Sunteți pe pagina 1din 28
1 2, 3. 4 Liudecatoril siprocurorilor stagiari 2018 DREPT CIVIL Partea generala din 2009 Actul juridi hofiune: condititle de fond ale actului juridie civil (eapacitatea de a ncheia actul, consimpimantul obiectul si cauzay conditiile de forma ale ac modalitagile actului juridie civil; ctele ‘actuluijuridic civil (forta obligatorie si irevocabilitatea: relativitatea gi opozabilitatea); Simulaia nulitatea actului juridic eivil (notiune, clasitic efeete) ului juridie civil - delimitare, eauze de nutitate. regim juridie Preseriptia extinetiva si decdderea dispozitii generale: notiune, efecte, delimitare: domeniul prescriptiei extinctive: fermenele de prescripjie extinetiva; smna pesetiptie’extinetive (ncepur, suspendare intrerupere,repunere in fermen): implinirea preseriptici extinetive Merea (Rotlune, clasificarea termenelor de dectdere, domeniul We apticare, regimul juridic, efvete), des Noti ile de profesionist si de intreprindere HL Drepturile reate principale Dreptul de proprietate publiei: notiune. titular, obicet, ea actere juridice spy Deak ares dreptului de proprietate publica. incetarca dreptulul de proprietate publ Preptul de proprietate privati: notiune. conjinut jurhdic caractere juridiee: Sereitirii dreptului de proprictate, regimul juridic al imobilelen proprietate privat Modalitatitejuridice ate dreptului de proprictate privata Actiunea in revendicare: Dezmembrimintele dreptutui de proprietate privati imitele ja (tr wzueapiune) nea imobiliard ar general a obli 1, Faptul juridic ca izvor de obligatit = gestiunea de afaceri - plata nedatorata: = imbogijirea fir justi cauza; \spunderea civil delictuali ispunderea pentru fapta proprie: Faspunderea pentru fapta altuia (rispunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdic{ie, rispunderea comitentilor pentru prepusi): Faspunderea pentru prejudiciile cauzate de luccuri, de animale si de ruina edificiuluis repararea prejuidiciului in cazul elspunderii civile detictuale: spundere cauze exoneratoare de r 3. Executarea obligafiilor = plata (dispozitii generale, subiectele playii, conditiile pla punerea in intirziere a creditorului); = exccutarea silita a obligatiilor (dispozitii generale, punerea in intirziere a debitorului, executarea silité in natur olu ea, rezilierea si reducerea prestafiilor, cauze justificate de neexecutare a obligafiilor contractuale): = mijloacele de protectie a drepturilor creditorului (misurile conservatorii, acfiunea oblici dovada plitii, imputa executarea prin echivalent, re acfiunea revocatorie), 4. Transmisiunea si transformarea obligatiilor cesiunea de ereant subrogatia: = preluarea datoriei: novatia. tingerea obligatiilor compensatia: - confuziunea; = dares in pl ~ remiterea de datorie: = imposibilitatea fortuita de executare. 6. Fideiusiunea TY, Contractele speciale 1 Co ractul de viinzare 2. Contractul de locatiune: 3. Contractul de donayie: 2: Contractal de mandat (dispozitii generate, mandatul cu reprezentare. mandatul fir Repreventare - dispozitii generale, varietatile contractului comisionul, consignatia si expeditia) Contractul de imprumut (disporitii generale, imprumutul de olosintd si imprumutul de consumatie}: 6. Contractul de intretinere. Y. Succesiunile (most rea) 1. Mostenirea tegata ~ nofiuni generale (nedemnitatea suecesorala, prineipiile ‘mostenirii, reprezentarea succesoraliy: ~ slasa inti de mostenitori legali ( descendentii); + clasa a doua de mostenitorilezali (ascendenti privilewiatis colateralii privilewiatip; 7 ¢lasa a treia de mostenitori lezali (ascendenii ordinary: + ¢lasa a patra de mostenitori legali (colateralii ordinary: + drepturile succesorale ale soqului supravietuitor sencrale ale devotutiuni | 2. Dreptul de opfiune suceesorala VE. Desfacerea cisitoriei ) cazwrite de divort: ) efectele divortului eu privire fa raporturile nepatrimoniale $i patrimoniale dintre fostii sori, Precum si cele dintre acestia si copiii lor minori VIL. Filiatia 2) dispozitii generate privind stabilinea tiliatiei: b) prezumtia de patemitate: ©) reeunoasterea copilulu «) actiuni privind filiagia VILL Obligatia legal de intretinere 2) dispozitii generale privind obligatia de intrefinere: ) persoanele intre care existit oblizatia lewald de intretinere gi ordin ©) conditiite obtigatici legale de intrefinere ©) stabilirea si executarca oblivatici leyale de Tntretinere ‘a in care se datoreaza: IX, Autoritates parinteasea 2) disporitit xenerale privind autoritates parinteasea: 5) drepturile si indatoririle parintestis €)exercitarea amtoritatié parintesti 4) decitderea din exereitiul drepturilor painteyt Nord: Materiile vor fi abordate conform Coduluicivit din 2009, DREPT PROCESUAL CIVIL 1 Pr 2. Aplicarea in 3. Actiunea civil 4. Participant Ia procesul c judeeatorul (incompatibilitateay: partile (iolosinga 5i exereitiul drepturilor procedurale, coparticiparea procesuald, participarce terlilor la judecata, reprezentarea paititor in judecata } participarea Ministerului Public in procesul civil 5. Competenta instantelor judecitoresti competenta material: competenta teritoriald: ispozitii speciale (prorogarea de competenta, intinderea competentei asupra apacarilor gi ineidentelor procedurate, regimul ceretilor in