Sunteți pe pagina 1din 71

3URLHFWFR¿QDQ‫܊‬DWGLQ)RQGXO6RFLDO(XURSHDQSULQ3URJUDPXO2SHUD‫܊‬LRQDO6HFWRULDO'H]YROWDUHD5HVXUVHORU8PDQH 

,,,5DGX6RULQ WUDG
EXECUTIVE AGENCY FOR
,,'HQHú&ăOLQ WUDG
HIGHER EDUCATION
RESEARCH DEVELOPMENT AND
INNOVATION
,5DGX6RULQ

,6%1
%LEOLRJU

6LELX(GLWXUD8QLYHUVLWăĠLL³/XFLDQ%ODJD´GLQ6LELX
tainability 'HQHú&ăOLQ5DGX6RULQWUDG'HQHú&ăOLQ5DGX6RULQ
0DQDJHPHQWXOUHVXUVHORUúLVXVWHQDELOLWDWH 5HVRXUFHPDQDJHPHQWDQGVXV-

I Resource and
6LWHKWWSXH¿VFGLJRYUR

Management
VHFWRUFRG%XFXUH‫܈‬WL5RPkQLD
$GUHVD6WU0HQGHOHHYQU
D&HUFHWăULL'H]YROWăULL‫܈‬L,QRYăULL
8QLWDWHD([HFXWLYăSHQWUX)LQDQĠDUHDÌQYăĠăPkQWXOXL6XSHULRU

M Sustainability
&RS\ULJKW©8(),6&',

U
Msustenabilitate U
úL
Managementul resurselor
I &RS\ULJKW©8(),6&',

([HFXWLYH$JHQF\IRU+LJKHU(GXFDWLRQ5HVHDUFK'HYHORSPHQW
DQG,QQRYDWLRQ)XQGLQJ
$GGUHVV0HQGHOHHY6WU
'LVWULFW%XFKDUHVW5RPDQLD
6LWHKWWSXH¿VFGLJRYUR

0DQDJHPHQWXOUHVXUVHORUúLVXVWHQDELOLWDWH 5HVRXUFHPDQDJHPHQWDQGVXV-
tainability 'HQHú&ăOLQ5DGX6RULQWUDG'HQHú&ăOLQ5DGX6RULQ
6LELX(GLWXUD8QLYHUVLWăĠLL³/XFLDQ%ODJD´GLQ6LELX

%LEOLRJU
,6%1

,5DGX6RULQ
'(=92/7Ă5,,‫܇‬,,129Ă5,,
683(5,25$&(5&(7Ă5,,
),1$1‫܉‬$5($Ì19Ă‫܉‬Ă0Æ178/8,

,,'HQHú&ăOLQ WUDG
81,7$7($(;(&87,9Ă3(1758

,,,5DGX6RULQ WUDG
3URLHFWFR¿QDQFHGWKURXJK(XURSHDQ6RFLDO)XQGE\6HFWRUDO2SHUDWLRQDO3URJUDPPH+XPDQ5HVRXUFHV'HYHORSPHQW 

Managementul resurselor
úi sustenabilitate

Centrul de competenĠă
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof. univ. dr. ing. Călin DENEù


Conf. univ. dr. Sorin RADU
Investeúte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Managementul resurselor úi sustenabilitate - scurtă descrierea a modulului
Programul OperaĠional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: EducaĠia úi formarea profesională în sprijinul creúterii economice úi
dezvoltării societăĠii bazate pe cunoaútere
Domeniul major de intervenĠie: Calitate în învăĠământul superior Ɣ Resursele necesare vieĠii sunt în continuă scădere
Titlul proiectului: ÎmbunătăĠirea Managementului Universitar iar consumul de resurse necesare vieĠii este în
Contract nr. : POSDRU/2/1.2/S/4 continuă creútere. Sustenabilitatea sau dezvoltarea
Cod proiect: 2679 durabilă a societăĠii reprezintă calea de rezolvare a
problemei gestionării corecte a tuturor resurselor.

Ɣ Conceptul de dezvoltare durabilă trebuie


implementat la nivelul întregii societăĠi, rolul
învăĠământului – în general – úi cel al învăĠământului
superior – în special – fiind hotărâtor. Mai întâi universităĠile trebuie să devină sustenabile, ca
apoi să se ajungă la o societate sustenabilă. Ele trebuie să fie catalizatorul schimbărilor necesare
la nivelul întregii societăĠi úi absolvenĠii lor să fie instrumentele prin care transformarea întregii
societăĠi, în direcĠia dezvoltării durabile, să fie posibilă.

Managementul resurselor Ɣ Modulul „Managementul resurselor úi sustenabilitate” se doreúte a fi un instrument util


universităĠilor româneúti în tranziĠia lor spre universităĠi sustenabile úi puternice. ConĠinutul său
defineúte conceptul de sustenabilitate úi arată modul în care o universitate trebuie să se
úi sustenabilitate transforme ca să devină sustenabilă. Transformarea universităĠilor româneúti în universităĠi
sustenabile este mai mult decât o provocare, este o úansă. Modulul se adresează celor care nu vor
să o rateze.

Grupul Ġintă

‡ Prorectori
‡ Decani /Prodecani
‡ Directori administrativi / Directori administrativi adjuncĠi
‡ Directori departamente / ùefi servicii (cercetare, finanĠe-contabilitate, aprovizionare, etc.)
Prof. univ. dr. ing. CĄlin DENEú – Universitatea „Lucian Blaga din Sibiu ‡ ùefi de catedre
FRRUGRQDUHDOXFUăULLFDSDQH[H ‡ Responsabili de programe de învăĠământ (licenĠă, master, doctorat)
‡ ReprezentanĠi ai organizaĠiilor cadrelor didactice úi studenĠilor
Conf. univ. dr. Sorin RADU – Universitatea „Lucian Blaga din Sibiu
FDSDQH[H Obiectivele modulului
 ‡ Cunoaúterea úi înĠelegerea conceptului de dezvoltare durabilă (sustenabilitate)
 ‡ Identificarea locului úi rolului universităĠii în dezvoltarea durabilă a societăĠii
 ‡ ÎnĠelegerea modalităĠilor de transformare a universităĠii într-o universitate sustenabilă
 (schimbări necesare, includerea sustenabilităĠii în curriculum, experienĠa studenĠilor în
 universitatea sustenabilă, relaĠiile cu comunitatea)ii

Modul de livrare – durată de desfăúurare MenĠiune

‡ 10 ore – prezentare conĠinut modul („face to face”)

‡ 14 ore – activităĠi de pregătire individuală úi ghidată, folosind platforma e-learning a InformaĠii suplimentare, sau sugestiile dumneavoastră privind îmbunătăĠirea materialelor
proiectului ( http://learning.management-universitar.ro/login.php ) modulului úi a modului de livrare, se pot solicita, sau trimite, la una din adresele de e-mail:

‡ 6 ore – evaluare úi consolidare cunoútinĠe

calin.denes@yahoo.com; calin.denes@ulbsibiu.ro (Călin DENEù)

ModalităĠi de evaluare

Pentru evaluare, cursanĠii vor alege una dintre următoarele variante: sau

a) Elaborarea unui plan strategic pentru transformarea universităĠii într-o universitate


sustenabilă
sorin.radu@ulbsibiu.ro (Sorin RADU)
 Analiza situaĠiei existente
 Revizuirea viziunii úi misiunii universităĠii pentru dezvoltarea sustenabilă a universităĠi
 Stabilirea obiectivelor pentru transformarea universităĠii într-una sustenabilă
 EvidenĠierea schimbărilor necesare
 Identificarea resurselor disponibile sau necesare
 Includerea dezvoltării sustenabile în curriculum
 ExperienĠa studenĠilor în universitate, din perspectiva sustenabilităĠi
 RelaĠiile universităĠii cu comunitatea sa
 ModalităĠile de evaluarea a implementării planului strategic

b) Studiul de caz – transformarea universităĠii (numele universităĠii) în universitate sustenabilă

 Analiza situaĠiei existente


 Prezentarea viziunii úi misiunii universităĠii
 Prezentarea obiectivelor universităĠii
 Analiza schimbărilor produse
 Studiul eficienĠei utilizării resurselor
 Analiza cuprinderii dezvoltării durabile/sustenabilităĠii în curriculum
 ExperienĠa studenĠilor în universitate, din perspectiva sustenabilităĠii
 Analiza relaĠiilor universităĠii cu comunitatea sa
 Concluzii. EvidenĠierea bunelor practici. Recomandări

c) Temă la alegere – se va trata o temă care prezintă interes pentru cursanĠi sau pentru
universităĠile din care provin (tema trebuie să se încadreze în tematica modulului úi să aibă o
amploare comparabilă cu variantele a úi b, anterior prezentate).

iii iv
Schimbările organizaĠionale în vederea realizării unei
3. 29
universităĠi sustenabile
ParticularităĠile managementului schimbării în cadrul
3.1. 29
universităĠilor
3.2. Natura schimbării la nivelul indivizilor úi organizaĠiei 29
RezistenĠa la schimbare. Minimalizarea impactului la
3.3. 30
schimbare. Conútientizarea necesităĠii schimbării
Facilitarea, susĠinerea, monitorizarea úi evaluarea
3.4. 31
(măsurarea) schimbărilor
Principalele schimbări necesare pentru dezvoltarea
3.5. 32
durabilă a universităĠii
CUPRINS Planificarea, dezvoltarea úi realizarea planurilor strategice
3.6. de realizare a schimbării în vederea trecerii la dezvoltarea 35
sustenabilă a universităĠii
Evaluarea schimbărilor úi acĠiuni corective. Consolidarea
3.7. 37
PrefaĠă 1 schimbărilor

Ce înseamnă din punct de vedere teoretic o universitate 4. Sustenabilitatea ca temă de curriculum 39


1. 3
sustenabilă
1.1. Definirea conceptului de sustenabilitate 3 4.1. Scopul educaĠiei în contextul dezvoltării durabile 39
1.2. Dezvoltarea durabilă - posibilităĠi de cuantificare 5 RaĠiuni pentru dezvoltarea de noi curriculum-uri sau
4.2. 40
1.3. Obstacolele, provocările úi beneficiile dezvoltării durabile 7 îmbogăĠirea celor existente
1.4. Sustenabilitatea în învăĠământul superior 10 Reconectarea la realitate. Revizuirea/redefinirea
4.3. 42
Teorii utilitariste úi emancipative privind învăĠământul calificărilor obĠinute în învăĠământul superior
1.5. 12
superior Proiectarea/organizarea structurii curriculum-ului din
4.4. 42
PotenĠialul educaĠional al sustenabilităĠii în învăĠământul perspectivă holistică
1.6. 13
superior Introducerea de noi programe de învăĠământ, noi
4.5. 44
1.7. Ce înseamnă universitate sustenabilă 16 discipline sau noi capitole privind dezvoltarea durabilă
1.8. Limitele critice ale sustenabilită ăĠământul superior 17 4.6. Interdisciplinaritate úi gândire critică 46
CondiĠiile esenĠiale care determină succesul iniĠiativelor de Obstacole (bariere) privitoare la încorporarea dezvoltării
1.9. 19 4.7. 47
sustenabilitate durabile în curriculum úi soluĠii de implementare
ÎnvăĠarea úi predarea prin experimentare. ÎnvăĠarea
4.8. 49
Planificarea úi gestionarea mediului în care îúi informală
2. 21 4.9. Evaluarea, revizuirea úi actualizarea curriculum-ului 50
desfăúoară activitatea o universitate sustenabilă
Transformări úi provocări sociale, economice, tehnice úi de
2.1. 21
mediu
2.2. TranziĠia spre sustenabilitate 21 5. ExperienĠa studenĠilor într-o universitate sustenabilă 51
InstituĠiile din învăĠământul superior în tranziĠia spre 5.1. Campusul – laborator pentru învăĠarea dezvoltării durabile 51
2.3. 22
dezvoltarea sustenabililă Implicarea activă a studenĠilor (ca agenĠi de schimbare)
2.4. Identificarea provocărilor úi oportunităĠilor 24 5.2. 51
în dezvoltarea sustenabilă a universităĠii úi societăĠii
Problemele principale de sustenabilitate din ÎmbogăĠirea cunoútinĠelor, competenĠelor úi atitudinilor
2.4.1. 24
regiune 5.3. pentru identificarea úi rezolvarea problemelor în spiritul 54
Structura de finanĠare úi independenĠa dezvoltării durabile
2.4.2. 25
învăĠământului superior Dezvoltarea responsabilităĠilor de ordin social, economic
2.4.3. Organizarea instituĠională 27 5.4. 55
úi ecologic
2.4.4. Amploarea proceselor democratice din sistem 27 5.5. Formarea ca cetăĠeni activi într-o economie globală 55
2.4.5. Comunicarea úi interacĠiunea cu societatea 28 Conútientizarea efectelor propriilor comportamente, decizii
AchiziĠii (publice) úi investiĠii pentru dezvoltarea 5.6. 57
2.4.6. 28 úi acĠiuni
sustenabilă a universităĠii
v vi

5.7. Dezvoltarea gândirii critice úi reflexive 57


5.8. Premii úi recompense 58

6. Universitatea sustenabilă úi comunitatea sa 59


6.1. Campusul úi comunitatea locală 59
6.2. Conexiunile academice, la nivel naĠional úi internaĠional 60
6.3. Colaborarea cu mediul de afaceri 60
6.4. Responsabilitatea socială 61
Parteneriate pentru sprijinirea sustenabilităĠii locale,
6.5. 62
regionale úi globale
Implicarea universităĠilor în strategii de managementul
6.6. 63
mediului
Comunicarea úi transparenĠa. IniĠierea úi participarea la
6.7. 64
evenimente privind dezvoltarea durabilă
Împărtăúirea bunelor practici în domeniul dezvoltării
6.8. 65
durabile

Bibliografie 67

Anexe 71
A1. Planul de sustenabilitate al UniversităĠii Kingston pentru anii
2007–2012 (UK)
A2. Sustenabilitatea în Curriculum - Universitatea Kingston (UK)
A3. Ecologizarea ( „Înverzirea”) Programei la Universitatea din
Hertfordshire, folosind o abordare de tip studiu de caz (UK)
A4. Crearea unui Curriculum Sustainabil în Universitatea din
Massachusetts Amherst (USA)
A5. OrganizaĠii implicate în dezvoltarea durabilă
A6. ExerciĠiu – colectare de idei la pilotarea modulului
„Managementul resurselor úi sustenabilitate”

vii
PrefaĠă

Conceptul de dezvoltare durabilă (sau sustenabilitatea) cunoaúte o largă utilizare, este chiar
– poate – prea des uzitat, fără a se insista – în aceeaúi măsură – úi pe o aprofundare adecvată,
respectiv pe o adaptare specifică.
Astăzi, aproape totul se desfăúoară sub sigla dezvoltării durabile: societatea se dezvoltă prin
aplicarea dezvoltării durabile; învăĠământul trebuie să devină durabil; industria sau agricultura se
dezvoltă durabil; cercetarea trebuie să susĠină dezvoltarea durabilă; resursele de apă (sau de alt fel)
trebuie utilizate durabil etc. ùi totuúi, se înĠelege oare conceptul în complexitatea úi profunzimea
lui?
Sigur, definiĠia devenită clasică – „model de
dezvoltare a societăĠii umane care asigură bunăstarea
generaĠiilor de astăzi, fără a compromite úansele similare
pentru generaĠiile viitoare” – este generoasă, emoĠională,
poate motiva, dar este úi foarte generală. Sustenabilitatea
presupune dezvoltarea economică puternică, în contextul
unei bunăstări sociale înfloritoare realizată într-un mediu
ambiant sănătos, aúa cum se evidenĠiază în figura alăturată.
Acest concept propune chiar o „revizie” culturală,
care ne obligă să revedem cele dobândite până acum. Cine poate face acest lucru mai bine decât
universităĠile?
Conceptul de dezvoltare durabilă trebuie implementat la nivelul întregii societăĠi, rolul
învăĠământului – în general – úi cel al învăĠământului superior – în special – fiind hotărâtor. Mai
întâi universităĠile trebuie să devină sustenabile, ca apoi să se ajungă la o societate sustenabilă.
UniversităĠile trebuie să aloce resursele în mod inteligent pentru a deveni sustenabile úi
pentru a oferi studenĠilor o experienĠă de viaĠă într-un mediu sustenabil. Ele trebuie să fie
catalizatorul schimbărilor necesare la nivelul întregii societăĠi úi absolvenĠii lor să fie instrumentele
prin care transformarea întregii societăĠi, în direcĠia dezvoltării durabile, să fie posibilă.
Modulul „Managementul resurselor úi sustenabilitate” din cadrul proiectului „ÎmbunătăĠirea
Managementului Universitar” (IMU), finanĠat prin Programul OperaĠional Sectorial „Dezvoltarea
Resurselor Umane” (POSDRU-FSE), se doreúte a fi un instrument util universităĠilor româneúti în
tranziĠia lor spre universităĠi sustenabile úi puternice. Modulul este structurat în 6 capitole, dintre
care primele două definesc conceptul de sustenabilitate úi evidenĠiază elemente generale despre
modul în care trebuie planificat úi gestionat mediul în care activează o universitate sustenabilă.
Următoarele două capitole evidenĠiază schimbările organizaĠionale necesare tranziĠiei spre
sustenabilitate úi oferă informaĠii legate de modul în care sustenabilitatea trebuie încorporată în
curriculum. Ultimele două capitole se referă la experienĠa studenĠilor într-o universitate sustenabilă
úi la relaĠiile universităĠilor cu comunităĠile lor.
Deoarece în cadrul proiectului IMU alte module abordează problematica managementului
diferitelor tipuri de resurse (umane, financiare etc.), în cadrul prezentului modul se fac referiri doar
la modalitatea în care diverse tipuri de resurse trebuie să fie utilizate în demersul de transformare a
universităĠilor în universităĠi sustenabile.
Transformarea universităĠilor româneúti în universităĠi sustenabile este mai mult decât o
provocare, este o úansă pe care nu ne permitem să o ratăm.

1. Ce înseamnă din punct de vedere teoretic o universitate sustenabilă să se renunĠe la termenul de dezvoltare, identificat prin modelul occidental de creútere economică,
afirmat în cursul secolului XX, úi care, în cele din urmă, nu s-ar fi dovedit durabil. Este contestată,
1.1 Definirea conceptului de sustenabilitate totodată, úi noĠiunea de progres, în condiĠiile în care el se exprimă printr-un PIB măsurabil de
criterii pur economice.
Conceptul de sustenabilitate reprezintă o abordare complexă despre care se vorbeúte într-o Pentru ce s-ar justifica abandonarea, prin depăúire, a noĠiunii de dezvoltare? În special spre a
perioadă în care problemele de mediu cauzate de diferite activităĠi umane cer soluĠii serioase. pune capăt situaĠiei de până acum úi a surprinde mai bine multidimensionalitatea devenirii omenirii
Definirea úi abordarea sustenabilităĠii variază în funcĠie de viziunea úi interesul celui care o într-o lume a globalizării úi, în primul rând, a mondializării neoliberale.
defineúte, fiecare punând însă accentul pe faptul că activităĠile pe care le implică sunt sănătoase Această incompatibilitate intrinsecă este cu atât mai mult relevatoare, cu cât ideea
ecologic, corecte social úi viabile economic, păstrându-úi aceste caracteristici úi pentru generaĠiile dezvoltării durabile îúi găseúte originile, dacă nu originea, în miúcarea internaĠională pentru
viitoare. Din punct de vedere istoric, termenul ”sustenabil” a apărut în rândul celor interesaĠi de protecĠia mediului. Ca atare, problema relaĠiei om-natură se afla în inima conceptului, iar eliminarea
problemele mediului înconjurător, majoritatea definiĠiilor reflectând o atare preocupare. Cu toate sa îl lipseúte de conĠinut.
acestea rămâne esenĠial să se trateze problemele de echitate socială úi să se conútientizeze că fără Ca urmare a creúterii importanĠei úi acutizării problemelor dezvoltării durabile, în anul 2000
echitate socială nu pot exista comunităĠi úi instituĠii sustenabile. Angajamentul înspre sustenabilitate a fost adoptata la Friibergh (Suedia) DeclaraĠia privind promovarea ùtiinĠei SustenabilităĠii
implică în mod fundamental conútientizarea faptului că provocările sociale úi de mediu ale secolului (Statement on Sustainability Science), care îúi propune să îmbunătăĠească substanĠial, chiar dacă
XXI sunt reale úi că necesită înrădăcinarea ordinii economice úi politice mondiale/globale în valori limitat, “interacĠiunile dintre natură úi societate”, Ġinând seama de faptul că, în ultimele decenii,
úi practici dintre cele mai diverse. direcĠia de dezvoltare a omenirii nu este sustenabilă, precum úi de necesitatea reconcilierii
Sustenabilitatea a devenit un criteriu cheie pentru cei preocupaĠi de calitatea mediului. scopurilor evoluĠiei sociale cu limitele ecologice ale planetei pe termen lung, acordându-se o atenĠie
Definirea dezvoltării sustenabile nu este uúoară, deoarece se constituie într-un concept supus specială modului în care schimbările de mediu se repercutează asupra societăĠii.
dezbaterii, care implică úi o serie de argumente etice referitor la ceea ce este „drept” úi „corect”, ùtiinĠa sustenabilităĠii diferă radical faĠă de actualele domenii ale útiinĠei în ceea ce priveúte
argumente asupra cărora oamenii au adesea puncte de vedere diferite. Conceptul sustenabilităĠii a structura, metoda úi conĠinutul. Este vorba de noi abordări legate de nonlinearitate, complexitate,
fost introdus în mod public prin lucrarea lui Wes Jackson despre agricultura de la sfârúitul anilor decalaje mari de timp între acĠiunile economico-sociale úi consecinĠele acestora, dezvoltarea de
1970, prin Clădirea unei SocietăĠi Sustenabile (1980) de Lester Brown úi prin Strategia de teorii specifice úi modele semicantitative. SoluĠionarea provocărilor útiinĠei sustenabilităĠii necesită
Conservare a Lumii (Allen, 1980). o stabilire mai clară a responsabilităĠii guvernării, o îmbunătăĠire a democraĠiei, o conútientizare mai
Una dintre cel mai des citate definiĠii ale dezvoltării sustenabile este cea propusă de către puternică a cetăĠenilor, stiluri noi de organizare instituĠională pentru consolidarea úi sprijinirea
Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare a ONU în 1987, condusă de către Gro Harlem cercetărilor interdisciplinare pe termen lung, inclusiv în Ġările în curs de dezvoltare, implicarea
Brundtland, primul-ministru al Norvegiei, în 1987. În conformitate cu Raportul Brundtland (Viitorul oamenilor de útiinĠă, a practicienilor úi cetăĠenilor în stabilirea priorităĠilor, crearea de cunoútinĠe
nostru comun), dezvoltarea sustenabilă presupune „asigurarea unei dezvoltări care să permită útiinĠifice noi, evaluarea consecinĠelor posibile úi testarea acestora în practică.
satisfacerea nevoilor generaĠiilor prezente, fără a compromite abilitatea generaĠiilor viitoare de a-úi Conceptul de dezvoltare durabilă lansat de Raportul Brundtland sintetizează atât în gând,
satisface propriile nevoi”. În citatul anterior, referirea la nevoile generaĠiilor prezente úi viitoare are cât úi în faptă cele două elemente esenĠiale ale „condiĠiei umane”, în sensul lui André Malraux.
în vedere două aspecte ale echităĠii: echitatea intrageneraĠională (în cadrul unei generaĠii) úi Dezvoltarea înseamnă spirit de iniĠiativă, nu numai în activităĠi de natură economică, dar úi în viaĠă,
echitatea intergeneraĠională (între generaĠii). Echitatea intergeneraĠională apare întrucât generaĠia ideea de deschidere, de inovaĠie, de creativitate. În lumea duală este însuúi opusul pasivităĠii úi
prezentă îúi deduce beneficiile prin utilizarea mediului ca resursă de bază, în timp ce costurile sunt resemnării. Dacă adăugăm noĠiunea de „durabil” acoperim sfera participării în comun, dar nu în
transferate generaĠiilor viitoare. spirit gregar, la respectarea valorilor naturale, culturale úi etice, în opoziĠie cu indiferenĠa faĠă de
EnunĠat în anii 1970, în condiĠiile afirmării crizei petroliere úi de resurse naturale la nivel individ úi societate.
mondial, úi impus în context internaĠional sub egida ONU, prin Raportul Comisiei Brundtland Conceptul este dinamic, se fundamentează pe ereditate úi evoluĠie; el sintetizează
(1987), conceptul dezvoltării durabile a cunoscut epoca sa de glorie în ultimul deceniu al secolului bipolaritatea organizării sociale a omenirii, atingerea libertăĠii individuale, conjugată cu spiritul co-
trecut. Documentele ConferinĠei Mondiale de la Rio de Janeiro din 1992 (Agenda 21) úi urmările munitar de participare úi solidaritate la stabilirea echilibrului între componentele sale de natură
sale, strategiile elaborate la nivel naĠional în aplicarea documentului úi alte asemenea demersuri au socială, economică úi de mediu.
încercat să-i exprime conturul în planul realităĠilor concrete. În acelaúi timp, o amplă dezbatere Dezvoltarea durabilă se dobândeúte printr-o mare putere de adaptare, prin cultura
teoretică s-a angajat pe această tema. Succesele sunt relative úi inegale. Dacă în plan economico- schimbării, prin iniĠierea unei strategii pe termen lung, care să respecte limitele de toleranĠă ale
social definiĠiile abundă, sub raport juridic, de exemplu, parametrii rămân insignifianĠi. naturii úi să se bazeze pe principiul precauĠiei, însuúit la nivel individual úi instituĠional.
Conceptul dezvoltării durabile úi-a propus drept obiectiv general acceptat, reducerea Pentru a înĠelege ceea ce înseamnă conceptul de sustenabilitate pentru munca în cadrul
amprentei ecologice a omului, prin promovarea integrităĠii mediului, echităĠii între naĠiuni, indivizi reĠelei, avem de urmărit caracteristicile din această paradigmă. Două dintre caracteristici sunt:
úi generaĠii úi menĠinerea eficacităĠii economice. 1.”Dezvoltarea sustenabilă este centrată pe individ, în ideea în care urmăreúte să
Definită iniĠial ca fiind acel tip de dezvoltare capabilă să asigure satisfacerea nevoilor îmbunătăĠească calitatea vieĠii umane úi este bazată pe conservare, întrucât este condiĠionată de
actuale, fără a compromite capacitatea de a răspunde celor ale generaĠiilor viitoare, dezvoltarea du- nevoia de a respecta abilitatea naturii de a furniza resurse úi servicii de îmbunătăĠire a vieĠii”. Din
rabilă a fascinat lumea specialiútilor úi a entuziasmat opinia publică, oferind speranĠe privind această perspectivă, dezvoltarea sustenabilă înseamnă îmbunătăĠirea calităĠii vieĠii umane în timp ce
evoluĠia omenirii în viitorul apropiat. Treptat însă, noĠiunea a fost pervertită în chiar conĠinutul său, se trăieúte în cadrul capacităĠii de suport a ecosistemelor de sprijin.
prin diverse concepte derivate, precum “creútere durabilă”, “utilizare durabilă”, “consum durabil” 2. „Dezvoltarea durabilă reprezintă un concept normativ care încorporează standardele de
ori “parteneriat durabil” sau prin practici de felul ilicitului ecologic. judecată úi comportament, spre a fi respectate, aúa cum comunitatea umană societatea caută să îúi
Chiar úi conceptul de dezvoltare, pe care se sprijină sintagma impusă în plan internaĠional satisfacă nevoile de supravieĠuire úi bunăstare.”
prin Raportul Brudtland (1987), este pus astăzi în discuĠie. Edgar Morin (2003), de pildă, propune

3 4
Pentru a ajunge la un concept al sustenabilităĠii mai operaĠional necesar pentru Iată de ce, într-o accepĠiune ceva mai rezervată úi mult mai realistă, conceptul de
recomandările privind viaĠa cotidiană, consecinĠele detaliate ale acestor definiĠii foarte generale, sustenabilitate este astăzi construit pe ideea de nedepăúire a limitelor sistemului global de a
trebuie să fie înĠelese. funcĠiona în continuare la parametri acceptabili – cum ar fi, de exemplu, necesitatea de a asigura ca
impactul activităĠilor economice asupra pământului sau a biosferei să nu pună în pericol viabilitatea
1.2. Dezvoltarea durabilă - posibilităĠi de cuantificare lor pe termen lung. Legând dezvoltarea sustenabilă de potenĠialul generaĠiilor viitoare de a-úi
satisface, la rândul lor, nevoile măcar la nivelul celor prezente, sustenabilitatea pune în discuĠie
Dezvoltarea durabilă - un concept, relativ nou, de dezvoltare a societăĠii umane - a fost problema echităĠii intergeneraĠionale, adică egalitatea úanselor de bunăstare ale diferitelor generaĠii.
propus úi dezvoltat în anii ‘70-’80 ai secolului XX úi oficializat úi promovat în anii ‘90 ai aceluiaúi Avându-úi rădăcinile în miúcarea ecologistă, sustenabilitatea a fost multă vreme sinonimă cu
secol. De atunci au fost propuse zeci de definiĠii. Conceptul cunoaúte o largă utilizare, uneori foond grija faĠă de conservarea mediului natural. În ultimul deceniu însă, conceptul de sustenabilitate a
poate prea des uzitat, fără a se insista, în aceeaúi măsură úi pe o aprofundare úi pe o adaptare căpătat o mai mare amplitudine, înglobând, deopotrivă, aspecte economice úi sociale. Această
specifică. evoluĠie era inevitabilă, deoarece este nu numai nepractică, ci adesea chiar imposibilă abordarea
Astăzi, aproape totul se desfăúoară sub sigla dezvoltării durabile: societatea se dezvoltă prin aspectelor ecologice fără a se lua în consideraĠie aspectele economice úi sociale din viaĠa unei
aplicarea dezvoltării durabile; învăĠământul trebuie să devină durabil; industria sau agricultura se comunităĠi.
dezvoltă durabil; cercetarea trebuie să susĠină dezvoltarea durabilă; resursele de apă se vor utiliza Principiile de bază ale sustenabilităĠii, din perspectivă ecologică, se referă la managementul
durabil etc. ùi totuúi, se înĠelege, oare, conceptul în complexitatea úi profunzimea lui? resurselor fizice, astfel încât acestea să fie conservate pentru viitor. Se consideră că toate
Sigur, definiĠia devenită clasică – „model de dezvoltare a societăĠii umane care asigură biosistemele au resurse úi capacităĠi finite de conservare, astfel încât activităĠile umane sustenabile
bunăstarea generaĠiilor de astăzi, fără a compromite úansele similare pentru generaĠiile viitoare” - trebuie să se desfăúoare la un nivel care să nu ameninĠe sănătatea acestor sisteme. La un nivel úi mai
este generoasă, emoĠională, poate motiva, dar este foarte generală. Astfel, se pune întrebarea: cum profund, sustenabilitatea ecologică presupune abordarea unor probleme critice, precum impactul
stabilim dacă o activitate, o Ġară se dezvoltă sau acĠionează pe direcĠia dezvoltării durabile? industrializării asupra biodiversităĠii, utilizarea continuă a resurselor neregenerabile (hidrocarburi,
Conceptul de dezvoltare durabilă a societăĠii umane a fost oficializat la nivelul OrganizaĠiei minereuri) úi producĠia unor substanĠe poluante (emisii de gaze generatoare ale efectului de seră)
NaĠiunilor Unite în 1992 la Congresul Mondial de la Rio de Janeiro „Mediul úi Dezvoltarea”. În etc. La cel mai profund nivel, preocupările ecologice privind sustenabilitatea sunt legate de
unul din cele mai importante documente ale Congresului amintit, Agenda 21, se stipulează problema creúterii economice ca atare, analizându-se posibilitatea ca generaĠiile viitoare să nu mai
necesitatea ca toate Ġările sau organizaĠiile neguvernamentale, ca úi omenirea în general, să fie preo- poată beneficia de acelaúi nivel de trai pe care l-au atins societăĠile cele mai evoluate din prezent,
cupate de elaborarea úi identificarea de indicatori ai dezvoltării durabile care pot asigura o dacă acestea nu renunĠă să producă úi să consume din ce în ce mai mult.
fundamentare solidă a deciziilor la toate nivelurile, pentru evoluĠia socio-economică úi de ansamblu Discursul despre sustenabilitate se referă la o schimbare în traiectoria umană din cauza
a Ġării respective, úi care să cuantifice úi să reflecte evoluĠia Ġării respective pe direcĠia dezvoltării căreia vom fi nevoiĠi să ne regândim vechile presupuneri úi să reluăm marile întrebări asupra
durabile. De asemenea, în respectivul document, având în vedere specificul Ġărilor din structura condiĠiei omeneúti la care unii susĠin că a fost aflat răspunsul final.
ONU, se avansează ideea că astfel de indicatori să fie elaboraĠi la nivel naĠional, regional úi global. Lucrurile care nu pot fi sustenabile sunt clare. Militarizarea continuă a planetei, alăturată
La nivelul realităĠilor, dezvoltarea durabilă a devenit în ultimul deceniu o noĠiune pervertită, lăcomiei úi a pizmei care stau la baza acestui lucru nu sunt sustenabile. Mai devreme sau mai târziu,
în mai multe moduri. Lumea afacerilor a făcut-o sinonimă cu creúterea durabilă, mai degrabă un la o aruncare de zar va rezulta Armagedon-ul, fie în sub-continentul Indian, în Orientul Mijlociu,
oximoron care reflecta conflictul dintre o viziune comercială úi alta ecologistă, socială úi culturală a sau dintr-o lansare accidentală, vor apărea state răzvrătite sau organizaĠii teroriste. O lume cu un
lumii. Este apoi deturnarea realizată de „utilizarea durabilă”, operă a curentului pretins al „uzajului număr mare de săraci disperaĠi nu poate fi sustenabilă, deoarece aceútia au puterea de a deranja
raĠional”; această poziĠie serveúte, mai degrabă, ca alibi pentru comportamentele distructive. Ur- vieĠile celor confortabili în moduri pe care abia începem să le apreciem úi pe care oricum nu am fi
mează alte căi de alterare a noĠiunii: ilicitul ecologic, consumul durabil ú.a. demni să le susĠinem. Extinderea perpetuă a proprietăĠii umane nu poate fi sustenabilă, deoarece va
În dezbaterile legate de dezvoltarea sustenabilă se au în vedere: copleúi eventual capacitatea úi fecundarea sistemelor úi a ciclurilor naturale. Dezvoltarea nemijlocită
‡ WHDPD)că scara la care se derulează activitatea economică úi impactul acesteia asupra a tehnologiilor nu poate fi sustenabilă fără să avem în vedere riscuri úi opoziĠii pe care le observăm
ecosistemului global ar putea fi ireversibile, având un potenĠial dezastruos; de obicei doar cu coada ochiului. O lume dominată de o complexitate în creútere în domeniul
‡ complexitatea ecosistemelor terestre úi amplificarea dificultăĠilor cărora trebuie să li se economic, financiar úi tehnologic nu poate fi sustenabilă deoarece, mai devreme sau mai târziu, ne
facă faĠă, legat de problemele mediului; va depăúi capacitatea de coordonare. O lume divizată de alianĠe înguste, exclusive úi intense legate
‡GLVSDULWăĠile dintre venituri úi, în special, între naĠiunile bogate úi cele sărace, referitor la de ideologie sau de etnicitate nu poate fi sustenabilă, deoarece oamenii săi vor dispune de prea puĠin
presiunea exercitată asupra mediului. umor, compasiune, iertare úi înĠelepciune pentru a se salva. Auto-mobilitatea nemijlocită,
În pofida acestei utilizări foarte răspândite, cuvântul „sustenabilitate” este folosit úi hedonismul, individualismul úi consumul izbitor nu pot fi sustenabile, deoarece acestea îúi însuúesc
interpretat în modalităĠi diferite. Probabil că sensul cel mai obiúnuit al termenului este legat de mult mai mult decât oferă. O lume săracă din punct de vedere spiritual nu e sustenabilă deoarece
dezvoltarea sustenabilă, pe care World Commission of Environment and Development o defineúte nonsensul, anomalia úi disperarea vor domina dorinĠa de sustenabilitate úi credinĠa că umanitatea
astfel: „dezvoltarea sustenabilă este dezvoltarea care satisface nevoile prezentului fără a merită să fie susĠinută. Dar acestea sunt lucrurile semnificative care disting era modernă de cele
compromite capacitatea generaĠiilor viitoare de a-úi satisface propriile lor necesităĠi”. Prin urmare, precedente. Sustenabilitatea veridică, cu alte cuvinte, nu va proveni din schimbări superficiale, ci
ideea iniĠială pe care a căutat să o exprime termenul de sustenabilitate este aceea că generaĠiile în dintr-un proces intens, asemănător dezvoltării umane către o statură mai împlinită.
viaĠă nu au dreptul moral să compromită ori să diminueze, prin goana lor după bunăstare úi confort Întrebarea este atunci, nu dacă ne vom schimba sau nu, ci dacă tranziĠia este realizată cu mai
fără limite, úansele generaĠiilor viitoare de a mai dispune de resursele necesare asigurării unui trai mult sau mai puĠin tact úi dacă destinaĠia este agreată sau nu. Obstacolele din calea unei tranziĠii
decent úi îndestulat. Această accepĠiune iniĠială exprimă o idee profundă úi generoasă, dar graĠioase înspre sustenabilitate, sub orice forme, nu sunt tehnologice, pe cât sunt sociale, politice úi
insuficient de clar conturată, expusă multor contraargumente factuale, care exprimă, cu destulă psihologice. Există posibilitatea de a deveni imobilizaĠi de către supraîncărcarea informaĠională care
îndreptăĠire, rezerve faĠă de criteriile de evaluare a „úanselor” generaĠiilor viitoare. să rezulte într-un fel de amorĠeală psihică. Este posibil să suferim de, ceea ce numeúte Thomas

5 6

Homer-Dixon, „un gol de ingeniozitate” în care problemele întâlnite să ne depăúească abilităĠile de parĠiale este acum evidentă în câteva societăĠi industriale contemporane din domeniul agriculturii,
a le rezolva. Este posibil ca magnitudinea úi complexitatea totală a sistemelor umane să devină de producĠiei de energie úi minerale, cercetării, sănătăĠii, educaĠiei, úi a managementului militar úi
neînĠeles, astfel de necontrolat. Este posibil să eúuăm în a cuprinde suficient natura naturii pentru a industrial. Ca úi cei doi Odum, Tainter consideră expansiunea úi contractarea ca părĠi dintr-un
înĠelege cum să trăim bine pe Pământ în cazul suprapopulării. Este posibil să eúuăm în a parcurge proces normal. Dar cum am putea úti în care din faze ne aflăm? Răspunsul necesită unelte de
un proces de tranziĠie nealterat din cauza incompetenĠei politice úi a lipsei conducerii úi/sau din măsură mai performante, care să facă legătura între generaĠia bogăĠiei umane úi o bogăĠie biofizică
cauză că puterea e preluată de corporaĠii sau de armatele private. Există posibilitatea de a eúua din mai abundentă. Cei doi Odum propun conceptul de Emergie, sau ceea ce ei definesc a fi „energia
cauza puterii negării úi a speranĠelor deúarte, care ne îndeamnă să subestimăm magnitudinea disponibilă de un singur fel care trebuie utilizată complet, direct úi indirect, pentru a realiza un
problemelor noastre úi să trecem cu vederea peste soluĠii mai eficiente. ùi este posibil să eúuăm din produs sau un serviciu”. După calculele acestora, cantitatea de energie cuprinsă în unităĠi
cauza a ceea ce poate fi numită doar o condiĠie a vidului spiritual. Provocările sustenabilităĠii echivalente solare oferă o imagine mai exactă a bogăĠiei noastre relative decât o pot face simplele
cântăresc greu pe umerii unui secol în care, probabil au fost omorâĠi în jur de 200 de milioane de calcule financiare.
oameni în conflicte armate, interetnice úi în care lagărele de exterminare imprimă o presiune psihică 2. TranziĠia către sustenabilitate va necesita o îmbunătăĠire úi o creativitate
pe care noi o înĠelegem vag. pronunĠată în artele cetăĠeniei úi ale guvernării. Sunt unele lucruri care pot fi realizate doar de
Provocarea generală a sustenabilităĠii este de a evita depăúirea pragurilor ireversibile care către o societate cetăĠenească alertă, acĠionând alături de guverne receptive úi controlate democratic.
pot dăuna sistemelor de viaĠă terestre, în timpul realizării de aranjamente durabile pe plan Doar guvernele conduse de cetăĠeni organizaĠi, care posedă o etică robustă pot acĠiona pentru a
economic, politic úi moral care să asigure binele generaĠiilor prezente úi viitoare. Vom fi nevoiĠi să asigura distribuirea justă a bogăĠiei între úi în cadrul generaĠiilor. Doar guvernele impulsionate de
acceptăm faptul că, încrederea asociată curentului iluminării în raĠiunea umană reprezintă, într-o către cetăĠeni pot lua măsuri pentru a limita riscurile legate de tehnologie sau pentru a restaura
anumită măsură, o greúeală. Dar acest lucru nu diminuează iluminarea, ci mai degrabă o intensifică, ordinea ulterior. Doar guvernele úi un public versat în domeniul mediului pot decide să adopte úi să
temperată, totuúi, de recunoaúterea faptului că omul este supus greúelii – o gândire mai raĠională. În impună standarde care să ne conducă înspre o politică „cradle to cradle” (regenerativă) a
continuarea acestei idei, descoperirea măreaĠă a erei moderne nu este focul nuclear, alterarea materialelor. Doar guvernele care deĠin un mandat public pot acorda licenĠe corporaĠiilor úi pot să le
genomul uman sau comunicarea la viteza luminii, ci, mai degrabă, descoperirea interconectivităĠii controleze activităĠile în beneficiul public pe termen lung. Doar guvernele pot crea necesarul
noastre úi a nivelului nostru de implicare în reĠeaua vieĠii. financiar pentru a reconstrui oraúe ecologice úi sisteme de transport public de încredere. Doar
Ceea ce consideră Thomas Berry că va fi „Capodopera” secolului XXI este realizarea guvernele care au alături un public informat pot stabili standarde legate de utilizarea resurselor de
importanĠei acestei conútientizări pentru fiecare ramură a vieĠii, în vederea calibrării nevoilor umane proprietate comună, care includ aerul, apa, fauna úi flora, úi solurile. ùi doar guvernele pot
cu cele pe care le poate susĠine planeta. implementa strategii de mobilitate care să permită societăĠii să reziste turbulenĠelor neaúteptate.
RezistenĠa presupune bunuri, control úi capacitate, dispersate, nu concentrate. O societate rezistentă,
1.3. Obstacolele, provocările úi beneficiile dezvoltării durabile de exemplu, va dispune de o producĠie larg dispersată, multe ferme mici, multe oraúe úi comune
mici, o mai mare încredere în forĠele proprii, puĠine sau nicio tehnologie vulnerabilă la eúecuri
În opinia lui David W. Orr (2003), tranziĠia înspre sustenabilitate întâmpină patru catastrofale, la acte dumnezeieúti sau la rău-voinĠa umană.
obstacole/provocări. Sustenabilitatea, pe scurt, constituie o serie de alegeri publice care necesită instituĠii de
1. În primul rând, avem nevoie de modele, metafore úi măsuri mai precise pentru a guvernare eficiente úi cetăĠeni implicaĠi într-un mod democratic úi bine informaĠi.
descrie consecinĠele acĠiunilor umane asupra biosferei. Avem nevoie de o busolă care să indice 3. Al treilea obstacol, mai apoi, este informarea discreĠiei publice printr-o educaĠie
direcĠia corectă unei civilizaĠii abundente în resurse, dar dezorientată. Pe de-o parte, raĠionalizarea îmbunătăĠită semnificativ. Însă acest gen de educare necesar tranziĠiei către sustenabilitate nu are
convenĠională ne declară stăpânii planetei, predestinaĠi să ne înmulĠim úi să ne îmbogăĠim, fără a se de-a face cu îmbunătăĠirea rezultatelor la testele SAT sau GRE, nici cu dezvoltarea abilităĠilor
explica cum se poate realiza sau de ce s-ar dori aúa ceva. La polul opus, Howard úi Elisabeth Odum necesare unei faze de expansiune a culturii umane. „În timpul dezvoltării”, în cuvintele celor doi
afirmă, de exemplu, că „multe, dacă nu chiar toate sistemele care alcătuiesc planeta, au proprietăĠi Odum, „accentul era pus pe obĠinerea de informaĠii noi ... dar pe măsură ce disponibilitatea
comune, se organizează în moduri similare, oscilează aproape la fel pe parcursul timpului, ocupă resurselor scade, importanĠa este atribuită eficacităĠii de învăĠare a informaĠiilor pe care le deĠinem
cam aceleaúi tipare spaĠiale úi operează după legile energetice universale”. Din perspectiva deja”. Aceútia sugerează o curriculă axată pe studiul relaĠiilor create între energie, mediu úi
ecologiei sistemelor, înflorirea umanităĠii în secolul 20 reprezintă dovada unui impuls natural. Dar economie, úi felul în care acestea sunt valabile pe diverse nivele de cunoútinĠe. StudenĠii de toate
irosind multe dintre materialele de bază pentru dezvoltare, ca úi alte sisteme, intrăm într-un ciclu de vârstele vor avea nevoie de educaĠia úi abilităĠile potrivite în vederea clădirii unei societăĠi cu mai
diminuare, un lung proces de reorganizare pentru a forma o economie mai redusă cu ajutorul puĠine autoturisme, dar cu mai multe biciclete úi trenuri; cu mai puĠine uzine mari, dar cu mai multe
resurselor regeneratoare înaintea unui alt impuls de creútere. Tiparul de creútere/retragere pe care mori de vânt úi panouri solare; cu mai puĠine supermarket-uri, dar cu mai multe pieĠe de fermieri; cu
aceútia îl descoperă în toate sistemele se află într-un contrast însemnat faĠă de supoziĠiile optimiste mai puĠine corporaĠii mari, dar cu mai multe afaceri mici; cu mai puĠin timp de odihnă, dar cu mai
legate de o creútere economică continuă. La fel úi recomandările ulterioare, deoarece strategia multă muncă de calitate; úi cu mai puĠine fonduri publice, dar cu mai mult spirit civic. Din
inteligentă propusă de cei doi Odum ar include planuri în vederea unei scăderi treptate, pentru a perspectiva celor doi aceasta este o generaĠie care trebuie: să susĠină regenerarea capitalului natural
evita o prăbuúire altfel catastrofică. Sarcinile respective pe care le propun sunt „stabilizarea de soluri, păduri, ape úi zone de sălbăticie; să cureĠe deúeurile toxice provenite din faza de
capitalismului, protejarea producĠiei de bogăĠii reale de pe pământ úi stabilirea unui echilibru între expansiune; să restaureze oraúele locuibile sustenabile; să reînveĠe practicile agriculturii corecte; să
naĠiuni”. înveĠe tehnicile alimentării civilizaĠiei prin eficienĠă úi energie solară. Nu în ultimul rând, educaĠia
Arheologul Joseph Tainter (1988) propune un model similar bazat pe dezvoltarea úi potrivită viitorului lor va necesita curajul furnizării „conducerii intelectuale de cursă lungă” bazată
prăbuúirea societăĠilor complexe. Colapsul se produce în momentul în care „investiĠia în pe o înĠelegere clară a statutului nostru, relativ cu ciclurile úi tendinĠele mai vaste.
complexitatea sociopolitică [...] atinge un nivel în scădere al încasărilor parĠiale”. În ochii lui 4. Este uúor, însă, să se ofere liste lungi de soluĠii úi, cu toate acestea, să nu se
Tainter acest fapt nu reprezintă „o decădere într-un anume haos primordial, ci o reîntoarcere la rezolve problema principală. Dificultatea, identificată odinioară de E. F. Schumacher, constă în
condiĠia umană normală, de o complexitate mai redusă”. El consideră că tiparele scăderii încasărilor faptul că problemele umane, ca cele legate de tranziĠia înspre sustenabilitate, nu se pot rezolva doar

7 8
pe căi raĠionale. Acestea sunt, după cum le-a numit el, probleme „divergente”, rezultate din proceselor politice. În multe cazuri, ele servesc ca punct de pornire úi ca un fundament pentru
tensiunile dintre perspectivele competitive care nu pot fi soluĠionate, dar pot fi depăúite. Spre viitoarele reforme instituĠionale ale proceselor de clădire a consensului úi a politicii.
deosebire de problemele „convergente”, ce pot fi rezolvate prin utilizarea logicii úi a metodicii, 2.Strategii care întăresc auto-organizarea úi participarea: Aceste strategii pot fi considerate
problemele divergente pot fi soluĠionate doar pe căile superioare ale înĠelepciunii, dragostei, drept răspuns faptului că procesele politice sunt din ce în ce mai izolate úi separate de cetăĠeni úi de
compasiunii, înĠelegerii úi empatiei. Mintea logică nu agreează problemele divergente, deoarece se problemele acestora. Conform strategiei, auto-organizarea úi participarea sunt presupuse a avea un
descurcă mult mai uúor cu „sau/sau, sau da/nu ... ca un calculator.” Recunoaúterea faptului că impact integrativ pentru ca politica să fie din nou integrată în societate. Oamenii úi grupurile
provocarea sustenabilităĠii constă într-o serie de probleme divergente reprezintă a patra úi cea mai preocupate cu deciziile politice se presupun a deveni actori politici din nou, iar grupurile organizate
dificilă provocare dintre toate. slab, care nu pot să-úi manifeste interesele în sfera politică, spre exemplu: multe interese sociale sau
TranziĠia înspre sustenabilitate va necesita instruirea în ceea ce priveúte recunoaúterea úi ecologice, să aibă úansa să folosească astfel de strategii spre a obĠine o audiere în procesul politic.
rezolvarea problemelor divergente, fiind nevoie de un nivel înalt de conútiinĠă spirituală. Sub orice 3.Strategii pentru armonizarea intereselor úi aplanarea conflictelor: Aceste strategii se
denumire, sine qua non al tranziĠiei înspre sustenabilitate este ceva înrudit cu reînnoirea spirituală. referă la echilibrarea inegalităĠilor de putere úi control asupra resurselor. Ele pot duce la soluĠii
Cercetătorii care fac parte dintr-o cultură seculară sunt de obicei reticenĠi când vine vorba de constructive privind conflictele între diferite interese úi valori conflictuale, ca spre exemplu între
chestiuni spirituale, dar útiinĠa de una singură nu poate oferi niciun motiv pentru sustenabilitatea aspectele ecologice, economice úi sociale ale sustenabilităĠii. În mod special, în sectorul agriculturii,
umanităĠii. Poate, cu aceeaúi rigoare, să atingă cunoútinĠe care ar putea duce la distrugere sau care ar restricĠiile motivate ecologic asupra drepturilor de proprietate úi noile politici care fac referire la
furniza necesarul de a convieĠui în pace, între noi úi împreună cu natura. Dar perspicacitatea protecĠia mediului cauzează atât câútigători cât úi păgubaúi. Fezabilitatea conceptelor de acest gen
spirituală, utilă pentru rezolvarea problemelor divergente aferente tranziĠiei înspre sustenabilitate, poate lipsi dacă mecanismele care se ocupă cu conflictele distribuĠiei sunt subdezvoltate.
nu poate consta doar la o întoarcere la o oarecare credinĠă religioasă simplistă din trecut. Trebuie 4. Strategii pentru inovare: Aceste strategii creează noi opĠiuni úi posibilităĠi de acĠiune în
fondată la un nivel mai avansat de conútientizare care respectă misterul, útiinĠa, viaĠa úi moartea. societate, care prin natura lor, pot fi societale, politice, economice sau tehnice. Ele furnizează
Mai exact, genul de reînnoire spirituală esenĠial sustenabilităĠii trebuie să ne impulsioneze posibilităĠi pentru procese creative de căutare úi învăĠare în societate, în timpul atingerii dezvoltării
înspre iertarea greúelilor teribile, aflate în centrul rivalităĠilor aspre la nivel etnic úi naĠional din sustenabile. În acest mod, ele pot ajuta la reducerea sau chiar ocolirea conflictelor între diferitele
secolele trecute, úi să mergem înainte. Nu există un raĠionament convergent sau o soluĠie útiinĠifică obiective, care constituie dezvoltarea sustenabilă. Un exemplu de astfel de inovări îl constituie
care să ne permită să transcendem ura care se reclădeúte úi violenĠa frecventă. Singura soluĠie pentru operarea abordărilor cooperative cu problemele de mediu la nivel regional.
această problemă divergentă este un simĠ profund al iertării úi al milosteniei care se află deasupra Comisia insistă pe faptul că actorii dintr-o societate trebuie să înveĠe să îúi interpreteze
raĠionamentului convergent al justiĠiei. Refacerea spirituală necesară tranziĠiei trebuie să ofere poziĠia lor de membrii ai unei reĠele (Enquete-Kommission 1998). Ei ar trebui să ia în considerare
motive persuasive prin care umanitatea să poată justifica proiectul sustenabilităĠii. Suntem, în condiĠiile generale, cadrul altor actori úi constrângerile care ghidează dezvoltarea societăĠii luată de-
cuvintele lui Lynn Marguils, „buruieni mamiferiene verticale”. a întregul úi sunt aúteptaĠi să includă aceste aspecte în propriile lor luări de decizii.
Nicio cultură nu a ajuns mai departe decât a noastră în ceea ce priveúte negarea moralităĠii O înĠelegere mai bună a dependentelor mutuale îngăduie fiecărui actor să integreze condiĠiile
individuale, iar în această negare zace uciderea planetei. O spiritualitate care ne permite să ne pe termen lung ale unei societăĠi în raĠionament úi îl ajută să contribuie la dezvoltarea sustenabilă.
înfruntăm propria moralitate, cu sinceritate, nu prin negare sau teroare, conĠine sâmburele În acest fel, societatea se îndreaptă spre o „organizare de învăĠare”. Sustenabilitatea ca o idee
eroismului de zi cu zi, necesar pentru conservarea vieĠii pe Pământ. În loc de teroare, o spiritualitate regulativă solicită procese de căutare într-o societate, întrucât designul instituĠiilor úi al
mai puternică ne-ar conduce într-un loc al mulĠumirii úi al celebrării. De asemenea, ne-ar instrumentelor politice nu poate fi derivat direct din acest principiu. În consecinĠă, discursurile joacă
impulsiona să acĠionăm. ùi vom putea acĠiona în timpul disponibil? Prins între complacere úi un rol central în acest proces de învăĠare. Structurarea acestor discursuri solicită „organizărilor de
disperare, E. F. Schumacher a recomandat „să lăsăm deoparte aceste perplexităĠi úi să începem să educare” să furnizeze semnale adecvate pentru procesul de învăĠare societăĠilor dar úi să fie
luăm măsuri”. receptivi la astfel de semnale de la societate. Organizările de educare dar úi societăĠile care învaĠă
Ancheta Comisiei al Bundestagului german: „ProtecĠia omului úi a mediului” a publicat pot fi concepute ca fiind pre-condiĠionate úi rezultă din procesele de discursuri.
recent două cărĠi despre interpretarea instituĠională a sustenabilităĠii. În scrierile publicate anterior,
Comisia s-a concentrat, în principal, asupra întrebării: “ce este dezvoltarea sustenabilă”. Au fost 1.4. Sustenabilitatea în învăĠământul superior
definite obiective privind activităĠile úi calitatea mediului, spre exemplu în domeniul protejării
solului sau reguli de management, úi au fost dezvoltate úi instrumente politice pentru implementarea În ultimii zece ani, s-a vorbit foarte mult despre „dezvoltarea sustenabilă/durabilă” si
dezvoltării sustenabile. Oricum, dezvoltarea sustenabilă trebuie să fie concepută ca úi un proces „sustenabilitate”. Printre dezbaterile care au avut loc pe aceasta tema se numără úi un colocviu on-
comprehensiv de căutare, învăĠare úi obĠinere de experienĠă. Din acest motiv, nu se pune doar line găzduit de Canada, având ca subiect viitorul educaĠiei ecologice. Ca urmare a acestui colocviu
întrebarea “ce” ar însemnă dezvoltarea sustenabilă, cât úi întrebarea “cum” úi prin ce moduri pot fi o serie de articole au fost publicate în Volumul 4 al Canadian Journal of Environmental Education
atinse principiile organizaĠionale aplicate unui proces de dezvoltare sustenabilă într-o societate (1999), precum úi în caietele colocviului (Jarnet et al., 2000). De curând, o alta dezbatere găzduită
umană. pe internet, dezbatere care tratează dezvoltarea sustenabilă/durabilă în învăĠământ a fost iniĠiată de
Drept consecinĠă, scopurile mediului úi ale implementării lor prin instrumente politice nu Grupul Interdepartamental pentru EducaĠia Ecologică, din Olanda (Hesselink et al., 2000). Începând
reprezintă singura sarcină. În plus, dezvoltarea sustenabilă trebuie interpretată ca úi “o idee cu raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu úi Dezvoltare (1987) úi continuând cu Agenda 21
regulativă” care solicită crearea efectivă de instituĠii adecvate în numeroase domenii ale societăĠii. (ConferinĠa Statelor Unite cu privire la Mediu úi Dezvoltare, 1992), semnată de 197 state la Rio de
În acest scop, Comisia a definit patru strategii de bază: Janeiro, partizanii dezvoltării durabile úi ai sustenabilităĠii au avut câteva succese în încercările de a
1.Strategii care îmbunătăĠesc reflexivitatea: Aceste strategii întăresc sensibilitatea privind stabili puncte de reper úi obiective.
problemele ecologice, economice úi sociale ale fiecărui individ. Astfel de strategii pot fi văzute ca úi Ca atare, nu este de mirare că în rândul comunităĠii învăĠământului există mai multe păreri
un răspuns al complexităĠii úi al diferenĠierii proceselor societale úi politice, aflate în continuă cu privire la felul în care ar trebui să se reacĠioneze faĠă de apariĠia „educaĠiei pentru dezvoltare”.
creútere. Strategiile de reflexivitate trebuie implementate la toate nivelele úi în toate fazele Unii consideră că termenul nu pune nicio problemă, ba chiar îi caută înĠelesuri sau îl folosesc pentru

9 10

a discuta despre probleme pe care educaĠia ecologică tradiĠională încă nu le-a abordat (Huckle, ca de exemplu observarea nedreptăĠii care se comite în împărĠirea accesului la resursele globale. Nu
1999; Gonzalez-Gaudiano, 1999; Gough úi Scott, 1999). AlĠii, care nu reuúesc să fie de acord cu útim răspunsurile la astfel de întrebări úi nici nu ar trebui să pretindem că le útim, însă putem fi
atenĠia continuă acordată sustenabilităĠii (Sauve, 1996, 1999; Berryman, 1999), îúi exprimă siguri că nu pot fi găsite fără a analiza aspecte ca dezvoltarea, dreptatea, pacea úi conflictul,
îndoielile cu privire la caracterul „mondial” al programului „educaĠiei pentru sustenabilitate” úi drepturile omului úi demnitatea, úi valori intrinsece ale altor specii, úi bineînĠeles, ale ecosistemelor
accentuează nevoia de găsi alte perspective. Al treilea grup, deúi recunoaúte limitele acestei întregi. StudenĠii trebuie să fie pregătiĠi să analizeze criticile aduse útiinĠei úi raĠiunii tehnice,
terminologii, caută metode de a le adapta agendei politice globale (Smyth, 1999). În acest sens, precum úi stilurilor de viaĠă asociate. Dacă universităĠile úi colegiile noastre nu facilitează acest
Smyth vorbeúte de „educaĠie în concordanĠă cu Agenda 21”. Aúa cum o arată aceste exemple, există lucru, atunci înseamnă că eúuează în principiu să îi implice în una dintre cele mai mari provocări
perspective multiple asupra sustenabilităĠii, educaĠiei pentru dezvoltarea sustenabilă/durabilă úi politice din vremurile noastre. Nimeni nu are o viziune corectă a ceea ce înseamnă un stil de viaĠă
educaĠiei pentru sustenabilitate, precum úi asupra felului în care cadrele didactice ar trebui să „bun”. Nimeni nu útie încă cum se pot valoriza cel mai bine ecosistemele, aúa încât să beneficiem
interpreteze aceste idei. atât noi, cât úi urmaúii noútri, precum úi alte forme de viaĠă – lumea extra-umană. Este un mit a
Desigur, sustenabilitatea este, sub mai multe aspecte, un termen important. Numeroase crede că există o singură viziune corectă sau cea mai bună metodă de a valoriza pământul sau ce tip
procese ecologice nu sunt durabile. Speciile sunt pe cale de dispariĠie într-un ritm alarmant úi întregi de pământ ar trebui valorizat úi întreĠinut. Sub unanimitatea superficială care pare a fi generată de
ecosisteme sunt în pericol. Cu toate acestea, măsura în care sustenabilitatea poate fi de folos din introducerea sustenabilităĠii, există încă norme, valori úi interese conflictuale. În acelaúi timp,
punct de vedere al educaĠiei depinde de cât de bine îi sunt recunoscute deficienĠele ca noĠiune de această înĠelegere superficială însăúi, poate servi anumite norme, valori úi interese predominante.
organizare. Pot fi enunĠate cel puĠin două potenĠiale defecte ale unui program bazat pe conceptual
de sustenabilitate (Jickling, 1999). În primul rând, ideea de sustenabilitate este greúită din punct de 1.5. Teorii utilitariste úi emancipative ale învăĠământului superior
vedere conceptual. Sensul propriu este de a merge în continuare. ùi totuúi, nu oferă niciun indiciu
despre cum ar trebui să se medieze între părerile divergente ale partizanilor unor sisteme de valori Într-un eseu intitulat „Rolul învăĠământului superior în obĠinerea unei societăĠi sustenabile”
incompatibile. La nivelul gândirii comune, maschează un întreg nivel epistemologic. În vreme ce (Consiliul Preúedintelui de Dezvoltare Durabila, 1995, p. 5), Tony Cortese afirma că „… [instituĠiile
sustenibilitatea are un înĠeles clar în contexte particulare, ca úi obiectiv este vagă. În al doilea rând, de învăĠământ superior] au libertatea unică de a dezvolta noi idei, de a analiza societatea, úi de a se
educaĠia pentru sustenibilitate, contravine concepĠiilor dominante despre educaĠie: presupune un fel implica în experimente îndrăzneĠe, precum úi de a contribui la crearea unor noi cunoútinĠe.”
de exclusivitate intelectuală úi determinism care se opune ideilor de emancipare, cunoútinĠe locale, UniversităĠile în particular au rolul de a dezvolta studenĠilor lor aúa-numite calităĠi dinamice (Posch,
democraĠie úi autodeterminare. Folosirea prepoziĠiei „pentru” denotă faptul că educaĠia trebuie să 1991) care le permit să analizeze, să construiască úi să acĠioneze cu un mare grad de autonomie úi
favorizeze un produs specific úi necontroversat, în acest caz sustenabilitatea. În acelaúi timp, o autodeterminare, dacă nu în viaĠa lor personală, atunci cel puĠin în viaĠa profesională. În acelaúi
accentuare a sustenabilităĠii sau a dezvoltării sustenabile/durabile, ar putea împiedica includerea timp, universităĠile ar trebui să dezvolte la studenĠii lor competenĠele care le vor permite acestora să
unor noi idei pe teme ecologice, cum ar fi ecologia profundă sau ecofeminismul. Dacă gândirea úi se descurce în situaĠii incerte, vag definite úi cu norme, valori, interese úi construcĠii din realitate
etica ecologică sunt procese evolutive, atunci o sarcină ce revine învăĠământului superior este de a care sunt conflictuale sau cel puĠin divergente.
atrage studenĠii în acest proces (vezi Weston, 1992, 1996a, b). Mai mult, dacă gândirea ecologică va O interpretare instrumentală a „educaĠiei pentru sustenabilitate” sau a „dezvoltării
continua să se dezvolte, úi dacă studenĠii vor face parte dintr-un cadru ecologic ce nu poate fi durabile/sustenabile” devine problematică. Într-o astfel de interpretare educaĠia trebuie să contribuie
imaginat astăzi, atunci trebuie să rezistăm tentaĠiilor de a exclude numeroase idei ce apar pentru a la crearea unei lumi (mai?) durabile – oricum ar arata aceasta lume. ÎnvăĠământul, inclusiv cel
susĠine programul de sustenabilitate úi dezvoltare durabilă/sustenabilă. Ideea este ca acestea să fie superior, este o modalitate sau un instrument pe care îl pot folosi guvernele pentru a crea o lume
expuse unei diversităĠi de păreri. durabilă aúa cum apare ea în viziunea lor (úi a grupurilor de interese care influenĠează guvernele).
Nu este ieúit din comun ca sensurile útiinĠific, politic úi simbolic ale sustenabilităĠii să fie Problema este că nu útim cu siguranĠă care este stilul de viaĠă sustenabil corect. Chiar dacă am úti, el
schimbate de una úi aceeaúi persoană sau grup. Atât cunoútinĠele de bază cât úi valoarea primordială ar varia profund de la o situaĠie la alta úi ar fi probabil supus unor schimbări de-a lungul timpului
ale sustenabilităĠii sunt variabile, instabile úi discutabile. Cu toate că aceste caracteristici ale din moment ce împrejurările se schimbă neîncetat. A educa pentru sustenabilitate nu este neapărat
sustenabilităĠii pot face conceptul de nefolosit sau îl pot reduce la un instrument retoric, ele pot să îi educaĠional atunci când sustenabilitatea este stabilită, determinată anterior de experĠi (ex.
adauge úi forĠă dacă sunt folosite cu atenĠie. Dezbaterile pe tema sustenabilităĠii aduc laolaltă academicieni) úi trebuie reprodusă de novice (ex. studenĠi). Putem de asemenea analiza o abordare
diferite grupuri ale societăĠii, în căutarea unui limbaj comun folosit pentru a discuta problemele mai emancipativă a relaĠiilor dintre educaĠie úi sustenabilitate. O astfel de teorie susĠine că educaĠia
mediului înconjurător. Acolo unde se întâlnesc modalităĠi diferite de a privi lumea, se creează ar trebui să contribuie la crearea unei lumi (mai?) drepte din punct de vedere democratic úi ecologic
disonanĠă úi este posibil ca în procesul de învăĠare să aibă loc ceea ce se numeúte „învăĠare pe – oricum ar arăta aceasta. EducaĠia este privită ca un mod de a deveni membri împliniĠi ai societăĠii,
muchie”. Acest dialog permite de asemenea caracterului controversat socio-útiinĠific al care caută înĠelesuri, îúi dezvoltă potenĠialul úi găsesc soluĠii împreună. Conform acestei păreri, o
cunoútinĠelor úi valorilor ce apar, să iasă la suprafaĠă. Participarea la o astfel de dezbatere prezintă o lume durabilă nu poate fi creată fără implicarea totală úi democratică a tuturor membrilor societăĠii;
excelenta oportunitate de a afla lucruri despre un subiect extrem de relevant, controversat, încărcat o lume durabilă fără participare úi democraĠie este de neimaginat. Dacă alăturăm teorii mai
emoĠional úi discutabil, aflat la graniĠa dintre útiinĠă, tehnologie úi societate (vezi Dreyfus et al., instrumentale ale „educaĠiei pentru sustenabilitate” cu teorii mai emancipative ale “educaĠiei pentru
1999). sustenabilitate” ne putem imagina, pe de-o parte, un regim „eco-totalitarist” care, prin lege úi
A discuta despre sustenabilitate este diferit de a face din ea un obiectiv, sau scop, al ordine, răsplată úi pedeapsă, úi condiĠionarea comportamentului poate crea o societate destul de
educaĠiei, sau de a o folosi ca noĠiune de organizare principală. Din păcate, formula sustenabilităĠii durabilă din punctul de vedere al unor criterii mai ecologice. Desigur, survine întrebarea dacă
i-a determinat pe mulĠi să creadă că acest termen comportă valori necondiĠionate sau pozitive. oamenii care trăiesc într-un astfel de regim „eco-totalitarist” sunt fericiĠi sau dacă regimul lor este
Totuúi, problemele de mediu nu se rezumă fundamental sau exclusiv la sustenabilitate. Ele se drept, însă ei trăiesc „durabil/sustenabil” úi aúa vor face úi copiii lor. O altă întrebare este dacă
raportează, mai degrabă, la identităĠi culturale, la legile nescrise ale societăĠii úi ale mediului, la aceasta este singura, sau cea mai buna conceptualizare a sustenabilităĠii. Ca o creaĠie a teoriei
respect, la relaĠiile dintre societate úi natură úi la tensiunile dintre valorile intrinsece úi emancipative, putem să ne imaginăm o societate foarte transparentă, cu cetăĠeni activi, care iau
instrumentale. ÎmbunătăĠirea problemelor de sustenabilitate implică abordarea unor chestiuni etice, parte direct úi analitic la procesele de rezolvare a problemelor úi de luare a deciziilor, úi preĠuiesc úi

11 12
respectă moduri de a gândi, a aprecia úi a acĠiona alternative. Poate că această societate nu este atât Sustenabilitatea ca realitate (construită social) (un fenomen care trebuie luat în
de durabilă ca o societate eco-totalitaristă, dintr-o perspectivă strict ecologică, însă membrii ei pot serios);
fi mai fericiĠi úi, într-un final, capabili de a răspunde mai bine problemelor ecologice care apar. Sustenabilitatea ca ideologie, úi astfel politică;
Aceste noĠiuni despre democraĠie úi participare pot fi de asemenea aplicate proceselor de Sustenabilitatea ca negociată, rezultatul unor negocieri (continue);
luare de decizii în ceea ce priveúte conĠinutul úi direcĠia educaĠiei care are loc în colegiile úi Sustenabilitatea contextuală, înĠelesul său depinzând de situaĠia în care se foloseúte;
universităĠile noastre. În ce măsură sunt cei care învaĠă úi cei care asistă procesul de învăĠare Sustenabilitatea ca obiectiv de atins;
implicaĠi în astfel de decizii? În ce măsură răspunde învăĠământul superior provocărilor identificate Sustenabilitatea ca noĠiune dinamică úi/sau evolutivă;
de comunitate? În ce măsură este procesul de învăĠământ úi conĠinutul educaĠiei sensibil la ideile,
 Sustenabilitatea ca noĠiune controversată úi sursă a conflictului (atât intern cât úi cu
valorile, interesele úi concepĠiile pe care studenĠii înúiúi le reprezintă? Acestea sunt întrebări la care
alte noĠiuni);
trebuie să se găsească răspuns atunci când se încearcă conectarea unei preocupări pentru mediu cu o
 Sustenabilitatea ca etică, normativă úi morală;
preocupare pentru democraĠie într-un mediu educaĠional.
Dacă integrarea sustenabilităĠii în învăĠământul superior este strâns legată de dezvoltarea Sustenabilitatea ca inovaĠie sau catalizator al schimbării;
calităĠilor emancipative ea va trebui să ofere studenĠilor un mod de a înĠelege úi transforma lumea Sustenabilitatea ca instrument euristic ce ajută gândirea;
complexă în care trăiesc. Cu toate acestea, se presupune de obicei că statul este principalul agent de Sustenabilitatea ca piatră fundamentală (temporară) în evoluĠia educaĠiei ecologice úi
regularizare educaĠională, úi ca reĠelele de conducere ar trebui create pentru a monitoriza a gândirii ecologice.
comportamentul oamenilor. Anii 1990 reprezintă încă o perioadă în care restructurarea educaĠiei (3) Sustenabilitatea este complexă ca însăúi viaĠa. NoĠiunea de sustenabilitate este legată de
(ecologice) s-a făcut în moduri mai conservative. Această eră nu a pus sub semnul întrebării domeniul social, cultural, economic, etic úi spiritual al existenĠei noastre. Diferă în timp úi
procesele productive din punct de vedere social úi practicile economice de exploatare, făcându-le spaĠiu úi poate fi dezbătută la diferite nivele de agregare úi privită din diferite unghiuri.
astfel mai puternice. Dezvoltarea unor standarde úi a unor rezultate pozitiviste úi deterministe pentru Astfel, o trecere în revista curriculară, în funcĠie de integrarea sustenabilităĠii, este prin
educaĠie, educaĠia ecologică úi educaĠia pentru sustenabilitate se încadrează perfect în aceasta definiĠie de natură interdisciplinară, sistemică úi holistică. Priveúte cunoaúterea, atitudinile,
tradiĠie. emoĠiile úi îndemânările. Nu se pretează planificării unilaterale, lineare, sau unei paradigme
În ciuda întrebărilor pe care le avem cu privire la „sustenabilitate” ca structură de organizare útiinĠifice reducĠioniste úi implică astfel integrarea sistemică dintre teorie úi practică în
a învăĠământului superior, observăm un potenĠial educaĠional extraordinar care poate úi ar trebui să praxisul sistemic.
fie valorificat de instituĠiile de învăĠământ superior. În următoarele 2 secĠiuni vom analiza acest (4) Predarea sustenabilitatii necesită transformarea modelelor mentale. Predarea
potenĠial úi vom căuta modalităĠi de a găsi standarde pentru integrarea sustenabilităĠii în sustenabilităĠii presupune că cei care predau se consideră în acelaúi timp úi student, úi ca
învăĠământul superior într-o manieră care nu standardizează realităĠile. studenĠii úi alte grupuri de interese vizate sunt considerate ca „depozite” de cunoútinĠe úi
sentimente. Predarea sustenabilităĠii include înfocate dezbateri despre convingeri normative,
1.6. PotenĠialul educaĠional al sustenabilităĠii în învăĠământul superior etice úi spirituale úi se leagă în mod direct de întrebările despre destinaĠia rasei umane úi a
responsabilităĠii sale. În acest fel ea diferă de gândirea pozitivistă úi modernistă. Ea
Acum că am discutat despre natura slab definită a sustenabilităĠii úi avantajele de a accepta o încorporează noĠiuni despre posibilitatea existenĠei umane finite úi, în acelaúi timp, are
abordare mai participativă, democratică, pluralistă úi emancipativă a educaĠiei úi sustenabilităĠii, încredere în creativitatea umană.
putem să subliniem mai bine câteva implicaĠii posibile ale integrării sustenabilităĠii în învăĠământul (5) Nu există un remediu universal pentru reconstrucĠia programatică. Includerea unor
superior. În prezentarea acestora vom folosi úapte lecĠii învăĠate de la un proiect anterior care viza aspecte ale sustenabilităĠii în programele academice depinde foarte mult de cultură. De
integrarea sustenabilităĠii în învăĠământul superior (van den Bor et al., 2000): asemenea, este strâns legată de istoria academică úi de tradiĠia curriculară a instituĠiei
(1) Integrarea sustenabilităĠii presupune o regândire a misiunilor instituĠionale. Integrarea respective. Prin urmare, nu există o soluĠie magică pentru reforma curriculară. Unele
sustenabilităĠii nu va conduce niciodată la ceva nou dacă instituĠia nu este pregătită să îúi instituĠii vor alege să sporească grila de programe, altele vor opta pentru o abordare mai
regândească misiunea academică (vezi Filho, 1999). Această dezbatere asupra misiunii ar revoluĠionară. Decizia despre abordarea cea mai de dorit în ceea ce priveúte reforma depinde
trebui să implice toate grupurile de actori din universitate. Ar trebui să conducă la de timp úi spaĠiu úi poate fi luată în cadrul unui proces deschis úi comunicativ în care toate
reformularea scopurilor úi obiectivelor învăĠământului úi ale programelor de cercetare úi să grupurile de actori joacă propriul lor rol.
rezulte într-o strategie acceptată unanim la nivelurile macro-, mezo- úi micro-. Doar atunci (6) Sustenabilitatea în realizarea programului necesită o reorientare didactică serioasă.
expunerile despre misiuni pot deveni mai mult decât instrumentele relaĠiilor publice. Pornind de la seminarul Ġinut în Cracovia în anul 2000, asupra integrării sustenabilităĠii în
(2) Nu merită să luam în considerare definiĠiile vagi. Natura ambivalentă a noĠiunii de învăĠământul (agricol) superior (Wagner úi Dobrowolski, 2000) pot fi sintetizate următoarele
sustenabilitate poate constitui un impediment conceptual major pentru cei care doresc să cerinĠe (toate relevând nevoia unei reorientări didactice):
lucreze cu noĠiuni clar definite: „Spune-mi ce înseamnă úi îl predau!” Trebuie totuúi să ne Sustenabilitatea necesită o accentuare a competenĠelor úi a îndemânărilor superioare
dam seama că această ambiguitate are o enormă capacitate de investigare úi euristică dacă de gândire;
este folosită sistematic úi sistemic ca punct de plecare sau dispozitiv operaĠional de a Sustenabilitatea necesită o apreciere iniĠială a principiilor holistice, a înĠelegerii
schimba păreri úi idei. Aceste discuĠii continue pot genera ipoteze productive pentru sistemului de gândire critică, úi a competenĠelor sistemice practice;
formularea concretă a curriculumului, programelor de studii, conĠinutului cursurilor úi Sustenabilitatea necesită un debut timpuriu, ex. cu mult înainte ca studenĠii să se
aranjamentelor didactice. Sustenabilitatea are multe aspecte úi caracteristici care sporesc înscrie la universitate (de la grădiniĠă până în liceu);
enorm potenĠialul său educaĠional dintr-o perspectiva mai emancipativă. Aceste aspecte Sustenabiliatea necesită reflectarea critică a celui care predă asupra modului în care o
includ: face;
 Sustenabilitatea necesită dedicare úi acceptarea unor responsabilităĠi;

