupului de producători şi, conform
statutului, să dobândească un post de conducere neangajat în cadrul grupului de
producători;
b) să participe la adunările generale extraordinare ale asociaţilor, caz în care este
nevoie de prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul asociaţilor;
c) să ia parte la deciziile şi hotărârile care se iau asupra profitului anual, precum şi la
alte decizii cu ocazia adunărilor generale ale asociaţilor;
d) să ceară consultarea bilanţului contabil anual;
e) să vadă procesul-verbal încheiat la adunarea generală a asociaţilor;
f) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la modul de lucru al grupului de
producători şi la dezvoltarea lui economică;
g) profitul fiecărui membru asociat va fi decis de adunarea generală a asociaţilor şi va fi
proporţional cu cota lui de produse vândute prin grupul de producători. Profitul care
revine din vânzarea produselor nemembrilor se va depune într-un fond al grupului de
producători, iar folosinţa acestui fond va fi hotărâtă de adunarea generală a asociaţilor.

ARTICOLUL 13. Asociaţii sunt obligaţi:


a) să valorifice produsele numai prin grupul de producători, iar adunarea generală a
asociaţilor va putea decide valorificarea unei anumite cote din producţia obţinută pe
cont propriu, cu respectarea calităţii şi preţului grupului de producători;
b) să respecte statutul grupului de producători şi hotărârile adunării generale a
asociaţilor;
c) să achite suma de bani reprezentând valoarea părţilor sociale cu care s-au înscris în
grupul de producători;
d) să respecte regulile de producţie stabilite de asociaţi, precum şi calitatea produselor;
e) să respecte profilul producţiei hotărât de adunarea generală a asociaţilor,
corespunzător necesităţilor pieţei şi intereselor asociaţilor.
Regulile vor fi elaborate şi controlate de către consiliul de administraţie. În cazul
nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul statut, asociaţii vor putea fi excluşi din
grupul de producători la propunerea consiliului de administraţie şi cu aprobarea adunării
generale a asociaţilor.
Pentru excludere este suficient votul a jumătate plus unu din numărul membrilor
prezenţi la adunarea generală a asociaţilor.

ARTICOLUL 14. Organele de conducere ale grupului de producători


Principalele organe de conducere ale grupului de producători sunt:
A. adunarea generală a asociaţilor;
B. consiliul de administraţie;
C. cenzorii.

ARTICOLUL 15. Adunarea generală a asociaţilor


Adunarea generală a asociaţilor este organul suprem de conducere al grupului
de producători, care decide asupra activităţii acestuia şi stabileşte politica lui economică
şi promoţională.
Adunările generale ale asociaţilor sunt ordinare şi extraordinare.
Adunarea generală a asociaţilor va fi legal constituită prin prezenţa a două treimi din
numărul membrilor. Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă de voturi. Adunarea
generală extraordinară a asociaţilor va fi legal constituită prin prezenta a cel puţin
jumătate plus unu din numărul membrilor grupului de producători.
Prima adunare generală a membrilor fondatori va avea ca principale activităţi
următoarele:
a) alegerea unei comisii de numărare a voturilor;
b) alegerea unui secretariat compus din două persoane, care va redacta procesul-
verbal al adunării generale de constituire;
c) alegerea preşedintelui care va conduce această adunare de constituire;
d) adoptarea statutului grupului de producători;
e) alegerea consiliului de administraţie;
f) alegerea cenzorilor;
g) numirea de candidaţi pentru diferite funcţii stipulate în statut.
Adunarea generală ordinară a asociaţilor se va convoca cel puţin o dată pe an, iar
adunarea generală extraordinară a asociaţilor se va convoca ori de câte ori este nevoie
de către consiliul de administraţie.
Prin actul de constituire asociaţii fondatori vor prevedea data şi locul ţinerii primei
adunări generale a asociaţilor.

