Sunteți pe pagina 1din 52

3FHJTUFSZPVSOFX#PTDIOPX

XXXCPTDIIPNFDPNXFMDPNF

Maşină de spălat vase


SM...
SB...

ro Instrucţiuni de utilizare
   

6WDUW

$ % &  5HVHWVHF

ro

Cuprins
roI nst r ucţ i uni de ut i l i zar e

8 Utilizarea conform destinației. . . 5 - Vase de gătit. . . . . . . . . . . . . . . . 17


Vesela neadecvată pentru
( Instrucţiuni de siguranţă . . . . . . . 5 spălarea în maşină . . . . . . . . . . . . . . 17
Înainte de punerea în funcţiune a Deteriorări ale sticlei şi ale veselei . . 17
maşinii de spălat vase . . . . . . . . . . . 5 Introducerea în maşină . . . . . . . . . . . 17
La livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Coşul superior pentru vase . . . . . . . . 18
La instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Coşul inferior pentru vase . . . . . . . . . 18
La funcţionarea zilnică . . . . . . . . . . . . 7 Coş pentru tacâmuri . . . . . . . . . . . . . 19
La defecţiunile care apar . . . . . . . . . . 8 Sertarul pentru tacâmuri . . . . . . . . . . 19
Îndepărtarea ecologică . . . . . . . . . . . . 8 Etajera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Blocarea uşii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tijele rabatabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Suportul pentru piese mici. . . . . . . . . 21
7 Protecţia mediului . . . . . . . . . . . 11 Suportul pentru cuţite . . . . . . . . . . . . 21
Cap de stropire pentru
Ambalajul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 tava de copt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Aparatele uzate. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Scoaterea din maşină . . . . . . . . . . . . 22
Reglarea înălţimii coşului. . . . . . . . . . 22
* Prezentarea aparatului. . . . . . . . 12
Panoul de comandă . . . . . . . . . . . . . 12 . Detergent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Interiorul aparatului . . . . . . . . . . . . . . 12 Umplerea cu detergent . . . . . . . . . . . 24
Meniul Vedere de ansamblu . . . . . . 13 Detergent combinat. . . . . . . . . . . . . . 25
+ Instalaţia de dedurizare / / Lista programelor . . . . . . . . . . . 26
Sare specială . . . . . . . . . . . . . . . 14
Selectarea programului . . . . . . . . . . . 27
Tabelul cu durităţile apei. . . . . . . . . . 14
Indicaţii pentru
Reglarea instalaţiei de dedurizare . . 14 institutele de testare . . . . . . . . . . . . . 27
Utilizarea sărurilor speciale . . . . . . . 15
Detergent cu săruri . . . . . . . . . . . . . . 15
Dezactivarea dedurizării . . . . . . . . . 15
0 Funcţiile suplimentare. . . . . . . . 28
Economie de timp
, Soluţie de clătire . . . . . . . . . . . . 16 (VarioSpeed Plus) . . . . . . . . . . . . . . . 28
Încărcare pe jumătate . . . . . . . . . . . . 28
Reglarea cantităţii de limpezitor . . . . 16 IgienăPlus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Detergent cu componentă IntensivZone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
de limpezitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Uscare specială. . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Oprirea indicatorului de adăugare Uscare lucioasă. . . . . . . . . . . . . . . . . 28
substanţă de limpezire . . . . . . . . 17
Economisirea de energie. . . . . . . . . . 28

3
ro

1 Utilizarea aparatului . . . . . . . . . 29 3 O defecţiune,


Datele programelor . . . . . . . . . . . . . .29 ce este de făcut? . . . . . . . . . . . .37
Aquasensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Pompa de evacuare a apei . . . . . . . 37
Pornirea aparatului . . . . . . . . . . . . . .29 Tabel de defecţiuni . . . . . . . . . . . . . . 38
Timelight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Infolight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 4 Serviciul Clienţi. . . . . . . . . . . . . .48
Afişarea timpului
de funcţionare rămas. . . . . . . . . . . . .31 5 Instalarea şi racordarea . . . . . . .48
Preselectare timp. . . . . . . . . . . . . . . .31
Volum de livrare . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Finalizarea programului . . . . . . . . . . .31
Instrucţiuni de siguranţǎ . . . . . . . . . . 49
AutoPowerOff. . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Livrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Deconectarea aparatului . . . . . . . . . .32
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Întreruperea programului . . . . . . . . . .33
Montarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Anularea programului . . . . . . . . . . . .33
Racordarea la sistemul
Schimbarea programului . . . . . . . . . .33
de evacuare a apei . . . . . . . . . . . . . 49
Uscare intensivă . . . . . . . . . . . . . . . .33
Racordarea la sistemul
de alimentare cu apă . . . . . . . . . . . . 50
2 Curăţarea şi întreţinerea. . . . . . 34 Racordarea la apă caldă . . . . . . . . . 50
Starea generală a Alimentare electrică . . . . . . . . . . . . . 50
maşinii de spălat vase . . . . . . . . . . . .34 Demontarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Curăţare maşină . . . . . . . . . . . . . . . .35 Transportul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Sărurile speciale şi Protecţia în cazul
soluţia de clătire . . . . . . . . . . . . . . . .35 temperaturilor de îngheţ . . . . . . . . . . 51
Sitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Braţele de pulverizare . . . . . . . . . . . .36

4
Utilizarea conform destinaţiei ro

Copiii nu au voie să se joace cu


8 Utilizarea conform aparatul. Efectuarea curăţării şi
destinației întreţinerii nu este permisă
copiilor, cu excepţia situaţiei în
Ut i l i zar ea conf or m dest i naţ i ei ■ Acest aparat este destinat care aceştia au vârsta de peste
uzului casnic, într-un mediu 8 ani şi sunt supravegheaţi.
privat.
■ Aparatul este destinat Nu permiteţi accesul copiilor
exclusiv uzului casnic şi doar sub vârsta de 8 ani la aparat şi
în scopul indicat: spălarea la cablul de racordare.
veselei din gospodărie.
■ Această maşină de spălat Înainte de punerea în
vase este destinată utilizării funcţiune a maşinii de spălat
la o altitudine de maximum vase
4000 de metri deasupra Citiţi cu atenţie instrucţiunile de
nivelului mării. utilizare şi de montare! Aici
găsiţi informaţii importante
despre montarea, utilizarea şi
întreţinerea aparatului.
( Instrucţiuni de Păstraţi toate instrucţiunile
siguranţă pentru o utilizare ulterioară sau
pentru următorii posesori.
Copiii începând cu vârsta de 8
I ns t r u c ţ i u ni d e s i gu r a n ţ ă

Instrucţiunile de utilizare pot fi


ani sau persoanele care, din descărcate gratuit de pe pagina
cauza capacităţilor fizice, noastră de Internet. Adresa de
senzoriale sau intelectuale, a Internet corespunzătoare se
lipsei de experienţă sau a găseşte pe verso-ul acestor
necunoaşterii, nu sunt capabile instrucţiuni de utilizare.
să opereze aparatul în condiţii
de siguranţă, nu au voie să
utilizeze acest aparat decât sub
supravegherea sau îndrumarea
unei persoane responsabile.

5
ro Instrucţiuni de siguranţă

La livrare ■ Condiţiile de conectare la


reţeaua electrică trebuie să
1. Verificaţi imediat atât corespundă cu cele înscrise
ambalajul, cât şi maşina de pe plăcuţa de identificare
spălat vase pentru a detecta 9: a maşinii de spălat
eventualele defecţiuni vase.
produse în timpul ■ Dacă se deteriorează cablul
transportului. Nu conectaţi de racordare la reţea al
un aparat deteriorat, ci maşinii, acesta trebuie
contactaţi furnizorul. înlocuit printr-un cablu
2. Vă rugăm să îndepărtaţi special de racord.
ambalajul în mod ecologic. Pentru a se evita expunerea
3. Nu lăsaţi ambalajul şi părţile la pericole, este permisă
sale să devină obiect de înlocuirea acestuia numai de
joacă pentru copii. Există către unităţile service.
pericolul de sufocare cu ■ Dacă maşina de spălat vase
cartonul pliat sau cu foliile. urmează să fie montată
într-un modul de mobilier
La instalare înalt, ea trebuie fixată în mod
regulamentar.
Aveţi grijă ca, după instalare, Dacă maşina de spălat vase

partea din spate a maşinii de ■

se montează sub sau


spălat vase să nu mai fie deasupra altor aparate
accesibilă (protecţie la casnice, trebuie respectate
atingere din cauza instrucţiunile referitoare la
suprafeţei fierbinţi).
Executaţi instalarea şi instalarea în combinaţie cu
o maşină de spălat vase, din

racordarea conform
instrucţiunilor de instalare şi instrucţiunile de montaj
montaj. aferente aparatelor
La instalare maşina de spălat respective.
Păstraţi la îndemână

vase trebuie să fie separată ■

instrucţiunile de montaj,
de reţeaua de curent. pentru a asigura
Asiguraţi-vă că sistemul de funcţionarea

protecţie a instalaţiei de corespunzătoare viitoare a


alimentare cu energie tuturor aparatelor adiacente.
electrică a clădirii a fost
instalat corect.

6
Instrucţiuni de siguranţă ro

■ Dacă nu există informaţii ■ Atenţie, izolaţia cablului de


sau dacă instrucţiunile de alimentare al maşinii de
montaj nu conţin indicaţii spălat vase se poate topi la
corespunzătoare, trebuie să contactul cu surse de
vă adresaţi producătorului căldură (de exemplu,
aparatelor, pentru a vă instalaţia de încălzire /
asigura, că maşina de spălat instalaţia de preparare a apei
vase poate fi instalată calde menajere) sau cu
deasupra sau dedesubtul componentele fierbinţi ale
acestor aparate. maşinii. Cablul de alimentare
■ În cazul imposibilităţii al maşinii de spălat vase nu
obţinerii de informaţii de la trebuie să intre în contact cu
producător,instalarea maşinii surse de căldură sau cu
de spălat vase deasupra componentele fierbinţi ale
sau dedesubtul acestor maşinii, în nicio situaţie.
aparate nu este permisă. ■ După instalarea aparatului,
■ În cazul în care deasupra trebuie să existe acces liber
maşinii de spălat montaţi un la ştecherul de reţea.
aparat cu microunde, acesta ~ "Alimentare electrică"
poate fi deteriorat. la pagina 50
■ Aparatele care se montează ■ La anumite modele:
sub placa de lucru sau care Carcasa din material plastic
sunt încorporabile trebuie de la racordul de apă
montate numai sub plăci de conţine un ventil electric. În
lucru continue, fixate cu furtunul de alimentare se
şuruburi de module de găsesc conductori electrici
mobilier învecinate, pentru a de racordare. Nu tăiaţi
se asigura stabilitatea. furtunul de alimentare. Nu
■ Nu instalaţi aparatul în scufundaţi carcasa din
aproprierea unor surse de material plastic în apă.
căldură (radiatoare,
acumulatoare de căldură, La funcţionarea zilnică
sobe sau alte aparate care
produc căldură) şi nu îl Respectaţi indicaţiile de
montaţi sub o plită. siguranţă şi cele de folosire de
pe ambalajul produselor de
curăţare şi de limpezire.

7
ro Instrucţiuni de siguranţă

La defecţiunile care apar : Avertizare


Pericol de rănire!
■ Reparaţiile şi intervenţiile vor ■ Maşina de spălat vase ar
fi executate doar de către trebui să fie deschisă numai
personal calificat. Pentru pentru puţin timp pentru
aceasta aparatul trebuie încărcare şi descărcare,
separat de reţeaua de pentru a evita răniri ca de ex.
curent. Scoateţi fişa de reţea prin împiedicare.
sau decuplaţi siguranţa. ■ Cuţitele şi alte ustensile cu
Închideţi robinetul de apă. vârfuri ascuţite trebuie
■ În cazul unor deteriorări, în aşezate în coşul pentru
special la panoul de tacâmuri* 1b cu vârfurile în
comandă (crăpături, găuri, jos sau în suportul pentru
taste sparte), nu mai este cuţite* respectiv în sertarul
permisă exploatarea în pentru tacâmuri* 1* în
continuare a aparatului. poziţie orizontală.
Scoateţi fişa de reţea sau ■ Se va evita aşezarea sau
decuplaţi siguranţa. Închideţi sprijinirea de uşa deschisă.
robinetul de apă, chemaţi ■ În cazul aparatelor care sunt
unitatea service. amplasate independent,
aveţi grijă să nu
Îndepărtarea ecologică supraîncărcaţi coşurile.
1. Aparatele uzate, a căror Aparatul s-ar putea răsturna.
durată de viaţă s-a încheiat, ■ Dacă aparatul nu stă într-o
vor fi făcute inutilizabile nişă şi astfel este accesibil
pentru a evita producerea de un perete lateral, zona
accidente ulterioare. balamalei de uşă trebuie din
2. Îndepărtaţi aparatul în mod motive de siguranţă să fie
ecologic. căptuşită lateral (pericol de
rănire). Capacele le obţineţi
ca accesorii speciale la
serviciul pentru clienţi sau în
comerţul de specialitate.
* în funcţie de varianta de
dotare a maşinii dvs. de spălat
vase

8
Instrucţiuni de siguranţă ro

: Avertizare ■ Aveţi grijă cu cei mici să nu


Pericol de explozie! bage mâna în cuva de
Nu introduceţi solvenţi în cuva colectare a tabletelor 1B.
maşinii. Există pericol de Degetele mici se pot prinde
explozie. în deschizături.
■ Dacă maşina este
: Avertizare încorporată într-o mobilă
Pericol de opărire! situată la un nivel superior, la
În timpul desfăşurării închiderea şi deschiderea
programului uşa se va uşii evitaţi blocarea sau
deschide cu grijă. Există accidentarea copiilor între
pericolul, să iasă apă fierbinte uşa aparatului şi cea a
din aparat. piesei de mobilier pe care se
află maşina.
: Avertizare ■ Copiii se pot autobloca în
Pericole pentru copii! maşină (pericol de asfixiere)
■ În cazul în care există, sau pot fi puşi în alte situaţii
utilizaţi sistemul de siguranţă periculoase.
împotriva accesului copiilor. Prin urmare, la aparatele
■ Nu permiteţi copiilor să se scoase din uz: scoateţi
joace la aparat sau să îl ştecherul din priză,
acţioneze. secţionaţi şi îndepărtaţi
■ Nu permiteţi accesul copiilor cablul de alimentare.
la detergenţi şi la soluţia Distrugeţi sistemul de
pentru clătire. Acestea pot închidere a uşii, pentru a
produce leziuni la nivelul face imposibilă închiderea
gurii, gâtului sau ochilor sau acesteia.
pot conduce la asfixiere.
■ Nu lăsaţi copiii lângă
maşină dacă aceasta are
uşa deschisă. Apa din
compartimentul de spălare
nu este apă potabilă, în ea
se mai pot găsi resturi de
detergent, iar în maşina de
spălat vase se pot afla piese
mici, care pot fi înghiţite de
copii.