13 14

 Sustenabilitatea necesită împuternicirea studenĠilor prin a le permite să lucreze la chiar ne-educaĠionale. Aúa cum susĠin Walker et al., impregnarea sustenabilităĠii în funcĠiile unei
rezolvarea unor probleme reale pe care tot ei le-au identificat; universităĠi oferă potenĠialul pentru ca instituĠia să contribuie substanĠial la îmbunătăĠirea mediului.
 Sustenabilitatea necesită acceptarea úi respectarea diferenĠelor; Faptul că sustenabilitatea este un termen slab definit oferă universităĠilor posibilitatea de a-l modela
 Sustenabilitatea necesită curaj („să îndrăzneúti să fii diferit”); úi de a dezvolta noi moduri de gândire despre această noĠiune. Sustenabilitatea oferă colegiilor úi
 Sustenabilitatea necesită creativitate, din moment ce nu există o reĠetă anume. universităĠilor posibilitatea de a pune în balanĠă valorile lor esenĠiale, practicile, pedagogiile lor
Aspectele de integrare a sustenabilităĠii nu pot fi realizate fără a ne gândi foarte critic la tradiĠionale, felul în care programează procesul de învăĠare pentru student, modul în care văd
restructurarea strategiilor didactice. Această reorientare presupune oportunităĠi ample pentru ca resursele úi în care le alocă, precum úi relaĠiile lor cu întreaga comunitate.
membrii personalului úi studenĠii să se implice în noile metode de predare úi învăĠare. Pentru ca Când Rachel Carson a scris Silent Spring, nimeni nu auzise de ecologia profundă. Când
acest lucru să se întâmple, ei trebuie să aibă posibilitatea de a reînvăĠa felul de a preda úi de a învăĠa Naess a consacrat termenul de ecologie profundă, nimeni nu auzise de dezvoltare
úi de a regândi úi remodela relaĠiile lor mutuale. Aceste strategii didactice noi presupun orientarea în durabilă/sustenabilă. Când dezvoltarea durabilă a devenit populară (Comisia Mondială pentru
caz de probleme, învăĠarea experimentală úi învăĠarea continuă. Următoarele schimbări în orientarea Mediu úi Dezvoltare, 1987), eco-feminismul era încă la începuturi. Cu alte cuvinte, nu útim unde
educaĠională par juste in acest sens: vom merge mai departe. ÎnvăĠământul superior are înainte de toate misiunea de a crea posibilităĠi, úi
 De la învăĠarea epuizantă la învăĠarea prin descoperire úi rezolvarea creativă de probleme; nu de a defini sau prescrie viitorul studenĠilor noútri. Aceste posibilităĠi apar atunci când
 De la organizarea centrată pe profesor la cea centrată pe student; universităĠile promovează observarea, evaluarea úi analiza noilor idei, úi contribuĠia creativă la
 De la învăĠarea individuală la cea prin cooperare; dezvoltarea lor. Văzută ca atare, sustenibilitatea ar trebui considerată numai una dintre multe pietre
de temelie.
 De la învăĠarea dominata de teorie la învăĠarea bazată pe practică;
 De la acumularea propriu-zisă de cunoútinĠe la orientarea către aspectele problematice;
1.7. Ce înseamnă universitate sustenabilă
 De la învăĠarea orientată pe conĠinut la cea reglementată de fiecare individ în parte;
 De la învăĠarea instituĠională asistata de cadre didactice la învăĠarea cu úi de la străini; O încercare importantă de a defini ce înseamnă „universitate sustenabilă” a fost făcută în
 De la învăĠarea cognitivă de nivel scăzut la o învăĠare cognitivă de nivel ridicat; 1990, prin DeclaraĠia de la Talloires. Jean Mayer, preúedinte al Tufts a convocat 22 de capi de
 De la accentuarea exclusivă a obiectivelor cognitive la accentuarea obiectivelor afective úi universităĠi în Talloires, FranĠa pentru ca aceútia să-úi poată exprima temerile cu privire la starea
legate de îndemânări. lumii úi să creeze/elaboreze un document unde să identifice acĠiunile cheie pe care universităĠile
(7) Sustenabilitatea nu este „sfântă”. Sustenabilitatea este folositoare în special când este trebuie să le facă în vederea creării unui viitor sustenabil. Identificând atât deficitul de specialiúti în
privită ca piatra fundamentală a învăĠământului care, de-a lungul timpului poate deveni managementul ambiental/mediului înconjurător úi în domeniile înrudite acestuia, cât úi lipsa de
demodată sau poate fi înlocuită de altă metoda euristică. Când devine un principiu de înĠelegere a profesioniútilor din toate domeniile, a urmărilor acĠiunilor lor asupra mediului úi
organizare sau un final predeterminat al educaĠiei poate la fel de bine să înăbuúe creativitatea sănătăĠii publice, reuniunea ante-menĠionată a definit rolul universităĠii astfel: „UniversităĠile educă
sau să împiedice gândirea critică sau, chiar mai rău, să devina ne-educaĠională. majoritatea indivizilor responsabili cu dezvoltarea úi organizarea instituĠiilor sociale. Din acest
motiv universităĠile au imensa responsabilitate de a spori conútientizarea, cunoaúterea, dezvoltarea
Accentuarea sustenabilităĠii oferă oportunitatea de a avea acces la un proces de învăĠare tehnologiilor úi instrumentelor necesare creării unui viitor ambiental sustenabil” (Raportul úi
superior (dezvoltare epistemică) úi la noi căi de cunoaútere (provocarea paradigmatică), tocmai DeclaraĠia ConferinĠei PreúedinĠilor, 1990).
pentru că noĠiunea este atât de „alunecoasă”/ambiguă úi deschisă mai multor interpretări, fiind astfel Următoarele pasaje din DeclaraĠia de la Talloires descriu aspectele esenĠiale ale viziunii
úi complexă (implicând aspecte etice, morale, estetice úi spirituale, pe lângă cele mai convenĠionale rectorilor asupra sustenabilităĠii prin învăĠământ superior :
– tehnice, economice, sociale úi culturale). Cu alte cuvinte, încercările serioase de a integra „Noi, rectorii mai multor universităĠi din întreaga lume, suntem profund preocupaĠi de
sustenabilitatea în învăĠământul superior îi conduc pe academicieni în lumi pedagogice cu totul noi amploarea úi viteza fără precedent a poluării mediului înconjurător, a degradării úi epuizării
– experimentale, epistemice úi sistemice – care, la rândul lor îi duc în alte noi lumi de învăĠare úi, resurselor naturale. Poluarea, deúeurile toxice úi subĠierea stratului de ozon ameninĠă
desigur, cercetare (Bawden si Wals, 2000). Privită ca atare, sustenabilitatea este un preludiu al supravieĠuirea speciei umane úi a altor câteva mii de specii de vieĠuitoare, integritatea úi
epistemologiei, ontologiei úi eticii, úi poate într-adevăr să fie educaĠională. biodiversitatea pământului, securitatea naĠiunilor úi moútenirea generaĠiilor viitoare.
Un obiectiv important îl constituie úi cel legat de crearea unor standarde pentru sustenabilitate Noi suntem de părere că se impun acĠiuni urgente, de contracarare a acestor probleme
în învăĠământul superior. Procesul de căutare, mai degrabă decât de stabilire, a unor standarde fundamentale úi de inversare a evoluĠiei actuale a stării lucrurilor. Rectorii universitari
pentru educaĠia pentru sustenabilitate, dintr-un punct de vedere emancipativ, înseamnă mai presus trebuie să fie firul conductor prin intermediul căruia instituĠiile lor să răspundă acestor
de toate, crearea de spaĠiu. SpaĠiu pentru căi alternative de dezvoltare. SpaĠiu pentru noi moduri de provocări urgente.
gândire, valorificare úi acĠionare. SpaĠiu pentru participare influenĠată minimal de relaĠiile de putere. Prin urmare, noi am convenit să punem în practică următoarele demersuri:
SpaĠiu pentru pluralism, diversitate úi perspective minoritare. SpaĠiu pentru o înĠelegere profundă, Încurajarea tuturor universităĠilor în vederea educării, cercetării, formulării de
dar úi pentru disensiune respectată. ùi, în sfârúit, spaĠiu pentru diferenĠe contextuale, úi spaĠiu pentru politici úi schimbului de informaĠii pe probleme de populaĠie, mediu úi dezvoltare,
a permite lumii studentului să pătrundă în procesul educaĠional (vezi si Wals et al., 1999). Dacă, pe pentru crearea unui viitor sustenabil.
de alta parte, există standarde cu care se pot face comparaĠii, care pot prescrie, evalua úi analiza, Stabilirea de programe care să genereze expertiză în managementul ambiental, în
atunci este nevoie de definirea clară a unor termeni ca sustenabilitatea, practica sustenabilă/durabilă, dezvoltarea economică sustenabilă, în chestiunile legate de populaĠie úi în alte
viitor sustenabil, úi a căii de a ajunge acolo. Dacă standardele sunt puse pentru a încuraja excelenĠa, domenii înrudite, pentru ca toĠi absolvenĠii universităĠilor să fie conútienĠi de
diversitatea, autodeterminarea úi deschiderea către viitor, atunci căutarea unor definiĠii universale problemele de mediu úi astfel niúte cetăĠeni responsabili.
pentru sustenabilitate, a condiĠiilor necesare pentru sustenabilitate, a unor cunoútinĠe esenĠiale
despre sustenabilitate úi prescrierea unor modele de viitor sustenabil/durabil, devin de nedorit úi

15 16
 Exemplificarea responsabilităĠii cu privire la mediu prin demararea de programe de 2. Colegiul sau universitatea va încorpora în mod corespunzător conceptele
conservare a resurselor, de reciclare úi de reducere a deúeurilor în cadrul sustenabilităĠii în toate disciplinele academice, artele liberale úi educaĠia profesională, cât úi
universităĠilor (ULSF, 1990). în cercetarea academică úi studenĠească. De asemenea, cunoaúterea temeinică a disciplinelor
de bază úi deprinderile de gândire sunt esenĠiale în urmarea unui viitor sustenabil. InstituĠiile
DeclaraĠia de la Talloires a fost semnată de peste 265 de rectori úi vice-rectori de la angajate în sustenabilitate oferă cu preponderenĠă în programa analitică anumite materii,
universităĠi din peste 40 de Ġări de pe cinci continente. Acest lucru sugerează o recunoaútere din ce cum ar fi: Globalizare úi dezvoltare sustenabilă; Filosofie ambientală/de mediu; Cunoaúterea
în ce mai mare a faptului că cercetarea academică, educarea úi programa universitară trebuie să se naturii; Etica pământului úi agricultura sustenabilă; ProducĠia úi consumul sustenabil úi
aplece asupra provocării reprezentate de sustenabilitate. Fără îndoială că semnarea DeclaraĠiei de la multe altele.
Talloires a constituit, la timpul respectiv, un act simbolic pentru o parte din instituĠii. Pentru altele 3. O turnură majoră de la paradigma academică curentă constă în reflectarea conútientă
în schimb, documentul reprezintă încă un stimul úi un cadru de progres susĠinut în vederea realizării asupra rolului instituĠiei în sistemele sale sociale úi ecologice. StudenĠilor li se predau
sustenabilităĠii. valorile úi practicile instituĠionale în contextul deja amintit. De exemplu toĠi studenĠii vor
Promovarea sustenabilităĠii în învăĠământul superior depinde în mare măsură de angajarea înĠelege :
activă a responsabililor pe diferitele discipline în promovarea atenĠiei la problemele ecologice úi a a. funcĠionarea campusului în ecosistem (de ex. cum se procură alimentele, apa, energia,
practicilor sustenabilităĠii ca obiective centrale úi ca principală misiune a domeniilor lor de unde se colectează deúeurile úi gunoaiele) úi contribuĠia sa la o economie sustenabilă.
activitate (de ex. atunci când persoane cu acelaúi statut în cadrul instituĠiei trec în revistă criteriile b. modul în care instituĠia îúi priveúte úi îĠi tratează angajaĠii (studenĠi, corp didactic,
necesare redactării articolelor jurnalistice sau în selectarea Ġelurilor úi organizării asociaĠiilor implicarea facultăĠilor în procesul decizional, statutul úi beneficiile de care se bucură etc.).
profesionale). c. valorile de bază úi cele mai importante implicaĠii ale lor, aúa cum sunt prezentate în
Din fericire, mulĠi dintre ei s-au angajat să-úi revizuiască materiile pe care le predau, atât la conĠinutul úi metodologia disciplinelor academice.
nivel naĠional, cât úi la nivel local (de campus). Membri din diferite asociaĠii profesionale au pus 4. Din moment ce predarea úi cercetarea sunt scopurile fundamentale ale instituĠiilor
bazele grupurilor de interes special, diviziilor sau sectoarelor axate pe probleme de mediu úi academice, cunoaúterea sustenabilităĠii este o preocupare esenĠială pentru angajare,
sustenabilitate. De exemplu, Institutul American al ArhitecĠilor pune la dispoziĠia profesorilor un permanenĠă în funcĠie úi promovare. InstituĠiile trebuie să:
program de educaĠie ecologică intitulat „ÎnvăĠarea după Model”. Atât AsociaĠia Americană pentru a. recompenseze contribuĠia membrilor facultăĠilor în promovarea sustenabilităĠii la
Sistematizare cât úi AsociaĠia Americană pentru Management au format grupuri de interes special. nivel didactic sau al activităĠilor de campus úi comunitate.
Academia Americană de Religie dispune de două secĠii – una de ecologie úi una de religie. Apar úi b. asigure importante oportunităĠi de dezvoltare a fenomenului sustenabilităĠii în
jurnalele de specialitate, ca de exemplu Jurnalul Studiilor Interdisciplinare în Literatură úi Mediu. predare úi cercetate, atât pentru personalul didactic cât úi pentru facultăĠi.
PublicaĠia ante-menĠionată oferă un forum pentru dezbaterea critică a operelor literare úi a 5. InstituĠia are o „amprentă ecologică”. În procesele de producĠie úi consum instituĠia
expunerilor scenice construite în jurul subiectelor legate de mediu, printre care teoria ecologică, urmează practicile úi politicile sustenabilităĠii: de exemplu se folosesc practicile de reducere
concepĠiile legate de natură úi imortalizarea lor în tablouri, dihotomia om – natură, úi alte asemenea a consumului de CO2 úi dispozitivele de control al emisiilor poluante; tehnicile de
preocupări (Clugston, 1995). construcĠie úi renovare sustenabilă; practicile de conservare a energiei; programele de
achiziĠionare a produselor locale; se achiziĠionează úi se investeúte în produse sigure pentru
1.8. Limitele critice ale sustenabilităĠii în învăĠământul superior mediu úi societate úi multe altele. În plus, toate aceste practici operaĠionale sunt integrate
activităĠilor educaĠionale úi scolastice.
Cum ar arăta o instituĠie de învăĠământ superior – colegiu sau universitate – sustenabilă ? 6. Să ofere studenĠilor din campus sprijin instituĠional úi servicii care să evidenĠieze
O instituĠie academică dedicată realizării sustenabilităĠii úi-ar ajuta studenĠii să înĠeleagă anumite practici, cum ar fi:
originea degradării ambientului úi i-ar motiva să descopere practici sustenabile ambiental/ecologic, a. noi orientări, burse, stagii úi o nouă consiliere legată de posibilitatea găsirii unui loc
învăĠându-i în acelaúi timp despre originea nedreptăĠii contemporane, în contrapondere cu ceea ce se de muncă în serviciul comunităĠii, în sustenabilitate úi/sau justiĠie;
vrea a fi dreptatea úi natura umană în teorie. b. un Consiliu sau Departament pe probleme de mediu úi sustenabilitate, un serviciu de
Chiar dacă modul în care instituĠiile úi programele academice definesc úi abordează Coordonare ambientală úi un responsabil pe probleme ecologice.
sustenabilitatea nu este uniform, ne-am aútepta, la nivelul limitelor esenĠiale ale vieĠii academice, la c. bilanĠuri ambientale realizate periodic.
evidenĠierea unei reale implicări în crearea unui viitor sutenabil (ex: în declaraĠiile scrise referitoare d. festivităĠi publice de anvergură, cu studenĠii úi cadrele didactice, pe tema
la misiunea úi scopul instituĠiei; în programele academice; în practicile energetice úi de consum; în sustenabilităĠii în campus (ca de exemplu cursuri, conferinĠe, celebrarea Zilei Pământului
mobilizarea resurselor disponibile; în dezvoltarea programului de angajare la nivelul fiecărei etc.).
facultăĠi etc.). Proiectul Indicatorilor SustenabilităĠii, iniĠiat de ULSF úi care este încă în curs de 7. InstituĠia să se implice în mobilizarea úi formarea de parteneriate, locale úi globale,
desfăúurare, a scos la lumină un set de direcĠii úi activităĠi regăsite în colegiile úi universităĠile pe în vederea sporirii sustenabilităĠii. Colegiul sau universitatea trebuie să sprijine comunităĠile
deplin angajate în sustenabilitate. Cu toate că abordările de „înverzire” a educaĠiei superioare sustenabile din regiune úi să aibă relaĠii cu firmele locale ce folosesc practici sustenabile.
variază considerabil, instituĠia în sine trebuie să implementeze tactici în următoarele 7 domenii, InstituĠia va căuta să coopereze pe plan internaĠional pentru rezolvarea problemelor globale
pentru a putea spune că se află în fruntea celor ce păúesc în direcĠia sustenabilităĠii : de eco-justiĠie úi sustenabilitate, realizând printre altele conferinĠe úi programe de schimb
1. DeclaraĠiile scrise cu privire la scopul úi misiunea instituĠiei cu tot cu diferitele sale inter-studenĠi / inter-facultăĠi.
unităĠi exprimă filosofia úi angajamentul acesteia. Descrierea obiectivelor de învăĠare úi Lista de faĠă este o versiune pe scurt a întrebărilor conĠinute în Chestionarul Evaluării
materialele de informare a publicului ale diverselor úcoli, catedre, programe sau servicii ar SustenabilităĠii al ULSF, 1999.
exprima deci o grijă profundă úi explicită în ceea ce priveúte sustenabilitatea.

17 18

1.9. CondiĠiile esenĠiale care determină succesul iniĠiativelor de sustenabilitate

Succesul iniĠiativelor de sustenabilitate este unul variabil. În cazul anumitor instituĠii


iniĠiativele aparent puternice úi cu orizont larg au dispărut. În altele s-au aplicat programe
academice úi politici operaĠionale importante. Factori diverúi determină succesul iniĠiativelor de
sustenabilitate în colegii úi universităĠi. Mai jos sunt enumerate 7 condiĠii esenĠiale.
1. Cum sunt „campionii” iniĠiativelor de sustenabilitate percepuĠi de alte persoane din
interiorul instituĠiei? Au oare ei credibilitatea úi personalitatea necesară asemenea
iniĠiative sau nu sunt decât simpli actori instituĠionali marginali nemulĠumiĠi care îúi
promovează propriile interese mărunte? Persistă ei în faĠa opoziĠiei, prin adaptabilitate
úi graĠie, sau cedează ori devine frustrat?
2. Se bucură iniĠiativele de aprobarea principalilor lideri administrativi ai instituĠiei?
Angajamentul înspre sustenabilitate este sprijinit de rector sau prorector (de ex. prin
semnarea DeclaraĠiei de la Talloires), sau de alte persoană cu influenĠă úi de nivel înalt
(ca managerii executivi spre exemplu)?
3. Cine beneficiază de pe urma iniĠiativelor? Ce catedre úi programe vor fi în opinia
corpului administrativ al facultăĠilor întărite de aceste iniĠiative úi care vor fi
ameninĠate? Dacă vor fi percepute ca lucruri impuse de un anumit grup de interese
care pretinde ca întreaga facultate să se ocupe cu „útiinĠele naturiste” sau să adopte un
nou stil de contra-cultură ori o nouă atitudine „corectă politic”, atunci au eúuat din
start. În schimb, dacă promit să dea putere úi să întărească multe dintre programe,
atunci se va găsi sprijin pentru ele.
4. Se potriveúte oare iniĠiativa cu etosul instituĠiei, cu istoria úi cu a sa cultură
organizaĠională? Fiecare colegiu úi universitate are o poveste proprie prin care se
autodescrie úi prin care descrie „niúa” pe care o umple în ecologia învăĠământului
superior. Cum se pliază iniĠiativa pe identitatea instituĠiei?
5. Necesită iniĠiativa implicarea comunităĠii colegiului sau a facultăĠii? Se face
destulă publicitate (prin evenimente de atragere a atenĠiei publicului, comunicate
de presă, articole, etc.) noilor politici úi iniĠiative? Se fac cunoscute în mod regulat
progresele, succesele úi eúecurile înregistrate? Sunt puse la dispoziĠie acele
informaĠii care să asigure responsabilitatea celor ce dirijează sau implementează
iniĠiativa? În final, poate eventual întreaga comunitate úcolară să critice programele
de sustenabilitate actuale úi să stabilească alĠi paúi ce ar trebui urmaĠi?
6. Este iniĠiativa legală academic? Este ea percepută ca fiind înrădăcinată într-un
ansamblu de cunoútinĠe acceptat ca teorie scolastică sigură? Dispune ea de rigoare
úi validitate academică? Dacă nu dispune de acest sine qua non al credibilităĠii
academice, va fi respinsă.
7. Cu cât succes atrage iniĠiativa în cauză resursele necesare (ex: burse úi contracte,
finanĠare de la stat, interes din partea studenĠilor, recunoaútere úi sprijin din partea
actorilor importanĠi cum sunt mass-media sau mandatarii acestora úi liderii
regionali, naĠionali úi internaĠionali)? Conduce iniĠiativa la economii financiare în
timp (de exemplu la conservarea energiei).

19 20
2. Planificarea úi gestionarea mediului în care îúi desfăúoară activitatea o strategice, stabilind Ġeluri úi obiective pe termen lung úi stabilind structura úi contextul pentru
universitate sustenabilă respectiva problemă. Nivelul tactic se concentrează pe crearea de platforme úi coaliĠii úi negocieri
implicând instituĠiile úi structurile existente úi transformându-le pentru a duce mai departe scopurile
Problemele de sustenabilitate cu care se confruntă societatea umană sunt din ce în ce mai strategice mai importante. În cele din urmă, nivelul operaĠional se concentrează pe construirea úi
presante, pe măsură ce schimbările din diverse domenii sunt tot mai accelerate. Datorită nevoii implementarea de proiecte, axându-se pe variaĠie si flexibilitate (Loorbach and Kemp, 2005).
urgente de a face faĠă provocărilor privind sustenabilitatea, prin diferite moduri úi mijloace, apar Aceste nivele diferite interacĠionează, se consolidează úi reapar pe parcursul întregului proces de
diverse oportunităĠi pentru diferiĠi agenĠi úi instituĠii ale societăĠii de a interacĠiona în noi feluri. inovaĠie. ùi atât actorii, cât úi instituĠiile sunt considerate a fi răspunzătoare de schimbare sau agenĠi
InstituĠiile de învăĠământ superior au un potenĠial deosebit de ridicat în societate de a facilita reacĠii care influenĠează schimbarea (Kemp et al., 2007). Autorul susĠine faptul că rolul instituĠiilor de
sociale la numeroasele provocări de sustenabilitate cu care comunităĠi din întreaga lume se învăĠământ superior prin intermediul tuturor activităĠilor lor, inclusiv cea de predare, cercetare úi
confruntă. implicare socială extinsă, nu a fost până în acest moment investigat în mod explicit în cadrul
Pentru a demonstra importanĠa acestor probleme esenĠiale, vom face apel la exemple de literaturii privind managementul tranziĠiei. Cu toate acestea, dată fiind importanĠa învăĠământului
provocări úi de oportunităĠi din diferite regiuni. Scopul prezentării acestora este de a facilita superior în societate úi potenĠialul învăĠării mutuale (Scholz et al., 2000) învăĠământul superior are
transformarea socială în ceea ce priveúte dezvoltarea úi aúteptările instituĠiilor de învăĠământ potenĠialul unic de a cataliza úi/sau accelera o tranziĠie a societăĠii spre sustenabilitate.
superior cu scopul asumării unui angajament social mai declarat/hotărât privind provocările fără Dată fiind diversitatea activităĠilor care sunt asociate cu instituĠiile de învăĠământ superior,
precedent asociate unor rapide transformări ale mediului înconjurător úi complexităĠii sociale tot există numeroase mecanisme pentru ca acestea să contribuie la transformarea socială úi la tranziĠia
mai mari. sustenabilă. ÎnvăĠământul superior poate, úi pe alocuri o face, contribui la transformarea socială spre
sustenabilitate la toate cele trei nivele - strategic, tactic úi operaĠional. La nivel strategic,
2.1. Transformări úi provocări sociale, tehnice úi de mediu învăĠământul superior poate fi implicat în definirea úi dezvoltarea unei viziuni strategice a societăĠii
úi la stabilirea Ġelurilor pe termen lung. La nivel tactic, instituĠiile de învăĠământ superior pot susĠine
Provocările de sustenabilitate cu care se confruntă în prezent societatea umană au la origine úi facilita coaliĠii úi cooperarea între actorii strategici (Scholz et al., 2006). La nivel operaĠional,
úi pot fi relaĠionate cu trei categorii de transformări úi provocări: învăĠământul superior poate implementa schimbarea prin intermediul curriculum-ului, cercetării,
(1) schimbările mediului înconjurător; operaĠiilor proprii din campus úi prin intermediul învăĠării mutuale coordonate cu problemele
(2) transformările sociale; specific sociale. (Filho, 2000; Scholz et al., 2000).
(3) progresul tehnologic.
2.3. InstituĠiile din învăĠământul superior în tranziĠia spre dezvoltarea sustenabilă
2.2. TranziĠia spre sustenabilitate
InstituĠiile de învăĠământ superior deĠin o poziĠie unică în societate. InstituĠiile de
Datorită faptului că termenul „sustenabilitate” permite o anumită flexibilitate de sens úi învăĠământ superior reprezintă spaĠii de o importanĠă deosebită datorită producerii, răspândirii úi
utilizare, au fost propuse diferite interpretări úi definiĠii ale cuvântului de către diferiĠi indivizi úi diseminării de cunoútinĠe. Pe lângă aceste asocieri convenĠionale dintre universităĠi úi cunoútinĠe,
instituĠii (Laws et al., 2004; Marshall and Toffel, 2005; Martens, 2006), o dimensiune comună a instituĠiile din învăĠământul superior au potenĠialul unic de a încuraja sinteza úi integrarea diferitelor
definiĠiilor cuvântului fiind legată de noĠiunea de timp. Sustenabilitatea conĠine un scop inerent de a tipuri de cunoútinĠe úi de a amplifica aplicarea cunoútinĠelor în scopul schimbării sociale.
fi capabil de a persista, susĠine úi rezista. Pentru a mări capacitatea socială de a persista úi rezista la În ceea ce priveúte o tranziĠie socială spre sustenabilitate, rolul principal al instituĠiilor de
transformările sociale care au loc în acest moment, sunt esenĠiale dezvoltarea, întreĠinerea úi învăĠământ superior poate fi considerat în două feluri: universităĠile pot fi percepute ca instituĠii care
exploatarea unor noi abordări úi mecanisme pentru viaĠa omului pe pământ. Este necesară o tranziĠie necesită să fie schimbate sau pot fi percepute ca un potenĠial agent de schimbare. DistincĠia dintre
spre o nouă cale pentru practici úi stiluri de viaĠă mai sustenabile. O astfel de tranziĠie este complexă aceste două percepĠii privind rolul învăĠământului superior este esenĠială úi este luată în considerare
(Ravetz, 2006) úi necesită schimbări la nivelul întregii societăĠi în ceea ce priveúte priorităĠile úi prea puĠin. Multe opinii privind sustenabilitatea în învăĠământul superior recunosc prima dintre
perspectivele (Kates, 1995). Este un lucru cunoscut faptul că abordarea unor astfel de schimbări aceste două perspective, a doua, care se axează pe potenĠialul învăĠământului superior însuúi ca
reprezintă un demers continuu care se loveúte de „probleme greúit definite” úi lucruri nesigure agent de schimbare, primind mai puĠină atenĠie. În timp ce Ferrer-Balas et al. (2008) úi Svanström et
(Laws et al., 2004). al. (2008) pun accentul pe prima dintre aceste două perspective, discutând cum învăĠământul
În întâmpinarea necesităĠii de tranziĠie spre sustenabilitate, literatura nou apărută privind superior se poate schimba în interior, Stephens, Jennie C., Maria E. Hernandez, Amanda C.
managementul tranziĠiei conferă o structură utilă pentru examinarea transformărilor la scară largă Graham, Roland W. Scholz (2008) explorează potenĠialul instituĠiilor din învăĠământul superior ca
ale regimurilor de guvernare în răspuns la problemele complexe, persistente, regăsite la mai multe agent de schimbare în societate, explorând cum învăĠământul superior poate facilita schimbarea în
nivele ale societăĠii. Managementul tranziĠiei încearcă în mod explicit să cântărească úi să integreze exteriorul instituĠiilor lor.
importanĠa scopurilor pe termen lung úi natura esenĠială a nevoilor pe termen scurt (Kemp et al., Diferitele perspective úi aúteptări privind rolul, valoarea úi potenĠialul universităĠii în
1998; Rotmans et al., 2001; Kemp and Loorbach, 2003; Loorbach and Kemp, 2005). Având societate au dat naútere la numeroase percepĠii privind oportunităĠile universităĠii de a deveni agent
originea în teoria sistemelor adaptive complexe, managementul tranziĠiei se axează pe de schimbare în tranziĠia spre sustenabilitate. Deúi aceste percepĠii sunt diferite de la o cultură la
complexitatea tranziĠiei úi recunoaúte interacĠiunile, interdependenĠele úi feedbackul între diferiĠii alta, există patru categorii generale privind percepĠia despre cum instituĠiile de învăĠământ superior
actori, tehnologii, infrastructuri, instituĠii úi sisteme de guvernământ (Kemp and Loorbach, 2003). ar putea contribui la tranziĠia societăĠii spre sustenabilitate.
Cadrul managementului tranziĠiei specifică trei nivele diferite de explorare a tranziĠiei în În primul rând, învăĠământul superior poate da naútere unor practici sustenabile pentru
cadrul unui context evolutiv: strategic, tactic úi operaĠional, fiecare dintre acestea implicând politici societate; această opinie se bazează pe premisa că comportamentul sustenabil ar trebui să pornească
úi actori diferiĠi (Loorbach and Kemp, 2005). Nivelul strategic se axează pe activităĠile de la înalt de la instituĠii, prin promovarea unor practici sustenabile în cadrul campusului, prin predarea
nivel, ale liderilor (guvernare, afaceri, structuri non profit) care se implică în preconizări úi discuĠii metodelor prin care societatea poate maximiza comportamentul sustenabil. În al doilea rând,

21 22

învăĠământul superior îi învaĠă pe studenĠi aptitudinile de a integra, sintetiza úi analiza sistemele úi sunt prea ample sau complexe pentru a fi luate în considerare separat de către o singură disciplină
aptitudinile de a face faĠă unor probleme complexe, necesare pentru a răspunde la problemele de sau profesie (Klein and Newell, 1997).
sustenabilitate. În al treilea rând, învăĠământul superior poate realiza o cercetare utilă, bazată pe ùi în final, a patra categorie se referă la potenĠialul instituĠiilor învăĠământului superior de a
problemele lumii reale, care are ca Ġel soluĠii la problemele urgente privind sustenabilitatea cu care se integra în úi a influenĠa restul societăĠii prin amplificarea deschiderii, implicării úi interacĠiunilor
se confruntă societatea. În cele din urmă, învăĠământul superior poate promova úi întări între facultate, angajaĠi úi studenĠii care sunt în mod oficial afiliaĠi instituĠiei. În acest context,
interacĠiunea între indivizi úi instituĠii atât în cadrul cât úi în afara învăĠământului, pentru a reafirma mecanismele posibile pentru legături mai strânse sunt variate, dar includ, de exemplu, implicarea în
poziĠia universităĠilor ca agenĠi transdisciplinari, cu legături strânse cu celelalte instituĠii ale crearea de politici, educaĠia nonformală, dezvoltarea úi planificarea comunitară úi asistenĠa
societăĠii. tehnologică. Această implicare externă este un element fundamental pentru conceptul de
Prima dintre aceste categorii încorporează opinia că universitatea este un microcosmos al transdisciplinaritate, o noĠiune care merge mai departe decât disciplina tradiĠională úi activităĠile
societăĠii care poate încerca abordări inovative spre un management al mediului înconjurător chiar interdisciplinare. Transdisciplinaritatea încorporează în mod explicit procesele, cunoútinĠele úi
în cadrul operaĠiunilor din campus (Ferrer-Balas et al., 2007). În acest sens, instituĠiile din scopurile celor implicaĠi úi organizează procese de învăĠare reciprocă între útiinĠă úi societate
învăĠământul superior au potenĠialul de a influenĠa prin modelarea practicilor sustenabile în interior, (Scholz et al., 2000). Prin urmare, pe lângă interdisciplinaritate, învăĠământul superior are
astfel încât toĠi cei care interacĠionează cu universitatea să recunoască, aprecieze úi înveĠe din potenĠialul de a promova transdisciplinaritatea prin creúterea legăturilor cu alĠi actori decât
acestea úi să încerce chiar să le întreacă. Astfel, practicile úi principiile de sustenabilitate din spatele studenĠii, facultatea sau angajaĠii.
acestor practici sunt transferate partenerilor lor prin intermediul instituĠiei înseúi úi al
comportamentelor sale. (Creighton, 1998; Barlett and Chase, 2004; Mulder, 2004; Rappaport 2.4. Identificarea provocărilor úi oportunităĠilor
andCreighton, 2007; Rappaport, 2008).
A doua categorie are la bază ideea că învăĠământul superior este în primul rând un spaĠiu PotenĠialul învăĠământului superior de a fi un agent de schimbare, accelerând tranziĠia spre
concentrat pe învăĠare, úi că, în acest context, universitatea ar putea, prin intermediul curriculum- sustenabilitate depinde de o serie de factori care includ poziĠia, structura úi organizarea
ului, să promoveze úi să popularizeze sustenabilitatea (Colucci-Gray et al.,2006). Un curriculum învăĠământului superior în cadrul societăĠii úi problemele de sustenabilitate specifice zonei úi
creat să promoveze sustenabilitatea nu numai că necesită o bază de cunoútinĠe tradiĠională, dar, în oportunităĠile de care se bucură o anumită comunitate sau regiune. Datorită diversităĠii problemelor
schimb, necesită un nou set de aptitudini, în principal care se referă la sinteza, integrarea úi privind sustenabilitatea úi a aúteptărilor societăĠii, valorile úi culturile care îúi pun amprenta pe
aprecierea sistemelor complexe. ÎnvăĠământul superior, prin urmare, are potenĠialul de a facilita o învăĠământul superior din diferite comunităĠi úi regiuni din lumea întreagă, cei mai mulĠi autorii
tranziĠie socială prin ajustarea curriculum-ului pentru a încorpora, recompensa úi susĠine aptitudini descriu cinci întrebări specifice care dau naútere la cinci seturi de probleme esenĠiale care au aceeaúi
de sinteză, integrare úi analiză a sistemelor complexe. De exemplu, deúi până acum inginerii au importanĠă pentru abordarea provocărilor úi oportunităĠilor din oricare din contexte. Pentru a
învăĠat cum să construiască un pod, societatea are acum nevoie ca inginerii să útie nu numai cum să demonstra variaĠia acestor probleme esenĠiale în diferite zone, această lucrare include exemple
construiască un pod, ci úi să incorporeze în construirea podului consideraĠii despre ce este de-o parte anecdotice din Argentina, SUA, Suedia, China, Germania úi India, exemple care ilustrează într-un
úi de alta a podului, cine va folosi podul, unde úi de ce úi cum scopul podului s-ar putea schimba în mod comparativ, dar sintetic, importanĠa acestor cinci categorii.
timp. Planificarea strategică úi înĠelegerea infrastructurii sociale din spatele dezvoltării tehnologice, Cele cinci întrebări fac referire la factori care sunt atât interni cât úi externi sistemului de
în această nouă eră, este o parte esenĠială a educaĠiei. Un context social mai larg, pentru înĠelegerea învăĠământ superior, úi oferă o abordare sistematică a problemelor úi oportunităĠilor.
úi interpretarea impactului social sau semnificaĠiei unei tehnologii, descoperiri sau curriculum Cele cinci întrebări sunt legate de:
devine acum esenĠial. Această nevoie de contextualizare încorporează o nouă nevoie de analiză a (1) problemele principale de sustenabilitate din regiune;
sistemelor úi management al complexităĠii úi interconexiunilor, úi schimbă accentul de pe (2) structura de finanĠare úi independenĠa sistemului;
necesitatea de perfecĠiune tehnologică sau limitare disciplinară. (3) organizarea instituĠională;
A treia categorie porneúte de la opinia că învăĠământul superior joacă un rol unic în (4) amploarea proceselor democratice;
societate, în sensul că instituĠiile de învăĠământ superior sunt locuri unde cercetarea bazată pe (5) comunicarea úi interacĠiunea cu societatea.
gândire liberă úi independenĠă úi pe schimb de idei este promovată úi susĠinută. Aceste cinci probleme esenĠiale pot fi explorate în contextul oricărei instituĠii sau sistem de
UniversităĠile sunt în general considerate spaĠii unde se creează, păstrează úi transmit învăĠământ superior din întreaga lume, pentru a evalua potenĠialul úi limitările învăĠământului
cunoútinĠe. Dar dată fiind nevoia urgentă a societăĠii de o tranziĠie spre sustenabilitate, este necesară superior ca agent de schimbare. Răspunzând la aceste întrebări se obĠine o identificare empirică a
o nouă conceptualizare atât a creării cât úi a schimbului de cunoútinĠe. În ceea ce priveúte crearea de caracteristicilor specifice fiecărei zone care poate facilita crearea úi implementarea de noi iniĠiative
cunoútinĠe, sau cercetare, există o nevoie nouă de cercetare inspirată de utilizate, cercetare motivată úi abordări pentru a maximiza potenĠialul educaĠiei superioare de a accelera schimbarea socială spre
în principal de dorinĠă de a face ca schimbarea socială să evolueze pe o direcĠie mai sustenabilă úi sustenabilitate.
nu motivată de scopul convenĠional de a depăúi limitele cunoaúterii úi înĠelegerii, ca activitate
creativă úi uneori chiar centrată pe sine. În ceea ce priveúte schimbul de cunoútinĠe, în această nouă 2.4.1. Problemele principale de sustenabilitate din regiune
eră a provocărilor privind sustenabilitatea, există o nouă necesitate ca studenĠii să înveĠe singuri úi
îmbinând teoria cu practica, úi nu ca ei să înveĠe direct úi în principal de la profesorii lor. O componentă esenĠială a analizării oportunităĠilor úi provocărilor învăĠământului superior
Interconectivitatea úi complexitatea celor mai mari provocări cu care se confruntă societatea ca agent de schimbare pentru sustenabilitate este identificarea problemelor de sustenabilitate
necesită ca indivizii să conlucreze pentru a înĠelege sistemele, astfel încât noĠiunea de simplu specifice regiunii, lucru care include statutul úi rata de evoluĠie a condiĠiilor socio-economice,
„învăĠător” sau profesor ca expert care transmite cunoútinĠe elevilor lui úi-a pierdut din actualitate. tehnologice úi de mediu din regiune. Pletora de transformări sociale care sunt legate de
În acest context, interdisciplinaritatea, activităĠile care includ o fuziune de concepte sau metode din sustenabilitate este largă úi foarte variată de la o cultură la alta, deci identificarea condiĠiilor sociale,
diferite discipline, joacă un rol din ce în ce mai important. Interdisciplinaritatea este necesară în de mediu úi tehnologice specifice fiecărei regiuni este utilă pentru analizarea oportunităĠilor úi
momentul în care trebuie să faci faĠă problemelor complexe ale lumii reale sau problemelor care provocărilor cu care se confruntă învăĠământul superior.

23 24
În ceea ce priveúte condiĠiile sociale dintr-o regiune anume, există câteva dimensiuni care inegalitate alarmantă în distribuire. În zilele noastre, mai mult de 80 la sută din toate resursele
trebuie luate în considerare, incluzând factorii economici printre care se numără venitul per cap de cheltuite pentru cercetare úi învăĠământul superior se găsesc în 30 de Ġări incluse în OrganizaĠia
locuitor, distribuĠia venitului úi structura economică, cât úi factori sociale cum sunt gradul de pentru Cooperare úi Dezvoltare Economică (OECD). Această situaĠie tinde, cu toate acestea, să se
diversitate religioasă, rasială úi economică. În multe locuri din lume, venitul individual scăzut úi schimbe dramatic în decadele viitoare, pe măsură ce numeroase Ġări în curs de dezvoltare
distribuĠia neuniformă a veniturilor accentuează degradarea mediului înconjurător úi limitează înregistrează o creútere aproape exponenĠială a numărului de studenĠi úi de instituĠii de învăĠământ
capacitatea de a trece la metode alternative. În China societatea se luptă cu o dezvoltare economică superior. În urma dezvoltării economice pozitive, China úi India, de exemplu, úi-au mărit investiĠiile
rapidă, inclusiv creúterea fără precedent a producĠiei, consumului úi construcĠiilor. În Argentina, o în învăĠământul superior úi în cercetare (Sörlin, 2006). Odată cu creúterea numărului de studenĠi úi
societate neuniformă în care un număr mare de oameni trăiesc în sărăcie, fără acces la educaĠie sau cu scăderea susĠinerii guvernamentale, numeroase universităĠi nu reuúesc să facă faĠă nevoilor
informaĠie, unde economia este bazată în principal pe agricultură úi exploatarea resurselor naturale educaĠionale ale societăĠilor. În acelaúi timp, cercetarea este concentrată din ce în ce mai mult într-
(minerit, petrol, gaz, defriúări). CondiĠiile sociale úi economice din China, Argentina úi multe alte un număr mai mic de universităĠi úi instituĠii private, creând, astfel un sistem educaĠional cu atât mai
locuri duc úi la un deficit al guvernării politice úi limitează planificarea strategică pe termen lung a stratificat (Braddock, 2002). Acest context financiar este cel care a făcut ca problema
practicilor de sustenabilitate. Există, prin urmare, oportunitatea ca învăĠământul superior, un agent sustenabilităĠii să apară ca un obiectiv politic explicit úi o obligaĠie morală pentru învăĠământul
de schimbare care este îndeosebi de stabil, independent úi cu capacitatea de a gândi pe termen lung, superior (Wright, 2002); atât provocările cât úi oportunităĠile pentru învăĠământul superior de a fi un
să interacĠioneze cu liderii politici úi alĠi actori ai societăĠii pentru a împiedica tendinĠele economice agent de schimbare sunt asociate acestor tendinĠe de finanĠare a acestei ramuri a educaĠiei.
úi politice dominante de a se axa pe condiĠii úi schimbări pe termen scurt. O provocare privind o mai mare susĠinere privată a universităĠilor este faptul că
Atitudinile úi opiniile sociale asociate problemelor de sustenabilitate úi atitudinile úi opiniile învăĠământul superior devine mei dependent úi posibil influenĠabil de interesele private. Acest lucru
sociale asociate învăĠământului superior îúi află, de asemenea, rădăcinile în condiĠiile sociale dintr-o ar putea duce, în anumite circumstanĠe, la scăderea capacităĠii învăĠământului superior de a se
regiune anume. Interpretările culturale ale sustenabilităĠii trebuie să fie identificate (Thaman, 2002) implica independent în probleme sociale cum sunt sustenabilitatea, mai ales în Ġările în care
în special datorită faptului că există diviziuni în cadrul comunităĠii útiinĠifice úi educaĠionale despre posibilităĠile úi implicarea în cercetarea de calitate este limitată. O altă problemă importantă
ce implică „educaĠia pentru sustenabilitate” (Wals and Jickling, 2002; Power, 2006; Maclean and rezultată din privatizarea cercetării în cadrul universităĠii o reprezintă drepturile de proprietate
Ordonez, 2007). intelectuală. Intervin întrebări delicate cu privire la cine este proprietarul descoperirilor generate de
În ceea ce priveúte condiĠiile de mediu înconjurător, deúi provocările principale privind universitatea privată. Cu toate acestea, o dependenĠă accentuată de finanĠarea privată poate fi
mediul înconjurător sunt în general probleme globale, ca de ex. schimbările climatice, accesul la considerată o oportunitate. Când societăĠile private contribuie la iniĠiative educaĠionale din
apă, impactul acestor provocări dominante se manifestă în moduri diferite în locuri diferite. De învăĠământul superior, acestea doresc în general să se implice sau să fie Ġinute la curent despre
exemplu, potenĠialul unei universităĠi din Bangladesh de a facilita schimbarea în bine cu privire la activitatea instituĠiei; acest lucru creează un mecanism direct prin care universităĠile pot influenĠa úi
modificările climatice va fi foarte diferit de potenĠialul unei universităĠi din Japonia sau Statele avea un impact asupra industriei.
Unite de a facilita schimbarea cu privire la impactul modificărilor climatice. În Bangladesh, Un aspect pozitiv al finanĠării universităĠilor în tranziĠia spre sustenabilitate este faptul că
implicarea comunităĠii pentru a dezvolta strategii de adaptare la migraĠiile forĠate datorită creúterii există oportunităĠi pentru fonduri mai mari care să provină din industrie, afaceri úi cooperarea
nivelului mării ar reprezenta o activitate importantă pentru universităĠi. În Japonia sau SUA, sau alte internaĠională úi care sa fie canalizate în învăĠământul superior, lucru care ar putea permite
societăĠi cu producĠie intensă, mari generatoare de dioxid de carbon, cu un consum per cap de depăúirea rolului convenĠional al învăĠământului superior. CorupĠia úi ineficienĠa din unele sisteme
locuitor ridicat, universităĠile au un potenĠial diferit de a facilita schimbări la nivelul societăĠii, prin publice de finanĠare a educaĠiei ar putea fi combătute de sprijinul extern, de abordarea crescândă a
întărirea eforturilor de a face faĠă schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de dioxid de importantelor programe de sustenabilitate, permiĠând învăĠământului superior să se implice în noi
carbon úi promovarea unor politici de mediu, promovarea schimbărilor comportamentale úi moduri, ca agent de schimbare în societate. În unele contexte unde corupĠia este răspândită în
dezvoltarea de tehnologii pentru scăderea emisiilor de dioxid de carbon. sistemul public, universităĠile ar putea avea o mai mare libertate úi susĠinere datorită finanĠării
externe, pentru a-úi menĠine poziĠia ca broker cinstit de analiză úi împărtăúire de informaĠii.
2.4.2. Structura de finanĠare úi independenĠa învăĠământului superior În ceea ce priveúte finanĠarea publică a instituĠiilor din învăĠământul superior, există
numeroase sisteme educaĠionale care se bazează aproape în totalitate pe fonduri publice. Acest lucru
Modul de finanĠare a oricărui sistem sau instituĠie de învăĠământ superior are un impact ar putea fi un impediment în calea schimbării sistemului sau structurii învăĠământului superior.
direct asupra potenĠialului unei universităĠi de a promova sustenabilitatea. TendinĠele globale de Schimbarea unui sistem amplu, birocratic, de educaĠie publică ar putea necesita o cunoaútere în
finanĠare a învăĠământului superior includ o capacitate scăzută a guvernului sau banilor publici de a detaliu a societăĠii úi o acceptare a provocărilor de sustenabilitate cu care se confruntă regiunea, úi
finanĠa cererea crescândă de învăĠământ superior úi o presiune din ce în ce mai mare pentru ca rolul potenĠial pe care universitatea l-ar putea avea în ameliorarea acestor probleme.
universităĠile să obĠină finanĠare exterioară privată. În aproape toate Ġările a existat o creútere Cu ajutorul unor fonduri externe úi programe strategice, universităĠile ar putea promova
accentuată în numărul de studenĠi care se înscriu la universitate; această creútere depăúeúte cunoaúterea problemelor de sustenabilitate din societate prin crearea úi demonstrarea unor viziuni
capacităĠile guvernului de a oferi posibilităĠi destule pentru cei care le solicită (Braddock, 2002; alternative ale unui viitor mai bun úi prin promovarea unei acĠiuni eficiente pentru a veni în
Mendivil, 2002). întâmpinarea problemelor úi a îmbunătăĠi calitatea vieĠii oamenilor. Dacă acest lucru are loc úi este
O tendinĠă generală pentru mecanisme de finanĠare bazate pe piaĠă pentru a susĠine recunoscut de societate, valorile úi aúteptările sociale ale învăĠământul superior se vor schimba. Din
universităĠile poate fi, de asemenea, observată în întreaga lume. Deplasarea accentului de pe perspectiva unui management al tranziĠiei, ne-am putea aútepta ca actorii úi instituĠiile deopotrivă să
instituĠiile publice pe cele private a permis apariĠia unor noi actori úi interesul în educaĠie úi răspundă la schimbare úi să acĠioneze ca agenĠi care aduc schimbarea. Odată ce învăĠământul
cercetare, devansând opinia anterioară potrivit căreia învăĠământul superior úi cercetarea publică superior este văzut ca o instituĠie care are capacitatea de a promova acĠiunea efectivă dintr-o poziĠie
reprezintă numai responsabilitatea guvernului, naĠional sau federal. (Sörlin, 2007). În ceea ce neutră/independentă, promovarea transformărilor interioare din cadrul învăĠământului superior,
priveúte sumele absolute de finanĠare în învăĠământul superior, s-a înregistrat o creútere stabilă la axate pe sustenabilitate, ar deveni mai eficiente.
nivel global a finanĠării în ultimele decenii. În spatele acestor cifre, cu toate acestea, există o

25 26

2.4.3. Organizarea instituĠională O problemă legată de accesibilitatea învăĠământului superior este aceea de „drepturi”, adică
în ce măsură dreptul la educaĠie este o normă naĠională. Este evidentă importanĠa dreptului la
Structura úi organizarea învăĠământului superior din diferite contexte trebuie analizate educaĠie într-o societate sustenabilă. PercepĠia relativă úi practicabilitatea acestei situaĠii în diferitele
pentru a putea evalua provocările úi oportunităĠile de a acĠiona ca agent de schimbare. O provocare culturi úi contexte pot limita impactul potenĠial al învăĠământului superior ca agent de schimbare.
importantă în acest sens este faptul că universităĠile sunt în structura lor tradiĠionale úi O altă componentă a perspectivei democratice care poate oferi informaĠii despre
convenĠionale, deci schimbând aúteptările studenĠilor, ale membrilor facultăĠilor, sau normele úi oportunităĠile învăĠământului superior ca agent de schimbare este cea a transparenĠei úi neutralităĠii.
priorităĠile instituĠionale în ceea ce priveúte implicarea în societate reprezintă o provocare majoră. O Faptul că cercetarea universitară trece prin procesul de „evaluare de către colegi” creează un anumit
altă provocare structurală importantă o reprezintă modul în care majoritatea instituĠiilor de grad de neutralitate. DiferenĠa între independenĠa aparentă úi cea reală poate varia de la o cultură la
învăĠământ superior sunt divizate pe discipline tradiĠionale. Disciplinele úi catedrele sunt adesea alta, úi se poate observa în anumite contexte un anumit grad de subiectivitate în rândul celor din
structuri cu culturi interne specifice, care împiedică sau descurajează interdisciplinaritatea úi sistemul universitar.
limitează implicarea în afara cercului academic convenĠional.
O altă provocare importantă pentru învăĠământul superior ca agent de schimbare o reprezintă 2.4.5. Comunicare úi interacĠiunea cu societatea
metodele de promovare în facultate. In numeroase sisteme de învăĠământ superior actualul sistem de
promovare în facultate recompensează úi susĠine o gamă restrânsă de discipline úi încurajează Un domeniu suplimentar care trebuie luat în considerare în abordarea provocărilor úi
răspândirea de rezultate în principal prin publicarea de articole în jurnalele academice. Sistemul oportunităĠilor pentru învăĠământul superior ca agent de schimbare îl reprezintă contextul cultural úi
academic actual din numeroase Ġări nu recompensează implicarea socială, úi nici nu conferă timp instituĠional asociat comunicării, managementului informaĠional úi interacĠiunii cu societatea. Acest
cercetătorilor academici să interacĠioneze cu persoanele din afara cercurilor academice. Sistemul lucru include mecanismele de comunicare úi răspândire de informaĠii atât la nivel intern, în cadrul
dominant actual nu sprijină colaborările transdisciplinare úi abordările sistemelor integrate úi sistemului educaĠional, cât úi la nivel extern, cu societatea non-academică.
complexe ale cercetării bazate pe utilitate. Deúi există numeroase exemple specifice de instituĠii de
învăĠământ superior care au recunoscut aceste probleme asociate mecanismelor convenĠionale de 2.4.6. AchiziĠii (publice) úi investiĠii pentru dezvoltarea durabilă auniversităĠii
recompensare academică, încă există numeroase impedimente pentru un sistem educaĠional mai
implicat din punct de vedere social. AchiziĠiile universităĠilor trebuie să fie în deplin acord cu valorile promovate de conceptul
În ciuda acestor provocări, există oportunităĠi úi tendinĠe emergente pozitive în structura úi de dezvoltare durabilă. Doar o parte dintre universităĠi acordă atenĠie în mod adecvat activităĠilor
organizarea universităĠii. Unele universităĠi úi-au restructurat complet întregul sistem instituĠional în legate de achiziĠia durabilă. Unele universităĠi afirmă că au o politică de achiziĠie sustenabilă, altele
ultimii ani pentru a încorpora o implicare socială mai mare pentru o tranziĠie sustenabilă. Un includ durabilitatea sau criterii de mediu în procesul lor de cumpărare, iar unele au politici pentru
exemplu important în acest sens este Universitatea de Stat din Arizona (ASU), SUA, unde s-a achiziĠionarea de produse specifice.
fondat în 2007 o úcoală nouă, ùcoala ASU de Sustenabilitate, cu scopul de „a reuni mai multe Exemple de activităĠi în acest sens sunt:
discipline úi profesori pentru a crea úi împărtăúi cunoútinĠe, a instrui o nouă generaĠie de oameni de achiziĠionarea de produse prin activităĠi de comerĠ echitabil pentru magazine,
útiinĠă úi profesioniúti, úi să dezvolte soluĠii practice la unele dintre cele mai urgente probleme de puncte de vânzare, activităĠi de catering úi întâlniri;
mediu, economice úi sociale, de sustenabilitate, în special în modul în care acestea afectează mediul politici de achiziĠie durabilă;
urban”. mobilierul cumpărat nu este lemn de esenĠă tare;
Parteneriatele cu persoanele din lumea neacademică reprezintă o componentă esenĠială a achiziĠionare de la furnizori locali;
acestei noi úcoli, demonstrând recunoaútere potenĠialului úi oportunităĠilor învăĠământului superior achiziĠionare de hârtie reciclată.
de a fi un agent de schimbare. Prin intermediul acestor programe noi, s-au creat oportunităĠi noi ExperienĠele instituĠiilor de învăĠământ superior arată că se poate implementa o politică de
pentru actorii din afara sistemului de învăĠământ superior de a face legături úi a propuneri de achiziĠii orientată spre grija faĠă de mediu. Succesele cuprind o creútere a achiziĠiilor de cartuúe de
parteneriat cu lumea academică úi instituĠiile de învăĠământ superior. imprimantă reciclate úi a produselor de papetărie ecologice (de preferat) contracte noi pentru
aprovizionarea cu apă rece, etc.
2.4.4. Amploarea proceselor democratice din sistem Noile politici de achiziĠii precizează ca agenĠii de cumpărare trebuie să ia în considerare
problemele de mediu în luarea deciziilor úi promovează utilizarea resurselor reciclate úi durabile în
O altă întrebare importantă pentru evaluarea oportunităĠilor úi provocărilor pentru cazul în care este posibil úi realizabil. Este necesară aúadar introducerea unei strategii verzi de
învăĠământul superior ca agent de schimbare este legată de nivelul úi gradul de democraĠie din achiziĠie (durabilă) pentru a îmbunătăĠi eficienĠa resurselor, evaluarea performanĠei de mediu a
cadrul comunităĠii úi regiunii in care instituĠiile de învăĠământ superior sunt localizate. În cadrul furnizorilor úi achiziĠionarea unor produse mai ecologice.
acestei perspective generale, două componente specifice trebuie luate în considerare: Nu numai achiziĠiile ci úi investiĠiile universităĠii se realizează în spiritul conceptului de
(1) accesibilitatea úi dreptul de a beneficia de o educaĠie universitară; dezvoltare durabilă.
(2) transparenĠa úi neutralitatea învăĠământului superior.
Accesibilitatea învăĠământului superior este o componentă importantă pentru considerarea
potenĠialului universităĠilor de a facilita transformarea socială. În zonele cu accesibilitate scăzută la
o educaĠie universitară, universităĠile ar putea fi considerate de către unii actori sociali ca instituĠii a
căror influenĠă principală este de a învesti elitele. Această perspectivă ar putea reduce potenĠialul
învăĠământului superior de a avea un impact extern eficient. Pentru promovarea unei tranziĠii spre
sustenabilitatea socială, lărgirea scopului úi influenĠei accesibilităĠii învăĠământului superior ar fi un
Ġel esenĠial pentru amplificarea impactului social al universităĠii.

27 28
3. Schimbările organizaĠionale în vederea realizării unei universităĠi instituĠiile de învăĠământ superior úi cu principalele părĠi interesate, trebuie să pună la punct
sustenabile instrumente de autoevaluare, care permit măsurarea performanĠelor în domeniul managementului
resurselor umane într-un mod sistematic úi bazat pe dovezi.
Primul Deceniu de EducaĠie pentru Dezvoltare Durabilă (DESD), din 2005 până în 2014, Gestionarea dezvoltării durabile va necesita, de asemenea, învăĠarea oamenilor cu noi
susĠine că „UniversităĠile trebuie să funcĠioneze ca locuri pentru cercetare úi învăĠare pentru o abilităĠi úi cunoútinĠe úi, totodată, de a le combina cu o serie de perspective diferite. SoluĠia în acest
dezvoltare durabilă” caz sunt procesele de gestionare a resurselor umane care acordă prioritate aptitudinilor úi
(DESD - Draft International Implementation Scheme, UNESCO, 2004.) competenĠelor, indiferent de vârstă, sex, etnie, religie sau orientare sexuală, pentru asigurarea unei
forĠe de muncă diversificate, în conformitate cu cerinĠele dinamice ale societăĠii.
„Principiile dezvoltării durabile trebuie să se afle la baza sistemului de învăĠământ, aúa cum
úcolile, colegiile úi universităĠile au devenit „vitrinele” de prezentare a dezvoltării durabile printre 3.3. RezistenĠa la schimbare. Minimalizarea impactului la schimbare. Conútientizarea
comunităĠile pe care le servesc”. necesităĠii schimbării
(Securing the Future - delivering UK sustainable development strategy,-2005)
Datorită unor restricĠii severe ale bugetului úi a presiunilor externe, este o adevărată
3.1. ParticularităĠile managementului schimbării în cadrul universităĠilor provocare să fie abordat rolul dezvoltării durabile în universităĠi. UniversităĠile se confruntă cu lipsa
de finanĠare úi nevoia de reorganizare, care le forĠează să reexamineze programele pe care ele le
Rolul învăĠământului superior este, în mare măsură, orientat spre trei aspecte. furnizează, modul în care acestea sunt furnizate, precum úi organizarea generală a universităĠii.
Primul, úi poate cel mai important, se referă la faptul că învăĠământul superior are un rol PreúedinĠii universităĠilor / vice-preúedinĠii, rectorii / prorectorii, decanii / prodecanii úi alĠi
determinant în ajutarea studenĠilor de a câútiga noi grade de conútientizare a lumii în care trăiesc. reprezentanĠi cu competenĠe manageriale pot juca un rol esenĠial în reorganizarea instituĠiilor lor.
ÎnvăĠământul superior le oferă studenĠilor o nouă înĠelegere despre cum procesele economice, Aceste provocări pot fi percepute ca o imensă oportunitate pentru universităĠi de a implementa
sociale úi de mediu interacĠionează într-un mod foarte complex unele cu celelalte (se includ úi programe úi politici pentru a avansa învăĠarea interdisciplinară úi cercetarea care susĠin conceptele
contribuĠiile individuale aduse acestui proces), precum úi familiarizarea cu perspectivele bazate pe dezvoltării durabile.
aceste probleme ale altor societăĠii úi culturii. Aceste funcĠii sau experienĠe au caracterizat, de mult UniversităĠile pot capitaliza aceste provocări prin redefinirea lor în scopul de a consolida
timp, predarea úi învăĠarea din învăĠământul superior (úi au urmărit o bună educaĠie, în general). Se rolul unic pe care acestea îl pot juca în transformarea societăĠii într-o societate durabilă post-
impune însă ca tot mai mulĠi absolvenĠi să dobândească o înĠelegere mai profundă cu privire la modernistă, ecologică úi economică. UniversităĠile au capacitatea de a aborda problemele complexe
contribuĠiile individuale pe care vor să le aducă la viitoarea dezvoltare socială úi economică, din într-un mod interdisciplinar - aceasta este cheia necesară pentru realizarea dezvoltării durabile. Fără
punct de vedere durabil. Acest lucru implică nevoia de a reorienta ceea ce deja caracterizează interdisciplinaritate universităĠile vor continua să facă greúeli de luare a deciziilor centrate pe
învăĠarea úi predarea în învăĠământul superior, astfel încât să se Ġină cont de principiile conceptului discipline.
de dezvoltare durabilă a societăĠii. Din experienĠa Ġărilor dezvoltate economic se observă că universităĠile sunt dispuse să se
Al doilea aspect se referă la faptul că învăĠământul superior joacă un rol în ajutorarea angajeze în implementarea dezvoltării durabile. DeclaraĠia de la Talloires, DeclaraĠia de la
societăĠii de a găsi soluĠii sociale úi tehnice pentru provocările specifice dezvoltării durabile. Un Dalhousie úi DeclaraĠia de la Kyoto, toate vorbesc despre rolul universităĠilor în transformarea
exemplu evident, este faptul că, cercetarea útiinĠifică abordează tot mai mult problematica energiilor societăĠii actuale într-o societate durabilă. Aúa cum DeclaraĠia de la Dalhousie afirmă, rolurile de
regenerabile. La fel de importantă este úi cercetarea útiinĠelor sociale care examinează barierele cercetare, de învăĠământ, úi de servicii publice le permite universităĠilor să-úi demonstreze
sociale, economice úi politice atribuite dezvoltării durabile úi modalităĠile în care acestea pot fi competenĠa, devenind contribuabili efectivi la atitudinile majore úi la schimbările politice necesare
depăúite. pentru un viitor durabil. Mai mult decât atât, DeclaraĠia de la Dalhousie conturează peste 80 de
În al treilea rând, învăĠământul superior cuprinde un număr considerabil de organizaĠii recomandări atât pe termen scurt cât úi pe termen lung, la nivel local, regional, naĠional úi
majore, fiecare cu un interes ridicat în schimbul de idei úi cunoútinĠe cu localnicii, oamenii de internaĠional. Schimbările necesare societăĠii, îndreptate spre o dezvoltare durabilă, sunt dificile úi
afaceri, organismele guvernamentale úi lumea întreagă. Acest lucru oferă sectorului un rol de nu pot fi îndeplinite peste noapte. Însă, aúa cum rezultă din aceste declaraĠii, universităĠile au
catalizator pentru învăĠarea despre dezvoltarea durabilă, în ciuda barierelor impuse de diverse demonstrat angajamentul lor real úi capacitatea de a conduce această transformare a societăĠii.
restricĠii din domeniul educaĠiei superioare. Toate organizaĠiile úi instituĠiile sunt, de asemenea, Progresul trebuie realizat de fiecare instituĠiile în mod individual. Trecerea spre dezvoltare
niúte „jucători” importanĠi în comunitate, ca angajatori, clienĠii úi poluatori. durabilă necesită schimbări fundamentale în privinĠa valorilor, organizării instituĠionale úi la nivel
economic. Multe dintre recomandările de la Dalhousie reflectă acest lucru. Conducerea colectivă,
3.2. Natura schimbării la nivelul indivizilor úi organizaĠiei pentru această tranziĠie, poate începe cu viziunea úi misiunea fiecărei universităĠi, continuând cu
programele de învăĠământ úi cu toate operaĠiunile úi procesele specifice universităĠilor. Potrivit
Dezvoltarea durabilă este un proces de dobândire a unor noi competenĠe, cunoútinĠe úi DeclaraĠiei de la Talloires, aceste abordări pozitive pot radia în comunitate, sferele regionale,
deprinderi. Acest proces este la fel de aplicabil pentru personalul instituĠiilor de învăĠământ superior naĠionale úi internaĠionale.
cât úi pentru studenĠi. Numai instituĠiile care oferă personalului posibilitatea de a dezvolta úi de a Dacă este imaginată trecerea la un viitor durabil ca o foaie de parcurs, deja există unele
folosi aceste noi competenĠe, vor fi capabile să abordeze dezvoltarea durabilă cu succes. dintre piesele necesare, prin documente cum sunt Viitorul Nostru Comun (Raportul Brundtland) úi
Cea mai importantă investiĠie din învăĠământul superior axat pe dezvoltarea durabilă este în Agenda 21, precum úi declaraĠiile multor universităĠi din întreaga lume. Cu toate acestea, harta
managementul resurselor umane, care acĠionează ca un catalizator în procesul de tranziĠie spre o viitoarei societăĠi este încă plină cu spaĠii goale. UniversităĠile pot identifica direcĠia corectă, mult
dezvoltare durabilă. Se crede că instituĠiile sunt orientate spre îmbunătăĠirea continuă în mai mult decât hărĠile îmbunătăĠite úi interdependente din economie, útiinĠe politice, istorie, útiinĠe
managementul resurselor umane, care poartă cu ea o cerinĠă rezonabilă, aceea de a revizui úi de a sociale, etc. În plus, universităĠile au capacitatea de integrare a cercetării dintr-o varietate de
evalua activitatea curentă úi cea în desfăúurare. OrganizaĠiile din toate domeniile, în consultare cu discipline.