ARTICOLUL 16. Atribuţiile adunării generale a asociaţilor


Adunarea generală a asociaţilor are următoarele atribuţii:
a) să examineze şi să aprobe sau să modifice, după ascultarea raportului cenzorilor,
bilanţul, bugetul de venituri şi cheltuieli, proiectul de repartiţie a profitului ori a pagubelor
rezultate;
b) să fixeze suma maximă până la care consiliul de administraţie poate angaja grupul
de producători în cursul anului;
c) poate însărcina consiliul de administraţie cu aprobarea unor credite şi împrumuturi
din fondul grupului de producători pentru asociaţi, în scopul realizării obiectului de
activitate al grupului de producători, cu plata unor dobânzi reprezentând cheltuielile de
administrare;
d) să stabilească, la propunerea consiliului de administraţie, modalitatea de organizare
a producţiei;
e) să aprobe structura culturilor ce se vor însămânţa, modul de angajare şi execuţie a
lucrărilor agricole, retehnologizările şi investiţiile, importurile de bunuri şi mijloace,
modul de desfacere a produselor agricole şi alte operaţiuni legate de activităţile
productive ale grupului de producători;
f) să hotărască asupra ieşirii membrilor din grupul de producători;
g) să aleagă membrii consiliului de administraţie şi cenzorii;
h) să delibereze asupra rapoartelor de control;
i) să hotărască promovarea unor acţiuni în justiţie de pretenţii şi despăgubire împotriva
persoanelor care aduc prejudicii grupului de producători;
j) să hotărască asupra asocierii şi fuziunii cu alte asociaţii sau societăţi;
k) să hotărască asupra modificării sau completării statutului grupului de producători;
l) să hotărască asupra dizolvării grupului de producători sau schimbării obiectului de
activitate;
m) să aprobe anual modificările statutului;
n) să hotărască asupra oricăror măsuri necesare realizării obiectului de activitate al
grupului de producători.

ARTICOLUL 17. Reprezentarea asociaţilor la adunarea generală


Fiecare asociat are un singur vot, indiferent de numărul părţilor sociale pe care le
deţine.
Asociatul poate fi reprezentat în adunarea generală a asociaţilor numai de un alt
asociat, căruia i-a dat procură scrisă.
Un mandatar nu poate să reprezinte în aceeaşi adunare generală a asociaţilor decât un
singur asociat.

ARTICOLUL 18. Exercitarea dreptului la vot


Hotărârile adunării generale a asociaţilor se iau prin vot deschis sau secret, după
caz.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea şi revocarea membrilor consiliului de
administraţie şi a cenzorilor.
Hotărârile adunării generale a asociaţilor sunt obligatorii şi pentru asociaţii absenţi ori
nereprezentaţi.

ARTICOLUL 19. Anularea hotărârii adunării generale a asociaţilor


Orice hotărâre a adunării generale a asociaţilor poate fi contestată la judecătorie,
dacă este contrară statutului şi legii.
Dreptul de a contesta hotărârile adunării generale a asociaţilor îl au toţi asociaţii.
Hotărârea de anulare a hotărârii adunării generale a asociaţilor trebuie înscrisă în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are
sediul grupul de producători şi produce efecte faţă de toţi asociaţii.

ARTICOLUL 20. Conducerea adunării generale a asociaţilor


Adunarea generală a asociaţilor poate fi condusă de preşedintele consiliului de
administraţie ori de altă persoană desemnată de adunarea generală a asociaţilor.
Preşedintele consiliului de administraţie va desemna dintre membrii adunării generale a
asociaţilor 2 secretari care vor verifica lista de prezenţă a asociaţilor şi vor întocmi
procesul-verbal al acesteia.
Procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor va fi semnat de persoana care a
condus adunarea generală a asociaţilor şi de secretarul care a întocmit procesul-verbal.