9
ro Instrucţiuni de siguranţă

Siguranţa pentru copii Modul de activare a siguranţei


(blocarea uşii) * pentru copii (blocarea uşii):
Siguranţa pentru copii 1. Trageţi spre dvs. eclisa
siguranţei pentru copii (1).
Bl ocar ea uşi

(blocarea uşii) îi protejează pe


copii de posibile pericole, care 2. Închideţi uşa (2).
pot proveni de la maşina de Siguranţa pentru copii este
spălat vase. activată.
: Avertizare
Pericol de sufocare! 
Copiii se pot închide în maşina
de spălat vase şi se pot asfixia.
Întotdeauna când părăsiţi
maşina de spălat vase, 
închideţi uşa aparatului
complet.

Modul de deschidere a uşii cu


siguranţa pentru copii activată
(blocarea uşii):
1. Împingeţi eclisa siguranţei
pentru copii spre dreapta (1).
2. Deschideţi uşa (2).

10
Protecţia mediului ro

Modul de dezactivare a
siguranţei pentru copii 7 Protecţia mediului
(blocarea uşii): Atât ambalajul aparatelor noi, cât şi
1. Împingeţi eclisa siguranţei
Pr ot ecţ i a medi ul ui

aparatele uzate conţin materii prime


pentru copii spre dreapta (1). valoroase, ce pot fi refolosite.
2. Împingeţi eclisa siguranţei Vă rugăm să evacuaţi componentele
pentru copii spre spate (2). separat ca deşeu, în funcţie de tipul
Siguranţa pentru copii este acestora.
dezactivată. Informaţii despre modalităţile curente de
evacuare ca deşeu a aparatelor se
obţin de la distribuitorii comerciali de
specialitate sau de la administraţia
locală.

 Ambalajul
Toate piesele din material plastic ale
maşinii sunt marcate cu simboluri
internaţionale standardizate (de ex. „PS“
polistiren). Astfel, la evacuarea ca
deşeu a aparatului, este posibilă o
separare corectă a deşeurilor din
* în funcţie de varianta de material plastic.
dotare a maşinii dvs. de spălat Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de
vase siguranţă sub titlul „La livrare”
~ Pagina 6.

Aparatele uzate
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de
siguranţă sub titlul „La salubrizare”
~ Pagina 8.
Acest aparat a fost marcat în
conformitate cu Directiva
Europeană 2012/19/UE cu
privire la deşeurile de
echipamente electrice şi
electronice (DEEE). Directiva
stabileşte cadrul valabil la nivelul
întregii UE pentru preluarea şi
valorificarea aparatelor uzate.

11
ro Prezentarea aparatului

Interiorul aparatului
* Prezentarea aparatului
Vezi Fig. ~ Pagina 2
Schemele panoului de comandă şi
Pr ezent ar ea apar at ul ui
1" Iluminatul interior *
interiorul aparatului sunt prezentate la 1* Sertarul pentru tacâmuri *
începutul acestui manual de utilizare. În
12 Raft superior
text se fac referiri la poziţiile de pe
panou. 1: Braţ superior de pulverizare
1B Coş colectare tablete
1J Braţ inferior de pulverizare
Panoul de comandă 1R Rezervor pentru săruri speciale
Vezi Fig. ~ Pagina 2 1Z Sitele
1b Coş pentru tacâmuri *
( Întrerupător Pornit/Oprit 1j Raft inferior
0 Taste de program ** 9" Rezervor pentru soluţia de clătire
8 Indicator pentru "verificarea 9* Compartiment pentru detergenţi
alimentării cu apă" 92 Capac compartiment detergent
@ Indicatorul de umplere cu săruri 9: Plăcuţă de identificare
H Indicatorul de umplere cu soluţie
pentru clătire * în funcţie de varianta de dotare
P Preselectare timp a maşinii dvs. de spălat vase
X Funcţii suplimentare/
butoane program **
` Tasta START
h Fereastra indicatoare
)" Deschizător de uşă
* în funcţie de varianta de dotare
a maşinii dvs. de spălat vase
* Numărul în funcţie de varianta de
dotare a maşinii dvs. de spălat vase

12
Prezentarea aparatului ro

Meniul Vedere de ansamblu Reglările se găsesc în capitolele


individuale. Puteţi modifica aceste
Pentru confortul dvs., maşina dvs. are reglări din fabrică.
anumite reglări prealabile, din fabrică.

Reglare Reglarea din fabrică Descriere


• Duritatea apei •:‹… Reglarea durităţii apei. La utilizarea de
multi-tablete alegeţi treapta cea mai de
•:‹‹ - •:‹ˆ jos.
§ Limpezitor §:‹† Cantitatea de limpezitor influenţează
uscarea. La utilizarea de multi-tablete
§:‹‹ - §:‹‡ alegeţi treapta 0.
š Uscare intensivă š:‹‹ / Oprit Uscare îmbunătăţită, pentru pahare şi
piese din plastic.
š:‹‹ - š:‹‚
‘ Apă caldă * ‘:‹‹ / Oprit Este posibil racordul la apă caldă
(40-60°C) sau apă rece (<40°C).
‘:‹‹ - ‘:‹‚
˜ Auto Power Off ˜:‹‚ Oprire automată a aparatului după
procesul de clătire terminat.
˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
› Intensitatea semnalului * ›:‹ƒ Intensitatea semnalului la sfârşitul
programului.
›:‹‹ - ›:‹„
† Timelight * †:‹‚ În timpul desfăşurării programului se
proiectează pe duşumea informaţii ale
†:‹‹ -†:‹ƒ stării.
‚ Infolight * ‚:‹‚ / Pornit Pentru marcarea unui proces de clătire
curent se proiectează lumină.
‚:‹‹ - ‚:‹‚
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase
--------

13
ro Instalaţia de dedurizare / Sare specială

Reglarea instalaţiei de
+ Instalaţia de dedurizare
dedurizare / Puteţi regla cantitatea de săruri
Sare specială adăugate de la •:‹‹ până la •:‹ˆ. La
valoarea setată •:‹‹ nu mai sunt
Pentru rezultate de spălare bune
I nst al aţ i a de dedur i zar e / Sar e speci al ă necesare săruri.
maşina de spălat vase are nevoie de
apă moale, deci săracă în calcar, altfel Modul de reglare a cantităţii de săruri
se depun resturi de calcar pe vase şi pe adăugate:
recipientele interioare. Apa din 1. Determinaţi nivelul durităţii apei din
conductă peste 7° dH (1,2 mmol/l) reţea, consultând societatea de
trebuie dedurizată. Aceasta se întâmplă distribuţie a apei.
cu ajutorul sării speciale (sare de 2. Luaţi treapta necesară din tabelul de
regenerare) în instalaţia de dedurizare a durităţi ale apei.
maşinii de spălat vase. Reglarea şi 3. Conectaţi întrerupătorul
cantitatea de sare necesară este PORNIT/OPRIT (.
dependentă de gradul de duritate al 4. Menţineţi apăsată tasta de program
apei dvs. de la robinet (vezi următorul # şi tasta START ` până când
tabel al durităţilor apei). în fereastra indicatoare se afişează
•:‹... .
5. Eliberaţi ambele taste.
Tabelul cu durităţile apei Indicatorul luminos al tastei # se
aprinde intermitent şi în fereastra
9DORDUHD 'RPHQLXO PPROO 9DORDUHD indicatoare h se aprinde valoarea
GXULWöŌLL GHâGXULWDWH UHJODWö setată din fabrică •:‹….
DSHLƒG+ ODâPDňLQö
6. Apăsaţi tasta de program 3.
 PRDOH ‡¯¯ La fiecare apăsare a tastei, valoarea
setată creşte cu o treaptă; iar dacă
 PRDOH ‡¯³ s-a atins valoarea •:‹ˆ, indicatorul
revine la •:‹‹ (oprit).
 PHGLH ‡¯›
7. Apăsaţi tasta START `.
 PHGLH ‡¯´ Valoarea setată este salvată în maşina
de spălat vase.
 PHGLH ‡¯ž
 WDUH ‡¯‚
 WDUH ‡¯±
 WDUH ‡¯Å

14
Instalaţia de dedurizare / Sare specială ro

Utilizarea sărurilor speciale Utilizarea detergenţilor cu


Imediat ce indicatorul de nivel al componentă de sare
sărurilor speciale @ din mască se La utilizarea detergenţilor cu
Det er gent cu săr ur i

aprinde, trebuie din nou adăugate componentă de sare, în general se


săruri speciale. Completarea nivelului poate renunţa la sărurile speciale până
de săruri speciale trebuie să se la o duritate a apei de 21 °dH (37° fH,
realizeze întotdeauna înainte de 26° Clarke, 3,7 mmol/l). La durităţi ale
conectarea aparatului. Astfel, surplusul apei de peste 21 °dH este necesară şi
de soluţie de săruri se elimină imediat în acest caz utilizarea sărurilor speciale.
pentru a preveni coroziunea în interiorul
maşinii de spălat. Indicatorul de adăugare de
Atenţie! sare/Oprirea instalaţiei de
Detergentul deranjează instalaţia de dedurizare
dedurizare! Nu introduceţi niciodată Dacă vă deranjează indicatorul de
detergent în rezervorul pentru săruri
Dezact i var ea dedur i zăr i

umplere cu săruri @ (de exemplu,


speciale. atunci când folosiţi detergenţi
combinaţi cu componente de sare), îl
Modul de adăugare a sărurilor puteţi opri.
speciale:
1. Deschideţi capacul filetat al Procedaţi aşa cum este descris la
rezervorului 1R. „Reglarea instalaţiei de dedurizare“ şi
2. Umpleţi rezervorul cu apă (este reglaţi valoarea la •:‹‹. Instalaţia de
necesar numai la prima punere în dedurizare şi indicatorul de umplere cu
funcţiune). săruri sunt oprite.
3. Adăugaţi sărurile speciale aşa cum
este indicat(nu sare de masă sau
tablete).
Când procedaţi astfel, apa este
dezlocuită şi se revarsă.

* în funcţie de varianta de dotare


a maşinii dvs. de spălat vase

15
ro Soluţie de clătire

Reglarea cantităţii de
, Soluţie de clătire limpezitor
Limpezitorul asigură obţinerea unei
Sol uţ i e de cl ăt i r e
Puteţi regla cantitatea de limpezitor
vesele fără pete şi a unor pahare adăugată de la §:‹‹ până la §:‹‡.
curate. Utilizaţi numai soluţie de clătire Fixaţi cantitatea de limpezitor adăugată
pentru maşinile de spălat de uz casnic. la §:‹†, pentru a obţine un rezultat
Atunci când se aprinde pe panoul de foarte bun al uscării. Din fabrică este
comandă indicatorul de lipsă a reglată deja treapta §:‹†. Modificaţi
limpezitorului H, înseamnă că mai cantitatea de limpezitor numai dacă pe
rămâne limpezitor pentru încă 1 - 2 veselă rămân urme sau pete de apă.
clătiri. Adăugaţi limpezitor. Reglaţi o treaptă inferioară pentru a
preveni apariţia urmelor. Reglaţi o
Modul de adăugare a limpezitorului: treaptă superioară pentru a preveni
1. Deschideţi rezervorul 9"; apăsaţi
apariţia petelor de apă.
pe clapeta de pe capac (1) şi
deschideţi-l (2). Modul de reglare a cantităţii de
limpezitor:
1. Conectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.
2. Menţineţi apăsată tasta de program
# şi tasta START ` până când
în fereastra indicatoare se afişează
 •:‹... .
3. Eliberaţi ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei # se
 aprinde intermitent şi în fereastra
indicatoare h se aprinde valoarea
setată din fabrică •:‹….
2. Umpleţi cu limpezitor numai până la 4. Apăsaţi tasta de program # în
semnul max. mod repetat până când în fereastra
indicatoare h se afişează valoarea
setată din fabrică §:‹†.
5. Apăsaţi tasta de program 3.
La fiecare apăsare a tastei, valoarea
setată creşte cu o treaptă; iar dacă
s-a atins valoarea §:‹‡, indicatorul
revine la §:‹‹ (oprit).
6. Apăsaţi tasta START `.
Valoarea setată este memorată.
PD[

3. Închideţi capacul.
Capacul se blochează auzibil.
4. Îndepărtaţi limpezitorul scurs cu o
lavetă.
Aceasta împiedică formarea spumei
la următoarea spălare.