29 30

Aceste imperative ale dezvoltării durabile se referă la rolurile de predare úi cercetare, care mijloacele disponibile de a fi valorificate într-o împrejurare anume, iar cei care le valorifică sunt
necesită conexiuni în afara universităĠii (extrauniversitare), abordări interdisciplinare úi parteneriate. oamenii. Oamenii acceptă mai uúor schimbarea doar dacă sunt motivaĠi să o facă sau dacă li se
Construirea modelului economic trebuie să fie legată de constrângeri de mediu, culturale úi politice. explică schimbarea prin prisma propriului interes. Facilitarea úi susĠinerea schimbării reprezintă
Imperativele politice de dezvoltare economică rapidă, cum este cazul Ġărilor în curs de dezvoltare, premisele unor schimbări reuúite úi trebuie să fie în centrul atenĠiei managerilor universităĠilor, mai
nu pot fi ignorate. Cu toate acestea, decât să fie afirmat faptul că creúterea exclusiv economică ales dacă se Ġine seama că domeniul învăĠământului, în special cel universitar, are un specific aparte.
poate fi dăunătoare, mai bine se acceptă că dezvoltarea durabilă susĠine un nou tip de creútere, Schimbările produse trebuie atent urmărite úi rezultatele schimbărilor în continuu evaluate
creútere care înalĠă resursele (tipurile de capital) ecologice úi sociale alături de cele economice, fiind pentru a se lua din timp măsurile corective necesare atingerii obiectivelor stabilite. Pentru evaluare
astfel mult mai eficientă. Multe universităĠi din Ġările dezvoltate intră în parteneriate cu instituĠii din sunt necesari indicatori ai dezvoltării durabile a universităĠilor, pentru care trebuie elaborate
Ġările în curs de dezvoltare; peste două treimi din membrii secretariatului DeclaraĠiei de la Talloires procedee, metode, tehnici de definire, de exprimare úi de măsurare a respectivilor indicatori.
fiind universităĠi din Ġările în curs de dezvoltare. Trebuie apoi promovate normative, instrucĠiuni, metodologii de evaluare a nivelului indicatorilor
Dezvoltarea durabilă oferă o agendă de cercetare amplă úi captivantă pentru universităĠi. respectivi în raport cu limitele acceptabile, recomandabile sau cu experienĠa cea mai bună din
Nici o altă instituĠie nu deĠine cunoútinĠele úi nivelul de expertiză necesare pentru a aborda aceste domeniu.
probleme, precum úi abilitatea de a forma parteneriate úi consorĠii. În acelaúi timp, cu acĠiunea din
universităĠi, ar trebui să existe o astfel de acĠiune úi în sectorul privat. 3.5. Principalele schimbări necesare pentru dezvoltarea durabilă a universităĠii
Una dintre dificultăĠile cu care se confruntă universităĠile din numeroase Ġări este că
dezvoltarea durabilă implementată în campusuri, nu este chiar aúa, cum ar trebui, ci mai degrabă se PuĠine instituĠii de învăĠământ superior au conceptul de dezvoltare durabilă încorporat în
rezumă la aspectul ecologic, mai precis la conservarea mediului. Unii susĠin că dezvoltarea durabilă planul strategic al instituĠiei sau exprimat clar în misiunea instituĠiei. Unele instituĠii de învăĠământ
a fost acaparată fie de protecĠia mediului fie de afaceri (componenta economică), depinde pe cine superior menĠionează activităĠi legate de monitorizarea úi de raportarea performanĠei lor în
întrebi, aspectele sociale fiind adesea mai puĠin accentuate. UniversităĠile îúi pot asuma poziĠia de domeniul dezvoltării durabile. Aceste activităĠi includ utilizarea de metode de raportare stabilite clar
lider în dezbaterea conceptului, asigurând o atitudine corectă - care implică atât mediul, cât úi úi indicatori de autodeterminare.
economia úi problemele sociale, fără ca vreuna din componente să presupună excluderea celorlalte. InstituĠiile de învăĠământ superior trebuie să îúi îmbunătăĠească în mod continuu impactul pe
Dezvoltarea durabilă poate fi aplicată în privinĠa tuturor aspectelor unei instituĠii: predare, care îl au asupra mediului, societăĠii úi economiei.
cercetare, management, etc. Adevărata provocare este de a extinde úi de a mări activităĠile Atât misiunea universităĠii, cât úi structura úi planificarea vor comunica úi vor promova
direcĠionate spre dezvoltare durabilă într-un moment în care bugetul úi resursele universităĠilor sunt durabilitatea. Descrierea obiectivelor de învăĠare úi materialele folosite în cadrul relaĠiilor publice
în scădere. ale diferitelor universităĠi, facultăĠi, departamente, programe sau birouri trebuie să exprime explicit
úi proeminent preocuparea pentru dezvoltarea durabilă. Acest angajament ar putea fi evidenĠiat, mai
3.4. Facilitarea, susĠinerea, monitorizarea úi evaluarea (măsurarea) schimbărilor departe, prin existenĠa unor poziĠii administrative în universitate (de exemplu, existenĠa unui
director al departamentului de dezvoltare sustenabilă a universităĠii sau a unui director de programe
Conceptul de dezvoltare durabilă sintetizează, atât în gând cât úi în faptă, cele două elemente privind mediul, respectiv existenĠa unor comitete, comisii sau grupuri operative care acĠionează în
esenĠiale ale „condiĠiei umane”, în sensul celor spuse de André Malraux. Dezvoltarea înseamnă domeniul dezvoltării durabile, etc.) úi a unor practici ale universităĠii (de exemplu, existenĠa unor
spirit de iniĠiativă, nu numai în activităĠi de natură economică, dar úi în viaĠă, ideea de deschidere, programe de învăĠământ axate pe dezvoltarea durabilă, responsabilitate socială, politici de investiĠii
de inovaĠie, de creativitate. În lumea duală este însuúi opusul pasivităĠi úi resemnării. Dacă adăugăm responsabile, audit anual de mediu, etc.) în concordanĠă cu principiile dezvoltării durabile.
noĠiunea de „durabil” acoperim sfera participării în comun, dar nu în spirit gregar, la respectarea Sistemele de gândire actuale afirmă că nu există nimic izolat: elev, profesor, instituĠie,
valorilor naturale, culturale úi etice, în opoziĠie cu indiferenĠa faĠă de individ úi societate. curriculum, pedagogie, politică, sistem de management, comunitate, mass-media úi cultură, etc. Prin
Conceptul este dinamic, se fundamentează pe ereditate úi evoluĠie; el sintetizează urmare, toate schimbările intenĠionate trebuie să anticipeze efectele sistemice la diferitele niveluri
bipolaritatea organizării sociale a omenirii, atingerea libertăĠii individuale, conjugată cu spiritul co- úi, pe cât posibil, să participe la dezvoltarea durabilă úi să genereze efecte pozitive.
munitar de participare úi solidaritate la stabilirea echilibrului între componentele sale de natura În locul fragmentării trebuie să fie preferate abordările integratoare, care conduc la
socială, economică úi de mediu. experienĠe coerente de învăĠare pentru cadre didactice / personal administrativ / studenĠi úi instituĠii
Dezvoltarea durabilă se dobândeúte printr-o mare putere de adaptare, prin cultura schimbării, în sine, văzute ca niúte „organizaĠii (comunităĠi) de învăĠare.
prin iniĠierea unei strategii pe termen lung, care să respecte limitele de toleranĠa ale naturii úi să se Cum trebuie interconectate părĠile? Cel puĠin cinci dimensiuni principale ale oricărei
bazeze pe principiul precauĠiei, însuúit la nivel individual úi instituĠional. instituĠii educaĠionale pot fi remarcate:
Umanitatea secolului al XXI-lea se confruntă cu o serie de tendinĠe de evoluĠie pe termen ethos-ul (specificul cultural al universităĠii);
lung, faĠă de care se impune adoptarea de soluĠii clare. Este vorba de impactul celei de a treia revo- curriculum-ul;
luĠii industriale, agravarea sărăciei úi a izolării, noi pericole la adresa păcii, securităĠii, drepturilor strategiile úi stilurile de predare;
omului, modificări demografice dramatice, mediul înconjurător în pericol, incredibilul progres al strategiile úi stilurile de management;
informaticii, noi interferenĠe culturale, provocări majore ale tehno-útiinĠelor, amplificarea autorităĠii. legăturile cu comunitatea.
Societatea se miúcă foarte repede, de aceea adaptarea este mai grea, nevoia de a echilibra bugetul
planetei úi a lăsa ceva în urma noastră, mai mare. ùi astfel, dezvoltarea durabilă nu poate rămâne un
mit, un slogan al unor politicieni sau ecologiúti, ci se conturează drept prioritate a întregii
comunităĠi internaĠionale.
Toate aceste schimbări trebuie facilitate, susĠinute, monitorizate úi evaluate. Facilitarea lor
presupune alocarea resurselor necesare úi motivarea oamenilor. Resursele, în ansamblu, reprezintă

31 32
Toate acestea pot fi văzute separat (acest lucru Pentru a identifica modul în care dezvoltarea durabilă (sustenabilitatea) este abordată în
este non-sistemic) sau în relaĠie unele cu celelalte cadrul unei universităĠi este suficient să se răspundă la întrebări cum sunt: Sustenabilitatea este
(linkingthinking), aúa cum arată diagrama alăturată. inclusă în misiunea universităĠii? Este legată de viaĠa academică, viaĠa studenĠească, facilităĠi úi
Dacă acestea sunt văzute separat, pot apărea planul operaĠional? Este inclusă în buget? Din păcate, puĠine universităĠi pot răspunde pozitiv la
tensiuni úi contradicĠii (pe care studenĠii le observă, aceste întrebări. Dacă s-ar realiza o analiză a sistemului de învăĠământ superior din România de
de obicei, foarte uúor). De exemplu: cursurile despre astăzi ar fi evident că în domeniul sustenabilităĠii trebuie trecut grabnic la acĠiune.
un mod de viaĠă sănătos - dar cu alimente sărace sau Cum ar fi dacă învăĠământul superior úi-ar asuma rolul de lider (aúa cum a făcut-o în cursa
necorespunzătoare servite la prânz la cantina pentru cucerirea spaĠiului úi în războiul împotriva cancerului) în pregătirea studenĠilor úi asigurarea
instituĠiei; lecĠii despre conservarea energiei - dar cu informaĠiei úi cunoútinĠelor pentru realizarea unei societăĠi durabile úi juste? Cum trebuie să arate
utilizarea iraĠională a încălzirii úi iluminatului în învăĠământul superior în acest context?
toate spaĠiile de învăĠământ sau administrative; lecĠii bazate pe implicarea civică activă - însă toate EducaĠia tuturor studenĠilor úi profesioniútilor din toate domeniile trebuie să reflecte o nouă
deciziile din cadrul instituĠiei sunt luate de sus în jos. abordare a învăĠării úi practicii. O universitate trebuie să funcĠioneze ca o comunitate complet
Este foarte util să se facă distincĠia între o schimbare treptată („pas cu pas”), unde integrată, care-úi modelează propria dezvoltare durabilă úi promovează dezvoltarea durabilă a
elementele sistemului sunt schimbate fără a lua în considerare efectele întregului úi schimbarea întregii societăĠi prin interdependenĠele acesteia cu comunitatea locală, regională úi globală.
sistemică, unde efectele părĠilor asupra întregului sunt luate în considerare de la bun început. ExperienĠa educaĠională a studenĠilor este în funcĠie de ceea ce ei învăĠată, de modul în care
Aceasta din urmă ar implica să se evalueze, în timp, cât de mult cele cinci dimensiuni ale unei au fost învăĠaĠi, de maniera în care universitatea acĠionează: desfăúoară activităĠi de cercetare,
instituĠii sunt în armonie sau sunt în conflict. Caracteristicile schimbărilor treptate úi sistemice sunt achiziĠionează, investeúte úi interacĠionează cu comunităĠile locale. În multe cazuri, se crede că
prezentate succint în tabelul de mai jos. predarea, cercetarea, operaĠiunile de toate tipurile úi relaĠiile cu comunităĠile locale sunt activităĠi
separate, dar nu este aúa. Toate părĠile unei universităĠi sunt critice úi pot ajuta la crearea unei
Schimbările treptate: Schimbările sistemice: schimbări semnificative în gândirea individuală úi colectivă. Tot ce se întâmplă într-o universitate úi
 implică schimbarea unor părĠi se realizează Ġinând cont de efectele asupra fiecare impact al activităĠilor universitare, atât pozitiv cât úi negativ, modelează cunoútinĠele,
dintr-un sistem; întregului sistem; aptitudinile úi sistemele de valori ale studenĠilor. EducaĠia viitoare trebuie să conecteze „capul,
 iau, puĠin sau deloc, în considerare recunosc úi anticipează calităĠile necesare; inima úi mâna”, trebuie să construiască noi aptitudini, cunoútinĠe úi instrumente necesare pentru
sistemul văzut ca un întreg; sunt realizate cu un scop, sunt bazate pe dezvoltarea durabilă, prin orientarea activităĠilor de cercetare útiinĠifică preponderent în domeniul
 sunt adesea impuse; colaborare úi maximizează participarea; dezvoltării durabile.
 implică mai puĠină învăĠare; urmăresc efectele schimbărilor úi învaĠă din ÎnvăĠământul superior trebuie să dezvolte centre sau instituĠii de cercetare care să abordeze
 sunt adesea de scurtă durată. acestea; dezvoltarea durabilă. InstituĠiile de învăĠământ superior trebuie să acorde atenĠia cuvenită acestui
 sunt adesea de lungă durată. aspect úi să Ġină cont că predarea úi cercetarea în domeniul dezvoltării durabile sunt strâns legate
între ele.
De asemenea, este necesar să se Ġină cont úi de elementele caracteristice schimbărilor de Exemple de activităĠi:
paradigme specifice societăĠii în care trăim, evidenĠiate în tabelul următor. cercetare interdisciplinară bazată pe teme de dezvoltare durabilă;
Modernism Post-modernism revizuirea activităĠilor de cercetare care implică aspecte ale dezvoltării durabile;
Metaforă Mecanism Ecologism colaborarea cu alianĠe/asociaĠii regionale de cercetare;
Metodologie ReducĠionism Holism cercetarea legată de dezvoltarea durabilă într-o varietate de domenii precum:
Modus operandi (mod de operare) Control Participare Antropologie;
Inginerie;
Zonele importante pentru implementarea úi instituĠionalizarea sustenabilităĠii într-o ConstrucĠii;
universitate se referă la: Afaceri;
 Misiune; Chimie;
 Planul strategic; Schimbările climatice;
 Buget; Conservare úi ecologie;
 Orientare; Responsabilitate socială corporativă;
 Harta úi semnalizarea campusului; Dezvoltarea economică;
 Politici de construcĠie; EducaĠia úi mediul înconjurător;
Energie;
 Politici de achiziĠie;
Mediul înconjurător úi societatea;
 ViaĠa studenĠilor; Comportamentul consumatorului;
 ViaĠa rezidenĠilor; Etică;
 ExperienĠa din primul an de studenĠie; Studiul incendiilor úi exploziilor;
 Revizuirea curriculum-ului; Dezvoltarea internaĠională;
 Parteneriate cu comunitatea; Resurse naturale;
 Dezvoltarea forĠei de muncă. Studii de politică;
Studii regionale;

33 34

Religie úi etică; Din analiza experienĠei mondiale în ceea ce priveúte tipologia strategiilor dezvoltării
Durabilitatea rurală; durabile rezultă următoarele categorii de strategii:
Design durabil; strategia cuprinzătoare, multidimensională, care să încorporeze într-un singur document úi
Dezvoltarea durabilă în cadrul ingineriei; proces pilonii economic, social úi ambiental ai dezvoltării durabile, în conformitate cu
Patrimoniu durabil; recomandările Agendei 21 privind strategiile naĠionale ale dezvoltării durabile; de regulă,
Tehnologie durabilă; cea mai mare parte a Ġărilor atât dezvoltate, cât úi în curs de dezvoltare au elaborat acest tip
Transport durabil; de strategie;
Regenerare urbană;
 strategii ale dezvoltării durabile pe domenii sau probleme (apă, aer, ecoeficienĠă etc.), în
Deúeuri;
care se stabilesc obiective úi politici pentru un singur domeniu, în contextul întregii econo-
Apă.
mii;
Liderii din învăĠământul superior trebuie să vorbească despre importanĠa schimbării
societăĠii orientată spre dezvoltarea ei durabilă úi să pledeze pentru acordarea de fonduri publice strategii sectoriale ale dezvoltării durabile (de exemplu: transport, sănătate etc.), care pot fi
pentru sprijinirea cercetării interdisciplinare – economice, sociale úi de mediu – orientate spre considerate substrategii ale strategiei naĠionale;
dezvoltarea durabilă a întregii societăĠi. strategii ale dezvoltării economiei naĠionale, care integrează dezvoltarea durabilă în sensul
De asemenea, universităĠile sunt utilizatori foarte importanĠi de tehnologie a informaĠiei úi includerii directe a aspectelor ecologice în procesul general de dezvoltare a Ġării din punctul
comunicare (TIC) úi au oportunitatea de a micúora impactul unor părĠi din activităĠile lor. Acest de vedere al influenĠării reciproce dintre diferitele domenii úi medii.
lucru nu cuprinde doar energia electrică consumată úi carbonul produs de utilizarea acestor
tehnologii, ci úi contribuĠia pe care tehnologia o poate avea la o utilizare mai eficientă a În multe Ġări, strategiile dezvoltării durabile nu sunt consacrate legal, oficial, printr-un for
patrimoniului, la reducerea călătoriilor, la îmbunătăĠirea productivităĠii úi la impactul de mediu al legislativ (parlamentul, guvernul, etc.). În unele Ġări însă, există un mandat legal pentru strategiile
achiziĠiilor úi dezafectării echipamentelor. dezvoltării durabile la nivel parlamentar. În UE, de exemplu, există cerinĠa de a integra problemele
sustenabilităĠii în politicile Uniunii (Art. 6 al Tratatului Uniunii, hotărârile reuniunii Ġărilor UE de la
3.6. Planificarea, dezvoltarea úi realizarea planurilor strategice de realizare a schimbării în Cardiff). Cadrul instituĠional responsabil cu elaborarea, aprobarea úi implementarea strategiei va-
vederea trecerii la dezvoltarea sustenabilă a universităĠii riază de la o Ġară la alta, dar, oricum, organismele specializate pe probleme de mediu (ministere,
agenĠii, centre etc.) au început să joace un rol tot mai mare.
Problemele de sustenabilitate cu care se confruntă societatea umană sunt din ce în ce mai Managementul strategic presupune - pe lângă stabilirea unor obiective pe termen lung (15-
presante, pe măsură ce schimbările din diverse domenii sunt tot mai accelerate. Datorită nevoii 20 ani), compatibilizate cu cele pe termenele scurt úi mediu - úi aplicarea unui set de principii úi cri-
urgente de a face faĠă provocărilor privind sustenabilitatea, prin diferite moduri úi mijloace, apar terii eficiente, validate pe plan internaĠional, precum:
diverse oportunităĠi pentru diferiĠi agenĠi úi instituĠii ale societăĠii de a interacĠiona în noi feluri. Managementul integrat este principiul care presupune abordarea în maniera unitară úi holistică a
InstituĠiile de învăĠământ superior au un potenĠial deosebit de ridicat în societate de a facilita reacĠii proceselor de producĠie, procesare, transport, distribuĠie, utilizare úi depozitare, Ġinând seama de
sociale la numeroasele provocări de sustenabilitate cu care comunităĠile din întreaga lume se ciclul de viaĠă al produselor úi tehnologiilor, implicarea stakeholder-ilor, coordonarea
confruntă. interinstituĠională, sinergiile pentru cea mai buna utilizare a resurselor úi evitarea unor duplicări
Într-un studiu intitulat „Strategiile naĠionale pentru dezvoltarea durabilă, provocări, abordări nenecesare.
úi inovări în acĠiuni strategice úi coordonate” (Swanson et al., 2004), se arată că dezvoltarea durabilă Echitatea intergeneraĠională este o cerinĠă „sine qua non”, potrivit căreia generaĠia prezentă are
„forĠează” reconcilierea ciclurilor electorale pe termen scurt cu planificarea úi programarea pe dreptul de a folosi úi beneficia de resursele pământului, cu obligaĠia de a Ġine seama de impactul
termen lung, a scopului creúterii economice cu sustenabilitatea socială úi ambientală, a avantajelor pe termen lung al activităĠii acesteia úi de a susĠine baza de resurse úi mediul global úi în
coerentei úi coordonării politicilor cu miúcarea spre descentralizare. beneficiul generaĠiilor viitoare.
În condiĠiile în care orizontul de timp al strategiilor sectoriale de creútere economică PrecauĠia reprezintă instrumentul decizional prin care se întreprind acĠiuni de răspuns
sustenabilă în România nu depăúeúte termenul mediu, cu excepĠia unora vizând preluarea acquis-u- (contracarare) la ameninĠările legate de pagubele serioase úi ireversibile cauzate sănătăĠii umane
lui comunitar sau alte angajamente pe plan internaĠional (Protocolul de la Kyoto etc.), úi/sau mediului atunci când nu dispunem de o informaĠie útiinĠifică necesară.
managementul strategic în acest domeniu ar trebui sa aibă în vedere următoarele: Abordarea ciclului de viaĠă al bunurilor, serviciilor úi tehnologiilor evaluează consecinĠele
 realizarea unui mecanism de feedback care să includă monitorizarea, învăĠarea úi adoptarea asupra mediului generate de efectele economice legate de diferitele stadii ale prelucrării úi
pe baza unui set integrat de indicatori care să permită o analiza aprofundată a compatibi- valorificării produselor de piaĠă.
lizării/compromisului (trade-off) dintre componentele economică, socială úi de mediu, útiut PrevenĠia presupune stabilizarea prejudiciilor aduse sănătăĠii umane úi a capitalului natural de
fiind că nu se poate „manageria” strategic decât ceea ce putem măsura; fenomenele úi procesele economice care ar putea fi prevenite prin investiĠii úi costuri de mo-
 coordonarea dintre obiectivele strategiei (inclusiv măsurile subiacente) úi bugetele dernizare, reparaĠi, tratare sau compensare; este cunoscut că prevenirea unor prejudicii este cu
consolidate úi locale, pe perioade mai lungi de timp (multianuale), astfel încât Strategiile mult mai eficientă decât înlăturarea consecinĠelor, după ce acestea s-au produs.
Dezvoltării Durabile să nu rămână pe poziĠii periferice sau să fie neglijate, aúa cum se SubstituĠia presupune înlocuirea unor produse úi servicii ineficiente, mari consumatoare de
întâmplă în prezent în cazul României dar úi al altor Ġări, aceasta presupunând o mai mare resurse de mediu, cu altele mai eficiente úi cu impact ecologic mai redus úi mai puĠin dăună-
implicare a Ministerului de finanĠe; toare.
 coordonarea úi compatibilizarea obiectivelor úi programelor la nivelurile macro úi local Principiul „poluatorul plăteúte” sau al internalizării costurilor marginale externe (externalităĠilor
(Agenda 21 locală), astfel încât politicile macro pro-dezvoltare durabilă să fie coerente úi negative) stabileúte folosirea mecanismelor de piaĠă pentru ca poluatorii să suporte în totalitate
eficiente. costurile sociale úi de mediu ale activităĠii lor úi ca aceste costuri să fie reflectate în preĠurile úi
tarifele bunurilor úi serviciilor.

35 36
 Internalizarea externalităĠilor pozitive (beneficiilor marginale externe) vizează folosirea unui Sigur, definiĠia devenită clasică – „model de dezvoltare a societăĠii umane care asigură
sistem de subvenĠii corective, stimulente pentru activităĠile care generează beneficii marginale la bunăstarea generaĠiilor de astăzi, fără a compromite úansele similare pentru generaĠiile viitoare” –
părĠile terĠe, fără ca acestea să plătească (cercetare-dezvoltare, protecĠia mediului, educaĠie, este generoasă, emoĠională, poate motiva, dar este foarte generală. Astfel că se pune întrebarea: cum
dezvoltare regională, întreprinderi mici úi mijlocii, etc.). stabilim dacă o activitate, o Ġară se dezvoltă sau acĠionează pe direcĠia dezvoltării durabile? Cum
 Participarea publică presupune accesul nerestricĠionat la informaĠia privind mediul, cu anumite evaluăm dezvoltarea durabilă a instituĠiilor de învăĠământ superior?
excepĠii justificate (informaĠii confidenĠiale de afaceri), dreptul publicului de a lua parte la Se apreciază că etapa în care s-a ajuns impune o depăúire a declaraĠiilor de bune intenĠii úi a
deciziile în domeniul mediului úi de a lua în considerare consecinĠele acestora, posibilitatea de a afirmaĠiilor generale. Este necesară fundamentarea conceptului, în sensul cuantificării, dimensionă-
reacĠiona a părĠilor implicate (interesate) din societatea civilă, dreptul de a cunoaúte din timp rii, măsurării. Nici un progres nu se poate constata, în mod obiectiv, fără a apela úi la abordări sau
posibile riscuri de mediu. aprecieri privind evoluĠia cantitativă úi calitativă.
 Principiul bunei guvernări prevede ca autorităĠile úi instituĠiile statului să-úi desfăúoare Legat de necesitatea de a măsura, sunt bine cunoscute cuvintele lordului Kelvin, care afirmă:
activitatea transparent, eficient úi onest, în condiĠiile prevenirii úi penalizării poluării úi ale „Când poĠi măsura despre ce vorbeúti úi să-l exprimi în cifre înseamnă ca útii ceva despre acesta, dar
promovării protecĠiei mediului. dacă nu poĠi să-l exprimi în cifre, cunoútinĠele tale sunt insuficiente úi nesatisfăcătoare”. Aceste
 Parteneriatele privat, public úi public-privat se bazează pe cooperarea directă, inter úi cuvinte corespund tendinĠei manifestate din cele mai vechi timpuri a omului, care a dorit să
intrainstituĠională, între părĠile interesate (stakeholders) reprezentate de autorităĠi úi instituĠii pu- măsoare, să determine, să cuantifice realităĠile lumii înconjurătoare úi a fenomenelor cu care se
blice, ONG-uri, grupuri úi firme industriale, reĠele úi oameni de afaceri, care împreună pot confruntă. DorinĠa de a măsura distanĠele sau suprafeĠele, necesitatea de a determina curgerea
obĠine, prin cumularea expertizei úi eficienĠei proprii, o valoare adăugată superioară, pentru timpului, stabilirea vitezelor sau a greutăĠii corpurilor au însoĠit úi se poate spune că au determinat
sustenabilitatea creúterii economice la nivelurile macro úi microeconomic. chiar evoluĠia societăĠii umane.
 Cooperarea între state, care include responsabilităĠi comune (dar diferenĠiate în funcĠie de În epoca modernă, toĠi aceúti parametri, toate aceste mărimi, dimensiuni sau caracteristici
nivelul de dezvoltare al Ġărilor), presupune că se pot aplica o serie de abordări diferenĠiate în pot fi asimilate cu noĠiunea de indicatori. Indicatorii pot avea un rol determinant în orientarea ho-
ceea ce priveúte obligaĠiile economico-financiare pentru protecĠia mediului la nivel local, regio- tărârilor factorilor de decizie dintr-un domeniu sau altul úi în evoluĠia cunoaúterii sau a societăĠii în
nal úi internaĠional; Ġările dezvoltate recunoscând faptul ca le revine o responsabilitate mai mare, ansamblu. Aceúti indicatori de fapt transferă sau cuantifică cunoútinĠele din sfera útiinĠelor tehnice,
inclusiv în ceea ce priveúte acordarea de asistenĠă Ġărilor în curs de dezvoltare sau cu economie sociale sau umaniste în unităĠi informaĠionale, care pot fi supuse unui proces de prelucrare simplă,
de piaĠa emergentă. statistică sau decizională. Astfel, se pot realiza măsurători úi calibrări ale unor stadii úi progrese în
Principiile úi abordările criteriale ale managementului strategic al dezvoltării economice diferite domenii, chiar úi în zone unde dimensiunile fizice nu sunt evidente.
durabile a României sunt în deplin consens cu spiritul úi recomandările DeclaraĠiei de la Rio, Agen- În ceea ce priveúte măsurarea/cuantificarea dezvoltării durabile, aceasta presupune stabilirea
dei 21, DeclaraĠiei Mileniului úi ale celorlalte documente aprobate prin consens la summit-urile úi alegerea unor indicatori care să caracterizeze dezvoltarea durabilă, precum úi stabilirea unor
mondiale ale dezvoltării durabile úi la cele care promovează conceptul în învăĠământul superior. metode sau procedee de măsurare, precizarea intervalului de valori care poate caracteriza fiecare
Mai întâi trebuie subliniată necesitatea elaborării úi implementării unei strategii a dezvoltării indicator, întocmirea unor scări, clasificări, etc.
economice durabile a României, pe o perioadă de cel puĠin 20 de ani, care să Ġină seama de compo- Într-o scurtă istorie a acestor încercări, se poate spune că, în fazele iniĠiale, a existat o
nentele sociale, de mediu úi culturale ale dezvoltării durabile, în contextul naĠional úi internaĠional, tendinĠa de dezvoltare pe orizontală în elaborarea indicatorilor, constând din identificarea mai mul-
al integrării în UE úi al globalizării. Apoi, universităĠile româneúti, Ġinând cont de cele anterior tor indicatori, din numeroase domenii úi sectoare de activitate, care să exprime dezvoltarea durabilă
prezentate úi de experienĠa universităĠilor din străinătate trebuie să-úi realizeze propriile planuri sectorială sau globală. Orientarea în continuare pe aceeaúi direcĠie riscă sa devină mai puĠin utilă, în
strategice, în mod realist úi pragmatic. special pentru o viziune integrată. Se constată o evoluĠie pe direcĠia „filtrării” indicatorilor, pentru
Planificarea, dezvoltarea úi realizarea planurilor strategice de realizare a schimbării în reĠinerea acelora semnificativi, pentru agregarea pe verticală úi finalizare printr-un unic indicator
vederea trecerii la dezvoltarea sustenabilă a universităĠii trebuie să reflecte modul în care (cazul ideal) sau a unui set minim care să reflecte nivelul dezvoltării durabile.
universităĠile înĠeleg úi se raportează la conceptul de dezvoltare durabilă. Cu toate că se vorbeúte mult despre dezvoltarea durabilă, în România se acĠionează prea
Planurile strategice trebuie întocmite pornind de la viziunea úi misiunea fiecărei universităĠi. puĠin pe direcĠia cuantificării acestui concept úi elaborării unui model specific Ġarii noastre. Sunt
Fiecare universitate trebuie să-úi definească obiectivele urmărite, modul de cuantificare úi de bine cunoscute eforturile făcute de Institutul Roman de Statistică de identificare a unor indicatori,
evaluare a acestora, apoi să întocmească planuri operaĠionale cu obiectivele specifice, acĠiunile pentru fundamentarea lor, pentru colectarea de date úi informaĠii. Este însă necesar a se face eforturi
necesare, termenele asumate, resursele necesare úi responsabilităĠile, precum úi modalităĠile de suplimentare.
implementare úi de evaluare a rezultatelor. Au fost derulate, până în prezent, numeroase cercetări pe plan internaĠional pe direcĠiile
anterior menĠionate. ğări, organizaĠii internaĠionale (ONU, PNUD, OECD), organizaĠii neguverna-
3.7. Evaluarea schimbărilor úi acĠiuni corective. Consolidarea schimbărilor mentale au propus úi promovat o serie de indicatori, metode úi proceduri care să cuantifice
dezvoltarea durabilă, ca un concept general, sau a unor componente ale acestuia.
Conceptul de dezvoltare durabilă (sau sustenabilitatea) cunoaúte o largă utilizare, chiar este ÎnvăĠământul superior românesc poate prelua indicatorii stabiliĠi în alte Ġări cu experienĠă sau
– poate – prea des uzitat, fără a se insista – în aceeaúi măsură – úi pe o aprofundare úi pe o adaptare îúi poate stabili indicatori proprii. În primul caz, devine posibilă nu doar evaluarea stării sau
specifică. schimbărilor făcute ci úi comparaĠia cu alte universităĠi de prestigiu din străinătate.
Astăzi, aproape totul se desfăúoară sub sigla dezvoltării durabile: societatea se dezvoltă prin Indicatorii utilizaĠi vor putea fi folosiĠi pentru a evidenĠia progresele realizate de universităĠi
aplicarea dezvoltării durabile; învăĠământul trebuie să devină durabil; industria sau agricultura se pe direcĠia dezvoltării durabile úi vor permite factorilor de decizie să ia hotărâri corect
dezvoltă durabil; cercetarea trebuie să susĠină dezvoltarea durabilă; resursele de apă (sau de alt fel) fundamentate. De asemenea, vor putea fi evidenĠiate schimbările pozitive, care trebuie apoi
se vor utiliza durabil, etc. ùi totuúi, se înĠelege, oare, conceptul în complexitatea úi profunzimea lui? consolidate.

37 38

4. Sustenabilitatea ca temă de curriculum oferă un set coerent úi relevant de experienĠe de învăĠare, atât în timpul cât úi în afara
timpului lecĠiilor;
 prevede o întreagă gamă de capabilităĠi úi aspiraĠii;
Sustenabilitatea pune la încercare universităĠile de peste tot din lume pentru a regândi utilizează expertiză externă a cadrelor didactice pentru a îmbogăĠi procesul de învăĠare;
misiunea lor úi pentru restructurarea programei universitare, a programelor de cercetare úi a vieĠii foloseúte timpul în mod flexibil, pentru a cunoaúte nevoile de învăĠare;
din campus. AbsolvenĠii sunt din ce în ce mai expuúi la noĠiuni de sustenabilitate, care sunt oferă oportunităĠi pentru cei care învaĠă să se bucure de beneficiile abordării diferite a
încărcate emoĠional, politic, etic úi útiinĠific. Trebuie să fie capabili să facă faĠă normelor úi valorilor învăĠării, inclusiv prin intermediul unor discipline, subiecte de învăĠare, abordări tematice,
conflictuale care apar, cu rezultate úi idei nesigure, cât úi schimbării cunoútinĠelor generale. zone de studiu la alegerea lor úi identificării/rezolvării de probleme;
(Din: Corcoran and Wals, 2004 Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problematics, oferă oportunităĠi pentru ca cei care învaĠă să înveĠe pe cont propriu, într-o echipă, într-un
Promise and Practice ) grup mare úi cu colaboratori virtuali;
 oferă oportunităĠi pentru cei care învaĠă să înveĠe într-o gamă de locuri úi să beneficieze de
resursele din comunitatea locală;
4.1. Scopul educaĠiei în contextul dezvoltării durabile include dimensiuni globale, naĠionale, locale úi personale;
 reflectă úi face uz de tehnologia actuală;
În contextul dezvoltării durabile, rolul învăĠământului superior se rezumă la:
 îndeplineúte cerinĠele legale.
 Educarea studenĠilor, ajutându-i să dobândească cunoútinĠe despre lumea în care trăiesc úi
despre interacĠiunea complexă dintre factorii economici, sociali úi de mediu;
Un curriculum bine proiectat este evaluat constant:
 Identificarea de soluĠii tehnice úi sociale la provocările prezentate de dezvoltarea
 pentru a afla impactul furnizării (livrării) cunoútinĠelor úi deprinderilor, nu doar
sustenabilităĠii;
furnizarea însăúi;
 Asumarea poziĠiei de catalizator al învăĠării despre dezvoltarea sustenabilităĠii, dincolo de
 utilizând o gamă largă de indicatori, care reflectă toate aspectele legate de scopul
barierele învăĠământului superior, prin schimbarea cunoútinĠelor úi ideilor cu comunităĠile
curriculum-ului;
locale, comunitatea de afaceri, guvernul úi alte autorităĠi, respectiv cu lumea largă.
 de către elevi, părinĠi úi tutori, precum úi de comunitatea cu care instituĠia
 ÎmbunătăĠire continuă a propriului impact în mediu, societate úi economie.
relaĠionează.
Curriculum-ul unei instituĠii de învăĠământ superior constă în tot ceea ce promovează
Rezultatele evaluării curriculum-ului trebuie utilizate eficient pentru a se stabili modalităĠile
dezvoltarea celor care învaĠă, dezvoltare pe plan intelectual, personal, social úi fizic. Atât cursurile
de îmbunătăĠire a modului de învăĠare úi de evaluare, pentru a permite tuturor tinerilor să facă
cât úi activităĠile extracurriculare, includ tehnici de predare, de învăĠare úi de evaluare, precum úi
progrese úi să-úi atingă scopurile propuse.
calitatea relaĠiilor din cadrul úcolii, respectiv valorile încorporate în modul de operare al instituĠiei.
O posibilă abordare a proiectării curriculum-ului este bazată pe trei întrebări-cheie:
 ce încearcă să dobândească? (Ġinte de curriculum) ; 4.2. RaĠiuni pentru dezvoltarea de noi curriculum-uri sau îmbogăĠirea celor existente
 cum este organizată învăĠarea? (organizarea curriculum-ului);
 cât de bine se ating obiectivele? (evaluarea curriculum-ului). Un element strategic important specific instituĠiilor de învăĠământ superior se referă la rolul
viitor de lider, privind dezvoltarea úi transferul cunoútinĠelor úi deprinderilor necesare pentru
Un curriculum bine proiectat este construit pe baza unei viziuni clare asupra a ce trebuie consolidarea legăturilor de afaceri cu comunitatea úi cu ceilalĠi deĠinători de interese (stakeholders),
dobândit. În acest sens, un bun curriculum: în scopul realizării dezvoltării durabile. ÎnvăĠământul superior trebuie să devină un catalizator
 are Ġinte clare care reflectă obiectivele naĠionale pentru nevoile educaĠiei úi ale celor pentru învăĠarea despre dezvoltarea durabilă, dincolo de graniĠele úi obstacolele inerente, prin
care doresc să înveĠe, ca indivizi úi cetăĠeni ai acelei naĠiuni; comunicare úi parteneriat, cercetare úi schimb de cunoútinĠe.
 promovează dezvoltarea tuturor celor care învaĠă, pe plan intelectual, personal, social Pentru dezvoltarea durabilă a întregii societăĠi, instituĠiile de învăĠământ superior trebuie să
úi fizic; plaseze sustenabilitatea (dezvoltarea durabilă) în centrul curriculum-ului.
 stabileúte aúteptări înalte pentru toată lumea, dezvoltând orizonturi noi úi ridicând Cuprinderea dezvoltării durabile în cadrul curriculum-ului la nivelul instituĠiilor de
aspiraĠiile; învăĠământ superior este încă în fază foarte timpurie de punere în aplicare, atât în România cât úi în
 identifică rezultate legate de cunoútinĠe, îndemânări, atitudini úi atribute personale; întreaga lume. DefiniĠiile date conceptului de „dezvoltare durabilă”, „dezvoltare sustenabilă” sau
 este susĠinut de valori clare. ”sustenabilitate” sunt numeroase úi uneori confuze. Acest lucru se regăseúte úi în cazul conceptului
de „EducaĠiei pentru Dezvoltare Sustenabilă” (ESD - Education for Sustainable Development).
Un curriculum bine proiectat este organizat să îúi atingă Ġintele. Sub acest aspect, un EducaĠia pentru dezvoltare sustenabilă este procesul de dobândire a cunoútinĠelor, abilitaĠilor
curriculum: si atitudinilor necesare pentru a construi societăĠi globale úi locale care sunt nu doar echitabile ci úi
 ajută fiecare persoană care învaĠă să facă progrese pe baza experienĠelor, atât din cadrul care îúi au locul potrivit în mediul planetei noastre, atât acum cât úi în viitor.
úcolii cât úi din afara ei; Prin prisma raportului Brundtland, educaĠia pentru dezvoltare sustenabilă în învăĠământul
 se bazează pe o înĠelegere clară úi în comun a modului în care cei care îl urmează învăĠă; superior se poate interpreta ca fiind „dezvoltarea de programe úcolare úi de metode pedagogice
 recunoaúte interacĠiunea dinamică între conĠinut, pedagogie úi evaluare; pentru a înzestra studenĠii cu abilităĠile úi cunoútinĠele necesare pentru a trăi úi lucra sustenabil”.
Acest lucru recunoaúte importanĠa educaĠiei orientată spre sustenabilitate în rândul studenĠilor úi

39 40
creúterea cererii cunoútinĠelor, abilităĠilor úi atitudinilor specifice dezvoltării sustenabile în rândul Pentru a implica oamenii care se opun filozofiei sustenabilităĠii, trebuie demonstrată
angajaĠilor. esenĠa úi aplicarea ei;
O societate sustenabilă este aceea care la nivel local úi global este justă, echitabilă úi trăieúte Progresul în domeniul EDS nu poate fi făcut fără conĠinutul adecvat al curriculum-ului sau
în limitele ecologice ale planetei noastre, atât în prezent cât úi în viitor. Dezvoltarea sustenabilă concentrarea schimbării spre sustenabilitate;
(DS) este un termen care defineúte procesul de dezvoltare al societăĠii noastre, pentru a trece de Este un mit că doar o echipă de experĠi sunt calificaĠi pentru a demara EDS în
unde suntem acum la un statut de societate dezvoltată durabil. Implementarea dezvoltării durabile úi învăĠământul superior.
dobândirea sustenabilităĠii necesită dezvoltarea de noi cunoútinĠe, abilităĠi úi atitudini. Procesul de
dobândire de cunoútinĠe, abilităĠi úi atitudini de care este nevoie este cunoscut sub numele de Nu în ultimul rând trebuie să se Ġină cont că orice curriculum poate constitui un element
EducaĠia pentru Dezvoltare Sustenabilă (EDS). important în atragerea candidaĠilor la concursurile de admitere în universităĠi.
EducaĠia pentru Dezvoltare Sustenabilă (EDS) presupune dobândirea unor cunoútinĠe cheie
referitoare la a:
 respecta, preĠui úi păstra realizările din trecut; 4.3. Reconectarea la realitate. Revizuirea/redefinirea calificărilor obĠinute în
 aprecia minunile úi oamenii de pe pământ; învăĠământul superior
 trăi într-o lume unde toĠi oamenii au hrană suficientă pentru o viaĠă sănătoasă úi productivă;
 evalua, îngriji úi să restaura statutul planetei noastre; Este necesar ca universităĠile să înĠeleagă că activează în relaĠie cu comunităĠile locale (úi nu
 crea úi a se bucura de o societate mai bună, mai sigură úi mai corectă; numai) iar schimbările pe care le iniĠiază trebuie să pornească de la această realitate. EDS este o
 fi cetăĠeni care au grijă úi îúi exercită drepturile úi responsabilităĠile la nivel local, global úi problemă locală, care nu ar trebui sa fie delegată sau considerată lipsită de importanĠă în faĠa
naĠional (definiĠia EDS dată de UNESCO); schimbărilor globale. Schimbarea necesară implementării conceptului de dezvoltare durabilă nu va
veni doar dacă este abordat conceptul la nivel abstract; schimbarea se va produce doar dacă toĠi
EducaĠia pentru Dezvoltare Sustenabilă este esenĠială pentru a ajuta oamenii să înĠeleagă úi oamenii „devin pe deplin prezenĠi la toate cele care sunt atât de aproape încât pot fi atinse”. (Illich
să accepte nevoia unor schimbări în felul în care Ġara operează pe plan economic úi social. De and Rahnema, 1998, cited by Jucker, 2002).
asemenea, are úi un rol important în a ajuta oamenii să înĠeleagă úi să accepte diferitele schimbări de EducaĠia a devenit tot mai specializată úi prea teoretică, adesea fiind departe de realităĠile úi
comportament de care este nevoie pentru a muncii în spiritul unei dezvoltări mai sustenabile. complexitatea vieĠii cotidiene. EDS va trebui deci să se orienteze mai mult spre identificarea úi
OpĠiunile pot să fie conútient adoptate doar de oamenii care înĠeleg problemele úi dilemele úi care învăĠarea unor noi soluĠii ale problemelor specifice experienĠelor úi vieĠii reale, pentru a evita
cunosc costul úi urmările oricărei acĠiuni asumate. soluĠiile de tip reducĠionist utilizate mai ales începând cu revoluĠia industrială.
Pe lângă introducerea problemelor de sustenabilitate în curriculum, EducaĠia pentru Ultimii 30 de ani de educaĠie orientată spre protejarea mediului au arătat că predând
Dezvoltare Sustenabilă necesită o abordare integrată pentru a preda úi a învăĠa să promoveze studenĠilor acest subiect s-a ajuns la ridicarea nivelului de cunoaútere úi de conútientizare a
dezvoltarea durabilă înĠelegând úi rezolvând problemele. Din pricina naturii holistice, EDS poate să problemelor mediului, dar acest lucru nu se traduce neapărat în acĠiune sustenabilă. Doar dacă
fie de succes dacă este încorporată în curriculum-ul organizaĠiei, în practicile de instruire úi cunoúti ceva, îl iubeúti, ai interes asupra acestui lucru úi îĠi îndrepĠi responsabilitatea spre acest
învăĠare, în managementul tuturor resurselor úi în relaĠiile cu întreaga comunitate. lucru, îĠi va păsa de acel lucru. (Jucker, 2002). Problema se pune în mod analog úi cu privire la
Fiecare instituĠie de învăĠământ superior trebuie să reflecteze úi să ia în considerare oameni, în domeniul social úi în cel economic.
următoarele întrebări: Este echipa de management familiară cu conceptul de EDS?, Ar putea echipa Pentru a evolua spre sustenabilitate, trebuie să fie recunoscut faptul că situaĠia curentă este
de management să explice ce face instituĠia în legătură cu EDS? de nesusĠinut. Astfel, orice gen de învăĠare care nu conduce spre schimbări de comportament úi
Cu toate că există o dezbatere pe o scară largă în legătura cu sustenabilitatea învăĠământului schimbări sociale nu are úanse de succes. Totuúi, această schimbare socială nu poate fi prescrisă.
universitar úi că opiniile úi abordările sunt diferenĠiate, a apărut un consens larg pentru trei direcĠii EducaĠia pentru Dezvoltare Sustenabilă trebuie să dezvolte mai ales capacitatea de schimbare a
principale de acĠiune: indivizilor, nu să impună un tip anume de schimbare asupra studenĠilor.
 Preocuparea crescută în legătură cu viitorul societăĠii úi „egalitatea internaĠională”; Pentru a se reconecta cât mai bine la realitate úi a rămâne tot timpul conectate corect la
 Creúterea rolului studenĠilor („împuternicirea” studenĠilor) úi cristalizarea convingerii sporite evoluĠia schimbărilor vieĠii, universităĠile trebuie să fie flexibile în privinĠa programelor de
că ei pot să facă diferenĠa; învăĠământ úi a calificărilor pe care le oferă.
 ÎmbunătăĠirea dorinĠei personale de a rezolva problemele sociale úi de mediu. Calificările trebuie permanent revizuite iar planurile de învăĠământ trebuie permanent
adaptate pentru a oferi absolvenĠilor competenĠele necesare fiecărei calificări academice. În acest
Pentru a obĠine aceste obiective se consideră că trebuie urmate úase principii care asigură sens universităĠile româneúti trebuie să fie parteneri activi în relaĠia cu AgenĠia NaĠională pentru
promovarea predării sustenabilităĠii úi proiectării adecvate a curriculum-urilor în învăĠământul Calificările din ÎnvăĠământul Superior úi Parteneriat cu Mediul Economic úi Social (ACPART) care
superior : trebuie să creeze Cadrul NaĠional al Calificărilor din ÎnvăĠământul Superior (CNCIS) úi să
 Sustenabilitatea este axată pe dezvoltarea relaĠiei „om – mediu – natură”. Se pune accent coordoneze Registrul NaĠional al Calificărilor din ÎnvăĠământul Superior (RNCIS).
la fel de mult atât pe câútigarea „inimilor úi minĠilor” cât úi pe o instruire formală;
 EDS plasează abordarea interdisciplinară în centrul atenĠiei úi nu este exclusivă pentru o
4.4. Proiectarea/organizarea structurii curriculum-ului din perspectivă holistică
disciplină considerată;
 Există abordări multe úi flexibile pentru a preda sustenabilitatea. Principalul obiect de
„Una dintre aparentele probleme ale gândirii holistice este că la orice începi să te uiĠi sau să
predare ar trebui să fie îndreptat spre creúterea conútiinĠei tuturor persoanelor.
te gândeúti, perspectiva holistică implică să mergi mai departe úi să analizezi mai profund. Oricând
consideri o relaĠie de interconectivitate a lucrurilor, constaĠi că orice problemă este întotdeauna doar

41 42

o parte din o problemă mai mare. Acesta este, de fapt, felul în care lumea funcĠionează” (John Activitatea studenĠilor: încurajarea dezvoltării úi implementării unor programe de dezvoltare
Button, How to be Green, 1990). durabilă în campus.
Obiectivul principal este să se facă rost de instrumente practice, sfaturi úi ghidare pentru a
face posibilă integrarea dezvoltării sustenabile în modurile de predare úi învăĠare din organizaĠie. De ce este oare importantă o abordare holistică (integrală) a instituĠiei de învăĠământ
Dezvoltarea durabilă (sustenabilitatea) trebuie inclusă în ariile curriculare generice úi specializate, superior? Există o gamă largă de interese în dezvoltarea durabilă a sistemului de învăĠământ
completând învăĠarea formală cu cea nonformală úi informală, pentru a dărui tuturor celor care superior. Ceea ce de obicei lipseúte este abordarea integrală a instituĠiei privind încadrarea
învaĠă un nivel de cunoútinĠe úi un grad de conútientizare despre dezvoltarea sustenabilă, care să fie dezvoltării durabile în practicile de predare úi învăĠare. În multe cazuri de implementare a
în concordanĠă deplină cu nevoile individuale ale fiecăruia. dezvoltării durabile în învăĠământul superior au existat abordări segmentate úi, astfel, informaĠii
Accentul se pune pe adoptarea unei abordări instituĠionale din perspectivă holistică, care va valoroase despre iniĠiative privitoare la curriculum-ul orientat spre dezvoltare durabilă au revenit
face ca universitatea să devină de succes, prin includerea dezvoltării sustenabile nu numai în exclusiv úi discret doar unor departamente. De exemplu, o facultate a declarat că în cadrul ei
procesul de predare úi învăĠare ci úi la nivelul întregii instituĠii. activează un grup de „campioni” în dezvoltarea durabilă, care lucrează pentru a încorpora
Deprinderile specifice dezvoltării durabile úi EDS au un rol important determinând oamenii dezvoltarea durabilă în întregul curriculum, însă acea iniĠiativă a căzut odată cu plecarea acelor
să înĠeleagă úi să accepte nevoia de schimbare în felul de operare al Ġării pe plan social úi economic, persoane, ocazionată de avansarea lor pe alte locuri de muncă din alte părĠi.
schimbare de care este nevoie pentru a se asigura un viitor durabil pentru toată lumea. EDS poate, Prin urmare, o abordare din perspectivă holistică este soluĠia optimă. Aceasta garantează că
în acelaúi timp, să aibă o importantă contribuĠie în a ajuta oamenii să înĠeleagă úi să accepte să facă activitatea de zi cu zi úi durabilitatea pe termen lung sunt integrate úi coerente. În acelaúi timp, acest
diferite tipuri de schimbări comportamentale necesare pentru a realiza un alt gen de muncă, munca gen de abordare permite ca toate echipele úi toĠi indivizii să fie conútienĠi de importanĠa úi rolul
durabilă. Alegerile conútient adoptate pot să fie luate doar de persoanele care înĠeleg problemele úi educaĠiei axate pe dezvoltarea durabilă:
dilemele úi care cunosc costul úi consecinĠele oricărei acĠiuni întreprinse. pentru propria lor bunăstare, sănătate úi calitate a vieĠii;
EducaĠia pentru dezvoltare durabilă precum úi cunoútinĠele úi aptitudinile furnizate de în satisfacerea cerinĠelor úi exigenĠelor cursanĠilor úi a personalului;
aceasta sunt necesare atât în managementul holistic al unei instituĠii de învăĠământ superior cât úi în în cunoaúterea nevoilor úi cerinĠelor angajatorilor úi a celorlalĠi deĠinători de interese;
legăturile pe care instituĠiile de învăĠământ superior le dezvoltă cu angajaĠii úi, în general, cu mediul în cunoaúterea legislaĠiei (în privinĠa mediului; în domeniul ocupării forĠei de muncă,
de afaceri sau diverse alte organizaĠii/instituĠii. Totodată este important ca prin încorporarea legislaĠia din domeniul sănătăĠii úi securităĠii, etc.).
conceptului de dezvoltarea durabilă în curriculum modalităĠile de predare úi învăĠare să se adapteze
noilor cerinĠe. IniĠial universităĠile abordează domenii specifice de dezvoltare durabilă în termeni de
EducaĠia pentru Dezvoltare Sustenabilă (EDS) oglindeúte calea pentru o educaĠie de o mai predare úi învăĠare (de exemplu, unele zone discrete ale curriculum-ului). Cu toate acestea, o
înaltă calitate, care trebuie să demonstreze caracteristici precum: abordare la nivelul întregii instituĠii este recomandabilă. Este ceva ce poate fi abordat încă de la
 Interdisciplinaritate úi abordare holistică: predarea úi învăĠarea pentru dezvoltare durabilă început úi este ceva ce ar trebui să fie în atenĠia liderilor úi în a tuturor persoanelor din structurile de
sunt încorporate în întregul curriculum, nu sunt subiecte separate. conducere.
 Conduce spre un alt sistem de valori: împartăúind valorile úi principiile care stau la baza Principalele componente ale curriculum-ului se referă la: finalităĠi (obiective), resurse,
dezvoltării durabile. metode (metodele tradiĠionale precum úi metode noi de predare, bazate pe gândire critică, pe
 Gândire critică úi rezolvare de probleme: conducând la încrederea în abordarea dilemelor úi investigaĠii úi pe teoria inteligenĠelor multiple); evaluare (proiect, portofoliu, investigare, etc.).
provocărilor dezvoltării durabile. Metodele de predare au o importanĠă deosebită. Abordarea sistemică facilitează metodele de
 Metode multiple: cuvânt, artă, dramă, dezbatere, experienĠă úi diferite pedagogii care învăĠare activă, diferite faĠă de abordările tradiĠionale, mecaniciste, care pun accentul pe transferul
modelează procesele. informaĠional. Simplele metodologii didactice úi pasive de învăĠare sunt înlocuite - sau cel puĠin
 Luarea deciziilor în mod participativ: cursanĠii participă la decizii despre cum vor învăĠa. completate - de o serie de strategii participative de predare úi învăĠare.
 RelevanĠă locală: adresare locală a problemelor, adăugată la dimensiunea globală úi Acestea includ: cercetare-acĠiune, studii colaborative úi de grup, anchete critice úi reflecĠie, studiile
utilizarea limbii/limbilor pe care cursanĠii o/le folosesc cel mai frecvent. interdisciplinare, etc. O schimbare în această direcĠie implică recunoaúterea faptului că profesorii,
de asemenea, învaĠă úi cei care învaĠă, de asemenea, predau.
ExperienĠa universităĠilor din străinătate a condus la identificarea unor domenii prioritare pentru
implementarea schimbărilor în curriculum úi în modalităĠile de predare úi învăĠare, din perspectiva
dezvoltării durabile: 4.5. Introducerea de noi programe de învăĠământ, noi discipline sau noi capitole privind
 EDS promovează úi încurajează acceptarea úi livrarea cunoútinĠelor în cadrul programelor dezvoltarea durabilă
de învăĠare a dezvoltării durabile.
 Materiale de studiu: adoptarea úi utilizarea de materialele de studiu disponibile referitoare la Dezvoltarea personalului este o parte vitală a unei abordări holistice a instituĠiei. Personalul
dezvoltarea durabilă úi dezvoltarea de materiale adecvate pentru fiecare program de studiu, de pe toate nivelele ierarhice úi din toate zonele de activitate trebuie să înĠeleagă dezvoltarea
disciplină sau modul referitoare la dezvoltare durabilă. durabilă ca un proces adaptiv, ci nu ca un singur úi simplu obiectiv. Pentru a dobândi acest lucru
 Abordare holistică (totală) a instituĠiei: implementarea unei abordări integrale a instituĠiei în este nevoie de:
privinĠa dezvoltării durabile, Ġinând cont de toate resursele úi mediile de învăĠare, cât úi înĠelegere a nevoilor personalului pentru învăĠare úi dezvoltare profesională continuă în
modalităĠile de învăĠare formale úi informale. universitate;
 Legături úi parteneriate: dezvoltarea legăturilor úi parteneriatelor cu comunitatea locală, cu programe atractive úi incitante, efectiv sprijinite de politici formalizate pentru a putea fi puse
agenĠii economici, cu alte organizaĠii úi instituĠii, fără a neglija parteneriatele la nivel în practică;
european úi internaĠional.

43 44
 preluare a tuturor oportunităĠilor pentru a fixa dezvoltarea durabilă în programele formale úi − Planificarea transportului, etc.
informale de studiu úi explorare a oportunităĠilor pentru a acredita, recunoaúte sau celebra
realizările.
 încurajarea învăĠării formale úi informale, ca oportunităĠi flexibile de învăĠare. 4.6. Interdisciplinaritate úi gândire critică

Numai în aceste condiĠii devine posibilă introducerea de noi programe de învăĠământ, de noi Interdisciplinaritatea subliniază necesitatea de a trece de la „abordări reducĠioniste” spre a
discipline sau de noi capitole privind dezvoltarea durabilă. face conexiuni interdisciplinare úi sistemice între discipline. Aceasta implică, de asemenea, gândirea
În România introducerea de noi discipline este îngrădită deocamdată de prevederile legale. critică, astfel încât studenĠii să fie capabili să identifice úi să analizeze - pe arii mai largi - relaĠii
Dacă se face referire doar la ghidul úi metodologia ARACIS (AgenĠia Română de Asigurare a sociale, economice úi de mediu pentru orice subiect analizat úi pentru a demonstra respect úi
CalităĠii în ÎnvăĠământul Superior) pentru autorizarea úi acreditarea programelor de studiu, atunci sensibilitate pentru toate domeniile.
noile discipline pot fi introduse doar în limita a 12% din numărul total de ore pentru fiecare Interdisciplinaritatea úi transdisciplinaritatea sunt cruciale în privinĠa asigurării unei
program de studiu, conform opĠiunilor universităĠilor. În plus, domeniile de studii universitare úi dezvoltări durabile de succes a învăĠământului universitar românesc. Cu toate acestea, este evident
specializările aferente sunt reglementate prin lege pentru fiecare domeniu fundamental de útiinĠa că punctul de vedere poate fi diferit foarte mult în legătură cu virtuĠile acestor abordări. În termeni
artă úi cultură. practici, la un anumite instituĠii de învăĠământ superior din străinătate, profesorii au fost încurajaĠi
să mute fizic anumite conĠinuturi de la o disciplină la altă disciplină, ca un posibil traseu pentru a
Exemple de cursuri privind dezvoltarea durabilă sunt următoarele: obĠine interdisciplinaritatea necesară.
− Studii de dezvoltare; Colaborarea între titularii de discipline de la diferite catedre sau facultăĠi úi cooperarea
− Economie ecologică; interdepartamentală ar trebui să fie încurajate pentru a permite o gândire mai cuprinzătoare.
− Ingineria energiei úi a mediului; Beneficiile studenĠilor nu vor întârzia să apară. Ei vor dobândi un sentiment de responsabilitate faĠă
− Schimbarea úi managementul mediului înconjurător; de mediu úi va creúte capacitatea lor de a face judecăĠi critice úi de a se implica în politică
− Geologia mediului înconjurător; organizaĠională.
− Tacticile úi politicile mediului înconjurător; Prin intermediul interdisciplinarităĠii, plasate în centrul educaĠiei pentru dezvoltare durabilă,
studenĠii vor înĠelege mai bine legăturile dintre ecosisteme úi istorie, guvern, drept úi elaborarea
− Controlul poluării mediului înconjurător;
politicilor, aspecte ale culturii úi ale cetăĠeniei globale, justiĠia socială úi economie (Simon, 2002).
− Studiul mediului înconjurător;
De asemenea, se va modifica favorabil orientarea spre sisteme úi rezolvarea problemelor, precum úi
− Tehnologia mediului înconjurător; spre comunicare, noi valori úi participare-implicare. Scopul general, după unii specialiúti, poate
− Etică úi responsabilitate socială; consta în a dezvolta programul de predare în învăĠământul superior ca un fel de „suprastructură
− AdministraĠia úi dezvoltarea durabilă; interdisciplinară” (Henze úi Lob, 2000).
− Dezvoltarea rurală internaĠională; StudenĠii trebuie încurajaĠi să gândească critic, nu atât de mult asupra conceptului de
− Energii regenerabile; sustenabilitate (dezvoltare durabilă), ci mai degrabă despre cum trebuie folosit practic acest
− Managementul durabil al afacerilor concept. Cu toate că, au existat provocări deoarece introducerea gândirii critice implică adesea
− ComunităĠi durabile; gândirea asupra unor sisteme complexe, este provocatoare úi adesea problematică pentru studenĠi
− Proiectarea durabilă; (nu întotdeauna înĠeleg ce au fost întrebaĠi). În plus, experienĠa a demonstrat că a-i determina pe
− Dezvoltarea durabilă; studenĠi să adopte o abordare interdisciplinară, nu este întotdeauna uúor.
− Managementul durabil al resurselor; InstituĠiile de învăĠământ superior nu susĠin în aceeaúi măsură programele interdisciplinare úi
− Comunicarea interculturală; există tendinĠa de a fi închise, de a fi ancorate prea puternic în trecut. Acest lucru este descurajant
− Cultura, societatea úi oamenii; pentru studenĠi. De asemenea, universităĠile trebuie să renunĠe să mai pună accentul pe „forme
− Lipsa de egalitate úi opresiunea; discrete de expertiză úi să încurajeze abordarea interdisciplinară prin structura instituĠională de
− Diversitatea socială în educaĠie; finanĠare, relaĠii mai bune între departamente, acumularea úi utilizarea eficienĠă a cunoútinĠe lor,
îmbunătăĠirea comunicării, reducerea orientării preponderente spre discipline úi subiecte considerate
− EducaĠia internaĠională;
în mod tradiĠional de sine stătătoare.
− Instruirea pentru educaĠia informală;
EducaĠia pentru Dezvoltare Sustenabilă nu este în prezent abordată într-un mod standard la
− EducaĠie multiculturală; nivelul învăĠământului superior, nici chiar în cadrul subiectelor sau disciplinelor de studiu. Nu
− Politica bunăstării sociale; există reĠete de implementare a conceptului, însă necesitatea implementării este incontestabilă.
− Schimbarea socială; UniversităĠile sunt organizaĠii orientate mai mult spre administrarea programelor de
− Sociologia úi ecologia comunităĠii; învăĠământ pe baza disciplinelor; prin urmare, este o provocare găsirea de oportunităĠi
− Comportamentul organizaĠional; interdisciplinare. Ideea de a se orienta spre o abordare proactivă de cercetare răspunde acestei
− Economia resurselor naturale; preocupări prin desfăúurarea de activităĠi úi iniĠiative interdisciplinare. Sprijinul de sus în jos va
− SubstanĠele chimice úi mediul înconjurător; ajuta la distrugerea miturilor că cercetarea úi predarea interdisciplinară nu sunt riguroase sau nu pot
− Schimbarea globală a mediului înconjurător; fi respectate. Sprijinul acestei politici din partea administraĠiei va demonstra vizibil importanĠa
− Impactul uman asupra mediului înconjurător; acestui lucru. AdministraĠia poate încuraja, de asemenea, o mai mare capacitate de a recunoaúte úi
− Mediul înconjurător, cultura úi comunitatea; aprecia valoarea de mobilizare, parteneriatele de colaborare úi lucru în echipă atunci când evaluează

45 46

mandatul úi promovarea. Numirile mixte pentru facultate demonstrează un angajament din partea MotivaĠia – problemele de sustenabilitate nu par relevante pentru individ sau individul
administraĠiei pentru susĠinerea predării úi cercetării interdisciplinare. poate să creadă ca nu este rolul lui de a preda acest lucru.
Liderii universităĠilor sunt în poziĠia de a avea o perspectivă mai largă asupra problemelor Curriculum-ul – există constrângeri particulare în predarea disciplinelor privitoare la
globale úi sunt capabili să îmbine diferite discipline academice cu disciplinele cuprinse în dezvoltarea durabilă; studenĠii trebuie să se familiarizeze cu metode relevante pentru
învăĠământul preuniversitar pentru a rezolva probleme majore úi complexe. Prin crearea de ocuparea forĠei de muncă în viitor.
stimulente úi programe pentru dezvoltarea universitară úi prin stimularea interesului în aceste
probleme, preúedinĠii / vice-preúedinĠii, rectorii / prorectorii, decanii / prodecanii úi úefii de Cercetarea experienĠei universităĠilor din străinătate scoate în evidenĠă patru mari bariere
departamente / úefii de catedre vor ajuta aducând o schimbare în percepĠia muncii interdisciplinare. spre o implementare de succes a EDS în multitudinea de discipline din cadrul învăĠământului
Rolul agenĠiilor de finanĠare trebuie reorientat spre a încuraja úi a valorifica cursurile superior:
interdisciplinare úi cercetarea interdisciplinară. AgenĠiile de finanĠare pot da dovadă de leadership 1. curriculum aglomerat sau supra-aglomerat;
încurajând cercetarea practică care să abordeze problemele din lumea reală în cadrul comunităĠii 2. irelevanĠă percepută de către personalul academic;
universitare, bazată pe nevoile locale úi pe expertiză. Adăugând relevanĠa dezvoltării sustenabile a 3. cunoútinĠe úi expertize limitate ale personalului;
criteriilor de finanĠare, în plus faĠă de relevanĠa socio-economică, consiliile care subvenĠionează 4. conducerea instituĠiei úi devotament limitat al personalului
învăĠământul úi cercetarea ar putea încuraja instrumentele practice úi indicatorii pentru realizarea ExperienĠa universităĠilor din străinătate evidenĠiază faptul că numărul de obstacole
dezvoltării durabile úi, de asemenea, să stimuleze interdisciplinaritate în sprijinul dezvoltării identificate este diferit în funcĠie de specificul facultăĠilor úi programelor de învăĠământ. Adesea se
durabile. Aceasta, la rândul său, va creúte prestigiul cercetării interdisciplinare úi de predare. Pentru invocă că neîncorporarea dezvoltării durabile în curriculum se datorează „nepotrivirii” conceptului
ca rigoarea academică sa fie menĠinută ar trebui să fie stabilite standarde transmise úi implementate cu domeniul/specializarea de studiu, lipsa experienĠei personalului, restricĠiile de ordin financiar,
pe scară largă. limitări ale legislaĠiei din domeniul învăĠământului sau a reglementărilor interne.
UniversităĠile, la rândul lor, pot favoriza sprijinul pentru interdisciplinaritate úi dezvoltare UniversităĠile care au întâmpinat probleme în cuprinderea dezvoltării durabile în curriculum
durabilă prin solicitarea de proiecte interdisciplinare în echipă úi de cercetare, de la studenĠi úi de la au identificat un număr de soluĠii pentru depăúirea barierelor, descrise în tabelul de mai jos:
facultăĠi. Prin promovarea unui sistem de recompense la nivel local, universităĠile pot să se asigure
că nu exista factori de constrângere. Cu toate că există unele dezacorduri „garantate” vizavi de ceea Bariere SoluĠii
ce constituie interdisciplinaritatea, lipsa notabilă a rigorii poate fi datorată unei lipse de Curriculum aglomerat Ɣ Crearea de „spaĠiu” în planurile de învăĠământ printr-o
familiarizare în activitatea de cercetare interdisciplinară úi de predare. Comisiile de recompensă analiză riguroasă a curriculum-urilor existente sau prin
trebuie alcătuite din persoane cu experienĠă în munca interdisciplinară úi din experĠi externi. Ar redefinirea lor în urma reconsiderării competenĠelor
trebui depuse eforturi pentru a se asigura calitate, eficienĠă úi eficacitate, atât pentru munca necesare fiecărei calificări universitare.
interdisciplinară cât úi pentru cea disciplinară. Integrarea culturii de dezvoltare durabilă se IrelevanĠă percepută de personalul Ɣ Dezvoltarea de materiale didactice credibile, care sunt
realizează în mod diferit la diferite universităĠi. În mod ideal, ar trebui să existe un spectru de academic pe deplin contextualizate úi relevante pentru fiecare
activităĠi fundamentale, care să fie urmate de toĠi. domeniu / specializare.
Atât DeclaraĠia de la Talloires cât úi DeclaraĠia de la Dalhousie admit faptul că învăĠământul CunoútinĠe úi expertize limitate ale Ɣ InvestiĠii semnificative în dezvoltarea personalului úi
interdisciplinar úi de cercetare sunt instrumente în direcĠia dobândirii dezvoltării durabile. Liderii personalului consolidarea capacităĠii de adaptare la nou.
universităĠilor - prin propunerile, sugestiile úi ideile lor - pot deplasa abordările spre cursuri
interdisciplinare úi de cercetare. UniversităĠile se restructurează pentru a se asigura că sprijinul Devotamentul instituĠional limitat Ɣ Elaborarea unor noi politici de motivare úi explicarea
necesar, încurajarea úi resursele sunt la locul potrivit, pentru a permite apariĠia interdisciplinarităĠii beneficiilor posibile.
úi implementarea conceptului de dezvoltare durabilă. Un flux deschis de informaĠii între universităĠi Ɣ Revizuirea úi modificarea misiunii instituĠionale úi
va permite un schimb continuu de experienĠe cu privire la noile provocări. politicii instituĠiei.

Barierele în calea adoptării dezvoltării durabile în interiorul zonelor curriculum-ui sunt


4.7. Obstacole (bariere) privitoare la încorporarea dezvoltării durabile în curriculum úi concentrate în jurul problemelor de irelevanĠă percepută a durabilităĠii de către personal, un
soluĠii de implementare curriculum prea aglomerat, lipsa expertizei personalului, reticenĠa studenĠilor privind subiectul, o
lipsă a devotamentului instituĠional, conducerea instituĠiei (preocupată mai mult de nevoia
Cunoaúterea informaĠiilor despre dezvoltare durabilă nu duce neapărat la schimbări de universităĠii de a fi mai bine poziĠionată în prezent úi nu în viitor).
comportament. Este nevoie de o abordare integrată datorită faptului că trebuie identificate úi SoluĠiile propuse evidenĠiază că angajamentul conducerii este necesar, este nevoie ca întreg
înlăturate motivele pentru care modificările de comportamentul nu se produc. Unele din problemele corpul didactic să personalizeze propriile experienĠe cu privire la dezvoltarea durabilă, o mai bună
pe care profesorii úi tehnicienii le consideră ca obstacole în calea implementării conceptului de comunicare úi informare, precum úi o nevoie de studii de caz úi informaĠii contextualizate care
dezvoltare durabilă privesc: urmează să fie puse la dispoziĠie pentru fiecare domeniu/specializare de studiu.
 Timpul – implementarea de noi structuri úi practici este dificilă când se adăugă la un volum De o mare importanĠă este considerată informarea úi perfecĠionarea personalului. Sunt
de muncă ridicat. deosebit de utile atelierele de lucru /workshop-urile, la care personalul să discute despre conceptul
 Resursele – constrângerile financiare de obicei limitează noi evoluĠii. de dezvoltare durabilă a societăĠii (úi implicit despre sustenabilitatea învăĠământului superior).
 TradiĠia – pot să existe rezistenĠe mari în schimbarea practicilor de predare. Conceptul de dezvoltare durabilă trebuie abordat dintr-o dublă perspectivă, culturală úi
 InformaĠia – este o lipsă de utilizare a liniilor directoare pentru practici sustenabile. útiinĠifică. De asemenea, pot fi dezbătute principalele probleme legate de predare/învăĠare úi studiu
experimental, finanĠarea, performanĠele personalului, necesitatea influenĠării organizaĠiilor

47 48
profesionale pentru a încorpora úi promova valorile specifice dezvoltării durabile, îmbunătăĠirea 4.9. Evaluarea, revizuirea úi actualizarea curriculum-ului
comunicării, dezvoltarea/utilizarea informaĠiilor, furnizarea de factori motivanĠi (inclusiv prin
stimulente financiare) pentru a încuraja adoptarea, promovarea úi implementarea conceptului de Evaluarea, revizuirea úi actualizarea curriculum-ului reprezintă părĠi esenĠiale ale procesului
dezvoltare durabilă în universitate úi în întreaga societate. de dezvoltare academică. Fără acestea, nu este posibilă îmbunătăĠirea úi schimbarea. Obiectivele
clar exprimate, precum úi mijloacele potrivite pentru a evalua realizarea lor sunt vitale.
UniversităĠile trebuie să decidă privind modul în care vor fi urmărite schimbările úi se va
4.8. ÎnvăĠarea úi predarea prin experimentare. ÎnvăĠarea informală. măsura progresul în implementarea principiilor dezvoltării sustenabile (durabile) în programele de
studiu, precum úi tehnicile care se vor folosi pentru a se realiza acest lucru.
ActivităĠile educaĠionale formale se referă la cursuri specifice cu privire la dezvoltarea Pe măsură ce societatea se confruntă cu provocări noi úi tot mai presante, cu o penurie a
durabilă úi încorporarea acesteia în cursuri existente úi subiecte. Acestea includ o varietate de resurselor, inegalitate, nedreptăĠi tot mai pronunĠate úi un progres tehnologic accelerat, apar noi
subiecte úi sunt valabile pentru o serie de calificări de la studii de licenĠă la doctorate. oportunităĠi pentru învăĠământul superior. De acestea trebuie să se Ġină cont ori de câte ori se
ActivităĠile educaĠionale informale vizează creúterea gradului de conútientizare a acĠiunilor evaluează, revizuieúte sau se actualizează planurile de învăĠământ pentru fiecare calificare
de voluntariat pe care indivizii le pot întreprinde pentru a sprijini dezvoltarea durabilă. De academică.
asemenea, sunt utile pentru schimbarea atitudinii úi comportamentului privind practici mai bune în
domeniul menajer, economisirea energiei úi apei, reducea úi eliminarea deúeurilor, consumul durabil
úi opĠiunile ecologice de transport.
Exemplele de activităĠi specifice educaĠiei informale includ: dezvoltare durabilă sau pagini
de mediu pe site-urile instituĠionale; grupuri de dezvoltare durabilă în cadrul asociaĠiilor studenĠeúti;
ghiduri pentru studenĠi úi personal pentru un stil de viaĠă durabil; evenimente instituĠionale;
concursuri; activităĠi de binefacere, etc.
ÎnvăĠarea este un proces care influenĠează modul în care oamenii gândesc, simt úi
acĠionează. ÎnvăĠăm prin intermediul experienĠei întreaga viaĠă. ÎnvăĠarea se produce conútient úi
inconútient. Adesea învăĠăm doar prin interacĠiunea cu oamenii úi cu mediul înconjurător. EducaĠia,
bineînĠeles, este condiĠionată de învăĠare. Dar pentru că învăĠăm pe parcursul vieĠii noastre, este
important să privim mai departe de educaĠia din úcoli.
O altă cale de a distinge învăĠatul de educaĠie este să ne gândim la ele astfel:
 ÎnvăĠarea este mai mult un fenomen psihologic, un proces în care ne dezvoltăm feluri de a
vedea úi interacĠiona cu lumea din jurul nostru.
 EducaĠia este mai mult un fenomen sociologic, care e mai mult axat pe ce fac profesorii
pentru a facilita învăĠarea altora.
Totodată este important să Ġinem minte că nu învăĠăm individual úi izolaĠi. EducaĠia úi
învăĠarea au loc într-un context social, úi organizaĠiile sunt implicate în procesul de învăĠare.
Sustenabilitatea este punctul forte în dezvoltarea durabilă, este o aventură interminabilă
realizată pentru a îmbunătăĠi calitatea vieĠii oamenilor úi împrejurimilor lor, respectiv pentru a
prospera fără a distruge suportul de viaĠă de care generaĠiile actuale úi viitoare depind. Ca úi alte
concepte importante, cum ar fi echitatea sau justiĠia socială, sustenabilitatea poate fi considerată atât
o destinaĠie cât úi o călătorie. (Comisia Parlamentară pentru Mediu - Noua Zeealandă).
ÎnvăĠarea úi predarea prin experimentare au menirea de a ne reconecta la realitate. EducaĠia a
devenit mult mai specializată úi teoretică, departe de dezordinea, complexitatea úi eterogenitatea
specifice vieĠii reale a indivizilor. EducaĠia pentru dezvoltare durabilă trebuie deci să caute
probleme reale de viaĠă úi experienĠe actuale ca situaĠii de studiu, pentru a evita găsirea doar a
soluĠiilor reducĠioniste ale problemelor. “Studiul prin experimentare are baza în realitatea
dezordonată, cu tot cu paradoxul úi caracterul neîngrijit, cu schimbarea continuă a modelului, cu
refuzul său de a se conforma la aúteptările noastre.” (Norberg-Hodge, 2000)
ÎnvăĠarea prin experimentare úi învăĠarea formală trebuie să completeze învăĠarea informală,
pentru a oferi absolvenĠilor competenĠele úi abilităĠile necesare pentru rezolvarea problemelor
profesionale úi a celor de viaĠă.