ARTICOLUL 21. Organizarea consiliului de administraţie


Grupul de producători va fi administrat de un consiliu de administraţie constituit
din cel puţin 3 membri.
Fiecare localitate va avea în consiliul de administraţie un număr de reprezentanţi,
proporţional cu numărul asociaţilor, propuşi din fiecare localitate, dacă grupul de
producători are în componenţă membri care au domiciliul în mai multe localităţi.
Membrii consiliului de administraţie vor fi aleşi de adunarea generală a asociaţilor pe o
perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pentru o nouă perioadă de 3 ani.
Membrii consiliului de administraţie nu pot fi aleşi în calitate de cenzori în aceeaşi
perioadă.
Consiliul de administraţie alege un preşedinte şi un vicepreşedinte dintre membrii săi,
care au obţinut majoritatea voturilor membrilor consiliului.
Consiliul de administraţie reprezintă grupul de producători, prin preşedinte şi
vicepreşedinte, faţă de terţi ori în justiţie.
Pentru a fi valabile, toate actele consiliului de administraţie vor fi semnate de
preşedintele şi vicepreşedintele acestuia.
În lipsa preşedintelui, acesta poate desemna un membru al consiliului de administraţie
să îl reprezinte. În lipsa preşedintelui şi a vicepreşedintelui vor fi împuternicite două
persoane, pe o perioadă limitată.
Persoanele împuternicite răspund faţă de grupul de producători pentru actele săvârşite
prin depăşirea mandatului.
Pentru hotărârile consiliului de administraţie este necesară prezenţa a cel puţin
jumătate plus unu din numărul membrilor, iar decizia se adoptă cu majoritate simplă.

ARTICOLUL 22. Atribuţiile consiliului de administraţie


Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
a) alege dintre membrii săi un preşedinte şi un vicepreşedinte;
b) împuterniceşte conducerea consiliului de administraţie pentru îndeplinirea acţiunilor
grupului de producători;
c) confirmă programul de lucru propriu;
d) confirmă bugetul grupului de producători;
e) confirmă primirea de noi membri în grupul de producători;
f) angajează prin concurs directorul executiv şi personalul specializat necesar;
g) este obligat să ţină următoarele registre:
- registrul de inventar;
- registrul asociaţilor;
- registrul şedinţelor adunărilor generale ale asociaţilor şi procesele-verbale ale fiecărei
şedinţe;
- registrul şedinţelor şi hotărârilor proprii, cu procesele-verbale ale fiecărei şedinţe;
h) păstrează toate actele de administrare ale grupului de producători;
i) aprobă acordarea unor împrumuturi pe termen scurt asociaţilor în scopul realizării
obiectului de activitate al grupului de producători;
j) toate atribuţiile specifice care sunt prevăzute în anexele la statut.
Directorul executiv va fi exonerat de răspundere anual de către consiliul de
administraţie pentru anul de muncă încheiat şi reconfirmat în funcţie.
Consiliul de administraţie îl va însărcina anual pe directorul executiv, căruia îi va aproba
un plan de muncă anual şi salariul. Toate atribuţiile vor fi stabilite în contractul de
muncă ce va fi încheiat între consiliul de administraţie şi directorul executiv după
perioada de probă de 6 luni.
În cazul neîndeplinirii sarcinilor sale, consiliul de administraţie îl va demite pe directorul
executiv angajat;
k) stabilirea retribuţiei anuale a directorului executiv;
l) încetarea colaborării cu directorul executiv în cazul în care acesta nu obţine
rezultatele stabilite în contract, precum şi în cazul săvârşirii unor abateri dovedite;
m) propune înscrierea grupului de producători în federaţii sau uniuni cu profil agricol;
n) elaborează şi aprobă organigrama, regulamentul de funcţionare şi regulamentul de
piaţă şi fişa postului pentru fiecare angajat.