16
Vase de gătit ro

Utilizarea detergenţilor cu Anumite tipuri de sticlă (ca de exemplu


componentă de limpezitor obiectele din cristal) pot deveni mate
după mai multe cicluri de spălare.
La utilizarea detergenţilor cu
Det er gent cu component ă de l i mpezi t or

componentă de limpezitor, în general


se poate renunţa la limpezitor până la o Deteriorări ale sticlei şi ale
duritate a apei de 21 °dH (37° fH, 26° veselei
Clarke, 3,7 mmol/l). La durităţi ale apei
de peste 21 °dH este necesară şi în Cauze:
acest caz utilizarea limpezitorului. ■ Tipul de sticlă şi procedeul de
fabricaţie a acesteia.
Oprirea indicatorului de ■ Compoziţia chimică a detergentului.
■ Temperatura apei din cadrul
adăugare substanţă de programului de spălare.
limpezire
Recomandare:
Dacă vă deranjează indicatorul de ■ Folosiţi numai pahare şi porţelan,
umplere cu limpezitor H (de care sunt indicate de producător ca
exemplu, atunci când folosiţi detergenţi fiind rezistente pentru maşina de
combinaţi cu componente de spălat vase.
limpezitor), îl puteţi opri. ■ Utilizaţi detergentul care este
Procedaţi aşa cum este descris la marcat pentru protecţia veselei.
„Reglarea cantităţii de limpezitor“ şi ■ Scoateţi obiectele din sticlă şi
reglaţi treapta §:‹‹. Indicatorul de nivel tacâmurile din maşina de spălat
al limpezitorului H este dezactivat. vase cât mai repede după
terminarea programului.

Introducerea în maşină
1. Îndepărtaţi resturile mari de
- Vase de gătit alimente. Spălarea preliminară sub
jet de apă nu este necesară.
Vesela neadecvată pentru
Vase de găt i t
2. Amplasaţi obiectele în maşina de
spălarea în maşină spălat vase astfel încât:
– să fie aşezate stabil şi să nu se
■ Tacâmuri şi alte piese de veselă din poată răsturna.
lemn. – toate obiectele să fie introduse
■ Pahare cu ornamente sensibile, cu partea superioară în jos.
veselă artizanală sau antică. Aceste – obiectele curbate sau cele cu
tipuri de vase ornamentale nu sunt scobituri să fie înclinate, pentru a
adecvate pentru spălarea în maşină. permite scurgerea apei.
■ Piese din material plastic, care nu – să nu împiedice rotaţia celor
sunt rezistente la căldură. două braţe de pulverizare 1: şi
■ Veselă din cupru şi cositor. 1J.
■ Piese de veselă care sunt murdare
de cenuşă, ceară, unsoare sau Articolele foarte mici nu trebuie spălate
vopsea. în maşina de spălat vase, deoarece pot
Decoraţiunile din email, obiectele din cădea uşor de pe rafturi.
aluminiu sau argint se pot decolora şi
albi în timpul ciclului de spălare.

17
ro Vase de gătit

Coşul superior pentru vase Coşul inferior pentru vase


Aşezaţi ceştile şi paharele în coşul Aşezaţi oale şi farfurii în coşul inferior
superior pentru vase 12. pentru vase 1j.


* în funcţie de varianta de dotare * în funcţie de varianta de dotare
a maşinii dvs. de spălat vase a maşinii dvs. de spălat vase
Indicaţie: Atenţie, vasele nu trebuie să Recomandare: Vesela foarte murdară
stea mai sus de tăviţa de captare (cratiţe) trebuie amplasată în raftul
a tabletei 1B. Acestea ar putea să inferior. Datorită jetului puternic al
blocheze capacul compartimentului pulverizatorului, obţineţi un rezultat de
pentru soluţia de spălare 9*. spălare mai bun.
Recomandare: Alte exemple, cum
puteţi umple în mod optim maşina dvs.
de spălat vase le găsiţi pe pagina
noastră de internet. Aceasta o puteţi
descărca gratuit. Adresa de Internet o
găsiţi pe verso-ul acestei instrucţiuni de
utilizare.

18
Vase de gătit ro

Coş pentru tacâmuri * În funcţie de varianta de dotare a


Introduceţi tacâmurile dvs, întotdeauna maşinii dvs. de spălat vase puteţi rabata
în jos suporturile laterale, pentru a
Coş pent r u t acâmur i

nesortate şi cu partea ascuţită în jos în


coşul pentru tacâmuri*. obţine mai mult loc pentru tacâmurile
mai înalte.Puteţi rabata rândurile de tije
Pentru a preveni rănirile, aşezaţi piesele din faţă, pentru a sorta mânerele mai
lungi, ascuţite şi cuţitele pe suportul largi.
pentru cuţite *.

* în funcţie de varianta de dotare


a maşinii dvs. de spălat vase
&/,&.
Sertarul pentru tacâmuri *
Aşezaţi tacâmurile în sertarul pentru
Ser t ar ul pent r u t acâmur i

tacâmuri 1*, aşa cum este ilustrat.


Introducerea separată facilitează
scoaterea după clătire.
Puteţi scoate sertarul pentru tacâmuri.

* în funcţie de varianta de dotare


a maşinii dvs. de spălat vase

19
ro Vase de gătit

Etajera * Tijele rabatabile *


Etajera şi spaţiul de sub ea pot fi
Et aj er a * În funcţie de varianta de dotare a
Ti j e l e r a b a t a b i l e

folosite pentru ceşti mici şi pahare sau maşinii dvs. de spălat vase, puteţi
pentru tacâmuri mai mari ca de rabata tijele rabatabile. Astfel puteţi
exemplu lingurile de amestecat sau aşeza mai bine oalele, castroanele şi
tacâmurile de servit. Dacă nu aveţi paharele.
nevoie de etajeră, puteţi să rabataţi
etajera în sus. Modul de rabatare a tijelor rabatabile:
1. Împingeţi maneta în faţă (1).
2. Rabataţi tijele rabatabile (2).
&/,&.

 * În funcţie de varianta de dotare a


maşinii dvs. de spălat vase, puteţi să
reglaţi etajera pe înălţime în 3 poziţii
diferite.
Aşa reglaţi etajera în înălţime:
1. Aşezaţi etajera vertical şi trageţi-o în
sus.
2. Împingeţi etajera aşezată uşor oblic
în jos la înălţimea dorită (1,
2, sau 3).
3. Fixaţi etajera.
Etajera se fixează făcând un clic.

20
Vase de gătit ro

Suportul pentru piese mici * Cap de stropire pentru tava de


* În funcţie de varianta de dotare a
Supor t ul pent r u pi ese mi ci copt *
maşinii dvs. de spălat vase, coşul de * în funcţie de varianta de dotare
vase de sus este dotat cu un suporturi
Cap de st r opi r e pent r u t ava de copt

a maşinii dvs. de spălat vase


pentru piese mici. Cu suporturile pentru
piese mici puteţi fixa mai sigur piesele Tăvile mari sau grătarele şi farfuriile
uşoare din material plastic. mari (farfurii Gourmet, farfurii pentru
paste, platouri) pot fi curăţate cu
ajutorul acestui cap de stropire.
Modul de montare a capului de
stropire:
1. Scoateţi coşul de vase de sus 12 .
2. Montaţi capul de stropire cum este
ilustrat şi rotiţi-l spre dreapta.
Capul de stropire este fixat.

Suportul pentru cuţite*


* În funcţie de varianta de dotare a
Supor t ul pent r u cuţ i t e

maşinii dvs. de spălat vase, coşul de


vase de sus este dotat cu un suport
pentru cuţite.În suportul pentru cuţite
puteţi aşeza cuţite lungi şi alte ustensile.

Pentru ca jetul să ajungă la toate


piesele, aşezaţi tăvile cum este ilustrat
(max. 2 tăvi de copt şi 2 grătare).
Indicaţie: Aveţi grijă ca maşina de
spălat vase să funcţioneze întotdeauna
cu coşul de sus 12 sau cu capul de
stropire pentru tăvi de copt.

21
ro Vase de gătit

Scoaterea din maşină Înălţimea aparatului 86,5 cm


Cu coş pentru Coşul de Coşul de
Pentru a evita, ca să cadă stropi de apă tacâmuri vase de sus vase de jos
din coşul de sus pe vasele din coşul de
jos, este recomandabil să se golească Treapta 1 max. ø 24 cm 34 cm
maşina de jos în sus. Treapta 2 max. ø 26,5 cm 30,5 cm
Recomandare: Vesela fierbinte este Treapta 3 max. ø 29 cm 28 c m
sensibilă la şoc! Din acest motiv lăsaţi-o
în maşina de spălat vase să se Cu sertar pentru Coşul de Coşul de
răcească după terminarea programului, tacâmuri vase de sus vase de jos
până când o puteţi apuca bine cu
mâna. Treapta 1 max. ø 18 cm 34 cm
Indicaţie: După terminarea programului Treapta 2 max. ø 20,5 cm 30,5 cm
este posibil să mai existe picături de Treapta 3 max. ø 23 cm 28 c m
apă în interiorul aparatului. Acest lucru
nu are nicio influenţă asupra uscării Aşezaţi farfuriile mari cu un diametru de
veselei. până la 31/34* cm aşa cum este
ilustrat în coşul de vase de jos 1j.
Reglarea înălţimii coşului *
* în funcţie de varianta de dotare
Regl ar ea î năl ţ i mi coşul ui

a maşinii dvs. de spălat vase


Coşul de vase de sus 12 poate
modificat în înălţime după nevoie,
pentru a crea mai mult loc, fie în coşul
de sus, fie în cel de jos pentru vase mai
înalte.
Înălţimea aparatului 81,5 cm
Cu coş pentru Coşul de Coşul de
tacâmuri vase de sus vase de jos
Treapta 1 max. ø 22 cm 31 cm
Treapta 2 max. ø 24,5 cm 27,5 cm
Treapta 3 max. ø 27 cm 25 cm

* în funcţie de varianta de dotare


Cu sertar pentru Coşul de Coşul de
a maşinii dvs. de spălat vase
tacâmuri vase de sus vase de jos
Treapta 1 max. ø 16 cm 31 cm
Treapta 2 max. ø 18,5 cm 27,5 cm
Treapta 3 max. ø 21 cm 25 cm

22
Vase de gătit ro

Coşul de vase de sus cu Coşul de vase de sus cu


mânere laterale perechi de role superioare şi
role inferioare
1. Trageţi coşul de vase de sus 12 în
afară. 1. Trageţi coşul de vase de sus 12 în
2. Ţineţi bine coşul de vase de sus afară.
lateral de marginea de sus. 2. Scoateţi coşul de vase de sus.
Aceasta împiedică căderea bruscă, 3. Fixaţi din nou coşul de vase de sus
la următoarea etapă. pe rolele superioare (treapta 3) sau
3. Pentru coborârea coşului de vase inferioare (treapta 1).
de sus apăsaţi spre interior cele
două mânere din stânga şi din
dreapta pe partea exterioară a
coşului. Coşul de vase de sus
coboară.

4. Împingeţi coşul de vase de sus


înăuntru.

4. Ridicarea coşului de vase de sus;


prindeţi coşul de vase de sus de
marginea superioară şi ridicaţi-l.
5. Asiguraţi-vă cu privire la coşul de
vase de sus că se află la aceeaşi
înălţime pe ambele părţi.
6. Împingeţi coşul de vase de sus
înăuntru.

23
ro Detergent

3. Pentru dozare: vezi instrucţiunile


. Detergent producătorului de pe ambalaj.
Folosiţi compartimentarea de dozare
Puteţi utiliza tablete, dar şi detergenţi
Det er gent a compartimenului pentru detergent.
sub formă de pulbere sau detergenţi În mod obişnuit sunt suficienţi 20 ml
lichizi pentru maşina de spălat vase, dar - 25 ml pentru murdărie normală.În
în niciun caz să nu utilizaţi detergenţi cazul în care utilizaţi tablete, este
pentru spălare manuală.În funcţie de suficientă o tabletă.
gradul de murdărire, doza poate fi
potrivită individual cu detergent praf. PO
Tabletele conţin, pentru toate tipurile de PO
curăţare, o cantitate suficient de mare
de substanţe active.Detergenţii moderni, PO
performanţi utilizează majoritatea o
combinaţie de cantitate mică de
substanţe alcaline, împreună cu fosfaţi
şi enzime. Enzimele descompun
amidonul şi dizolvă albumina. Pentru
îndepărtarea petelor colorate (de ex. 4. Închideţi capacul compartimentului
ceai, ketchup) se folosesc cel mai pentru detergent.
adesea înălbitori pe bază de oxigen. Capacul se blochează auzibil.

Indicaţie: Pentru un rezultat bun al


spălării respectaţi întocmai instrucţiunile
de pe ambalajul detergentului! &/,&.
În cazul unor întrebări suplimentare, vă
recomandăm să vă adresaţi
producătorului detergentului.