49 50

5. ExperienĠa studenĠilor într-o universitate sustenabilă calitate de agenĠi efectivi ai schimbării în provocările legate de sustenabilitate. Aceútia trebuie să
treacă de la starea de apatie, la implicare.
UniversităĠile trebuie să dezvolte programele de studiu, planurile de învăĠământ, abordările Pentru ca studenĠii să devină agenĠi de schimbare de succes în dezvoltarea durabilă a
pedagogice úi activităĠile extra-curriculare, precum úi viaĠa academică úi cea din campus în aúa fel universităĠilor úi societăĠii, aceútia trebuie să deĠină:
încât să determine studenĠii să-úi dezvolte valorile, aptitudinile úi gândirea pentru a contribui la 1. cunoútinĠe privind problemele de mediu, economice úi sociale legate de sustenabilitate
dezvoltarea sustenabilă. (dezvoltare durabilă) - înĠelegere;
Sustenabilitatea trebuie să devină o parte integrantă a planificării, activităĠilor, proiectării 2. un sistem de valori úi o concepĠie proprie care să sprijine úi să măsoare acĠiunile unui agent
facilităĠilor, achiziĠiilor, investiĠiilor úi a vieĠii studenĠeúti úi toate aceste eforturi trebuie să fie strâns de schimbare - motivare;
legate de curriculum. ViaĠa studenĠească este atât conĠinutul, contextul cât úi liantul pentru acest tip 3. abilităĠile necesare agentului de schimbare – aptitudini.
de învăĠare.
UniversităĠile trebuie să ofere studenĠilor un bun exemplu în privinĠa implementării Se prezintă în continuare o listă de abilităĠi ale studentului văzut ca agent de schimbare,
conceptului de dezvoltare durabilă. „Oferirea unui exemplu bun nu este principala metodă de a-i compilate din numeroase surse. AgenĠii de schimbare sunt:
influenĠa pe alĠii, ci este singura metodă” (Albert Einstein). Energici;
 Optimiúti;
5.1. Campusul – laborator pentru învăĠarea dezvoltării durabile Tenace;
 ImplicaĠi;
Campusul universitar trebuie să devină locul unde o „comunitate de învăĠăcei” asimilează PasionaĠi;
valorile specifice dezvoltării durabile úi se transformă într-o comunitate de oameni capabili să PerseverenĠi;
rezolve problemele din viaĠa reală.
 InteligenĠi emoĠional;
Campusul, ca laborator pentru învăĠarea sustenabilităĠii úi dezvoltarea abilităĠilor aferente,
 Asertivi;
oferă modele úi oportunităĠi pentru exersarea schimbării comportamentelor studenĠilor. Aceútia îúi
dezvoltă noi valori, comportamente úi identităĠi pregătindu-se să transforme radical úi pozitiv Persuasivi;
societatea. Empatici;
În majoritatea cazurilor, operaĠiunile din campus-urile universităĠilor din străinătate sunt Autentici;
orientate fundamental către reducerea „amprentei ecologice” a instituĠiei. Oricum, se pot vedea Etici;
multiple exemple de conservare a consumului de apă úi de energie, practici de reducere a dioxidului AmbiĠioúi;
de carbon emis, construcĠia sustenabilă a clădirilor úi renovări orientate în acest sens, evidenĠierea - CompetenĠi;
cu responsabilitate - a beneficiilor mâncării ecologice úi sănătoase, reducerea consumului de hârtie Curioúi.
úi a altor produse în ceea ce priveúte protejarea mediului. Mai mult decât atât, aceste practici
operaĠionale sunt integrate în activităĠile educaĠionale úi de cercetare ale universităĠilor. StudenĠii trebuie să poată:
OportunităĠile úi angajamentele studenĠilor în campus reflectă un adânc angajament pentru Să comunice ideile în mod clar, concis úi precis, atât oral cât úi în scris;
sustenabilitate prin aceste practici instituĠionale precum: noi orientări ale studenĠilor, burse, Să asculte pe alĠii úi să ia în considerare ideile úi perspectivele lor;
consiliere privind locurile de muncă în legătură cu serviciile comunitare, sustenabilitate úi/sau Să ajusteze diferenĠele individuale (culturale, socio-economice, globale, etc.) în deciziile úi
aspecte ale justiĠiei. Grupurile úi activităĠile studenĠilor, concentrate pe aspecte ale mediului úi acĠiunile proprii úi să deĠină capacitatea de a negocia pe fundalul acestor diferenĠe;
sustenabilităĠii, trebuie să fie vizibile úi în permanenĠă prezente. Să se angajeze în auto-evaluare, auto-reflecĠie úi analiză;
InstituĠiile de învăĠământ superior trebuie să pregătească studenĠii pentru cariere orientate Să reflecteze asupra a ceea ce se întâmplă, găsind sensul, pentru a putea să câútige noi
către mediul înconjurător úi/sau sustenabilitate; să-i pregătească pe cei care conduc studenĠii să perspective úi o mai bună înĠelegere;
mărească eforturile de educaĠie úi informare în campus-urile lor; să dezvolte proiectele campus-ului Să se angajeze în discursuri civile úi dezbateri;
privitoare la mediul înconjurător, cu sprijinul studenĠilor. Aceste obiective urmăresc maximizarea Să medieze úi să rezolve conflicte;
interesului studentului privind mediul úi angajamentul în campus úi pregătirea studenĠilor pentru Să analizeze puterea, structurile de inegalitate, precum úi sistemele sociale care guvernează
oportunităĠile întâlnite după ce vor pleca din universităĠi. viaĠa individuală úi a comunităĠii;
 Să recunoască implicaĠiile globale ale acĠiunilor lor;
5.2. Implicarea activă a studenĠilor (ca agenĠi de schimbare) în dezvoltarea sustenabilă a
 Să provoace status-quo-ul în mod eficient, atunci când este cazul;
universităĠii úi societăĠii
 Să rezolve problemele creativ úi în colaborare, folosind abilităĠile gândirii critice;
InstituĠiile de învăĠământ superior recunosc corpul studenĠesc ca un partener de valoare, Să caute úi să găsească soluĠii complexe pentru probleme complexe cu faĠete multiple;
încearcă să promoveze schimbarea comportamentală a studenĠilor úi susĠin iniĠiativele care caută să Să colaboreze în reĠea, să dezvolte alianĠe úi coaliĠii, să construiască echipe;
exploateze resursele studenĠilor pentru iniĠiative pozitive în privinĠa mediului, la nivelul campus- Să obĠină implicarea celorlalĠi, să inspire úi să stimuleze participanĠii, să obĠină sprijinul úi
ului. să producă angajamentul;
Există numeroase studii de caz cu privire la activităĠile studenĠilor care au promovat cu Să vadă în ansamblu úi să înĠeleagă obiectivele mari úi nevoia de schimbare sistemică;
succes schimbarea, multe dintre acestea învârtindu-se în jurul campaniilor privind mediul, conduse Să se adapteze la nevoile diverse úi în schimbare ale indivizilor úi ale societăĠii ca întreg;
de studenĠi prin intermediul sindicatelor sau asociaĠiilor studenĠeúti. Să seteze în mod realist úi clar definit scopurile úi obiectivele;
Fiecare universitate trebuie să-úi propună obiectivul ca toĠi studenĠii să fie implicaĠi în Să fie atât lideri cât úi adepĠi, după cum este necesar;

51 52
 Să analizeze úi să influenĠeze dinamica de grup; importante ale educaĠiei pentru dezvoltare durabilă:
 Să ia decizii etice care încorporează atât responsabilitatea de sine cât úi cea faĠă de Să determine studenĠii să aprecieze importanĠa pe care o au contextele mediului înconjurător,
comunitate úi societate; social, politic úi economic în disciplinele pe care le studiază.
 Să stimuleze imaginaĠia, să articuleze úi úi să creeze scenarii pozitive pentru viitorul Să furnizeze studenĠilor o fundamentare clară úi echilibrată a dezvoltării sustenabile, domeniile
societăĠii; ei cheie úi principalele dezbateri cu privire la acestea incluzând limitele contestate úi
extensibile ale subiectului.
 Să vadă metodele úi paúii mici în scopul schimbărilor necesare pentru un viitor mai durabil,
 Să creeze un mediu stimulativ pentru învăĠământul interdisciplinar, transdisciplinar úi pentru
pe care să le transforme apoi într-o listă de sarcini úi o cronologie care să fie îndeplinită în cercetare.
mod eficient; Să permită învăĠământului de înaltă calitate să fie un proces creativ, reflexiv úi participativ care
 Tolera ambiguitatea úi să facă faĠă în mod eficient schimbărilor. să fie receptiv la nevoile úi viziunile studenĠilor úi, de asemenea, să conducă la angajamentul
total al tuturor persoanelor.
StudenĠii trebuie să deĠină: Să determine studenĠii să înĠeleagă diversele metodologii ale umanităĠii, útiinĠele naturale úi
 ÎnĠelegerea modului de funcĠionare úi interconectare a sistemelor; sociale úi meritele lor relative în abordarea întrebărilor specifice legate de viitor.
 Angajamentul potrivit în găsirea de soluĠii pentru problemele societăĠii; Să determine studenĠii să caute soluĠii pe o cale adecvată úi non-reducĠionistă pentru
 Eficacitate politică, credinĠa că ceea ce consideră úi pun în aplicare contează din punct de problemele foarte complexe ale vieĠii reale (incluzând dimensiunile sustenabilităĠii: a
vedere civic úi politic; mediului, economică, socială, culturală, tehnologică, morală úi politică).
 Integritate; Să determine studenĠii să gândească critic, creativ úi holistic.
 Curaj; Să determine studenĠii să dezvolte un nivel înalt de gândire autoreflexivă
(personală úi profesională).
 ÎnĠelegerea schimbărilor „organice” necesare. Să determine studenĠii să gândească critic despre natura cunoaúterii úi despre modalităĠile în
care cunoaúterea este produsă úi validată.
EducaĠia pentru dezvoltare durabilă poate contribui la experienĠa studenĠilor în mai multe Să determine studenĠii să identifice, să înĠeleagă, să evalueze úi să adopte valorile care
feluri: determină sustenabilitatea.
1. Dezvoltând aptitudini avansate pentru angajare; Să determine studenĠii să dezvolte responsabilităĠi sociale úi legate de mediu.
2. Prilejuind conútientizarea diferitelor culturi úi stiluri de viaĠă, precum úi comunitatea Să determine studenĠii să treacă peste golul dintre teorie úi practică – în dezvoltarea durabilă
globală; doar acĠiunile transformative contează.
3. Determinând studenĠii să înĠeleagă schimburile dificile care au loc în viaĠa reală úi Să determine studenĠii să participe creativ în echipe interdisciplinare, contribuind úi
informându-i despre probleme contemporane serioase;. colaborând la rezultate semnificative.
4. Determinând dezvoltarea unui student mult mai bine format, informat despre etică, filozofie, Să determine studenĠii să conducă úi să gestioneze schimbarea (inclusiv aspecte de identificare
aptitudini antreprenoriale, útiinĠă, umanitate úi mediu. Astfel, acestora li se oferă o structură úi investigare, de căutare, de identificare a unor soluĠii de evaluare úi implementare).
coerentă pentru a lua toate acestea în considerare până la sfârúitul vieĠii.
5.3. ÎmbogăĠirea cunoútinĠelor, competenĠelor úi atitudinilor pentru identificarea úi rezolvarea
StudenĠii trebuie să fie informaĠi corect în legătură cu potenĠiala lor capacitate de a influenĠa problemelor în spiritul dezvoltării durabile
dezbaterea educaĠiei pentru dezvoltare durabilă úi dacă educaĠia pentru dezvoltare durabilă a fost
sau nu adoptată în anumite structuri sau la nivelul întregii instituĠii de învăĠământ superior sau în Următoarele cunoútinĠe, aptitudini úi atitudini au fost identificate ca fiind factori dezvoltaĠi
anumite domenii/specializări sau discipline de studiu. De asemenea, trebuie să fie implicaĠi activ de studenĠi prin cursurile specifice educaĠiei orientate spre conceptul de dezvoltare durabilă:
atât în dezvoltarea durabilă a universităĠii cât úi a întregii societăĠi. Aptitudini interdisciplinare;
Rezumând situaĠia în care studenĠii învăĠământului superior învaĠă, Haigh, (2005) spune: Aptitudini etice úi înĠelegerea celor necesare pentru a putea pune sustenabilitatea în practică;
„StudenĠii absorb multe atitudini în mod implicit de la instituĠiile de învăĠământ superior, care pot Gândire critică úi reflexivă;
include apropierea lor de lume. Aceste aspecte sunt învăĠate, de exemplu, în măsura în care s-a făcut Conútientizarea impactului practic pe care îl vor avea deciziile lor;
tot ce s-a zis.” Fără îndoială, universităĠilor le place să se considere liderii societăĠii úi schimbării în Sensibilizarea aspectelor legate de provocările sustenabilităĠii úi dezvoltarea aptitudinilor
plan social. De fapt, ele funcĠionează poate mai mult decât adepĠii lor „în virtutea unor mituri”. necesare pentru soluĠionarea lor.
Aceasta evidenĠiază úi mai mult percepĠia în legătură cu unele planuri de învăĠământ ale instituĠiilor
( Jucker,2002), în care instituĠiile de învăĠământ superior au fost câteodată văzute mai mult ca StudenĠii trebuie să fie bine pregătiĠi pentru rezolvarea problemelor din viaĠa reală, în
instrumente de distrugere decât de educaĠie adecvată. (Sterling, 2003). spiritul dezvoltării durabile. În special pregătirea de tip interdisciplinar úi transdisciplinar, gândirea
Jucker (2002) a arătat cum în numeroase exemple, cultura socială úi industrială existentă sau critică, creúterea gradului de implicare socială úi experienĠa din universitate vor face din absolvenĠi
„paradigma socială dominantă” (Fien, 2004) au luptat împotriva introducerii sustenabilităĠii sau promotorii dezvoltării sustenabile a societăĠii.
educaĠiei pentru dezvoltare durabilă în instituĠiile de învăĠământ superior. Mai recent, s-au ivit mai Universitatea trebuie să-i confere studentului o astfel de experienĠă de viaĠă bazată pe
multe evidenĠe care confirmă această înclinaĠie, cel puĠin în cazul SUA ( Washburn, 2005). conceptul de dezvoltare sustenabilă încât acesta să-úi formeze adevărate ritualuri pe care apoi să le
Din motivele anterior menĠionate rezultă faptul că studenĠii úi universităĠile trebuie să aplice, în mod instinctiv, în activităĠile următoare absolvirii facultăĠii.
depună eforturi comune pentru dezvoltarea durabilă a învăĠământului superior, într-o relaĠie de
parteneriat benefic pentru ambele părĠi úi pentru întreaga societate.
Pentru ca studenĠii să se implice activ în dezvoltarea sustenabilă a universităĠilor úi a
societăĠii, din literatura internaĠională se pot identifica următoarele caracteristici necesare úi

53 54

5.4. Dezvoltarea responsabilităĠilor de ordin social, economic úi ecologic impulsiona să acĠionăm. Vom putea acĠiona eficient în timpul disponibil? Prins între complacere úi
disperare, E. F. Schumacher a recomandat „să lăsăm deoparte aceste perplexităĠi úi să începem să
CerinĠele disciplinare, profesionale, artistice úi educaĠionale în universitate trebuie să se luăm măsuri”.
concentreze pe luarea deciziilor din perspectivă interdisciplinară. De asemenea, acestea trebuie să StudenĠii de astăzi ajung cetăĠenii de mâine. Pentru a se implica activ în economie trebuie să
reflecte o grijă fundamentală pentru sustenabilitate. InstituĠia trebuie să comunice atât o înĠelegere fie instruiĠi în spiritul dezvoltării umane úi în spiritul acĠiunilor care asigură creúterea coeziunii
de bază a aspectelor complexe de mediu, sociale úi etice care sunt necesare pentru a crea un viitor sociale.
sustenabil cât úi natura răspunsurilor politice, organizaĠionale úi individuale necesare evidenĠierii Dezvoltarea umană este o componentă intrinsecă a dezvoltării durabile, componentă care
particulare a interconectării, respectiv răspunsurile multisectoriale pe care Agenda 21 le exprimă. defineúte obiectivul úi rezultatul final al acesteia. În ultimă instanĠa, dezvoltarea este evaluată prin
Aúadar cursurile din planul de învăĠământ trebuie să facă referire la teme de sustenabilitate cum ar sporul de bunăstare pe care îl determină, prin creúterea capacităĠii úi a libertăĠii oamenilor de a trăi
fi globalizarea úi dezvoltarea sustenabilă; ecologia urbană úi justiĠia socială; populaĠie, viaĠa aúa cum úi-o doresc, de a face ceea ce-úi úi cum îúi doresc úi de a fi ceea ce doresc să fie.
nediscriminare úi dezvoltare; producĠie úi consum sustenabile úi multe altele. StudenĠii vor învăĠa, Dezvoltarea umană presupune, în primul rând, posibilitatea de a trăi o viaĠă lungă úi sănătoasă, edu-
de asemenea, despre cum funcĠionează propriul lor campus în ecosistem, de exemplu: sursele de caĠie, resursele adecvate unui nivel de trai decent. De asemenea, presupune participarea la viaĠa
hrană, apă úi energie úi despre modul în care trebuie pus punct final risipei. socială úi politică a societăĠii, respectiv libertatea cuvântului. Combaterea sărăciei, educaĠia úi
Cercetarea útiinĠifică a instituĠiei trebuie să se concentreze, în mare parte, úi pe dezvoltarea sănătatea precum úi egalitatea între sexe constituie preocupările centrale legate de dezvoltarea
sustenabilă precum: energia reciclabilă, design-ul sustenabil al clădirilor, economia ecologică, umană.
populaĠie úi dezvoltare, justiĠia mediului, etc. Important este úi faptul că dezvoltarea umană este, în acelaúi timp, o componentă de natură
Cea mai mare contribuĠie pe care educaĠia din învăĠământul superior o poate avea în instrumentală a dezvoltării durabile, un factor esenĠial al dezvoltării economiei bazate pe cunoaú-
dezvoltarea sustenabilă este determinarea studenĠilor să obĠină aptitudinile úi cunoútinĠele care le tere, în condiĠii de sustenabilitate.
permit să facă o diferenĠă durabilă úi-i transformă în oameni mai responsabili din punct de vedere Dezvoltarea umană implică investiĠie în capitalul uman, în special în creúterea calităĠii
economic, social úi ecologic. Ce învaĠă úi ce sunt învăĠaĠi este, în consecinĠă, critic. Viziunea este acestuia ceea ce înseamnă úi creúterea capacităĠii oamenilor de a participa în mod eficient úi creativ
susĠinută de NaĠiunile Unite, care au stabilit perioada 2005-2014 ca fiind deceniul educaĠiei pentru la procesul de dezvoltare economica, de a-úi adapta modelul de consum la exigenĠele de protecĠie a
dezvoltare durabilă. Obiectivul vizat este să se integreze principiile, valorile úi practicile dezvoltării mediului, de a învăĠa să trăiască în armonie cu natura úi cu respect faĠă de aceasta. Punerea unui
sustenabile în toate aspectele educaĠiei úi învăĠământului. accent mai mare pe dezvoltarea umană, pe asigurarea condiĠiilor de realizare a acesteia în strategia
ReprezentanĠii politici úi ministerul de resort care se ocupă de învăĠământ, indiferent ce de dezvoltare durabilă, este imperios necesară úi în România. Dezvoltarea umană, fără de care nu ne
nume poartă, au responsabilitatea de a susĠine universităĠile în producerea unor absolvenĠi conútienĠi putem imagina viitorul României, poate constitui un motor fundamental în úansa dezvoltării
úi responsabili, cu aptitudini úi cunoútinĠe adecvate pentru a putea aborda în mod corect dezvoltarea durabile în România.
sustenabilă. Acestea sunt importante pentru toĠi absolvenĠii, nu doar pentru cei implicaĠi direct în Pe de altă parte, dezvoltarea umană nu se poate realiza fără resurse materiale úi financiare,
domenii care au legătură cu sustenabilitatea. MulĠi, de exemplu, vor conduce o afacere sau un astfel încât dezvoltarea economică este o condiĠie „sine qua non” a dezvoltării umane, aceasta rela-
serviciu unde vor avea nevoie să ia decizii care să aibă impact asupra economiei, mediului sau Ġie de dependenĠă fiind mai evidentă úi mai puternică decât cea care se manifestă în sens invers.
justiĠiei sociale. Totuúi, aúa cum o demonstrează experienĠa internaĠională, la niveluri egale de dezvoltare economică
se înregistrează niveluri diferite ale parametrilor dezvoltării umane, ceea ce înseamnă că politici mai
5.5. Formarea ca cetăĠeni activi într-o economie globală bune în domeniu, precum úi alocarea mai generoasă a resurselor disponibile în direcĠia susĠinerii
dezvoltării umane úi gestionarea eficientă a acestora pot determina performanĠe mai bune în plan
AbsolvenĠii de azi sau de mâine vor întâlni în viaĠă condiĠii foarte diferite faĠă de cei din social; performanĠe care, în timp, pe termen scurt úi mai ales pe termen mediu úi lung, îúi pun
generaĠiile trecute úi vor avea nevoie de capacităĠile necesare să se descurce cu incertitudinea, amprenta asupra performanĠelor economice. RelaĠia dintre calitatea mediului úi dezvoltarea umană
complexitatea úi schimbarea rapidă, dar úi să contribuie pozitiv la un viitor mai sustenabil, sigur úi este evidentă, de asemenea, în principal din perspectiva impactului condiĠiilor de mediu asupra
protejat. sănătăĠii, devenind însă copleúitoare atunci când catastrofe naturale (inundaĠii, cutremure, etc.)
Între timp, este evident faptul că tot mai mulĠi angajatori caută absolvenĠi care au o educaĠie determină distrugerea locuinĠelor úi gospodăriilor úi pun în pericol însăúi viaĠa oamenilor.
sustenabilă, cunosc aspectele sustenabilităĠii úi au competenĠe să le folosească în munca lor Dezvoltarea durabilă este susĠinută úi de coeziunea socială în calitate de factor favorizant al
profesională. Este, de asemenea, evident faptul că un număr în creútere de studenĠi caută universităĠi dezvoltării economice úi umane, dar úi de element constitutiv al dezvoltării sociale. Coeziunea
(úi angajatori) care au încorporate úi reflectă bunele practici specifice sustenabilităĠii. socială este o caracteristică a mediului social, caracteristică ce favorizează dezvoltarea, creúterea
UniversităĠile pot fi văzute atât la nivel instituĠional cât úi al societăĠii ca având un rol economică echitabilă. Coeziunea socială implică încrederea oamenilor că acĠiunile lor comune vor
important în comunitate iar studenĠii pot demonstra faptul că sunt cei mai importanĠi agenĠi de aduce beneficii pe termen lung, chiar dacă pe termen scurt presupun pierderi, evitarea accentuării
schimbare dintre toĠi. StudenĠii fac schimbări în mediu úi societate dacă posedă cunoútinĠe despre inegalităĠii úi a excluderii sociale, întărirea sentimentelor de încredere úi siguranĠă úi a spiritului de
mediu, sociale úi economice relaĠionate cu sustenabilitatea úi au un nou sistem de valori, motivaĠie cooperare, construirea unor instituĠii transparente, responsabile úi flexibile.
úi alte abilităĠi de producere a schimbării. Aúadar, studenĠii posedă multe dintre atributele necesare Coeziunea socială constituie o alta premisă esenĠială care trebuie pusă la baza strategiei de
pentru rolul de agent de schimbare úi trebuie formaĠi ca cetăĠeni activi care să impulsioneze úi să dezvoltare durabilă a României. Măsura în care membrii societăĠii vor conlucra pentru reconstrucĠia
dezvolte durabil economia globală. economiei naĠionale, pentru depăúirea dificultăĠilor inerente integrării în economia europeană úi
Nicio cultură nu a ajuns mai departe decât a noastră în ceea ce priveúte negarea moralităĠii pentru valorificarea oportunităĠilor create de această integrare, poate constitui un factor cheie al per-
individuale, iar în această negare zace uciderea planetei. O spiritualitate care ne permite să ne formanĠei economice úi sociale. Construirea unei societăĠi caracterizate prin coeziune socială în
înfruntăm propria moralitate, cu sinceritate, nu prin negare sau teroare, conĠine sâmburele România, obiectiv extrem de dificil de realizat, impune diminuarea proporĠiilor sărăciei úi era-
eroismului de zi cu zi, necesar pentru conservarea vieĠii pe Pământ. În loc de teroare, o spiritualitate dicarea sărăciei extreme, stoparea procesului de polarizare socială, funcĠionarea eficientă úi
mai puternică ne-ar conduce într-un loc al mulĠumirii úi al celebrării. De asemenea, ne-ar

55 56
transparentă a instituĠiilor statului úi ale societăĠii civile, promovarea profesionalismului în acti- Cel care realmente gândeúte critic este capabil să propună cele mai simple, generale,
vitatea funcĠionarilor publici, combaterea birocraĠiei úi a corupĠiei, creúterea încrederii populaĠiei în plauzibile úi uúor verificabile ipoteze modelante ale unui proces natural sau social, sau a
aceste instituĠii, inclusiv prin educaĠie úi informare, formarea unei clase politice responsabile úi particularităĠii comportamentale ale unui individ sau grup socializat.
credibile, a cărei activitate să se bazeze pe cunoaútere. După John C. Maxwell, ca să reuúeúti în viaĠă, trebuie să adopĠi un nou mod de a gândi. Ne
putem schimba însă mentalitatea? StudenĠii trebuie făcuĠi să înceapă să gândească critic
5.6. Conútientizarea efectelor propriilor comportamente, decizii úi acĠiuni demonstrându-li-se în acelaúi timp că schimbarea mentalităĠii le poate schimba radical viaĠa.
Gândirea reflexivă reprezintă gândirea care le oferă studenĠilor o perspectivă asupra
StudenĠii trebuie să útie că deciziile lor, comportamentul zilnic úi acĠiunile întreprinse de ei trecutului pentru a putea înĠelege mult mai bine viitorul, însă úi alte lucruri existenĠiale.
afectează calitatea vieĠii oamenilor de pe întreg globul. Gândirea critică este o abilitate importantă pe care trebuie să o deĠină orice student úi
Deúi conceptul de sustenabilitate nu mai poate fi considerat tocmai nou, există o înĠelegere absolvent. „StudenĠii trebuie să fie capabili să gândească critic despre natura cunoaúterii úi despre
în creútere a actualului impact pe care oamenii îl au mai ales asupra mediului. Dacă oamenii nu modalităĠile în care cunoaúterea este produsă úi validată.” ( Jones et al.1999). Această abilitate este
înĠeleg situaĠia în care ne aflăm, atunci omenirea ar putea plasa o greutate nesustenabilă asupra crucială pentru că studenĠii instruiĠi în spiritul educaĠiei pentru dezvoltare durabilă nu se vor putea
planetei. Există o varietate de griji exprimate, multe dintre acestea se încadrează în cinci domenii retrage, cum puteau face înainte, în teritoriul familiar úi sigur al oricărei discipline pe care ar putea-
inter-relaĠionate. o studia. Ei vor trebui să devină siguri, în domeniile interdisciplinare úi transdisciplinare, pe
 Creúterea populaĠiei úi sănătatea umană: populaĠia lumii este de aproximativ 6,5 miliarde de însuúirea proceselor úi soluĠiilor care fac parte din mai multe discipline diferite. Astfel, se poate
oameni úi este în continuă creútere. Potrivit Biroului american pentru recensământ, populaĠia aplica de exemplu când învaĠă să clarifice „natura forĠelor ideologice úi economice care perpetuează
mondială creúte în fiecare zi cu 218.030 de persoane, urmând să atingă nouă miliarde în dominaĠia Sudului de către Nord” sau să revitalizeze „forme incomode ale cunoútinĠelor,
2040. Aceasta are implicaĠii serioase pentru planetă. În acelaúi timp, mulĠi oameni trăiesc în aptitudinilor úi activităĠilor” care să-i determine să „participe în relaĠii care le vor dezvolta talentele
sărăcie, sunt malnutriĠi úi mor din cauza bolilor (adesea tratabile). úi interesele úi să experimenteze alte relaĠii centrate pe comunitate, neplătite, precum úi activităĠi
 Consumul de resurse naturale: cum populaĠia lumii creúte úi Ġările se dezvoltă pe plan care le vor dezvolta un sens al responsabilităĠii pentru binele comunităĠii.” (Bowers, 2003)
economic, resursele sunt folosite la rate din ce în ce mai mari. Ratele de folosire a
combustibililor, pădurilor, apei úi pământului agricol sunt toate îngrijorătoare. 5.8. Premii úi recompense
 Schimbarea climatică: recunoaúterea internaĠională a impactului emisiilor de gaze
dăunătoare a dus la ConvenĠia Schimbării Climatice. Cele mai mari impacturi le vor avea Dezvoltarea de sisteme de premiere úi de recompensare adecvate în instituĠiile de învăĠământ
creúterile de temperatură, creúterea nivelului mării úi schimbările privind distribuĠia úi superior va cultiva înĠelegerea dezvoltării sustenabile úi criteriile de angajare, ocupare úi promovare,
cantităĠile de precipitaĠii. va conduce la recunoaúterea contribuĠiilor fiecăruia. ContribuĠia fiecăruia la implementarea
 Impacturile asupra biodiversităĠii: amplificarea creúterii populaĠiei, folosirea greúită a
sustenabilităĠii în universitate/facultate se poate regăsi în burse, se poate referi la predare-învăĠare,
resurselor naturale úi schimbarea climatică au toate impact asupra biodiversităĠii.
la activităĠile din campus úi la activităĠile comunitare.
Biodiversitatea în sinea ei este văzută ca fiind o mulĠime de ecosisteme importante care
Adesea, premiile úi recompensele includ: premii speciale, ocazionate de diverse evenimente;
funcĠionează sănătos úi care reprezintă suportul vieĠii de pe pământ.
premii de la consiliile locale; premii ale unor companii, asociaĠii sau organizaĠii locale/regionale
 Poluarea: deúeurile rezultate în urma vieĠii umane, clima este puternic influenĠată de o
(ex. premiul pentru cel mai bun plan de transport, premii pentru afaceri sustenabile, premii pentru
mulĠime de efecte ale activităĠilor oamenilor, surplusul de nitraĠi eliberaĠi în mediu, deúeurile
activităĠi ecologice sau construcĠii sustenabile, etc.) úi altele.
radioactive rezultate din producerea energiei nucleare, etc. Multe din aceste procese pe care
le considerăm esenĠiale în viaĠa normală, cauzează poluarea. ActivităĠile de protecĠie a mediului sunt interesante úi benefice pentru mediul de afaceri.
Premiile pentru adoptarea practicilor sustenabile sunt adesea oferite în mod direct de firme din acest
Aúa cum permite studenĠilor să-úi dezvolte cunoaúterea conceptelor specifice sustenabilităĠii, mediu ca úi o componentă firească a responsabilităĠii sociale a firmei. De exemplu, iniĠiativele din
educaĠia pentru dezvoltare durabilă poate, de asemenea, să dezvolte o serie de aptitudini ale domeniul managementului carbonului au adesea ca rezultat economii financiare directe, cu
studenĠilor, inclusiv gândirea critică, abilitatea de a evalua úi estima, precum úi competenĠe specifice beneficii imediate.
rezolvării problemelor.

5.7. Dezvoltarea gândirii critice úi reflexive

Gândirea critică constă din procesul mental de analiză sau evaluare a informaĠiei, mai ales
afirmaĠii sau propoziĠii pretinse de unii oameni a fi adevărate. Ea duce la un proces de reflecĠie
asupra înĠelesului acestor afirmaĠii, examinând dovezile úi raĠionamentul oferit úi judecând faptele.
A gândi critic înseamnă a evalua continuu plauzibilitatea úi relevanĠa datelor disponibile, a
informaĠiilor derivabile din observaĠie sau experiment prin raĠionament, a corelărilor desprinse sau
propuse úi a consecinĠelor constatate. Gândirea critică este un act mental continuu úi dificil de
aplicat, ea cere antrenament, perseverenĠă, experienĠă úi talent, din partea celui care o însuúeúte,
dezvoltă úi utilizează, dar odată preluată la nivel superior, posesorul ei este capabil să extragă cea
mai mare úi mai relevantă cantitate de informaĠie dintr-o observaĠie, un experiment, un dialog, o
confruntare argumentată, o situaĠie imprevizibilă úi complicată, sau o analiză de caz.

57 58

6. Universitatea sustenabilă úi comunitatea sa 6.2. Conexiunile academice, la nivel naĠional úi internaĠional

„Cea mai mare provocare pentru noi în acest nou secol este să ne facem o idee despre ceea Este recunoscut faptul că dezvoltarea durabilă presupune urmarea unei agende, adesea foarte
ce pare un concept abstract - dezvoltarea durabilă - úi să o transformăm în realitate pentru toĠi provocatoare. Există o percepĠie puternică conform căreia societatea nu se îndreaptă spre înainte
oamenii din lume.” suficient de repede, mai ales acolo unde intervin efectele unor schimbări climatice rapide.
Kofi Annan, fost Secretar general ONU, 2001. Dezvoltarea durabilă este o prioritate politică în creútere, atât la nivel naĠional cât úi la nivel
internaĠional.
În următorii 20 până la 40 de ani, societatea trebuie să adopte noi strategii ce permit UniversităĠile trebuie să realizeze conexiuni academice naĠionale úi internaĠionale pentru a se
îndeplinirea nevoilor unei populaĠii în creútere, într-o manieră de mediu durabilă úi echitabilă. sprijini reciproc úi pentru a acĠiona mai eficient în scopul întăririi legăturilor cu mediile de afaceri,
ÎnvăĠământul superior va juca un rol critic în determinarea succesului sau eúecului nostru. cu comunităĠile locale, cu societatea civilă, cu guvernul úi cu alĠi deĠinători de interese în
Recomandarea fundamentală este de a mobiliza o masă critică de pretendenĠi interni úi promovarea dezvoltării durabile.
externi care să dezvolte integral, într-o varietate de locaĠii úi comunităĠi ale învăĠământului superior, InstituĠiile de învăĠământ superior facilitează úi întăresc legăturile cu afacerile locale,
modelul universităĠii durabile. Recomandările specifice de mai jos sunt organizate pentru a naĠionale úi internaĠionale úi cu celelalte organizaĠii prin întreaga lor activitate, incluzând cercetarea,
evidenĠia schimbările interne úi externe ce trebuie făcute pentru a asigura un angajament în activităĠile de mobilizare, planurile de învăĠământ úi managementul facilităĠilor.
dezvoltarea durabilă a învăĠământului superior. Există două nivele pentru aceste recomandări: ExperienĠa profesională acumulată de universităĠile din Ġările dezvoltate se bazează pe
(1) ceea ce facultăĠile úi universităĠile ar trebui să facă singure pentru a promova învăĠare, conducere úi schimbare în spiritul dezvoltării durabile. Colaborarea depăúeúte sectorul
sustenabilitatea; educaĠional úi de cercetare. La momentul actual, se concentrează în principal asupra corporaĠiilor úi
(2) cum să încurajăm aceste schimbări în învăĠământul superior prin acĠiunile specifice sectoarelor publice, însă o analiză strategică realistă úi continuă poate redefini coordonatele
ale principalilor deĠinători de interese (stakeholders). colaborărilor viitoare.
Aceste recomandări abordează trei circumstanĠe critice: Parteneriatele sunt fundamentale în furnizarea educaĠiei pentru dezvoltarea durabilă úi
(1) fiecare instituĠie de învăĠământ superior; îmbunătăĠirea continuă a acesteia. Însăúi pedagogia educaĠiei pentru dezvoltarea durabilă necesită
(2) asociaĠiile disciplinare úi profesionale din toate domenii academice, profesionale parteneriate între universităĠi care lucrează împreună úi împărtăúesc cunoútinĠele úi experienĠele
úi administrative din învăĠământul superior; împreună cu alĠii. Adunarea laolaltă a unui mare număr de parteneri ce trebuie să lucreze împreună,
(3) deĠinători de interese (stakeholders) – în mod particular guvernul, fundaĠiile, în asociaĠii sau consorĠii universitare, pentru a asigura furnizarea educaĠiei pentru dezvoltarea
angajatorii sectoarelor private, ONG-urile, media, părinĠii úi studenĠii. durabilă nu poate fi decât benefică pentru toată lumea. Această abordare de a pune dezvoltarea
InstituĠiile de învăĠământ funcĠionează într-un mediu caracterizat de reglementări úi de durabilă în centrul preocupărilor universităĠilor, de a colabora cât mai eficient, poate fi cheia unei
finanĠare din ce în ce mai eterogene. Pentru fiecare activitate există o gamă de grupuri de deĠinători societăĠi viitoare mai bune.
de interese, fiecare cu propriile lor responsabilităĠi, interese úi influenĠe, precum úi cu propriile lor Ca prim pas, fiecare universitate poate decide de cine are nevoie pentru a se ajuta în evoluĠia
viziuni asupra dezvoltării durabile. Orice miúcare pe care universităĠile o realizează în domeniul de moment úi de perspectivă. Trebuie identificaĠi care sunt cei mai eficienĠi parteneri care pot oferi
dezvoltării durabile trebuie să fie dezvoltată prin dialog cu toĠi deĠinătorii de interese. sfaturi, experienĠă, îndrumare úi asistenĠă pe durata procesului de dezvoltare sustenabilă a
Conducătorii úi liderii universităĠilor au un rol crucial în sprijinirea tranziĠiei spre universităĠii. Fiecare universitate urmăreúte să dezvolte relaĠii mai ales cu alte universităĠi care au
dezvoltarea durabilă, prin îndrumarea planificărilor strategice ale instituĠiilor, coordonarea experienĠă în dezvoltarea durabilă, au făcut paúi semnificativi în implementarea sustenabilităĠii,
programelor esenĠiale majore úi conducerea interacĠiunilor instituĠiilor cu deĠinătorii de interese constituie exemple bune de urmat úi au identificat bune practici aplicabile în domeniu.
externi. Conducătorii úi liderii au, de asemenea, un rol simbolic în influenĠarea viziunilor
personalului úi studenĠilor cu privire la dezvoltarea durabilă. 6.3. Colaborarea cu mediul de afaceri

6.1. Campusul úi comunitatea locală ComunităĠile locale úi de afaceri împreună cu ceilalĠi deĠinători de interese tratează, de
asemenea, probleme mai largi de angajament úi parteneriat cu universităĠile.
InstituĠiile de învăĠământ superior pot aduce o contribuĠie substanĠială, susĠinută úi Dezvoltarea durabilă este o provocare pentru universităĠi mai ales în raport cu comunităĠile
exemplară privind provocările dezvoltării durabile prin predare úi cercetare, prin managementul în care acestea activează. Este o provocare unică deoarece, ca furnizori de învăĠătură, universităĠile
adecvat al campus-urilor, ca angajatori úi ca protagoniúti în comunităĠile lor locale. reprezintă oportunitatea úi consecinĠa, problema úi soluĠia. Pentru a avea un impact pozitiv,
Unele instituĠii reduc semnificativ impactul pe care îl au operaĠiunile lor asupra mediului. dezvoltarea durabilă trebuie să rezoneze cu oamenii, în viaĠa lor de zi cu zi. Furnizorii de învăĠătură
Totuúi, avântul schimbării trebuie să continue úi să crească dacă se doreúte ca învăĠământul superior au un rol major în susĠinerea societăĠilor, în dezvoltarea competenĠelor úi atitudinilor necesare
să ajute societatea să îúi îndeplinească aspiraĠiile privind dezvoltarea durabilă. pentru a răspunde provocării care este dezvoltarea durabilă.
Principiile dezvoltării durabile trebuie să se afle la baza sistemului educaĠional, astfel ca CompetenĠele de bază pe care dezvoltarea durabilă le reclamă úi pe care educaĠia pentru
úcolile, facultăĠile úi universităĠile să devină etaloane ale dezvoltării durabile în comunităĠile pe care dezvoltarea durabilă caută să le cultive sunt:
le servesc. Cea mai mare contribuĠie pe care universităĠile úi facultăĠile o pot aduce dezvoltării ÎnĠelegerea relaĠiilor dintre diferitele probleme, capacitatea de a aprecia modul în care sunt
durabile este prin aptitudinile úi cunoútinĠele pe care absolvenĠii lor le învaĠă úi le pun apoi în ele conectate úi, ca rezultat, abilitatea de a lua decizii úi de a rezolva problemele într-un mod
aplicare, iar campusul are o importanĠă deosebită. corect;
 Aptitudinea de a permite grupurilor să ia decizii colective úi să lucreze împreună, deúi nu toĠi
membrii grupului au aceleaúi viziuni úi nici puterea nu este distribuită egal în grup;
 Capacitatea de a gândi critic asupra problemelor, evidenĠierea aspectelor úi situaĠiilor pentru

59 60
a permite indivizilor úi grupurilor să depăúească gândirea clasică despre cum putem noi să companii „spin-out” (desprinse din „compania mamă”, care-i folosesc încă proprietatea intelectuală,
facem sistemele úi produsele pe care le deĠinem să fie durabile, conceperea de sisteme úi tehnologia, imaginea, etc.) care sunt create în zone legate de dezvoltarea durabilă. ÎnvăĠământul
produse de care avem nevoie pentru a atinge durabilitatea. superior este deja angajat în zona pieĠei forĠei de muncă úi este el însuúi un mare angajator. Sectorul
trebuie să lucreze eficient în parteneriat cu angajatori pentru a maximiza beneficiile.
Atitudinile cheie necesare dezvoltării durabile úi pe care educaĠia pentru dezvoltarea Sporirea numărului de persoane care conútientizează problemele mediului înconjurător, face
durabilă urmăreúte să le dezvolte sunt: să crească importanĠa dezvoltării durabile pentru angajatori úi studenĠi. StudenĠii vor vrea, în număr
 Încrederea în capacitatea de a lua măsuri úi încrederea că aceste acĠiuni vor conduce la o tot mai mare, ca universităĠile lor să lase o amprentă de carbon cât mai mică. Afacerile vor dori
diferenĠa pozitivă; soluĠii care le vor permite să-úi reducă propriul impact asupra mediului, precum úi să demonstreze
 Aprecierea conform căreia toĠi facem parte din societate úi că efectele comportamentului practici etice úi de responsabilitate socială ca răspuns la cererea consumatorilor úi la pretenĠiile
nostru trebuie balansate de responsabilităĠile noastre, ca membri ai societăĠii respective; legislaĠiei. StudenĠii úi angajatorii pot ajuta înaintarea procesului atât întrebând universităĠile úi
 Atitudinea conform căreia omenirea este parte a lumii naturale pe care ne bazăm pentru facultăĠile despre contribuĠiile lor privind dezvoltarea durabilă cât úi prin cursurile pe care le solicită
buna noastră existenĠă úi, de asemenea, conform căreia trebuie să respectăm limitele ei úi să úi le aleg. Printr-o analiza strategică adecvată universităĠile pot să urmărească cerinĠele
trăim în armonie cu ea: angajatorilor, corpurilor profesionale úi studenĠilor pentru a înĠelege mai bine necesităĠile lor úi
 Respectul pentru diferenĠele biologice, sociale úi culturale úi pentru diversitate, care sunt o pentru a putea explora modul de a le facilita úi îndeplini.
parte fundamentală a lumii noastre; UniversităĠile trebuie să-úi reconsidere sistemele de valori la care se raportează, trebuie să-úi
 Atitudinea de îngrijire a sinelui, a semenilor, a vieĠuitoarelor úi a planetei noastre. modifice cultura organizaĠională, etica úi activităĠile de responsabilitate socială. Responsabilitatea
socială a universităĠilor trebuie să se orienteze spre transformarea societăĠii într-o societate
Desigur, este important ca orice conĠinut al educaĠiei pentru dezvoltarea durabilă inclus în sustenabilă. O societate sustenabilă este aceea în care:
planurile de învăĠământ să fie relevant atât din punct de vedere al subiectului predat cât úi pentru Niciun material scos din pământ nu ar trebui să depăúească capacitatea mediului
studenĠii care trebuie să-úi dezvolte competenĠele úi atitudinile anterior menĠionate pentru a înconjurător de a dispersa, absorbi, recicla sau neutraliza altfel efectul lor dăunător asupra
transpune dezvoltarea durabilă în practică în cadrul mediului de afaceri în care se vor integra după oamenilor úi mediului;
absolvire. De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că dezvoltarea durabilă presupune adesea SubstanĠele sintetice nu ar trebui să depăúească, în compunerea lor úi în folosirea lor,
schimbarea modului în care este prezentat subiectul din punct de vedere al abordării de predare- capacitatea mediului înconjurător de a dispersa, absorbi, recicla sau neutraliza altfel efectul
învăĠare, stil sau conĠinut. lor dăunător asupra oamenilor úi mediului;
Prin urmare, rolul învăĠământului superior este de a ajuta la construirea capitalului Diversitatea biologică úi productivitatea ecosistemelor nu ar trebui să fie pe cale de
intelectual úi de a motiva generaĠiile viitoare. Poate cel mai important lucru este că învăĠământul dispariĠie;
superior are rolul cheie de a lua aceasta idee abstractă (dezvoltarea durabilă) úi de a o transforma în O economie sănătoasă ar trebui să fie menĠinută. Printr-o economie sănătoasă înĠelegem o
realitate, într-o gamă variată de contexte úi discipline. economie care reprezintă cu acurateĠe valoarea capitalului natural, uman, social úi artificial:
 Aptitudinile umane individuale, cunoaúterea úi sănătatea ar trebui să fie dezvoltate úi
6.4. Responsabilitatea socială implementate pentru un efect optim;
 Progresul social úi justiĠia socială ar trebui să recunoască nevoile tuturor;
Schimbările de mediu, în general cele climaterice, sunt cele mai mari provocări cu care se Trebuie să fie dreptate úi pentru generaĠiile viitoare;
confruntă lumea astăzi. Pentru a depăúi aceasta problemă, lumea are nevoie de minĠi capabile să Structurile úi instituĠiile ar trebui să promoveze organizarea/administrarea resurselor naturale
creeze noi posibilităĠi de îndeplinire a nevoilor noastre primare precum energia, apa, adăpostul úi úi dezvoltarea tuturor oamenilor.
mâncarea; minĠi care pot transforma experienĠele noastre de zi cu zi în unele ce permit dezvoltarea
durabilă, protecĠia oportunităĠilor úi mediului nostru pentru generaĠiile următoare. Societatea sustenabilă este formată din societăĠile locale úi regionale în care activităĠile de
Sectorul învăĠământului superior este locul unde aceste minĠi sunt antrenate úi dezvoltate. responsabilitate socială ale universităĠilor trebuie să Ġină cont de parteneriatele posibile cu toĠi
Astfel, este crucial ca învătământul superior să contribuie decisiv în dezvoltarea durabilă a deĠinătorii de interese.
societăĠii. UniversităĠile pot face aceasta prin pregătirea úi dezvoltarea acestor minĠi tinere, prin
cercetarea răspunsurilor la provocări úi politica de informare publică arătând propria înĠelegere úi 6.5. Parteneriate pentru sprijinirea sustenabilităĠii locale, regionale úi globale
angajamentul deplin, prin managementul atent al campusului, prin demonstrarea faptului că este un
angajator responsabil úi un membru activ al comunităĠii de afaceri úi locale. UniversităĠile úi facultăĠile nu sunt izolate. Sunt tot mai mult conectate de comunităĠile
Multe lucruri sunt în desfăúurare úi încă multe se mai pot face pentru evitarea celor mai rele locale, de angajatorii din zona lor de acĠiune, de localităĠile úi regiunile lor. InstituĠiile de
efecte ale schimbărilor climaterice – dar numai dacă acĠionăm acum, urgent, pentru a transforma învăĠământ superior reprezintă o componentă importantă care asigură prosperitatea úi regenerarea
modul actual de gândire úi de operare. Avem nevoie să dezvoltăm tehnologii úi produse cu conĠinut locală, încheind parteneriate cu alte úcoli pentru a facilita dezvoltarea oportunităĠilor de studiu,
de carbon scăzut, pentru a evita continuarea populării úi marile riscuri generate de schimbările îndeosebi pe plan local. ComunităĠile lor includ un număr în creútere de studenĠi din Ġară úi din
climaterice asupra planetei. Sectorul de învăĠământ superior oferă o platformă vitală de preluare a străinătate. Cadrele didactice úi cercetătorii sunt o sursă de idei, inovaĠii úi pedagogii inventive care
acestei tranziĠii úi poate contribui la schimbarea globală necesară asigurării unui viitor cert. vor produce efecte doar dacă aceste resurse vor fi eficient valorificate.
ÎnvăĠământul superior face Ġara mai competitivă oferind suport unei economii sustenabile, InstituĠiile de învăĠământ superior pot contribui la dezvoltarea durabila locală, regională úi
bazate pe cunoaútere. Oferind suport dezvoltării forĠei de muncă, universităĠile úi facultăĠile globală prin:
dezvoltă aptitudini úi calităĠi necesare productivităĠii economice úi creúterii sociale. Prin cercetare, rolul de educator;
universităĠile pot dezvolta inovaĠii care îndeplinesc cerinĠele de afaceri úi un număr în creútere de generarea úi transferul de cunoaútere;

61 62

 rolul de conducere úi influenĠă locală, naĠională úi prin colaborarea în reĠele internaĠionale; Problema slabelor conexiuni dintre fapte, politici úi practici de mediu poate conduce la
 strategii úi operaĠiuni de afaceri sustenabile. scăderea motivaĠiei personalului din universităĠi úi a studenĠilor.
Strategia dezvoltării durabile a Uniunii Europene, revizuita în 2005, a lansat mesajul de baza
UniversităĠile au capacitatea necesară de a dezvolta cadrul intelectual în susĠinerea al identificării sinergiilor dintre dimensiunea economică, socială úi de mediu, cei trei piloni ai
aplicaĠiilor practice privind conceptele de dezvoltare durabilă. InstituĠiile de învăĠământ superior, ca sustenabilităĠii. RelevanĠa interacĠiunilor dintre prosperitatea economică úi securitatea mediului este
lideri academici, au capacitatea de a conveni asupra disciplinelor academice privind probleme mari confirmată de cuplarea consumului de resurse energetice la creúterea economică. În mod tradiĠional,
úi complexe, de a mobiliza resurse, de a crea stimulente úi programe pentru dezvoltare aptitudinilor sporul de activitate economică presupune consumuri crescânde de energie úi materiale, care la
úi, cel mai important, de a conduce prin exemplu, orientându-se către învăĠarea úi cercetarea de tip rândul lor sporesc degradarea mediului.
interdisciplinar. Este o realitate dovedită pretutindeni că emisiile de gaze cu efect de seră (GES), provenite
UniversităĠile pot să-úi asume rolul de lideri prin inovaĠie în proiectarea planurilor de din activităĠile umane cum ar fi arderea cărbunilor, a petrolului úi a gazelor naturale, cauzează
învăĠământ, a metodelor pedagogice úi în dezvoltarea facultăĠilor componente. Punerea în comun a încălzirea generală a atmosferei terestre úi că schimbările climatice sunt cel mai evident rezultat al
ideilor inventive între universităĠi úi facultăĠi va creúte importanĠa acestui gen de inovaĠii. În aceeaúi acestora, cu efecte diferite în lume. Printre aceste efecte se numără modificări în modelele agricole,
manieră, universităĠile îúi pot extinde scopurile Ġintind mai departe, prin dezvoltarea de parteneriate în folosirea terenului úi a ofertei de apă, zonele de dezastru úi creúterea riscului de dezastru natural
privind dezvoltarea durabilă. Parteneriatele vor răspunde la multe dintre problemele privitoare la (de exemplu, valurile de căldura, secetele úi inundaĠiile) cu consecinĠe grave de ordin economic úi
resursele participanĠilor, care devin din ce în ce mai răspândite în instituĠiile/organizaĠiile altora. social.
Astfel, resursele distribuite la diferiĠii parteneri vor fi mult mai bine úi mai eficient utilizate în reĠea. Comunicatul de la Gothenburg al Comisiei Europene către Consiliul European a identificat
Prin minimizarea propriului lor impact asupra mediului înconjurător, universităĠile pot schimbarea climei drept una dintre cele mai mari ameninĠări pentru dezvoltarea durabilă,
conduce prin exemplu, prin politici úi prin practici instituĠionale sigure din punct de vedere accentuând necesitatea de a spori folosirea energiei curate úi de a reduce, în general, cererea de
ecologic. În acelaúi timp, universităĠile pot genera fonduri suplimentare pentru continuarea energie. Folosirea în proporĠii mai mari a energiei electrice, produse din surse regenerabile, ca úi a
eforturilor de predare úi cercetare interdisciplinară. cogenerării (producerea simultană de energie electrică úi termoficare), care antrenează reducerea
Prin concentrarea atenĠiei instituĠiilor asupra dezvoltării durabile, mobilizarea resurselor consumului de combustibili fosili, constituie părĠi importante ale Programului European de
existente, achiziĠionarea de noi resurse úi dezvoltarea unui climat suportiv pentru cercetarea úi Schimbări Climatice. Acesta cuprinde un pachet de măsuri propuse pentru reducerea emisiilor GES
predarea interdisciplinară, universităĠile încep să umple harta drumurilor care vor oferi direcĠia către în conformitate cu Protocolul de la Kyoto úi cu ConvenĠia Cadru a NaĠiunilor Unite privind
o societate durabilă. Schimbările Climatice.
Stabilirea onor obiective înalte úi dezvoltarea instituĠiilor de învăĠământ superior vor fi Strategia revizuită a elaborat o viziune mai clară asupra a ceea ce este durabil úi a identificat
benefice úi vor sprijini parteneriatele locale, regionale úi globale pentru a spori ritmul dezvoltării úase tendinĠe care evită practicile nesustenabile. AcĠiunile sunt concentrate pe:
durabile. La fel de înalte trebuie să fie úi Ġelurile urmărite în colaborarea cu alte instituĠii de limitarea schimbărilor climatice úi creúterea folosirii energiei curate;
învăĠământ superior, cu úcolile locale din învăĠământul preuniversitar, cu alĠi furnizori de înlăturarea pericolelor pentru sănătatea publică;
învăĠământ úi cu mediul de afaceri, pentru a încuraja practicile durabile, precum úi pentru a căuta gestionarea resurselor naturale cu mai multă responsabilitate;
cooperările internaĠionale cele mai bune în rezolvarea justiĠiei mediului înconjurător global úi a îmbunătăĠirea sistemului de transport úi a managementului folosirii terenului;
provocărilor durabilităĠii, prin conferinĠe úi schimburi academice.
 combaterea sărăciei úi a excluziunii sociale;
UniversităĠile úi facultăĠile sunt jucători importanĠi în regiunile lor, úi o importantă sursă de
 luarea în considerare a implicaĠiilor economice úi sociale ale fenomenului de îmbătrânire a
aptitudini de nivel înalt, cruciale pentru dezvoltarea regională. Astfel, pot juca un rol important în a
populaĠiei.
ajuta regiunile să-úi îmbunătăĠească performanĠele economice în manieră durabilă.
InstituĠiile de învăĠământ superior trebuie să-úi îmbunătăĠească influenĠa în regiunile Ġării
Componenta sustenabilităĠii referitoare la mediu este cea mai potrivită să reprezinte un punct
care nu au universităĠi/facultăĠi, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a acelor zone. De
de pornire pentru mulĠi dascăli úi cercetători, iar odată ce a început un proces se poate dezvolta mai
asemenea, trebuie să colaboreze cât mai bine cu agenĠiile de dezvoltare regională úi cu alte corpuri
uúor pentru a include adiĠional úi celelalte dimensiuni ale sustenabilităĠii.
regionale, pentru a facilita colaborarea între instituĠiile de învăĠământ superior úi comunităĠile lor
locale în vederea promovării úi implementării dezvoltării durabile.
6.7. Comunicarea úi transparenĠa. IniĠierea úi participarea la evenimente privind
6.6. Implicarea universităĠilor în strategii de managementul mediului dezvoltarea durabilă

În învăĠământul superior, nivelul integrării conceptului de dezvoltare durabilă poate varia de Chiar dacă conceptul de dezvoltare durabilă poate fi uúor de promovat pe termen lung, este
la formulările acceptării la nivel declarativ până la integrarea în cursuri, programe de învăĠământ úi mult mai greu a fi aplicat pe termen scurt, deoarece este văzut de cele mai multe ori ca un cost sau
alte activităĠi selectate pentru o reformă completă a sistemului educaĠional. O abordare mult mai ca o altă responsabilitate sau sarcină úi nu ca o oportunitate. ExperienĠa arată că există argumente
practică pentru a promova dezvoltarea durabilă este aceea de a accentua impacturile tangibile puternice de afaceri pentru dezvoltarea durabilă.
asupra mediului. În Europa, America de Nord úi alte regiuni sunt multe exemple care indică faptul Companiile, afacerile mari, universităĠile úi cei care promovează educaĠia úi învăĠarea sau
că „înverzirea” campusurilor, managementul îmbunătăĠit al deúeurilor, inovaĠii prin care se care adoptă sisteme de management al mediului pot face economii financiare considerabile. Pot în
economiseúte energia, fac aceste operaĠii mult mai durabile pentru mediu. Asemenea schimbări nu acelaúi timp să îúi sporească reputaĠia, să obĠină accesul la noi pieĠe úi o motivare mai bună a
întâlnesc rezistenĠă majoră, întrucât acestea facilitează economisirea de fonduri. (Fisher 2003; personalului.
Herremans and Allwright 2000; Price 2005). Aceste strategii sporesc úansele iniĠiativelor de Un rol important îl are comunicarea corectă úi asigurarea transparenĠei cu privire la
promovare a conceptului de sustenabilitate în învăĠământul superior úi vor îmbunătăĠii efectul implementarea conceptului de dezvoltare durabilă. Universitatea trebuie să comunice cu toĠi
deocamdată moderat al impactului conceptului de dezvoltare sustenabilă asupra educaĠiei. deĠinătorii de interese úi cu mass-media, fără să ignore o bună comunicare internă.

63 64
Comunicarea cuprinde: analiza principalilor indicatori ai dezvoltării durabile a educaĠiei; Dezvoltarea durabilă este o provocare internaĠională úi astfel, instituĠiile de învăĠământ
rezultatele analizei veniturilor, analizei integrării absolvenĠilor pe piaĠa forĠei de muncă; indicatorii superior trebuie să se îndrepte spre alte Ġări úi sectoare pentru a învăĠa din experienĠa lor.
privind cercetarea; performanĠele obĠinute, etc. Analizele trebuie realizate din perspectiva Totuúi, beneficiile adoptării practicilor dezvoltării durabile nu sunt întotdeauna atât de clar
comparaĠiei cu alte universităĠi din Ġară, din Ġările europene sau de pe alte continente, în special cu conturate. InstituĠiile spun adesea că ar aprecia informaĠii mai explicite asupra beneficiilor posibile.
universităĠile de elită. Trebuie explorate úi publicate mai ales beneficiile privind tratarea problemelor financiare úi a celor
De asemenea, universităĠile trebuie să iniĠieze úi să participe la evenimente privind privind reputaĠia úi prestigiul universităĠilor.
dezvoltarea durabilă. Acestea au rolul de a îmbunătăĠii vizibilitatea universităĠii în relaĠia ei cu Nu se cunoaúte nici o instituĠie de învăĠământ superior, nicăieri în lume, care să fi reuúit să
comunitatea. Evenimentele trebuie să vizeze toate dimensiunile conceptului de dezvoltare durabilă, adopte în totalitate principiile dezvoltării durabile. Dar există un corp substanĠial de îndrumare a
cea economică, cea socială, cea ecologică úi cea culturală, în care se regăsesc de fapt toate. bunelor practici privind îmbunătăĠirea funcĠiilor particulare care pot ajuta instituĠiile de învăĠământ
superior să înceapă tranziĠia. Această îndrumare tinde să fie cea mai puternică în domenii precum
6.8. Împărtăúirea bunelor practici în domeniul dezvoltării durabile eficienĠa energetică úi managementul pierderilor, unde provocările sunt obiúnuite pentru alte
sectoare úi unde există un stimulent financiar pentru a se produce îmbunătăĠirea. Mai recent se
UniversităĠile împreună cu comunităĠile în care îúi desfăúoară activitatea trebuie să formeze dezvoltă tot mai mult îndrumări dedicate sectorului de învăĠământ superior, inclusiv prin
reĠele pentru a construi úi împărtăúi bunele practici în domeniul sustenabilităĠii. parteneriatul instituĠiilor de învăĠământ superior privind dezvoltarea durabilă, în domenii precum
Un număr mare de oameni care lucrează în învăĠământul superior sunt simpatizanĠi ai achiziĠiile úi managementul financiar, unde bunele practici legate de sustenabilitate sunt mai puĠin
dezvoltării durabile dar le lipsesc, în mod vizibil, mijloacele úi sprijinul pentru a o pune în aplicare. dezvoltate.
Un număr substanĠial de bune practici există deja în multe Ġări dezvoltate. Dar în mod cert
acest sector are oportunitatea să dezvolte noi idei úi noi abordări. Contextul teoretic úi modele practice sunt clarificate: cunoútinĠele, competenĠele, abilităĠile
Bunele practici în dezvoltarea durabilă sunt răspândite în întreg sectorul învăĠământului úi „sensibilităĠile” sunt în plină dezvoltare. DirecĠia în care trebuie să ne îndreptăm devine tot mai
superior úi acestea ar trebui publicate úi împărtăúite. InstituĠiile de învăĠământ superior trebuie să clară. La fel de limpede este úi sensul pe care trebuie să-l urmăm. Trebuie să schimbăm linia
identifice căi prin care sectorul poate face un angajament public dinamic privind dezvoltarea economică de bază pentru aprecierea dezvoltării complete a omului în ecosisteme sănătoase, să
durabilă. eliminăm subvenĠiile pentru practicile nedurabile, să transformăm modelele de producĠie úi de
Un număr adecvat de reĠele de colaborare trebuie creat, ca instrument de promovare a consum pentru a elimina violenĠa úi sărăcia, pentru a susĠine viaĠa, generaĠiile viitoare úi justiĠia
bunelor practici pentru a oferi tuturor celor interesaĠi resurse importante úi susĠinere în abordarea socială. Trebuie, de asemenea, să ne útim limitele úi să onorăm înĠelesul mai adânc úi misterul vieĠii.
planului de dezvoltare durabilă.
În multe Ġări dezvoltate, instituĠiile de învăĠământ superior lucrează la dezvoltarea Cât despre conceptul de dezvoltare durabilă, să nu uităm că úi paradigmele ori teoriile,
rezultatelor învăĠăturii asociate cu perspectivele globale din planul de învăĠământ úi la precum speciile, apar úi dispar la scara istorică. De asemenea, trebuie să Ġinem cont de faptul că
implementarea politicilor úi practicilor ethos-ului instituĠional, sistemelor de contabilitate úi „oricine care nu a făcut niciodată o greúeală, nu a încercat niciodată ceva nou” (Albert Einstein).
alegerilor economice sustenabile, care să reflecte un angajament pentru responsabilitatea globală.
UniversităĠile lucrează la integrarea dezvoltării durabile úi a managementului mediului înconjurător
în managementul afacerilor lor prin:
 producerea îndrumării celor mai bune practici specifice sectorului;
 sfaturi úi susĠinere;
 evenimente, ateliere de lucru úi conferinĠe anuale;
 fructificarea oportunităĠilor oferite de apartenenĠa la reĠelele de colaborare din domeniu;
 actualizări regulate prin publicaĠii clasice sau electronice úi prin serviciile de corespondenĠă
între membrii reĠelelor.

Parteneriatele din învăĠământul superior pentru dezvoltare durabilă încurajează iniĠial


susĠinerea reciprocă în atingerea obiectivelor strategice ale universităĠilor prin angajamente pozitive
privind principiile dezvoltării durabile. De asemenea, parteneriatele urmăresc să genereze
instrumentele transferabile, respectiv îndrumarea úi inspiraĠia care vor încuraja restul sectorului să
facă la fel.
Mai mult, sunt numeroase activităĠi de împărtăúire a bunelor practici între instituĠii. Acestea
includ:
 parteneriate regionale între corpuri din interiorul úi din exteriorul sectorului de învăĠământ
superior, pentru împărtăúirea bunelor practici úi identificării zonelor de colaborare;
 evenimente, seminarii úi ateliere de instruire Ġinute de diverse instituĠii;
 grupuri mici, de tip „magazine de schimb”.

65 66

Bibliografie Cortese, A., and J. Benner. 2001b. University Modelling Sustainability as an


Institution.Retrieved November 30, 2002, from the World Wide Web:
International Journal of Sustainability in Higher Education www.secondnature.org/history/history_writings .html (see “Fact sheets”).
AASHE (2007), Campus Sustainability Leadership Awards, Association for the Ferrer-Balas, D., Adachi, J., Banas, S., Davidson, C.I., Hoshikoshi, A., Mishra, A.,
Advancement of Sustainability in Higher Education, Lexington, KY. Motodoa, Y., Onga, M. and Ostwald, M. (2008), “An international comparative analysis of
Adomssent, M., Godemann, J., Leicht, A., Busch, A. (Eds), Higher Education for sustainability transformation across seven universities”, International Journal of Sustainability in
Sustainability. New Challenges from a Global Perspective, VAS, Frankfurt/Main. Higher Education, Vol. 9 No. 3, pp. 295-316.
Adomssent, M. (2006), "Higher education for sustainability: challenges and obligations Fien, J. (2002), "Advancing sustainability in higher education: issues and opportunities for
from a global perspective", in pp.10-22. research", International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 3 No.3, pp.243-53.
Adomssent, M., Godemann, J., Michelsen, G. (2007), "Transferability of approaches to Filho, W. Leal (1999), Sustainability and University Life, Peter Lang, Frankfurt/M.
sustainable development at universities as a challenge", International Journal of Sustainability in Filho, W.L. (2000), “Sustainabilty and university life”, International Journal of
Higher Education, Vol. 8 No.4, pp.385-402. Sustainability in Higher Education, Vol. 1 No. 2, pp. 168-81.
Barth, M., Godemann, J., Rieckmann, M., Stoltenberg, U. (2007), "How to develop key Filho, Leal W. (editor)). 2002, Teaching Sustainability at Universities. Environmental
competencies for dealing with sustainable development in higher education", International Journal Education, Communication and Sustainability Volume 11. Peter Lang, Frankfurt.
of Sustainability in Higher Education, Vol. 8, No.4, . Gudz, N.A. (2004), "Implementing the sustainable development policy at the University of
Barlett, P.F. and Chase, G.W. (Eds) (2004), Sustainability on Campus, Stories and British Columbia: an analysis of the implications for organisational learning", International Journal
Strategies for Change, MIT Press, Cambridge, MA. of Sustainability in Higher Education, Vol. 5 No.2, pp.156-68.
Barlett, P. and Eisen, A.(2002). The Piedmont project at Emory university. In: (Leal Filho, HEFCE (2005), Sustainable development in higher education. Consultation on a support
W. (editor)). Teaching Sustainability at Universities. Environmental Education, Communication strategy and action plan (Bristol, HEFCE) [downloadable @
and Sustainability Volume 11. Peter Lang, Frankfurt. pp. 61-77. http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2005/05_01/ (accessed 24/01/05)
Bolscho, D., Hauenschild, K. (2006), "From environmental education to education for Haigh, M.J. (2006), "Promoting environmental education for sustainable development: the
sustainable development in Germany", Environmental Education Research, Vol. 12 No.1, pp.7-18. value of links between higher education and non-governmental organizations (NGOs)", Journal of
Brand, R., Karvonen, A. (2006), "The ecosystem of expertise: complementary knowledges Geography in Higher Education, Vol. 30 No.2, pp.327-49.
for sustainable development", Sustainability: Science, Practice, & Policy, Vol. 3 No.1, pp.1-11. Herrmann, M. (2007), "The practice of sustainable education through a participatory and
Braddock, R. (2002), “Research management in higher education: overview and conclusion holistic teaching approach", Communication, Cooperation, Participation: Research and Practice
of a debate”, Higher Education Policy, Vol. 15, pp. 313-30. for a Sustainable Future, available at: www.ccp-online.org/en/details/herrmann_01.php (accessed 9
Brown, L., 1980. Building a Sustainable Society. New York: Norton. May 2007), Vol. 1 pp.72-87.
Carley, M., Christie, I., 2000. Managing Sustainable Development. London: Earthscan. Holmberg, J., Samuelsson, B. (Eds), Drivers and Barriers for Implementing Sustainable
Caners, C. (2006), "Sustainability at the University of Toronto", in Garcia Lamarca, M. Development in Higher Education, Unesco, Paris, available at:
(chair), The movement towards sustainable campuses in Canada: processes and experiences, paper http://unesdoc.Unesco.org/../../../fig/0014/001484/148466E.
presented at 3rd Annual Conference of the Northeast Campus Sustainability Consortium, Yale Khan, Ali, S. and Peters, J.(1995). Rural Environment. The Environmental Agenda: Taking
University, New Haven, CT, 2-3 November, . Responsibility. Promoting Sustainable Practice Through Higher Education Curricula Series. Pluto
Clark, W.C. (2007), “Sustainability science: a room of its own”, Proceedings of the National Press, London.
Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 104 No. 6, pp. 1737-8. Kates, R.W., Clark, W.C., Corell, R., Hall, J.M., Jaeger, C.C., Lowe, I., McCarthy, J.J.,
Clark, W.C. and Dickson, N.M. (2003b), “Sustainability science: the emerging research Schellnhuber, H.J., Bolin, B., Dickson, N.M., Faucheux, S., Gallopin, G.C., Gru¨ bler, A.,
program”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. Huntley, B., Ja¨ger, J., Jodha, N.S., Kasperson, R.E., Mabogunje, A., Matson, P., Mooney, H.,
100 No. 14, pp. 859-61. Moore, B. III, O’Riordan, T. and Svedin, U. (2001), “Environment and development –
Clugston, Richard M., Calder, Wynn, “Critical Dimensions of Sustainability in Higher sustainability science”, Science, Vol. 292 No. 5517, pp. 641-2.
Education”, in Sustainability and University Life, Walter Leal Filho ed., published by Peter Lang © Kemp, R., Loorbach, D. and Rotmans, J. (2007), “Transition management as a model for
1999. managing processes of co-evolution towards sustainable development”, The International Journal
Colucci-Gray, L., Camino, E., Barbiero, G. and Gray, D. (2006), “From scientific literacy of Sustainable Development and World Ecology, Vol. 14 No. 1, pp. 78-91.
to sustainability literacy: an ecological framework for education”, Science Education, Vol. 90, No. Peter Lang (2006), Sustainability and University Life, Frankfurt am Main, in Holmberg, J.,
2, pp. 227-52. Samuelsson, B. (Eds), Drivers and Barriers for Implementing Sustainable Development in Higher
Corcoran, P.B. and Wals, A.E.J., (editors) Higher Education and the Challenge of Education, Unesco, Paris, available at:
Sustainability:Problematics, Promise, and Practice. Kluwer, Dordrecht. 2004. http://unesdoc.Unesco.org/../../../fig/0014/001484/148466E.pdf, pp.7-11.
Cortese, A.D. (2003), "The critical role of higher education in creating a sustainable future", Maclean, R. and Ordonez, V. (2007), “Work, skills development for employability and
Planning for Higher Education, Vol. 31 No.3, pp.15-22. education for sustainable development”, Educational Research for Policy and Practice, Vol. 6,
Cortese, A., and J. Benner. 2001. Education for Sustainability: Content, Context, and pp. 123-40.
Process of Learning and Research. Retrieved November 30, 2002, from the World Wide Web: McIntosh, M., Cacciola, K., Clermont, S., Keniry, J. (2001), State of the Campus
www.secondnature.org/history/history_writings.html (see “Fact sheets”). Environment: A National Report Card on Environmental Performance and Sustainability in Higher
Education, National Wildlife Federation, Reston, VA, .

67 68
Marshall, J.D. and Toffel, M.W. (2005), “Framing the elusive concept of sustainability: ULSF (2001), Sustainability Assessment Questionnaire, University Leaders for a Sustainable
a sustainability hierarchy”, Environmental Science & Technology, Vol. 39 No. 3. Future, Washington, DC, available at: www.ulsf.org (accessed September 2006), .
Martens, P. (2006), “Sustainability: science or fiction?”, Sustainability: Science, Practice, Velazquez, L., Munguia, N., Sanchez, M. (2005), "Deterring sustainability in higher
and Policy, Vol. 2 No. 1. education institutions: an appraisal of the factors which influence sustainability in higher education
Michelsen, G. (Eds), Sustainable University, Verlag für Akademische Schriften, institutions", International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 6 No.4, pp.383-91.
Frankfurt/M., 2000, pp.90-116. Wals, A.E.J. and Jickling, B. (2002), “Sustainability in higher education: from doublethink
Mulder, H.A.J. and Biesiot, W.(1998). Transition to a Sustainable Society: A Backcasting and newspeak to critical thinking and meaningful learning”, Higher Education Policy, Vol. 15, pp.
Approach to Modelling Energy and Ecology. (Advances in Ecological Economics Series.) Edward 121-31.
Elgar, Cheltenham. Wals, A.E.J., Walker, K.E., Corcoran, P.B. (2004), "The practice of sustainability in higher
Orr, David W., Four Challenges of Sustainability, http://www.ratical.org/co- education: a synthesis", in Corcoran, P.B., Wals, A.E.J. (Eds), Higher Education and the Challenge
globalize/4CofS.html of Sustainability, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.347-8.
Orr, David W. (1994), Earth in Mind: On Education, Environment, and the Human Prospect van Weenen, H. (2000), "Towards a vision of a sustainable university", International
(Washington, DC, Island Press). Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 1 No.1, pp.20-34.
Our Common Future (1987), ed. by the World Commission on Environment and Wright, T.S.A. (2002), “Definitions and frameworks for environmental sustainability in
Development (Oxford, Oxford University Press) [=Brundtland report]. higher education”, Higher Education Policy, Vol. 15, pp. 105-20.
Posch, A. and Scholz, R.W. (2006), “Transdisciplinary case studies for sustainability http://www.unesco.org/education/tlsf/ - Teaching and Learning for a Sustainable Future
learning”, International Journal of Sustainability in Higher Education, Guest Editorial, Vol. 7 No. (2009)
3, pp. 221-5. http://www.sustainability-literacy.org/multimedia.html - The Handbook of Sustainability
Posch, A. and Steiner, G. (2006), “Integrating research and teaching on innovation for Literacy (2009)
sustainable development”, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 7 No.
3.
Rosenthal, R. and Wittrock, B. (1993), The European and American Universities since
1800: Historical and Sociological Essays, Cambridge University Press, Cambridge.
Scholz, R.W., Steiner, R. and Hansmann, R. (2003), “Role of internship in higher education
in environmental sciences”, Journal of Research in Science Teaching, Vol. 41 No. 1, pp. 24-46.
Scholz, R.W., Lang, D.J., Wiek, A., Walter, A.I. and Stauffacher, M. (2006),
“Transdisciplinary case studies as a means of sustainability learning, historical framework and
theory”, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 7 No. 3, pp. 226-51.
Scott, W., Gough, S. (2006), "Universities and sustainable development in a liberal
democracy: a reflection on the necessity for barriers to change", in Holmberg, J., Samuelsson, B.
(Eds), Drivers and Barriers for Implementing Sustainable Development in Higher Education,
Unesco, Paris.
Scott, W.A.H. and Gough, S.R.(editors)) Key Issues in Sustainable Development and
Learning: A Critical Review. RoutledgeFalmer, London, 2004.
Stephens, Jennie C., Maria E. Hernandez, Amanda C. Graham, Roland W. Scholz, „Higher
education as a change agent for sustainability in different cultures and contexts”, in International
Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 9 No. 3, 2008, pp. 317-338.
Sterling, S. (2005), "Higher education, sustainability, and the role of systemic learning", in
Blaze Corcoran, P.B., Wals, A.E.J. (Eds), Higher Education and the Challenge of Sustainability:
Problematics, Promise and Practice, Kluwer Academic Press, Dordrecht.
Svanstro¨m, M., Lozano-Garc´Õa, F.J. and Rowe, D. (2008), “Learning outcomes for
sustainable development in higher education”, International Journal of Sustainability in Higher
Education, Vol. 9 No. 3, pp. 339-51.
Sustainable Development Education Panel (1998), First Annual Report (accessible@
http://www.defra.gov.uk/environment/sustainable/educpanel/1998ar/index.htm [accessed
24/01/05]).

