Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECTIE

Profesor Mihai Mihalcea

Data: 12.05.2010
Clasa: a XI-a C
Disciplina: Pregătire sportivă teoretică
Unitatea de conţinut: Selecţia în sport
Tema: Selecţia în sport (etape, criterii şi parametrii de selecţie)
Tipul lectiei: predare-învăţare

Obiective operaţionale :
O1 – să definească corect termenii de selecţie sportivă şi de model de selecţie sportivă;
O2 – să enumere şi explice etapele selecţiei sportive;
O3 – să enumere corect cele 4 criterii de selecţie sportivă;
O4 – să exemplifice enumere corect câte 2 parametrii de structură pentru fiecare criteriu de selecţie;
O5 – să explice un ansamblu de probe pentru motricitatea generală specifice sportului;

Strategii didactice:
a) Metode si procedee didactice: conversatia euristica, conversaţia examinatoare, explicatia, expunerea, învăţarea prin colaborare, învăţarea
experenţială
b) Mijloace de învăţământ: computer, videoproiector, înregistrare video-didactică, markere, coli A3.
c) Forme de organizare: pe grupe, frontal, individual

Resurse didactice:
a) umane-clasa a XI-a C formată din 22 elevi, specialitatea fotbal
b) temporale: 50 minute
c) bibliografice:
Dragnea, Adrian (coord.), Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Fest, Bucureşti, 2002
Epuran, Mihai; Holdevici, Irina; Toniţa, Florentina, Psihologia sportului de performanţă-teorie şi practică, Editura Fest, Bucureşti, 2001
Raţă, Gloria, Didactica educaţiei fizice şi sportului, Editura PIM, Iaşi , 2008
Designul lecţiei

Etapele lecţiei Ob. Activitate Strategii didactice


op.
Profesor Elev Metode şi Mijloace de Forma de
tehnici învăţământ organizare
didactice

1.Moment Verific condiţiile necesare Pregătesc caietele manualele Conversaţia Calculator


organizatoric desfaşurării normale a lecţiei, creioanele , materialele necesare Video-
2 minute prezenţa elevilor, funcţionarea orei. proiector
calculatorului.
2. Verificarea Prin chestionare orală: Elevii răspund: Conversaţia Frontală
cunoştinţelor 1. Enumeraţi cele 4 stadii ale 1. Antrenamentul sportiv: examinatoare
dobândite anterior antrenamentului sportiv. -stadiul I ABO (antrenament de
10 minute 2. Explicitaţi obiectivul bază orientat);
general al stadiului I ABO. -stadiul II ACS (antrenament
3. Explicitaţi obiectivul constructiv specializat);
general al stadiului II ACS. -stadiul III AOIP (antrenament
4. Enunţaţi scopul principal orientat spre înalta performanţă);
general al stadiului III -stadiul IV AMP (antrenament
AOIP. de mare performanţă).
5. Enunţaţi scopul principal 2.Crearea bazelor generale
general al stadiului IV pentru dezvoltarea capacităţii de
AMP. performanţă pe termen lung.
3.Obiectivele generale ale
stadiului II ACS sunt:
-formarea capacităţii de
coordonare fină a mişcărilor
specifică ramurii de sport;
-dezvoltarea capacităţii tehnice-
tactice;
-dezvoltarea vitezei şi a forţei în
regim de rezistenţă;
-dezvoltarea proceselor şi
fenomenelor psihice care
condiţionează ramura de sport;
-dezvoltarea capacităţii de
competitor şi creşterea
experienţei competiţionale.
4. Scopul principal este
transferul capacităţilor construite
în stadiul anterior şi valorificarea
în sportul de mare perfotmanţă.
5. Scopul principal al acestui
stadiu este obţinerea
performanţelor sportive
maximale.
3. Captarea şi Din experienta voastră, cum aţi aţi Elevii răspund. Conversaţia Frontală
orientarea atenţiei ajuns să practicaţi fotbalul la Învăţare
3 minute Liceul cu Program Sportiv ? experenţială
4. Enuntarea temei si O1 Se enunţă titlul lectiei şi obiectivele Elevii sunt atenţi la explicaţiile Conversatia Computer Frontală
obiectivelor O2 operaţionale, se explică activităţile profesorului. euristica Video-
operaţionale O3 ce vor fi realizate de elevi. Prezentare în proiector
1 minut O4 power-point
O5
5.Dirijarea învăţării Profesorul expune conţinutul
30 minute informaţional al lecţiei.

O1 Selecţia sportivă o activitate Elevii sunt atenţi la explicaţiile Expunerea Computer Frontală
sistematică desfăşurată pe baza profesorului. Prezentare în Video-
unor criterii, teste şi probe, de power point proiector
către un specialist, în vederea
depistării şi orientării subiecţilor
cu aptitudini pentru practicarea
unei ramuri de sport.

O2 Etapele selecţiei sportive sunt: Elevii sunt atenţi la explicaţiile Explicaţia Computer Frontală
1. selecţia iniţială sau profesorului. Video-
preliminară; proiector
2. selecţia secundară;
3. selecţia finală.
Selecţia iniţială urmăreşte
depistarea copiilor cu aptitudini
pentru practicarea sportului de
performanţă, vârsta de selecţie
diferă de la o ramură de sport la
alta.
Selecţia secundară corespunde
stadiului al II-lea al
antrenamentului, respectiv
periaodei pubertare (11-16 ani) şi
are ca obiectiv principal reliefarea
nivelului aptitudinilor dezvoltate în
stadiul I.
Selecţia finală se aplică la
încheierea junioratului şi face
trecerea spre marea performanţă.
Principalul criteriu de selecţie îl
reprezintă performanţa sportivă.

O1 Orice selecţie se derulează pe baza Elevii sunt atenţi la explicaţiile Explicaţia Computer Frontală
unul model de selecţie. Modelul de profesorului şi vizionează Prezentarea Video-
selecţie reprezintă standardul de prezentarea în Power-Point. în Power- proiector
referinţă pentru fiecare ramură de Point
sport.

O3 Profesorul va prezenta în Power- Elevii vizionează prezentarea în Conversaţia Computer Frontală


O4 Point cele 4 criterii de selecţie Power-Point şi răspund euristică Video- Individuală
sportivă (biologice, motrice, solicitărilor profesorului. proiector
psihologice, sociale) şi va solicita
elevilor detalieri ale acestora
(parametrii de selecţie).
O5 Profesorul propune elevilor o
activitate pe grupe cu următoarea Elevii lucrează pe grupe. Învăţarea Computer Pe grupe
sarcină de lucru: prin Video-
Construiţi o baterie de teste colaborare proiector
specifice selecţiei secundare în Conversaţia Marker
fotbal. Coli A3
6.Obţinerea Profesorul propune elevilor Elevii vizionează înregistrarea Conversaţia Computer Frontală
performanţei şi vizionarea unei înregistrări video video şi răspund corect examinatoare Video-
asigurarea feed- care să ilustreze un trial de fotbal întrebărilor adresate de către proiector
back-ului pentru a sistematiza cunoştinţele profesor. Înregistrare
3 minute noi. video
7.Tema pentru acasă Explicaţi relaţia dintre stadiile Elevii îşi notează tema. Conversaţia Frontală
1 minut antrenamentului şi etapele selecţiei
sportive.