: Avertizare
Pericol de rănire şi pagube materiale
din cauza nerespectării indicaţiilor de
siguranţă ale produselor de spălare şi
limpezire! Compartimentul pentru detergent se
Acordaţi mereu atenţie indicaţiilor de deschide automat în funcţie de
siguranţă ale produselor de spălare şi program, la momentul optim.
limpezire. Detergentul sub formă de praf sau
lichid se distribuie în aparat şi se
Umplerea cu detergent dizolvă, tableta cade în tăviţa de
captare a tabletei şi se dizolvă acolo
1. În cazul în care compartimentul respectând dozarea.
pentru detergent 9* este încă
închis, acţionaţi zăvorul 92, pentru
a-l deschide.
2. Adăugaţi detergentul în
compartimentul uscat pentru
detergent 9* (aşezaţi tableta
transversal, nu pe muchie).

24
Detergent ro

Recomandare: În cazul veselei puţin ■ Rezultate optime de spălare şi


murdare, de obicei este suficientă o uscare le obţineţi prin folosirea de
cantitate de detergent ceva mai mică detergent solo în legătură cu
decât cea indicată. folosirea separată de sare şi
Puteţi obţine substanţele adecvate de substanţă de limpezire.
curăţare şi îngrijire online de pe site-ul ■ În cazul programelor scurte,
nostru de Internet sau de la Serviciul tabletele nu-şi pot eventual
nostru pentru clienţi (a se vedea pe desfăşura întreaga acţiune de
spate). curăţare, datorită comportamentului
diferit de dizolvare şi pot rămâne
Detergent combinat resturi nedizolvate de detergent. De
aceea, pentru aceste programe se
Pe lângă detergenţii convenţionali (solo) recomandă detergent pudră.
există şi o linie de produse cu funcţii ■ La programul „Intensiv” (la anumite
suplimentare. Aceste produse conţin modele) este suficientă doza de o
adesea pe lângă detergenţi şi substanţă tabletă. La utilizarea unor detergenţi
de limpezire şi înlocuitori de sare (3in1) sub formă de pulbere puteţi presăra
şi în funcţie de combinaţie (4in1, suplimentar puţin detergent pe
5in1,...) alte componente suplimentare interiorul uşii aparatului.
ca de ex. protector pentru sticlă sau ■ Chiar dacă indicatorul de nivel al
luciu pentru oţel inoxidabil. Detergenţii soluţiei de clătire şi/sau al sărurilor
combinaţi funcţionează numai până la speciale este aprins, programul
un anumit grad de duritate (de cele mai maşinii de spălat se derulează
multe ori 21°dH). Peste această limită impecabil în cazul utilizării
trebuie adăugată sare şi substanţă de detergenţilor combinaţi.
limpezire. ■ La utilizarea detergenţilor cu înveliş
protector care se dizolvă în apă:
De îndată ce se utilizează detergenţi
Prindeţi învelişul numai cu mâinile
combinaţi, programul maşinii de spălat
uscate şi turnaţi detergentul numai
se adaptează automat, astfel încât se
într-un compartiment perfect uscat
urmăreşte întotdeauna cel mai bun
pentru detergent, în caz contrar se
rezultat posibil de spălare şi uscare.
poate produce lipirea acestuia.
Indicaţii ■ În cazul în care treceţi de la
■ Dacă doriţi să mai adăugaţi vase detergenţii combinaţi la detergenţii
după pornirea programului, nu Solo, aveţi în vedere setarea la
folosiţi tăviţa de prindere a tabletei valoarea corectă a instalaţiei de
1B ca mâner pentru coşul superior. dedurizare şi a cantităţii de soluţie
Tableta s-ar putea găsi deja înăuntru de clătire.
şi dvs. intraţi în contact cu tableta ■ Detergenţi bio-eco: detergenţi cu
dizolvată parţial. marcajul „Bio” sau „Eco” folosesc
■ Nu aşezaţi nicio piesă mică pentru (din motive de protecţie a mediului)
a fi spălată în cuva de colectare a de regulă cantităţi mai mici de
tabletelor1B prin aceasta se substanţe active respectiv renunţă în
împiedică dizolvarea uniformă a totalitate la anumite substanţe
tabletei. componente. Efectul de curăţare al
unor astfel de produse poate fi din
această cauză limitat.

25
ro Lista programelor

/ Lista programelor
În această listă este reprezentat numărul maxim de programe. Programele
Li st a pr ogr amel or

corespunzătoare şi dispunerea acestora sunt prezentate pe panoul de comandă.

Tipul de veselă Tipul de murdărie Program Funcţii Derularea programului


suplimentare
posibile
Intensiv:
resturi de alimente
Oale, tigăi, Prespălare
veselă şi
arse sau uscate care
sunt bine lipite, cu ±/° Toate
Curăţare la 70°
tacâmuri Intensiv - 70° Spălare intermediară
conţinut de amidon
rezistente Clătire la 69°
sau de albumină
Uscare
Senzor-optimizat:
Se optimizează
vase mixte şi
resturi de alimente
obişnuite în menaj, Á/Ù Toate
corespunzător, cu
tacâmuri Auto 45°-65° ajutorul senzorilor, în
uşor uscate
funcţie de gradul de
murdărire.
Program economic:
Prespălare
vase mixte şi
resturi de alimente
obişnuite în menaj, â/à Toate
Curăţare la 50°
tacâmuri Eco 50° Spălare intermediară
uşor uscate
Clătire la 63°
Uscare
IntensivZone Zgomot oprimizat:
Încărcare pe Prespălare
resturi de alimente
vase mixte şi
obişnuite în menaj, ’/´ jumătate Curăţare la 50°
tacâmuri Încet 50° HygienePlus Spălare intermediară
uşor uscate
Uscare specială Clătire la 63°
Uscare lucioasă Uscare
veselă fragilă, IntensivZone Protecţie specială:
tacâmuri, VarioSpeedPlus Prespălare
accesorii din resturi alimentare é/è Încărcare pe Curăţare la 40°
plastic sensibile recente Sticlă 40° jumătate Spălare intermediară
la temperatură Uscare specială Clătire la 60°
înaltă şi pahare Uscare lucioasă Uscare
Timp optimizat:
vase mixte şi
resturi de alimente
obişnuite în menaj, ñ/ð Uscare specială
Curăţare la 65°
Spălare intermediară
tacâmuri Rapid 65° Uscare lucioasă
uşor uscate Clătire la 70°
Uscare

26
Lista programelor ro

Tipul de veselă Tipul de murdărie Program Funcţii Derularea programului


suplimentare
posibile
Timp optimizat:
resturi de alimente Curăţare la 65°
vase mixte şi
obişnuite în menaj, Œ Uscare specială
Spălare intermediară
tacâmuri 65° Uscare lucioasă
uşor uscate Clătire la 70°
Uscare
veselă fragilă,
tacâmuri, Timp optimizat:
accesorii din resturi alimentare ñ/ð Uscare specială Curăţare la 45°
plastic sensibile recente Rapid 45° Uscare lucioasă Spălare intermediară
la temperatură Clătire la 55°
înaltă şi pahare

toate tipurile de clătire rece, curăţare ù/ø niciuna


Clătire rece
veselă intermediară Prespălare Prespălare

- - ‰/Š niciuna Curăţare maşină 70°


Curăţare maşină
--------

Selectarea programului Indicaţii pentru institutele de


Puteţi în funcţie de felul veselei să testare
alegeţi un program adecvat. Institutele de testare primesc indicaţii
pentru verificări comparative (de ex.
conform EN60436).
Aici este vorba de condiţiile pentru
efectuarea testelor, nu despre rezultate
sau de valori de întrebuinţare.
Solicitare prin e-mail la:
dishwasher@test-appliances.com
Sunt necesare numărul de produs
(E-Nr.) şi numărul de fabricaţie (FD-Nr.),
pe care le găsiţi pe plăcuţa de tip 9:
de pe uşa aparatului.

27
ro Funcţiile suplimentare

0 Funcţiile suplimentare Ï IntensivZone *


Perfectă pentru o încărcătură
I nt ensi vZone

În funcţie de varianta de dotare a


Funcţ i l e supl i ment ar e
combinată. Puteţi spăla oale şi tigăi
maşinii dvs. de spălat vase puteţi foarte murdare în raftul inferior
selecta diferite funcţii suplimentare X. împreună cu veselă obişnuit de murdară
în coşul superior. Presiunea de
pulverizare în coşul de jos este
Å Economie de timp intensificată, temperatura de spălare
(VarioSpeedPlus) * este cu ceva mai mare.
Cu funcţia „Economie de timp” poate fi
¿ Uscare specială *
Economi e de t i mp ( Var i oSpe d Pl us)

scurtat timpul în funcţie de programul


de spălare ales cu cca. 20% până la
66%. Pentru a obţine rezultate optime O temperatură crescută în timpul clătirii
Uscar e speci al ă

de spălare şi uscare când timpul de şi o fază de uscare prelungită permit şi


funcţionare este scurtat, consumul de pieselor din plastic să se usuce mai
apă şi energie este majorat. bine. Consumul de energie este puţin
mai mare.

§ Încărcare la jumătate * ï Uscare lucioasă *


Dacă aveţi puţine vase de spălat (de
Prin creşterea cantităţii de apă în timpul
Î ncăr car e pe j umăt at e

ex. pahare, ceşti, farfurii), puteţi comuta Uscar e l uci oasă

la „jumătate încărcătură”. Cu aceasta spălării şi prelungirea fazei de uscare se


economisiţi apă, energie şi timp. Pentru evită petele şi se îmbunătăţeşte
spălare puneţi în camera pentru rezultatul uscării. Consumul de energie
detergent ceva mai puţin detergent este uşor crescut. Pentru funcţia de
decât cantitatea recomandată pentru o uscare lucioasă se recomandă
încărcătură completă a maşinii. limpezitor (şi în cazul folosirii de
detergenţi combinaţi).

μ IgienăPlus * ß Energy Save *


Cu această funcţie se cresc
Cu funcţia „Economisirea de energie”
I gi enăPl us

temperaturile şi se menţin extra lungi, Economi si r ea de ener gi e

pentru a obţine o putere de dezinfecţie poate fi scăzut consumul de apă şi de


definită. Prin folosirea continuă a acestei energie. Pentru un rezultat optim al
funcţii se obţine o stare de igienă mai spălării şi uscării se prelungeşte timpul
ridicată. Această funcţie suplimentară de funcţionare.
este ideală de ex. pentru funduri de
tocat sau pentru sticle pentru sugari.

28
Utilizarea aparatului ro

Pornirea aparatului
1 Utilizarea aparatului
1. Deschideţi complet robinetul de
Ut i l i zar ea apar at ul ui Datele programelor apă.
2. Conectaţi întrerupătorul
Datele programelor (valorile de PORNIT/OPRIT (.
consum) sunt prezentate în Pentru funcţionarea în condiţii de
îndrumătorul sumar. Acestea se referă protecţie a mediului la fiecare
la condiţii normale şi la valoarea pornire a aparatului este prereglat
reglată pentru duritatea apei •:‹…. programul Eco 50°. Acest program
Diverşi factori de influenţă, ca de ex. rămâne selectat, dacă nu se apasă o
temperatura apei sau presiunea apei altă tastă de program 0.
din conductă, pot duce la abateri. 3. Apăsaţi tasta START `.
Porneşte derularea programului.
Aquasensor *
* în funcţie de varianta de dotare Indicaţie:
Din motive ecologice programul Eco
Aquasensor

a maşinii dvs. de spălat vase


50° trebuie prereglat la fiecare pornire
Aquasensor este un dispozitiv optic a aparatului. Aceasta protejează
(fotocelulă) de măsurare a turbidităţii resursele mediului şi nu în ultimul rând
apei de clătire. portmoneul dvs.
Utilizarea acestuia se efectuează în Programul Eco 50° este un program
funcţie de program. Dacă aqua-senzorul de protecţie a mediului. Acesta este
este activ, poate fi preluată apă „curată” „programul standard” conform
în următoarea baie de spălare şi decretului UE 1016/2010, reprezentând
consumul de apă va fi scăzut cu 3–6 modul cel mai eficient de derulare a
litri. Dacă murdărirea este mai ciclului standard de spălare a vaselor
puternică, apa va fi pompată şi înlocuită cu un grad normal de murdărie,
cu apă proaspătă. În programele presupunând un consum redus de
automate temperatura şi durata vor fi energie şi apă pentru spălarea acestor
suplimentar potrivite cu gradul de vase.
murdărire.