Thaman, K.H. (2002), “Shifting sights: the cultural challenge of sustainability”, Higher
Education Policy, No. 15, pp. 133-42.
Thomas, I. (2004), "Sustainability in tertiary curricula: what is stopping it happening?",
International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 5 No.1, pp.33-47

69 70

ANEXE

Managementul resurselor
úi sustenabilitate

Planul de sustenabilitate al
UniversităĠii Kingston pentru anii
2007 – 2012

Denumirea anexei Nr. de pagini


A1. Planul de sustenabilitate al UniversităĠii Kingston pentru anii
2007–2012 (UK)

A2. Sustenabilitatea în Curriculum - Universitatea Kingston (UK) 2
A3. Ecologizarea („Înverzirea”) Programei la Universitatea din
Hertfordshire, folosind o abordare de tip studiu de caz (UK)
4
A4. Crearea unui Curriculum Sustainabil în Universitatea din
Massachusetts Amherst (USA)
2
A5. OrganizaĠii implicate în dezvoltarea durabilă 2
A6. ExerciĠiu – colectare de idei la pilotarea modulului
„Managementul resurselor úi sustenabilitate”


71
Cuprins
1.0 Introducere
Universitatea Kingston este angajată în construirea úi proiectarea unei "UniversităĠi noi"
pentru generaĠiile viitoare de studenĠi úi personal. Ca o organizaĠie dinamică úi diversă,
1.0 Introducere ........................................................................................................................... 3 Universitatea are impact asupra economiei, mediului úi a societăĠii, atât la nivel local cât úi
1.2 Viziunea asupra sustenabilităĠii ........................................................................................... 3 la nivel global. Sustenabilitatea poate fi atinsă prin toate domeniile strategice importante,
1.3 Structura actuală................................................................................................................... 3 cum ar fi lărgirea participării la educaĠie, prin intermediul excelenĠei în predare, cercetare,
2.0 Teme ale politicii de mediu.................................................................................................. 4 prin parteneriate úi întreprindere.
3.0 Utilizarea unui cadru pentru managementul mediului ......................................................... 5 Universitatea Kingston influenĠează studenĠii ale căror comportamente viitoare úi ale căror
4.0 Planul de punere în aplicare a politicii de mediu ................................................................. 6 decizii nu sunt modelate doar de programele de studiu, ci úi de ceea ce ei învaĠă din
4.1 ÎnvăĠare úi Predare ................................................................................................................ 6 experienĠa din campus, úi de conducerea organizaĠiei. Universitatea are o responsabilitate
4.2 Cercetare si Consultanta....................................................................................................... 7 corporativă pentru a crea un mediu sănătos, sigur úi just. Pentru a realiza acest lucru, este
4.3 Prevenirea poluării úi conformitatea juridică ....................................................................... 7 nevoie, de îmbunătăĠiri continue în conducerea organizaĠiei, de gestionarea activităĠilor úi
4.4 Reducerea úi reciclarea deúeurilor........................................................................................ 8 serviciilor sale operaĠionale úi de educaĠie úi cercetare.
4.5 EficienĠa energetică .............................................................................................................. 9 Universitatea are rezultate bune în dezvoltarea durabilă în sectorul Învătământului
4.6 Utilizarea eficientă a apei................................................................................................... 11 Superior (ÎS) úi este văzută ca o organizaĠie cu bune practici pentru sustenabilitate în
4.7 Punerea în aplicare a planului de turism pentru a incuraja turismul sustenabil ................. 11 cadrul curriculum-ului úi al profilului său de cercetare. Sustenabilitatea a fost condusă în
4.8 AchiziĠii sustenabile úi Fairtrade ........................................................................................ 12 primul rând de către comunitatea academică întrun proces „de jos în sus”. Încă de la
4.9 Luarea în considerare a problemelor de sustenabilitate ca parte a managementului úi dezvoltării lansarea sa în 2002, Grupul director pentru Durabilitate (SGS), s-a angajat din ce în ce
proprietăĠii úi planul de dezvoltare al campusului ................................................................... 14 mai mult pentru lărgirea comunităĠii universitare; important este că acest lucru a condus la
4.10 Managementul motivelor pentru a spori biodiversitatea úi pentru recreere ..................... 15 adoptarea recentă a unei politici de mediu de către executiv, ca un răspuns iniĠial la
4.11 Sensibilizare, formare úi comunicare ............................................................................... 16 „Analiza GAP” a SustenabilităĠii la KU, întreprinsă de către consultanĠi externi, în vara
4.12 Colaborare úi lucru cu alĠi parteneri importanĠi .............................................................. 17 anului 2005. Următoarea provocare este de a încorpora în mod sistematic toate aspectele
5.0 Responsabilitatea corporativă ............................................................................................ 18 legate de sustenabilitate în guvernanĠa úi managementul operaĠional al universităĠii.
6.0 Concluzie ........................................................................................................................... 19
1.2 Viziunea asupra sustenabilităĠii
Viziunea UniversităĠii este de avansare a sustenabilităĠii úi a gradului de conútientizare în
următoarele domenii:
 învăĠare úi predare
 cercetare úi consultanĠă
 proprietăĠi, managementul facilităĠilor úi de achiziĠii publice
 conducere
 comunitatea UniversitatăĠii Kingston úi legăturile sale locale, regionale, naĠionale úi
internaĠionale

1.3 Structura actuală


Structura actuală a evoluat de la iniĠiativa úi activităĠile SGS úi acest lucru a fost un factor
determinant al rolurilor prezente, al responsabilităĠilor úi al liniilor de raportare.

Directorul executiv al UniversităĠii, în martie 2006, a adoptat o politică de mediu pentru


Universitate úi, prin urmare, a acceptat responsabilitatea generală pentru sustenabilitate.

Secretarul UniversităĠii a acceptat, ulterior, descentralizarea responsabilitatăĠii pentru


performanĠa globală a sustenabilităĠii organizaĠiei. Acest lucru va fi revizuit anual de
Senatul UniversităĠii.

Echipa responsabilă cu sustenabilitatea este în prezent formată din 3 membri ai


personalului pentru a asigura îndeplinirea politicii de mediu a UniversităĠii. Aceútia sunt
facilitatorului sustenabilităĠii, asistentul echipei responsabile cu sustenabilitatea
(Managementul mediului), precum úi asistentul echipei responsabile cu sustenabilitatea
(Marketing si Comunicare). Primele două posturi sunt posturi permanente úi acesta din
urmă este un post temporar.

2 3

Grupul de coordonare pentru Durabilitate (SGS) este un grup larg, la nivelul întregii 3.0 Utilizarea unui cadru pentru managementul mediului
UniversităĠi, format din reprezentanĠi de la toate cele 7 facultăĠi, precum úi reprezentanĠi ai Dimensiunea úi complexitatea UniversităĠii sunt acum de aúa natură încât nu mai este
zonelor importante din serviciul Universitar; Senatul universităĠii úi asociaĠia studenĠilor posibilă gestionarea riscurilor úi impactului asupra mediului, fără o abordare sistematică a
UniversităĠii Kingston (KUSU). Grupul îi include pe cei responsabili cu: procesul de acestor probleme la nivelul instituĠiei. Se sugerează că un sistem de management de
învăĠare, predare úi cercetare, ansamblurile de gestiune, administrare a facultăĠilor, mediu să fie adoptat în conformitate cu un standard recunoscut, cum ar fi ISO 14001
serviciile de informatii, finanĠe, achiziĠii, curăĠenie, securitate, transport, precum úi pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a politicii de mediu, pentru a asigura
gestionarea deúeurilor. Mandatul său este de a face cunoscută agenda sustenabilităĠii în îmbunătăĠirea continuă, úi pentru a gestiona riscurile sustenabilităĠii afacerii cu care se
cadrul universităĠii úi de a efectua schimbarea. Mai mult, acest lucru este realizat prin confruntă organizaĠia.
munca zilnică a echipei responsabilă cu sustenabilitatea. SGS se întruneúte cel puĠin o .
dată pe semestru úi are o imagine de ansamblu a performanĠei sustenabilităĠii în cadrul Beneficiile implementării unui sistem de management de mediu includ:
UniversităĠii. Demonstrarea angajamentului conducerii superioare pentru dezvoltarea durabilă
 Identificarea riscurilor de mediu úi a oportunităĠilor competitive
În prezent, SGS informează Universitatea despre activităĠile sale prin intermediul Gestionarea sistematică a impacturilor legate de mediu, ale UniversităĠii
Comitetului de SiguranĠă Sănătate úi Securitate, dar acesta nu face parte din linia de
 Reduceri de costuri prin îmbunătăĠirea performanĠelor legate de mediu
raportare formală. Încă de la începuturile sale SGS a condus agenda sustenabilităĠii fiind
 ÎmbunătăĠirea responsabilităĠii úi a reputaĠiei de mediu, între principalele părĠi
responsabilă cu numirea úi cu activităĠile echipei responsabile cu sustenabilitatea. De
interesate
asemenea, SGS facilitează legăturile importante între idei úi preocupări, între expertiza
 PerformanĠa superioară în realizarea activităĠilor de analiză comparativă cu afaceri
internă úi conducerea UniversităĠii úi managerii operaĠionali. Prin intermediul site-ului web
úi alte universităĠi, cum ar fi, de exemplu, participarea la HEFCE ResponsabilităĠii /
úi a materialelor promoĠionale se comunică problemele de sustenabilitate în interiorul KU
Indici de mediu
úi în exterior. Având în vedere costurile úi importanĠa problemelor de sustenabilitate,
trebuie luată în considerare transformarea SGS într-un comitet dedicat úi în linia cea mai
Un rezumat al rezultatelor aúteptate, ca parte a ISO 14001 este detaliat în secĠiunea 3 din
adecvată de raportare.
analiza GAP comandată de SGS, întreprinsă de către consultanĠi independenĠi úi
prezentată senatului universităĠii la data de 6 februarie 2006. Componente cheie ale ISO
În conformitate cu politica de mediu a UniversităĠii strategia sustenabilităĠii va fi aprobată
14001 sunt prezentate mai jos:
de Conducerea UniversităĠii úi Consiliul de administraĠie.

Planul UniversităĠii include un obiectiv strategic "de a adopta principiile sustenabilităĠii în Angajamentul conducerii superioare úi sprijin strategic
toate aspectele activităĠilor UniversităĠii". Politici de mediu
 Identificarea de aspecte principale úi impacturi de mediu
2.0 Teme ale politicii de mediu Respectarea legislaĠiei
Politica de mediu a UniversităĠii are ca scop alinierea cu planul strategic al organizaĠiei úi Obiective, Ġinte úi planificarea acĠiunii
acoperă principalele zone de impact în probleme de mediu úi sustenabilitate în care Comunicare, competenĠă, formare úi aducere la cunoútinĠă
organizaĠia trebuie să demonstreze îmbunătăĠirea continuă. Cele mai importante Controlul documentaĠiei úi al documentelor
mecanisme prin care Universitatea caută să îmbunătăĠească performanĠele sale sunt: Controlul operaĠional
 Monitorizare úi măsurare
 învăĠare úi predare Evaluarea conformităĠii
 cercetare úi consultanĠă Audit úi neconformitate
 prevenirea poluării úi conformitatea juridică Controlul managementului de vârf
 minimizarea úi reciclarea deúeurilor
 energia úi gestionarea emisiilor de carbon Multe dintre componentele cheie ale unui sistem de management de mediu sunt puse în
 utilizarea eficientă a apei aplicare úi integrate în activităĠile UniversităĠii. Se sugerează ca Universitatea să urmeaze
 punerea în aplicare a planului de călătorie pentru a încuraja turismul sustenabil cadrul unui sistem de management de mediu pentru a se stabili dacă a avut succes în
 achiziĠii publice durabile úi Fairtrade asigurarea sustenabilităĠii, dar, de asemenea, să se revizuiască zonele în care a fost mai
 se Ġine seama de problemele de sustenabilitate, ca parte a Proiectului Noua slabă performanĠa úi a pune în loc alte acĠiuni pentru a îmbunătăĠi performanĠa.
Universitate
 gestionarea motivelor pentru a îmbunătăĠi biodiversitatea úi recreerea AcĠiune:
 sensibilizare úi formare pentru comunitatea UniversităĠii
 AcĠiune pentru punerea în aplicare a unui EMS, în conformitate cu Analiza GAP
 comunicare a politicii de mediu
 În cadrul EMS să se instituie un sistem de monitorizare a performanĠei úi de
 colaborare úi lucru cu alĠi parteneri-cheie
revizuire în conformitate cu planul de mai jos.
 Oportunitatea de verificare externă a sistemului de management de mediu ar trebui
să fie revizuită la o dată viitoare.

4 5
4.0 Planul de punere în aplicare a politicii de mediu AcĠiune
Următoarele puncte stabilesc modul în care Universitatea ar trebui să abordeze politica sa Steering Group for Sustainability / C-SCAIPE / Comitetul de ÎmbunătăĠire a calităĠii
de mediu, luând în considerare de ce este important să se gestioneze aceste probleme, academice
obiective, responsabilitatea pentru acĠiune úi principalii indicatori de performanĠă.
Principalii Indicatori de performanĠă
4.1 ÎnvăĠare úi Predare Procentul de studenĠi cu cunoútinĠe de sustenabilitate – audit la intrare/ieúire.
Fond Creúterea numărului de cursuri care includ cunoútinĠe de sustenabilitate.
Pe plan extern Universitatea este privită ca o organizaĠie având bune practici în ceea ce
priveúte curicula úi cercetarea sustenabilă, care se reflectă în strategia de dezvoltare 4.2 Cercetare úi ConsultanĠă
durabilă a HEFCE, unde Universitatea a fost citată întrun studiu de caz. Există acum o Fond
serie de cursuri universitare úi postuniversitare de la diferite discipline oferite de Grupuri de cercetare din întreaga universitate lucrează pe probleme de sustenabilitate úi
universitate care în mod explicit abordează problemele de sustenabilitate. Odată cu metodologie în contexte diferite. C-SCAIPE, CEESR, Centrul pentru Studii Suburbane,
lansarea recentă a C-SCAIPE, acest lucru a cimentat reputaĠia UniversităĠii ca un lider Reciclare prin Design, Centrul pentru Tehnologie Sustenabilă, Centrul pentru constructii
inovator în acest domeniu. sustenabile úi alte echipe mai mici, toate contribuie în mod activ la dezbaterea de
sustenabilitate. Această expertiză a fost recunoscută prin acordarea de granturi de
Universitatea pregăteúte absolvenĠi care, prin intermediul carierei lor profesionale vor avea cercetare úi prin succesul în a ajunge să colaboreze cu industria. De exemplu, expertiza
o contribuĠie pentru societate. De exemplu, un număr de absolvenĠi vor deveni practicanĠi de cercetare úi consultanĠă pe probleme de sustenabilitate a universităĠii Kingston a fost
în sectoare importante, cum ar fi profesori úi asistente medicale. Într-adevăr mulĠi recunoscută úi dezvoltată în Westfocus prin crearea reĠelei Sustenabilitate în Practică
absolvenĠi sunt angajaĠi de către organizaĠiile locale úi regionale. (SIP).

Industria serviciilor de mediu este deja un mare angajator al absolvenĠilor de studii ReĠelele de colaborare úi formare au fost înfiinĠate cu întreprinderile locale, regionale úi
universitare úi postuniversitare úi acest lucru va continua să crească, pe măsură ce internaĠionale úi cu alte HEI. Un exemplu de colaborare de succes a fost oferta pentru a
companiile úi organizaĠiile necesită experienĠă mai mare pentru a răspunde la presiunile stabili un Centru de Energie Sustenabilă pentru care Universitatea Kingston este partener
legate de sustenabilitate. În plus, aspectele legate de sustenabilitate sunt încorporate întro cu South Bank University.
gamă largă de oportunităĠi de angajare pentru absolvenĠi, de la modă până la
afaceri. Există deja un deficit de personal calificat corespunzător. Universitatea este în Universitatea Kingston este bine poziĠionată pentru a întreprinde cercetare úi consultanĠă
poziĠia unică de a răspunde la această cerere, pregătind absolvenĠi pentru locul de muncă în multe aspecte diferite ale dezvoltării durabile.
printr-o gamă largă de discipline úi cercetare.
Obiective:
În plus, multe organisme profesionale cer acum ca membrii lor să fie conútienĠi de Încurajarea cercetării úi inovării postuniversitare legate de sustenabilitate
problemele de sustenabilitate úi în special modul în care, în calitate de profesioniúti, pot Promovarea diseminării cercetărilor în cadrul KU úi extern
aduce o contribuĠie pentru societate într-o manieră sustenabilă. Creúterea veniturilor prin consultanĠă úi cercetare, dezvoltând úi mai mult expertiza
legată de sustenabilitate.
ÎnvăĠarea conceptelor de sustenabilitate de către studenĠi nu este limitată doar la sala de
clasă úi există multe oportunităĠi prin care studenĠii să se implice, prin intermediul unor AcĠiune:
proiecte interdisciplinare, în campus, în comunitatea locală úi în alte părĠi, cum ar fi SGS / C-SCAIPE / centre de cercetare / ReĠele SIP
evenimente sociale úi de voluntariat. ExperienĠa din campus trebuie să reflecte acum ceea
ce este în curs de predare úi punerea propriei case în ordine. Principalii Indicatori de performanĠă:
 AbsolvenĠii să lucreze în mod explicit în dezvoltarea durabilă úi în domeniile conexe
Universitatea Kingston este în poziĠia unică de a ajuta la pregătirea generaĠiilor viitoare de Contracte de consultanĠă întreprinse
profesionisti pentru provocările úi oportunităĠile pe care sustenabilitatea le prezintă. Lucrari de cercetare publicate, lucrari la conferinĠe úi postere prezentate
 FinanĠări externe garantate pentru cercetare
Obiective
 Încurajarea úi sprijinirea inovării pentru dezvoltarea durabilă în curriculum, învăĠare 4.3 Prevenirea poluării úi conformitatea juridică
úi predare.
Fond
 Încurajarea angajării trans-disciplinare pentru sustenabilitate pentru a permite
Există acum o legislaĠie de mediu úi coduri voluntare la care Universitatea trebuie să
reducerea cursurilor de margine, care să consolideze portofoliul Universitatii
adere. Nerespectarea acestora, pot duce la acĠionări în instanĠă, amenzi, închisoare úi
 Dezvoltarea în rândul studenĠilor a posibilităĠii de a vizualiza subiectele pe care le- publicitate negativă, care va deteriora imaginea organizaĠiei. Există de asemenea, nevoia
au studiat, într-un context larg intelectual, incluzând, de exemplu, aspecte tehnice, de a fi pregătiĠi pentru o viitoare legislaĠie, de exemplu, noua directivă privind deúeurile
etice, economice, sociale, de mediu úi profesionale electrice úi electronice úi legea clădirilor sigure úi sustenabile (partea L a noii reglementări
de constructii: Conservarea de combustibil úi energie).

6 7

Un număr de úcoli úi departamente se ocupă cu deúeurile periculoase, cum ar fi produsele ajuta Universitatea să reducă costurile cu deúeurile úi să-úi îmbunătăĠească performanĠele
chimice, uleiurile, vopselele úi computerele. Multe sunt situate în zone sensibile din punct de reciclare.
de vedere ecologic în cazul în care un incident de poluare ar putea apărea unde măsurile Statistica HEFCE privind managementul proprietăĠilor cere acum informaĠii cu privire la
eficiente de prevenire a poluării, nu sunt în vigoare. producĠia de deúeuri úi la ratele de reciclare.

ActivităĠile UniversităĠii Kingston ar putea conduce la potenĠiale incidente de poluare. Este Mai multe detalii despre creúterea costurilor, obligaĠiile legale, cererea părĠilor interesate úi
important ca toate úcolile úi departamentele, în special cele care utilizează substanĠe a riscului reputaĠiei, potenĠialul de reciclare úi economii de costuri pot fi găsite în Cauza
periculoase, să fie conútiente de responsabilităĠi úi să pună în aplicare măsurile de Afacerii de Reciclare care a fost prezentată în cadrul rundei de planificare financiară
prevenire a poluării. pentru 2007 - 2008.

Obiectiv: Costurile deúeurilor pentru Universitate sunt pe cale să crească dacă nu sunt luate noi
 Evaluarea riscurilor de neconformitate juridică la Universitate. iniĠiative úi nu sunt aduse schimbări culturale pentru a încuraja utilizarea eficientă a
 AcĠiune pentru respectarea deplină a conformităĠii resurselor úi reciclarea. De asemenea, există preocupări privind faptul că Universitatea nu-
úi îndeplineúte obligaĠia sa legală privind gestionarea deúeurilor care ar putea duce la
AcĠiune: urmărirea penală úi publicitatea negativă.
 Echipa responsabilă cu sustenabilitatea / Sanatate si Securitate / PMD /
Departamente & ùcoli care întreprind activităĠi poluante Obiectiv:
 Reducerea úi gestionarea în mod activ a deúeurilor, prin eliminare, reducere,
Principalii indicatori de performanĠă: refolosire úi reciclare
 Măsurarea emisiilor poluante úi mecanismele de monitorizare, în funcĠiune Promovarea sistemelor de gestionare care reduc producĠia de potenĠiale deúeuri
 CompetenĠa personalului realizată prin CPD pentru KUSCO, prorpietăĠi úi angajaĠi
tehnici úi relevanĠi din punct de vedere academic AcĠiune:
 KUSCO / Echipa responsabilă cu sustenabilitatea / ToĠi membrii personalului
4.4 Reducerea úi reciclarea deúeurilor
Fond Principalii indicatori de performanĠă
Universitatea produce la ora actuala peste 1000 de tone de deúeuri pe an, care generează Greutatea deúeurilor de la depozitul de deúeuri úi costurile
costuri de eliminare de £ 120,000. Rata de reciclare a universităĠii este de aproximativ Rata de reciclare úi costurile salvate
12%, care este cu mult sub rata medie de reciclare din Regatul Unit, de 25%. Cele mai AsociaĠii de Caritate care beneficiază de donaĠii
bune practici în sectorul ÎS reprezintă aproximativ 60%.
4.5 EficienĠa energetică
Costul trimiterii deúeurilor universităĠii în depozitele de deúeuri este in jur de £ 80 / tonă, iar Universitatea deĠine, operează úi gestionează peste 100 de cladiri, care includ centre de
costul de reciclare este in jur de £ 18 / tonă. De asemenea, unele elemente, cum ar fi un învăĠământ, birouri, laboratoare, săli de reúedinĠă úi facilităĠi de agrement cu o energie de
produs lăsat de studenĠi în sălile de curs, mobilier, echipamente IT úi cartuúe de toner, pot cheltuieli de peste 1 milion de £ pe an.
fi colectate úi donate în scopuri caritabile, ceeace va reduce semnificativ costurile cu
deúeurile úi totodată consolidează reputaĠia UniversităĠii. Un audit efectuat recent pe probleme de energie, finanĠat de Trustul Carbon, a constatat
că, pentru cele mai multe dintre clădiri, consumul de energie este mai mare decât
Există mai multe măsuri legislative care cresc preĠurile deúeurilor, în special, taxa pentru obiectivele publicate pentru instituĠiile de învăĠământ superior, ceea ce sugerează că
depozitele de deúeuri, care este în prezent £ 24 pe tonă. Acest impozit va creúte cu £ 8 pe operarea sistemelor serviciilor clădirilor este deficitară úi nu este înĠeleasă în mod
tonă până în 2010-11. Aceasta înseamnă că impozitul pentru depozitul de deúeuri se va corespunzător..
dubla la £ 48 pe tonă. De asemenea, directiva privind deúeurile periculoase, cum ar fi
produsele chimice, materiale de constructii, deúeurile electrice úi electronice (de exemplu, Numeroase îmbunătăĠiri ar trebui să fie puse în aplicare în materie de management al
calculatoare, imprimante) trebuie să fie eliminate prin intermediul companiilor de deúeuri energiei, deúi cele mai multe probleme ar trebui să fie remediate prin numirea unui
de specialitate. manager de energie (HEFCE recomanda numirea unui manager de energie în cazul în
care costurile de utilitate sunt peste 1 milion de £).
Există, de asemenea, dovezi că zonele de depozitare a deúeurilor universităĠii sunt
utilizate de personal, de colaboratori úi de oamenii care provin din afara UniversităĠii Monitorizarea úi direcĠionarea se limitează la personalul administrativ, pur úi simplu
pentru a-úi arunca deúeurile, dintre care unele sunt periculoase . introducând facturile de energie pe o foaie de calcul: nu se face analiza úi multe facturi
sunt plătite pe baza unor estimări. ÎmbunătăĠiri suplimentare, cum ar fi extinderea de
O mare parte din personal úi studenĠi sunt critici pentru că Universitatea nu face suficient măsurare, crearea de jurnale de bord úi training pentru sensibilizare, vor ajuta să asigure
pentru a reduce deúeurile úi a le recicla. StudenĠii úi personalul în mod clar aúteptă o economii în continuare, printr-o înĠelegere mai bună a modului în care funcĠionează
îmbunătăĠire a serviciilor indicînd faptul că ar fi dispuúi să accepte schimbarea pentru a clădirile úi serviciile.

8 9
Auditul energetic a subliniat faptul că o strategie de energie ar trebui să conducă la 4.6 Utilizarea eficientă a apei
reduceri cu 31% a consumului global de energie úi cu 30% a costurilor. Aceasta reprezintă Fond
£ 307,693 pe an. Costul de punere în aplicare a pachetului de măsuri este estimat a fi de £ Costurile consumului de apa ale universităĠii pentru anul financiar 04/05 au fost £ 114,000,
341,000 acordând o perioadă simplă de recuperare a investiĠiei de 1,1 ani. reprezentând o cheltuială semnificativă pentru organizaĠie. Sud-Estul Angliei este una
dintre cele mai uscate regiuni din Marea Britanie úi este, de asemenea, una dintre cele
De asemenea, Universitatea trebuie să ia în considerare emisiile de CO2 asociate cu mai dens populate. Ca o consecinĠă, resursele de apă disponibile pe cap de locuitor sunt
consumul de energie, sub formă de de stimulente fiscale, cum ar fi taxa pentru schimbările de aproximativ jumătate din cifra utilizată de către Banca Mondială pentru a indica faptul
climatice, finanĠarea úi o nouă legislaĠie pot avea acest lucru la bază. că o Ġară suferă de lipsa apei. Verile mai uscate sunt susceptibile de a cauza o lipsă mai
acută de apă, în viitor, ceea ce conduce la restricĠii de utilizare.
PercepĠia personalului úi a studenĠilor asupra modului de gestionare a energiei de la
Universitatea este, de asemenea proastă, multi oameni plângându-se de temperaturile din Ca úi în cazul energiei nu există sisteme de control sau sub-măsurare, úi facturile sunt
încăperi; sau prea cald sau prea rece. adesea plătite pe baza unor estimări.

Există, de asemenea, o presiune crescândă pentru a prelungi orele de exploatare, care Universitatea ia măsuri pentru a reduce consumul de apă, de exemplu în timpul
are un impact semnificativ asupra consumului de energie. renovărilor, dispozitive eficiente din punct de vedere al consumului de apă, cum ar fi
pisoare fără apă úi toalete cu flux mic de apă sunt instalate ca dotare standard. Building
Statistica HEFCE privind managementul proprietăĠilor cere acum informaĠii cu privire la Quad va folosi, de asemenea, un sistem de recoltare a apei de ploaie pentru toalete.
emisiile de carbon, cumpărarea de energie regenerabilă, precum úi costurile úi datele
privind consumul de energie úi apă. Drenajul apei este, de asemenea important úi nu există legislaĠie care acoperă poluarea
cursurilor de apă úi a sistemelor de apă menajeră. Cu toate acestea există informaĠii
În scopul de a lua măsuri pozitive pentru gestionarea energiei úi emisiile de carbon limitate privind sistemele de drenaj pentru apa potabila si canalizare. Acest lucru este de
Universitatea a aderat la Programul de gestionare al emisiilor de carbon pentru interes special în cazul unui incident de poluare care s-ar intampla din cauza bazinelor
universităĠi. Mai multe informaĠii referitoare la program pot fi găsite în Planul proiectului de hidrografice în care se găsesc campusurile noastre. În cele din urmă acest lucru ar putea
management de emisii de carbon, care fixează obiectivele úi Ġintele pentru program, conduce la o acĠiune în justiĠie úi la costuri pentru curaĠenie.
echipa de proiect úi comitetul de conducere, structura de guvernare, actorii-cheie,
domeniul de aplicare a proiectului úi identifică domenii-cheie, pentru a reduce emisiile de Deficitul de apă úi creúterile de preĠuri sunt probabile în viitor, în special în sud-estul
carbon. Angliei. Universitatea trebuie să fie cât mai eficientă posibil din punct de vedere al
consumului de apă pentru a reduce costurile úi a minimiza impactul deficitului de apă
Costurile de energie vor ajunge la £ 1.3 milioane in acest an. O strategie coordonată de asupra operaĠiunilor sale. Universitatea, de asemenea, trebuie să se asigure că poluarea
energie este necesară pentru a identifica îmbunătăĠirile de economisire a energiei, a nu intră în cursurile de apă locale.
reduce costurile cu energia, úi emisiile de carbon úi a creúte gradul de conútientizare.
Obiective
Financiar úi în ceea ce priveúte reputaĠia, universitatea nu îúi poate permite să fie Reducerea costurilor úi a consumului de apă
considerată ca executant deficitar al managementului energiei úi al emisiilor de carbon. Reducerea poluării cauzate de scurgerile de la suprafată
 Asigurarea că toate scurgerile úi evacuările de la Universitate sunt conforme din
Obiective: punct de vedere legal
 Elaborarea úi punerea în aplicare a unei strategii energetice pentru a reduce AcĠiune:
consumul de energie úi a emisiilor de carbon asociate Managementul úi dezvoltarea proprietăĠii / KUSCO / Echipa responsabilă cu
 Reducerea dependenĠei de carbon cu o schimbare în direcĠia neutralităĠii de carbon sustenabilitatea
sau surse de energie cu emisii reduse de carbon Principalii indicatori de performanĠă
AcĠiune: Costurile úi consumul de apă
 Managementul úi dezvoltarea proprietăĠii / KUSCO / Echipa responsabilă cu Economiile realizate privind consumul de apă
sustenabilitatea
Principalii indicatori de performanĠă: 4.7 Punerea în aplicare a planului de turism pentru a încuraja turismul sustenabil
 Consumul de energie electrică úi gaze úi costurile asociate
Fond
 Emisiile totale pentru energie - reducerea emisiilor de carbon realizate
Parcarea úi problemele legate de transport sunt o problemă semnificativă de mediu úi
 Procentul de energie electrică regenerabilă achiziĠionată corporativă pentru Universitate. Un procent semnificativ din proprietatea UniversităĠii este
 Total economii realizate prin reducerea de energie ocupat de parcări úi conform cercetărilor recente realizate de către Universitatea EAUC,
Universitatea este una dintre cele trei universităĠi din Ġară care încă nu percep taxe pentru
parcare auto.

10 11

Universitatea, de asemenea, are obligaĠia legală de a realiza un plan de turism, ca parte a ContribuĠia la un viitor durabil úi sănătos prin conservarea resurselor naturale úi
unui acord de Planificare S.106 úi este puĠin probabil ca în viitor permisiunea de planificare reducerea la minimum a deúeurilor care pot fi evitate úi a poluării;
să fie acordată cu excepĠia cazului în care universitatea poate arăta modul în care îúi va Punerea în aplicare a metodelor eficiente de gestionare a deúeurilor, prin refolosirea úi
gestiona impactul de transport. procedurile de reciclare úi achiziĠionarea de materiale reciclate si reciclabile acolo unde
este posibil pentru a închide bucla de reciclare;
Cu toate acestea, Universitatea a făcut paúi importanĠi pentru a-úi gestiona problemele Luarea în considerare a bunurilor úi serviciilor care pot fi fabricate, utilizate úi eliminate
legate de transport cum ar fi furnizarea unui autobuz în interiorul domeniului propriu úi prin într-un mod responsabil faĠă de mediu;
promovarea unor alternative de transport, cum ar fi o baza de date pentru a împărĠi Oferă întâietate, în cazul în care elementele au costuri similare, celor care sunt fabricate
maúinile, cu bicicleta úi mersul pe jos. cu un conĠinut ridicat de materiale reciclate sau celor care sunt de preferat din punct de
vedere ecologic;
Universitatea a stabilit, de asemenea, o bună relaĠie de lucru cu departamentul de turism Luarea în considerare a costurile întregului ciclu de viaĠă úi a impactului atunci când
de la Royal Borough din Kingston úi prin reĠeaua de transport de la Kingston. evaluează echipamente pentru achiziĠii, cum ar fi: producerea, transportul úi instalarea;,
costurile de funcĠionare, inclusiv a energiei, utilizarea apei úi întreĠinere; sfârúitul de
Universitatea are obligaĠia legală de a pune în aplicare un plan de turism, care va reduce viaĠă, inclusiv costurile de dezafectare úi de eliminare a deúeurilor.
folosirea maúinilor úi de a promova alternative de călătorie. Colaborarea proactivă cu autoritatea locală, cu ConsorĠiul de Aprovizionare a London
University, cu alte universităĠi úi comunitatea în general, pentru progresul iniĠiativelor de
Obiectiv achiziĠii publice durabile úi schimbul de bune practici;
 Reducerea ocupării maúinilor de către o singură persoană, promovarea Reducerea oricărui impact negativ asupra mediului a oricărei dezvoltări noi a
alternativelor de călătorie (cum ar fi transportul public, mersul pe jos úi cu bicicleta, universităĠii úi renovări majore úi asigurarea sustenabilităĠii, inclusă în proiectarea
împărĠirea maúinilor úi video conferinĠe) úi de a reduce emisiile asociate. clădirilor noi;
 Asigurarea că planul de transport promovează transportul sustenabil, dar nu este Colaborarea cu furnizorii pentru a-i face conútienĠi de politica de achiziĠii responsabilă
anti-auto la cei care nu au altă opĠiune decât să se deplaseze cu maúina pentru a vis-a-vis de mediu a UniversităĠii úi pentru a asigura acreditările de mediu ale
ajunge la diferite locuri în universitate. furnizorilor;
 Asigurarea că planul de transport ia în considerare probleme echitabile, cum ar fi Formarea úi sensibilizarea personalului pentru a se asigura că deciziile de mediu
conformitatea cu reglementările DDA úi politica universităĠii favorabilă familiei. reprezintă un factor în deciziile de cumpărare;
 Promovarea sistemelor de management, care reduc necesitatea de a fi prezent la Asigurarea că problemele de sustenabilitate sunt integrate în atribuirea contractelor de
universitate, în orice moment (de exemplu, lucrul la domiciliu). achiziĠii, acolo unde este posibil;
 Luarea în considerare a altor probleme legate de responsabilitatea corporativă, cum ar
AcĠiune: fi achiziĠiile publice de bunuri úi servicii etice úi Fairtrade.
 Secretarul universităĠii / Directorul administrativ general / echipa responsabilă cu
sustenabilitatea În plus faĠă de politica de aprovizionare responsabilă vis-a-vis de mediu, universitatea a
obĠinut statutul Fairtrade în martie 2006 úi este important ca universitatea să continue să
Principalii indicatori de performanĠă sprijine procesul de certificare, prin intermediul consiliului director Fairtrade úi vânzările de
 Personalul úi studenĠii împart maúina – maúini cu un singur ocupant / transport mărfuri Fairtrade prin intermediul Uniunii StudenĠilor úi la toate puncte de vânzare de tip
alternativ catering.
 Sprijin pentru lucrul la domiciliu, punerea în aplicare a acordurilor de lucru flexibil
 Colaborarea cu agenĠiile externe pentru a demara noi opĠiuni de transport în comun Ca parte a procesului universităĠii Valoare pentru Bani, problemele de sustenabilitate
trebuie să fie luate în considerare pentru a promova utilizarea eficientă a resurselor,
4.8 AchiziĠii sustenabile úi Fairtrade reducerea risipei úi luarea în considerare a costurilor pentru întreaga viaĠă a produselor úi
Fond serviciilor. Fiind o organizaĠie Fairtrade universitatea trebuie să ia în considerare, de
Politica de achiziĠii a universităĠii necesită durabilitate úi este considerată ca făcând parte asemenea, aspecte etice úi sociale asociate cu cumpărarea de bunuri úi servicii.
din procesul de cheltuire a banilor pe lucruri cu valoare úi problemele de mediu sunt luate
în considerare în achiziĠii publice de bunuri úi servicii. Obiectivul
 Punerea în aplicare a politicii de aprovizionare responsabilă vis-a-vis de mediu
Ca parte a acestei politici, universitatea a convenit o politică de achiziĠii responsabilă în pentru a oferi achiziĠii sustenabile.
ceea ce priveúte mediul în 2006. Politica afirmă că responsabilitatea pentru mediu ar
trebui să fie un factor în toate deciziile de cumpărare. Universitatea se angajează la: AcĠiune:
 Directorul de aprovizionare / Echipa responsabilă cu sustenabilitatea
 Prevenirea poluării úi promovarea protecĠiei mediului úi a reducerii impactului tuturor
activităĠilor asupra mediului;

12 13
Principalii indicatori de performanĠă Principalii indicatori de perfornanĠă
 Economiile realizate prin utilizarea eficientă a resurselor úi reducerea la minimun a Numărul de clădiri noi care obĠin scor BREEAM excelent.
deúeurilor ObĠinerea etichetei de clădiri eficiente la standard ridicat
 Procentul de bunuri Fairtrade consumate InvestiĠii de capital sustenabile úi timpul de recuperare a investiĠiei
 Cheltuielile pe produse sustenabile úi reciclate Evaluarea post-ocupare relevă un nivel ridicat de satisfacĠie al utilizatorului
 Toate clădirile să treacă la rating mai mare de sustenabilitate (utilizarea expertizei
4.9 Luarea în considerare a problemelor de sustenabilitate ca parte a în úcoala de topografie pentru a sprijini acest lucru)
managementului úi dezvoltării proprietăĠii úi planul de dezvoltare al campusului
Fond 4.10 Managementul motivelor pentru a spori biodiversitatea úi pentru recreere
Proiectarea, construcĠia, utilizarea úi demolarea clădirilor au un impact enorm asupra Fond
mediului pentru universitate. O clădire proiectată úi realizată din punct de vedere Universitatea are un număr de locaĠii în cazul în care biodiversitatea este o problemă
sustenabil va avea o mai bună eficienĠă, oferă un mediu de lucru de calitate úi va ajuta sensibilă. Acum există mai multe măsuri legislative care înseamnă că universitatea trebuie
universitatea să-úi atingă scopul de a furniza un mediu mai bun pentru studenĠi úi de a să ia măsuri pentru a proteja úi a spori biodiversitatea. În special, există o noua legislaĠie
consolida reputaĠia de organizaĠie sustenabilă. (octombrie 2006), care conferă noi îndatoriri pentru toate organismele publice (inclusiv
universităĠi) pentru a proteja úi a spori biodiversitatea, ca parte a operaĠiunilor úi funcĠiilor
Noua legislaĠie úi reglementările de planificare militează pentru rezultate pentru lor. Altele acoperă protecĠia faunei sălbatice, a bursucilor, licenĠele de doborâre, ordine de
sustenabilitate úi, în special, necesitatea de a reduce încălzirea globală úi a gazelor cu protecĠie a copacilor úi de gestionare a râurilor.
efect de seră asociate clădirilor. Se aúteaptă ca universitatea să afiúeze public cât de
eficientă este din punct de vedere energetic. Există multe beneficii din abordarea managementului biodiversităĠii, în special, autoritatea
care se ocupă de planificare este posibil să considere cererile de dezvoltare, care iau în
Cele mai bune practici din sector, arată că investiĠiile în tehnologii de durabilitate, tehnici considerare măsuri de atenuare favorabile biodiversităĠii (în special în cazul în care
si materiale de constructii oferă beneficii pe termen lung în termeni de eficienĠă, cu dezvoltarea este planificată pe-un spaĠiu deschis sau zonă verde). Alte beneficii includ
perioade rezonabile de amortizare a investiĠiei. În special, unele universităĠi aplică promovarea unui mod de viaĠă sănătos úi a bunăstării prin spaĠii de agrement, oportunităĠi
strategia existenĠei unui fond de rulment pentru finanĠarea îmbunătăĠirii eficienĠei de voluntariat, eficienĠa costurilor în managementul peisajelor, reducerea inundaĠiilor úi
energetice în clădirile noi úi renovări. Aceste fonduri sunt rambursate din economiile neutralizarea de carbon, úi oportunităĠi educaĠionale.
realizate, astfel încât după o perioadă, investiĠia iniĠială permite o succesiune de proiecte
pentru a merge înainte. Gestionarea biodiversităĠii este, de asemenea, o poveste bună de útiri úi promovează
universitatea ca un vecin bun în comunitatea locală.
Alte bune practici arată importanĠa implicării părĠilor interesate, cum ar fi beneficiarii
construcĠiilor úi inginerilor de întreĠinere pentru a asigura buna funcĠionare a clădirilor úi Universitatea a luat unele măsuri pentru îmbunătăĠirea biodiversităĠii, cum ar fi gestionarea
pentru a obĠine cele mai bune performanĠe de ocupare a clădirilor. zonei de păduri Kingston Hill úi planuri pentru o grădină de lectură sustenabilă în LRC la
Penrhyn Road.
Această problemă se extinde dincolo de punerea în funcĠiune a clădirilor noi; având în
vedere că durata de viaĠă medie a clădirilor este de peste 60 de ani, gestionarea eficientă Contractorii lucrărilor KUSCO, Gavin Jones Group Ltd, au fost, de asemenea, recent
a clădirilor este imperativă pentru a permite îndeplinirea obiectivelor. În cazul în care sunt premiaĠi ca fiind o afacere de top sustenabilă (IMM), în cadrul Surrey Sustainable
întreprinse lucrări de întreĠinere úi renovare trebuie luat în considerare, de asemenea, Business Awards 2006. Ei au folosit munca pe care o efectuează, la Kingston Hill, de
asigurarea oportunităĠilor de a îmbunătăĠi performanĠele de mediu úi sociale ale clădirilor. tratare cu compost úi reciclare a deúeurilor ca pe un exemplu de bună practică. Mai multe
pot fi realizate, întrucât o parte a contractului lor este de a promova managementul
ConstrucĠiile noi trebuie să ia în considerare impacturile sociale úi pe cele asupra mediului mediului úi a biodiversităĠii.
úi să asigure minimizarea impactului asupra mediului úi maximizarea beneficiului lor
asupra societăĠii úi prosperitatea universităĠii. În scopul de a aborda problemele de biodiversitate universitatea a stabilit un „grup de
implementare a biodiversitatii". Misiunea grupului este de a:
Obiective:
 Obiective legate de sustenabilitate vor fi incluse în proiectarea, construcĠia úi identifica o strategie de biodiversitate pentru KU ... toate campusurile úi zonele
ocuparea de clădiri noi úi în planurile de renovare. rezidenĠiale ... o strategie care, de asemenea, se potriveúte cu comunitatea locală úi
 OportunităĠi pentru a îmbunătăĠi performanĠa sustenabilităĠii vor fi solicitate ca parte obiectivele útiinĠifice, precum úi cu o mai largă politică guvernamentală
a programelor de întreĠinere periodică úi renovare a clădirilor. forma un grup de experĠi pentru implementare, care pot să răspundă rapid cererilor
legate de proprietăĠi precum úi atunci când apar probleme
AcĠiune: stabili liniile directoare úi principiile pentru biodiversitate în termen de gestionare a
 Managementul úi dezvoltarea proprietăĠii / KUSCO / Echipa responsabilă cu proprietăĠilor, la KU
sustenabilitatea / Centrul pentru Constructii Durabile al KU

14 15

 identifica planuri de viitor dezirabile în contextele specificate mai sus, de Principalii indicatori de performanĠă:
exemplu, curĠile tematice Numărul de articole de útiri interne
 obĠine beneficii educaĠionale úi de agrement, precum úi a biodiversităĠii úi a beneficiilor Numărul de articole în presa locală úi naĠională
în ceea ce priveúte peisajul Alte apariĠii în mass-media
 Numărul oamenilor care participă la evenimente / formare
Universitatea trebuie să adopte o abordare coordonată de gestionare a biodiversităĠii sale, Nivelul de conútientizare a personalului úi a studenĠilor în ceea ce priveúte
ca parte a operaĠiunilor sale úi să ia în considerare planurile de viitor legate de peisaj úi problemele de sustenabilitate
proiecte de constructii noi. Evenimente locale, naĠionale úi internaĠionale găzduite la KU

Obiective: 4.12 Colaborare úi lucru cu alĠi parteneri importanĠi


 Promovarea biodiversităĠii úi conservării pe toate campusurile universitare, precum Fond
úi sprijinirea dezvoltării Planului de Dezvoltare a Campusului úi a elementelor Lucrul cu alĠi parteneri strategici va ajuta universitatea să-úi atingă obiectivele de
formale de amenajare a teritoriului. dezvoltare durabilă, úi va contribui la dezvoltarea durabilă a societăĠii. Există, de
 Inovarea în sporirea biodiversităĠii. asemenea, o serie de alte avantaje, cum ar fi colaborarea cu întreprinderi, cercetare úi
AcĠiune: lucru cu mediul de afaceri, care va aduce beneficii imense pentru universitate, precum úi
 Grupul de implementare al BiodiversităĠii / SGS perspective de viitor pentru studenĠi.
Principalii indicatori de performanĠă Pe plan local universitatea aduce o contribuĠie uriaúă, de exemplu, prin Royal Borough of
 Procentul de site-uri acoperite de Planul de acĠiune privind biodiversitatea Kingston, care lucrează cu alte persoane, cum ar fi Think in Kingston events úi Centrul de
 Indicatori privind speciile importante voluntariat al Uniunii studenĠilor.
 Accesorii realizate
La nivel regional are de asemenea, o contribuĠie prin parteneriatul West Focus úi, în
4.11 Sensibilizare, formare úi comunicare special prin reĠeaua de sustenabilitate în practică (SiP) condusă de Kingston, prin
Fond intermediul C-SCAIPE úi, prin colaborarea cu alte persoane, cum ar fi Grupul de Mediu
Gradul de conútientizare úi cunoaútere a sustenabilităĠii câútigă treptat impuls atât în Bloomsbury úi Thames Landscape Strategy.
cadrul UniversităĠii cât úi extern în cadrul comunităĠii locale, precum úi la nivel naĠional în
acest sector. Acest lucru este legat de un plan de comunicare de marketing oferit de către La nivel naĠional, universitatea a colaborat cu AsociaĠia de Mediu pentru universităĠi úi
echipa responsabilă de sustenabilitate, conferinĠe, ateliere úi alte activităĠi organizate de colegii úi cu Forumul pentru Viitor, având colaborări úi cu alte universităĠi úi colegii, inclusiv
SGS, úi prin lansarea C-SCAIPE. În mod semnificativ universitatea a fost extrem de centrele HEA. SGS a găzduit o conferinĠă majoră naĠională, "Durabilitatea în practică:
apreciată în recentele premii Green Guardian. avansarea punctelor de referinĠă" úi un workshop recent "Durabilitatea în ÎnvăĠământul
Superior: depăúirea barierelor". Există, de asemenea, oportunităĠi de a se angaja în
Universitatea este, de asemenea, răspunzătoare pentru un număr de părĠi interesate, de organisme profesionale preocupate de problemele de sustenabilitate relevante pentru
exemplu studenĠii, asociaĠia studenĠească People & Planet Group, personalul, HEFCE, aderarea lor.
comunitatea locală, comunitatea de afaceri, asiguratorii, partenerii úi autorităĠile locale.
La nivel internaĠional există numeroase iniĠiative. Grupul de coordonare pentru
Punerea în aplicare a unui program de instruire va ajuta, de asemenea, la asigurarea sustenabilitate a lucrat cu Universitatea din Western Cape din Africa de Sud úi Grand
îmbunătăĠirii continue, astfel încât personalul úi studenĠii vor fi dotaĠi cu abilităĠile úi Valley University din SUA. C-SCAIPE úi Centrul pentru Constructii Durabile au legături
cunoútinĠele necesare pentru a-úi aduce contribuĠia la transformarea universitatăĠii în una emergente cu Universitatea din Calgary, SUA. SGS úi C-SCAIPE plănuiesc o conferinĠă
mai sustenabilă. internaĠională care urmează să fie găzduită la Kingston, în septembrie 2007 "Durabilitatea
în practică; de la local la global".
Livrarea de îmbunătăĠire continuă în managementul pentru sustenabilitate ar trebui să fie
comunicată úi celebrată. Obiective
 Încurajarea colaborării úi lucrului cu partenerii-cheie pentru transferul de cunoútinĠe,
Obiective dezvoltarea de abilităĠi úi acĠiune pentru sustenabilitate.
 Ridicarea gradului de conútientizare a problemelor de sustenabilitate úi Creúterea implicării la nivel local, regional, naĠional úi internaĠional.
comunicarea realizărilor de sustenabilitate către principalele părĠi interesate.
 Instruirea personalului, studenĠilor úi a altora, cum ar fi contractorii, pentru a se AcĠiune:
asigura gradul de conútientizare a problemelor de sustenabilitate úi a modului în SGS, C-SCAIPE, reĠeaua SIP, Echipa responsabilă cu sustenabilitatea
care acestea se referă la propriile circumstanĠe personale. Principalii indicatori de performanĠă
 ActivităĠile întreprinse
AcĠiune: Partenerii cheie implicaĠi în colaborare
 SGS, Echipa responsabilă cu sustenabilitatea / C-SCAIPE Evenimente promovate

16 17
 ActivităĠile de transfer de cunoútinĠe Universitatea ar trebui să ia în considerare cadrul subliniat de „afaceri în cadrul
comunităĠii”, pentru a identifica nivelul său actual de performanĠă din punctul de
5.0 Responsabilitatea corporativă vedere al responsabilităĠii úi de a comunica părĠilor interesate modul în care
Fond contribuie la bunăstarea socială, economică úi ecologică.
O organizaĠie, ca să arate că este cu adevărat sustenabilă, trebuie să demonstreze modul
în care îúi îmbunătăĠeúte continuu impactul pe care îl are asupra mediului, impacturile 6.0 Concluzie
sociale úi economice. OrganizaĠia „Afaceri în Comunitate”, sugerează că următoarele Ceea ce urmează este un rezumat al punctelor tari, oportunităĠi, ameninĠări úi puncte slabe
aspecte arată modul în care o organizaĠie poată demonstra acest lucru: cu care se confruntă Universitatea.
Comunitatea Puncte tari: OportunităĠi:
InvestiĠiile în comunitate reprezintă adesea partea cea mai vizibilă a unei companii din Exemplu de bună practică pentru Construirea reputaĠiei care conduce la
punctul de vedere al programelor de responsabilitate socială. Aceaste investiĠii se curriculum úi cercetare sustenabile avantaj competitiv în oportunităĠi de
prezintă sub forma de donaĠii de caritate, timpul úi competenĠele angajaĠilor, plus donaĠii Steering Group for Sustainability (SGS) - finanĠare
în natură. Grupul director pentru sustenabilitate Avantaj competitiv
Mediu Sprijin pentru dezvoltare durabilă EficienĠa resurselor (gestionarea
Responsabilitatea corporativă faĠă de mediu implică luarea unor decizii de management Creúterea numărului personalului în deúeurilor, energie, apă úi achiziĠii de
care să minimizeze efectele negative úi costurile care decurg din operaĠiunile úi cunoútinĠă de cauză, angajat úi entuziast bunuri)
serviciile organizaĠiei C-SCAIPE - centru naĠional de excelenĠă Reducere a riscurilor, prin respectarea
Etica pentru predare úi învăĠare legislaĠiei
Gândirea din spatele unei organizaĠii este reprezentată de principiile sale. Principiile Legături puternice cu comunitatea, Avantaje fiscale
etice reflectă valorile organizaĠiei, determinate în contextul valorilor părĠilor interesate úi colaborarea în parteneriate cu Marketing úi publicitate, prin
a societăĠii în care operează. principalele părĠi interesate promovarea unei universităĠi durabile
Drepturilor Omului
 Managerul de top responsabil pentru o Devenirea instituĠiei cu cele mai bune
O societate civilizată recunoaúte dreptul fiecărui individ la libertate, libertatea de
performanĠă sustenabilă practici în domeniul sustenabilităĠii în
asociere úi a siguranĠei personale. Acestea formează baza unui cod al drepturilor
 Un nivel de cunoútinĠe cârmuitor úi sectorul pentru curriculum, campus úi
omului găsit la baza legislaĠiei naĠionale úi internaĠionale pe tot globul.
sprijin pentru sustenabilitate comunitate.
Responsabilitatea pe piaĠă
 ReputaĠia crescândă ca un lider de Personal motivat, loial cu aspiraĠii înalte
Afacerile pot avea un real impact social prin intermediul activităĠilor de marketing ale
sustenabilitate
acestora. Acest lucru poate consolida avantajul lor competitiv - sau îl pot
distruge. Aspectele cheie includ etica în publicitate, relaĠiile cu furnizorii, relaĠiile cu Analiza Gap a oferit un program de
clienĠii, distribuĠie, ambalare, precum úi procesul de fabricaĠie în sine, în timp ce acĠiune strategică corporativă
marketingul bazat pe cauze poate avea un efect direct asupra vânzărilor. Pericole: Puncte slabe:
Viziune & Valori Publicitatea negativă úi imagine Lipsa de EMS care conduce la lipsa de
OrganizaĠiile sunt ca oamenii - fiecare are o personalitate unică. La fel cum oamenii ne corporativă proastă coordonare úi executare a
recunosc pe fiecare dintre noi, prin modul în care comunicăm úi modul în care ne Incapabilă de a obĠine permisiunea de managementului resurselor
comportăm, tot aúa, o companie ar trebui să reflecte propriul său caracter unic în lume. planificare, ca urmare a problemelor de Probleme legate de mediu a
ForĠa de muncă managementul sustenabilităĠii proprietăĠilor, fiind abordate într-o
Impactul afacerilor la locul de muncă înseamnă recunoaúterea beneficiilor afacerii úi Lipsa de conformitate juridică care manieră bucată cu bucată
impactul social mai larg al politicilor bune de ocupare a forĠei de muncă. Acest lucru nu conduce la acĠiuni în justiĠie úi la Creúterea performanĠelor negative în
numai că acoperă zonele tradiĠionale de recrutare, remunerare, úi formarea pierderea reputaĠiei domenii cum ar fi energia, apa úi
profesională, dar úi preocupările úi oportunităĠile în creútere privind probleme cum ar fi Decalajul dintre predarea sustenabilităĠii deúeurile
diversitatea úi egalitatea de úanse. úi managementul sustenabil al Nu există obiective stabilite
domeniilor universităĠii este în creútere Nu există sisteme de management úi
„Afacerile în cadrul comunităĠii” este o miúcare unică în Regatul Unit a celor peste 750 de Creúterea costurilor utilităĠilor úi de lipsa informaĠiilor pentru a demonstra
companii membre, úi a încă 1600 care participă la programe úi campanii. Ele operează gestionare a deúeurilor îmbunătăĠirea performanĠei
printr-o reĠea de 88 de parteneriate conduse de afaceri locale úi 45 de parteneri la nivel Personal slab motivat, aspiraĠii scăzute,
mondial. Membrii acestei asociaĠii angajează peste 12 milioane de persoane în peste 200 cifra de afaceri mare
de Ġări din întreaga lume. În Marea Britanie membrii angajează peste 20% din forĠa de FinanĠări ratate, cercetare úi oportunităĠi
muncă din sectorul privat. de consultanĠă
Universitatea are o mare oportunitate de a-úi îndeplini viziunea de a deveni o organizaĠie
AcĠiune: sustenabilă în prima linie a comunităĠii, a curriculum-ului úi cercetării úi a eficienĠei
 Universitatea ar trebui să ia în considerare aderarea la „afacerile în cadrul resurselor campusului.
comunităĠii” pentru a accesa această reĠea de cunoútinĠe mare úi recunoscută,
pentru organizaĠiile implicate în practici de afaceri responsabile.
18 19

Studiu de caz: Sustenabilitatea în Curriculum Responsabilizarea echipelor de curs úi încurajarea colaborării între facultăĠi, colaborarea între
Mai multe informaĠii: úcoli úi iniĠiative transdisciplinare în modul úi designul cursurilor;
e-mail J.Tang@kingston.ac.uk
web-site www.kingston.ac.uk/sustainability Implicarea mai profundă a tutorilor úi a studenĠilor în proiectarea úi furnizarea de module
PriorităĠi úi obiective: focalizate pe sustenabilitate, pe baza interesului úi angajamentului studenĠilor;

 Un audit pentru a determina unde úi cum sustenabilitatea este livrată în curriculum, ca o rampă de Promovarea unei abordări incluzive pentru dezvoltarea personalului din învăĠământul sustenabil;
lansare pentru noi dezvoltări úi livrări în programa úcolară. Comunicare îmbunătăĠită úi corect direcĠionată;
 Legături interdisciplinare, între evoluĠiile programei úcolare úi „ordinea de zi” a sustenabilităĠii. SoluĠionarea problemelor de structură ale cursurilor, inclusiv a bazei de resurse úi revizuirea
 Identificarea posibilităĠilor pentru cercetări conexe úi consultanĠă. cursurilor úi a proceselor de validare.

 Contribuirea la dezvoltarea unui răspuns la nivelul universităĠi – pentru iniĠiativele guvernamentale úi Progresul până în prezent:
criteriile de referinĠă, precum úi menĠinerea gradului de conútientizare a legislaĠiei în curs de Reperele cheie au fost atinse, conducând la înfiinĠarea unui grup de îndrumare în domeniul
dezvoltare úi a iniĠiativelor politice. sustenabilităĠii ca urmare a auditului realizat la nivelul întregii universitate. Pentru desfăúurarea
 Promovarea conútientizării sustenabilităĠii în întreaga Universitatea Kingston úi angajarea întregului procesului au fost înfiinĠate un post administrativ pentru “facilitarea sustenabilităĠii între universităĠi” úi un
personalul úi a tuturor studenĠilor la această filozofie. post de „asistent de studii postuniversitare”. Progresul a fost semnificativ úi holistic, în modul de
abordare:
Metodă:
 O secĠiune a web-site-ului înregistrează activităĠi sustenabile la Universitatea Kingston úi
Un prim pas a fost un audit úi un sondaj la nivel universitar. Acesta a încercat să evalueze următoarele: informaĠii externe pertinente de sustenabilitate;
cunoaúterea personală a conceptului de sustenabilitate; percepĠiile de performanĠă Kingston, în termeni
de management de mediu durabil; rolul asociaĠiilor profesionale legate de acest subiect úi al instituĠiilor Cartografiere în curs de desfăúurare a activităĠilor de sustenabilitate la Kingston;
în conducerea sau inhibarea schimbării către dezvoltarea durabilă; barierele percepute pentru O conferinĠă naĠională;
extinderea volumului úi conĠinutului predării sustenabilităĠii în cadrul curriculum-ului.
 Dezvoltări ale curriculum-ului, care acum încep să facă legătura între munca studentului úi
obiectivele practice úi reale ale învătări;
Rezultate:
 Includerea sustenabilităĠii într-un program de 5 ani de acĠiuni focalizate pe 5 domenii cheie;
Auditul a identificat o serie de constrângeri importante:
 Conturarea unei abordări pentru un sistem de management al mediului;
 Programe úcolare existente sunt supraîncărcate;
 Dezvoltarea unor materiale promoĠionale pentru studenĠii noi, în anul 2004
 IrelevanĠă percepută privind includerea problemele de sustenabilitate în curriculum;
 Ofertă de succes pentru finanĠare în cadrul HEFCE (Higher Education Funding Council for
 CerinĠele de referinĠă ale organismelor de acreditare (care impun anumite piedici);
England) în cea de-a doua rundă a Fondului de InovaĠie pentru ÎnvăĠământul Superior
 Lipsa expertizei imediate a personalului;
 Perspectiva că studenĠii vor privi problemele ca irelevante, sau vor fi în imposibilitatea de a
le înĠelege.
SoluĠii:
Fără a aduce atingere obstacolelor identificate, auditul a arătat că 93 % din respondenĠi au dorit să se
stabilească seminarii, schimburi pe internet, un buletin informativ, precum úi dezvoltarea în continuare a
intranetului pentru sustenabilitate úi a web-site-urilor pentru a creúte gradul de conútientizare úi sprijinul
de care este nevoie.

Trei recomandări importante pentru acĠiune necesită:

 diseminarea mai largă a constatărilor de audit;

 iniĠiative concrete pentru a demonstra angajamentul;

 un sistem de management la nivel de universitate pentru a conduce agenda dezvoltării durabile.


Auditul a identificat, de asemenea, soluĠii specifice pentru a permite dezvoltarea sustenabilităĠii
concentrată pe curriculum, după cum urmează:

1 2
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĞĂĚŝŶ,ĞƌƚĨŽƌĚƐŚŝƌĞ;h,Ϳ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĞĂĚŝŶ,ĞƌƚĨŽƌĚƐŚŝƌĞ;h,Ϳ ĐŚŝƉĂĚĞDĞĚŝƵ
ĐŚŝƉĂĚĞDĞĚŝƵ Cele patru obiective cheie acoperă:
1. Titlu: Ecologizarea ( „Înverzirea”) Programei la Universitatea din Hertfordshire, 1) educaĠia pentru dezvoltare sustenabilă;
folosind o abordare de tip studiu de caz 2) impactul asupra mediului al DfES úi al organismelor partenere;
3) impactul cu privire la mediu al ariei învăĠământului úi activităĠile partenerilor, atât pe plan
2. ğeluri local cât úi pe plan global;
 ‡ 3URPRYDUHD XQXL FRQĠLQXW FDUH WUDWHD]ă SUREOHPH GH PHGLX HWLF úL VXVWHQDELO DO 4) activităĠi de parteneriat, atât pe plan local cât úi pe plan global.
SURJUDPHL 8QLYHUVLWăĠLL GLQ +HUWIRUGVKLUH 8+ úL D OHJăWXULORU vQWUXQ FRQWH[W VRFLDO úL
HFRQRPLF Cu privire la primul obiectiv DfES afirmă, „toĠi cei care învaĠă îúi vor dezvolta abilităĠile, vor
 ‡ 'H]YROWDUHD XQRU VWXGLL GH FD] OXFUkQG FX XQXO VDX GRXă GHSDUWDPHQWH VSHFLILFH DVWIHO deprinde cunoútinĠele úi o valoare de bază pentru a fi cetăĠeni activi în crearea unei societăĠi mai
vQFkW Vă GHPRQVWUH]H SULQFLSLLOH HFRORJL]ăULL SURJUDPHL úL VROXĠLLORU OD XQHOH SUREOHPH sustenabile. Aúadar, HEFCE (Higher Education Funding Council for England – Consiliul de
VSHFLILFHFDUHDSDU FinanĠare a ÎnvăĠământului Superior pentru Anglia n. tr.) a realizat acĠiuni pentru a semnala
 ‡2IHULUHDGHWUDLQLQJGHED]ă úLIXUQL]DUHDGHLQIRUPDĠLLUHIHULWRDUHODVXELHFWXOSURJUDPHL sectorului Universitar că educaĠia pentru dezvoltare sustenabilă necesită o implementare viitoare.
HFRORJLFH UHSUH]HQWDQĠLORU SURJUDPHL SULQLQWHUPHGLXO XQHL SUH]HQWăUL úL D XQRU VHVLXQL GH Mai important de atât, aceasta va apărea în procesul de acordare al finanĠării.
DWHOLHUIRORVLQGXQFRQVXOWDQWGLQH[WHULRU
 ‡5HYL]XLUHDFHORUPDLEXQHSUDFWLFLDWkWSHSODQLQWHUQFkWúLH[WHUQSHQWUXDSURGXFHVWXGLL Ghidul de curs de referinĠă al AgenĠiei de Asigurare a CalităĠii (QAA – Quality Assurance Agency
GHFD]SHQWUXRULHQWDUHúLQRWHGHRULHQWDUH for Higher Education) de asemenea solicită ca studenĠii să demonstreze un grad de conútientizare
 ‡2IHULUHDGHUHFRPDQGăULFXSULYLUHODJUDGXOGHvQYăĠDUHúLDFRPSHWHQĠHORUOLYUDWHSHQWUX socială, economică, etică úi referitoare la mediu în conformitate cu domeniile subiectelor lor.
'H]YROWDUHD6XVWHQDELOăOD8+SHQWUX&RPLWHWXOSHQWUXFUHúWHUHDFDOLWăĠLLDFDGHPLFH
În plus, HEFCE a produs ghidul său pentru evaluarea InstituĠiilor de ÎnvăĠământ Superior (HEI -
Higher Education Institutions) folosind valori de referinĠă din 2002. Acestea sunt:
3. Rezultate 1) Sustenabilitatea la baza guvernării HEI;
 ‡ 8Q PDL PDUH DFFHQW SH FRPSHWHQĠHOH FKHLH WUDQVIHUDELOH DOH DEVROYHQWXOXL OHJDWH GH 2) Promovarea sustenabilităĠii prin intermediul programelor úcolare;
GH]YROWDUHDVXVWHQDELOă 3) PerformanĠa sistemelor de management al mediului.
 ‡ 2 PDL PDUH FRQúWLHQWL]DUH GLQ SXQFW GH YHGHUH DO PHGLXOXL úL DO VXVWHQDELOLWăĠLL D
SHUVRQDOXOXLúLDVWXGHQĠLORUvQFRQIRUPLWDWHFXSROLWLFDGHPHGLXDXQLYHUVLWăĠLL 8+ Există, de asemenea, presiuni din partea altor grupuri, cum ar fi sindicatele úi organisme
‡ &RPXQLFDUH vPEXQăWDĠLWă úL R DFĠLXQH PDL PDUH vQ FHHD FH SULYHúWH SUREOHPHOH GH profesionale pentru a se asigura că competenĠele sustenabilităĠii sunt abilităĠi cheie pentru membrii
VXVWHQDELOLWDWHOD8+ lor. De exemplu, Consiliul Ingineresc prevede că membrii „Chartered úi Incorporated Engineers”
 ‡ ÌQGUXPDUH vPEXQăWăĠLWă vQ OLYUDUHD RELHFWLYHORU VXVWHQDELOLWăĠLL SH vQWUHDJD SURJUDPă D trebuie să aibă capacitatea de a desfăúura activităĠi de inginerie într-un mod care să contribuie la
8+ dezvoltarea sustenabilă.
 ‡ ÌPERJăĠLUH D vQYăĠăULL úL SUHGăULL SHQWUX D LQFOXGH OHJăWXULOH FX SUREOHPHOH GH
VXVWHQDELOLWDWH Pe lângă presiunea externă de la DfES, HEFCE úi QAA, există - de asemenea - presiuni interne
‡'LVHPLQDUHvPEXQăWăĠLWăDEXQHORUSUDFWLFLLQWHUQHúLH[WHUQHGHPHGLX pentru a se conforma activităĠile noilor politici de mediu ale universităĠii care au fost aprobate de
 ‡6WDELOLUHDXQXLÄPDJD]LQ´GHSURLHFWSHQWUXVWXGHQĠLLGHODGLIHULWHGLVFLSOLQHFDUHVăSRDWă către OVC (Office of the Vice Chancellor – Biroul Vice-cancelarului) în noiembrie 2003. Acesta
ILDFFHVDWSULQLQWHUPHGLXOVLWHXOXLÄ6WUDWHJLDGH0HGLXúL6WXG\QHW´ prevede că sustenabilitatea are loc prin educaĠie úi cercetare úi, în special, că:
 ‡ ÌQGUXPDUH FUHVFXWă úL VSULMLQ SHQWUX OHFWRULL FDUH IXUQL]HD]ă FXQRúWLQĠH úL FRPSHWHQĠH 1) toate campusurile vor fi administrate ca resurse pentru învăĠare úi predare;
SHQWUXRGH]YROWDUHVXVWHQDELOă 2) studenĠii vor beneficia de cunoútinĠe relevante úi training, referitoare la conútientizare în
ceea ce priveúte mediul înconjurător.

4. Istoric
'H]YROWDUHD GXUDELOă HVWH GH]YROWDUHD FDUH UăVSXQGH QHYRLORU SUH]HQWXOXL IăUă D FRPSURPLWH În mod important, ğelurile EducaĠionale Generale ale Programelor de Studii, Versiunea 5.UPR
FDSDFLWDWHDJHQHUDĠLLORUYLLWRDUH GH DúL VDWLVIDFH SURSULLOH QHFHVLWăĠL %UXWODQG  $FHVWD HVWH AS/C/2 (2004) spune în secĠiunea 4 „ğelurile educaĠionale ale UniversităĠii sunt de a promova în
XQWHUPHQFDUHWUHEXLHVăILHDSOLFDWvQYLDĠDWXWXURUDVWIHOvQFkWDFHVWDVăGHYLQăRUHDOLWDWH$YkQG rândul studenĠilor abilitatea de a vedea subiectele pe care le-au studiat într-un context intelectual
vQ YHGHUH DFHVWHD H[LVWă R SUHVLXQH H[WHUQă vQ FUHúWHUH GLQ SDUWHD GHĠLQăWRULORU GH LQWHUHVH DL larg incluzând, de exemplu, probleme de natură etică, economică, socială sau de mediu.
XQLYHUVLWăĠLL SUHFXP JXYHUQXO úL RUJDQLVPHOH GH ILQDQĠDUH VD ILH DVLJXUDW IDSWXO FD VWXGHQĠLL VXQW
H[SXVLODFRQFHSWXOGHGH]YROWDUHVXVWHQDELOă6HFHUHFDHLVăVăILHvQYăĠDĠLGHVSUHSUREOHPHPDL
ODUJLúLPDLIXQGDPHQWDOHDOHUHODĠLHLVRFLHWăĠLLFXPHGLXOLQFOXVLYvQWUHEăULFRPSOH[HSHSUREOHPH Abordarea UH până în prezent
VRFLDOH HFRQRPLFH úL HWLFH SUHFXP úL vQĠHOHJHUHD SUREOHPHORU WHKQLFH $FHDVWD QX QXPDL Fă YD La Universitatea din Hertfordshire, educaĠia pentru o dezvoltare sustenabilă (ESD – “) a fost
IDFH H[SHULHQĠD VWXGHQWXOXL PDL ERJDWă úL PDLDSURIXQGDWă FL vQ DFHODúL WLPS YD RIHUL VWXGHQĠLORU făcută ad-hoc în întreaga gamă de discipline. Din cunoútinĠele „Strategiei de Mediu”, un proiect
FXQRúWLQĠHUHIHULWRDUHODVXVWHQDELOLWDWHIDSWFDUHGHYLQHGLQFHvQFHPDLLPSRUWDQWvQVRFLHWDWHD privind ecologizarea („înverzirea”) programei a fost realizat în 1994, dar de atunci nici o abordare la
GLQ]LXDGHD]L nivel universitar nu a fost luată. Acest proiect îúi propune să satisfacă necesitatea de a îmbunătăĠi
ecologizarea („înverzirea”) programei, precum úi integrarea acestei abordari în Obiectivele de
ÌQ0DUWLH&KDUOHV&ODUNH03VHFUHWDUXOGHVWDWSHQWUX(GXFDĠLHúL$ELOLWăĠLDVSXV„oamenii ÎnvăĠare úi Predare. Deoarece acest lucru este clar o problemă care trebuie abordată la
care vor reuúi peste cincisprezece ani, Ġările care vor reuúi, sunt acelea care sunt cel mai mult Universitatea din Hertfordshire, Strategia de Mediu solicită sprijin de la CELT (Centre for
bazate pe o viziune sustenabilă a lumii. Aceasta ar trebui să învăĠăm oamenii să facă”. Excellence in Learning and Teaching) úi Comitetul AQE (Alliance for Quality Education) pentru a
avansa acest proiect.
ÌQ 1RLHPEULH 'HSDUWDPHQWXO SHQWUX (GXFDĠLH úL $ELOLWăĠL 'I(6 'HSDUWPHQW IRU (GXFDWLRQ
DQG6NLOOV DODQVDW3ODQXOGH$FĠLXQHSHQWUX'H]YROWDUH6XVWHQDELOăSHQWUX(GXFDĠLHúL$ELOLWăĠL
 Ϯ
 ϭ

hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĞĂĚŝŶ,ĞƌƚĨŽƌĚƐŚŝƌĞ;h,Ϳ hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĞĂĚŝŶ,ĞƌƚĨŽƌĚƐŚŝƌĞ;h,Ϳ
ĐŚŝƉĂĚĞDĞĚŝƵ ĐŚŝƉĂĚĞDĞĚŝƵ
6. SchiĠă a planului de proiect 9. InformaĠii suplimentare

Activitate Responsabilitate/ Resurse Interval Câteva exemple de predare, cu conĠinut de sustenabilitate:


Implicare Necesare de timp
Solicită consultanĠă externă Consultant ConsultanĠă Noiembr. Curs Exemple de ConĠinut de Sustenabilitate
Organizarea de conferinĠe pentru a Strategii de Mediu Locul desfăúurării, Dec-Ian AsistenĠă medicală Gestionare a deúeurilor, mediu sănătos, ecologizare a NHS (National
facilita ecologizarea programei úi a ospitalitate, 2004 Health Service)
aduna informaĠii despre cele mai bune vorbitori, Afaceri / FinanĠe Responsabilitatea Socială Corporativă, FTSE4GOOG*), gestionarea
practici din cadrul UniversităĠii. facilitatori, eficientă a resurselor, legislaĠia de mediu, achiziĠii „verzi”, etica de
Facilitarea unui atelier de lucru prin materiale afaceri, responsabilitate la nivel mondial
intermediul unui consilier extern. promoĠionale de Turism Turismul „verde”, turismul din lumea a treia
Identificarea personalului care doreúte să conferinĠă Artă & Design CreaĠia pornind de la forme naturale, reciclare, design de mediu,
dezvolte studii de caz. fotografie, utilizarea produselor chimice
Elaborarea unor studii de caz lucrând cu Strategii de Mediu / Timpul Feb-Iun
ÎnvăĠământ EducaĠie despre sustenabilitate pentru copiii din úcoli
unul sau două departamente specifice. ReprezentanĠi ai personalului 2004
Departamentului Drept LegislaĠie de mediu
Producerea bazelor de date a proiectelor Strategii de Mediu/ Difuzarea prin Iul-Aug ùtiinĠe referitoare la Management de mediu, dezvoltare sustenabilă
posibile úi a resurselor pentru diferite ReprezentanĠi ai intermediul site- 2004 Mediu/ Geografie
domenii. Producerea studiilor de caz úcolilor ului, úi date
pentru a disemina cele mai bune practici interne despre UH Inginerie Inginerie pentru mediu (de exemplu, autoturisme eficiente din punct
în întreaga UH úi în afara ei. pe CD-uri pentru de vedere energetic), ingineria energiilor alternative, inginerie civilă
Dezvoltarea pe hârtie cu scopul de a toate úcolile. pentru scăderea impactului schimbărilor climatice (de exemplu, de
publica pe plan extern. Jurnale externe úi apărare împotriva inundaĠiilor)
prin EAUC Psihologie Atitudini úi comportamente moderne faĠă de îmbunătăĠirea mediului
(Environmental
Association for
Universities and
Colleges) *) FTSE4Good Index Series a fost proiectat de compania independentă FTSE (formată
Raport Sept din The Financial Times úi London Stock Exchange) pentru a măsura performanĠele
2005 companiilor care respectă standardele recunoscute la nivel global responsabilitatea
corporativă (responsabilitate socială a firmei), precum úi pentru a facilita investiĠiile în
7. Evaluare
aceste societăĠi.