constatare, competenta facultativa); incidente procedurale privitoare la competenta instantei (excepfia de necompetenta, veriticarea competentei, conflictele de competenté, litispendenta si conexitatea, strimutarea proceselor si delegarea instante’), 6, Actele de proceduri si termenele procedurate actele de procedurai (nofiune si clasificare, conditii generale pentru indeplinirea aetelor de procedura, citarea si comunicarea actelor de procedura, nulitatea actelor de procedura) termenele procedurale (nofiune si clasificare, durata, decAdere si repunere in termen) 7. dudecata in prima instant sesizarea instantei de judecatd (procedura prealabila, cererea de chemare in judecata cuptinsul cererii de chemare in judecata, numarul de exemplare, nulitatea, timbrarea si inregistrarea cererii, cumulul de cereri, verificarea cererii yi regularizarea acesteia, fixarea primului termen de judecati, reprezentarea judiciara a partilor in caz coparticipare proceswala, masurile pentru pregitirea judeeatii, modificarea cererii de chemare in judecata, inti dispozitii yenerale privind judecata cercetarea procesului (dispozitii comune, exceptiife procesuale, probele): cipiile fundamentale ale procesului le procedu npinarea, cererea reconventionala): dezbaterea in fond a procesului suspendarea procesului, perimarea cererii si actele procestuaile de dispositie ale plirtilor; deliberarea gi pronuntarea hotirarii hotararea judeedtoreased (clasificarea hottdrilor judeeatoresti, continutul hotiraeii sedactarea, semnarea si comuniearea hotararii, cheltuiclile de judecata, efectele hotirarilor judecdtoresti, executarea provizorie, indreptarea, Limurirea si completarea hotararilor), 8. Caile de atae obiectul si termenul apelutuis objectul si termenul recursulul contestatia in anulare: reviauirea 9, Procedurile speciale proceduira necontencieasa edintiala ordonanga p masurile asiguratorit procedura diverquiui partajul judiciay procedura ordonantei de plata: Procedura cu privire la cererile de valoare redusis cvacuitrea din imobilele fotosite sau ocupate fara drept 10. Executarea siliti tiilul executorius purticipantii Ia executarea siita si bunutile supuse executari incuviintarea executiri silite ineetarea executarit silite: contestatia Ia executare: intoareerea exeeutari: validarea popriri Notas Materiite vor fi abordate conform Codutui de proceduri civita din 2010, REN mena LEGISLA pentru €xamenul de ca; brocurorilor stagiari 2018 DREPT- CIVIL ‘tori stagiari si procurori Judes agiari BIBLIOGRAFIE He mtrt examen, candidatii vor putea consulta lueriri de specialitate sau orice fe Jurisprudenti ete.) ce va fi adusa la zi in raport cu data de 02.11.2018 (data publiedrii anuntului privind in vederea pre alta documentatie (tratate, monografii, culege modificirile legislative intervenite pana desfasurarea examenului), Hotirarile prealabile pentru dezlegare: soluti unor chestiuni de drept precum si deciziile pronuntate in cursurilor in interesul legii in mater Mi de Inalta Curte de Casafie si Justitie sunt ultate in format electronic pe pagina de internet a ICC, fionale prin care au fost admise exceptii de heconstitutionali lor de drept civil sunt disponibile si pot fi consultate iy format electronic pe pag internet a Curtii Constitutional, nares Legislatie si jurisprudenti relevante atii pot avea asupra lor (pe suport hartie) in timpul examenului les modificarile legistative intrate in vigoare pana la data de desfagurarea examenului), asa cum a fost Publicata in jurisprudenta relevant, Sunt permise Monitoarele Ofie inalta Curte de Casatie si dustitie, de solution; i fe hotararile prealabile pronunfate de Pronungate de inatta Curte de Casafie si Justitie in deciziile Curtii Constitutionale. ( ndidatii pot avea asupi lor coduri iziile CC, RIL, HP. Na sunt neceptate exemplare ale culegerilor de hotarari care contin sentinte/decizii de speti pronuntate de instante, Nu se aceeptii in timpul examenulu editii comentate sau adnotate ale legislatie’ si jurisprudent mentionate. De asemene: Proprii pe margine prin ¢: Sunt aeceptate exemplare ale legistaied gi j se adauga informatii ta textul respeetiy. sprudentei indicate cu mentiuni Constitutia Romine, repablicaté in Monitorul Oficial nr, 767/203 Leges nr 87/2009 privind Codut civil, republicata, eu moditicaule si em mpletarile ulterioare gi Lege hr T2011 pentra punerea in aplicare a Legit mr 287/209 privind Codul civil. ew modificarite si completiile ulterioare: 2131998 pri ‘rile si completarile ualterionre: ind bunurile proprietate public. ctr modi legea nr 2723/2004 privind protectia si promovarea fecpturitor copilului, republicata ) Formarea profesionala continua a judecttorilor: 6) Fvaluarea activitatii profesionate a judceatorilor: 2) Delegurea, detasarea si transferul judcedtorilon, 8) Suspendarea din functie a judecatorilor 9) Incetarea functivi de judecitor: 10) Incompatibititati si interdictii: 11) Dreputite si indatoririle judecatoritor: 12) Raspunderea judecatoritor (eivila, penal disciplinara si deomotogiea) 13) Procedura diseiplinara: 14) Standardete de conduita ale judccdtorilor: '5)Procedura privind incdlcarea normelor de conduita reglementate de Codul judecatorilor si procurorilor deontologie al

S-ar putea să vă placă și