Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC


Str. Gării, nr. 63, et. 1, Galaţi, 800003, tel. 0336 130164, fax 0236 321307
www.ugal.ro, www.dppd.ugal.ro, secretar.dppd@ugal.ro

 PROGRAMUL
Cum DE STUDII
pot realiza practica PSIHOPEDAGOGICE
pedagogică în condițiile stării –de
NIVELUL
urgență, II
când activitatea
didactică
este suspendată?
Semestrul al II-lea, 2019-2020
Conform Fișei disciplinei, în cadrul practicii pedagogice vor fi desfășurate mai multe tipuri
Disciplina: Practică pedagogică
de activități:
Întrebări frecvente
1. Studiul referitoare
documentelor lamanageriale
curriculare și organizarea și desfășurarea
din activitatea activității
instructiv-educativă la nivelul
unității școlare.
2. Proiectarea unor activități didactice și elaborarea de materiale didactice
 Desfășurarea activităților specifice disciplinei este obligatorie?
necesare.
3. Asistenţă la activităţile instructiv-educative la clasă, la activităţile de formare continuă,
DA. Disciplina
ș.a. ”Practică pedagogică” este disciplină obligatorie în Planul de învățământ al
4. Susținerea și evaluarea lecţiilor demonstrative.
programului
Punctele 1 și de studii
2 se psihopedagogice.
vor realiza în prima parte a programului, fără a fi necesară prezența în
 În ce unități
instituțiile școlareprofesorii
școlare; se pot desfășura activitățile?
coordonatori de practică pedagogică vor transmite informații
Activitățile
cu privire lacorespunzătoare disciplinei ”Practică
organizarea și desfășurarea fiecăreiapedagogică” se pot
dintre activități desfășura
prin în
email, conform
instituțiile
de învățământ
orarului; puncteleliceal,
3 șipostliceal sau universitar,
4 vor fi realizate cu excepția
spre finalul cursanților
semestrului carede
și în funcție sunt deja
evoluția
stării
încadrați
de urgență peșiposturi didactice
a măsurilor și care
oficiale vomvor face asupra
decide practicamodalității
la locul dede
muncă (după ridicarea
stării
realizare.
 de
Careurgență vor transmite
va fi forma pe email,
de evaluare pentrupe adresa secretariat.dppd@ugal.ro
disciplina Practică pedagogică? o adeverință
eliberată
de școală,Fișei
Conform cu menționarea profesorului
disciplinei, evaluarea mentor
practicii care îi va se
pedagogice monitoriza
va realizașiprin examen tip
evalua).
 Care esteîndurata
colocviu cadrulpracticii pedagogice?
căruia va fi analizată activitatea desfășurată de cursant,
corespunzătoare
Durata
acestei desfășurării
discipline, șiactivităților specifice disciplinei
calitatea portofoliului estemulte
realizat. Mai cea stabilită
informațiiîn Planul de la
referitoare
învăţământ al programului
criteriile de evaluare de studii
sunt oferite și precizată
în Fișa în Fișa disciplinei (3 ore*14
disciplinei.
săptămâni).

 Cine
Ce sunt coordonatorii
trebuie de practică
să conțină portofoliul de pedagogică?
practică pedagogică?
Coordonatorii de practică
Conținutul minimal pedagogică
al portofoliului estesunt cadre didactice
prezentat ale D.P.P.D.
în Fișa disciplinei Datele
Practică de contact
pedagogică
sunt precizate
(pagina 6). la sfârșitul fișei disciplinei (pagina 6).

 Cine sunt
Unde pot fiprofesorii-mentori?
găsite informații-suport pentru realizarea portofoliului?
Profesorii-mentor și
Informații-suport sunt cadre didactice
documente oficiale titulare în învățământul
(ex. planuri-cadru) sunt preuniversitar, care au
postate pe site-urile oficiale
obținut
gradul
ale did.
MEC, II și
ISE sau I îninstituții
alte domeniul/specializarea înscrisă peșcolare,
din domeniu (inspectorate diplomaunități
dvs. dedelicență.
învățământ). De
 Care sunt disciplinele
asemenea, din de
coordonatorii învățământul preuniversitar
practică pedagogică corespunzătoare
vor oferi specializării
informații prin pentru
email, conform
desfășurarea
orarului. activităților de practică pedagogică?
Disciplinele corespunzătoare domeniului/specializării înscrise pe diploma de licență sunt
https://www.edu.ro/invatamant-liceal
stabilite prin Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările,
http://programe.ise.ro/Actuale.aspx
probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar
Data: 18 martieprecum
2020 şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ
– 2020. Informațiile oficiale referitoare la acestea pot fi accesate la:

https://www.edu.ro/mobilitate-personal-didactic

http://titularizare.edu.ro/2019/docs/Anexa%20Centralizator%202019.pdf