Rezultatele proiectului vor fi evaluate în funcĠie de următorii indicatori:


‡1XPărul angajaĠilor úi discipline care participă la ConferinĠa ÎnvăĠare úi AbilităĠi
pentru Dezvoltare Sustenabilă .
‡1XPărul de exemple de bune practici colectate de la reprezentanĠii UH.
 ‡1XPărul de exemple de studii de caz úi departamentele implicate.
 ‡1XPărul de anchete anuale efectuate la Strategia de Mediu úi de reprezentanĠii
personalului pe probleme de mediu úi de sustenabilitate.
 ‡$VLPLODUHDDQXDOă a notelor de orientare privind atingerea obiectivelor de
durabilitate în întreaga programă UH.
 ‡'LVWULEXLUHDGHPDWHULDOHGHVWXGLXGHFD]SHSODQLQWHUQúi extern, de exemplu, materialul
trimis úi numărul de download-uri de pe site-ul web.
 ‡ 1XPărul de comunicate de presa privind promovarea învăĠării úi a abilitatilor pentru o
dezvoltare sustenabilă pe plan intern úi extern.
 ‡1XPărul de proiecte luate anual de la atelierul de proiecte.
 ‡ 1XPărul disciplinelor care introduc metode de învăĠare úi abilităĠi pentru dezvoltarea
sustenabilă în livrarea cursurilor lor.

 ϯ ϰ
ParticipanĠi la acest proiect
Crearea unui Curriculum Deborah Becker
Sustainabil Robert Bernatzky
Seanna Berry

în
Rema Boscov
Clare Casey
Roz Cook
Universitatea din Helena Farrell
Monique Gauthier
John M. Gerber
Massachusetts Amherst Daniel Greenberg
Hwei-Ling Greeney
Steve Herbert
David Hess
Michael Keeney
Sarah Kelley
Josh Kimball
Echitate socială
Maggie Luther
Teddy Malley
Meg Morgan
Vanessa Paulman
Drumul spre Emily Quirk
sustenabilitate Ben Shields

Vitalitate Integritatea
Economică de mediu

În timp ce acest raport reprezintă un efort comun între studenĠi, profesori úi membri ai comunităĠii
locale, întreabari sau comentarii se pot face la Dr. John M. Gerber, profesor de plante úi ùtiinĠa
Un document de concept úi propunere dezvoltat de studenĠi, profesori úi membri solului, 210 franceză Hall, Universitatea din Massachusetts Amherst, Amherst, MA 01003 ; (413)
ai comunităĠii locale care participă la PLSOIL speciale de clasa Subiecte 297S 545-5301 sau jgerber@pssci.umass.edu.
"Dezvoltarea unui curriculum Sustainability", pentru Departamentul de Stiinte
ale plantelor úi a solului Comitetului de dezvoltare durabilă, úi prezentate
acestui comitet, precum úi Amherst UMass Facultatea de Senat ad-hoc pentru
durabilitate - cadre didactice universitare úi Curriculum Subcomisia

1 2

Crearea unui Curriculum Sustainabil asemenea, apariĠia unor noi structuri societale (inclusiv sistemelor de învăĠare universitare), care
sprijină evoluĠia modurilor de viată sustenabile úi de învăĠare. Un nou curriculum pentru durabilitate
în trebuie să fie parte dintr-o schimbare totală a sistemelor de la universitate cum este descris în
Universitatea din Massachusetts Amherst "EducaĠie pentru sustenabilitate: Universitatea ca un model de dezvoltare sustenabilă" de Anthony
Cortese (a se vedea anexa I).

. În timp ce acest concept úi propunerea aufost elaborate la invitaĠia Departamentului de plante si


Aceasta este o lucrare de concept úi propunere dezvoltat de studenĠi, profesori úi membri ai útiinĠe ale solului, credem că va fi utilă úi în alte departamente academice în care acestea consideră,
comunităĠii locale care participă la PLSOIL speciale de clasă Subiecte 297S "Dezvoltarea unui de asemenea, modificări curriculare în sprijinul căutarii pentru sustenabilitatea pe termen lung. Este
curriculum sustainabil". Doctorii Robert Bernatzky úi John M. Gerber au organizat această speranĠa noastră colective că un grup de departamente academice de la Universitatea din
categorie, la cererea Departamentului de útiinĠe sustenabile ale plantelor úi a solului. Sarcina lor a Massachusetts, Amherst dezvoltă aceasta materie principală , unic, dar interdependent de a oferi
fost de a solicita îndrumări úi informaĠii de la studenĠii care sunt angajaĠi în prezent, la o educaĠie studenĠilor posibilitatea de a studia sustenabilitatea. Ne putem imagina aceste materii să se bazeze
axată pe sustenabilitate. Aceasta lucrare de concept úi propuneri este de a fi prezentate la acest în discipline, cum ar fi agricultura, inginerie, artă, economie, sănătate, úi multe altele.
comitet de departament pentru o examinare mai aprofundată úi de acĠiune. Este, de asemenea, de a
fi înaintat la Facultatea Senatului ad-hoc pentru sustenabilitate - cadre didactice universitare úi În mod specific vom vedea cel puĠin 3 motive pentru a crea o nouă materie principală în acest
Curriculum Subcomitetului, la cererea membrilor categoriei. Sperăm că ambele comitete să moment:
găsească munca noastră utilă în deliberările lor ulterioare.
¾ Sustenabilitatea se adresează misiunii universitare de a servi bunul public în moduri care
sunt dedicate în mod explicit de viabilitatea economică, integrităĠii mediului úi echitatea
Următoarea generaĠie de studenĠi absolvenĠi de la universităĠi
Introducere socială. Sustenabilitatea, de la universitatea în sine va depinde de previziunea aceasteo
publice americane se vor confrunta cu o provocare fără
generaĠii úi capacitatea de a se adapta la o lume în schimbare, prin crearea unor viitoare
precedent de a restructura aproape orice resursă naturală
programe educaĠionale relevante concentrat. Sustenabilitatea nu este doar responsabilitatea
majoră sistem bazat pe planetă. Aceste femei úi bărbaĠi vor moúteni sisteme de creútere industriale úi
universităĠii de stat, aceasta poate fi cea mai bună sansă de a demonstra în continuare
tehnologice, care in mod simultan distrug sau epuizează stratul de o mare parte a naturii úi a pune în
relevanĠă socială într-un moment de creútere a controlului public.
pericol speciile umane úi non-umane, în timp ce oferă cel mai înalt standard de materiale de viaĠă úi
¾ O materie cu privire la sustenabilitate va completa úi va construi pe actuala materie punctele
a ratei de consum cunoscut vreodată. Aceste sisteme moderne de dezvoltare industrială úi
forte ale Departamentului de ùtiinĠe plantelor úi a solului. Studii în útiinĠe ale plantelor úi
tehnologică trebuie să fie re-imaginate úi re-create în moduri în care nu se mai bazează pe resurse
solului sunt în mare parte axate pe calitatea mediului úi viabilitatea economică. Materia
neregenerabile, utilizarea resurselor naturale, la ratele de non-sustenabilitate, sau dăuna persoanelor
nou-propusă cu privire la sustenabilitate va completa aceste obiective prin încorporarea
sau a lumii naturale, acum, sau în viitor.
echităĠii sociale ca un accent suplimentar de învăĠământ primar, úi integrarea a toate cele
trei obiective prin studii holistice. Acest nouă materie va necesita parteneriate cu facultatea
Pe masura ce începem această sarcină, trebuie să clarificăm valorile comunitare de bază, astfel că
úi profesioniúti din afara departamentului úi a UniversităĠii, úi, prin urmare să încurajeze pe
útiinĠa úi tehnologia pot fi ghidate pentru a servi nevoile generaĠiilor prezente úi viitoare. Acest lucru
alĠii să-úi concentreze eforturile proprii cu privire la viabilitatea pe termen lung.
va necesita abilităĠi, cunoútinĠe úi înĠelepciunea în prezent sunt centrale pentru întreprinderea
¾ Există un interes semnificativ din partea studentului în procesul de învăĠare despre soluĠii
academică. EducaĠie pentru sustenabilitate vor fi necesare pentru a ajuta la alimente reproiectare úi
sustenabile pentru multele provocări economice, biofizice, úi sociale ale timpului nostru.
agricultură, producĠia úi consumul de energie, precum úi de manipulare a deúeurilor úi sistemele de
Această cerere pentru studii de sustenabilitate se extinde la dorinĠa de a găsi de lucru sau de
refolosire. Cel puĠin de o generaĠie va fi nevoie pentru a construi comunităĠi de învăĠare úi a
a crea lucrări semnificative, care să abordeze aceste provocări. OportunităĠile de angajare în
structurilor sociale care sprijină schimbările care trebuie să aibă loc în viaĠa noastră de zi cu zi că
agricultură úi de gestionare a resurselor naturale de astăzi necesită o atenĠie la mediu úi
vom învăĠa să trăim mai sustenabil pe planetă.
aspecte sociale. Credem că aceasta cerere va continua să crească, ceea ce conferă
oportunităĠi de angajare a absolvenĠilor de acest program.
AbsolvenĠi din prezent al Departamentului de plante si útiinĠe ale solului úi útiinĠa altor discipline pe
bază sunt, în general, pregătiĠi pentru a rezolva problemele úi oportunităĠile din ambele domenii, atît
Aceste 3 motive sunt descrise mai mult în secĠiunea următoare.
o gestionare practică cât úi o teorie pe bază de perspectivă, a organului organismului, la nivel
celular úi molecular. AbsolvenĠii în viitor, vor trebui, de asemenea, să înĠeleagă úi sistemele de
alimentare complexe agricole de la populaĠie, comunitate, úi la nivelul ecosistemului. Studii ale
RaĠionament pentru un 1. EducaĠiei despre sustenabilitate se adresează misiunii
sistemelor sociale trebuie să completeze studiile de sisteme biofizice la aceste niveluri mai ridicate
curriculum sustenabil úi plin universităĠilor publice în moduri care sunt axate pe
de complexitate. Un nou set de învăĠământ universitar úi experienĠă este necesară pentru studenĠii
de viaĠă în prezent viabilitatea economică, integritatea de mediu úi sociale
sustenabilitaĠii. De aceea, noi propunem o dezvoltare sustenabilă nouă să fierealizată de către
de capitaluri proprii. PuĠini ar contesta ideea că
Departamentul de Plant si Stiinte ale solului la Universitatea din Massachusetts, Amherst, în
universităĠile publice au o responsabilitate de a servi binele
cooperare cu alte unităĠi academice adecvate.
public, cu toate acestea nu există înĠelegere pe scară largă a conceptului de "public". Unii ar
putea susĠine, de exemplu, că rolul principal al universităĠilor publice este de a genera lucrători
Acest proiect de dezvoltare a curriculum-ului propus trebuie să meargă mai departe de oferirea unor
calificaĠi pentru corporaĠii úi întreprinderi ale naĠiunii. În acest caz, întreprinderile care asigură
noi abilităĠi, cunoútinĠe úi înĠelepciune către persoanele fizice. Acesta trebuie să alimenteze, de
locuri de muncă pentru absolvenĠi seniori ar fi vazute ca "ale statului". Credem că acest punct de
3 4
vedere este incomplet, deoarece posibilitatea de angajare este unul dintre rezultatele importante comercianĠi cu amănuntul, consumatorii, agenĠii publice, întreprinderi úi alte instituĠii sociale,
ale studiilor universitare. De asemenea, potenĠialii angajatori nu sunt neapărat reprezentanĠi ai au creat un rol.
bunului public, ci mai degrabă pe propriile lor interese speciale. Noi propunem o dezvoltare
sustenabilă majoră care nu numai că ar oferi locuri de muncă úi de a servi cererile de muncă de Descrierea Departamentului de stat "o diplomă în Plante úi ùtiinĠe ale Solului este pentru
întreprinderi úi corporaĠii, dar s-ar aborda, de asemenea, úi alte aspecte ale binelui public. studenĠii interesaĠi de aspecte cum ar fi:
 Producerea la nivel local crescut de alimente úi furaje culturilor
O înĠelegere mai completă a "binelui public" ar include atenĠia asupra intereselor comune Reducerea poluării úi a apei
umane, mai degrabă decât beneficii private. Printre interesele comune noi credem că cele mai Consolidarea frumuseĠei de caselor, oraúelor, municipiilor, úi întreprinderilor
importante sunt: bunurile accesibile, produse alimentare nutriĠional adecvat; îmbrăcăminte Extinderea parcurilor de agrement, terenuri sportive, precum úi a altor
adecvată úi la preĠuri accesibile úi adăpost; o piaĠă sănătoasă, mediu acceptabil, un mijloc de a spaĠii verzi
oferi pentru altcineva existenĠă, creúterea personală úi de sănătate în comunitate; produse de Evaluarea rolulului materiei organice în sol de durabilitate
îngrijire a sănătăĠii; úi oportunităĠi educaĠionale accesibile. Noi credem că angajarea studenĠilor Dezvoltarea de noi culturi úi sisteme de cultivare
absolviĠi este un mod necesar, dar nu suficiente mijloace servesc binelui public. Noi credem că
 Creúterea ofertei alimentare mondiale, de siguranĠă úi de calitate."
obiectivele multiple de sustenabilitate a vitalităĠii economice, integrităĠii mediului úi echitatea
socială pot fi cel mai bine abordate prin concentrarea asupra învăĠământului universitar în mod Încă o dată suntem de acord, dar s-ar adăuga că educaĠia de sustenabilitate poate include toate
clar faptul că se adresează nevoilor de bază umană a tuturor oamenilor, acum úi în viitor. aceste interese, precum úi:
Sperăm că Universitatea din Massachusetts, Amherst va accepta provocarea preúedintelui
 Construirea de oameni cu capacităĠi care trăiesc în comunitate pentru a lua propriile
Consiliului privind Dezvoltarea Sustenabilă Public Linkage, Dialog úi EducaĠie Task Force, care
decizii legate de teren, produse alimentare úi agricole, precum úi să afecteze schimbări
a solicitat "... schimbări în sistemul de educaĠie formală pentru a ajuta toĠi studenĠii, profesorii,
pozitive în viaĠa lor, în timp ce nu pune în pericol vieĠile a generaĠiilor viitoare.
úi administratorii educaĠiei să înveĠe despre mediul înconjurător, economia, úi echitatea socială,
care se referă la toate disciplinele academice úi în viaĠa lor de zi cu zi. "(Pentru raportul complet Permiterea de a explora creúterea continuă cu caracter personal úi de servicii pentru
al preúedintelui Consiliului privind dezvoltarea durabilă a se vedea; comunitate úi cosmosul, prin hrana lor úi agricultura alegerii
http: clinton2.nara.gov PCSD Publications TF Reports linkage-top.html). Această sarcină de la Eliminarea utilizarii resurselor naturale, la rate în exces de regenerare sau înlocuire
guvern a făcut ca reforma educaĠională să consolideze educaĠia sustenabilă, prin integrarea de Prevenirea acumularii făcută de oameni úi a substanĠe naturale de a ajunge la niveluri
disciplină în mod tradiĠional diferită disciplină legată de predare prin intermediul abordărilor toxice
interdisciplinare úi sisteme (holistică) gândire. În plus, le-au propus ca educaĠia sustenabilă ar ÎnĠelegerea modului în care politicile guvernamentale úi structurile economice afectează
trebui să fie încurajată prin experimentare, măinle pe învăĠare . Multe universităĠi au acceptat alegerea de gestionare a terenurilor úi a altor practici agricole
această provocare úi au creat noi programe, cursuri, precum úi pedagogii de a satisface nevoia de ÎnĠelegerea modului în care economia de piaĠă úi a politicilor de comerĠ internaĠional
educaĠie sociale de sustenabilitate în timp ce, în acelaúi timp îndeplinirea misiunii lor afectează distribuirea produselor alimentare, foametea, úi alegerea tehnologiilor
fundamentale de a servi binelui public. Noi suntem plini de speranĠă că UMass Amherst se va ÎnĠelegerea dinamicii de creútere a populaĠiei, producĠia de alimente, siguranĠa
alătura acestui grup progresiv al universităĠilor. alimentară úi utilizarea de tehnologii

. materie sustenabilă va completa úi va construi pe punctele forte actuale ale În cele din urmă, descrierea departamentului de stat PSS, "... curriculum-ului universitar în
epartamentului de ùtiinĠe plantelor úi a solului. Descrierea Departamentului de Stat PSS, plante úi útiinĠe ale solul este unic, dezvoltat în aúa fel încât studenĠii să poată adapta curs de
Plante si Stiinte ale Solului, prin studiul combinat de plante, soluri, precum úi a mediului muncă, pentru a reflecta cele mai bune interese individuale, academice úi a obiectivelor de
pregăteúte studenĠii pentru un rol activ de promovare a calităĠii vieĠii, prin responsabilitate carieră". Suntem de acord că educaĠia sustenabilă include un accent pe interes academic úi de
ecologică úi socială de gestionare a plantelor úi a resurselor de sol". Suntem de acord cu această obiectivele de carieră. Cu toate acestea, în plus, educaĠia sustenabilă pregăteúte un student,
afirmaĠie úi ar adăuga că, căutarea pentru sustenabilitate trebuie să includă nu doar de at t pentru a face o viaĠă , precum úi pentru a trăi într un mod mai sustenabil. EducaĠie
gestionare a plantelor úi a resurselor de sol, dar trebuie să includă, de asemenea, de sustenabilitate merge dincolo de pregătire pentru o carieră, úi se pregăteúte oamenii să
gestionarea procesului de luare a deciziei personale în timpul construirii relaĠiilor sociale trăiască de pe planetă, într-un mod care să nu pună în pericol oportunităĠi pentru alĠii în viaĠă azi
echitabile. Dezvoltarea sustenabilă nu ar trebui să se limiteze doar la dezvoltarea bio-fizică a sau pentru generaĠiile viitoare.
resurselor, ci trebuie să includă úi dezvoltarea socială úi a resurselor personale úi a capacităĠilor.
3. oate că cel mai important motiv pentru a crea un nou curriculum de sustenabilitate
Descrierea departamentală PSS afirmă în continuare că "studenĠii în plantelor úi útiinĠa solului este că există o cerere semnificativă a studenĠilor. Interesul în procesul de învăĠare úi
învata tehnici eficiente de gestionare a terenurilor úi a culturilor, în creútere úi de reproducere practicarea mai multe opĠiuni sustenabile la multe provocări economice, biofizice úi sociale ale
a plantelor, reducerea consumului de pesticide, úi folosirea plantelor úi a solului, pentru a timpului nostru a crescut. OportunităĠile de angajare continuă să crească în acest domeniu,
elimina microorganismele contaminante ale mediului din ecosisteme." Din nou, suntem de precum úi (a se vedea secĠiunea "de lucru pentru o dezvoltare sustenabilă" de mai jos). Un grup
acord, úi am dori să adaugăm că sustenabilitatea necesită toate acestea, plus o înĠelegere a de la Universitatea din Massachusetts Amherst studenĠi úi absolvenĠi, profesori úi prieteni de la
acestui lucru din perspectivă unor sisteme complexe sau holistice . Nu este de ajuns pentru comunitatea din jur au sugerat că un astfel de curriculum-ul nou este necesar. Printre
a gestiona plantele, animalele, solurile, elemente dăunătoare, apă, úi minerale. Ele trebuie să fie multitudinea de motive úi aúteptări exprimate de către acest grup au fost:
înĠelese ca parte a unui ecosistem agricol complex, în care agricultorii, furnizori, expeditorilor,

 „Durabilitatea se referă la justiĠie socială úi de ecologie si avem o responsabilitate de a Departamentul de Stiinte cu privire la Agricultură sustenabilă în plante úi sol. ùtiind de mai mulĠi
fi conútient de privilegiul de a fi aici, la UMass. Llucrând pentru sustenabilitate mi se ani, ceea ce carieră vreau să urmăreasc, m-am gândit că această măsură m-ar pregăti cel mai
permite să îmi exprim responsabilitatea mea. " bine. Ceea ce am descoperit este că însă este că în timp ce aú absolvi cu cunostinte solide de
 „În calitate de cetăĠean al lumii, eu sunt responsabil pentru acĠiunile mele úi ce-am curent, pe scară largă tendinĠele agricole úi la scară largă organizatii corporative, un decalaj mare
lăsat. În cazul în care pun energie pozitivă în pământ, lucruri bune se vor întâmpla. " s-ar fi lăsat în educaĠia mea. Programul actual Agricultura sustenabilă este mai mult despre
 „Precum americanii, consumăm mai mult decât partea noastră corectă úi miúcare spre agricultura de producĠie mare de sustenabilitate. Prin proiectarea unei concentraĠii individuală
sustenabilitate este necesară” prin BDIC, speranĠa mea este de a "umple" acest decalaj.”
 „Departamentul PSS poate ajuta oamenii să înveĠe pentru a crea o comunitate.” Acest mesaj a fost auzit de la studenĠi BDIC care au trecut de la alte departamente academice, de
 „Ca o creatura care trăieúte pe pământ, aúa evoluam toĠi. Avem nevoie de a direcĠiona asemenea. StudenĠii care doresc să se pregătească pentru o muncă îndelungată spre
în mod activ ceea ce am devenit. Avem nevoie de echilibru mintal, fizic, úi spiritual sustenabilitate au optat pentru programul C Studii universitare de licenĠă, cu
pentru a uúura suferinĠa în lume. Avem nevoie de comportamente sustenabile noi pentru concentraĠie individuală Noi credem că această expresie a cererii, cuplate cu creúterea numărului
a face acest lucru.” de oportunităĠi de muncă este un motiv în plus pentru crearea unei noi specializări sustenabile în
 „Vreau să lucrez în zona de sustenabilitate ca un profesionist. Vreau să fiu în măsură să acest moment.
fac un mijloc de trai în timp ce fac acest lucru.”
Următoarea secĠiune descrie înĠelegerea noastră cu privire la domeniul de aplicare al educaĠiei
 „Trebuie să învăĠăm cum să creăm non-profit úi comunităĠi care să ofere oportunităĠi de
pentru sustenabilitate.
muncă sustenabile.”
 „Avem nevoie să ne reorientăm obiectivele noastre în calitate de membri ai unei
comunităĠi globale, cu înĠelegere cumplită a consecinĠei a modalităĠi noastre de a trai
În timp ce drumul pe care îl pargurg oamenii pentru obĠinerea
nesustenabil.” Domeniul de aplicare al sustenabilităĠii trebuie să implice toĠi cetăĠenii, organizaĠii,
 „Elevii de liceu pot stimula schimbarea socială. EducaĠia este necesară pentru a sprijini educaĠiei pentru instituĠii, precum úi disciplinele academice, accentul acestui
miúcarea spre sustenabilitate. Noi nu trebuie să contribuim la distrugerea planetei, dar sustenabilitate. concept úi propunerea lui la Departamentul de Plante si Stiinte
trebuie să învăĠăm cum să acĠionăm în mod diferit.” ale solului este terenul, sectorul produselor alimentare úi
 „Avem nevoie de a fi parte din crearea de alternative la cultura actuală.” agricole din lume. Nevoia de educaĠie durabilitatea este mare în acest sector critic, úi se extinde mai
 „Avem nevoie să schimbăm valorile care sunt degradante pentru planetă.” departe. Noi suntem plini de speranĠă, la alte departamente academice UMass va citi acest raport úi
 „Sustenabilitatea este atât de vastă, ea îúi deschide porĠile pentru multe oportunităĠi de vor dezvolta propriile lor propuneri pentru curricula de sustenabilitate. La fel cum a scris úi Alan
muncă. EducaĠie pentru sustenabilitate ne va ajuta să schimbam înĠelegerea noastră a AtKisson într-o carte A Quest for Sustainability (a se vedea apendicele II), "Oameni dedicaĠi
lumii.” promovării ideilor de sustenabilitate úi inovaĠii sunt necesare în fiecare domeniu, în număr din ce în
 Ca o specie evoluăm spre o lume sustenabilă. EducaĠie pentru sustenabilitate va oferi o ce mai mare." Parafrazându-l pe AtKission, credem că lumea are nevoie de:
oportunitate pentru ca elevii să lucreze pentru schimbare.” Artisti, pentru a ne ajuta simt gravitatea situaĠiei noastre, pentru a ne ajuta să ne imaginăm
 „Trebuie să ne gândim critic despre sistemul actual. Avem nevoie de un mesaj clar o modalitate mai frumoasă úi mai sustenabilă de viaĠă, úi de a ne inspira să depunem eforturi
despre ceea ce înseamnă sustenabilitatea pentru noi, úi modul în care instituĠiile pentru lucrurile mai bine.
curente, organizaĠii úi politici contribuie sau nu faĠă de sustenabilitate.” amenii de útiinĠă úi ingineri, pentru a găsi soluĠii, noi practici "verzi" úi a produselor,
 „Sustenabilitate ne dă úansa de a aborda unele dintre problemele de mediu din lume.” precum úi ideile inovatoare, care pot transforma rapid modul nostru de viaĠă nesustenabil.
 „Sustenabilitatea ne permite să fim conútienĠi de responsabilitatea noastră pentru roiectanĠii, de a restructura practic fiecare construcĠie umană úi de sistem, precum úi a
viitor.” contopi frumusete úi funcĠionalitatea úi a transforma într-o lume sustenabilă.
 „Sustenabilitatea ne oferă o úansă de a găsi soluĠii, atât prin inovare úi amintire. Avem ameni de afaceri, de a re-imagina úi redirecĠionarea fluxurilor de bani úi de investiĠii úi
nevoie să ne trezim din amnezia, care ne permite să uităm nevoia noastră pentru talentul în moduri care poate recrea lumea în timp ce creúte prosperitatea la nivel mondial.
comunitate úi legătura cu pământul.” Activiútii , pentru a atrage atenĠia la aceste probleme în legătură cu care, la societăĠile mari
 „Sustenabilitatea este dreptul, soluĠie radicală pentru problemele noastre. Aceasta lagă sunt în negarea sau în imposibilitatea de a acĠiona din cauza forĠelor sistemice sau de
disciplinelor úi oamenii care au nevoie pentru a lucra împreună pentru soluĠii control.
holistice.” rofesioniúti, cum ar fi cei în domeniul asistenĠei medicale, legea, sau de dezvoltare
 „Ne-am organiza o dorinta de a crea o lume mai bună pentru alĠii úi de noi înúine. Avem internaĠională, pentru a schimba standardele de practică în profesia lor la primul "a nu face
nevoie să ne îndreptăm spre un nou mod de susĠinere a planetei úi pe noi înúine. Avem rău", úi să le ofere greutatea lor considerabilă pentru o miúcare globală.
nevoie să găseasim modalităĠi în care stiinta poate contribui în mod pozitiv la un viitor CetăĠenii medie, de a re-imagina pe ei înúiúi ca cetăĠeni la nivel mondial, de a sprijini
sustenabil.” eforturile de schimbare cu entuziasm, úi de a îndrăzni să ajungă la aspiraĠiile lor pentru o
lume mai bună.
Din aceste motive, precum úi mai multe, studenĠii de la UMass au decis să creeze propriile oliticienii, pentru a ne motiva cu un adevărat spirit de democraĠie, să elaboreze politici noi
programe de studiu în sustenabilitate. OpĠiunile curente pentru specializările de departament la care să încurajeze transformare, precum úi pentru a elimina obstacolele birocratice pentru
UMass Amherst nu oferă posibilitatea de a se studia durabilităĠii în întregul său úi mai larg. inovare úi schimbare.
O specializare BDIC a observat „M-am transferat la UMass toamna trecută, după finalizarea
specializării Associates. UMass-Amherst ma atras, din cauza programului din cadrul
7
 Cadre didactice, pentru a pregăti generaĠiile actuale úi viitoare pentru o mare 3. iziunea socială sustenabilă - sustenabilitatea este un mod de viaĠă care acceptă toĠi oamenii
responsabilitate: de regie de dezvoltare umană spre sustenabilitate. úi comunităĠile de astăzi, precum úi generaĠia a 7a. (A se vedea apendicele IV, Equity and the
Environment pentru mai multe).
În timp ce educaĠia tuturor acestor oameni depăúeúte capacitatea oricărei discipline cademice, . iziunea globală sustenabilă - sustenabilitatea este o paradigmă de integrare pentru
credem că Departamentul de Plante si Stiinte ale solului poate avea o contribuĠie semnificativă la înĠelegerea sistemelor complexe umane úi non-umane. Acesta include úi integrează toate
educaĠie pentru sustenabilitatea legată de teren, produse alimentare úi sisteme agricole. Noi credem punctele de vedere úi altele, prin furnizarea sensulului úi spiritului la locul de muncă. (A se
că, prin intermediul parteneriatelor între departamente de multe feluri de la Universitatea din vedea apendicele V, Sustainability Science úi apendicele VI, The Quiet Dawn).
Massachusetts Amherst, un curriculum cuprinzătoar úi global, poate fi creat pentru a servi nevoile
studentilor interesati la procesul de învăĠare să locuiască mai
sustenabil pe pământ. Noi suntem plini de speranĠă că se va alătura altor departamente de plante úi Acest al patru-lea model poate fi utilizat pentru dezvoltarea unui
útiinĠe ale solului pentru a crea specializări în domeniul sustenabilităĠii. Un model pentru un curriculum de durabilitate pe bază în orice disciplină academică.
Următoarele două secĠiuni prezintă un model de sustenabilitate úi un úablon pentru dezvoltarea curriculum sustenabil AtenĠia trebuie să fie acordată la toate cele trei colturi ale
curriculei care sperăm că va fi util spre acest scop. triunghiului, precum úi procesul de integrare, la centrul pe care
l-am numit studii holistice . Un curriculum sustenabil ar trebui
să includă cursuri academice úi sau experiente educationale din toate cele patru sectoare ale
Un model de educaĠie Un larg model conceptual acceptat prezintă sustenabilitatea ca un modelului.
sustenabilă drum spre trei obiective legate între ele: 1) Integritatea de mediu. 2)
Vitalitatea economică, 3) Echitate socială. Noi credem că oamenii
ar trebui să fie încurajaĠi să înceapă să se gândescă la Sistem de studii
sustenabilitate de la oricare din aceste trei perspective. Noi ar trebui sociale
să captivăm oamenii în punctul în care se află úi includerea în gândire a mai multe puncte de
vedere ca noi astfec ca ne vom "muta spre centrul" triunghiului de sustenabilitate.

Echitate socială Studii


holistice
Sistem de Sistem de
studii studii
economice biofizice
Drumul spre
sustenabilitate
Deoarece conceptul de studii holistice nu este familiar, în unele arene academice de astăzi,
explicaĠii suplimentare pot fi utile. Potrivit unui articol în útiinĠă din aprilie 2001 (a se vedea
Sustainability Science; anexa V), comunitatea de stiinta a ignorat, în general, probleme sociale
italitatea ntegritatea úi politice care afectează dezvoltarea sustenabilă. Aceasta înstrainare de la aúa-numitele
Economică de mediu probleme "non-útiinĠifice" a împiedicat cercetarea úi crearea educaĠiei de la care aduc contribuĠii
semnificative pentru a dezvoltărea sustenabilă globală. Autorii acestui articol pentru o útiinĠă a
unei noi sustenabilităĠii, care este diferită în "structura, metode úi conĠinut" de la útiinĠa din
Pe măsură ce elevii pentru sustenabilitate, suntem conútienĠi că, pur úi simplu adăugând în plus
trecut.
mai multe perspective nu se va muta sustenabilitate. Noi credem că, la centrul de model este o a
În mod specific noua stiinta de sustenabilitate va trebui să abordeze problemele dintr-o
patra perspectivă care este necesară pentru a ajuta la integrarea perspectivei, uneori, contradictorii,
perspectivă globală care:
pe care o numim holism. În scopul de a construi un curriculum academic, vom găsi că este util de a
1. Transcende scări spaĠiale de globalizare economică pentru practici agricole locale;
utiliza un model revizuit de sustenabilitate, inclusiv patru perspective:
2. Conturile pentru inerĠia temporală ce afecteaza global, cum ar fi epuizarea stratului de
1. iziunea economică sustenabilă - sustenabilitatea este utilizarea eficientă a resurselor
ozon atmosferic úi miúcarea de toxine;
umane úi naturale în piaĠa globală, cu prejudicii minime pentru mediul natural, comunităĠilor
3. Se ocupă cu complexitatea funcĠională a sistemelor úi subsisteme care interacĠionează;
locale, úi oameni. Acest punct de vedere în prezent domină învăĠământul universitar pentru
4. Recunoaúte úi onorează o gamă largă de opinii divergente în cadrul comunităĠii útiinĠifice,
sustenabilitate, dar este incomplet.
precum úi între útiinĠă úi societate.
. iziunea biofizică sustenabilă - sustenabilitatea este o modalitate de a manipula lumea
ùtiinĠa sustenabilităĠii solicită noi procese integrative care leagă útiinĠa úi politica, natura úi
pentru a realiza atât stabilitatea cât úi productivitatea. (A se vedea apendicele III, Educating for
societatea, precum úi naĠiunile dezvoltate úi cele în curs de dezvoltare. În cele din urmă, útiinĠa
the Environment, cu privire la modul cum acest punct de vedere ar putea schimba învăĠământul
de sustenabilitate va folosi procedurile participative de a se angaja oameni de útiinĠă, părĠile
universitar).
interesate, avocaĠii, cetăĠeni activi, úi utilizatorii de cunoútinĠe în procesul de anchetă. Noi

9 10

credem ca din acest punct de vedere al autorului de articolul în Science” este un apel pentru pentru a asista úi încuraja universităĠile úi colegiile să introducă dezvoltarea durabilă în operaĠiunile
sistemele de gândire sau de studii holistice. úi planul lor de învăĠământ. Aceste organizaĠii, dar úi altele, susĠin bazele de date axate pe web, care
descriu evoluĠia studiilor de dezvoltare durabilă ale universităĠilor din întreaga lume. Printre
Noi înĠelegem că acest apel pentru studii holistice nu va fi bine înĠeles de către mulĠi în mediul organizaĠiile de conducere, se numără:
academic din zilele noastre deoarece aceasta reprezintă o schimbare paradigmă semnificativă.
Gânditorul Ervin Lazlo descrie macroshift (schimbare enormă) în societatea umană care au loc AsociaĠia UniversităĠii ideri pentru un iitor urabil (ULVD) - a fost creată de către
astazi ca o tranziĠie de la logo-uri spre a holos, sau de la gândire reducĠionistă pentru cea un grup de lideri academici. PreúedinĠii úi alĠi lideri administrativi din aproximativ 2 0 de
holistică, gândire sistemică ( a se vedea The Quiet Dawn; anexa VI). Această schimbare nu universităĠi din întreaga lume au semnat DeclaraĠia de la Talloires pentru a sprijini educaĠia úi
reprezintă renunĠarea la raĠiune, gândire obiectivă, ci evoluĠia gândirii umane faĠă de holism sau operaĠiunile durabilităĠii. Misiunea ULVD este aceea de a face din durabilitate un obiectiv
sisteme de gândire, care include, dar nu se limitează la analiza raĠională. PromoĠia principal pentru predare, cercetare, operaĠiuni úi de mobilizare a colegiilor úi universităĠilor
Curruculum-ul de dezvoltare sustenabilă a plantelor úi útiinĠe ale solului a descris aceasta din lumea întreagă. ULVD îúi urmăreúte această misiune prin acĠiuni de sensibilizare, educare,
schimbare ca o evoluĠie de la logo-uri pentru holos cu o schimbare în următoarele atribute: cercetare, evaluare, suport pentru echipe úi parteneriate internaĠionale pentru a dezvolta
educaĠia pentru durabilitate. Potrivit ULVD: “… învăĠământul superior începe să recunoască
ogo olos nevoia de a reflecta realitatea că umanitatea afectează mediul înconjurător în moduri care
Gandire reductionistă Gândirea holistică sunt fără precedent, din punct de vedere istoric, úi care sunt devastatoare atât pentru
Obiectiv Subiectiv ecosistemele naturale, cât úi pentru noi înúine. Din moment ce colegiile úi universităĠile sunt o
Competitiv Interdependente de colaborare parte integrată a economiei globale úi din moment ce acestea pregătesc majoritatea
Individualistă Bazate pe comunitate profeúioniútilor care să dezvolte, să conducă úi să predea în societăĠile publice, private úi
Orientat spre cap Un întreg (cap, inima, corp, spirit) organizaĠiile non-guvernamentale, aceútia sunt unicii care pot influenĠa direcĠia pe care
Separati de natură Legata de natura ecologice alegem să o urmăm ca societate. a o contribuĠie ma oră la valorile, sănătatea úi bunăstarea
Fragmentat Interconectată societăĠii, învăĠăm ntul superior are o responsabilitate fundamentală de a învăĠa, antrena úi
Linear Sisteme orientate spre de a face cercetări pentru durabilitate. DeclaraĠia Talloires úi mai multe despre ULVD,
puteĠi găsi la adresa: http: www.ulsf.org .
Curs în studii de holistică ar putea include: dezvoltarea leadership-ului, spiritualitate, cursuri Second ature nc. este un alt învăĠământ non-profit dedicat accelerării procesului de
holistice úi integratoare, sisteme de gândire, studii de comunitate, úi a educaĠiei în special transformare din învăĠământul superior. Second Nature se va schimba în viitorul apropiat din
experientiale. În centrul propunerii noastre este o recomandare de a solicita studenĠi că au cel cauza constrângerilor legate de buget, însă, pentru câtva timp, ei au ghidat úi protejat
puĠin un semestru de educaĠie experienĠiale (descrise mai jos). instituĠiile învăĠământului superior în încercarea lor de a realiza durabilitatea ca fiind o parte
Următoarea secĠiune descrie miúcarea naĠională faĠă de educaĠie de sustenabilitate. integrată a instituĠiei. Second Nature Inc. afirmă: „ ... trebuie să reinventăm lumea din punct
de vedere social, economic úi al mediului înconjurător. Este esenĠial un efort durabil úi pe
termen lung de a transforma educaĠia de la toate nivelele pentru a ajunge la o schimbare în
mentalitate necesară pentru a îndeplini această viziune. ÎnvăĠăm ntul superior are puterea
Paul Hawken a scris în luna Ianuarie / Februarie a anului 2000 de a conduce acest efort prin exercitarea rolului său în formarea de viitori lideri,
Studii ale Dezvoltării problema din revista Sierra Club: “Există astăzi în Statele Unite profesori sau alĠi profesioniúti úi în producerea înĠelepciunii necesare pentru a face faĠă
Durabile Miúcare ale Americii cel puĠin 30.000 de organizaĠii non-guvernamentale provocărilor dintr o lume care devine din ce în ce mai complexă. Second Nature úi-a
lobală care se ocupă de dezvoltare durabilă, în sensul larg al cuvântului. menĠinut o bază de date extinsă, cu exemple de programe legate de dezvoltarea durabilă.
În lume, sunt aproximativ 100.000 astfel de grupuri. Cu toate Aceste programe úi cursuri se găsesc la adresa: http: www.secondnature.org .
acestea, numărul acestor organizaĠii, nu exprimă puterea acestei miúcări; lucrurile care exprimă De mai bine de un deceniu, rogramul Ecologic al Campusului ederaĠiei aĠionale de
această putere sunt modelele mentale, care sunt totuúi rezervate úi a cadrelor pe care le iaĠă Sălbatică a ajutat la transformarea campusurilor universitare ale naĠiunii în modele de
informează. În trecut, miúcările care au devenit puternice (Marxismul, Creútinismul, viaĠă ale unei societăĠii durabile úi ecologice, contribuind la formarea unei generaĠii de lideri
Freudianismul) au început cu un set de idei pe care le-au împărĠit, creând lupte de-a lungul de mediu. Pot fi găsiĠi la adresa: http: www.nwf.org campusecology .
timpului, până când modelul de bază a fost schimbat, diluat sau revizuit. Miúcarea Dezvoltării nstitutul nternaĠional de ezvoltare urabilă furnizează instrumente pentru liderii
Durabile nu este de acord cu nimic úi nici nu ar trebui să fie vreodată. Dar, în mod remarcabil, campusului úi profesorii care aúteaptă să introducă durabilitatea în operaĠiunile campusului,
împarte un set de bază de înĠelegeri fundamentale despre Pământ úi cum funcĠionează acesta, úi precum úi în planul de învăĠământ. Pot fi găsiĠi la adresa: http: iisd1.iisd.ca educate .
despre necesitatea de corectitudine úi echitabilitate pentru toĠi oamenii care iau parte la sistemele RISDM, eĠeaua de ÎnvăĠăm nt Superior pentru urabilitate úi Mediu, este o reĠea nouă
terestre. Această înĠelegere comună se ridică în mod spontan, din diferite sectoare economice, Nord Americană de personae úi organizaĠii din mediul universitar, asociaĠii, Guvern,
culturale, regionale sau grupuri úi este în creútere abslută în întreaga lume, fără nicio excepĠie. organizaĠii non-profit, interesele comunităĠii de afaceri, care sunt dedicate să îmbunătăĠească
Nimeni nu a început această viziune asupra lumii, nimeni nu este responsabil de ea úi nu există calitatea vieĠii pentru toată lumea, prin intermediul învăĠământului superior. Sunt găsiĠi la
ortodoxie.” adresa: http: www.hense.org .
 niĠiativa nternaĠională a ùtiinĠei úi ehnologiei pentru urabilitate IISTD , care poate
Această miúcare globală a fost cultivată în învăĠământul superior de câteva organizaĠii naĠionale úi fi găsită la adresa: http: sustsci.harvard.edu , este un învăĠământ de colaborare care caută să
internaĠionale. Următoarea secĠiune oferă câteva trecuturi a unor organizaĠii care au fost create consolideze contribuĠia cunoútinĠelor mediului de dezvoltare umană durabilă în toată lumea.

11 12
IniĠiativa este bazată pe o viziune evolutivă a útiinĠei úi tehnologiei pentru durabilitate care
este descrisă ca: Coordonator Primul Nivel al Agriculturii Durabile de Proiect, Dracut, MA;
ƒ ancorată în preocupările pentru condiĠia umană; (este angajată în lume) Coordonator pentru EducaĠie Proiectul Agricol Poughkeepsie Poughkeepsie, N ;
ƒ în esenĠă, integratoare; (este holistică, întreagă) Manager de Proiect Lucrul din Grădina Tânără din Seattle, Seattle, A;
ƒ regională úi bazată pe loc; (este locală ) úi, Horticultor Agronom Proiect de Reînnoire, Chester, N ;
ƒ fundamentală în caracter; (adresându-se uniunii dintre natură úi societate). Coordonator de Program Centrul UVM pentru Agricultură Durabilă, Burlington, VT;
 Manager de Fermă Centrul Urban de Agricultură, Santa Barbara, CA;
Aceste organizaĠii reprezintă principalele încercări de a încorpora durabilitatea în cultura Manager de Fermă FundaĠia Accokeek, Maryland;
universităĠii, a operaĠiunilor úi a planului de învăĠământ. Credem că UMass Amherst at trebui să
 Director Executiv Comunitatea Harvest, ashington, DC;
facă parte din această miúcare naĠională, nu numai de a servi studenĠii azi úi în viitor, dar úi
 Coordonator al unui Program de EducaĠie Comunitatea Harvest (vezi mai sus);
pentru propria sănătate instituĠională. AsociaĠia UniversităĠii Lideri pentru un Viitor Durabil
scria: “… Noi credem că succesul învăĠământului superior al secolului XXI va fi judecat prin Manager de Cercetare Institutul Rodale, Kutytown, PA;
capacitatea noastră de a înainta o agendă îndrăzneaĠă care va face din dezvoltarea durabilă úi Director Executiv Centrul Alimentar Durabil, Austin, Texas;
mediu o piatră de temelie pentru practica academică.” Director de Evaluări úi Cercetare The Food Trust Trust, Philadelphia, PA;
Trebuie să recunoaútem că o mulĠime de cursuri de la UMass au contribuit deja la educaĠia durabilă. Asistent de Teren în Nord-Est Heifer International;
Câteva exemple din lumea socială, economică úi biofizică sunt următoarele: Director Executiv AlianĠa ComunităĠii cu Familii de Fermieri, Davis, CA;
 Asist. Progr. Terapeutic de Gradină Consiliul ComunităĠii de Mediu, Santa Barbara, CA;
Antropologia : Ecologia umană Studiul interacĠiunilor om mediu. Se pune accentul pe Profesor Asistent pentru ComunităĠile de Turism Durabile, UVM, Burlington, VT;
răspunsurile biologice úi culturale ale unor grupuri umane contemporane pentru a universaliza Specialist în Cercetare pentru Economie Organică Universitatea Cornell, Ithaca, N ;
problemele de mediu. Coordonator de încredere la Ferma din Connecticut Hartford Food System, Hartford, CT;
 Director de Program Banca Alimentară din estern Massachusetts, Hatfieled, MA;
Economie 3 : Economia olitică a Mediului AplicaĠii ale teoriilor economiei politice în Manager de Fermă úi Terapeut Horticultor Long Island Shelter, Boston, MA;
problemele de mediu. Subiectele includ abordări de reglementare úi de piaĠă privind poluarea úi Agent Specialist pentru Durabilitate Centrul NaĠional pentru Tehnologia Potrivită, Butte, MT;
epuizarea resurselor naturale; analiza cost-beneficiu úi fundaĠiile sale economice úi politice; precum Asistent de Proiect Sistemul Integrat de Alimentare úi Fermier din Michigan, E. Lansing, MI;
úi studii de caz pe probleme specifice de mediu cum ar fi: ploaia acidă, defriúarea úi încălzirea Administrator Certificat de Program NOFA-N , Binghamptom, N ;
globală.
 Organizator Regional Grupul de Dezvoltare al AgenĠiei din Nord-Est, Belchertown, MA;
 Asistent Profesor pentru Extindere úi Bioetică Universitatea statului Iowa, Ames, IA;
ùtiinĠa lantelor a Solului A în cur nd va fi : Agricultura urabilă Aspecte etice,
practice úi útiinĠifice ale căutării pentru durabilitatea pe termen lung a agriculturii. StudenĠii învaĠă Coordonator Urban de Agricultură Fermele estice din New ork, Brooklyn, N ;
despre impactul economic, social úi de mediu al sistemelor de producĠie alimentară úi cum Manager de Fermă Comunitatea Agriculturii Holcomb, . Granby, CT;
influenĠează durabilitatea alegerile personale, tehnologice úi politice. Director al ComunităĠii de Mobilizare úi al Tineretului Ferma Holcomb CSA, w. Granby, CT;
 Coordonator de Program Agricol AlianĠa Alimentară, Portland, OR;
În plus, faĠă de aceste câteva exemple, am identificat cursuri care contribuie la durabilitatea Coordonator de Program Proiectul Just Food CSA , N , N ;
educaĠiei în următoarele departamente universitare ale UniversităĠii Amherst din Massachusets: Coordonator Intership Manager de Fermă Sistemele Centrale pentru Mediu, Universitatea
Statului NC, Raleigh, NC.
Studii Afro Americane ùtiinĠele Mediului (Naturale) Engleză
Biologie GeoútiinĠe ùtiinĠa Alimentelor Aceste oportunităĠi de angajare par să se învârtă în jurul a patru mari categorii de muncă:
Comunicare Istorie LARP
EducaĠie Studii Legale Management
Entomologie Resurse Economice Mg. Resurselor Naturale
 Politică úi Avocatură include munca pentru organizaĠiile de avocatură non-profit úi de
AsistenĠă Medicală ùtiinĠe Politice NutriĠie (Hrănire) învăĠământ, agenĠii guvernamentale, centre universitare de cercetare, precum úi implicarea
personală a cetăĠenilor în eforturi politice úi de schimbare a comunităĠii.
Multe dintre aceste cursuri sunt enumerate mai jos. Este clar că, din investigaĠia noastră, multe An a amentul în omunitate include munca directă cu oameni úi grupuri în comunitate.
dintre cursurile UMass care sunt disponibile în prezent, contribuie la educaĠia pentru durabilitate. Exemple pot fi date grădinile comunitare, coaliĠiile anti-foamete, eforturile de protejare a
mediului etc.
 ducaĠionale acestea includ educaĠia tineretului, educaĠia cetăĠenilor, organizaĠii
Credem că educaĠia pentru durabilitate va ajuta la pregătirea educaĠionale non-profit, lucrul în mass-media úi predarea formală.
Munca pentru
studenĠilor atât pentru o viaĠă durabilă, cât úi pentru un mijloc de Mana erul de ermă include cunoaúterea durabilităĠii, a plantelor organice úi a sistemelor
Durabilitate de producĠie a animalelor. Credem că această nevoie nu este servită în mod adecvat de
trai durabil. Tipul de muncă necesar în viitor este de aúa natură
încât să necesite competenĠe diferite, cunoútinĠe úi mai multă înĠelepciune decât în prezent. Ca parte făgaúul Agriculturii Durabile fără ùtiinĠele Plantelor úi a Solului úi ar trebui reexaminate,
a studiului, am evaluat următoarele oportunităĠi legate de ocuparea forĠei de muncă durabilă a luând în considerare modelul nostru pentru învăĠământul durabil (prezentat mai sus).
terenului, a produselor alimentare úi agricole, care au fost disponibile în cursurile anului trecut: Noi credem că o dezvoltare durabilă majoră ar trebui să asigure o flexibilitate adecvată pentru
studenĠi pentru a crea un curs dat spre studiu care să îi poată pregăti pentru oricare din cele patru
13 14

domenii. În acelaúi timp, credem că specializarea prea restrictivă ar fi o greúeală. ÎnvăĠământul


durabil ar trebui să pregătească studenĠii pentru o durată de viaĠă a muncii prin învăĠarea principiilor EducaĠia pentru durabilitate necesită re-gândirea unor
onĠinutul ursului de
de bază, integrând discipline multiple, úi învăĠând cum să înveĠe. Deoarece, mulĠi dintre adulĠi, în două aspecte: ce este predat úi modul cum este predat.
ziua de azi, îúi schimbă foarte des locul de muncă, educaĠia durabilă ar trebui să pregătească Durabilitate Această secĠiune prezintă idei bazate pe conĠinutul
oamenii pentru o creútere continuă de învăĠare, mai degrabă decât pentru poziĠii de intrare într-un cursurilor. Atunci când începem să ne gândim la un plan
domeniu ales. de învăĠământ durabil, se adună o mulĠime de idei pentru cursuri úi conĠinutul acestora. Pe
lângă subiectele propuse spre examinare, cum ar fi noile cursuri sau cursuri care urmează să
Bazată pe evaluarea acestor oportunităĠi de angajare úi discuĠii viitoare bazate pe natura muncii fie incluse în cursurile existente care vor contribui la o durabilitate majoră, amintim:
durabile, am generat o listă de competenĠe, cunoútinĠe úi înĠelepciuni necesare pentru o educaĠie
durabilă. Categoriile sunt listate împreună cu exemple pentru fiecare categorie:
♦ Afaceri durabile ♦ Principiile de proiectare ecologică
C M E E ğE a úti cum CU ù ğE a úti ce Î ğE E C U E a úti de ce ♦ Activism pentru schimbare socială ♦ Cum să începi o afacere
ehnice Context storic urabilitate ersonală ♦ Tehnologii verzi ♦ Managmentul Holistic
MentenanĠa utilajelor úi sihologic Etică ♦ Cultură permanentă ♦ Mai multe cursuri interdisciplinare Ġinute sub
Tehnici de agricultură Istoria Agriculturii Sănătate Personală NutriĠie ♦ Cum să gestionezi un non-profit formă de dialog
CompetenĠe de utilizare a Filozofia Agriculturii Durabile Holistică de luare a deciziilor ♦ Clase pentru sprijinirea idealismului propriu ♦ Rezolvarea problemelor
calculatorului Istoria Culturilor Educarea AdulĠilor ♦ Spiritualitate ♦ Mult mai multă experienĠă în lume
AdministraĠie Agricultură ConútienĠă Culturală ♦ Ecologie profundă ♦ Comunicare non-violentă
Contabilitate Facturare úi Ecologie ♦ Contextul istoric al durabilităĠii ♦ Cum să lucrezi cu un nivel scăzut de
Planificare strategică ùtiinĠa Plantelor úi a Solului Încruciúarea conútientizării culturale ♦ Culturile durabile în trecut tehnologie
Aptitudini organizatorice ProducĠia Alimentelor De navigare a politicilor locale ♦ Literatura durabilă ♦ SoluĠionarea conflictelor
Avocatură Ecologie Cum să construieúti o miúcare ♦ Religiile úi culturile lumii ♦ Realizarea consensului
Facilitare Gestionarea efectivelor de animale Marketing social ♦ Lumea fizică (climatologie, geologie) ♦ Sănătate úi accesul la îngrijiri medicale
AbilităĠi de Supraveghere Comunitatea Sistemelor de Procesul de schimbare socială ♦ Spiritul locurilor ♦ Sănătatea mediului
Organizarea ComunităĠii Alimentare Dinamică socială ♦ Bioremediere
♦ Istoria Văii Pionierilor
Mediere Management Holistic (Întreg) ♦ Biotehnologia úi eticile durabile
♦ Puterea solară
Gestionarea Managementului Calitatea Alimentelor
♦ ConútiinĠa clasei ♦ Diversitate genetică
Program de Evaluare
♦ Procesul schimbării sociale în istorie ♦ ÎmbunătăĠirea Brownfield-ului
e comunicare Sociale úi Economice inamică de rup
♦ ConfederaĠia naĠiunii Iroquois ♦ Bioregionalism
Elaborarea de propuneri Politică Publică
Comunicat de presă scrisă Aspecte de ordin juridic Conducere ♦ ÎnĠelepciune nativă ♦ Combustibili Bio (Eco)
Trusturi Creativitate cu tineretul ♦ Etica agricolă ♦ Mass-media alternativă
Buletin informativ de pregătire Dezvoltare comunitară Rezolvarea problemelor din grupuri ♦ Cum influenĠează politica durabilitatea ♦ Sistemul de apă Grey (cenuúiu, gri)
Vorbit în public Dezvoltare economică Cercetare bazată pe comunitate agricolă ♦ ConstrucĠia de zone umede
Ascultare Bazele Economiei AcĠiune comunitară ♦ CompetenĠe în afaceri a strânge bani, a scrie ♦ ComunităĠi de învăĠare
Cunoaúterea mai multor limbi Politici Fiscale Cum să lucrezi în echipă comunicate de presă, personalul, contabilitate ♦ OrganizaĠii de învăĠare
Interpersonală Managementul AgenĠilor de Afaceri ♦ ConútiinĠa
De comunicare
Recunoaútem faptul că această listă de dorinĠe prezintă o provocare pentru sistemul
Noi credem că toate cursurile universitare oferite ca parte a unui plan de învăĠământ de durabilitate, academic curent, dar suntem încrezători în creativitatea úi dedicarea facultăĠilor, a studenĠilor
ar trebui să fie evaluate pentru contribuĠia lor la acest set de competenĠe, cunoútinĠe úi înĠelepciuni. úi a personalului UniversităĠii Massachusetts din Amherst. Multe din aceste subiecte au fost
În timp ce noi recunoaútem că aceasta este o listă incompletă, pe baza experienĠei noastre úi a deja predate la cursuri în Universitatea din Massachusetts, iar altele sunt luate în considerare
analizelor, credem că această listă este mai mult decât suficientă pentru un început de evaluare a úi vor fi predate într-un viitor cât mai apropiat. Trecând în revistă ceea ce cursurile pot oferi în
cursurilor care ar putea contribui la o programă nouă. Următoarea secĠiune oferă câteva idei cu multe departamente academice, recunoaútem faptul că mult din ce este necesar este deja
privire la conĠinutul cursurilor specifice. disponibil, însă nu este organizat într-un plan de învăĠământ. Considerăm că aceasta este
următoarea provocare úi oportunitate.

MulĠi dintre studenĠii BDIC au ales să-úi creeze propriul lor curs de studiu, pe care úi l-au ales
dintr-o categorie largă de discipline. azaĠi pe experienĠele lor, sugerăm introducerea unei
durabilităĠi ma ore care să fie creată c t mai repede posibil prin organizarea celei mai
mari părĠi a cursurilor existente. Oricum, sperăm că facultăĠile úi studenĠii implicaĠi într-un
astfel de plan de învăĠământ vor continua să dezvolte durabilitatea majoră prin luarea în
considerare a următoarelor trei acĠiuni:
1. Crearea de noi cursuri specifice pentru Durabilitatea majoră, aúa cum este necesar;
2. Modelarea cursurilor existente prin introducerea conĠinutului noilor cursuri;

15
1
3. Integrarea metodologiilor transformate de predare în ambele cursuri, atât cele
existente, cât úi cele noi, printr-o schimbare în pedagogie úi includerea într-o Următoarea secĠiune descrie necesitatea pentru o componentă experimentală într-o
componentă experimentală. durabilitate majoră

Următoarele două secĠiuni descriu pedagogia educaĠiei durabile úi exprimă câteva păreri
bazate pe necesitatea unei educaĠii experimentale.
Noi credem că învăĠarea în afara sălii de clasă este un
ducaĠia ingredient necesar pentru educaĠia durabilă. Societatea
perenĠială NaĠională pentru EducaĠia Experimentală (SNEE) defineúte
Credem că evoluĠia metodologiei noii predări transformative EducaĠia Experimentală ca fiind niúte: “Metode de predare
Planul de învăĠăm nt úi a învăĠării obiectivelor poate avea un impact major în úi învăĠare care alcătuiesc o componentă aplicativă, permiĠând studenĠilor să-úi dezvolte atât
al Peda o iei Durabile educaĠia durabilă pe o perioadă foarte lungă. EducaĠia cunoútinĠele, cât úi competenĠele prin participarea activă la activităĠi în afara sălii de clasă.
actuală se concentrează, în primul rând, pe construirea Serviciul de învăĠare (serviciul de comunitate care utilizează un cadru universitar), câmpuri
cunoútinĠelor fără o disciplină academică specifică. EducaĠia durabilă, pe de altă parte, are de studiu (observaĠii în activităĠile naturale), stagii academice (aplicarea teoriei în practică),
nevoie de un set larg de învăĠare care integrează discipline multiple cu competenĠe practice co-educaĠie culturală (învăĠarea prin implicarea directă úi semnificativă într-o altă cultură) úi
noi úi cu evoluĠia înĠelepciunii individuale úi cea a comunităĠii. Lipsa înĠelepciunii úi a actiuni de cercetare (cercetare cu rezultate practice bazate pe problemele identificate de
cunoútinĠelor poate fi periculoasă. Cunoaúterea umană, de exemplu, a construit arme care sunt către o comunitate) sunt câteva exemple ale educaĠiei experimentale.” (Vezi:
capabile să distrugă tot ce noi iubim. Cunoaúterea umană a degradat ecosistemele, creând http://www.nsee.org/).
cicluri de sărăcie úi disperare. Cunoaúterea singură nu poate rezolva problemele pe care noi
le-am creat. Pentru a rezolva problemele umanităĠii, trebuie să mergem mai departe de Un aspect critic al educaĠiei durabile îl reprezintă abilitatea de a integra teoria în practică.
cunoútinĠe. Astăzi, avem nevoie de competenĠe, cunoútinĠe úi înĠelepciune AND (dacă Această abilitate nu poate fi dobândită prin starea pasivă în sala de clasă, ascultând o lectură
înĠelepciunea este definită ca fiind gradul de conútientizare a tot ceea ce are valoare în viaĠă). sau citind un text. ùtim că majoritatea adulĠilor au un sistem de învăĠate (după absolvire)
nestructurat, la întâmplare úi, care are loc ca rezultat a trăirilor din experienĠa de zi cu zi.
Dezvoltarea înĠelepciunii va necesita integrarea în gândire úi simĠire, minte úi trup, útiinĠă úi Oricum, în multe din universităĠile noastre, educaĠia úi cunoútinĠele sunt date studenĠilor în
spirit, cunoútinĠă úi valori, cap úi inimă. Acest lucru va însemna mai puĠin timp petrecut în siguranĠă, pachete aprobate oficial pentru a fi predate înapoi profesorilor pentru evaluare úi
sălile de curs úi mai mult timp petrecut în invăĠarea din experienĠe practice. Va fi nevoie de o recompensă. Acest schimb de informaĠii dintre profesori úi studenĠi este ca o strângere de
pedagogie fondată pe un model transformat de învăĠare care antrenează mintea, trupul úi mână mentală în care un set de fapte prescrise este trecut de la un cap bătrân la un cap
spiritul studentului. EducaĠia de transformare construieúte capacitatea studenĠilor de a arăta tânăr úi invers. Însă, puterea rămâne în mâinile profesorului.
sensul experienĠei lor, úi de a reconstrui noĠiunea lor de sine, mai presus de individualul de
sine care include auto-familia, comunitatea de sine úi un nivel global de sine. Conútientizarea Pe de o parte, predarea efectivă la o clasă normală face prea puĠin pentru a hrăni
conexiunii dintre individual, comunitate úi cosmos sunt atribute necesare ale educaĠiei pentru curiozitatea, inventivitatea sau capacitatea de conducere pentru persoanele adulte care învaĠă
a pregăti tinerii în a deveni lideri într-o lume durabilă. activ. Pe de altă parte, educaĠia experimentală lasă responsabilitatea principală în mâinile,
inimile úi minĠile profesorilor. În timp ce educaĠia experimentală poate fi ghidată, nu poate fi
Credem că învăĠatul despre durabilitate nu este suficient. Durabilitatea trebuie învăĠată atât controlată de profesor. Integrarea conceptelor dobândite în diferite discipline, se întâmplă în
în clasă, cât úi experimentată (din experienĠe). Multe programe universitare sunt, în primul setările lumii reale unde sunt consecinĠe, provocări, perspective úi descoperiri. Cu alte
rând, întemeiate pe un angajament de a construi cunoútinĠe instrumentale, ceea ce înseamnă cuvinte, procesul de învăĠare este unul holistic (întreg).
cunoútinĠe despre cum funcĠionează lumea. CunoútinĠele instrumentale sunt folosite pentru a
manipula mediul, úi ceea ce este important, acesta trebuie să fie echilibrat de cunoútinĠele
comunicative, cum ar fi: valorile, ideile, sentimentele úi concepte culturale ca: justiĠia, Printre alte realizări potenĠiale ale educaĠiei experimentale pentru durabilitate (adaptate de
libertatea, egalitatea úi dragostea. SNEE) sunt úi acelea că studenĠii au oportunitatea să:
ÎnvăĠarea prin comunicare foloseúte metode de predare diferite faĠă de învăĠarea instrumentală Aplice, integreze úi să evalueze o structură de cunoútinĠe dobândite dintr-un set larg de
úi se poate baza pe metafore úi analogii, úi în plus, pe fapte úi date care dezvăluie discipline universitare;
complexitatea umană úi sistemul de relaĠii dintre om úi natură. Sunt folosite intrumente de Dobândească competenĠe úi valori specifice durabilităĠii, care pot fi aplicate în multe
învăĠare cum ar fi: cazuri de decizie, dialog, învăĠarea serviciilor úi spunerea de poveúti, care profesii, ocupaĠii, instituĠii sociale sau organizaĠii;
reprezintă baza procesului de învăĠare prin comunicare. În sfârúit, în timp de învăĠarea Practice competenĠe funcĠionale personale úi bazate pe comunitate úi să practice
instrumentală poate prospera în sisteme ierarhice unde puterea profesorilor este mai mare atitudini necesare pentru un trai durabil;
decât cea a studenĠilor, învăĠarea prin comunicare trebuie să aibă loc în medii care suportă Dezvolte abilitatea de a învăĠa într-o manieră personală, adaptată la nevoile proprii;
învăĠarea, atât din partea studenĠilor, cât úi din partea profesorilor. De aceea, noi vă propunem Devină cetăĠeni responsabili ai comunităĠii prin identificarea problemelor de interes
un plan de învăĠământ durabil care ar trebui să fie dezvoltat, deoarece se bazează pe ambele social úi dezvoltarea competenĠelor pentru o participare activă;
conĠinuturi ale învăĠării (cursuri úi subiecte), precum úi pe contextul de învăĠare. Dezvolte úi să folosească o perspectivă etică care suportă durabilitatea.

17 1

v Stagii locale cu caracter non-profit de învăĠare, care lucrează cu tineretul cum ar fi


În timp ce noi credem că educaĠia experimentală este o componentă necesară pentru un Ferma “SeminĠe de Solidaritate” din Orange, MA (vezi:
sistem major de durabilitate, credem că universitatea ar trebui să fie flexibilă în fiecare mod în http://www.seedsofsolidarity.org/);
care un student poate câútiga această experienĠă. StudenĠii ar trebui să fie încurajaĠi să-úi v Stagii úi programe de studiu cu OGEF, OrganizaĠia pentru Grijile EducaĠionale ale
dezvolte propriile propuneri pentru educaĠia experimentală. Un departament al acestui Foametei (vezi http://www.echonet.org/);
program poate fi luat în considerare pentru a face o investiĠie într-un coordonator care să v Lucrul cu o comunitate a unui grup de grădinărit din Holyoke, Springfield sau Boston;
asiste studenĠii identificându-úi oportunităĠile úi să realizeze conexiuni cu situaĠii care le pot v Voluntari ai Corpului Verde: ùcoala pentru organizarea mediului (vezi:
procura o experienĠă asemănătoare. Există o mulĠime de resurse disponibile pentru studenĠii http://www.greencorps.org/);
care doresc să aprofundeze educaĠia experimentală incluzând cărĠi, pagini de Internet úi v Proiecte speciale cu organizaĠii locale non-profit cum ar fi Food Bank, Centrul de
organizaĠii non-profit care îi pot ajuta să identifice voluntariatul úi oportunităĠile de lucru. SupravieĠuire Amherst sau “Nu numai cu pâine”;
v ExperienĠă de muncă úi proiecte speciale de dezvoltare într-o afacere corporativă, cum
Noi credem că Universitatea din Massachusetts Amherst va beneficia de relaĠii de parteneriat ar fi Earthfoods de la UMass;
cu organizaĠii care sunt specializate în procurarea educaĠiei experimentale, cum ar fi
v Stagii la fermele din cadrul ComunităĠii locale de SusĠinere a Agriculturii (CSA);
Shutesbury, Massachusetts, Living Routes Inc. În timp ce mai există úi alte organizaĠii care
v Un semestru la Centrul InternaĠional pentru Dezvoltare Durabilă Umană din Costa
promovează servicii similare, am ales să vorbim despre Living Routes, ca fiind un exemplu,
Rica (vezi: http://www.cidh.ac.cr);
din cauza proximităĠii cu organizaĠiile educaĠionale non-profit ale campusului UMass
v Voluntariat sau stagii cu CIAD, Comunitatea Implicată în programul de Agricultură
Amherst. iving outes oferă programe de colegiu bazate pe satele eco din întreaga
Durabilă, în Valea Pionierilor;
lume, care autorizează studenĠii, educatorii úi organizaĠiile să a ute la construirea unui
viitor durabil. În prezent, Living Routes are programe în India, ScoĠia, Australia úi America v Schimb de experienĠe globale (vezi http://www.globalexchange.org/);
de Nord (inclusiv un program în apropiere de Shutesbury, MA). Living Routes lucrează cu un v Voluntariat sau lucru pentru o organizaĠie anti-foamete cum ar fi Food First: Institutul
consorĠiu de SateEco úi instituĠii academice (inclusiv Universitatea Cornell, Universitatea din pentru Hrană úi Politică de Dezvoltare (vezi: http://www.foodfirst.org/);
New Hampshire, Universitatea Lutherană Pacifică úi UMass Amherst). Pentru mai multe v Locuri de muncă úi cursuri la Universitatea “Earth” din Costa Rica (pentru mai multe
informaĠii, accesaĠi adesa: http: www.livingroutes.org . informaĠii, vezi: http://www.earth.ac.cr/ing/index.html).