29
ro Utilizarea aparatului

Timelight (afişaj optic în Infolight (afişaj optic în timpul


timpul derulării programului) * derulării programului) *
* în funcţie de varianta de dotare
Ti mel i ght * în funcţie de varianta de dotare
I nf ol i ght

a maşinii dvs. de spălat vase a maşinii dvs. de spălat vase


În timpul desfăşurării programului, pe În timpul derulării programului, este
pardoseală, sub uşa aparatului apare aprins un punct luminos pe pardoseală,
un afişaj optic (informaţii suplimentare sub uşa maşinii de spălat vase.
despre program). În cazul soclului tras Deschideţi uşa maşinii numai atunci
în faţă sauîn cazul în care maşina este când punctul luminos de pe pardoseală
încorporată în partea de sus a mobilei, nu mai este vizibil. Dacă uşa nu este
cu panou frontal final, coplanar, punctul închisă complet, punctul luminos se
luminos nu este vizibil. aprinde intermitent.* În cazul în care
maşina este încorporată în partea de
Reglări posibile ale afişajului optic: sus a mobilei, cu panou frontal final,
†:‹‹ Afişajul este oprit. coplanar, punctul luminos nu este
†:‹‚ / Se indică programul, preselecţia vizibil.
†:‹ƒ timpului, timpul rămas şi
terminarea programului. Modul în care se poate modifica
reglarea:
Din fabrică este setat †:‹‚. 1. Conectaţi întrerupătorul
Modul în care se poate modifica PORNIT/OPRIT (.
reglarea: 2. Menţineţi apăsată tasta de program
1. Conectaţi întrerupătorul # şi tasta START ` până când
PORNIT/OPRIT (. în fereastra indicatoare se afişează
2. Menţineţi apăsată tasta de program •:‹.... .
# şi tasta START ` până când 3. Eliberaţi ambele taste.
în fereastra indicatoare se afişează Indicatorul luminos al tastei # se
h •:‹.... . aprinde intermitent şi în fereastra
3. Eliberaţi ambele taste. indicatoare h se aprinde valoarea
Indicatorul luminos al tastei # se •:‹...
aprinde intermitent. 4. Apăsaţi tasta de program # în
4. Apăsaţi tasta de program # în mod repetat până când în fereastra
mod repetat până când în fereastra indicatoare h se afişează valoarea
indicatoare se afişează h †:‹... setată din fabrică ‚:‹‚.
(pentru afişajul optic) cu valoarea 5. Prin apăsarea tastei 3 puteţi
setată până atunci, de exemplu dezactiva funcţia ‚:‹‹ sau o puteţi
†:‹‚. activa ‚:‹‚.
5. Apăsaţi în mod repetat tasta de 6. Apăsaţi tasta START `.
program 3 până când în fereastra Valoarea setată este memorată.
indicatoare h se afişează valoarea
dorită, de exemplu †:‹‹.
6. Apăsaţi tasta START `.
Valoarea setată este memorată.

30
Utilizarea aparatului ro

Afişarea timpului de Finalizarea programului


funcţionare rămas Programul s-a încheiat când în fereastra
La selectarea programului, în fereastra indicatoare h se afişează valoarea
indicatoare h se afişează timpul ‹:‹‹. Sfârşitul programului este indicat
rămas pentru derularea programului. suplimentar şi printr-un semnal sonor,
în măsura în care este activată opţiunea
* După pornirea programului, pe de setare a volumului sonor al
pardoseală se indică timpul rămas semnalului.
(numai la setarea Timelight †:‹‚ şi
†:‹ƒ). Modul de modificare a volumului
Durata este determinată în timpul sonor al semnalului:
programului de temperatura apei, 1. Conectaţi întrerupătorul
cantitatea de vase şi gradul de PORNIT/OPRIT (.
murdărire şi poate varia (în funcţie de 2. Menţineţi apăsată tasta de program
programul ales). # şi tasta START ` până când
în fereastra indicatoare se afişează
* în funcţie de varianta de dotare •:‹... .
a maşinii dvs. de spălat vase 3. Eliberaţi ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei # se
Preselectare timp * aprinde intermitent şi în fereastra
* în funcţie de varianta de dotare indicatoare h se aprinde valoarea
setată din fabrică •:‹….
Pr esel ect ar e t i mp

a maşinii dvs. de spălat vase


4. Apăsaţi tasta de program # în
Puteţi amâna pornirea programului în mod repetat până când în fereastra
paşi de câte o oră până la 24 de ore. indicatoare h se afişează valoarea
setată din fabrică ›:‹ƒ.
Modul de preselecţie a timpului:
5. Apăsaţi tasta de program 3. La
1. Conectaţi întrerupătorul
fiecare apăsare a tastei, valoarea
PORNIT/OPRIT (.
setată creşte cu o treaptă; iar dacă
2. Apăsaţi tasta de preselecţie a
s-a atins valoarea ›:‹„, indicatorul
timpului P + până când în
revine la ›:‹‹ (oprit).
fereastra indicatoare se afişează
6. Apăsaţi tasta START `.
h œ:‹‚.
Valoarea setată este memorată.
3. Apăsaţi în mod repetat tasta de
preselecţie a timpului P - sau + * Încheierea programului se proiectează
până când se afişează timpul dorit. pe pardoseală (numai la setarea
4. Apăsaţi tasta START `. Timelight †:‹‚ şi †:‹ƒ).
Preselectarea timpului este activată.
5. Pentru ştergerea rezultatului * în funcţie de varianta de dotare
preselectării timpului apăsaţi în mod a maşinii dvs. de spălat vase
repetat tasta P - sau + până când
în fereastra indicatoare se afişează
hœ:‹‹.
Până la pornire, puteţi modifica liber
programul pe care l-aţi selectat.

31
ro Utilizarea aparatului

Auto Power Off Modul de modificare a reglării:


1. Conectaţi întrerupătorul
(oprire automată după PORNIT/OPRIT (.
terminarea programului) 2. Menţineţi apăsată tasta de program
sau iluminatul interior * # şi tasta START ` până când
Pentru a economisi energie, maşina de în fereastra indicatoare se afişează
•:‹... .
Aut oPower Of

spălat vase se poate opri automat la


1 minut sau la 120 de minute după 3. Eliberaţi ambele taste.
terminarea programului.Reglarea este Indicatorul luminos al tastei # se
selectabilă de la ˜:‹‹ până la ˜:‹ƒ. aprinde intermitent şi în fereastra
indicatoare h se aprinde valoarea
˜:‹‹ Aparatul nu se opreşte automat. •:‹....
Iluminatul interior 1" se aprinde 4. Apăsaţi tasta de program # în
când uşa este deschisă, indiferent mod repetat până când în fereastra
dacă întrerupătorul indicatoare h se afişează valoarea
PORNIT/OPRIT ( este deschis ˜:‹....
sau închis.Când uşa este închisă, 5. Apăsaţi tasta de program 3.
iluminatul este oprit. În cazul în La fiecare apăsare a tastei, valoarea
care uşa stă deschisă mai mult de setată creşte cu o treaptă; iar dacă
60 de minute, iluminatul se s-a atins valoarea ˜:‹ƒ, indicatorul
opreşte automat. Iluminatul interior revine la ˜:‹‹.
1" se aprinde numai la valoarea 6. Apăsaţi tasta START `.
setată ˜:‹‹. Valoarea setată este memorată.
˜:‹‚ Aparatul se opreşte după 1 minut.
˜:‹ƒ Aparatul se opreşte după 120 de * în funcţie de varianta de dotare
minute. a maşinii dvs. de spălat vase
Indicaţie: Atenţie, în cazul reglărilor
˜:‹‚ şi ˜:‹ƒ, iluminatul interior 1"
Deconectarea aparatului
este oprit. Pentru a activa iluminatul La puţin timp după terminarea
interior, apăsaţi întrerupătorul programului:
PORNIT/OPRIT (.Dacă uşa stă 1. Deconectaţi întrerupătorul
deschisă mai mult de 60 de minute, PORNIT/OPRIT (.
iluminatul se opreşte automat. 2. Închideţi robinetul de apă (nu este
cazul la aparatele cu Aqua-Stop).
3. Se scot vasele după ce s-au răcit.
Indicaţie: Lăsaţi aparatul să se
răcească puţin după terminarea
programului înainte de a-l deschide.
Astfel evitaţi, ca să iasă aburul şi să
deterioreze în timp mobila dvs.

32
Utilizarea aparatului ro

Întreruperea programului Schimbarea programului


Atenţie! După apăsarea tastei START ` nu
Prin expansiune (suprapresiune) uşa mai este posibilă modificarea
aparatului se poate deschide şi/sau să programului. O schimbare
arunce apă! Dacă uşa aparatului a fost a programului este posibilă numai prin
deschisă la racordul cu apă caldă sau întreruperea programului (Reset).
la aparatul supraîncâlzit, sprijiniţi
întotdeauna mai întâi uşa câteva minute Uscare intensivă
şi apoi închideţi-o.
La clătire se lucrează cu o temperatură
1. Deconectaţi întrerupătorul mai ridicată şi astfel se obţine un
PORNIT/OPRIT (. rezultat mai bun la uscare. Durata de
Indicatoarele luminoase se sting. derulare se poate mări puţin. (Atenţie la
Programul este stocat în memorie. piesele de veselă sensibile!)
2. Pentru continuarea programului,
conectaţi din nou întrerupătorul Modul de modificare a reglării:
PORNIT/OPRIT (. 1. Conectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.
2. Menţineţi apăsată tasta de program
Anularea programului (Reset) # şi tasta START ` până când
1. Deschideţi uşa.
Anul ar ea pr ogr amul ui
în fereastra indicatoare se afişează
2. Apăsaţi tasta START ` timp de h •:‹... .
cca. 3 secunde. 3. Eliberaţi ambele taste.
În fereastra indicatoare h se Indicatorul luminos al tastei # se
afişează valoarea ‹:‹‚. aprinde intermitent şi în fereastra
3. Închideţi uşa. Derularea programului indicatoare h se aprinde valoarea
durează cca. 1 minut. setată din fabrică •:‹….
În fereastra indicatoare h se 4. Apăsaţi tasta de program # în
afişează valoarea ‹:‹‹. mod repetat până când în fereastra
4. Deschideţi uşa. indicatoare h se afişează valoarea
5. Deconectaţi întrerupătorul setată din fabrică š:‹‹.
PORNIT/OPRIT (. 5. Prin apăsarea tastei 3 puteţi porni
6. Închideţi uşa. uscarea intensivă š:‹‚ sau o puteţi
opri š:‹‹.
6. Apăsaţi tasta START `.
Valoarea setată este memorată.

33
ro Curăţare şi întreţinere

Indicaţii
2 Curăţarea şi ■ Pentru curăţarea aparatului să
utilizaţi numai detergenţi/agenţi de
întreţinerea curăţare adecvaţi, concepuţi special
pentru maşina de spălat vase.
Efectuarea cu regularitate a lucrărilor
Ştergeţi cu regularitate garniturile de
Cur ăţ ar e şi î nt r eţ i ner e


de întreţinere şi verificare a aparatului
etanşare ale uşilor cu o lavetă
contribuie la prevenirea defecţiunilor.
umedă şi cu puţin detergent de
Astfel se economiseşte timp şi se previn
vase. În acest mod, garnitura de
problemele.
etanşare a uşii se menţine curată şi
igienică.
Starea generală a maşinii de ■ În periodele de neutilizare mai
spălat vase îndelungate lăsaţi uşa întredeschisă.
În acest mod nu se poate forma un
* În general, interiorul maşinii dvs. de miros neplăcut.
spălat vase se curăţă automat. Pentru a ■ Să nu curăţaţi niciodată maşina de
îndepărta depunerile, maşina dvs. de spălat vase cu un aparat de curăţat
spălat vase modifică automat derularea cu aburi. Producătorul nu răspunde
programului (de exemplu, prin pentru pagubele consecutive
creşterea temperaturii de curăţare) la rezultate.
anumite intervale. În cadrul acestei ■ Ştergeţi cu regularitate masca
derulări a programului se vor înregistra frontală a maşinii şi panoul de
valori mai mari de consum. comandă cu o lavetă umedă şi cu
* în funcţie de varianta de dotare puţin detergent de vase.
a maşinii dvs. de spălat vase ■ Evitaţi folosirea bureţilor cu
suprafaţă aspră şi a produselor de
Totuşi dacă în interiorul maşinii de curăţare abrazive. Acestea zgârie
spălat se mai află depuneri, îndepărtaţi suprafeţele.
aceste depuneri aşa cum este ■ În cazul maşinilor de spălat vase cu
prezentat în cele ce urmează: mască frontală din oţel inoxidabil
1. Umpleţi compartimentul pentru evitaţi utilizarea lavetelor poroase
detergent 9* cu detergent. sau spălaţi-le temeinic şi de mai
2. Alegeţi programul cu temperatura multe ori înainte de a le folosi pentru
cea mai ridicată. prima dată. În acest mod preveniţi
3. Porniţi programul fără veselă. coroziunea.

: Avertizare
Pericol pentru sănătate din cauza
detergenţilor cu conţinut de clor!
Folosiţi întotdeauna detergenţi fără clor.

