Sunteți pe pagina 1din 9

Executarea măsurilor educative

Executarea măsurilor educative neprivative de libertate

 Titlul IV – Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri
neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 Art.63 - 76

 Se execută în comunitate

 Obiectiv:

- menținerea și întărirea legăturilor minorului cu familia și comunitatea

- dezvoltarea liberă a personalității minorului

- implicarea minorului în programe

 Scop: formarea minorului în spirit de responsabilitate și respect pentru drepturile și libertățile


celorlalți

 Conținutul modalităților concrete de executare se stabilește în funcție de vârsta, personalitatea,


starea de sănătate, situația familială și socială a minorului

 Organizarea, supravegherea și controlul revine serviciului de probațiune

Informarea minorului și a familiei

 După rămânerea definitivă

 Judecătorul delegat cu executarea

 Se fixează un termen în vederea aducerii minorului

 Se citează reprezentantul legal, reprezentantul serviciului de probațiune și persoanele desemnate cu


supravegherea minorului

 Se comunică o copie după hotărâre și serviciului de probațiune

 La termenul fixat se prezintă minorului și persoanei desemnate cu supravegherea acestuia scopul și


conținutul sancțiunii aplicate, precum și consecințele nerespectării acesteia

Executarea măsurii educative a stagiului de formare civică

 Obiectiv: conștientizarea minorului asupra consecințelor legale și sociale la care se expune în cazul
săvîrșirii de infracțiuni și responsabilizarea acestuia cu privire la comportamentul său

 Consilierul de probațiune sau persoana desemnată din cadrul instituției din comunitate organizează,
efectuează demersuri în vederea participării minorului și supraveghează minorul pe durata stagiului
de formare civică

 În cel mult 60 de zile de la punerea în executare a hotărârii

 Sesiuni continue sau periodice – pe o durata de max 4 luni


 Module cu caracter teoretic sau aplicativ

 Consilierul de probațiune decide asupra instituției din comunitate în care urmează să aibă loc cursul
de formare civică comunicând acesteia copie după dispozitivul hotărârii, precum și decizia sa

Executarea măsurii educative a supravegherii

 Obiectiv: participarea minorului la cursuri școlare sau de formare profesională și prevenirea


desfășurării unor activități sau a intrării în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta
procesul de îndreptare a acestuia

 Se realizează de către părinții minorului, de către cei care l-au adoptat sau tutore/pesoane de
încredere, preferabil rudă apropiată

 Controlul se asigură de către consilierul de probațiune

 Constă în verificarea modului în care minorul își respectă obligațiile zilnice ce decurg din statutul său
familial, școlar sau profesional

 În 30 de zile de la momentul prezentării minorului și a persoanei desemnate cu supravegherea în fața


judecătorului delegat cu executarea

 În cadrul acestei măsuri minorul poate fi obligat să participe la un curs școlar sau de formare
profesională

Executarea măsurii educative a consemnării la sfârșit de săptămână

 Obiectiv: evitarea contactului minorului cu anumite persoane sau a prezenței acestuia în locuri care
să predispună pe minor la manifestarea unui comportament infracțional

 Orele: 0.00 a zilei de sâmbătă – 24.00 a zilei de duminică

 Sfârșituri de săptămână consecutive

 Controlul executării măsuri revine consilierului de probațiune

 Nerespectarea obligației – abatere judiciară – amendă judiciară

 Se pune în executare în termen de 15 zile de la momentul prezentării minorului și a persoanei


desemnate cu supravegherea în fața judecătorului delegat cu executarea

Executarea măsurii educative a asistării zilnice

 Se realizează de consilierul de probațiune/persoana desemnată

 Programul zilnic se stabilește de către consilierul de probațiune împreună cu părinții/tutorele sau


altă persoană în grija căreia se află minorul, cu consultarea acestuia

 Se execută în cel mult 30 de zile de la momentul prezentării minorului în fața judecătorului delegat
cu executarea

Copie de pe dispozitiv

 ART. 121 Obligaţii ce pot fi impuse minorului

 (1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanţa poate impune
minorului una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
 a) să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;

 b) să nu depăşească, fără acordul serviciului de probaţiune, limita teritorială stabilită de instanţă; -


inspectoratului de poliție

 c) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări
publice, stabilite de instanţă; - persoanelor abilitate cu supravegherea

 d) să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanţii


la săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă; - persoanelor abilitate cu
supravegherea

 e) să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta;

 f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.