Recunoaútem faptul că o experienĠă parĠială într-un mediu de viaĠă durabil, cum ar fi un sat Acestea sunt doar câteva exemple de tipuri de educaĠie experimentală care pot fi potrivite.
Eco,s-ar putea să nu fie potrivit pentru toĠi studenĠii. Alte oportunităĠi pentru o experienĠă Recomandăm ca studenĠii să lucreze cu membri ai facultăĠilor individuale, sau poate, cu
inrternaĠională úi o imersiune culturală pot fi la fel de valoroase, însă depind de interesele un program de departament care să le dezvolte propriile propuneri pentru educaĠia
fiecărui student. De asemenea, credem că o experienĠă valoroasă poate fi câútigată prin munca experimentală, care să se potrivească cel mai bine nevoilor personale.
la o comunitate locală, cum ar fi Holyoke sau Springfield. Seria de oportunităĠi experimentale
este foarte largă. Indiferent de locul de desfăúurare, credem că experienĠa particulară aleasă ar Următoarea secĠiune a acestei propuneri oferă un cadru pentru o dezvoltare
trebui să ajute studenĠii să integreze conceptele de vitalitate economică, integritatea mediului durabilă majoră, care noi credem că va fi implementat în curând la UMass, eventual
úi echitate socială într-o lume reală a afacerilor sau într-o lume de stabilire a comunităĠilor. cu un adaos de câteva cursuri noi în câteva departamente universitare diferite.
Cadrele conceptuale, faptele úi ideile învăĠate în mediul clasei vor prinde viaĠă într-o
situaĠie practică. Prin urmare, noi vă propunem o dezvoltare durabilă majoră care necesită o
investiĠie semnificantă de timp úi energie într-o experienĠă educaĠională ghidată úi aprobată de Plan de învăĠământ Se observă că departamentul de útiinĠe ale solului úi
departamentul de durabilitate majoră. plantelor úi-a exprimat interesul de a crea un nou program
propus pentru o
Clasa a discutat mai multe oportunităĠi diferite pentru educaĠia experimentală. Credem că de studiu privind Sustenabilitatea úi aplăudăm úi mulĠumim
fiecare department universitar care oferă o dezvoltare durabilă majoră ar trebui să-úi creeze
specializare în departamentului, facultăĠii úi conducerii. Credem că úi alte
propriile criterii pentru o educaĠie experimentală adecvată. Acest lucru poate fi realizat cu o Sustenabilitate departamente vor dori, de asemenea, să creeze programe
facultate interesată sau, preferabil, printr-un program coordonat de departament. Următoarele unice, dar interdependente pentru a oferi studenĠilor opĠiuni pentru studierea sustenabilităĠii
sunt câteva exemple din gama de oportunităĠi care considerăm că sunt potrivite pentru o din mai multe perspective. De aceea, am creat un úablon care poate fi util ca o fundaĠie pentru
dezvoltare durabilă majoră în departamentul de SĠiinĠe al Plantelor úi Solului: construirea unei discipline legate de sustainabilitate în departamentul de útiinĠe ale solului úi
plantelor precum úi în alte departamente academice interesate. Considerăm că am trecut
 Un semestru de rezidenĠiat úi trai durabil cursuri de dezvoltare luate de pe site-ul unui dincolo de taxa acordată comitetului de sustenabilitate al departamentului de útiinĠe ale solului
sat Eco din Statele Unite sau din străinătate (a se vedea: http: www.livingroutes.org); úi plantelor.
 Stagii cu ONG-uri din S.U.A. care realizează cercetări, educaĠie úi comunităĠi
organizate cu privire la dezvoltarea durabilă (multe sunt listate la adresa
http: www.livingroutes.org);

19 20
Cadru general propus pentru o specializare în Sustenabilitate Cadru specific propus pentru o specializare în Sustenabilitate la
NecesităĠi universitare generale 12 credite
departametul de útiinĠe a solului úi plantelor

Cursuri de bază (cerinĠe departamentale selectate) 27 credite


NOTĂ: Următoarea este o schiĠă de muncă pentru cursul propus reprezentând o specializare
Sisteme sociale úi economice - minim 12 credite
în sustenabilitate propusă în departamentul de útiinĠe ale solului úi plantelor. Presupunem că
Sisteme biofizice minim 12 credite
vor fi necesare schimbări pentru a se potrivi cu structura cerinĠelor actuale pentru crearea unei
Principiile sustenabilităĠii (un nou curs)1 - 3 credite
specializări universitare. Sperăm că departamentul va respecta modelul de sustenabilitate pe
care l-am propus, motivaĠia pentru o nouă specializare, precum úi contextul predării
Cursuri specifice specializării (selectate din fiecare categorie de mai jos) 3 credite
sustenabilităĠii. În cele din urmă, recomandăm departamentului să evite căile curriculare
sisteme sociale - credite minim
prescriptive, care nu ar servi în mod adecvat nevoile acelor care studenĠii care în prezent
Sisteme economice - credite minim
optează pentru implicarea activă în stabilirea propriei lor căi educaĠionale. Aplicând cadrul de
Sisteme biofizice - credite minim
la pagina anterioară, recomandăm următoarele pentru o specializare în sustenabilitate la
Studii holistice - credite minim
departamentul de útiinĠe a solului úi plantelor.
Plus 12 credite suplimentare de la unul dintre cele patru domenii
pentru a oferi o concentrare în specializare
Cursuri necesare propuse pentru o specializare în sustenabilitate la
Cursuri experientiale în specializare 12 credite departamentul de útiinĠe a solului úi plantelor
OpĠionale 33 credite

--------------- NecesităĠi universitare generale 12 credite


120 Total Scriere la colegiu
R1 Matematică 104 sau 101 102
R2 Unul dintre:
CMPSCI 120 rezolvarea problemelor cu ajutorul Internetului
CMPSCI 121 - rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului
EDUC 27 - Convingeri eronate
RESECON 211 Statistică
Sciere la junior (PLSOILS 3 0)
Cursuri suplimentare de educaĠie generală selectate dintre cursurile de bază úi
lista cursurilor specifice specialitzării distribuite în conformitate cu cerinĠele
universităĠii

Cursuri de bază 27 credite


Sisteme sociale úi economice
Unul dintre: Anthro 20 - Ecologie Umana (SBD)
OUG 102 - Landscape Omului (SBD)
Unul dintre: SOC 103 - Probleme Sociale (SBD)
SOC 105 - Individ, societate, úi relaĠiile interpersonale (SB)
SOC 10 - Rasă, sex, clasă, úi etnie (SBD)
SOC 107 - Societatea Americană contemporană (SB)
SOC 109 - PopulaĠia úi Mediu (SBD)
Unul dintre: ECON 105 - Introducere în economia politică
ECON 121 - Economie mondială
Unul dintre: RESEC 121 - Foamea în economia globală
RESEC 140 Gestionarea propriei afaceri
Sisteme biofozice
NRC 150 Fundamentele ecologiei aplicate
1
ú ă ă BIO 103 Plante úi Biologie (BS) (sau PLSOILS 102 úi PLSOILS 397P)
Ġ ă PLSOILS 105 Introducere în Soluri
ăĠ ú ă ă

21 22

Unul dintre: CHEM 110 Chimie generala (PS) Cursuri propuse pentru specializarea în sustenabilitate
OUG 100 Schimbări ale mediului global (PS)
Principiile sustenabilităĠii (un curs nou-propus) - 3 credite Sisteme Sociale
AFROAM 23 Istoria Miúcării Drepturilor Civile
AFROAM 2 2 TradiĠia Radicală a Istoriei Americană
AFROAM 391 5 Economia Politică a Clasei úi Rasei
Cursuri specifice specializării (selectate din lista de mai jos) 3 credite ANTHRO 104 Cultura, Societatea úi Oamenii
ANTHRO 10 Cultura prin Film
Sisteme sociale - credite minim ANTRHO 150 CivilizaĠii Antice
Sisteme economice - credite minim ANTHRO 197B Introducerea în Studii Native
Sisteme biofizice - credite minim ANTRRO 205 Lipsa de Egalitate úi Opresiunea
Studii holistice - credite minim ANTHRO 20 Ecologia Umană
Plus 12 credite suplimentare de la unul dintre cele patru domenii ANTHRO 233 Înrudire úi Organiare Socială
ANTHRO 33 Antropologia Politică
pentru a oferi o concentrare în specializare ANTHRO 397H Dezvoltarea Rădăcinii ComunităĠii
ANTHRO 397L Conducere Activism
Curs experimental în specializare (PLS 39 7) 12 credite ANTHRO 497B Antropologie în interes Public
Practică - experienĠă de muncă sau de experienĠă de viaĠă COMM 11 Introducere în Comunicarea Interpersonală
Studiu individual COMMHL 1 0- Corpul Meu Eu Însumi
COMPLIT 122 Autobiografie Spirituală
Practică tehnologică COMPLIT 131: Noi Lumi Curajoase
Proiect de cercetare, cu teza EDUC 115 ÎmbrăĠiúarea DiversităĠii
Studii în străinătate ECUC 210 Diversitatea Socială în EducaĠie
EDUC 229 EducaĠia InternaĠională
OpĠionale 33 credite EDUC 27 CredinĠe Eronate
EDUC 377 Introducere în EducaĠia Multiculturală
EDUC 49 Instruirea pentru EducaĠia informală
--------------- EDUC 7 Parteneriate pentru dezvoltarea InterorganizaĠională
120 Total EDUC 79M Dezvoltarea OrganizaĠională în Comunitate-bazată pe NGO-uri Alt. Org.
EDUC 91A Metode de Cercetare pentru AcĠiuni Participatorii
HIST 1 1 ùtiinĠa úi Tehnologia Occidentală II
LARP 553 Tacticile úi Planificarea Resurselor
PHIL 100 Introducere în Filosofie
Notă: Un minim de 30 de credite trebuie obĠinute de la departamentul de útiinĠe a solului úi PHIL 1 0 Introducere în Etică
plantelor, , inclusiv: PHIL 1 3 H Eticile Afacerilor
PLSOILS 105 Soluri POLSCI 203 ConcepĠia Politică Americană
PLSOILS 120 - Agricultura ecologică úi grădinărit POLSCI 2 0 Politica Publicului
POLSCI 3 0 Politica Binestării Sociale
PLSOILS 2 5 - Agricultura Durabila POLSCI 3 2 Politica mediului înconjurător
PLSOILS 3 0 Scriere tehnică POLSCI 3 3 Politica Pământului úi Resurselor
PLSOILS 39 7 - Practică de sau studiu independent SOC 103 Probleme Sociale
PLSOILS 397C - Sisteme de alimentare comunitare SOC 105 RelaĠii cu Sinele, cu Societatea, úi Interpersonale
SOC 10 Rasă, Gen, Clasă, úi Etnie
SOC 107 Societatea Contemporană Americană
Acestea pot fi utilizate pentru a satisface úi alte cerinĠe universitare sau departamentale. În SOC 109 PopulaĠia úi mediului înconjurător
plus, cel puĠin 2 cursuri sunt necesare, care sunt de nivelul 500 sau mai sus, cu un minim unul SOC 224 Inegalitatea Claselor Sociale
din acestea de la Departamentul de Stiinte ale plantelor úi a solului. SOC 327 Schimbarea Socială
SOC 329 Miúcările Sociale úi Comportamentele Colective
SOC 5 3 Macrosociologie úi Ecologia Umană
SOC 5 5 Sociologia úi Ecologia ComunităĠii

‹•–‡‡…‘‘‹…‡
ECON 105 Introducere în Economia Politică
ECON 144 Economia Politică a Rasismului
ECON 305 Teoria lui Marx despre Economie
ECON 30 Economia Politică a Mediului Înconjurător
ECON 3 0 Geografia Economică
ECON 374 Capitalism, Socialism, úi DemocraĠie: 3 Utopii úi Criticii lor

23 24
HIST 400 Istoria ForĠei de Muncă din US PLS 397A Etnobotanică
LEGAL 250 Studii Legale Introductive PLS 397C Sistemele de Mâncare ale ComunităĠii
LEGAL 391B Activism Legal úi Social PLS 397P Psihologia Florei
LEGAL 397 Politica Legală úi Publică PLS 515 Microbiologia Solului
LEGAL 497N Legea úi Politica Mediului Înconjurător PLS 540 ÎnmulĠirea Florei
MGT 301 Principiile Managementului PLS 570 Fizica Solurilor
MGT 330 Comportamentul OrganizaĠional PLS 575 Chimia Solurilor
MTKG 491A Marketing-ul pentru OrganizaĠii úi Servicii Non-profit PLS 5 0 Fertilitatea Solurilor
RESEC 140 Administrarea Propriei Dumneavoastră Afaceri PLS 5 5 5 Formarea Solurilor úi Clasificare
RESEC 121 Mâncarea Lumii: OportunităĠi úi Constrângeri PLS 597 Identificarea Pământurilor Umede úi Descrierea lor
RESEC 241 Introducere în Economia Marketing-ului Mâncărurilor POLSCI 3 2 Politica Mediului Înconjurător
RESEC 2 2 Economia Mediului Înconjurător POLSCI 3 3 Politica Pământului úi Resurselor
RESEC 2 3 Economia Resurselor Naturale FECON 2 1 Conservarea VieĠii Sălbatice
RESEC 324 FinanĠele Afacerilor Mici

–—†‹‹ ‘Ž‹•–‹…‡ȋ•££–ƒ–‡ǡ…‘—‹…ƒ”‡ǡ•‹•–‡‡ǡ•’‹”‹–—ƒŽ‹–ƒ–‡Ȍ
‹•–‡‡‹‘ˆ‹œ‹…‡ COMM 250 Comunicare Interpersonală
BIO 102 Biologia Faunei COMM 2 0 Vorbitul în Public
BIO 103 Biologia Florei COMM 312 Coduri Culturale în Comunicare
BIO 104 Botanică Generală COMM 397K Comunicarea Inter-culturală
BIO Biologia Problemelor Sociale COMM 514 Utilizările Sociale ale Limbii
BIO 52 Geografia Florei COMMHLTH 02 Dezvoltarea ComunităĠii
BMAT T 211 ConstrucĠia de LocuinĠe Eficiente din punct de vedere al Energiei COMMHLTH 03 Dinamicile de Grup
ENVDES 205 Dinamica Aúezărilor Umane EDUC 27 CredinĠele Eronate
ENVHL 290E Mediul Înconjurător úi Sănătatea Dumneavoastră EDUC 393A Dezvoltarea Leadership-ului pentru StudenĠi
ENVSCI 101 Introducere în Biologia Mediului Înconjurător EDUC 395E Leadership-ul în AcĠiune
ENVSCI 112 Fundamentele Mediului Înconjurător FDSCI 2 1 Introducere în ùtiinĠa úi NutriĠia Mâncării
ENVSCI 213 Introducere în Politica Mediului Înconjurător GEO 392E Sistemul de ùtiinĠă al Planetei
ENVST 497J L Rezolvarea Problemelor Mediului Înconjurător din Comunitate (I II) GEO 444 SimĠul Locului úi PercepĠia Mediului Înconjurător
ENT 342 Pesticide, Politica Publică, úi Mediul Înconjurător HONORS (Comonwealth) 292V ViolenĠa în Cultura Americană
ENT 5 1 Managementul Integrat al Dăunătorilor NUR 397D Sănătatea úi Vindecarea Holistică
ENT 5 5 Toxicologia Insecticidelor PLS 397 Dialogul privind Problemele Agriculturii
ENT 592 SubstanĠe Chimice úi Mediul Înconjurător PLS 597S Gândirea Sistemelor Agriculturale
GEO 100 Schimbarea Globală a Mediului Înconjurător Colegiul Hampshire:
GEO 3 0 Geografia Economică NS 115 Amprente Ecologice
GEO 3 2 Folosirea Pământului úi Societatea NS 120 320 - Vindecare Medicina ConvenĠională Complementară
GEO 370 Geografia Urbană NS 271 Impactul asupra Mediului Înconjurător: O Perspectivă Arheologică
GEO 420 Impactul Uman asupra Mediului Înconjurător NS 27 Elementele DurabilităĠii
GEO 497S Băútinaúii úi Conservarea NS 2 0 Inventarea RealităĠii: Căutarea Omului după Adevăr
GEO 530 PopulaĠia úi Mediul Înconjurător NS 294 Cultivarea Organică úi Agricultura Durabilă
GEO 97P Oraúe Ecologice SS 307 - Mediul Înconjurător, Cultura úi Comunitatea
LARP 553 Politica úi Planificarea Resurselor (ComunităĠi durabile) Colegiul Smith:
LARP 92P Probleme Speciale în Planificarea Folosirii Pământului CLT 253B Ecologia Literară
MICROBIO 530 Patologia Florei F S 141 Citirea, Scrierea úi Repartizarea; Studii Panoramice
NAREST 397 Managementul Durabil al Resurselor
NUTR 130- NutriĠia pentru un Stil de ViaĠă Sănătos
PLS 102 Botanie Introductivă
PLS 105 Soluri Introducere
PLS 115 Floră, Soluri úi Mediul Înconjurător
PLS 120 Agricultura úi Grădinăritul Organic
PLS 2 0 Ierburi, Condimente úi Plante Medicinale
PLS 297B Plante Medicinale din Anglia; De la Meadows la oodlands
PLS 300 ùtiinĠa Livezilor de Foioase
PLS 305 ProducĠia Mică de Fructe
PLS 310 Principiile Managementului de Buruieni
PLS 325 ProducĠia de Legume
PLS 350 ùtiinĠa Culturii
PLS 370 Agricultura Tropică
PLS 390D Folosirea Solurilor úi Pământurilor
PLS 375 Conservarea Solurilor úi Apei

25 2

OrganizaĠii implicate în dezvoltarea durabilă


Anexe
Nr.
Următoarele lecturi trebuie făcute integral pentru a înĠelege fundamental conceptul de Numele OrganizaĠiei Adresa web
crt.
educaĠie pentru sustenabilitate. Au fost incluse în copia tipărită a raportului úi sunt disponibile
1 Association for the Advancement of http://www.aashe.org/
aici ca úi link-uri.
Sustainability in Higher Education
I. Education for Sustainability: The University as a Model of Sustainability by Dr. 2 University Leaders for a Sustainable http://www.ulsf.org/
Anthony D. Cortese, President, Second Nature Inc. Disponibil la: Future
http: www.secondnature.org pdf pres univmodel.pdf 3 Higher Education Associations http://www2.aashe.org/heasc/index.php
Sustainability Consortium (HEASC)
II. A Quest for Sustainability by Alan Atkisson. Disponibil la: 4 American College and University http://www.presidentsclimatecommitment.
http: www.noetic.org ions publications r57AtKisson.htm Presidents' Climate Committment org/
(ACUPCC)
III. Educating for the Environment: Higher Education’s Challenge of the Next 5 Second Nature – Education for http://www.secondnature.org/
Century by David . Orr. Nu este inclus în copia electronică a acestui raport dar Sustainability
este disponibul la cere la John Gerber la jgerber@pssci.umass.edu. 6 ecoAmerica http://www.ecoamerica.net
7 Higher Education Sustainability Act http://www.fundee.org/campaigns/hesa/
IV. Equity and the Environment: Social Justice Today as a Prerequisite for (HESA)
Sustainability in the Future by James K. Boyce. Nu este inclus în copia electronică 8 The Campaign for Environmental http://www.fundee.org/
a acestui raport dar este disponibul la cere la jgerber@pssci.umass.edu. Literacy
9 Disciplinary Associations Network http://www2.aashe.org/dans/
V. Sustainability Science by Robert . Kates, et al. Disponibil la: for Sustainability (DANS)
http: sustsci.harvard.edu keydocs.htm - it is the first article listed. 10 Sustainable Agriculture Education http://www.sustainableaged.org/
Association
VI. The Quiet Dawn by Ervin Laszlo. Un extras din acest articol este disponibil la: 11 U.S. Partnership for Education for http://www.uspartnership.org/main/show_
http: www.noetic.org ions publications r59Laszlo.htm. Sustainable Development - Higher passage/54
Education Sector
12 Tennessee Higher Education http://thesa.utk.edu/
Sustainability Association (THESA)
13 Global Alliance to promote higher http://www.unesco.org/iau/sd/sd_ghesp.ht
education for sustainable development ml
(GHESP)
14 Environmental Association for http://www.eauc.org.uk/home
Universities and Colleges
15 Higher Education Environmental http://www.heepi.org.uk/
Performance Improvement - HEEPI
15 Sustainable Development http://www.sd-commission.org.uk/
Commission
16 Eco Campus http://www.ecocampus.co.uk/
17 The International Society of http://sustainabilityprofessionals.org/
Sustainability Professionals (ISSP)
18 EcoPedagogy http://ecopedagogy.org/
19 International Association of http://www.awish.net/NA/iasbo.htm
Sustainability Businesses and
Organizations(IASBO)
20 International Organization for http://www.iosd.org/
Sustainable Development
21 Environment and Sustainable http://www.unu.edu/esd/
Development (ESD)

27 1
Nr. Managementul resurselor úi sustenabilitate
Numele OrganizaĠiei Adresa web ExerciĠiu colectare de idei la pilotarea modulului
crt.
22 EU: Institute for Environment and http://ies.jrc.ec.europa.eu/
Sustainability. a dentificarea unor propuneri de includere a sustenabilităĠii în curriculum
23 Guerilla Verde - Better education http://www.guerillaverde.ro/
through innovation (BETI) - Identificarea principalelor probleme din comunitate care afectează dezvoltarea durabilă.
24 GeneraĠia Verde http://www.generatiaverde.ro/ - RelaĠii de sustenabilitate a studenĠilor cu comunitatea locală:
25 United Nations Environment http://www.unep.org/ o implicarea acestora în manifestări culturale;
Programme o acĠiuni de promovare a mediului universitar (participarea studenĠilor în mediul
26 UNESCO - Education for sustainable http://www.unesco.org/en/esd/ gimnazial úi liceal);
development (ESD) o implicarea studenĠilor în activităĠi de ecologizare a localităĠilor (vor purta tricouri cu
27 ğara lui Andrei http://www.taraluiandrei.ro/ sigla universităĠii);
o participarea studenĠilor universităĠii la concursuri locale pe diverse teme;
o organizarea de concursuri sportive între diverse universităĠi din aceeaúi localitate
(dacă este cazul) sau între facultăĠi, cu mediatizarea acestor activităĠi;
o folosirea rezultatelor de excepĠie ale studenĠilor unei specializări, ca exemplu, în
mass-media locală;
o mediatizarea oricăror activităĠi de importanĠă socială;
o organizarea de cercuri literare cu participare largă (inclusiv liceeni)
o implicarea studenĠilor în activităĠi de comemorare a eroilor neamului, depuneri de
coroane, ziua Imnului, ziua Europei, etc.;
o colaborarea studenĠilor din campusuri universitare la realizarea unor seri distractive
cu invitarea liceenilor;
o organizarea zilei porĠilor deschise pentru a evidenĠia modul de desfăúurare a
activităĠilor universităĠii;
o recompensarea studenĠilor foarte buni cu burse de studii din partea unor firme
renumite de pe piaĠa locală;
o ÎmbogăĠirea în conĠinut a colaborării cu viitoarele locuri de muncă (stagii, practică,
etc.).
- Includerea în curriculum a unor cursuri de protecĠie a mediului specifice specializării de
exemplu referitoare la măsuri de prevenire a poluării produse de fabricile de medicamente,
modalităĠi de prevenire a contaminării mediului cu substanĠe medicamentoase, produúi de
degradare a acestuia.
- Extinderea în timp a orelor acordate practicii botanice, care cuprind identificarea úi
conservarea unor specii pe cale de dispariĠie , pentru a dezvolta simĠul responsabilităĠii prin
puterea exemplului.
- Introducerea unor discipline opĠionale susĠinute de cadre didactice credibile de exemplu:
o Fitoterapie modul la farmacologie;
o Terapii complementare din categoria celor validate;
o Medicamente biologice, etc.
- În primul rând trebuie realizat un plan strategic pentru ceea ce se doreúte să se realizeze.
- Exemplu de caz concret de la Universitatea L. Blaga din Sibiu, în cadrul FacultăĠii de
Inginerie la specializarea Ingineria úi protecĠia mediului studenĠii au fost implicaĠi într-o
acĠiune copacul verde , ceea ce înseamnă reciclarea deúeurilor de hârtie din cadrul
universităĠii (sunt implicaĠi săptămânal, trec prin toate birourile universităĠii să adune
deúeurile de hârtie, au pus afiúe úi cutii pentru colectarea acestor deúeuri úi din fondurile
obĠinute au început să-úi amenajeze laboratorul).
- Obiectiv: studenĠii trebuie să fie implicaĠi ca agenĠi efectivi ai schimbării în proiectele
susĠinute de sustenabilitate.
- Sesiuni de comunicări útiinĠifice, la care să participe úi studenĠii, având o tematică care să
facă referire la sustenabilitate.

2 1

- Includerea, acolo unde este posibil, a unui capitol sau temă despre sustenabilitate, în - Întrucât universitatea este percepută ca fiind reprezentată în primul rând de cadrele
programa analitică. didactice, se impune distrugerea zidului creat între catedră úi studenĠi, coborârea
- Organizarea unor úcoli de vară eventual în parteneriat cu universităĠi care susĠin úi cadrului didactic de pe piedestalul său úi dezbrăcarea de mantia zeului de la catedră ,
promovează puternic acest concept, la care să se studieze probleme legate de sustenabilitate. desigur cu respectarea statutului fiecărei persoane implicate în actul didactic úi a păstrării
- Includerea principiilor úi a problemelor legate de sustenabilitate în temele propuse pentru demnităĠii úi verticalităĠii fiecăruia.
lucrările de licenĠă, disertaĠie, etc. - RenunĠarea la măsurile coercitive aplicate studenĠilor, úi în special a motivării negative de
- Includerea unor capitole sau subcapitole despre conceptul de sustenabilitate în general úi genul: te dau afară , nu vei trece examenul acesta , etc. úi orientarea spre motivarea
punerea accentului pe dimensiunea corespunzătoare domeniului la care se referă programa pozitivă úi mai ales spre implicare.
analitică. De exemplu, la economia turismului , marketing turistic úi alte discipline de - StudenĠii au nevoie acută de modele. Sunt la vârsta la care îúi desăvârúesc formarea
studiu în domeniul turismului să se introducă conceptul de ecoturism úi promovarea sa, ca personalităĠii úi exemplele pe care le primesc sunt esenĠiale pentru ei. De aceea, formarea
fiind una din formele de turism care asigură durabilitatea comunităĠilor unde se practică profesorilor trebuie pusă pe alte baze: o pregătire pedagogică, socială, organizaĠională,
această formă; păstrarea tradiĠiilor, a obiceiurilor, a naturii, prin educarea turiútilor privind umană, etc., mult mai atent făcută. În prezent această pregătire este deficitară.
istoria, structura faunei úi florei, obiceiuri úi tradiĠii locale. - Implicarea studenĠilor în deciziile care îi privesc: folosirea resurselor, alocarea banilor,
- ApariĠia unor noi programe de studii: ingineria úi protecĠia mediului; ingineria valorificării dezvoltarea facilităĠilor educaĠionale úi sociale, sportive, etc.
deúeurilor, etc. - Stimularea studenĠilor pentru a se implica prin creúterea resurselor alocate pentru activităĠi
- Nu este neapărat necesară introducerea unor noi discipline în curriculum. Programa analitică studenĠeúti. Prevederea în bugetul universităĠii a unui capital distinct de finanĠare a
a fiecărei discipline trebuie să cuprindă teme cu referire la dezvoltarea durabilă. activităĠilor studenĠeúti care să fie sub controlul organizaĠiilor studenĠeúti.
- Deoarece există o diversitate foarte mare de domenii úi specializări, fiecare úef de catedră, - MotivaĠia nu trebuie să fie neapărat bănească.
úef de disciplină ar trebui să fie pregătit, să aibă cunoútinĠe despre dezvoltarea durabilă. - Managementul carierei fiecărui student ar trebui să fie o preocupare importantă a
- La profesii reglementate (de exemplu medicină, farmacie, medicină dentară) deja sunt universităĠilor.
incluse, cel puĠin ca úi intenĠie, elemente legate de sustenabilitate în exercitarea profesională, - ÎmbunătăĠirea comunicării cu studenĠii deoarece avem obligaĠia de a dirija interesele
atât prin formare iniĠială (în universitate), dar mai ales continuă, pe tot parcursul vieĠii. universităĠii.
- Dezvoltarea durabilă poate să reprezinte o disciplină de sine stătătoare (obligatorie). - Este necesară conútientizarea studenĠilor despre apartenenĠa lor la comunitatea academică,
Argument: predarea acestei discipline necesită un cadru de specialitate (este necesară ca úi actori cheie alături de cadrele didactice úi staff-ul tehnic.
formarea lui). - Creúterea exigenĠei la admitere în universitate úi trecerea pe planul doi a aspectului
- Este o nevoie acută de situaĠii pozitive care să fie folosite ca exemple. Este o tendinĠă care se financiar.
manifestă la nivelul multor instituĠii de învăĠământ superior care úi-au propus să răspundă - RenunĠarea la specializările academice care nu se regăsesc în piaĠa muncii.
unor provocări. - Adaptarea contractului de úcolarizare úi includerea principiilor dezvoltării durabile.
- Discipline noi: - Implicarea organizaĠiilor studenĠeúti în acĠiunea de educare úi formare în spiritul dezvoltării
o Managementul mediului; durabile.
o Dezvoltare socială; - Implicarea studenĠilor în proiecte de cercetare úi dezvoltare úi în dezvoltarea unor relaĠii de
o Schimbare úi dezvoltare organizaĠională, etc. parteneriat.
- Introducerea unor discipline noi care să abordeze subiecte de dezvoltare durabilă în - Implicarea studenĠilor în dezvoltarea unor proiecte cu teme precum dezvoltarea durabilă úi
domeniul managementului mediului, schimbării úi comunicării organizaĠionale, comunicării societatea, rolul universităĠii în dezvoltarea durabilă. Organizarea unor activităĠi de tutoriat-
publice úi relaĠiilor publice. Abordarea unor activităĠi de tutoriat care să dezvolte subiecte pe mentorat pe această temă cu aplicarea factorului motivaĠional; implicarea unor consilieri de
această temă. carieră.
- Includerea unor aspecte despre sustenabilitate la toate facultăĠile, la nivelul unor cursuri care - Conútientizarea organizaĠiilor studenĠeúti úi a centrelor suport pentru studenĠi despre
au atingere cu acest concept (identificarea a cât mai multe cursuri) importanĠa sustenabilităĠii úi cooptarea lor în promovarea conceptului.
- Alegerea disciplinelor care răspund sustenabilităĠii în funcĠie de zona unde activează - Dezvoltarea tutoriatului.
universitatea. - Dezvoltarea comunicării între universitate úi student prin internet.
- Includerea disciplinelor astfel încât să existe o continuitate între anii I, II úi III (sau IV, după
caz). b Comunitatea
- Este important să fie implicaĠi úi factorii politici úi administrativi locali.
b dentificarea unor măsuri pentru îmbunătăĠirea relaĠiilor universităĠii cu: - Factorii politico-administrativi locali vor fi motivaĠi prin comunicate de presă în care să fie
prezentaĠi.
b1 StudenĠii - AcĠiuni ale universităĠii care să fie evidenĠiate de comunitate ca fiind benefice, asocierea
- Identificarea unor acĠiuni de voluntariat cu studenĠii úi comunitatea (care să vizeze universităĠii cu factori economici în proiecte comune de interes pentru comunitate.
problemele identificate). - Includerea în orice proiect universitar a unui criteriu de eligibilitate sau de punctare
- StudenĠii vor fi motivaĠi cu burse sau premii. suplimentară privind protecĠia conservarea mediului.
- RelaĠia cu studenĠii ar putea fi îmbunătăĠită prin implicarea acestora în acĠiuni comune, - Implicarea liderilor de opinie universitari în acĠiunile comunităĠii.
realizate împreună cu corpul didactic. - Universitatea úi comunitatea locală conlucrează pentru construirea viitorului.
- Introducerea în regulamentele úcolare de măsuri obligatorii pentru conservarea mediului, - PrezenĠa unor universitari în activităĠile comunitare.
relaĠii interumane, etc.
2 3
- Comunitatea trebuie convinsă că universitatea contribuie la bunăstarea ei socială, iar Imagini din cadrul sesiunii de formare în management universitar,
universitatea trebuie să-úi definească identitatea comunitară. &HQWUXOGH&RPSHWHQ‫܊‬ăvQ0DQDJHPHQW8QLYHUVLWDU
- Parteneriate cu administraĠia locală în care aceasta din urmă să acorde susĠinerea financiară. FRRUGRQDWGH8QLYHUVLWDWHD³/XFLDQ%ODJD´GLQ6LELXQRLHPEULH
- Parteneriate cu unităĠile de învăĠământ preuniversitar (începând de la grădiniĠe) în scopul
transmiterii de cunoútinĠe úi bune practici de dezvoltare durabilă. 0RGXO³0DQDJHPHQWXOUHVXUVHORU‫܈‬LVXVWHQDELOLWDWH´
- Dezvoltarea sustenabilă să fie un criteriu în acordarea bugetelor de dezvoltare de către &RRUGRQDWRUPRGXO3URIXQLYGU&ăOLQ'HQH‫܈‬
Ministerul EducaĠiei.
- Parteneriate cu mediul de afaceri.
- Dezvoltarea unor parteneriate cu mediul de afaceri, promovarea în mass-media a activităĠilor
desfăúurate pe această temă în universităĠi.
- Conceperea curriculumului astfel încât să răspundă pieĠei muncii din zona de activitate a
universităĠii.

c dentificarea principalelor schimbări necesare

- Principala schimbare necesară constă în încercarea de a deveni mai flexibili în gândire úi


mai conectaĠi la realitatea existentă în plan economic úi social.
- Planurile de învăĠământ trebuie adaptate la nevoile de moment, la cerinĠele pieĠei.
- Încercarea de a gândi dincolo de constrângerile economice úi în termeni de costuri
(schimbarea perspectivei).
- Introducerea úi dezvoltarea unei educaĠii în spiritul sustenabilităĠii, mergând în timp până
acolo încât studenĠii să se orienteze úi să aleagă prioritar carierele sau job-urile care sunt în
domenii care susĠin dezvoltarea durabilă.
- Legături strânse cu mediul de afaceri, cu comunitatea locală.
- ActivităĠi voluntare de educare.
- Organizarea institutului reorganizarea departamentelor; reorientarea proiectelor.
- Schimbare, prin aplicarea principiului valorii, în tot ceea ce defineúte o comunitate
academică.
- Preluarea celor mai bune practici în domeniu, adaptarea lor la situaĠia proprie úi diseminarea
acestora în comunitate.
- Tratarea subiectului ca o prioritate la toate disciplinele din curriculum.
- Obligativitatea unor prevederi clare în procesul de achiziĠii (tip de materiale, cantităĠi
minime limitate în cazul materialelor toxice sau periculoase, etc.)
- Acceptarea la finanĠare doar a investiĠiilor care respectă principiul unei dezvoltări durabile
(ex: energii neconvenĠionale, nepoluante, regenerabile, etc.)
- Schimbarea mentalităĠilor prin acordarea unui sprijin în stabilirea obiectivelor individuale.
Sprijin pentru a conútientiza beneficiile abordării unui anumit mod de gândire úi de
comportament.
- Realizarea unor contracte de parteneriat cu organizaĠiile din mediul de afaceri pentru
realizarea unor proiecte, implementarea úi evaluarea lor.
- Corelarea programelor de studii cu realităĠile de pe piaĠa forĠei de muncă, cu nevoile
mediului de afaceri.
- Promovarea unor metode de predare participative.
Grup de lucru
- Recompensarea excelenĠei.
IRUPDWGLQSHUVRDQHFXIXQF‫܊‬LLPDQDJHULDOH
- Introducerea úi conútientizarea conceptului de dezvoltare durabilă.
- Diseminarea cunoútinĠelor. vQVLVWHPXOGHvQYă‫܊‬ăPkQWVXSHULRU
- IniĠierea unor proiect de amploare, în domeniul managementului resurselor úi DSDU‫܊‬LQkQGXQLYHUVLWă‫܊‬LORUGLQ
sustenabilităĠii. %XFXUH‫܈‬WL6LELX3LWH‫܈‬WL7kUJRYL‫܈‬WH
- Parteneriate cu societăĠile la nivel local, naĠional úi internaĠional.
- Parteneriate cu toate universităĠile din judeĠ pe problema sustenabilităĠii.
- Colaborarea universităĠilor cu firmele locale pentru influenĠarea curriculumului astfel încât
să existe beneficii mutuale.

4
130

Imagini din cadrul sesiunii de formare în management universitar, Imagini din cadrul primei sesiuni de formare în management universitar (pilotare),
&HQWUXOGH&RPSHWHQ‫܊‬ăvQ0DQDJHPHQW8QLYHUVLWDU &HQWUXOGH&RPSHWHQ‫܊‬ăvQ0DQDJHPHQW8QLYHUVLWDU
FRRUGRQDWGH8QLYHUVLWDWHD³/XFLDQ%ODJD´GLQ6LELXIHEUXDULH FRRUGRQDWGH8QLYHUVLWDWHD³/XFLDQ%ODJD´GLQ6LELXPDUWLH

0RGXO³0DQDJHPHQWXOUHVXUVHORU‫܈‬LVXVWHQDELOLWDWH´ 0RGXO³0DQDJHPHQWXOUHVXUVHORU‫܈‬LVXVWHQDELOLWDWH´
&RRUGRQDWRUPRGXO3URIXQLYGU&ăOLQ'HQH‫܈‬ &RRUGRQDWRUPRGXO3URIXQLYGU&ăOLQ'HQH‫܈‬

3URIXQLYGU&ăOLQ'HQH‫܈‬

Grup de lucru
IRUPDWGLQSHUVRDQHFXIXQF‫܊‬LLPDQDJHULDOH
vQVLVWHPXOGHvQYă‫܊‬ăPkQWVXSHULRU
DSDU‫܊‬LQkQGXQLYHUVLWă‫܊‬LORUGLQ
,D‫܈‬L2UDGHD5H‫܈‬L‫܊‬D6LELX3LWH‫܈‬WL

*UXSGHOXFUXIRUPDWGLQSHUVRDQHFXIXQF‫܊‬LLPDQDJHULDOH
vQVLVWHPXOGHvQYă‫܊‬ăPkQWVXSHULRUDSDU‫܊‬LQkQGXQLYHUVLWă‫܊‬LORUGLQ
%UD‫܈‬RY&OXM1DSRFD$OED,XOLD2UDGHD7kUJX0XUH‫܈‬6LELX

131 132
Resource Management
and Sustainability

Centre of Competence
Lucian Blaga University of Sibiu

Prof. Eng. Călin DENEù, PhD


Assoc. Prof. Sorin RADU, PhD

Invest in people!
Resource Management and Sustainability - Short description
Ɣ The resources necessary for living are steadily
decreasing while their consumption is
growing. Sustainability or sustainable development of
Improving University Management the society is the correct way to deal with
management of all resources.
Ɣ The concept of sustainable development should be
implemented throughout the society, the role of
education - in general - and of higher education - in
particular - is crucial. First, universities must become
sustainable, in order to reach a sustainable society. They must be the catalyst of necessary
changes throughout the society and their graduates are tools which transform the whole society
towards sustainable development.
Ɣ The module "Resource Management and Sustainability" is intended as a useful tool for the
Romanian universities in their transition towards sustainable and strong universities. Its content
defines the concept of sustainability and shows how a university must transform to become
sustainable. Transforming Romanian universities in sustainable universities is more than a
Resource Management challenge, it’s a chance. The module is addressed to those who do not want to miss it.

and Sustainability Target group


‡ Vice-Rectors
‡ Deans / Vice-Deans
‡ Administrative Directors / Deputy Administrative Directors
‡ Department Directors / Heads of services (research, finance and accounting, purchasing,
etc.).
‡ Heads of departments
‡ Responsible of educational programs (Bachelors, Masters, PhD)
‡ Representatives of teachers and students

Objectives
‡ Knowing and understanding the concept of sustainable development (sustainability)
Prof. Eng. CĄlin DENEú, PhD – Lucian Blaga University of Sibiu ‡ Identifying the place and role of the university in the sustainable development of the
FRRUGLQDWRUFDSDQQH[HV society
‡ Understanding how to transform the university into a sustainable university (the
Assoc. Prof. Sorin RADU, PhD - Lucian Blaga University of Sibiu necessary changes, to incorporate sustainability into the curriculum, students’ experience
FDSDQQH[HV in the sustainable university, relations with the community)

 Mode of delivery - term deployment
 ‡ 10 hours - module content presentation (face to face)
 ‡ 14 hours - individual and guided training activities using the e-learning platform of the
 project ( http://learning.management-universitar.ro/login.php)
 ‡ 6 hours – assessment and knowledge buildingii
ssessment
For assessment, students will choose one of the following

a Develop a strategic plan to transform the university into a sustainable university


 A review of the existing situation
 Review of the university vision and mission for sustainable development of the university
 Setting goals for transforming the university into a sustainable one
 Highlighting the necessary changes
 Identification of available or necessary resources
 Include sustainable development in the curriculum
 Students experience in the university in terms of sustainability
TABLE OF CONTENTS
 University’s relations with the community
 Methods for assessing the implementation of the strategic plan
Introduction 1
b ase Study - transforming the university (university name) into a sustainable university
 A review of the existing situation
 Presentation of the vision and mission of the university What does a sustainable university mean from a
1. 
 Presentation of the objectives of the university theoretical point of view
 Analysis of the proposed changes 
 Study of the efficiency of resource use 
 Analysis of the coverage of sustainable development / sustainability in the curriculum 
 Students’ experience in the university, in terms of sustainability
 Analysis of university’s relations with the community
 onclusions. Highlighting good practices. Recommendations

c Tas of choice – the presentation of a subject of interest for the students or for their
universities (the subject must be within the topic of the module and have a comparable scale to 
the for mentioned a and b versions).

Planning and management of the environment where a


2. 21
sustainable university operates
Mention

dditional information or your suggestions concerning the improvement of the module s


materials and method of delivery can be re uested or sent at one of the e-mail addresses

calin.denes yahoo.com calin.denes ulbsibiu.ro ( ălin D ù)


2.4.1. The main problems of sustainability in the region 
or Financing structure and independence of higher
2.4.2. 
education
sorin.radu ulbsibiu.ro (Sorin RADU) Institutional organization (vision, mission,
2.4.3. 
strategy, structure, human resources)
2.4.4. The extent of democratic processes in the system 
2.4.5. Communication and interaction with society
(Public) Acquisitions and investment for the
2.4.6. 
sustainable development of the university

iii iv

Organizational changes to achieve a sustainable


3. 6. The sustainable university and its community 
university
 
 
 

 

 

 


References 7
4. Sustainability-focused curriculum 

 Annexes 7
A1. 

A2. 
 A3. 
A4.


A5. 
A6.
 5. Students’ experience in a sustainable university 5


v vi
ntroduction

The concept of sustainable development (or sustainability) has known a wide usage,
probably used too often, without insisting on a former profound study, or on a specific adaptation.
owadays almost everything goes around under the sign of sustainable development the
society develops through the application of durable sustainability education should become
durable, the industry or agriculture develop sustainably research should sustain sustainable
development water resources (or other kinds) will be used durable, etc. And yet, is the concept
understood in his complexity and profoundness
Surely, the definition that has become
classic- model of the development of human
society which assures the welfare of today’s
generations without compromising the chances
for future generations is generous, emotional,
can motivate, but is very general. Sustainability
means powerful economical development in the
context of inferior social welfare obtained in a
healthy environment as it is shown in the figure.
This concept proposes cultural revision
which would oblige us to review the certainties
and those gained until now. ho can do this better then the universities The concept of durable
development should be implemented in the whole society, the role of education- in general- and that
of high education-especially –being decisive. First of all, universities should become sustainable, in
order for the society to become sustainable.
The universities should manage their resources in an intelligent manor to become
sustainable and to offer students a life experience in a sustainable environment. They should
become the catalyst of the necessary changes in the entire society in order for the graduates to
become the instruments of the transformation of the society in a sustainable one.
The module Resource Management and Sustainability within the project Improvement of
Higher ducation Management (IMU), financed by the Sectoral perational Program Human
Resources Development (P SDRU-FS ), is due to be a helping instrument for Romanian
universities in their transition towards becoming strong and sustainable universities. The module is
divided into 6 chapters, of which the first two define the concept of sustainability and point out the
general elements concerning the way one must plan and organi e the environment in which a
sustainable university performs. The next two chapters show the organi ational changes that are
necessary for the transition towards sustainability and offer information concerning how
sustainability should be incorporated into the curricula. The last two chapters refer to the students’
experience within a sustainable university and the relationships between the universities and their
communities. For a better understanding of the module’s content, there will be 6 annexes with
useful information at the end of the module.
Since the IMU project contains other modules addressing issues of managing different types
of resources (human, financial, etc.), in this module there are references just to the modality in
which different types of resources should be used for the transition of the universities to sustainable
universities.
Transforming Romanian universities in sustainable universities is more than a challenge it
is a chance that we can not afford to lose.

1 2

. hat does a sustainable university mean from a theoretical point of vie hat would justify the dereliction, by overcoming, of the notion of development
specially to end the present situation and to better surprise the multidimensionality of mankind
becoming a world of globali ation and, first of all, of neoliberal globali ation.
. . efining the concept of sustainability This intrinsic incompatibility is thus important as the idea of sustainable development finds
its origins in the international movement for environmental protection. This is why the man-nature
The concept of sustainability is a wide approach everybody is talking about in a period when relationship represents the heart of the concept.
environmental problems caused by various human activities are re uiring serious solutions. As a conse uence of the importance of the problems of durable development, in 000 was
Definitions of and approaches to sustainability vary depending on the view and interest of adopted in Friibergh (Sweden) the declaration regarding the promoting the Statement of
the definer, but each emphasi es that activities are ecologically sound, socially just, economically Sustainability Science, which proposes to improve substantially, even if limited, the interactions
viable and humane, and that they will continue to be so for future generations. Historically, the term between nature and society , taking into consideration the fact that in the last decades the direction
"sustainable" arose among those with environmental concerns, and most definitions reflect this of development of mankind is not sustainable, like the necessity of reconciliation of the purposes of
emphasis. It is critical, however, to address social justice issues and to know that there can be no social evolution with the ecological limits of the planet on long term, giving a special attention of
sustainable communities and institutions without social justice. So, too, is humane consideration the way in which the environmental changes influence the society.
toward the whole community of life an essential part of true sustainability. Fundamentally, a The Sustainability Science differs radically from the actual domains of science in which the
commitment to sustainability implies recognition that the social and environmental challenges of structure, method and content is regarded. It is about new approaches concerning non-linearity,
the 1st century are real and they re uire that the global economic and political order be grounded complexity, huge time disparities between the economic-social actions and their conse uences,
in different values and practices. development of specific theories and significant models. The solving of the challenges of
The concept of sustainability first came to public notice in es ackson’s work on sustainability science needs a clearer settlement of the responsibilities of the government,
agriculture in the late 1 0’s
, ester Brown’s Building a Sustainable Society (1 0),and The World improvement of the democracy, stronger consciousness of the citi ens, new styles of institutional
Conservation Strategy (Allen, 1 0). organi ation for the consolidation of interdisciplinary research, on the long term, including the
ne of the most used definitions of sustainable development is the one proposed by the developing countries, the implication of scientists, and citi ens in establishing of priorities, creating
world commission for environment and development of U in 1 , leaded by ro Harlem new scientific knowledge, evaluation of possible conse uences and their practical testing.
Brundtland, the prime-minister of orway, in 1 . In conformity with the Brundtland report ( ur The durable development concept lanced by the Brundtland report syntheses the two
ommon Future), the sustainable development presumes insurance of a development that should essential elements of the human condition (Andr Malraux). The development means initiative
aloud the satisfaction of the needs of nowadays generations, without compromising the ability of spirit, not only in economical activities, but also in life, the idea of innovation, creativity. In the
further generations to satisfy their own needs . In the previous uotation the reference to nowadays bipolar world it is the opposite of passivity and resignation. If we add the notion of durable, we
and future generations have as purpose two aspects of e uity intra-generational e uity (within one cover the sphere of participating in common, but not in a gregar spirit, at the respecting of the
generation) and inter-generational e uity (between generations). The inter-generational e uity natural, cultural and ethical values, in opposition to the indifference towards the individuals and
appears because the present generation brings its benefit through the usage of the environment as a society.
base resource while as the costs are transferred to future generations. The concept is dynamic is founded on heredity and evolution he syntheses the bipolarity of
Announced in the 1 0, in the conditions of the oil crises and of natural resources at a global social organi ation of mankind, leading to individual liberties together with the social spirit of
level, and imposed in an international context under the direction of U , in the Report of the participation and solidarity by establishing the balance between his components of social,
Brundtland ommission 1 , the concept of durable development has known his golden age in the economical and environmental nature.
last decade of the past century. The documents of the lobal onference from Rio de aneiro in To understand what the concept of sustainability means for the work within the network, we
1 (Agenda 1) and its conse uences, the strategies elaborated at a national level in application have to look on the characteristics of this paradigm. Two main characteristics are
of the document and other kind of intercessions have tried to express the outline in the concrete 1. Sustainable development is people-centred in that it aims to improve the uality of
relationships. At the same time a wide theoretically debate has been made on this issue. The success human life and it is conservation-based in that it is conditioned by the need to respect
is relative and une ual. If on an economic-social field the definitions abound, under juridical report, nature’s ability to provide resources and life-support services. In this perspective,
for instance, the parameters remain insignificant. sustainable development means improving the uality of human life while living within
Initially defined as being that type of development capable to assure the satisfaction of the carrying capacity of supporting ecosystems.
nowadays needs, without compromising the capacity of responding to that of the future generations, . Sustainable development is a normative concept that embodies standards of judgement
the sustainable development has fascinated the world of the specialists and has excited the public and behaviour to be respected as the human community the society’ seeks to satisfy its
opinion, offering hopes regarding the evolution of mankind in the close future. Stage wise the needs of survival and well-being .
notion was perverted trough different concepts like durable growth , durable usage , durable
consumption or durable partnership or trough practices like ecological illicit. To arrive at a more operational concept of sustainability necessary for recommendations
ven the concept of development, on which the statement imposed on international field regarding daily life the detailed conse uences of this first and very general definition have to be
through the Brundtland report 1 supports, is brought in discussion. dgar Morin ( 00 ) for understood.
instance, proposes to give up the concept of development, identified in the western model of
economical growth, announced in the 0th century, and which, finally, wouldn’t have proved
durable. It is also debated the notion of progress, because he expresses through a IBP, which is
countable by pure economical criteria.

3 4
. .u
Sstainable development - opportunities to uantify approach the ecological aspects without taking into consideration the economical and social aspects
in a community.
The durable development –a relatively new concept of development of the human society- The main principles of sustainability, from an ecological perspective, refer to the
was proposed and developed in the ’ 0-’ 0 of the 0th century and promoted in the ’ 0. Since then management of physical resources, so that these are conserved for the future. It is considered that all
were proposed tens of definitions. owadays almost everything goes around under the sign of bio-systems have ending resources and capacities of conservation so that sustainable human
sustainable development the society develops through the application of durable sustainability activities must develop at a level that should not threaten the health of these systems. At a more
education should become durable, the industry or agriculture develops durable research should profound level, ecological sustainability means approach of some critical problems, like the impact
sustain sustainable development water resources (or other kinds) will be used durable, etc. And of industriali ation on the biodiversity, the continuous usage of not renewable resources and the
tough is the concept understood in his complexity and profoundness production of polluting substances(emission of gases which generates the greenhouse effect) etc. At
Surely, the definition has become classic- model of the development of human society the most profound level the ecological preoccupations regarding sustainability are in connection to
which assures the welfare of today’s generations without compromising the chances for future the problem of economical growth, analy ing the possibility of future generation not to benefit on
generations is generous, emotional, can motivate, but is very general. The concept of durable the same social level which the most evolved societies from the present have reached, if these do
development has known his golden age in the last decade of the past century. The documents of the not give up producing and consuming more and more.
lobal onference from Rio de aneiro in 1 (Agenda 1) and its conse uences, the strategies The things that cannot be sustained are clear. The ongoing militari ation of the planet along
elaborated at a national level in application of the document and other kind of intercessions have with the greed and hatred that feeds it is not sustainable. Sooner or later a roll of the dice will come
tried to express the outline in the concrete relationships. At the same time a wide theoretically up Armageddon whether in the Indian sub continent, in the Middle ast, or by an accidental launch,
debate has been made on this issue. The success is relative and une ual. If on an economic-social acts of a rogue state, or terrorists. A world with a large number of desperately poor cannot be
field the definitions abound, under juridical report, for instance, the parameters remain insignificant. sustained because they have power to disrupt lives of the comfortable in ways that we are only
In reality, the durable development has become a perverted notion in many ways. The beginning to appreciate and would not be worth sustaining anyway. The perpetual enlargement of
marketing world has made it e ual with de durable growth rather an oxymoron which reflects the the human estate cannot be sustained because it will eventually overwhelm the capacity and
conflict between a commercial and an ecologist, social and cultural vision of the world. fecundity of natural systems and cycles. The unrestrained development of any and all technology
In the debates concerning the sustainable development there are taken into consideration cannot be sustained without courting risks and adversity that we often see only in hindsight. A
 The fear that the scale on which the economical activity is made and that the impact world of ever increasing economic, financial, and technological complexity cannot be sustained
on the global eco-system could be irreversible having a destructive potential because sooner or later it will overwhelm our capacity to manage. A world divided by narrow,
 The complexity of the earthly eco-systems and the amplification of the difficulties exclusive, and intense allegiances to ideology or ethnicity cannot be sustained because its people
they should cope, regarding the problems of the environment will have too little humour, compassion, forgiveness, and wisdom to save them selves. Unrestrained
 The differences between the incomes and, especially, between rich and poor nations auto-mobility, hedonism, individualism, and conspicuous consumption cannot be sustained because
regarding the pressure exerted on the environment. they take more than they give back. A spiritually impoverished world is not sustainable because
meaninglessness, anomie, and despair will corrode the desire to be sustained and the belief that
Although this utili ation is widespread, the word sustainability is used and interpreted in humanity is worth sustaining. But these are the very things that distinguish the modern age from its
many ways. Probably the most common sense of this concept is in relationship with de sustainable predecessors. enuine sustainability, in other words, will come not from superficial changes but
development, which the orld ommission of nvironment and Development defines in this way from a deeper process akin to humankind growing up to a fuller stature.
the sustainable development is the development that satisfies the needs of the present without The uestion, then, is not whether we will change, but whether the transition is done with
compromising the capacity of future generation to satisfy their own necessities . Therefore, initial more or less grace and whether the destination is desirable or not. The barriers to a graceful
idea which the concept of sustainability has tried to express is the one that nowadays generations do transition to sustainability, whatever forms it may take, are not so much technological as they are
not have the moral right to compromise or to decrease, on their way of welfare and unlimited social, political, and psychological. It is possible that we will be paraly ed by information overload
comfort, the chances of future generation to benefit on the resources necessary for a decent living. leading to a kind of psychic numbness. It is possible that we will suffer what Thomas Homer-Dixon
This initial accept expresses a profound and generous idea but not clearly shaped, exposed to many calls an "ingenuity gap" in which problems outrun our problem-solving capacities. It is possible that
factual against argument, which express reserves towards the evaluation criteria of the chances of the sheer scale and complexity of human systems will become utterly unfathomable, hence
future generations. unmanageable. It is possible that we will fail to comprehend the nature of nature sufficiently to
This is why in an accept somehow reserved and much realistic, the concept of sustainability know how to live well on the arth in large numbers. It is possible that we will fail to make a
is today build on the idea of not overtaking of the limits of the global system to function at smooth transition because of political ineptitude and a lack of leadership and/or because power is
acceptable parameters - for instance the necessity to assure that the impact of the economical co-opted by corporations and private armies. It is possible that we will fail because of the powers of
activities on the earth and biosphere will not jeopardi e their viability on the long term. onnecting denial and wishful thinking cause us to underestimate the magnitude of our problems and overlook
the sustainable development to the potential of future generations to satisfy their needs at least at the better possibilities. And it is possible that we might fail because of what can only be called a
level of the present ones, sustainability brings into discussion the problem of inter-generational condition of spiritual emptiness. The challenges of sustainability come hard on the heels of a
e uity, meaning the e uality of future generation chances to welfare. century in which perhaps as many as 00 million people were killed in wars, ethnic conflicts, and
Finding the roots in the ecologist movement sustainability was for a long time e ual with the extermination camps taking a psychic toll that we dimly understand.
care of the conservation of the natural environment. But in the last decade, the concept of The overall challenge of sustainability is to avoid crossing irreversible thresholds that
sustainability has received bigger amplitude, incorporating both social and economical aspects. This damage the life systems of arth while creating long-term economic, political, and moral
evolution was inevitable because it is not only unpractical, but seldom even impossible to an arrangements that secure the wellbeing of present and future generations. e will have to
acknowledge that the nlightenment faith in human reason is, in some measure, wrong. But this

5 6

does not mean less enlightenment, but rather a more enlightened enlightenment tempered by the wherewithal to rebuild ecologically sound cities and dependable public transportation systems. nly
recognition of human fallibility -- a more rational kind of reason. In this light the great discoveries governments acting with an informed public can set standards for the use of common property
of the modern era is not how to take nuclear fire, or alter our genes, or communicate at the speed of resources including the air, waters, wildlife, and soils. And only governments can implement
light but, rather, the discovery of our interconnectedness and implicateness in the web of life. hat strategies of resilience that enable the society to withstand unexpected disturbances. Resilience
Thomas Berry calls the " reat ork" of the 1st century will be to comprehend what that means dispersed, not concentrated, assets, control, and capacity. A resilient society, for instance,
awareness means in every area of life in order to calibrate human demands with what the arth can would have widely dispersed manufacturing, many small farms, many small cities and towns,
sustain. greater self-reliance, few if any technologies vulnerable to catastrophic failure, acts of od, or
human malice. Sustainability, in short, constitutes a series of public choices that re uire effective
institutions of governance and a well-informed democratically engaged citi enry.
. .O
bstacles challenges and benefits of sustainable development
. The third challenge, then, is to inform the discretion of the public through greatly
In David . rr’s opinion, the transition to sustainability meets four challenges improved education. The kind of education needed for the transition to sustainability, however, has
little to do with improving SAT or R scores or advancing skills necessary to an expansionist
1. e need, first, more accurate models, metaphors, and measures to describe the human phase of human culture. "During growth," in the dum’s words, "emphasis was on getting new
enterprise relative to the biosphere. e need a compass that defines true north for a civili ation information but as resource availability declines, emphasis is will be on efficiency in teaching
long on means and short on direction. n the one hand the conventional wisdom describes us as information that we already have". They suggest a curriculum organi ed around the study of the
masters of the planet destined to become ever more numerous and rich without explaining how this relationships between energy, environment, and economics and how these apply across various
is possible or why it might be desirable. In contrast, Howard and lisabeth dum argue, for scales of knowledge. Students of all ages will need the kind of education and skills appropriate to
example, "that many, if not all, of the systems of the planet have common properties, organi e in building a society with fewer cars but more bicycles and trains fewer large power plants but more
similar ways, have similar oscillations over time, have similar patterns spatially, and operate within windmills and solar collectors fewer supermarkets and more farmers’ markets fewer large
universal energy laws". From the perspective of systems ecology, the efflorescence of humanity in corporations and more small businesses less time for leisure but more good work to do and less
the 0th century is evidence of a natural pulsing. But having exhausted much of the material basis public funding but more public spirit. From the dum’s perspective this is a generation that must
for expansion, like other systems, we are entering a down cycle a "long process of reorgani ing to foster the regeneration of natural capital of soils, forests, watersheds and wild areas clean up the
form a lesser economy on renewable resources" before another upward pulse. The pattern of toxic messes from the expansionist phase restore sustainable habitable cities relearn the practices
growth/retreat they find in all systems stands in marked contrast to the rosy assumptions of of good farming learn the arts of powering civili ation on efficiency and sunlight. ducation
perpetual economic growth. So to, the prescriptions that follow, for the dums smart policy would appropriate to their future, not the least, will re uire the courage to provide "intellectual leadership
include plans for a prosperous descent, to avoid an otherwise catastrophic collapse. The specific for the long-run" based on a clear understanding of where we stand relative to larger cycles and
tasks they propose are to "stabili e capitalism, protect the arth’s production of real wealth, and trends
develop e uity among nations".
Archaeologist oseph Tainter (1 ) proposes a similar model based on the rise and collapse 4. It is easy, however, to offer long lists of solutions and still not solve the larger problem.
of complex societies. ollapse eventually occurs when "investment in socio-political complexity . . The difficulty, once identified by . F. Schumacher, is that human problems, like those posed by the
. reaches a point of declining marginal returns". In Tainter’s view, this is "not a fall to some transition to sustainability, are not solvable by rational means alone. These are what he called,
primordial chaos, but a return to the normal human condition of lower complexity". Patterns of "divergent" problems formed out of the tensions between competing perspectives that cannot be
declining marginal returns he believes are now evident in some contemporary industrial societies in solved, but can be transcended. In contrast to, "convergent" problems that can be solved by logic
areas of agriculture, minerals and energy production, research, health care, education, and military and method, divergent problems can only be resolved by higher forces of wisdom, love,
and industrial management. ike the dums, Tainter regards expansion and contraction as parts of a compassion, understanding, and empathy. The logical mind does not much like divergent problems
normal process. But how might we know whether we are in one phase or the other The answer because it operates more easily with "either/or, or yes/no ... like a computer." Recogni ing the
re uires better accounting tools that relate human wealth generation to some larger measure of challenge of sustainability as a series of divergent problems leads to the fourth and most difficult
biophysical wealth. The dums propose the concept of mergy or what they define as "the challenge of all. The transition to sustainability will re uire learning how to recogni e and resolve
available energy of one kind that has to be used up directly and indirectly to make a product or divergent problems, which is to say a higher level of spiritual awareness. By whatever name,
service". By their accounting the amount of embodied energy in solar e uivalent units gives a more something akin to spiritual renewal is the sine qua non of the transition to sustainability. Scientists
accurate picture of our relative wealth than purely financial measures. in a secular culture are often uneasy about matters of spirit, but science on its own can give no
reason for sustaining humankind. It can, with e ual rigor, create the knowledge that will cause our
. The transition to sustainability will re uire a marked improvement and creativity in the demise or that necessary to live at peace with each other and nature. But the spiritual acumen
arts of citi enship and governance. There are some things that can be done only by an alert citi enry necessary to solve divergent problems posed by the transition to sustainability cannot be just a
acting with responsive and democratically controlled governments. nly governments moved by an return to some simplistic religious faith of an earlier time. It must be founded on a higher order of
ethically robust and organi ed citi enry can act to ensure the fair distribution of wealth within and awareness that honours mystery, science, life, and death. Specifically, the kind of spiritual renewal
between generations. nly governments prodded by its citi ens can act to limit risks posed by essential to sustainability must enable us to forgive the terrible wrongs at the heart of the bitter
technology or clean up the mess afterward. nly governments and an environmentally literate ethnic and national rivalries of past centuries and move on. There is no convergent logic or
public can chose to adopt and enforce standards that move us toward a cradle to cradle materials scientific solution that will enable us to transcend self-perpetuating hatreds and habitual violence.
policy. nly governments acting on a public mandate can license corporations and control their The only solution to this divergent problem is a profound sense of forgiveness and mercy that rises
activities for the public benefit over the long-term. nly governments can create the financial above the convergent logic of justice. The spiritual renewal necessary for the transition must

7 8
provide convincing grounds by which humankind can justify the project of sustainability. e are in to reduce or even to avoid conflicts between the different objectives which constitute
ynn Margulis’ words "upright mammalian weeds". o culture has gone farther than our own to sustainability. ooperative approaches to cope with environmental problems on the
deny individual mortality and in the denying is killing the planet. A spirituality that allows us to regional level could be an example for such innovations.
face our own mortality honestly without denial or terror contains the seeds of the daily heroism
necessary to preserve life on arth. Instead of terror, a deeper spirituality would lead us to a place of The commission stresses the point that the actors in a society should learn to interpret their
gratitude and celebration. It would also energi e us to act. And will we be able to act in the time position as a member of a network. The are supposed to take into account the framework conditions
available aught between complacency and despair . F. Schumacher thought it advisable "to of other actors and the determinants and constrains guiding the development of society as a whole,
leave these perplexities behind us and get down working". and they are expected to include these aspects in their own decisions making a better understanding
of mutual dependencies enables each actor to integrate long term societal conditions into his
The n uete ommission of the erman Bundestag Protection of Man and the reasoning and helps him to contribute to sustainable development. In this way society is moving
nvironment has recently published two books on the institutional interpretation of sustainability. towards a learning organi ation . Sustainability as a regulative idea re uires such processes of
In its works published before, the ommission had mainly concentrated on the uestion what is searching within society because the design of institutions and of policy instruments cannot
sustainable development. bjectives of environmental uality and activities were defined, for immediately be derived from this basic principle. As a conse uence, discourses play a central role
example for the area of soil protection and management rules as well as policy instruments for the in this process of learning. rgani ing such discourses re uires learning organi ations which both
implementation of sustainable development were developed. However, sustainable development has provide signals for learning processes to society and receive such signals from society. earning
to be conceived of as a comprehensive process of searching, learning, and gaining experience. For organi ations as well as the learning society as a whole can be conceived of as being both pre-
that reason, it is not only the uestion of what might be sustainable development but also the re uisites and results of the processes of discourse.
uestion of how and by means of what organi ational principles applied to a learning processes
in society sustainable development can be achieved. As a conse uence, environmental goals and
their implementation by means of policy instruments is not the only task. In addition, sustainable . Sustainability
. in higher education
development has to be interpreted as a regulative idea which re uires ade uate institutions to
become effective in the various areas of society. ver the past decade there has been much talk, and some lively debate, over the terms
sustainable development and sustainability . This includes a anada-hosted on-line collo uium
For this purpose, the ommission has defined four basic strategies on the future of environmental education with a selection of papers published in Volume 4 of the
1. Strategies to improve reflexivity these strategies reinforce the sensitivity of all Canadian Journal of Environmental Education (1 ) and in the monograph that resulted from the
actors regarding the ecological, economic and social site effects of their behaviour. collo uium. More recently, another Internet debate on education for sustainable development was
Such strategies can be seen as an answer to the increasing complexity and initiated by the Dutch Inter Departmental Steering roup on nvironmental ducation. Beginning
differentiation of societal and political processes. Strategies of reflexivity have to be with the report of the orld ommission on nvironment and Development (1 ) and followed
implemented at all levels and in all phases of the political processes. In many cases by Agenda 21 (United ations onference on nvironment and Development, 1 ), signed by 1
they serve as a starting point and a basis for further institutional reforms of the nations in Rio, adherents of sustainable development and sustainability have had some momentum
processes of consensus building and policy making. in their efforts to establish guidelines and goal statements.
. Strategies to reinforce self organi ation and participation these strategies can be ot surprisingly, the education community is divided on how to respond to the emergence of
considered as a response to the fact that political processes are increasingly isolated education for sustainability . Some appear uite comfortable with the term and seek to infuse this
and separated from the citi ens and the people concerned. Accordingly, self term with meaning, or use it to address issues under-represented by traditional environmental
organi ation and participation are supposed to have an integrity impact by which education. thers, who clearly are uncomfortable with the continued sustainability focus, express
politics are embedded again into society. People and groups concerned by political concerns about the globali ing nature of the education for sustainability agenda and stress the
decisions are supposed to become political actors again and poorly organi ed groups need to nurture alternative perspectives. A third group, while recogni ing limitations to this
which are not able to express their interests in the political sphere, e.g. many social terminology, seek means to accommodate the global political agenda. As a tentative step in this
and ecological interests, may use such strategies to get a hearing in the political direction, Smyth speaks about education consistent with Agenda 21 . As these examples illustrate,
process. there are multiple perspectives on sustainability, education for sustainable development, and
. Strategies for interest harmoni ation and conflict regulation these strategies aim at education for sustainability and multiple perspectives on the way educators should interpret these
balancing ine ualities of power and control over resources. They may lead to ideas.
constructive solutions regarding conflicts between different interests and conflicting f course sustainability is, in many ways, an important term. Many ecological processes are
values, for example between ecological, economic and social aspects of not sustained. Species are becoming extinct at an alarming rate and whole ecosystems are at risk.
sustainability. Particularly in the agricultural sectors, ecologically motivated However, the degree to which it remains helpful from an education perspective depends on how
restrictions on property rights and new environmental policies cause winners and well we recogni e its shortcomings as an organi ing concept. At least two potential pitfalls of a
losers. Feasibility of such concepts may be lacking if mechanisms to deal with sustainability-focussed agenda can be put forward. First, the idea of sustainability is conceptually
conflicts of distribution are underdeveloped. flawed. iterally it means to keep going continuously. et, it provides no inherent clues about how
4. Strategies for innovation these strategies create new options and capacities for one should mediate between contesting claims between advocates of incompatible value systems.
action in society, which may be societal, political, economic or technical in nature. At the level of common understanding, it masks a whole epistemological layer. hile sustainability
They provide possibilities for creative processes of searching and learning in society has clear meaning in particular contexts, as an aim it is dubious. Second, education for sustainability
during the process of achieving sustainable development. In this way, they may help runs counter to prevailing conceptions of education it breathes a kind of intellectual exclusivity and

9 10

determinism that conflicts with ideas of emancipation, local knowledge, democracy and self- facilitate this then they basically fail to involve them in one of the biggest political challenges of our
determination. The prepositional use of for prescribes that education must be in favour of some time. obody has a single right vision of what a good lifestyle entails. obody yet knows how to
specific and undisputed product, in this case sustainability. At the same time, an emphasis on best sustain the earth’s ecosystems for the benefit of ourselves, our children, and also for other
sustainability, or sustainable development, might hinder the inclusion of other emerging forms of life – the more-than-human-world. It is a myth to think that there is a single right vision or
environmental thought such as deep ecology and eco-feminism. If environmental thought and ethics a best way to sustain the earth or what kind of earth should be sustained. Underlying the shallow
are evolving processes, then one task of higher education is to engage students in this process. consensus that appears to be triggered by the introduction of sustainability, there are still norms,
Moreover, if environmental thinking is to continue evolving, and if students are to be participants in values and interests that are in conflict. At the same time, this shallow consensus itself can also
an environmental discourse unimagined today, then we must resist temptations to exclude a wide serve specific prevailing norms, values and interests.
suit of emerging ideas in favour of a sustainability or sustainable development agenda. e also
want them to be exposed to a diversity of ideas.
It is not uncommon to find that scientific, political and symbolic meanings of sustainability . . tilitarian and emancipated theories on higher education
are used interchangeably by one and the same person or group. Both the knowledge base and the
value base of sustainability are variable, unstable and uestionable. Although these characteristics In an essay entitled The role of higher education in achieving a sustainable society
of sustainability can render the concept useless or reduce it to a rhetorical instrument, they can also (President’s ouncil on Sustainable Development, 1 , p. ), Tony ortese states that
add to its strength when handled with care. Sustainability talk potentially brings together different institutions for higher education have the uni ue freedom to develop new ideas, comment on
groups in society searching for a common language to discuss environmental issues. here society, and engage in bold experiments, as well as to contribute to the creation of new knowledge .
different ways of looking at the world meet, dissonance is created and learning is likely to take Universities in particular have a role in developing in their students so-called dynamic ualities that
place – so called learning on the edge . This dialogue also allows the socio-scientific dispute allow them to criti ue, construct and act with a high degree of autonomy and self-determination, if
character of emerging knowledge and values to surface. Participation in such a dispute is an not in their personal lives then at least in their professional lives. At the same time, universities
excellent opportunity to learn about a highly relevant, controversial, emotionally charged and should develop in their students the competencies which will enable them to cope with uncertainty,
debatable topic at the crossroads of science, technology and society. poorly defined situations and conflicting or at least diverging norms, values, interests and reality
At the same time, sustainability talk can, when used by advocates with radically different constructions. Posch writes in an D- SI publication Professional, public and private life
ideas about what should be sustained, mask central issues under the false pretence of a shared has become increasingly complex, with divergent and even contradictory demands on the individual
understanding, set of values and common vision of the future. However, critical thought depends on who lives within an increasingly pluralistic value system. Above all, it is necessary to look beyond
transcendent elements in ordinary language, the words and ideas that reveal assumptions and everyday normalities and to search for ethically acceptable options for responsible action . This is
worldviews, and the tools to mediate differences between contesting value systems. And worse still, one of the things that sets higher education apart from training and conditioning and makes the
sustainability talk can lead us in the direction of rwell’s famously satirical notion of doublethink prescription of particular lifestyles or (codes of) behaviour problematic as it stifles creativity,
whereby ordinary citi ens can increasingly hold in their minds contradictory meanings for the same homogeni es thinking, narrows choices and limits autonomous thinking and degrees of self-
term and accept them both. The power of universal discourse in reducing meaning to a minimum is determination.
such that, as in 1984, antagonistic concepts can be conjoined in a single phrase ( war is peace , ith the above in mind, an instrumental interpretation of education for sustainability or
peace is war ) or concept (i.e. sustainable growth ). Big Brother’s ewspeak was designated sustainable development becomes problematic. In such an interpretation education is to contribute
not to extend but to diminish the range of thought, and this purpose was indirectly assisted by to the creation of a (more ) sustainable world – what ever such a world may look like. ducation,
cutting the choice of words down to a minimum. In ewspeak, concepts capable of opposing, higher education included, is one means or instrument that governments can use to create a
contradicting or transcending the status uo were li uidated. As a result of this devaluation of sustainable world as they (and the interest groups influencing governments) define it. The problem
language, the people in 1984 found themselves in a state of linguistic dysfunction, which was is that we do not really know what the right sustainable way of living is. ven if we would, it would
exactly what Big Brother wanted. Seen this way sustainability tends to blur the very distinctions vary greatly from situation to situation and be likely to change over time as circumstances
re uired to thoughtfully evaluate an issue. hen comparing the sustaining of ecological processes continuously change. To educate for sustainability is not educational when sustainability is fixed or
with the sustaining of consumerism we immediately see inconsistencies and incompatibilities of predetermined by experts (i.e. academics) and to be reproduced by novices (i.e. students). e could
values, yet many people, conditioned to think that sustainability is inherently good, will promote also take on a more emancipatory approach to relationships between education and sustainability.
both at the same time. Such a view would hold that education is to contribute to the creation of a (more ) democratic and
Talking about sustainability is uite different from making it the end, or aim, of education, environmentally just world – whatever such a world may look like. ducation is viewed as a means
or using it as the pre-eminent organi ing concept. Unfortunately, the mantra of sustainability has to become self-actuali ed members of society, looking for meaning, developing their own potential
conditioned many to believe that this term carries unconditional or positive values. et and jointly creating solutions. In this view a sustainable world cannot be created without the full
environmental issues are not fundamentally or exclusively about sustainability. Rather, they are and democratic involvement of all members of society a sustainable world without participation
issues about cultural identities, social and environmental e uity, respect, society-nature and democracy is unthinkable. If we juxtapose more instrumental views of education for
relationships and tensions between intrinsic and instrumental values. Ameliorating issues of sustainability with more emancipatory views of education for sustainability we can imagine, on
sustainability involves addressing ethical uestions, for instance, regarding the injustice in sharing the one hand, an eco-totalitarian regime that through law and order, rewards and punishment, and
the use of the world’s resources. e do not know the answers to these uestions and should not conditioning of behaviour can create a society that is uite sustainable according to some more
pretend that we do, but we do know that they can not be found without also looking at issues of ecological criteria. f course, we can wonder whether the people living within such an eco-
development, justice, peace and conflict, human rights and dignity, and intrinsic value of other totalitarian regime are happy or whether their regime is just, but they do live sustainable and so
species, and indeed, whole ecosystems. Students must be in the position to examine criti ues of will their children. e might also wonder if this is the only, or best, conceptuali ation of
scientism and technical rationality, and related life styles. If our universities and colleges do not sustainability. n the emancipatory end of the continuum we can imagine a very transparent

11 12
society, with action competent citi ens, who actively and critically participate in problem solving hypotheses for the concrete formulation of curricula, study-programs, subject matter content
and decision making, and value and respect alternative ways of thinking, valuing and doing. This and didactical arrangements. Sustainability has many faces and features which greatly
society may not be so sustainable from a strictly ecological point of view as represented by the eco- enhance its educational potential from a more emancipatory perspective. These faces
totalitarian society, but the people might be happier, and ultimately capable of better responding to include
emerging environmental issues. sustainability as (socially constructed) reality (and as such a phenomenon to be
These notions about democracy and participation can also be applied to processes for taken seriously)
making decisions about the content and direction of the learning taking place in our colleges and sustainability as ideology and therefore political
universities. To what extent are learners and facilitators of learning involved in such decisions To sustainability as negotiated, the result of (on-going) negotiations
what extent does higher education respond to the challenges identified by the community To what sustainability as contextual, its meaning is dependent on the situation in which it
extent is the learning process and content sensitive to the ideas, values, interests and concepts is used
embodied by the learners themselves These are some uestions that need to be answered when sustainability as vision to work towards
trying to link a concern for the environment to a concern for democracy within an educational sustainability as dynamic and/or evolving concept
framework represents an attempt to position different conceptualisations of education within the sustainability as controversial and the source of conflict (both internal and with
force fields described so far. others)
If the integration of sustainability in higher education is closely connected to the sustainability as normative, ethical and moral
development of emancipatory ualities it will need to provide students with a way of understanding sustainability as innovation or a catalyst for change
and transforming the complex world of which they are part. However, it is typically assumed that sustainability as a heuristic, a tool to aid thinking
the state is the key agent of educational regulation, and that regulatory networks should be created sustainability as a (temporary) stepping stone in the evolution of environmental
to monitor people’s behaviour. The 1 0s still represented an era in which the restructuring of education and of environmental thought.
(environmental) education took place in conservative ways. This era largely left socially
reproductive processes and exploitative economic practices un uestioned, thereby in essence .Sustainability is as complex as life itself. The concept of sustainability is related to the social,
strengthening them. The development of rather positivistic and deterministic standards and economic, cultural, ethical and spiritual domain of our existence. It differs over time and space
outcomes for education, environmental education and education for sustainability fits well in this and it can be discussed at different levels of aggregation and viewed through different windows.
tradition. Hence, a curricular review in terms of sustainability integration is per definition of an
Despite the cautions we raise with regard to rallying behind sustainability as an organi ing interdisciplinary, systemic and holistic nature. It concerns cognition, attitudes, emotions and
theme for higher education, we do see tremendous educational potential which can and should be skills. It does not lend itself to unilateral, linear planning or a reductionist scientific paradigm
tapped by institutes of higher education. In the next two sections we will look at this potential and and thus involves the systemic integration between theory and practice into systemic praxis.
will look at ways to think about standards for the integration of sustainability in higher education in
ways that do not standardi e realities. 4. Teaching about sustainability requires the transformation of mental models. Teaching about
sustainability presupposes that those who teach consider themselves learners as well and that
students and other concerned groups of interest are considered as repositories of knowledge and
. . Th
e potential of sustainability in higher education feelings too. Teaching about sustainability includes deep debate about normative, ethical and
spiritual convictions and directly relates to uestions about the destination of humankind and
ow that we have reflected on the ill-defined nature of sustainability and the merits of human responsibility. In this way it differs from a modernist and positivistic way of thinking. It
taking a more participatory, democratic, pluralistic, and emancipatory approach to education and incorporates notions of the possibility of the finiteness of human existence and trust in human
sustainability, we are better able to outline some possible implications of integrating sustainability creativity at the same time.
in higher education. In presenting this outline we will make use of seven lessons learnt from an
earlier project focusing on the integration of sustainability into higher education . There is no universal remedy for programmatic reconstruction. The inclusion of aspects of
sustainability in academic programmes is very much culturally defined. Also it is closely tied to
1. Integrating sustainability pre-supposes the re-thinking of institutional missions. The the academic history and curricular tradition of the institution concerned. onse uently, there is
integration of sustainability will never lead to anything fundamentally new if the institution no panacea for curricular reform. Some institutions will choose to add on to existing
is not prepared to re-think its academic mission. This mission debate should involve all actor programmes, others will opt for a more revolutionary approach. The decision about the most
groups in the university. It should lead to the re-formulation of the aims and objectives of desirable reform approach is time and space specific and can only be taken in an open and
teaching and research programmes and it should result in a commonly accepted strategy at communicative process in which all actor groups play their own, respected roles.
the macro-, meso- and micro-level. nly then can mission statements become more than a
public relations tool. 6. Sustainability in programming demands serious didactical re-orientation. Based on the 000
. It is no use crying over vague definitions. The ambivalent nature of the concept of Krakow seminar on the integration of sustainability in higher (agricultural) education ( agner
sustainability can be a major conceptual impediment to those who like to work with crisp and Dobrowolski, 000) the following re uirements, all pointing at the need for a didactical re-
and clear, narrowly defined concepts Tell me what it is and I’ll teach it It should also be orientation, can be synthesi ed
reali ed, however, that this vagueness has an enormous canvassing and heuristic capacity if sustainability re uires a focus on competencies and higher thinking skills
it is systematically and systemically used as a starting point or operational device to sustainability re uires a foundational appreciation of holistic principles, critical
exchange views and ideas. These ongoing discussions may generate fruitful working system understandings, and practical systemic competencies

13 14

 sustainability re uires an early start, i.e. well before students enrol in universities and minority perspectives space for deep consensus, but also for respectful dissensus space for
(from kindergarten through high school) autonomous and deviant thinking space for self-determination. And, finally, space for contextual
 sustainability re uires critical reflection on one’s own teaching differences and space for allowing the life world of the learner to enter the educational process (see
 sustainability re uires self-commitment and taking responsibility also als et al., 1 ). If, on the other hand, standards are there to compare, prescribe, assess and
 sustainability re uires empowerment of learners by enabling them to work on the judge, then there is a need for a clear definition of things like sustainability, sustainable practice, a
resolution of real issues that they themselves have identified sustainable future and the path that takes us there. If standards are there to encourage excellence,
 sustainability re uires appreciation and respect for differences diversity, self-determination and openness towards the future, then looking for universal definitions
 sustainability re uires courage ( dare to be different ) of sustainability, necessary conditions for sustainability, essential knowledge claims about
 sustainability re uires creativity as there are no recipes. sustainability and prescribing sustainable futures, becomes undesirable and, indeed, un-educational.
. Integrating aspects of sustainability cannot be reali ed without thinking very critically As alker et al. (submitted) states, embedding sustainability across all the functions of a
about the re-structuring of didactical arrangements. This re-orientation re uires ample university offers the potential for a university to make a significant contribution to environmental
opportunity for staff members and students to embark on new ways of teaching and learning. improvement. The fact that sustainability is a messy, ill-defined concept gives universities the
For this to happen they have to be given the opportunity to re-learn their way of teaching and opportunity to grapple with the concept and develop new ways of thinking about the concept.
learning and to re-think and to re-shape their mutual relationships. These new didactical Sustainability provides colleges and universities an opportunity to confront their core values, their
arrangements pre-suppose a problem orientation, experiential learning and lifelong learning. practices, their entrenched pedagogies, the way they program for student learning, and the way they
The following shifts in educational orientation appear to make sense in this regard think about resources and allocate these resources and their relationships with the broader
 from consumptive learning to discovery learning and creative problem solving community.
 from teacher-centred to learner-centred arrangements hen Rachel arson wrote Silent Spring, no one had heard of deep ecology. hen aess
 from individual learning to collaborative learning coined the term deep-ecology, nobody had heard of the term sustainable development. hen
 from theory dominated learning to praxis-oriented learning sustainable development became popular ( orld ommission on nvironmental Development,
 from sheer knowledge accumulation to problematic issue orientation 1 ), eco-feminism was virtually unknown and in its infancy. In other words we have no idea
 from content-oriented learning to self-regulative learning where we might go next. Higher education has first and foremost something to do with creating
 from institutional staff-based learning to learning with and from outsiders possibilities, not defining or prescribing the future for our students. These possibilities arise when
 from low level cognitive learning to higher level cognitive learning universities promote the exploration, evaluation, and criti ue of emerging ideas and the creative
 from emphasi ing only cognitive objectives to also emphasi ing affective and contribution to their development. Viewed as such, sustainability is best seen as only one of many
skill-related objectives. stepping stones.