34
Curăţare şi întreţinere ro

Curăţare maşină ‰ * Sărurile speciale şi soluţia de


Curăţarea în combinaţie cu utilizarea
Cur ăţ ar e maşi nă
clătire
agenţilor de întreţinere a maşinii din Adăugaţi săruri speciale şi/sau
magazinele de specialitate reprezintă substanţă de clătire, în momentul în
programul adecvat pentru curăţarea care se aprind indicatoarele de
maşinii dvs. de spălat vase. Depunerile completare @ şi H de la panoul de
cum ar fi cele de grăsimi şi calcar pot comandă.
conduce la apariţia defecţiunilor la
maşina dvs. de spălat vase. Pentru a
preveni apariţia defecţiunilor şi formarea
mirosurilor neplăcute, vă recomandăm
să curăţaţi maşina de spălat vase cu
regularitate.
* Atunci când se aprinde pe panoul de
comandă, indicatorul pentru curăţarea
maşinii sau pe afişajul de pe display-ul
din faţă se solicită efectuarea întreţinerii,
efectuaţi curăţarea maşinii fără veselă.
După ce aţi efectuat curăţarea maşinii ,
indicatorul de pe panoul de comandă
dispare.
Dacă maşina dvs. de spălat vase nu are
o funcţie de memento, respectaţi
instrucţiunile de utilizare înscrise pe
agenţii de întreţinere a maşinii.
Indicaţii
■ Îndepărtaţi impurităţile grosiere din
interiorul maşinii cu o lavetă umedă.
■ Efectuaţi programul împreună cu un
agent de întreţinere a maşinii, dar
fără veselă.
■ Utilizaţi un agent special de
întreţinere a maşinii, şi nu un
detergent de vase.
■ Respectaţi instrucţiunile de siguranţă
şi de utilizare de pe ambalajele
agenţilor de întreţinere a maşinii.
■ * După trei cicluri de spălare
indicatorul de pe panoul de
comandă dispare automat chiar
dacă nu aţi efectuat curăţarea
maşinii.
* în funcţie de varianta de dotare
a maşinii dvs. de spălat vase

35
ro Curăţare şi întreţinere

Sitele Braţele de pulverizare


Sitele 1Z nu permit intrarea resturilor Calcarul şi resturile alimentare din apa
alimentare mari din apa de spălare în de spălare pot obtura duzele braţelor de
pompă. Aceste resturi alimentare pot pulverizare 1: şi 1J.
înfunda pompa uneori.
1. Verificaţi duzele de ieşire ale braţelor
Sistemul de site este compus din de pulverizare dacă sunt înfundate
■ o sită grosieră cu resturi alimentare.
■ o sită plată fină 2. Deşurubaţi (1) braţul de pulverizare
■ o microsită superior 1: şi trageţi-l în jos (2).
3. Scoateţi braţul de pulverizare inferior
1. După fiecare utilizare a maşinii, 1J trăgându-l în sus.
verificaţi dacă există resturi pe site.
2. Deşurubaţi cilindrul sitei după cum
se arată în figură şi scoateţi sistemul
de site.

4. Curăţaţi ambele braţe de pulverizare


sub jet de apă.
5. Montaţi din nou, prin înşurubare,
braţele de pulverizare.

3. Îndepărtaţi eventualele resturi şi


curăţaţi sitele sub jet de apă.
4. Montaţi din nou sistemul de site în
ordine inversă şi urmăriţi ca
marcajele cu săgeată să fie faţă în
faţă după închidere.

36
O defecţiune, ce este de făcut? ro

Modul de curăţare a pompei de


3 O defecţiune, ce este evacuare a apei:
1. Deconectaţi maşina de spălat vase
de făcut? de la reţeaua de alimentare cu
energie electrică.
Conform experienţei, multe deficienţe
2. Scoateţi coşul superior 12 şi coşul
O d e f e c ţ i un e , c e e s t e de f ă c u t ?

care apar în funcţionarea zilnică, pot fi


inferior 1j.
remediate chiar de dvs. Acest lucru
3. Demontaţi sitele 1Z.
asigură repunerea rapidă în funcţiune a
4. Evacuaţi apa, eventual ajutaţi-vă de
aparatului. În următoarea listă găsiţi
un burete.
posibile cauze pentru disfuncţionalităţi
5. Desprindeţi capacul pompei (după
şi recomandări utile pentru remedierea
cum se arată în figură) cu ajutorul
acestora.
unei linguri. Prindeţi capacul pompei
Indicaţie: În cazul în care aparatul s-ar de nervură şi ridicaţi-l înclinat spre
opri în timpul spălării vaselor din motive interior (1). Scoateţi capacul
neclare sau nu porneşte, executaţi mai complet.
întâi funcţia de întrerupere a
programului (Reset) ~ "Utilizarea
aparatului" la pagina 29.

: Avertizare
Prin reparaţii neautorizate sau prin 
folosirea de piese de schimb
neoriginale pot apărea stricăciuni
considerabile şi pericole pentru
utilizator.!
Lăsaţi întotdeauna reparaţiile să fie
făcute de specialişti. În cazul în care
este necesară schimbarea unei piese, 6. Verificaţi dacă roata cu palete are
se va avea grijă să fie folosite numai impurităţi şi dacă este cazul,
piese originale. îndepărtaţi-le.
7. Aduceţi capacul pompei în poziţia
Pompa de evacuare a apei iniţială (2), apăsaţi-l în jos şi blocaţi-l
(3).
Resturile alimentare de mari dimensiuni
sau corpurile străine care nu au fost
reţinute de site pot obtura pompa de
evacuare a apei. Astfel, apa de spălare
stă deasupra sitei. 

: Avertizare
Pericol de tăiere!
Obiectele tăioase şi ascuţite sau &/,&.
cioburile de sticlă pot bloca pompa de
evacuare a apei.
Îndepărtaţi întotdeauna corpurile străine
cu atenţie. 8. Montaţi sitele.
9. Introduceţi coşurile la loc.

37
ro O defecţiune, ce este de făcut?

Tabel de defecţiuni
Defecţiune Cauză Remediere
Se aprinde indicatorul Furtunul de alimentare este Montaţi furtunul de alimentare, fără
„Verifică alimentarea cu îndoit. îndoituri.
apă”. Robinetul este închis. Deschideţi robinetul.
Robinetul este blocat sau are Deschideţi robinetul.
depuneri de calcar. Când alimentarea cu apă este deschisă,
debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.
Sita furtunului de alimentare este Opriţi aparatul şi scoateţi ştecărul din
obturată. priză. Închideţi robinetul de alimentare cu
apă. Deşurubaţi racordul de apă.

Curăţaţi sita din furtunul de alimentare.


Înşurubaţi la loc racordul de apă. Verificaţi
etanşeitatea. Se restabileşte alimentarea
cu curent. Porniţi aparatul.
Se aprinde codul erorii Deschiderea de aspiraţie (pe Aşezaţi vasele în aşa fel, încât deschiderea
“:‹ˆ. partea dreaptă a aparatului) este de aspiraţie să nu fie obstrucţionată.
acoperită de vase.
Se aprinde codul erorii Elementul de încălzire este Efectuaţi curăţarea aparatului cu agenţi de
“:‚ƒ. calcifiat sau murdar. întreţinere a maşinii sau cu decalcifiant.
Utilizaţi maşina de spălat vase cu instalaţia
de dedurizare şi verificaţi setarea
~ "Instalaţia de dedurizare / Sare
specială" la pagina 14.
Se aprinde codul erorii Sistem protecţie apă activat. Închideţi robinetul de apă.
“:‚…. Notificaţi Serviciul pentru Clienţi şi
Se aprinde codul erorii menţionaţi codul erorii.
“:‚†.
Se aprinde codul erorii Alimentare cu apă continuă.
“:‚‡.
Se aprinde codul erorii Sitele 1Z sunt murdare sau Curăţaţi sitele. ~ "Sitele" la pagina 36
“:ƒƒ. înfundate.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

38
O defecţiune, ce este de făcut? ro

Defecţiune Cauză Remediere


Se aprinde codul erorii Furtunul de evacuare îndoit sau Montaţi furtunul de alimentare fără
“:ƒ…. astupat. îndoituri, dacă este cazul, îndepărtaţi
reziduurile.
Racordul la sifon este încă închis. Verificaţi racordul la sifon şi deschideţi-l
dacă este cazul.
Capacul pompei de evacuare Fixaţi corect capacul. ~ "Pompa de
este desprins. evacuare a apei" la pagina 37
Se aprinde codul erorii Pompa de evacuare este blocată Curăţaţi pompa şi fixaţi capacul corect.
“:ƒ†. sau capacul pompei de evacuare ~ "Pompa de evacuare a apei"
este desprins. la pagina 37
Se aprinde codul erorii Tensiunea reţelei este prea mică. Nu este o defecţiune a aparatului,
“:ƒˆ. solicitaţi verificarea tensiunii de reţea şi
a instalaţiei electrice.
La afişajul cu cifre apare un Probabil că a apărut o defecţiune Deconectaţi aparatul de la întrerupătorul
alt cod de eroare. tehnică. PORNIT/OPRIT (. După puţin timp,
(“:‹‚ până la “:„‹) porniţi aparatul din nou.
Dacă problema apare din nou, închideţi
robinetul, scoateţi ştecherul din priză.
Notificaţi Serviciul pentru Clienţi şi
menţionaţi codul erorii.
În afişajul cu cifre h Nu este defecţiune! Vezi TurboSpeed 20 min. în capitolul
apare p sau •. * „Centralizatorul programelor”. *
Indicatorul pentru săruri Lipseşte limpezitorul. Completaţi cu limpezitor.
@ şi/sau limpezitor Lipsesc săruri. Completaţi cu săruri speciale.
H se aprinde.
Senzorul nu recunoaşte tabletele Utilizaţi alte săruri speciale.
de sare.
Indicatorul pentru săruri Indicatorul este deconectat. Activarea/dezactivarea (capitolul
@ şi/sau limpezitor „Instalaţia de dedurizare a apei”
H nu se aprinde. ~ Pagina 14/„Sare specială sau
limpezitor” ~ Pagina 16).
Mai există suficiente săruri Verificaţi indicatoarele de completare,
speciale/ soluţie de clătire. nivelurilede umplere.
Se aprinde indicatorul Se recomandă curăţarea maşinii. Efectuaţi curăţarea maşinii fără veselă în
pentru curăţarea maşinii. * interior, cu un agent special de întreţinere
a maşinii.
După 3 cicluri de spălare, indicatorul se
stinge automat, fără să se fi efectuat
întreţinerea maşinii.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

39
ro O defecţiune, ce este de făcut?

Defecţiune Cauză Remediere


După terminarea Sistemul de site sau zona de sub Curăţaţi sitele şi zona de dedesubt.
programului rămâne apă în sitele 1Z este înfundată.
aparat. Programul nu s-a terminat încă Aşteptaţi terminarea programului sau
executaţi Reset.
Vesela nu este uscată. În rezervor lipseşte limpezitorul Completaţi cu limpezitor.
sau acesta este prea puţin.
S-a selectat un program fără Selectaţi programul cu uscare. ~ "Lista
uscare. programelor" la pagina 26
Acumulare de apă în zonele Acordaţi atenţie unei poziţii înclinate
adâncite ale vaselor şi atunci când introduceţi vesela, aranjaţi
tacâmurilor. respectivele piese de veselă cât mai
înclinate.

Detergentul combinat utilizat are Utilizaţi un alt detergent combinat cu o


putere de uscare scăzută. putere de uscare mai mare. Utilizarea
suplimentară a limpezitorului măreşte
puterea de uscare.
Nu este activată uscarea Activaţi uscarea intensivă. ~ "Utilizarea
intensivă pentru accelerarea aparatului" la pagina 29
uscării.
Vesela a fost scoasă prea Aşteptaţi terminarea programului,
repedesau procesul de uscare respectiv scoateţi vesela numai la 30 de
încă nu era terminat. min. după terminarea programului.
Limpezitorul eco folosit are Utilizaţi un limpezitor de marcă. Produsele
o putere de uscare limitată. eco pot prezenta o eficacitate limitată.
Vesela din material plastic Caracteristici speciale ale Materialul plastic are o capacitate redusă
nu este uscată. materialului plastic. de acumulare a căldurii şi, de aceea, se
usucă mai greu.
Tacâmurile nu sunt uscate. Tacâmurile au fost sortate Separaţi pe cât posibil tacâmurile, evitaţi
neadecvat în suportul pentru ca ele să se atingă.
tacâmuri.
Tacâmurile au fost sortate Sortaţi tacâmurile corect şi, pe cât posibil,
nefavorabil în sertarul pentru separaţi-le.
tacâmuri.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

40
O defecţiune, ce este de făcut? ro

Defecţiune Cauză Remediere


După ciclul de spălare, Nu este o defecţiune a aparatului. Din cauza principiului de uscare „uscare
părţile interioare ale prin condensare”, picăturile de apă în
aparatului sunt ude. recipient sunt condiţionate fizic şi de dorit.
Umiditatea din aer condensează pe pereţii
interiori ai maşinii de spălat vase, se
scurge şi va fi evacuată prin pompare.
Resturi de alimente pe Vesela este aranjată prea strâns, Când introduceţi vesela, aranjaţi-o astfel
veselă. suportul pentru veselă este încât să existe suficient spaţiu liber şi
supraîncărcat. jeturile de pulverizare să poată ajunge pe
suprafeţele veselei. Evitaţi să se formeze
zone de atingere.
Rotaţia braţelor de pulverizare Aşezaţi vesela astfel încât să nu fie
este împiedicată. împiedicată rotirea braţului de pulverizare.
Duzele braţelor de pulverizare Curăţaţi duzele braţului de pulverizare.
sunt înfundate. ~ "Curăţare şi întreţinere" la pagina 34
Sitele 1Z sunt murdare. Curăţaţi sitele. ~ "Curăţare şi
întreţinere" la pagina 34
Sitele 1Z au fost introduse Introduceţi sitele corect şi fixaţi-le.
greşit sau nu s-au fixat.
Program de spălare prea slab. Selectaţi un program de spălare mai
puternic.
Măriţi sensibilitatea senzorilor.
Vesela a fost curăţată prea mult Nu clătiţi vesela în prealabil. Îndepărtaţi
în prealabil; de aceea sistemul de numai resturile mari de alimente.
senzori stabileşte o derulare mai Măriţi sensibilitatea senzorilor.
slabă a programului. Unele Recomandare de program Eco 50° sau
murdării persistente nu pot fi Intensiv.
îndepărtate.
Vasele înalte şi înguste nu sunt Nu introduceţi vasele înalte şi înguste
spălate suficient în zona din colţ. prea înclinate şi nu le plasaţi în zona din
colţ.
Raftul superior 12 nu este Cu ajutorul pârghiilor laterale, reglaţi
reglat la acelaşi nivel în stânga şi raftul superior la acelaşi nivel.
în dreapta.
Resturi de alimente pe Vesela a fost introdusă prea Întrerupeţi programul de spălare numai în
veselă la utilizarea funcţiei târziu. faza de început, pentru a adăuga vase.
pauză. *
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

41
ro O defecţiune, ce este de făcut?