Executarea începe:

 La data rămânerii definitive a hotărârii (lit. b – d)

 La data aducerii la cunoștința minorului a conținutului concret al obligației, stabilit de către


consilierul de probațiune

 Dispozițiile se aplică și minorilor liberați din centre educative sau detenție

 Acordarea unei permisiuni în executarea obligațiilor: consilierul de probațiune, pentru 5 zile, durată
inclusă în termenul de supraveghere

 Permisiunea pentru părăsirea țării nu poate depăși 30 de zile într-un an

 Consilierul de probațiune încunoștiințează despre decizia sa inspectoratul județean/general de poliție


și judecătorul delegat cu executarea

 Consilierul de probațiune poate sesiza instanța despre necesitatea modificării conținutului unora
dintre obligațiile impuse de instanță, impunerii unor noi obligații sau încetării unora din cele dispuse

 Sesizarea instanței poate fi făcută și de către judecătorul delegat cu executarea le cererea:

- Minorului

- Părinților minorului

- Tutorelui minorului

- Persoanei în grija căreia se află minorul

- Persoanei vătămate

Este adăugat la cerere și referatul de evaluare întocmit de consilierul de probațiune

Supravegherea minorului căsătorit

 Se face de către consilierul de probațiune

 Se aplică și minorului devenit major în timpul executării măsurii și se aplică până la încheierea
executării
EXECUTAREA MĂSURILOR EDUCATIVE PRIVATIVE DE LIBERTATE

Titlul V al Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal

Art. 134 - 185

 Scop: reintegrarea în societate a persoanelor internate și responsabilizarea acestora, în vederea


asumării propriilor acțiuni și a prevenirii săvârșirii de noi infrațiuni

 Locul de executare:

- Centru educativ

- Centru de detenție

 Contactul cu comunitatea: se asigură menținerea și dezvoltarea legăturilor cu familia și comunitatea

 Protecția și asistența acordată persoanelor internate în plan educațional, profesional, psihologic,


social, medical și fizic

Centrele educative și de detenție

 Specializate în recuperarea socială a persoanelor internate

 Au personalitate juridică

 În subordinea ANP

 Pot avea secții de arestare preventivă pentru minorii arestați în cursul procesului penal

 Au personal specializat pentru activitățile derulate în scopul pentru care au fost create

 Activitatea este organizată și desfășurată în baza unui proiect educațional

Centrul educativ

 Este instituția specializată în recuperarea socială a persoanelor internate

 Derulează programe de instruire școlară și de formare profesională sau alte activități destinate
reintegrării sociale

Centru de detenție

 Este instutuția specializată în recuperarea socială a persoanelor internate, cu regim de pază și


supraveghere

Regimurile de executare a măsurilor educative privative de libertate

 Sunt bazate pe sistemele progresiv și regresiv

 Consiliul educativ individualizează regimul de executare a măsurii educative a internării într-un


centru educativ prin stabilirea asistenței educaționale, psihologice și sociale acordate fiecărei
persoane internate

 Comisia pentru stabilirea, individualizarea și schimbarea regimului de executare a măsurii educative


a internării într-un centru de detenție
Tipurile regimurilor de executare

 Regim închis: internare ≥3 ani

- Sunt cazate, de regulă, în comun

- Desfășoară activități de instruire școlară și formare profesională

- Pot presta muncă în exteriorul centrului sub supraveghere, cu aprobarea directorului

 Regim deschis: internare < 3 ani

- Sunt cazate în comun

- Se pot deplasa neînsoțite în interiorul centrului

- Pot desfășura activități de instruire școlară și formare profesională

- Pot presta muncă în afara centrului, însoțiți de personalul centrului, cu aprobarea directorului
centrului

- Cu 3 luni înainte de împlinirea termenului, persoana poate fi cazată în spații special amenajate
pentru activități de autogospodărire, în vederea dezvoltării de deprinderi de conviețuire socială

Schimbarea regimului de executare

 După executarea unei pătrimi din durata măsurii educative

 Comisia analizează conduita persoanei internate și eforturile depuse în vederea reintegrării sociale

 Oricând dacă persoana a fost sancționată disciplinar pentru o abatere disciplinară foarte gravă sau
abateri disciplinare repetate

 Se constată într-un raport adus la cunoștința persoanei internate, sub semnătură

 Împotriva raportului se poate formula plângere

Persoanele internate în centru educativ

 Sunt cazate în comun

 Se pot deplasa neînsoțite în interiorul centrului

 Pot desfășura activități de instruire școlară și formare profesională

 Pot presta muncă fără supraveghere

Condițiile internării

 Primirea în centru se face în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă

 În 3 zile de la primirea în centru se iau măsuri pentru informarea familiei/reprezentantului legal cu


privire la posibilele vizitări sau modalitatea de sprijinire a procesului de reintegrare socială

 Persoanele sunt repartizate în secția pentru carantină și observare


 Transferul în alt centru se dispune la propunerea consiliului educativ/comisiei sau la cererea
persoanei internate/familiei/reprezentantului legal cu avizul consiliului educativ/comisie

 Judecarea contestațiilor împotriva măsurii de transferare se face de către judecătorul de


supraveghere

Drepturile și obligațiile

 Fiecare persoană internată are dreptul la educație, conform nevoilor și capacităților sale, precum și la
o pregătire profesională adecvată

 Învățământul și formarea profesională sunt asigurate de personal didactic calificat, în clase afiliate
școlilor publice sau în cadrul școlilor din incinta centrului

 Persoanele internate urmează cursurile învățământului general obligatoriu.

 Reprezentanții organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale al căror obiect de activitate se


circumscrie problematicii asistenței acordate minorilor pot vizita centrele educative și de detenție și
pot lua contact cu persoanele internate, cu aprobarea directorului centrului

 Minorilor li se asigură 8 ore de somn pe zi

 Vizita intimă se acordă persoanelor internate căsătorite și care au vocația legală de a se căsători la
data acordării acestui drept

Munca prestată

 Persoanele internate pot presta o muncă, în condițiile legislației muncii, potrivită cu dezvoltarea
fizică, aptitudinile și cunostințele lor, dacă nu le sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea
școlară și profesională

 Persoanele internate pot presta o muncă numai cu avizul medicului centrului educativ sau al
centrului de detenție

 Organizarea muncii prestate de către persoanele internate se face avându-se în vedere exclusiv
interesul reintegrării lor sociale

 Minorii internați nu prestează muncă pe timpul nopții

 Veniturile prevăzute se încasează de către administrația centrului în care se află persoana internată
și se repartizează după cum urmează:

 a) 50% din venit revine persoanei internate, care poate folosi pe durata executaării pedepsei
privative de libertate 90% din acesta, iar 10% se consemnează pe numele său, la Trezoreria Statului,
urmând să fie încasat în momentul punerii în libertate;

 b) 50% din venit revine administrației centrului, constituind venituri proprii care se încasează, se
contabilizează și se utilizează potrivit dispozițiilor legale privind finanțele publice

 Administrația are obligația de a aduce la cunoștința persoanei internate încheierea unui contract de
asigurare privind contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din
munca prestată, pe perioada executării măsurii educative privative de libertate. Plata contribuției la
bugetul asigurărilor sociale de stat se poate face din cota de 90% prevăzută, repartizată pe numele
persoanei internate
 în cazul în care persoana internată a fost obligată la plata de despăgubiri civile, care nu au fost
achitate până la data primirii în centru, o cota de 50% din procent se utilizează pentru repararea
prejudiciului cauzat părții civile.

Activități și programe de reintegrare socială

 Asistența educațională, psihologică și socială are urmatoarele componente: instruire școlară,


orientare și formare profesională, activități educaționale, de asistență psihologică și asistență socială,
moral-religioase, individuale și de grup, precum și activități de menținere a unei vieți active

 Condițiile de organizare și desfășurare a activităților se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

 Instruirea școlară, accesul la învățământ universitar și formare profesională

 Asistență psihologică și socială

 Accesul la bibliotecă

 Planul de intervenție recuperativă – stabilește durata și regimul de executare a măsurii educative


privative de libertate, activitățile și programele de instruire școlară și formare profesională,
educative, culturale, moral-religioase, de asistență psihologică și socială

Tipurile recompenselor

 ridicarea unei măsuri disciplinare aplicate anterior;

 suplimentarea numărului convorbirilor on-line;

 suplimentarea drepturilor la pachete și/sau vizite;

 trimiterea în tabere și excursii organizate de centru sau în colaborare cu alte instituții ori organizații;

 învoirea, cu o durata de maximum 24 de ore, în localitatea în care este situat centrul;

 învoirea, la sfârșit de săptămână, cu o durată de maximum 48 de ore, în localitatea de domiciliu a


persoanei internate;

 învoiri în familie, în timpul vacanțelor școlare, pe o perioadă de cel mult 15 zile, dar nu mai mult de
45 de zile pe an;

 învoirea pentru motive umanitare, pe o durată de cel mult 10 zile

Obligațiile și interdicțiile persoanelor internate

 Aceleași cu ale persoanelor condamnate

 să frecventeze cursurile de instruire școlară până la nivelul învățământului general obligatoriu;

 să participe la cursurile de formare profesională, precum și la alte activități organizate în centru, în


beneficiul reintegrării sociale.

