Sunteți pe pagina 1din 4

Decizie nr.

208/2021 din 12-feb-2021, Judecatoria Galati, reabilitarea judecatoreasca


(art.527 NCPP) (Penal)

Decizie
din 12 februarie 2021
208/2021
Text speţă
Persoană fizică vs
Cod ECLI ECLI:RO:JDGLT:2021:008.______
Dosar nr. ______________
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA G_____
SECŢIE PENALĂ
SENTINŢA PENALĂ NR. 208
Şedinţa nepublică de la 12.02.2021
Completul compus din:
PREŞEDINTE - A______ L____ R___
Grefier - E_______ P____
Ministerul Public – B________ B_ B_ B____ B__________ B_____ a fost reprezentat de
procuror - A______ L______ A______
Pentru astăzi fiind amânată soluţionarea cauzei penale privind pe petentul A____ A_______
având ca obiect reabilitarea judecătorească.
Dezbaterile au avut loc in şedinţa nepublică din data de 29.01.2021, când instanţa, având
nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei la data de 12.02.2021.
INSTANŢA
Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei G_____ la data de 29.06.2020 sub nr.
______________, petentul A____ A_______ a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va
pronunţa, să dispună reabilitarea sa judecătorească.
În motivare, petentul a arătat că solicită reabilitarea pentru condamnarea de 5 ani închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la înşelăciune, faptă prevăzută şi pedepsită de art.
20C. pen. 1969 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen. 1969, dispusă prin Sentinţa
penală nr. 291 din 01.06.2007 în dosarul cu nr. ___________ al Tribunalului G_____ rămasă
definitivă prin Decizia Penală nr. 3848 din 20.11.2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
A menţionat că atât înainte de condamnare, cât şi după executarea pedepsei a locuit la adresa
din G_____, ______________________ nr. 50, _____________, ____________________
familia. De asemenea, a indicat locurile de muncă pe care le-a avut în urma eliberării din
penitenciar, respectiv _________________________ SRL R____, în calitate de consilier
tehnic, _____________. Baia M___, în calitate de agent vânzări şi
___________________.A., în calitate de agent vânzări, unde lucrează şi în prezent.
În drept, petentul a invocat dispoziţiile art.529-533 din C. proc. pen. cu referire la art. 166-
169C. pen.
Petentul a ataşat la dosarul cauzei: certificat de cazier judiciar, bilet de liberare din
Penitenciarul Jilava.
Urmare a dispoziţiilor instanţei, s-au ataşat la dosar: Sentinţa penală nr. 1283/03.07.2009 a
Judecătoriei G_____ cu referat, definitivă prin Decizia penală nr. 330/27.04.2010 a Curţii de
Apel G_____, Sentinţa Penală nr. 802/05.09.2005 a Judecătoriei T_____ cu referat, definitivă
prin Decizia Penală nr. 209/R/24.04.2007 a Curţii de Apel G_____, Sentinţa penală nr.
291/01.06.2007 a Tribunalului G_____ cu referat, definitivă prin Decizia penală nr.
3848/20.11.2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a copiei de pe cazierul judiciar al
petentului A____ A_______.
În şedinţa nepublică din 29.01.2021, instanţa a invocat din excepţia necompetenţei materiale
a Judecătoriei G_____.
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:
În fapt, petentul A____ A_______ a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare cu
suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru săvârşirea faptei prev. de 215 ind. 1
alin. 1 C. pen. 1969, dispusă prin Sentinţa Penală nr. 802 din 05.09.2005 a Judecătoriei
T_____, definitivă prin Decizia Penală 209/R din 24.04.2007 a Curţii de apel G_____, graţiat
cf. Legii nr. 543/2002.
Prin Sentinţa penală nr. 291 din 01.06.2007 a Tribunalului G_____, definitivă prin Decizia
Penală nr. 3848 din 20.11.2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, petentul a fost condamnat
la o pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la înşelăciune,
faptă prevăzută şi pedepsită de art. 20C. pen. 1969 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5)
C. pen. 1969.
Ulterior, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii prevăzute de art. 6 ind. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.
pen., prin Sentinţa penală nr. 183 din 03.07.2009 a Judecătoriei G_____, definitivă prin
Decizia Penală nr. 330/27.04.2010 a Curţii de Apel G_____.
Prin Sentinţa Penală nr. 1833 din 23.09.2011 pronunţată de Judecătoria B_____, definitivă
prin nerecurare, au fost contopite pedepsele anterioare, în final petentul urmând să execute 5
ani închisoare.
În drept, potrivit art. 13 alin. (1) C. proc. pen., legea procesual penală se aplică în procesul
penal de la intrarea sa în vigoare şi până în momentul ieşirii din vigoare, cu excepţia
dispoziţiilor din normele tranzitorii. Art. 3 din Legea de punere în aplicare a Codului de
procedură penală nr. 255/2013 prevede că se aplică legea nouă tuturor cauzelor aflate pe rolul
organelor judiciare, cu excepţiile prevăzute în această lege. În cuprinsul legii nu sunt
menţionate excepţii în materia reabilitării, motiv pentru care, având în vedere că prezenta
cauză a fost înregistrată după intrarea în vigoare a NCPP, aplicabilă este legea nouă, respectiv
Legea nr. 135/2013 (C. proc. pen.), sub toate aspectele, inclusiv competenţa instanţei.
Conform art. 47C. proc. pen., excepţia de necompetenţă materială sau după calitatea
persoanei a instanţei inferioare celei competente potrivit legii poate fi invocată în tot cursul
judecăţii.
Potrivit dispoziţiilor art. 529C. proc. pen., competentă să se pronunţe asupra reabilitării
judecătoreşti este fie instanţa care a judecat în prima instanţa cauza în care s-a pronunţat
condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie instanţa corespunzătoare în a cărei
circumscripţie domiciliază condamnatul.
În situaţia în care se solicită reabilitarea pentru mai multe condamnări, dacă acestea au fost
pronunţate de mai multe instanţe de grad diferit, va fi competentă să soluţioneze cererea
instanţa mai mare în grad, faţă de dispoziţiile art. 44 alin. (1) teza II C. proc. pen., alături de
cea corespunzătoare în a cărei circumscripţie domiciliază condamnatul sau în care a avut
ultimul domiciliu, dacă la data introducerii cererii domiciliază în străinătate.
Totodată, din considerentele şi soluţia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Secţiile Unite, în Decizia în interesul legii nr. LXXXIII (83) din 10.12.2007, care pot fi
reţinute în continuare, întrucât reglementarea este aceeaşi cu cea din art. 494C. proc. pen. din
1968, dacă între momentul pronunţării condamnării pentru care se cere reabilitarea şi cel al
formulării cererii se modifică normele de competenţă, cererea de reabilitare va fi soluţionată
de instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă potrivit legii în vigoare la momentul
introducerii cererii, aplicându-se regula specifică dreptului procesual penal tempus regit
actum.
Conform art. 36 alin. (1) lit. a). C. proc. pen. tribunalul judecă în primă instanţă, printre altele
infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 298-294, printre care şi infracţiunea de
„cumpărare de influenţă”.
Petentul a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii
prevăzute de art. 6 ind. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., prin
Sentinţa penală nr. 183 din 03.07.2009 a Judecătoriei G_____, definitivă prin Decizia Penală
nr. 330/27.04.2010 a Curţii de Apel G_____.
Potrivit art. 6 ind. 1 din Legea nr. 78/2000 în vigoare la data pronunţării sentinţei, fapta
consta în “Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau
indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui
funcţionar, pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce
_________________________ de serviciu.” Această normă a fost abrogată odată cu intrarea
în vigoare a Legii nr. 187/2012- pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal, publicat la data de 24 octombrie 2012, M. Of. 757/2012. Fapta însă nu a fost
dezincriminată, ci se regăseşte în cuprinsul Codului penal la art. 292, cu denumirea marginală
„cumpărarea de influenţă”, care o defineşte ca fiind “Promisiunea, oferirea sau darea de bani
ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are
influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public, pentru a-l
determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie
îndeplinirea unui act ce __________________________ de serviciu sau să îndeplinească un
act contrar acestor îndatoriri”.
Instanţa reţine că, în cazul în care de la data condamnării şi până la momentul împlinirii
termenului de reabilitare judecătorească, au intervenit modificări legislative în competenţa
instanţelor, cererea de reabilitare va fi soluţionată de instanţa căreia, la momentul formulării
cererii, îi revine competenţa să judece în primă instnţă infracţiunea pentru care a fost dispusă
condmnarea.
În lumina celor anterior expuse, instanţa constată că, la momentul de faţă normele de
competenţă includ judecarea în primă instanţă a infracţiunilor de „cumpărare de influenţă” de
către tribunal, iar nu de către judecătorie, astfel cum se întâmpla la momentul condamnării
petentului.
Aşadar, în temeiul art. 47 alin. (1) C. proc. pen raportat la art. 529C. proc. pen., instanţa va
admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei G_____, invocată din oficiu.
Având în vedere că cererea de reabilitare se soluţionează de instanţa care judecă în primă
instanţă cauza la momentul formulării cererii de reabilitare, respectiv Tribunalul G_____,
instanţa va dispune declinarea competenţei de soluţionare a prezentei cauze în favoarea
acestei instanţe.
Totodată, în baza art. 50 alin. (1) C. proc. pen., instanţa care declină competenţa trimite de
îndată dosarul instanţei desemnate ca fiind competentă.
Pentru aceste considerente, în temeiul art. 529 C. proc.pen raportat la art. 36 alin. (1) lit. a).
C. proc. pen. instanţa va declina competenţa de soluţionare a cererii de reabilitare formulată
de petentul A____ A_______, în favoarea Tribunalul G_____ şi în baza art. 50 alin. (1) C.
proc. pen. va dispune înaintarea dosarului către Tribunalul G_____.
În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMLE LEGII
HOTARĂŞTE :
Admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei G_____, invocate din oficiu de către
instanţă, in cauza penala având ca obiect cerere de reabilitare formulată de petentul A____
A_______ (legitimat cu C.I. ________ nr. ______, CNP:_____________)
În baza art. 529 C. proc. pen raportat la art. 36 alin. (1) lit. a). C. proc. pen. declină
competenţa de soluţionare a cererii de reabilitare, formulată de petentul A____ A_______, în
favoarea Tribunalul G_____ şi în baza art. 50 alin. (1) C. proc. pen. dispune înaintarea
dosarului către Tribunalul G_____.
În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina
statului.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.02.2021.
Preşedinte Grefier
A______ L____ R___ E_______ P____
Red/dact. 12.02.2021
R__/ P E
______________
Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.
Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

S-ar putea să vă placă și