Defecţiune Cauză Remediere


Resturi de detergent Capacul camerei pentru Vasele nu trebuie să stea mai sus de
detergent 9* este blocat de tăviţa de captare a tabletei 1B. Acestea
vase, iar din această cauză pot să blocheze capacul camerei pentru
capacul nu se deschide complet. detergent şi acesta nu se mai deschide
complet. ~ "Coşul superior pentru vase"
la pagina 18
Nu plasaţi piese de veselă sau odorizante
în cuva de colectare a tabletelor.
Capacul camerei pentru Tableta trebuie aşezată transversal, nu pe
detergent este blocat de tabletă muchie.
9*.
La programul rapid sau Timpul de dizolvare a tabletelor este prea
programul scurt s-au folosit mare pentru programul rapid sau
tablete. programul scurt.
Pe durata programului scurt, nu Folosiţi un detergent praf sau un program
se atinge timpul de dizolvare a mai puternic.
detergentului.
Efectul de curăţare sau Schimbaţi detergentul.
capacitatea de dizolvare se
diminuează după o perioadă mai
lungă de depozitare sau în
detergent s-au format bulgări.
Pete de apă pe piesele din Formarea picăturilor pe Folosiţi un program mai puternic (mai
material plastic. suprafeţele de material plastic nu multe schimburi de apă).
poate fi evitată din punct de La introducerea veselei acordaţi atenţie
vedere fizic. După uscare sunt poziţiei înclinate.
vizibile pete de apă. Folosiţi limpezitor.
Dacă este necesar, măriţi reglarea pentru
dedurizare.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

42
O defecţiune, ce este de făcut? ro

Defecţiune Cauză Remediere


În rezervor sau pe uşă sunt Componentele detergenţilor se Schimbaţi marca de detergent.
depuneri care pot fi şterse depun. De cele mai multe ori, Curăţaţi mecanic aparatul.
sau care sunt solubile în aceste depuneri nu pot fi
apă. îndepărtate chimic (agent de
curăţare pentru aparate, ...).
În cazul „depunerilor albe“ pe Măriţi reglarea pentru dedurizare şi, dacă
fundul aparatului, instalaţia de este cazul, schimbaţi detergentul.
dedurizare a fost setată la o
valoare limită.
Capacul rezervorului pentru Înşurubaţi corect capacul rezervorului
săruri 1R nu a fost închis prin pentru săruri.
înşurubare.
Numai la articolele din sticlă: Vezi „Stricăciuni ale sticlei şi vaselor”
coroziunea incipientă a sticlei ~ Pagina 17.
poate fi ştearsă doar în aparenţă.
Depuneri albe pe veselă, Componentele detergenţilor se Schimbaţi marca de detergent.
rezervor sau uşă, care pot fi depun. De cele mai multe ori, Curăţaţi mecanic aparatul.
îndepărtate doar cu aceste depuneri nu pot fi
dificultate. îndepărtate chimic (agent de
curăţare pentru aparate, ...).
Domeniul de duritate a fost reglat Reglaţi instalaţia de dedurizare conform
greşit sau duritatea apei este mai instrucţiunilor de utilizare sau adăugaţi
mare de 8,9 mmol/l. săruri.
Detergentul 3 in1 sau detergentul Reglaţi instalaţia de dedurizare conform
Bio/Eco nu este destul de instrucţiunilor de utilizare sau utilizaţi
eficient. agenţi separaţi (detergent de marcă,
săruri, limpezitor).
Dozare insuficientă a Măriţi doza de detergent sau schimbaţi
detergentului. detergentul.
A fost selectat un program de Selectaţi un program de spălare mai
spălare prea slab. puternic.
Urme de ceai sau ruj pe Temperatura de spălare este Alegeţi un program cu o temperatură de
veselă. prea scăzută. spălare mai ridicată.
Detergentul este prea puţin sau Folosiţi detergent adecvat în dozare
neadecvat. corectă.
Vesela a fost curăţată prea mult Nu clătiţi vesela în prealabil. Îndepărtaţi
în prealabil; de aceea sistemul de numai resturile mari de alimente.
senzori stabileşte o derulare mai Măriţi sensibilitatea senzorilor.
slabă a programului. Unele Recomandare de program Eco 50°
murdării persistente nu pot fi
îndepărtate.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

43
ro O defecţiune, ce este de făcut?

Defecţiune Cauză Remediere


Depuneri colorate Formare de pelicule din Pot fi îndepărtate parţial prin intermediul
(albastre, galbene, maro), substanţele conţinute în legume unui agent de curăţare pentru maşini sau
greu sau imposibil de (de ex. din varză, ţelină, cartofi, prin curăţare mecanică. Depunerile sunt
îndepărtat, în aparat sau tăiţei, ...) sau în apa din reţea (de inofensive pentru sănătate.
pe vesela din inox. ex. mangan).
Formarea unui strat pe vasele din Pot fi îndepărtate parţial prin intermediul
argint sau aluminiu din cauza unui agent de curăţare pentru maşini sau
compuşilor metalici. prin curăţare mecanică.
Depuneri colorate Formarea de pelicule din Verificaţi funcţionarea instalaţiei de
(galbene, portocalii, maro), substanţele conţinute în resturile dedurizare a apei (adăugare de sare
care pot fi înlăturate cu de mâncare şi din apa de reţea specială), respectiv activaţi dedurizarea în
uşurinţă, în spaţiul interior (calcar) cazul folosirii de detergenţi combinaţi
(cu precădere în zona (tablete).
bazei).
Decolorare pe piesele din Piesele din material plastic din Decolorările sunt normale şi nu afectează
material plastic. interior se pot decolora în timpul funcţionarea maşinii de spălat vase.
duratei de viaţă a maşinii de
spălat vase.
Decolorare pe piesele din Temperatura de spălare este Alegeţi un program cu o temperatură de
material plastic. prea scăzută. spălare mai ridicată.
Vesela a fost curăţată prea mult Nu clătiţi vesela în prealabil. Îndepărtaţi
în prealabil; de aceea sistemul de numai resturile mari de alimente.
senzori stabileşte o derulare mai Măriţi sensibilitatea senzorilor.
slabă a programului. Unele Recomandare de program Eco 50°
murdării persistente nu pot fi
îndepărtate.
Urme care pot fi Prea mult limpezitor. Reglaţi o cantitate mai redusă de
îndepărtate pe pahare, limpezitor.
pahare cu aspect metalic şi Nu a fost adăugat limpezitor sau Adăugaţi limpezitor şi verificaţi dozarea
tacâmuri. cantitatea setată este prea (recomandare treapta 4–5).
redusă.
Resturi de detergent în etapa de Capacul compartimentului pentru
program Clătire. Capacul detergent trebuie să nu fie împiedicat de
compartimentului pentru piese de veselă.
detergent este blocat cu piese de Nu plasaţi piese de veselă sau odorizante
veselă (capacul nu se deschide în cuva de colectare a tabletelor.
complet).
Vesela a fost curăţată prea mult Nu clătiţi vesela în prealabil. Îndepărtaţi
în prealabil; de aceea sistemul de numai resturile mari de alimente.
senzori stabileşte o derulare mai Măriţi sensibilitatea senzorilor.
slabă a programului. Unele Recomandare de program Eco 50°
murdării persistente nu pot fi
îndepărtate.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

44
O defecţiune, ce este de făcut? ro

Defecţiune Cauză Remediere


Opacitate incipientă sau Paharele nu sunt rezistente la Utilizaţi pahare rezistente la spălarea în
deja existentă, ireversibilă, spălarea în maşină, doar maşină.
a sticlei. adecvate pentru spălarea în Evitaţi un timp îndelungat pentru faza cu
maşină. aburi (timpul de staţionare după
terminarea ciclului de spălare).
Utilizaţi un ciclu de spălare cu o
temperatură mai redusă.
Reglaţi instalaţia de dedurizare
corespunzător durităţii apei (dacă este
cazul, cu o treaptă mai jos).
Folosiţi detergent cu o componentă de
protecţie a sticlei.
Urme de rugină pe Tacâmurile nu sunt rezistente la Utilizaţi tacâmuri rezistente la coroziune.
tacâmuri. coroziune. Adesea, lamele
cuţitelor sunt afectate mai
puternic.
Tacâmurile ruginesc şi dacă sunt Nu spălaţi piese careruginesc.
spălate împreună cu piese care
ruginesc (mânere de oale, coşuri
de vase deteriorate etc.).
Conţinutul de sare din apa de Înşurubaţi ferm capacul rezervorului
spălare este prea ridicat, pentru săruri sau îndepărtaţi sărurile
deoarece capacul rezervorului vărsate.
pentru săruri nu a fost bine închis
sau la adăugarea sărurilor s-a
vărsat sare.
Aparatul nu poate porni Pană de funcţionare. Opriţi alimentarea electrică a aparatului;
sau nu poate fi utilizat. scoateţi ştecherul din priză sau
deconectaţi siguranţa. Aşteptaţi cel puţin
5 secunde, după care reconectaţi aparatul
la alimentarea electrică.
Aparatul nu porneşte. Siguranţa din tablou este defectă. Verificaţi siguranţa.
Cablul de reţea nu a fost introdus Asiguraţi-vă că a fost introdus complet
în priză. cablul de reţea, atât în partea din spate a
aparatului, cât şi în priză. Verificaţi
capacitatea de funcţionare a prizei.
Uşa maşinii nu este închisă Închideţi uşa.
corespunzător.
Funcţia pauză este activă. * Apăsaţi tasta START `. *
Programul porneşte de la Nu s-a aşteptat terminarea Efectuaţi o resetare.
sine. programului.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

45
ro O defecţiune, ce este de făcut?

Defecţiune Cauză Remediere


Uşa se deschide cu Sistemul de siguranţă împotriva Dezactivaţi sistemul de siguranţă
dificultate. accesului copiilor este activat. împotriva accesului copiilor.
Uşa nu se poate închide. Închizătoarea uşii a sărit de la Închideţi uşa cu mai multă putere.
locul ei.
Închiderea uşii est împiedicată Verificaţi montajul aparatului: uşa sau
condiţionat de montaj. piesele ataşate nu au voie să se lovească
la închidere.
Capacul compartimentului Compartimentul pentru detergent Îndepărtaţi resturile de detergent.
pentru detergent nu poate sau ghidajul capacului sunt
fi închis. blocate din cauza resturilor de
detergent lipite.
Resturi de detergent în Braţele de pulverizare blocate Asiguraţi-vă că braţele de pulverizare se
camera pentru detergent prin piese de veselă, de aceea nu pot roti liber.
9* sau în tăviţa de se realizează clătirea
captare a tabletei 1B. detergentului.
Compartimentul pentru detergent Încărcaţi cu detergent numai când
a fost umed la umplere. compartimentul pentru detergent este
uscat.
Aparatul se opreşte în Uşa nu este închisă complet. Închideţi uşa.
timpul programului sau Nu plasaţi piese de veselă sau Verificaţi dacă peretele posterior nu este
programul se întrerupe. odorizante în cuva de colectare a împins către interior de ex. de o priză sau
tabletelor. de suportul pentru furtun, care nu a fost
Sertarul superior împinge către demontat.
interiorul uşii, împiedicând
închiderea în siguranţă a uşii.
Alimentarea cu curent şi/sau cu Restabiliţi alimentarea cu curent şi/sau cu
apă este întreruptă. apă.
Zgomot de lovire al Depinde de instalaţia casei, de Nu este posibilă remedierea.
ventilelor de umplere. aceea nu este o defecţiune a
aparatului. Niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
Zgomot de lovire sau de Braţul de pulverizare loveşte Aranjaţi vesela astfel încât braţele de
trepidaţii. vesela, vesela nu a fost aranjată pulverizare să nu se lovească de ea.
corect.
În cazul unei încărcări reduse, Încărcaţi mai mult aparatul sau distribuiţi
jeturile de apă lovesc direct mai uniform vesela în maşina de spălat.
rezervorul de clătire.
Piesele de veselă mai uşoarese Aranjaţi vesela uşoară astfel încât să aibă
mişcă în timpul spălării. o poziţie stabilă.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

46
O defecţiune, ce este de făcut? ro

Defecţiune Cauză Remediere


Formare neobişnuită de În rezervorul pentru limpezitor se Umpleţi imediat rezervorul pentru
spumă. află detergent pentru spălare limpezitor cu limpezitor.
manuală.
S-a vărsat limpezitor. Îndepărtaţi cu o lavetă limpezitorul.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase
--------

47
ro Serviciul Clienţi

4 Serviciul Clienţi 5 Instalarea şi


În cazul imposibilităţii remedierii
Ser vi ci ul Cl i enţ i
racordarea
defecţiunii de către utilizator, se
contactează Serviciul Clienţi. Noi găsim Pentru o funcţionare corectă, maşina
I ns t al ar ea ş i r ac or dar ea