Condițiile și procedura de înlocuire a măsurii internării în centrul de detenție sau în centrul educativ cu
măsura educativă a asistării zilnice

 înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, persoanelor internate li se poate înlocui măsura internării în
centrul de detenție sau în centrul educativ cu măsura educativă a asistării zilnice
 Consiliul educativ sau comisia, cu participarea judecătorului de supraveghere a privării de libertate,
în calitate de președinte, și a unui consilier de probațiune din cadrul serviciului de probațiune
competent potrivit legii în circumscripția căruia se află centrul, stabilește dacă minorul a dovedit
interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese în vederea
reintegrării sociale, în prezența acestuia, și formulează propunerea de înlocuire a internării cu
măsura educativă a asistării zilnice. La formularea propunerii se ține seama și de perioadele de
internare anterioare

Condițiile și procedura de acordare a liberării din centrul educativ sau de detenție

 După împlinirea vârstei de 18 ani, persoanele internate pot fi liberate

 în prezența persoanei internate, consiliul educativ sau comisia, cu participarea judecătorului de


supraveghere a privării de libertate, în calitate de președinte, și a unui consilier de probațiune din
cadrul serviciului de probațiune competent potrivit legii în circumscripția căruia se află centrul,
stabilește dacă aceasta a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și
profesionale și a făcut progrese în vederea reintegrării sociale și formulează propunerea de liberare
din centrul educativ sau de detenție. La formularea propunerii se ține seama și de perioadele de
internare anterioare.

Condițiile și procedura pentru continuarea executării măsurii educative privative de libertate în


penitenciar

 Dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a
împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin care influențează negativ sau împiedică procesul
de recuperare și reintegrare a celorlalte persoane internate, administrația centrului poate cere
instanței stabilite, potrivit art. 181, continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar

 Prin comportament care influențează negativ sau împiedică procesul de recuperare și reintegrare a
celorlalte persoane internate se înțelege:

a) inițierea de acțiuni care conduc la nefrecventarea sau refuzul său constant, precum și al altor persoane
internate de a participa la cursuri de instruire școlară și formare profesională, la programe de educație,
asistență psihologică și asistență socială;

b) introducerea, deținerea sau traficul de arme, materiale explozive, droguri, substanțe toxice sau alte
obiecte și substanțe care pun în pericol siguranța centrului, a misiunilor sau a persoanelor;

c) nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 82 lit. a)-c);

d) nerespectarea, în mod repetat, a interdicțiilor prevăzute la art. 82 lit. f) și h)

 Consiliul educativ sau comisia, cu participarea judecătorului de supraveghere a privării de libertate,


în calitate de președinte, și a asistentului social, din oficiu sau la sesizarea comisiei de disciplină,
analizează situația persoanei internate care a săvârșit una din faptele prezentate mai sus, în prezența
acesteia, și poate propune continuarea executării măsurii educative privative de libertate în
penitenciar

 Propunerea motivată de continuare a executării măsurii educative privative de libertate în


penitenciar este cuprinsă într-un proces-verbal. Procesul-verbal, împreună cu documentele care
atestă mențiunile consemnate în acesta, se înaintează instanței competente potrivit art. 518 din
Codul de procedură penală, după ce acesta a fost comunicat persoanei internate

 Hotărârea instanței este definitivă.


Amânarea sau întreruperea executării măsurii educative a internării într-un centru educativ sau într-un
centru de detenție

 cand se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana internată suferă de o boalaă ce
nu poate fi tratată în rețeaua sanitară a Administrației Naționale a Penitenciarelor și face imposibilă
executarea imediată a măsurii educative a internării într-un centru educativ sau într-un centru de
detenție, iar instanța constată, pe baza probelor, că specificul bolii nu permite tratarea acesteia cu
asigurarea pazei permanente în rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății și apreciază că amânarea
executării și lăsarea în libertate nu prezintă un pericol pentru ordinea publică. În această situație,
executarea măsurii educative se amână pentru o durată determinată;

 când o persoană internată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În aceste cazuri,
executarea măsurii educative se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea.

Infracțiuni și contravenții

 Introducerea în mod ilicit de telefoane mobile și alte mijloace de comunicare la distanță, cartele
SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor și alcool – infracțiune

 Introducerea în mod ilicit a unor obiecte interzise – contravenție