ARTICOLUL 23. Gestiunea grupului de producători


Gestiunea grupului de producători este controlată de cenzori.
Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a asociaţilor, pe o perioadă de 3 ani, dintre
asociaţi.
Nu pot fi aleşi cenzori:
a) salariaţii grupului de producători;
b) rudele administratorilor până la gradul al 3-lea inclusiv, precum şi soţii sau soţiile
acestora;
c) cei lipsiţi de drepturi civile, cei puşi sub interdicţie, precum şi cei condamnaţi pentru
infracţiuni contra patrimoniului ori infracţiuni de serviciu.
Adunarea generală a asociaţilor aprobă bilanţul grupului de producători şi îi eliberează
de sarcini pe cenzori.

ARTICOLUL 24. Obligaţiile cenzorilor


Cenzorii au următoarele obligaţii:
a) să stabilească de comun acord cu administratorii grupului de producători forma
bilanţului şi a părţilor sociale;
b) să examineze cel puţin la fiecare 3 luni registrele grupului de producători, pentru a
lua cunoştinţă de operaţiunile financiare, şi să certifice că acestea sunt bine ţinute;
c) să facă periodic şi inopinat controlul casieriei, cel puţin o dată pe trimestru;
d) să verifice îndeplinirea dispoziţiilor actului de constituire şi ale statutului privitoare la
condiţiile cerute pentru prezenţa asociaţilor în adunarea generală a asociaţilor;
e) să revadă bilanţul şi să facă raportul cu cel puţin 8 zile înainte de data adunării
generale a asociaţilor;
f) să convoace adunarea generală a asociaţilor;
g) să supravegheze operaţiunile lichidării;
h) să ia parte la toate şedinţele adunării generale ale asociaţilor şi să vegheze ca
dispoziţiile statutului, ale actului de constituire şi ale legii să fie respectate de către
administrator;
i) să aprobe acordarea unor împrumuturi membrilor grupului de producători pentru
realizarea obiectivelor prevăzute în statut;
j) să păstreze confidenţialitatea datelor inclusiv după încheierea mandatului de cenzor,
în caz contrar putând fi traşi la răspundere materială sau penală faţă de grupul de
producători;
k) să respecte toate atribuţiile specifice care pot fi prevăzute ca anexe la statut. În
interesul grupului de producători şi a membrilor săi, comisia de cenzori este
împuternicită ca, până la convocarea fără întârziere a adunării generale extraordinare a
asociaţilor, să conducă provizoriu activitatea grupului de producători, înlocuind consiliul
de administraţie de la conducerea operativă a grupului de producători.
Cenzorii vor putea fi remuneraţi în funcţie de situaţia financiară a grupului de
producători.

ARTICOLUL 25. Directorul executiv al grupului de producători


Directorul executiv al grupului de producători va fi ales în urma unui concurs de
către consiliul de administraţie, urmând a fi încadrat în baza unui contract de către
preşedintele şi vicepreşedintele consiliului de administraţie.
Conducerea operativă a grupului de producători va fi asigurată de directorul executiv al
acestuia, care va avea drept de semnătură şi va reprezenta grupul de producători în
relaţiile cu terţe persoane.
Drepturile şi obligaţiile directorului executiv vor fi concretizate în contractul de muncă al
directorului executiv, în conformitate cu prevederile art. 22 lit. k).

ARTICOLUL 26. Obligaţiile directorului executiv


Directorul executiv va avea ca principale îndatoriri următoarele:
a) să răspundă de întocmirea bilanţului anual şi să îl prezinte cenzorilor, împreună cu
contul de profit şi pierdere şi cu toate documentele justificative, cu cel puţin 15 zile
înainte de adunarea generală a asociaţilor;
b) în termen de 15 zile de la întrunirea adunării generale a asociaţilor să depună la
judecătorie pentru a fi ataşat la dosarul grupului de producători:
- copie de pe bilanţ;
- copie de pe procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor;
- lista asociaţilor noi ori a celor excluşi din grupul de producători, cu valoarea părţilor
sociale subscrise de către fiecare;
c) să execute întocmai hotărârile adunării generale a asociaţilor;
d) să îndeplinească strict îndatoririle pe care statutul le impune şi care au caracterul
unei însărcinări speciale şi personale;
e) să răspundă pentru pierderile produse grupului de producători din culpa sa.
Obligaţiile directorului executiv se completează cu dispoziţiile contractului de muncă
încheiat cu grupul de producători şi cu statutul acestuia, potrivit legislaţiei în vigoare.