întotdeauna o soluţie potivită şi pentru de spălat vase trebuie instalată în mod


a evita deplasarea inutilă a tehnicienilor. corespunzător. Datele privind
Datele de contact pentru cel mai alimentarea şi evacuarea precum
apropiat serviciu pentru clienţi le găsiţi şi valorile racordului electric trebuie să
în pagina din spate a acestei instrucţiuni corespundă criteriilor cerute, aşa cum
de folosire şi în lista anexată a serviciilor sunt ele menţionate în următoarele
pentru clienţi. La apelare, vă rugăm să paragrafe respectiv în instrucţiunile
comunicaţi numărul produsului (nr. E - de montaj.
Nr). = 1) şi numărul (FD = 2), pe care le Respectaţi la montaj ordinea etapelor
găsiţi pe plăcuţa de identificare 9: de de lucru:
pe uşa aparatului. 1. Verificare la livrare
2. Montarea
3. Racordarea la sistemul de evacuare
(1U )' a apei
4. Racordarea la sistemul de
 alimentare cu apă
5. Conectarea la reţeaua de alimentare
Bazaţi-vă pe competenţa cu energie electrică.
producătorului. Contactaţi-ne cu
încredere. Astfel veţi avea siguranţa că Volum de livrare
reparaţiile au fost executate de
tehnicieni de service instruiţi, care sunt În caz de reclamaţii, adresaţi-vă
echipaţi cu piese de schimb originale distribuitorului de la care aţi cumpărat
pentru maşina dumneavoastră de aparatul sau Serviciului nostru de
spălat vase. Asistenţă pentru Clienţi.
■ Maşină de spălat vase
■ Instrucţiuni de utilizare
■ Instrucţiuni de montaj
■ Scurte instrucţiuni*
■ Garanţie*
■ Material de montare
■ Apărătoare împotriva aburilor*
■ Şorţ de cauciuc*
■ Cablu de reţea
* în funcţie de varianta de dotare
a maşinii dvs. de spălat vase

48
Instalarea şi racordarea ro

Instrucţiuni de siguranţ Montarea


Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de Luaţi dimensiunile de montaj necesare
siguranţă sub titlul ~ "La instalare" din instrucţiunile de montaj. Aparatul se
la pagina 6. instalează orizontal cu ajutorul
picioarelor reglabile. Aveţi grijă
Livrarea la stabilitate.

Spălătorul dvs. de vase a fost verificat ■ Aparate care se montează dedesubt


minuţios în fabrică, dacă funcţionează şi aparate integrate, care ulterior se
ireproşabil. Astfel au rămas pete mici instalează ca aparate independente,
de apă. Ele dispar după primul proces trebuie asigurate contra răsturnării,
de spălare. de ex. prin înşurubarea de perete
sau prin montajul sub o placă
de lucru continuă, care este
Date tehnice înşurubată cu dulapurile vecine.
■ Aparatul poate să fie montat fără
■ Greutate: probleme între pereţi din lemn sau
Maximum 60 kg. material plastic într-un rând de
■ Tensiunea: bucătărie.
220–240 V, 50 Hz sau 60 Hz
■ Valoare de racordare:
2000 - 2400 W. Racordarea la sistemul de
■ Siguranţă: evacuare a apei
10/16 A (UK 13 A).
■ Preluare de putere: 1. Se urmează etapele de lucru
Stare oprită (Po)* 0,10 W. necesare, descrise în instrucţiunile
Stare On (gata) (Pl)* 0,10 W. de instalare; dacă este necesar, se
*conform decretelor (UE) Nr. montează un sifon cu un ştuţ de
1016/2010 şi1059/2010. evacuare.
Funcţiile suplimentare şi setările pot 2. Cu ajutorul componentelor furnizate,
influenţa consumul de putere. se va racorda furtunul de evacuare a
■ Presiunea apei: apei la ştuţul sifonului.
minim 0,05 MPa (0,5 bar), maxim 1 Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare
MPa (10 bar). a apei nu este îndoit, strivit sau
La o presiune a apei mai mare: răsucit şi că nu este montat un
Se comută în prealabil ventilul de capac care să împiedice evacuarea
reducere a presiunii. apei!
■ Debitul de alimentare:
Minimum 10 litri/minut.
■ Temperatura apei:
Apă rece.
La apă caldă temperatura:
Temperatura maximă 60 °C.
■ Capacitatea de încărcare:
12–15 tacâmuri normale (în funcţie
de varianta de dotare a maşinii dvs.
de spălat vase).

49
ro Instalarea şi racordarea

Racordarea la sistemul de Modul de modificare a reglării pentru


alimentare cu apă apă caldă:
1. Conectaţi întrerupătorul
1. Racordaţi racordul de apă potabilă PORNIT/OPRIT (.
la robinet conform instrucţiunii 2. Menţineţi apăsată tasta de program
de montaj cu ajutorul pieselor # şi tasta START ` până când
anexate. în fereastra indicatoare se afişează
Asiguraţi-vă că furtunul de •:‹... .
alimentare cu apă nu este îndoit, 3. Eliberaţi ambele taste.
strivit sau răsucit. Indicatorul luminos al tastei # se
2. La schimbarea maşinii, trebuie aprinde intermitent şi în fereastra
întotdeauna utilizat un furtun nou de indicatoare h se aprinde valoarea
alimentare cu apă. •:‹....
Presiunea apei: 4. Apăsaţi tasta de program # în
minim 0,05 MPa (0,5 bar), maxim 1 mod repetat până când în fereastra
MPa (10 bar). indicatoare h se afişează valoarea
La o presiune a apei mai mare: setată din fabrică ‘:‹‹.
Se comută în prealabil ventilul de 5. Prin apăsarea tastei 3 puteţi
reducere a presiunii. dezactiva reglarea pentru apă caldă
Debitul de alimentare: ‘:‹‹ sau o puteţi activa ‘:‹‚.
Minimum 10 litri/minut. 6. Apăsaţi tasta START `.
Temperatura apei: Valoarea setată este memorată.
Apă rece.
La apă caldă temperatura: Alimentare electrică
Temperatura maximă 60 °C.
■ Aparatul va fi racordat numai la
Racordarea la apă caldă * curent alternativ în domeniul de la
220 V până la 240 V şi 50 Hz sau
* în funcţie de varianta de dotare
Racor dar ea l a apă cal dă
60 Hz printr-o priză cu conductor de
a maşinii dvs. de spălat vase protecţie instalată conform
Maşina de spălat vase poate fi prescripţiilor. Asigurarea necesară
racordată la apă rece sau caldă până la vezi plăcuţa de tip 9:.
max. 60 °C. Racordarea la apă caldă ■ Priza trebuie să se afle în
se recomandă, dacă aceasta este apropierea maşinii şi să fie uşor
disponibilă de la o instalaţie adecvată accesibilă şi după montare.
de preparare a apei calde şi economică Dacă după montaj ştecherul nu este
din punct de vedere energetic, de ex. o uşor accesibil, trebuie pentru
instalaţie solară cu conducte de îndeplinirea prescripţiilor de
circulaţie. Cu aceasta economisiţi siguranţă în domeniu, să existe din
energie şi timp. Cu reglarea apă caldă partea instalaţiei un dispozitiv de
‘:‹‚ puteţi adapta aparatul în mod separare multipolar cu o deschidere
optim la funcţionarea cu apă caldă. Se de contact de min. 3 mm.
recomandă ca temperatura apei
(temperatura apei care intră) să aibă
valori de minimum 40 °C şi maximum
60 °C. Racordarea la apă caldă nu se
recomandă, când apa se prepară într-un
boiler electric.

50
Instalarea şi racordarea ro

■ Modificările la racord trebuie Transportul


executate numai de către specialişti.
■ Un prelungitor pentru cablul de Se goleşte spălătorul de vase şi se
reţea poate fi achiziţionat numai de asigură piesele desprinse.
la unităţile service.
■ Dacă se utilizează un disjunctor Maşina trebuie golită respectând
automat cu decuplare la curenţi de următoarele etape:
avarie, se va utiliza numai tipul cu 1. Deschideţi robinetul.
simbolul ‚. Numai acest tip 2. Conectaţi întrerupătorul
garantează îndeplinirea prescripţiilor PORNIT/OPRIT (.
în vigoare în prezent. 3. Alegeţi programul cu cea mai
■ Aparatul este dotat cu un sistem de ridicată temperatură.
siguranţă pentru apă. Luaţi în seamă În fereastra indicatoare h se
că acesta funcţionează numai când afişează durata probabilă a
este conectată alimentarea cu programului.
curent. 4. Apăsaţi tasta START `.
Porneşte derularea programului.
5. După cca. 4 minute apăsaţi tasta
Demontarea START ` până când în fereastra
indicatoare se afişează ‹:‹‚ .
Respectaţi şi aici ordinea etapelor După cca. 1 minut, în fereastra
de lucru. indicatoare se afişează ‹:‹‹.
1. Deconectaţi aparatul de la reţeaua 6. Deconectaţi întrerupătorul
de curent. PORNIT/OPRIT (.
2. Închideţi robinetul de alimentare cu 7. Închideţi robinetul de alimentare cu
apă. apă, debranşaţi furtunul de
3. Desprindeţi racordul de apă alimentare şi lăsaţi apa să se
de scurgere şi apă de alimentare. scurgă.
4. Slăbiţi şuruburile de prindere de la
piesele de mobilier. Indicaţie: Maşina de spălat vase se
5. Demontaţi placa de bază, dacă transportă numai în poziţie verticală
există. pentru ca apa reziduală să nu pătrundă
6. Trageţi în exterior maşina şi scoateţi în panoul de comandă, provocând erori
furtunurile cu atenţie. în funcţionarea programelor.

Protecţia în cazul
temperaturilor de îngheţ
Dacă aparatul se află într-o cameră cu
Pr ot ecţ i a î n cazul t emper at ur i l or de î ngheţ

pericol de îngheţ (de ex. casa de


vacanţă), atunci aparatul trebuie golit
complet de apă (vezi Transport).

6XEUH]HUYDPRGLILFöULORU

51
*DUDQĠLD$TXD6WRS TFBQMJDıEPBSÓODB[VMBQBSBUFMPSEPUBUFDV"RVB4UPQ

1FOUSVBQBSBUFMFEPUBUFDVTJTUFN"RVB4UPQ TVQMJNFOUBSGBŋıEFHBSBOŋJBTUBOEBSE
BDPSEBUıQFOUSVBQBSBU PGFSJNEFTQıHVCJSJÓOVSNıUPBSFMFDPOEJŋJJ 

 ¶ODB[VMQBHVCFMPSEBUPSBUFVOPSEFGJDJFOŋFBMFTJTUFNVMVJ"RVB4UPQ DPNQBOJBOPBTUSı
QPBUFBDPSEBEFTQıHVCJSJVUJMJ[BUPSVMVJDBTOJD
1FOUSVBBTJHVSBGVODŋJPOBSFBÓOTJHVSBOŋıBBQBSBUVMVJ BDFTUBUSFCVJFTıGJFSBDPSEBUMB
SFŋFBVBEFBMJNFOUBSFDVFOFSHJFFMFDUSJDı

 "DFBTUıHBSBOŋJFFTUFWBMBCJMıQFUPBUıEVSBUBNFEJFEFVUJMJ[BSFBQSPEVTVMVJ
BOJDPOGPSNDFSUJGJDBUVMVJEFHBSBOŋJFBMQSPEVTVMVJ


 1FOUSVBCFOFGJDJBEFBDFBTUıHBSBOŋJF USFCVJFDBBQBSBUVMEPUBUDV"RVB4UPQTıGJGPTU
JOTUBMBUŝJSBDPSEBUÓONPEDPSFDU DPOGPSNJOTUSVDŋJVOJMPSGVSOJ[BUF
"DFBTUBQSFTVQVOF EFBTFNFOFB ŝJJOTUBMBSFBDPSFDUıBGVSUVOVMVJEPUBUDV"RVB4UPQ
BDDFTPSJVPSJHJOBM
(BSBOŋJBOPBTUSıOVTFFYUJOEFBTVQSBJOTUBMBŋJFJEFBMJNFOUBSFDV
BQıTBVBSNıUVSJMPSQÈOıMBDPOFYJVOFBDVTJTUFNVM"RVB4UPQ

 %BDıBQBSBUVMEVNOFBWPBTUSıFTUFEPUBUDV"RVB4UPQ QVUFŋJTıMMıTBJ
OFTVQSBWFHIFBUBUÈUÓOUJNQVMGVODŋJPOıSJJ DÈUŝJEVQı3PCJOFUVMEFBQıUSFCVJFÓODIJT
EPBSÓODB[VMVOFJBCTFOŋFÓOEFMVOHBUFEFMBEPNJDJMJV EFFYFNQMV ÓODB[VMVOVJ
DPODFEJVEFDÈUFWBTıQUıNÈOJ

-JNJUBNBYJNıEFEFTQıHVCJSF ÓODPOGPSNJUBUFDVBTJHVSBSFBEFSıTQVOEFSFDJWJMıMFHBMı
B1SPEVDıUPSVMVJ
1FOUSVBBOVOŋBPEFGFDŋJVOF OFQVUFŋJDPOUBDUB
5FMFGPO 
FNBJMTFSWJDFSPNBOJB!CTIHDPN

5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
$BSM8FSZ4USB•F
.ßODIFO
(FSNBOZ
XXXCPTDIIPNFSP

*9001199192*
9001199192
(9802) 642 MV