ARTICOLUL 27. Evidenţa contabilă


Grupul de producători va ţine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul
şi contul de profit şi pierdere.
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie
ale fiecărui an.
Primul an începe de la data constituirii grupului de producători, respectiv de la
înscrierea acestuia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătorie.

ARTICOLUL 28. Modul de împărţire a profitului sau a pierderilor


Drepturile şi obligaţiile asociaţilor se stabilesc după încheierea bilanţului şi
aprobarea lui de către adunarea generală a asociaţilor.
Grupul de producători are obligaţia să restituie părţile sociale subscrise pentru asociaţii
ieşiţi din grupul de producători, la care se poate adăuga şi partea cuvenită din profitul
realizat.
Asociaţii răspund pentru pierderile grupului de producători, în limita capitalului social
subscris.
Grupul de producători este în drept să reţină din partea ce revine fostului asociat
sumele datorate de către acesta grupului de producători.
Dreptul de reţinere constituie un privilegiu al grupului de producători şi conferă acestuia
un drept de preferinţă faţă de orice creditor, urmăritor ori cesionar.

ARTICOLUL 29. Dizolvarea grupului de producători


Următoarele situaţii duc la dizolvarea grupului de producători:
a) imposibilitatea de a se realiza obiectul de activitate al grupului de producători;
b) prin hotărâre a asociaţilor;
c) prin retragerea asociaţilor, dacă numărul celor rămaşi este mai mic decât cel
prevăzut în anexa nr. 1 la ordin pentru fiecare produs.
Dizolvarea grupului de producători se hotărăşte de către adunarea generală
extraordinară a asociaţilor cu un număr de două treimi din numărul total al asociaţilor.
Hotărârea adunării generale extraordinare a asociaţilor de dizolvare a grupului de
producători se înscrie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătorie.

ARTICOLUL 30. Lichidarea grupului de producători


După dizolvare grupul de producători intră în lichidare.
Din momentul dizolvării directorul executiv nu mai poate efectua noi operaţiuni, sub
sancţiunea răspunderii personale şi solidare.
Lichidarea se va efectua de către 2 lichidatori numiţi de adunarea generală
extraordinară a asociaţilor.
Lichidatorii împreună cu directorul executiv sunt obligaţi să încheie un inventar şi un
bilanţ care să constate exact situaţia activului şi pasivului grupului de producători.
Lichidatorii urmează să îndeplinească atribuţiile stabilite de dispoziţiile legale.
Bilanţul semnat de lichidatori, însoţit de raportul cenzorilor va fi depus la Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătorie.

ARTICOLUL 31. Litigii


Litigiile grupului de producători cu persoane fizice sau juridice sunt de
competenţa instanţelor judecătoreşti din localitatea în care îşi are sediul grupul de
producători. Avocatul grupului de producători va putea încerca rezolvarea litigiului pe
cale amiabilă.

ARTICOLUL 32. Dispoziţii finale


Prevederile prezentului statut se completează cu actul de constituire, procesul-
verbal al adunării generale a asociaţilor de constituire. Orice modificare a prezentului
statut se va putea face numai prin hotărâre a adunării generale a asociaţilor, la
propunerea consiliului de administraţie, hotărâre care va fi votată de cel puţin două
treimi din numărul asociaţilor.
Prezentul statut intră în vigoare în momentul înscrierii grupului de producători în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătorie.
Prezentul statut a fost adoptat în adunarea generală a membrilor fondatori din
............................., prin care s-a hotărât înfiinţarea Grupului de Producători pentru
......................, din localitatea ...................., judeţul ......................, şi s-a semnat actul de
constituire.