. Sustainability is not “holy”. Sustainability is particularly useful when it is seen as a


stepping stone for teaching and learning which over time can become obsolete or replaced by . . hat does sustainable university mean
another heuristic. hen it becomes an organi ing principle or a predetermined end of
education it may well stifle creativity or hinder critical thinking or, worse yet, become un- A significant attempt to define the sustainable university was made in 1 0 with the
educational. Focussing on sustainability provides an opportunity for accessing higher Talloires Declaration. ean Mayer, the President of Tufts, convened twenty-two university leaders
learning (epistemic development) and new ways of knowing (the paradigmatic challenge), in Talloires, France, to voice their concerns about the state of the world and create a document that
precisely because the concept is so slippery and open to different interpretations, and so spelled out key actions universities must take to create a sustainable future. Recogni ing the
potentially complex (involving ethical, moral, aesthetic and spiritual issues as well as the shortage of specialists in environmental management and related fields, as well as the lack of
more conventional technical, economic, social and cultural ones). In other words, serious comprehension by professionals in all fields of their effect on the environment and public health,
attempts to integrate sustainability into higher education brings academics into whole new this gathering defined the role of the university in the following way "Universities educate most of
pedagogical worlds – experiential, epistemic, and systemic – which in turn brings them into the people who develop and manage society s institutions. For this reason, universities bear
whole new worlds of learning and, indeed, researching (Bawden and als, 000). Viewed as profound responsibilities to increase the awareness, knowledge, technologies, and tools to create an
such, sustainability is an ideal entr e into epistemology, ontology and ethics, and indeed can environmentally sustainable future" (Report and Declaration of The Presidents onference, 1 0).
be uite educational. The following excerpts from the Talloires Declaration describe critical aspects of the
presidents vision of sustainability through higher education e the presidents, rectors, and vice
As educators with broad concerns about the future of the earth, and concerns about the chancellors of universities from all regions of the world, are deeply concerned about the
multiple aspects of human/society/nature relationships we must seek more, not less diversity of unprecedented scale and speed of environmental pollution and degradation and the depletion of
thought. And, this will be best achieved when we use less exclusive language to describe ourselves natural resources. Pollution, toxic wastes, and depletion of the o one layer threaten the survival of
and our educational activities. This observation has far reaching implications for the goals, content humans and thousands of other living species, the integrity of the earth and its biodiversity, the
and process of higher education in general, and for the position and meaning of sustainability in security of nations, and the heritage of future generations.
higher education, in particular. For instance, for the way we look at setting standards for e believe that urgent actions are needed to address these fundamental problems and
sustainability in higher education. The process of seeking, rather than setting, standards for reverse the trends. University heads must provide the leadership, so that their institutions respond to
education for sustainability, from an emancipatory vantage point, above all means the creation of this urgent challenge.
space space for alternative paths of development space for new ways of thinking, valuing and e, therefore, agree to take the following actions
doing space for participation minimally distorted by power relations space for pluralism, diversity

15 16
 ncourage all universities to engage in education, research, policy formation, and hile the manner in which academic institutions and programs define and approach
information exchange on population, environment, and development to move sustainability varies, we would expect a genuine commitment to creating a sustainable future to be
toward a sustainable future. evidenced in the critical dimensions of institutional life (e.g. in its written statements of mission and
 stablish programs to produce expertise in environmental management, purpose academic programs energy and purchasing practices outreach faculty hiring and
sustainable economic development, population, and related fields to ensure that development, etc.). U SF s on-going Sustainability Indicators Project has revealed a set of
all university graduates are environmentally literate and responsible citi ens. orientations and activities found in colleges and universities fully committed to sustainability.
 Set an example of environmental responsibility by establishing programs of Though approaches to "greening" higher education vary considerably, the institution must be
resource conservation, recycling, and waste reduction at the universities. (U SF, implementing practices in these seven areas to be very far along the path to sustainability
1 0)The Talloires Declaration has been signed by more than 6 university
presidents and chancellors at institutions in over 40 countries across five 1. The written statements of the mission and purpose of the institution and its various units
continents. This suggests a growing recognition that academic research, teaching, express their philosophies and commitments. The descriptions of learning objectives and public
and service must address the sustainability challenge. Undoubtedly, signing the relations materials of the various schools, departments, programs or offices thus would express
Talloires Declaration for some institutions constituted a symbolic act in the prominent and explicit concern for sustainability.
moment. For others, however, the document continues to be an impetus and
framework for steady progress toward sustainability. . The college or university appropriately incorporates the concepts of sustainability into all
academic disciplines and in liberal arts and professional education re uirements, as well as into
ith or without the Talloires Declaration as a guiding set of commitments, the obstacles to faculty and student research. ikewise, a firm grounding in basic disciplines and critical thinking
transforming higher education are daunting. The modern university is the embodiment of the skills is essential to pursuing a sustainable future. Institutions committed to sustainability
mechanistic, utilitarian worldview that shaped the scientific and industrial revolutions. prominently feature certain topics in their course offerings, e.g. lobali ation and Sustainable
artesian dualism (separating pure from applied, objective from subjective), Baconian Development nvironmental Philosophy ature riting and thics and Sustainable
method (emphasi ing manipulation, control, and uantitative measurement), and utilitarian Agriculture Urban cology and Social ustice Population, omen and Development Sustainable
philosophy shape academic functioning. The academy is also deeply involved in providing Production and onsumption and many others.
expertise for an "unsustainable" world economy. . A major shift from the current academic paradigm lies in a conscious reflection of the role
Academic work -research, teaching and service - is organi ed in disciplines such as of the institution in its social and ecological systems. Students learn about the institutional values
psychology, engineering, and theology. It is the responsibility of eminent scholars in each of the and practices in this context. For example, all students would understand
disciplines to define what is understood and appropriate to pursue within them. The department is a. how the campus functions in the ecosystem (e.g. its sources of food, water, energy,
the local, campus -based manifestation of the discipline. The current body of fact and theory endpoint of waste and garbage) and its contribution to a sustainable economy.
accepted by the disciplines largely determines what is taught in these local places. Academics move b. how the institution views and treats its employees (such as student, staff, faculty
from campus to campus but remain in their disciplinary fields. involvement in decision-making, their status and benefits, etc.).
Promoting sustainability in higher education depends significantly on the active engagement c. the basic values and core assumptions present in the content and methods of the academic
of disciplinary le adders in promoting ecologically sensitive theory and sustainable practices as disciplines.
central to the scope and mission of their fields (e.g. in peer-review criteria for journal articles and in
the themes and organi ation of professional associations). 4. Since research and teaching are the fundamental purposes of academic institutions,
Fortunately, many are engaged in transforming their disciplines at both the national and knowledge of sustainability is a critical concern in the hiring, tenure and promotion systems. e
local (campus) levels. Members of various professional associations have started special interest would expect the institution to
groups, divisions, or sections focused on environment and sustainability. For example, the a. reward faculty members’ contributions to sustainability in scholarship, teaching, or
American Institute of Architects provides an environmental education program for teachers called campus and community activities.
" earning by Design." The American Planning Association and the American Management b. provide significant staff and faculty development opportunities to enhance understanding,
Association both have formed special interest groups. The American Academy of Religion has an teaching and research in sustainability.
ecology and religion section. Professional journals are emerging, such as the Journal of
Interdisciplinary Studies in Literature and Environment. This publication provides a forum for . The institution has an "ecological footprint." In its production and consumption the
critical studies of the literary and performing arts proceeding from or addressing environmental institution follows sustainable policies and practices for example, reduction practices and the
considerations, including ecological theory, conceptions of nature and their depictions, the use of emission control devices sustainable building construction and renovation energy
human/nature dichotomy, and related concerns. conservation practices local food purchasing program purchasing and investment in
environmentally and socially responsible products and many others. Furthermore, these operational
practices are integrated into the educational and scholarly activities of the school.
. . ritical limits of sustainability in higher education
6. Institutional support and campus student life services that emphasi e certain practices,
hat would a sustainable college or university look like An academic institution such as
committed to sustainability would help students understand the roots of environmental degradation a. new student orientation, scholarships, internships and job placement counselling related to
and motivate them to seek environmentally sustainable practices while also teaching the roots of community service, sustainability and/or justice issues
today’s injustices in full integration with modelling justice and humaneness.

17 18

b. an nvironmental or Sustainability ouncil or Task Force, an nvironmental oordinator 6. Is the initiative academically legitimate Is it perceived to be grounded in a recogni ed
or urriculum reening fficer body of knowledge of sound theory and scholarly backing an it claim an academic rigor and
c. regularly conducted environmental audits validity If it lacks this basic sine ua non of academic credibility, it will be rejected.
d. prominent public, student and staff celebrations of sustainability on campus (for example,
lectures, conferences, arth Day celebrations, etc). .How successful is the initiative in bringing in critical resources (e.g. grants and contracts,
state funding, student demand, recognition and support from key stakeholders such as the media or
.The institution is engaged in outreach and forming partnerships both locally and globally trustees, and state, national and international leaders) Does the initiative produce cost savings over
to enhance sustainability. The college or university supports sustainable communities in the time (e.g., energy conservation)
surrounding region and relationships with local businesses that foster sustainable practices. The
institution seeks international cooperation in solving global environmental justice and sustainability
problems through conferences, and student/faculty exchanges, among others. This list is an
abbreviated version of the uestions found in U SF’s Sustainability Assessment uestionnaire,
1 .

. . sential
s conditions that determine the success of sustainability initiatives

Sustainability initiatives meet with various degrees of success. In some institutions,


seemingly broad-based and strong initiatives have faded away. In others, significant academic
programs and operations policies have been institutionali ed. A variety of factors determine the
success of sustainability initiatives at colleges and universities. Seven critical conditions are noted
below.

1. How are the "champions" of sustainability initiatives perceived by others in the


institution Do they have the credibility and the personality needed to promote the initiative or are
they marginal institutional actors complaining and promoting their narrow self-interest Do they
persist in the face of resistance, with adaptability and grace, or do they give up or become
frustrated

.Do the initiatives have the endorsement of key administrative leaders at the institution Is
a commitment to sustainability supported by the President or hancellor (e.g. by signing the
Talloires Declaration), or by other high level and influential figures (e.g. senior managers)

. ho benefits from the initiative hich departments and programs will the faculty and
administration perceive the initiative to be strengthening, and which will it threaten If it is
perceived to be the imposition of a special interest group demanding that all faculties understand
" arth Sciences" or embrace a new counter culture or politically correct movement, then it is
doomed. However, if it promises to empower and strengthen many programs, it will be supported.

4. Does the initiative fit with the institution’s ethos, its saga, and its organi ational culture
ach college and university has a particular story that it tells about itself and a particular "niche"
that it fills in the ecology of higher education. How well does the initiative conform to this
institutional identity

. Does the initiative elicit the engagement of the college or university community Is there
sufficient publicity (through awareness events, press releases, articles, etc.) for new policies and
initiatives Is there regular disclosure of progress, successes and failures Is information made
available to ensure accountability on the part of those managing and carrying out the initiative
Finally, is the process for criti ue of current sustainability programs and determining next steps
broadly participatory across the school community

19 20
. lanning and management of the environment here a sustainable (government, business, non-profit) who engage in strategic visioning and discussions, laying out
university operates long-term goals and objectives and establishing the structure and context for the issue.
The tactical level concentrates on agenda and coalition building, and negotiations involving
existing institutions and structures and transforming them to carry out the larger strategic goals.
Finally, the operational level concentrates on project building and implementation, focusing on
The sustainability challenges that human society is grappling with are increasingly urgent as variation and flexibility.
the rates of change in many dimensions are accelerating. iven the urgency for confronting These different levels interact, reinforce, and iterate throughout the processes of innovation.
sustainability challenges in diverse and diffuse ways, opportunities are emerging for different And both actors and institutions are recogni ed as both responding to change and as agents shaping
societal stakeholders and institutions to engage in new ways. Institutions of higher education have a change. To the authors’ knowledge, the role of institutions of higher education through all of their
particularly interesting potential in society to facilitate societal responses to the plethora of activities, including teaching, research and broader societal engagement, has not yet been explicitly
sustainability challenges facing communities around the world. explored within the transition management literature. et, given the importance of higher education
To demonstrate the value of these critical issues, exemplary challenges and opportunities in in society and the potential for mutual learning higher education has uni ue potential to cataly e
different places are provided. The goal of presenting these issues is to facilitate social change in the and/or accelerate a societal transition toward sustainability.
development and expectations of institutions of higher education toward more deliberate societal iven the diversity of activities that are associated with institutions of higher education,
engagement on the unprecedented and increasingly urgent sustainability challenges associated with there are many possible mechanisms for institutions of higher education to contribute to social
rapid environmental change and increasing societal complexity. change and a sustainability transition. Higher education can, and is already in some places,
contributing to sustainability social change in all three levels strategic, tactical, and operational. At
the strategic level, higher education can be involved in defining and developing strategic societal
. . hanges and social economic technical and environmental challenges visioning and setting long-term goals. At the tactical level, institutions of higher education can
foster and facilitate coalitions and cooperation among stakeholders. And at the operational level,
The sustainability challenges that human society is currently facing are derived from and can higher education can implement change through the curriculum, research, their own campus-
be connected to three categories of changes and challenges operations, and through mutual learning with society on specific challenges.
(1) nvironmental change
( ) Societal change and
( ) Technical change. . . nstitutions of higher education in transition to ards sustainability

Institutions of higher education hold a uni ue position in society. Institutions of higher


. . Th
e transition to ards sustainability education are critically important places of knowledge production, knowledge perpetuation, and
knowledge dissemination. In addition to these conventional associations of universities and
hile the word sustainability clearly allows some flexibility in its meaning and use as knowledge, institutions of higher education have uni ue potential to encourage synthesis and
different interpretations and definitions of this word have been proposed by different individuals integration of different types of knowledge and to enhance the application of knowledge to social
and institutions, one common dimension of the word’s definition is related to time. change.
Sustainability encompasses an inherent goal of being able to persist, sustain, and endure. To ith regard to a societal transition toward sustainability, the primary role of institutions of
enhance societal capacity to persist and endure the scale of environmental and social changes higher education can be viewed in two ways universities can be perceived as an institution that
currently being experienced the development, fostering, and harnessing of new approaches and needs to be changed or universities can be perceived as a potential change agent. The distinction
mechanisms for human life on earth are essential. A transition to a new pathway toward more between these two perceptions of the role of higher education is critical and not widely appreciated.
sustainable practices and lifestyles is re uired. Such a transition is complex and re uires society- Many considerations of sustainability in higher education assume the first of these two perspectives,
wide shifts in priorities and perspectives. And it is well recogni ed that managing these changes is and less attention has been paid to the second view focusing on the potential of higher education
an ongoing in uiry facing ill-defined problems and uncertainties. itself as a change agent. hile Ferrer-Balas et al. ( 00 ) and Svanstr m et al. ( 00 ) focus on the
In responding to the need for a transition toward sustainability, the emerging literature of first of these two views by focusing on how higher education can change internally, this paper
transition management provides a useful structure for examining the large-scale transformation of explores the potential of institutions of higher education as a change agent in society, focusing on
governance regimes in response to complex, long-lasting and multi-level societal problems. how higher education can facilitate change external to its own institutions.
Transition management explicitly attempts to balance and integrate the importance of long-term Many different perspectives and expectations on the role, value and potential of the
goals and the crucial nature of short-term demands. rounded in complex adaptive system theory, university in society translate into many different perceptions of opportunities for the university as a
transition management focuses on the complexity of transition and recogni es the interactions, change agent in a transition toward sustainability. hile these perceptions will vary in different
interdependencies, and feedbacks between different actors, technologies, infrastructures, cultures and contexts, there are four general categories of perceptions on how institutions of higher
institutions, and governance systems. education might contribute to the societal transition toward sustainability.
The transition management framework specifies three different levels of exploration of First, higher education can model sustainable practices for society this view is based on the
transition within an evolutionary frame strategic, tactical, and operational, each of which involves premise that sustainable behaviour should start with oneself and by promoting sustainable practices
different policies and actors. The strategic level focuses on higher-level activities of leaders in the campus environment, learning related to how society can maximi e sustainable behaviour is
accomplished. Second, higher education teaches students the skills of integration, synthesis, and

21 22

systems-thinking and how to cope with complex problems that are re uired to confront this realm the possible mechanisms for enhanced linkages are varied, but include, for example,
sustainability challenges. engagement in policy-making, non-formal education, community development and planning, and
Third, higher education can conduct use-inspired, real-world problem-based research that is technology assistance. This external engagement is a fundamental to the concept of
targeted to addressing the urgent sustainability challenges facing society. And lastly higher transdisciplinarity, a notion that that goes beyond traditional disciplinary and interdisciplinary
education can promote and enhance engagement between individuals and institutions both within activities. Transdisciplinarity explicitly incorporates processes, knowledge and goals of
and outside higher education to resituate universities as transdisciplinary agents, highly integrated stakeholders and organi es processes of mutual learning between science and society. So in addition
with and interwoven into other societal institutions. The first of these categories incorporates the to interdisciplinarity, higher education has potential to promote transdisciplinarity by enhancing
view that the university is a microcosm of society that can try innovative approaches toward engagement with stakeholders other than students, faculty and staff.
environmental management in their own campus operations. ithin this view, institutions of higher
education have potential for influence by modelling sustainable practices internally in ways that all
those who engage with the university will recogni e, appreciate, learn from, and, critically, emulate. . . dentifying challenges and opportunities in different cultures and conte ts.
Thus the practices and the sustainability principles behind these practices in model universities are
transferred to their partners via the partners’ own external institutions and behaviours. The potential for higher education to be a change agent accelerating a transition toward
The second category incorporates the view that higher education is primarily a place of sustainability is dependent on a variety of factors including the current position, structure, and
concentrated learning, and in that context the university could be, through its teaching and arrangement of higher education within its society as well as the location-specific sustainability
curriculum, promoting and advancing sustainability. A curriculum designed to promote challenges and opportunities facing a given community or region. iven the heterogeneity of
sustainability does not only re uire a traditional knowledge base, but instead re uires a new and sustainability challenges as well as the heterogeneity of societal expectations, values, and cultures
emerging set of skills, perhaps most importantly skills re uiring synthesis, integration, and impacting higher education in different communities and regions around the world, the authors
appreciation of complex systems. Higher education, therefore, has potential to facilitate a societal describe five specific uestions that raise five different sets of critical issues that are uniformly
transition by adjusting its curriculum to incorporate, reward, and support skills of synthesis, critical for considering the challenges and opportunities in any particular context. To demonstrate
integration, and complex systems thinking. For example, while engineers have been traditionally the variation in these critical issues in different places, the paper includes anecdotal examples from
taught how to build a bridge, society now needs engineers that not only know how to build a bridge Argentina, the USA, Sweden, hina, ermany, and India that illustrate in a comparative yet
but also are able to incorporate into the building of the bridge considerations about what is on both synthetic way the importance of considering these five categories.
sides of the bridge, who might be using the bridge, when and why, and how the needs for the bridge The five uestions include consideration of factors that are both internal and external to the
may change over time. Strategic planning and understanding of the social infrastructure surrounding higher education system, and provide a systematic approach to reviewing challenges and
technological development is, in this new era, a critical part of engineering education. A broader opportunities. The five uestions relate to
societal context for understanding and interpreting the societal impact or significance of any (1) The dominant sustainability challenges of the region
technology, discovery, or disciplinary focus is now critical. This need for contextuali ation ( ) The financing structure and independence
encompasses a new need for systems thinking and management of complexity and interconnections, ( ) The institutional organi ation
and de-emphasi es the need for technological perfection or disciplinary narrowness. (4) The extent of democratic processes and
The third category incorporates the view that higher education plays a uni ue role in society, ( ) ommunication and interaction with society.
in that institutions of higher education are places where independent and free-thinking research and These five critical issues can be explored in the context of any institution or system of
idea-exchange is promoted and supported. Universities are as a change agent generally thought of higher education throughout the world to assess the potential and limitations for higher education as
as places for creating, maintaining, passing on, and exchanging knowledge. But given the societal a change agent. By considering these uestions, empirical identification of location-specific
urgency for a transition toward sustainability, a new conceptuali ation of both knowledge creation characteristics can facilitate the design and implementation of new initiatives and new approaches
and knowledge exchange are re uired. to maximi e the potential for higher education accelerating social change toward sustainability.
ith respect to knowledge creation, or research, there is a new need for use-inspired
research, research motivated primarily by a desire to affect social change to move toward a more
sustainable path rather than the more conventional research motivation of advancing the boundaries . . . Th
e main problems of sustainability in the region
of knowledge and understanding as a creative and sometimes even self-indulgent activity. ith
respect to knowledge exchange, in this new era of sustainability challenges there is a new need for ne critical component of considering the opportunities and challenges of higher education
students to learn how to learn for themselves and in interaction with practice, not to expect to learn as a change agent for sustainability is the identification of location-specific sustainability problems,
directly and primarily from their professors or teachers. The interconnectedness and complexity of which includes the status and rate of change of socio-economic, technical, and environmental
the greatest challenges that society is facing calls on individuals to work collectively to understand conditions of the region. The plethora of societal challenges that are linked to sustainability is broad
the systems, so the notion of a single teacher or professor as an expert who can pass along and highly variable in different places around the world, so identifying region-specific social,
knowledge to their students has lost some value. In this context, interdisciplinarity, activities that environmental, and technical conditions is helpful to considering opportunities and challenges for
include a fusion of concepts or methods from different disciplines, plays an emerging critical role. higher education.
Interdisciplinarity is re uired when coping with complex, real world problems or addressing topics ith respect to social conditions of a region, there are several critical dimensions to
that are too broad or complex to be dealt with ade uately by a single discipline or profession. consider including economic factors including per capita personal income, wealth distribution, and
And finally, the fourth category relates to the potential of institutions of higher education to economic structure, as well as social structure including the degree of religious, racial, and
integrate with and influence the rest of society by enhancing outreach, engagement, and interactions economic divisions. In many places throughout the world, low personal income and une ual
beyond the individual faculty, staff, and students who are officially affiliated with the institution. In distribution of wealth exacerbates environmental degradation and limits the capacity for

23 24
transitioning to alternative pathways. In hina, society is grappling with rapid economic are unable to meet the educational needs of their societies. At the same time, research is
development, including unprecedented growth in production, consumption, and buildings. In increasingly concentrated in a lesser number of universities and private institutions, thereby creating
Argentina, an une ual society where a large portion of the people live in poverty without access to an even more stratified educational system (Braddock, 00 ). It is within this financial context that
education or information, the economy is based primarily on agriculture and natural resource the issue of sustainability is emerging as an explicit policy objective and moral obligation for higher
extraction (mining, oil, gas, and deforestation). The social and economic conditions in hina, education both challenges and opportunities for higher education to be a change agent are
Argentina, and many other places enforce a lack of political leadership and limit strategic long-term associated with these trends in higher education financing.
considerations of the sustainability of current practices. The opportunity exists, therefore, for higher ne challenge of increased private support of universities is that higher education becomes
education, a social agent that is uni uely stable, independent, with a capacity for long-term more reliant on and therefore potentially beholden to private interests. This could, in some
thinking, to interact with political leaders and other stakeholders to counter the dominant economic circumstances, decrease the capacity for higher education to engage independently on important
and political tendencies to focus on near-term conditions and change. social issues like sustainability, especially in countries where the capacity for and engagement in
Also embedded in the social conditions of a specific region or place are cultural attitudes uality research is limited. Another critical challenge with the increased privati ation of research at
and beliefs associated with the sustainability challenges and also cultural attitudes and beliefs universities is intellectual property rights. omplicated uestions related to who owns the research
associated with higher education. ultural interpretations of sustainability need to be recogni ed generated at the university funded by a private entity emerge. However, an increased reliance on
particularly given that divisions exist within the education and science community on what private funding can also be viewed as an opportunity. hen private entities contribute to higher
education for sustainability actually entails. educational initiatives they generally want to be involved or kept up-to-date about what the
ith respect to environmental conditions, although the dominant environmental challenges institution is doing this creates a direct mechanism for higher education to influence and impact
are generally global problems, i.e. climate change, deforestation, water availability, the impacts of private industry.
these dominant challenges manifest themselves in very different ways in different places. For A positive aspect of financing for universities moving toward sustainability is that there are
example, the potential for a university in Bangladesh to facilitate positive change with respect to opportunities for more money overall in the system if industry, businesses, and international
climate change impacts is going to be very different than the potential for a university in apan or cooperation channel money into higher education this could allow for the expansion beyond the
the United States to facilitate change with respect to climate change impacts. In Bangladesh, conventional roles of higher education. ith corruption and inefficiencies in some publicly-funded
engaging with communities to develop adaptation strategies for forced migrations due to flooding educational systems, external support could have a strong benefit, increasing support of critical
from rising sea-levels is likely to be a valuable activity for universities. In apan, the USA or other sustainability programs and allowing higher education to engage in new and different ways as a
energy-intensive, high-carbon emitting societies with high per capita consumption, universities have change agent in society. In some instances where corruption is widespread in the public system,
a very different potential to facilitating society-wide changes by strengthening climate change universities may have more freedom and support to maintain their position as an honest broker of
mitigation efforts by reducing carbon emissions through promoting climate policy development, information analysis and dissemination with more external financing diversity of funding sources
fostering behaviour change, and advancing low-carbon emitting technological change. may allow for more independent thought and action. In some places this external funding could
include international assistance for local sustainability programs within universities supported by a
global net of universities and coordinated sustainability programs.
. . .inancing structure and independence of higher education ith regard to public financing of higher education, there are many educational systems that
rely almost entirely on public funds (money raised through taxes). This may be an impediment for a
The financing of any particular higher education system or institution has direct implications changed mandate or structure for higher education.
on the potential for a university to advance sustainability. lobal trends in financing higher hanging a large, bureaucratic public education system can be very difficult, and such a
education include a decreased capacity for government, or public money, to finance the increasing change may sometimes re uire broader social awareness and acceptance of the sustainability
demand for higher education and an increased pressure for universities to obtain external private challenges the community or region is facing and the potential role that the university could have in
financing. In nearly all countries there has been tremendous growth in student enrolments this ameliorating those problems.
growth is exceeding the capacities of governments to supply enough higher education for all who ith some external seed money and good strategic programs, universities may be able to
are demanding it. generate awareness of sustainability challenges in our societies by creating and demonstrating
A general trend towards more market-based funding mechanisms to support universities can alternative visions of a better future and by promoting effective action to counteract problems and
also be observed all over the world. This shift toward more private institutions and less public improve people’s uality of life. If this takes place and is recogni ed by society, the societal values
support, has enabled the emergence of new actors and interest in education and research, and expectations of higher education will change. From a transition management theory perspective
challenging the previous notion of higher education and publicly performed research as the sole one would expect actors and institutions to both respond to change and act as agents in shaping
responsibility of national, or federal, government. ith regards to absolute amounts of financing for change. nce higher education is seen as an institution with capacity to promote effective action
higher education, there has been a steady global increase in funding in the last decades. from a neutral/independent position, the promotion of internal change within higher education to
Behind these numbers, however, there is a disturbing ine uality in distribution. As of today, more become more effective in shaping change towards sustainability is more likely.
than 0 per cent of all resources spent on research and higher educational found in the 0 countries
included in the rganisation for conomic o-operation and Development ( D). This pattern is,
however, likely to change dramatically in the next decade, as many developing countries are . . .nstitutional organi ation
currently experiencing a nearly exponential growth in student enrolments and in number of
institutions of higher education. Following positive economic development, hina and India, for The current organi ation and structure of higher education in different contexts should be
example, have recently substantially increased their respective investments in higher education and evaluated to assess challenges and opportunities for an enhanced role as a change agent. ne major
research. ith growing student enrolments and decreasing governmental support, many universities challenge in this regard is that universities are inherently traditional and conventional, so changing

25 26

the expectations of students, faculty members, or institutional priorities and institutional norms as Another component of the democratic perspective that may provide insights about
far as societal engagement is a major challenge. Another critical structural challenge is the way that opportunities for higher education as a change agent is that of transparency and neutrality. The fact
most institutions of higher education are divided into traditional disciplines. Disciplines and that university research goes through the peer-review process institutionali es a certain level of
departments are often-times fiefdoms with specific internal cultures that prevent and dissuade cross- neutrality. The level of perceived and actual independence may vary in different cultures and
disciplinarity and limit engagement outside the conventional academic circle. Another major contexts, and some degree of bias among academics and higher education is acknowledged in many
challenge for higher education as a change agent is the structure for faculty promotion. In many places.
higher education systems the current faculty promotion system fosters and rewards a narrow
disciplinary focus and incentives the dissemination of research results primarily through publication
in academic journals. . . . ommunication and interaction ith society
The current academic system in most places does not reward public engagement, nor does it
create time for academic researchers to reach out to non-academic stakeholders. The current An additional area to consider in assessing both challenges and opportunities for higher
dominant system explicitly dissuades trans-disciplinary collaborations and complex and integrated education as a change agent is the cultural and institutional context associated with communication,
systems approaches to use-inspired research. hile there are many specific examples of institutions information management, and interaction with society. This includes mechanisms for
of higher education that have recogni ed these challenges and attempted to change the current communication and dissemination of information both internally, within the higher education
system (see below) the challenges associated with conventional academic reward mechanisms are system, and externally with non-academic entities in society.
major impediments to a more socially engaged higher educational system.
Despite these challenges, there are opportunities and positive emerging trends in university
structure and organi ation. Several universities in recent years have re-structured their entire . . . ublic c uisitions and investment for the sustainable development of the
institutional design to incorporate enhanced social engagement toward a sustainability transition. university
ne important example of this in the USA is Ari ona State University (ASU), where a new school,
the ASU School of Sustainability, was established in 00 to bring together multiple disciplines Purchases of universities must be fully consistent with the values promoted by the concept
and leaders to create and share knowledge, train a new generation of scholars and practitioners, and of sustainable development. nly some universities pay attention to properly sustainable
develop practical solutions to some of the most pressing environmental, economic, and social procurement activities. Some universities say they have a sustainable purchasing policy, others
challenges of sustainability, especially as they relate to urban areas . Partnering with non-academic include sustainability or environmental criteria in their purchasing process and some have policies
entities is a critical component of this new school, demonstrating recognition for the potential and for purchasing specific commodities.
opportunities for higher education to be a change agent. ith these emerging programs, new
opportunities exist for stakeholders outside of higher education to make connections and propose xamples of activities in this regard are
specific re uests or partnerships with academics and higher education institutions. purchasing of fair trade products for shops, catering outlets and meetings. Some institutions
have gained or are working towards gaining fair-trade status awarded by the Fairtrade
Foundation
. . . Th
e e tent of democratic processes in the system sustainable purchasing policy
 furniture purchased is not hardwood
Another critical uestion to ask in assessing challenges and opportunities for higher
 purchasing from local suppliers
education as a change agent is related to the level and extent of democracy within the community or
region where the institute of higher education is located. ithin this general perspective, two purchasing of recycled paper
specific components are worth considering
(1) Accessibility and rights to obtain higher education and xperience shows that higher education institutions can implement a procurement policy
( ) Transparency and neutrality of higher education. aimed at caring for the environment. Successes include increased purchases of recycled printer
cartridges and ecologic stationery products (preferably) new contracts for the supply of cold water,
The accessibility of higher education is an important component in considering the potential etc.
for universities to facilitate social change. In places with low accessibility to higher education, The new procurement policy states that the procurement agents should consider
universities may be viewed by some stakeholders as institutions whose primary influence is to environmental issues in decision making and promote sustainable resource use and recycling, where
empower the elite. ith this view, the potential for higher education to have a positive and effective possible and practicable. It is therefore necessary to introduce a green procurement strategy
external influence or impact outside the campus borders may be reduced. For promoting a transition (sustainable) to improve resource efficiency, assessment of environmental performance of suppliers
toward societal sustainability, broadening the scope and influence of accessibility of higher and the purchase of greener products.
education could be a critical goal to broaden opportunities for higher education as an agent for ot only procurement but also university investment is made in the spirit of sustainable
social change. development concept.
An issue related to the accessibility of higher education is that of rights , i.e. to what extent
the right to education is a normative component of citi enship. learly arguments can be made that
the right to education is critical to a sustainable society. The relative perception and practicality of
this perception in different cultures and contexts will limit the potential impact of higher education
as a change agent.

27 28
. Organi ational changes to achieve a sustainable university institutions and key stakeholders should develop self assessment tools, to measure human resources
performance management in a systematic and evidence based way.
Managing sustainable development will also re uire, teaching people new skills and
The U. . Decade of ducation for Sustainable Development (D SD) 00 - 014 states that knowledge and also combining them with a number of different perspectives. The solution in this
Universities must function as places of research and learning for sustainable development . case is human resource management processes which prioriti e skills and competence, regardless of
(D SD - Draft International Implementation Scheme, U S , 004.) age, gender, ethnicity, religion or sexual orientation, to ensure a diverse work force, as re uired by a
dynamic society.
Sustainable development principles must lie at the core of the education system, such that schools,
colleges, and universities become showcases of sustainable development among the communities
they serve . It places a priority on the development of sustainability literacy as a core competence . .Resistance to change. Minimi ing the impact to change. areness of the need
among graduates. for change
(Securing the Future - delivering UK sustainable development strategy, 00 )
Due to severe budget restrictions and external pressures it is a challenge to address the role
of sustainable development in universities. Universities are faced with lack of funding and the need
for reorgani ation, which forces them to review the programs they provide, how they are provided,
. . eculiarities of change management in universities and organi ation of the university. University presidents / vice presidents, rectors / Pro-rectors,
deans / pro-deans and other representatives with managerial competences can play a key role in
The role of higher education is largely oriented towards three aspects. reorgani ing their institution. These challenges can be perceived as a huge opportunity for
First, and perhaps most important, concerns that higher education has a role in helping universities to implement programs and policies to advance interdisciplinary learning and research
students to win new awareness of the world they live in. Higher education gives students a new that support the concepts of sustainable development.
understanding of how economic, social and environmental processes interact in a very complex way Universities can capitali e on these challenges by redefining them in order to strengthen the
with each other (individual contributions to this process are also included) and awareness of uni uerole they can play in transforming society into a sustainable, post-modernist, ecological and
perspectives based on these issues of other societies and cultures. These functions or experiences economic society. Universities have the capacity to address complex issues in an interdisciplinary
have characteri ed for a long time, teaching and learning in higher education (and have pursued a way - this is the key needed to achieve sustainable development. ithout interdisciplinary
good education in general). However, it is re uired that more and more graduates gain a deeper universities will continue to make mistakes regarding decision-making focused on disciplines.
understanding of the individual contributions that they will bring to the future social and economic The experience of economically developed countries shows that universities are willing to
development, in terms of sustainability. This implies the need to refocus what already characteri es commit to implementing sustainable development. The Talloires Declaration, the Declaration of
learning and teaching in higher education so as to take into account the principles of the concept of Dalhousie and the Kyoto Declaration, all talk about the role of universities in the transformation of
sustainable development of society. existing society into a sustainable society. As Dalhousie Declaration affirms, the roles of research,
The second issue concerns the fact that higher education plays a role in helping society to education, and public service enables universities to demonstrate competence, becoming effective
find social and technical solutions for specific challenges of sustainable development. An obvious contributors to major attitudes and political changes necessary for a sustainable future. Moreover,
example is that scientific research increasingly addresses issues of renewable energy. ually Dalhousie Declaration outlines over 0 recommendations both short and long term, locally,
important is the social science research examining the social, economic and political barriers of regionally, nationally and internationally. ecessary changes of the society, directed towards
sustainable development and how they can overcome them. sustainable development are difficult and can not be achieved overnight. But as is clear from these
Third, higher education includes a considerable number of major organi ations, each with a statements, the universities have shown their real commitment and capacity to lead this
high interest in sharing ideas and knowledge with locals, businessmen, government bodies and the transformation of society.
world. This sector provides a catalyst for learning about sustainable development, despite the Progress must be made by each institution individually. The transition to sustainable
barriers imposed by various restrictions in higher education. All organi ations and institutions are development re uires fundamental changes in the values, institutional organi ation and the
also some important "players" in the community, as employers, customers and polluters. economic. Many of the recommendations from Dalhousie reflect this. ollective leadership for this
transition may begin with the vision and mission of each university, continuing with education
programs and all processes and transactions specific to universities. According to the Talloires
. . ature of change to the individuals and organi ations Declaration, the positive approach may radiate into the community, regional, national and
international areas.
Sustainable development is a process of ac uiring new skills, knowledge and abilities. This If you imagined the transition to a sustainable future as a roadmap, some of the pieces
process is e ually applicable to institutions of higher education staff and students. nly institutions necessary already exist, in documents such as ur ommon Future (Brundtland Report) and
that offer staff the opportunity to develop and use new skills, will be able to successfully address Agenda 1, and the statements of many universities throughout the world. However, the map of the
sustainable development. future society is still full of empty spaces. Universities can identify the right direction, much more
The most important investment in higher education focused on sustainable development is than improved and interdependent maps of economy, political science, history, social science, etc.
human resources management, which acts as a catalyst in the transition towards sustainable In addition, universities have the capacity to integrate research from a variety of disciplines.
development. It is believed that institutions are focused on continuous improvement in human These imperatives of sustainable development relate to teaching and research roles that
resources management, which carries with it a reasonable re uirement, namely to review and assess re uire connections outside the university, interdisciplinary approaches and partnerships. Building
current and ongoing work. rgani ations in all areas, in consultation with higher education the business model must be linked with environmental, cultural and political constraints. Political

29 30

imperatives of rapid economic development, such as the ones of developing countries can not be focus of university managers, especially if one takes into account that education, especially higher
ignored. However, rather than saying that exclusive economic growth can be harmful, it is accepted education, has a particular specific.
that sustainable development supports a new type of growth, growth that raises capital (resources) The changes should be closely monitored and the results continuously evaluated to take
including environmental, social and economic resources, and thus being more effective. Many early corrective measures, necessary to achieve the targets. valuation indicators are needed for
universities in developed countries enter into partnerships with institutions in developing countries sustainable development of universities, which must develop processes, methods, techni ues for
over two thirds of the members of the Secretariat of the Talloires Declaration are universities in defining, expressing and measuring indicators. Then, there should be promoted norms, instructions,
developing countries. methodologies to assess the indicators in relation to acceptable limits, recommendations or the best
Sustainable development provides a broad and exciting research agenda for universities. o experience in the industry.
other institution has the knowledge and the expertise needed to address these issues, and the ability
to form partnerships and consortia. Meanwhile, the action of the universities, there should be such
actions also in the private sector. . . Th
e main changes re uired for the sustainable development of the university
ne of the difficulties faced by universities in many countries is that sustainable
development implemented on campus sites, it is not as it should be, but rather is confined to the Few higher education institutions have incorporated the concept of sustainable development
environmental aspect, namely environmental conservation. Some argue that sustainable in the institution s strategic plan or clearly expressed in the mission of the institution. Some higher
development was sei ed either by environment protection or business (economic component), education institutions mentioned activities related to monitoring and reporting their performance in
depends on who you ask, social issues are often less pronounced. Universities can assume sustainable development. These activities include the use of reporting methods clearly established
leadership in the debate of the concept, ensuring a correct attitude - involving both environment and and indicators of self-determination.
economic and social issues without any of the components entail the exclusion of others. Higher education institutions must continually improve the impact that they have on the
Sustainable development can be applied to all aspects of an institution teaching, research, environment, society and economy.
management, etc. The real challenge is to extend and enhance activities directed towards The university mission, structure and planning will communicate and promote sustainability.
sustainable development at a time when the university budget and resources are diminishing. Description of learning objectives and materials used in public relations of the various universities,
colleges, departments, programs or office should express explicit and prominent concern for
sustainable development. This commitment could be further highlighted through the university
. . acilitation support monitoring and evaluation measurement of change administrative positions (e.g. the existence of a director of sustainable development of the
university or program director of environment, namely the existence of committees, commissions or
The concept of sustainable development summari es both in thought and in deeds the two task forces operating in the field of sustainable development , etc.) and university practices (e.g. the
essential elements of the "human condition" in the sense of those being told by Andr Malraux. existence of educational programs focusing on sustainability, social responsibility, responsible
Development means leadership not only in economic activities but also in life, the idea of openness, investment policy, annual environmental audits, etc.)
innovation, creativity. The dual world it is the opposite of passivity and resignation itself. If we add urrent systems of thought say that nothing is isolated student, professor, institution,
the concept of "sustainable" we cover the scope of participation in common but not with gregarious curriculum, pedagogy, policy, management system, community, media and culture, etc. Therefore,
spirit, to respect natural values, cultural and ethical, as opposed to indifference towards the all intended changes must anticipate systemic effects on different levels and, where possible, to
individual and society. participate in sustainable development and generate positive effects.
The concept is dynamic, is based on heredity and evolution it summari es the bipolarity of Instead fragmentation integrated approaches should be preferred, leading to consistent
human social organi ation, the achievement of individual freedom combined with community spirit learning experiences for teachers / support staff / students and the institution itself, seen as some
of participation and solidarity in establishing e uilibrium between its components of social, "organi ations (communities) for learning .
economic and environmental nature. How to interconnected parties At least five main dimensions of any educational institution
Sustainable development is ac uired through a high adjustment power, change culture, by may be noted
initiating a long-term strategy that respects the limits of tolerance of nature and based on the ‡(WKRV FXOWXUHVSHFLILFity of the university)
precautionary principle, endorsed individually and institutionally. ‡&XUULFXOXP
I century humanity faces a number of long-term development trends, to which clear ‡7HDFKLQJVWUDWHJLHVDQGVW\OHV
solutions should be adopted. It is the impact of the third industrial revolution, worsening poverty ‡6WUDWHJLHVDQGPDQDJHPHQWVW\OHV
and isolation, new threats to peace, security, human rights, dramatic demographic changes, ‡/LQNVZLWKWKHFRPPXQLW\
environmental ha ard, the incredible progress of computing, new cultural interferences, challenges
of technology-sciences, amplification of authority. The society is moving uickly so the adjustment All this can be seen separately (this is non-
is more difficult, the need to balance the budget of the planet and leave something behind us is systemic) or in relation to each other
larger. Thus, sustainable development can not remain a myth, a slogan of some politicians or (linkingthinking), as shown in the next chart.
environmentalists but is emerging as a priority of the entire international community. If they are seen separately, there may be
All these changes should be facilitated, supported, monitored and evaluated. Facilitation is tensions and contradictions (students usually note
by freeing resources and motivating people. Resources, overall, are the means available to be that very easy). For example, courses on a healthy
valued in certain circumstances, and those who value them are people. People are more likely to lifestyle - but with poor or inade uate food served at
accept change if they are motivated to do so or if they are explained the change in terms of self- lunch in the cafeteria of the institution, lessons about
interest. Facilitation and support of change are prere uisites for successful change and should be the conserving energy - but wasteful use of heating and

31 32
lighting in all educational and administrative spaces, lessons based on civic engagement active - but own sustainable development and promotes sustainable development to the whole society through
all decisions of the institution are taken from the top down. its interdependence with the local, regional and global community.
It is useful to distinguish between a gradual change ("step by step"), where elements of the ducational experience of students is based on what they learn, how they have been taught,
system are changed without taking into account the full and systematic change, which impacts on on how the university works for research, purchases, invests and interacts with local communities.
all parties are taken into account from the outset. The latter would re uire time to evaluate both how In many cases, it is believed that teaching, research, operations of all types and relations with local
much the five dimensions of an institution are in harmony or conflict. radual change and systemic communities are separate activities, but it is not. All parts of a university are critical and can help
characteristics are summari ed in the table below. create a significant change in the individual and collective thinking. verything that happens in a
university and every impact of the activities of university, both positive and negative shapes
radual changes Systemic change knowledge, skills and value systems of students. Future education must connect the "head, heart and
‡LQYROYHVFKDQJLQJSDUWVRIDV\VWHP ‡ LV GRQH WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH HIIHFWV RQ hand", must build new skills, knowledge and tools necessary for sustainable development, by
‡WDNHOLWWOHRUQRWKLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQ WKHHQWLUHV\VWHP targeting the scientific research mainly in sustainable development.
WKHV\VWHPVHHQDVDZKROH ‡ UHFRJQL]HV DQG DQWLFLpates the necessary Higher education must develop research centres or institutions to address sustainable
‡DUHRIWHQLPSRVHG TXDOLWLHV development. Higher education institutions should pay due attention to this issue and take into
‡LQYROYHOHVVOHDUQLQJ ‡ DUH PDGH ZLWK D SXUSRVH DUH EDVHG RQ account that teaching and research for sustainable development are closely linked.
‡DUHRIWHQVKRUW FROODERUDWLRQ DQG PD[LPL]H SDUWLFLSDWLRQ xamples of activities
‡ PRQLWRU DQG OHDUQ IURP WKH HIIHFWV RI ‡,QWHUGLVFLSOLQDU\UHVHDUFKEDVHGRQLVVXHVRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
FKDQJH ‡5HYLHZUHVHDUFKLQYROYLQJLVVXHVRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
‡DUHRIWHQOHQJWK\ ‡:RUNLQJZLWKDOOLDQFHUHJLRQDOUHVHDUFKDVVRFLDWLRQV
‡5HVHDUFKUHODWHGWRVXVWDLQDEOHGHYHORSPent in a variety of areas including
It is also necessary to take into account the characteristic elements of change of paradigm $QWKURSRORJ\
specific to the society itself, highlighted in the table below. (QJLQHHULQJ
&RQVWUXFWLRQ
Modernity ost-modernity %XVLQHVV
Metaphor Mechanism cologism
Methodology Reductionism Holism
&KHPLVWU\
Modus operandi ontrol Participation &OLPDWHFKDQJH
&RQVHUYDWLRQDQGHFRORJ\
Important areas for the implementation and institutionali ation of sustainability in a &RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\
university concern (FRQRPLFGHYHORSPHQW
‡0LVVLRQ (GXFDWLRQDQGHQYLURQPHQW
‡6WUDWHJLF3ODQ (QHUJ\
‡%XGJHW (QYLURQPHQWDQGVRFLHW\
‡*XLGDQFH &RQVXPHUEHKDYLRXU
‡0DSDQGVLJQVRQFDPSXV
‡%XLOGLQJSROLFLHV (WKLFV
‡$FTXLVLWLRQSROLFLHV 7KHVWXG\RIILUHVDQGH[SORVLRQV
‡6WXGHQWV/LIH ,QWHUQDWLRQDOGHYHORSPHQW
‡5HVLGHQWV/LIH 1DWXUDOUHVRXUFHV
‡6WXGHQW¶VILUVW\HDUH[SHULHQFH 3ROLF\6WXGLHV
‡5HYLHZRIWKHFXUULFXOXP
‡3DUWQHUVKLSVZLWKWKHFRPPXQLW\ 5HJLRQDOVWXGLHV
‡:RUNIRUFHGHYHORSPHQW 5HOLJLRQDQG(WKLFV
5XUDO6XVWDLQDELOLW\
To identify how sustainable development (sustainability) is addressed in a university is 6XVWDLQDEOHGHVLJQ
sufficient to answer uestions such as is sustainability included in the mission of the university Is 6XVWDLQDEOHGHYHORSPHQWLQHQJLQHHULQJ
it related to academic life, student life, facilities and operational plan Is it included in the budget 6XVWDLQDEOHKHULWDJH
Unfortunately, few universities can respond positively to these uestions. If an analysis of the 6XVWDLQDEOH7HFKQRORJ\
higher education system in Romania would be made today it should be clear that the field of 6XVWDLQDEOHWUDQVSRUW
sustainability must be passed rapidly to action. 8UEDQUHJHQHUDWLRQ
:KDWLIKLJKHUHGXFDWLRQZRXOGWDNHWKHOHDG DVLWGLGLQWKHUDFHWRFRQTXHUVSDFHDQGLQ :DVWH
the war against cancer) in preparing students and providing information and knowledge to achieve a :DWHU
sustainable and fair society How would higher education look like in this context
ducation for all students and professionals in all fields should reflect a new approach to Higher education leaders must speak about the importance of changing the society oriented
OHDUQLQJDQGSUDFWLFH$XQLYHUVLW\must function as a community fully integrated which shapes its towards sustainable development and to advocate for them providing public funds to support

33 34

interdisciplinary research - economic, social and environmental - aimed at sustainable development In many countries, sustainable development strategies are not legally established officially
of the entire society. by for a legislature (parliament, government, etc.). In some countries, however, there is a legal term
Also, universities are very important users of information technology and communication for strategies for sustainable development at parliamentary level. In the U, for example, there are
(IT ) and have the opportunity to reduce the impact of some parts of their activities. This includes re uirements to integrate sustainability issues in U policies (Article 6 of the Union Treaty,
not only electricity consumed and carbon produced by using these technologies, but also the decisions of the U countries meeting in ardiff). The institutional framework responsible for the
contribution that technology can make to a more efficient use of assets, to reduce travel, improve preparation, approval and implementation of the strategy varies from one country to another, but,
productivity and environmental impact of ac uisitions and dismantling e uipment. anyway, speciali ed bodies in environmental matters (ministries, agencies, centres, etc.) began to
play a growing role.
Strategic management involves, in addition to long-term targets (1 - 0 years), compatible
with the short and medium terms, also applying a set of principles and effective internationally
. . lanning development and implementation of strategic plans to achieve change validated criteria such as
in the transition to sustainable development of university
 Integrated management is the principle which re uires consistent and holistic approach in the
Sustainability issues facing human society become more pressing as the changes in various manner of production, processing, transportation, distribution, storage and use, taking account
areas are increasingly accelerated. Due to the urgent need to tackle the challenges of sustainability, of the life cycle of products and technology, stakeholder involvement, inter-institutional
through various ways and means, there are various opportunities for different actors and institutions coordination, synergies for the better use of resources and avoids unnecessary duplication.
of society to interact in new ways. Higher education institutions have a particularly high potential in Intergenerational e uity is a re uirement sine uanon "that the present generation has the right
society to facilitate social reactions to the many challenges of sustainability in communities around to use and enjoy land resources, the obligation to take account of long-term impact of its
the world. activities and support the resources and environment overall and for the benefit of future
A study entitled " ational strategies for sustainable development, challenges, approaches generations.
and innovations in strategic and coordinated action" (Swanson et al., 004) shows that sustainable aution is the decisional instrument used when action is taken in response (counter) to the
development "forced" reconciliation of short-term electoral cycles with planning and long term threats of serious and irreversible damage to human health and / or the environment when we do
scheduling, of the aim of economic growth with social and environmental sustainability, of the not have the necessary scientific information.
benefits of coherent policy and coordination with the movement towards decentrali ation. Addressing the life cycle of goods, services and technologies assess the environmental
iven that the time hori on of the sectoral strategies for sustainable economic growth in conse uences arising from the economic effects related to different stages of product processing
Romania does not exceed the medium term, excepting some that aim to take over the ac uis and market capitali ation.
communautaire and other international commitments (Kyoto Protocol, etc.) Strategic management Prevention involves stabili ation of the damage made to human health and natural capital by
in this area should consider the following economic phenomena and processes that could be prevented by investments and costs of
 Development of a feedback mechanism that includes monitoring, learning and adoption based moderni ation, repair, treatment or compensation it is known that to prevent damage is much
on an integrated set of indicators to allow a thorough analysis of the compatibility / compromise better than removing the conse uences, after they occurred.
(trade-off) of the economic, social and environmental components, knowing that it can’t be Substitution involves the replacement of inefficient products and services, environmental
strategically "managed" what can’t be measured resource consuming, with others more effectively and with lower environmental impact and less
 oordination of the objectives of the strategy (including the underlying measures) and harmful.
consolidated and local budgets, on longer periods of time (multi annual), so as Sustainable Polluter Pays Principle or the internali ation of external marginal costs (negative
Development Strategies don’t remain peripheral positioned or be neglected, as it is currently in externalities) determine the use of market mechanisms for the polluters to pay the full social and
Romania, but also other countries, therefore assuming greater involvement of Ministries of environmental costs of their activities and that these costs be reflected in prices and rates for
Finance goods and services.
 oordinating and matching the objectives and programs at the macro and local levels (local Internali ation of positive externalities (external marginal benefits) designed a system of
Agenda 1), so that macro pro sustainable development should be consistent and effective. corrective subsidies, incentives for activities that generate incremental benefits to third parties
 The analysis of international experience regarding the typology of strategies of sustainable without their pay (research and development, environmental protection, education, regional
development, points out the following strategy categories development, small and medium companies, etc.).
 comprehensive strategy, multidimensional, which incorporates in one document and process the Public participation re uires unrestricted access to environmental information, with certain
pillars of economic, social and environmentally sustainable development in accordance with the justified exceptions (confidential business information), the public s right to participate in
recommendations of Agenda 1 on national strategies of sustainable development usually, most environmental decisions and to consider the conse uences of their ability to respond to the
of the developed countries and developing countries have developed this type of strategy parties involved (concerned) of civil society, the right to know the potential for environmental
 strategies for sustainable development on areas or issues (water, air, eco-efficiency, etc.), which risks.
set out objectives and policies for a single domain, in the context of the whole economy The principle of good governance re uires that state authorities and institutions to operate
 Sectoral strategies of sustainable development (e.g. transport, health, etc..), which can be transparently, efficiently and honestly, in terms of preventing and penali ing pollution and
considered sub-strategies of the national strategy promote environmental protection.
 ational economic development strategies, integrating sustainable development to include Private partnerships, public and private-public cooperation is based on direct, cross and intra-
environmental issues directly in the overall development of the country in terms of mutual institutional among interested parties (stakeholders) represented by the authorities and public
influence between different areas and environments.

35 36
institutions, s, groups and industrial firms, networks and businesses, which together can to measure distances and areas, the need to determine the course of time, setting speed or weight of
obtain, by aggregating their expertise and efficiency, a value-added for the sustainability of bodies have accompanied and it can be said that even led the evolution of human society.
economic growth at macro and micro levels. In modern times, all these parameters, all si es, dimensions and characteristics can be
 ooperation between countries, including joint responsibility, but differentiated by the level of e uated with the concept of indicators. Indicators can play a role in guiding decisions makers from
development of countries can apply a range of differentiated approaches in terms of economic one area or another and the evolution of knowledge or society as a whole. These indicators actually
and financial obligations for environmental protection at local, regional and international level, transferred or uantified knowledge of the field of technical, social and humanity sciences in
developed countries recogni ing that they have more responsibility regarding including the information units, which may undergo a process of simple processing, statistical or decisional.
provision of assistance to developing countries or with emerging market economies. Thus, one can make measurements and calibrations of certain stages and progress in different areas,
even in areas where physical dimensions are not obvious.
Principles and criteria of strategic management approaches to sustainable economic Regarding measurement / uantification of sustainable development, it involves the choice
development of Romania are in full agreement with the spirit and recommendations of the Rio of indicators that characteri e sustainable development, methods or procedures for measuring,
Declaration, Agenda 1, Millennium Declaration and other documents approved by consensus at specifying the range of values that can characteri e each indicator, the preparation of scales,
global summits on sustainable development and those promote the concept in higher education. classifications, etc.
First it is worth stressing the need to develop and implement a strategy of sustainable In a brief history of these tests, it can be said that in the early stages, there was a tendency to
economic development of Romania, for a period of at least 0 years, taking into account the develop hori ontally in the development of indicators, consisting of identifying multiple indicators
components of social, environmental and cultural sustainability in national and international in many areas and sectors, expressing sustainable development sectoral or global. Targeting the
context, the U integration and globali ation. Then, the Romanian universities, taking into account same direction may become less useful, especially for an integrated vision. There is a trend in the
the previously submitted and the experience of foreign universities, must make their own strategic direction of "filtration" indicators, to detain those significant for vertical aggregation and completed
plans, realistically and pragmatically. by a single indicator (ideal case) or a minimum set to reflect the sustainable development.
Planning, development and implementation of strategic plans to achieve change in the Although it is spoken more about sustainable development in Romania little is the direction
transition to sustainable development of the university should reflect how universities understand of uantifying this concept and developing a specific model of our country. The efforts of the
and relate to the concept of sustainable development. Romanian Institute of Statistics for the identification of indicators to base their data collection and
Strategic plans must be drawn from the vision and mission of each university. ach information are well known. But it is necessary to make further efforts.
university must define its objectives, their uantification and assessment, and then draw up There have been conducted, so far, numerous international researches on the above
operational plans with specific objectives, actions re uired, time taken, resources and mentioned directions. ountries, international organi ations (U , U DP, D) and s have
responsibilities, and procedures for implementation and evaluation of results. proposed and promoted a series of indicators, methods and procedures to uantify sustainability, as
a general concept, or some of its components.
Romanian higher education can take the indicators developed in other experienced or can
. .R
ating changes and corrective actions. Reinforcing change establish their own indicators. In the first case, it becomes possible not only to assess the state or the
changes made but the comparison with other prestigious universities abroad.
The concept of sustainable development (or sustainability) knows the extensive use, even is The chosen indicators will be used to highlight progress made by universities in the
- perhaps - too often used, but without insisting - as much - on a deepening and a specific direction of sustainable development and will enable policy makers to make rational decisions.
adaptation. Positive changes will also be highlighted, and must then be consolidated.
Today, almost all goes under the name of sustainable development society develops
through the application of sustainable development, education must become sustainable, industry or
agriculture develop sustainable, research needs to support sustainable development, water resources
will be used sustainable, etc.. And yet, of course, is the concept understood in its complexity and
depth
Sure, now the classic definition - "development model of human society to ensure the
welfare of generations of today without compromising the similar opportunities for future
generations - is generous, emotional, can motivate, but is very general. So the uestion is How do
you determine whether an activity, a country develops or acts in the direction of sustainable
development How to evaluate the sustainable development of higher education institutions
It is estimated that the reached stage, re uires an overcome of the statements. It is necessary
to fundament the concept, with the purpose of uantification, si ing, measuring. o progress can be
seen, objectively, without an approach of uantitative and ualitative assessments of progress.
inked to the need to measure, are well known the words of ord Kelvin, which states
" hen you measure what you speak and express it in numbers means that you know something
about it, but if you can not express it in numbers, your knowledge is insufficient and
unsatisfactory . These words correspond to the trends manifested in ancient times of man, who
wanted to measure, determine, and uantify the phenomena surrounding facing realities. The desire

37 38

. Sustainability-focused curriculum Provides an entire range of capabilities and aspirations


 Uses the external expertise of the teaching staff to enrich the learning process
 Uses time in a flexible way, in order to trace learning needs
Sustainability challenges universities around the world to rethink their missions and to re- ffers opportunities so that the learners can enjoy various approaches of learning, including
structure their courses, research programmes, and life on campus. raduates are increasingly the agency of certain disciplines, learning topics, thematic approaches, learning areas of
exposed to notions of sustainability, which are emotionally, politically, ethically, and scientifically their choice and identifying / solving problems
charged. They must be able to deal with conflicting norms and values, uncertain outcomes and Facilitates individual study, team learning, learning within a large group and with virtual
futures, and a changing knowledge base. collaborators
( orcoran and als, 004 Higher ducation and the hallenge of Sustainability Problematics, Manages learning opportunities across an array of places and allows them to share in the
Promise and Practice) resources of the local community
 Includes global, national, local and personal dimensions
 Reflects and makes use of the present technology
. . Th
e purpose of education in the conte t of sustainable development
 Meets legal re uirements.
From the perspective of durable development, the role of higher education is confined to
A well-designed curriculum is constantly evaluated
 Training students, helping them accumulate knowledge about the world they live in and
 To learn the impact of supplying (delivering) knowledge and abilities, rather than
about the intricate interaction between economic, social and environmental factors
just that of the delivering itself
 Identifying technical and social solutions to the challenges posed by durable development
 Using a broad variety of indicators, which reflect all aspects in connection with the
 Assuming a position of catalyst of learning about durable development, beyond the ramparts purpose of the curriculum
of higher education, by exchanging knowledge and ideas with local communities, the
 By students, parents and tutors, as well as the community and institution with which
business community, government and other authorities, respectively with the whole world
they interact.
 The continual improvement of one’s own impact to the environment, society and economy.
The results of the evaluation of the curriculum must be utili ed efficiently in order to
The curriculum of a higher education institution comprises of all that promotes the establish the ways of improving the way of learning and evaluation to allow all young people to
advancement of those who study, intellectual, personal, social and physical furthering. Both the make progress and reach their goals.
course and the extra-curricular activities entail teaching, learning and evaluation techni ues, as well
as addressing the uality of on-campus relations and the values incorporated in the mode of
operation of the institution. . .R
easons for developing ne curricula or enrichment of the e isting ones
A possible approach to the designing of the curriculum is based on three key uestions
 hat is it trying to achieve (curricular targets) An important strategic element specific to higher education institutions refers to the future
 How is learning organi ed (organi ing the curriculum) role of leader, regarding the amplification and transfer of knowledge and abilities necessary for the
 To what extent are the objectives fulfilled (evaluating the curriculum). consolidation of business ties with the community and other stakeholders for the purpose of durable
development. Higher education must become a catalyst of learning about durable development,
A well-designed curriculum is built upon a clear vision of what needs to be achieved. From beyond inherent boundaries and obstacles through communication and partnering, research and the
this perspective, an appropriate curriculum exchange of knowledge.
 Has clear aims, which reflect the national objectives regarding the needs of education In order for the durable development of the entire society to take place, higher education
and of those who want to study, as individuals and citi ens of this nation establishments need to place sustainability (durable development) at the center of their curriculum.
 Promotes the development of all those who study and better themselves Appending durable development to the curriculum at high education level is still in an early
intellectually, personally, socially and physically phase of application, both in Romania and worldwide. The definitions of such concepts as durable
 Sets high expectations for everyone, breeding new hori ons and galvani ing development , sustainable development or sustainability are numerous and sometimes fu y.
aspirations This fact also applies to SD - ducation for Sustainable Development.
 Identifies the results pertaining to knowledge, skills, attitudes and personal attributes ducation for sustainable development is the process of ac uiring the knowledge, abilities
 Is upheld by clear values. and attitudes needed to build local and global societies that are not only e uitable, but also
ade uately located in the environment of our planet, both now and in the future.
A well-designed curriculum is drawn so as its aims be reached. From this perspective a In the understanding of the Brundtland report, education for sustainable development in
curriculum higher education can be said to mean the elaboration of scholarly programs and pedagogical
 Helps each learning individual make progress, based on experiences within and without the methods destined for students endowed with the necessary abilities and knowledge they need to
academic sphere work and live sustainably . This formulation recogni es the importance of sustainability-oriented
 Is based on a clear common understanding of the way in which those who follow it learn education among students and the rising demand for knowledge, abilities and attitudes specific to
 Recogni es the dynamic interaction between content, pedagogy and evaluation sustainable development among employers.
 ffers a relevant and coherent set of learning experiences, both within and without lessons A sustainable society is a society which, locally and globally as well, is just, e uitable and
environmentally-aware of the limitations of our planet, both now and in the future. Sustainable

39 40
development (SD) is a term which defines the process of evolution of our society, in order to make Progress in the field of DS cannot be made in absence of ade uate contents of the
the transition from where we are now to the status of durably-developed society. The curriculum or concentrating change towards sustainability
implementation of durable development and the achievement of sustainability rely on the The fact that only a team of experts are ualified to spark DS in higher education is but a
ac uisition of new knowledge, abilities and attitudes. The process of accruing the needed myth.
knowledge, abilities and attitudes is also known as ducation for Sustainable Development ( SD).
ducation for Sustainable Development ( SD) means ac uiring key knowledge on Finally, we must take into account that any curriculum can be an important factor in luring
candidates to seek university admittance.
 Holding in esteem past achievements
 elebrating the wonders and people of the earth
 iving in a world in which everyone has sufficient nourishment for a healthy and productive . Reconnecting
. to reality. Revie ing/redefining higher education ualification
life
 valuating, caring for and restoring the state of our planet It is necessary that universities understand that they function jointly with local communities
 reating and enjoying a better, safer and more correct society and beyond and that the changes they initiate must start from this reality. DS is a local issue that
 Being thoughtful citi ens who exercise their local, global and national responsibilities (the should not be delegated or deemed petty in the face of global shifts. The change necessary for the
definition of SD according to U S ) implementation of the concept of durable development will not come if the concept is tackled solely
abstractly change will take place only if everyone becomes fully engaged in all that is so close
ducation for Sustainable Development is essential in helping people understand and accept that it can almost be touched . (Illich and Rahnema, 1 , cited by ucker, 00 ).
the need for change in the way the country conducts itself economically and socially. Also, it ducation has become more and more speciali ed and far too theoretical, being often
weighs greatly in helping people understand and accept the various behavioral changes needed to remotely situated from the realities and the complexities of the uotidian life. DS will
work in the spirit of a more sustainable development. The options can be consciously adopted only conse uently have to focus more on identifying and teaching new solutions to address the specific
by those people who understand the problems and dilemmas and who can reckon the cost and problems of real life and experiences, in order to circumvent the reductionist solutions employed
aftermath of each assumed action. especially since the industrial revolution.
In addition to appending sustainability issues to the curriculum, ducation for Sustainable The last 0 years of environmentally-oriented education have shown that by teaching
Development necessitates an integrated approach to teach and learn about the promotion of durable students this subject, the level of understanding and awareness has soared, but this does not
development by assessing problems and solving them. Because of its holistic nature, SD can only necessarily spell sustainable action. It is only when you are ac uainted with something, love it, pore
be successful if incorporated in the curriculum of the organi ation, in training and learning over it and focus your responsibility on it that you will care for it ( ucker, 00 ). The problem is
practices in the management of every resource and in the relations with the entire community. formulated analogously as regards people in the social and economic context.
ach higher education institution has to reflect on and take the following uestions into In order to evolve towards sustainability, we must admit that the current situation is
consideration Is the managerial team familiar with the concept of SD ould the managerial unsustainable. Thus, any kind of learning that does not result in behavioral changes and social
team explain what the institution is doing about the SD changes is doomed to failure. evertheless, this social change cannot be prescribed. ducation for
ven though there is a large scale debate about the sustainability of academic learning and in Sustainable Development must help develop the capacity to change of individuals especially, rather
spite of the fact that opinions and approaches are differentiated, a consensus has sprouted along than dictate a certain type of change to students.
three main directions of action In order for universities to reconnect to reality and to remain in tune with the evolution of
the changes of life, they have to be flexible concerning the teaching programs and ualifications
 Increasing preoccupation about the future of society and international e uality that they offer.
 Augmenting the role of students ( empowering students) and crystalli ing the increasing ualifications need to be permanently revised and teaching programs permanently adapted
belief that they can make the difference to offer graduates the competences necessary to each academic ualification. To this end, Romanian
universities must be in active partnership with the ational Agency for ualifications in Higher
 Improving the personal desire to solve social and environmental problems.
ducation (A PART), which is supposed to create the ational ualifications Framework for
Higher ducation in Romania ( IS) and to coordinate the ational ualifications Register for
In order for these objectives to be reached, it is considered that six principles are to be
Higher ducation (R IS).
followed to insure the advocacy of teaching sustainability and ade uately-drafted curricula in higher
education
. . lanning and organi ing the structure of the curriculum from a holistic perspective.
 Sustainability is focused on developing the human-environment-nature relation. ually
Teaching methods learning resources content and evaluation methods addressed
well underscored is the winning of hearts and minds as well as formal learning
 DS places the interdisciplinary approach at the center of attention and is not exclusively ne of the apparent problems of holistic thinking is that whatever you start to look at or
related to any given discipline think about, a holistic perspective always involves going further and deeper. henever you
 There are myriad and flexible approaches to teaching sustainability. The main teaching consider the interconnectedness of things, any issue is always only part of a bigger issue. That’s just
objective should be aimed at increasing everyone’s awareness the way the world is. ( ohn Button, How to be reen, 1 0).
 In order to involve those who resist the philosophy of sustainability, they must be proven The main objective is to procure practical instruments, advice and guiding to facilitate the
its essence and application integration of sustainable development in the teaching and learning methods of the organi ation.

41 42

Durable development (sustainability) must be incorporated in all generic and specific curricular hy is a holistic (integral) approach of the higher education institution important There is
areas, completing formal learning with non-formal and informal learning, in order to be ueath all a whole range of stakes in the durable development of the higher education learning system. hat
those who learn with a level of knowledge and a degree of sustainable development awareness, usually lacks is an integral approach of the institution as regards the inclusion of durable
which is in full harmony with everyone’s individual needs. development in teaching and learning practices. In several instances of durable development in
Accent is placed on the adoption of an institutional approach from a holistic perspective, higher education there have often been witnessed segmented approaches and valuable information
which will turn the university into a big success, by enclosing sustainable development not only in about initiatives pertaining to the durable-development-oriented curriculum that belonged
the learning process, but interfusing the whole institution with it. exclusively and discreetly to only a select number of departments. For example, one company stated
Sustainable-development-specific abilities and SD have a very significant role in that they that it fostered a group of durable development champions , who strived to ingrain durable
convince people to understand and accept the need for change in the way the country operates development in the whole curriculum, but that initiative shriveled up when they left to seek
socially and economically, a peremptory change to ensure a durable future for everyone. SD can, promotion in other places.
at the same time, have a major contribution in helping people understand and accept the sundry onse uently, a holistic approach is the optimum solution. This vouchsafes the integrated
types of behavioral changes needed to affect a different kind of work, durable work. onsciously- and coherent day-to-day and long-term durability. At the same time, this kind of approach enables
adopted choices can only be embarked upon by people who are cogni ant of the problems and all teams and individuals to be aware of the relevance and role of durable-development-based
dilemmas, as well as of the cost and conse uences of each enterprise. education
ducation for Durable Development, together with the knowledge and aptitudes supplied by For their own welfare, health and uality of life
this are re uisite for both the holistic management of a higher education institution and for the To satisfy the re uests and exigencies of students and staff
relations higher learning entreats with its employees and, more generally, with the business To learn the needs and re uirements of employers and other stakeholders
environment or various other organi ations/institutions. At the same time it is important that by To become ac uainted with the legislation (concerning the environment, workforce
encircling durable development in the curriculum, the teaching and learning methods adapt to the regulations, health and security legislation, etc.).
new re uirements. Initially, universities approach specific fields to durable development in terms of teaching
ducation for Sustainable Development ( SD) reflects the path towards an education of and learning (e.g. discrete areas of the curriculum). However, it is recommended to resort to an
higher uality that must evince features such as institution-wide approach. This is something that can be done at the very onset and should be in the
 Interdisciplinarity and a holistic approach teaching and learning for durable development attention of leaders and everyone who belongs to leadership structures.
are incorporated in the entire curriculum, they are not separate subjects The main components of the curriculum refer to finalities (objectives), resources, methods
 It leads to another system of values sharing values and principles which lie at the basis of (traditional methods, as well as new teaching methods based on critical thinking, investigations and
durable development the theory of multiple intelligences) evaluation (project, portfolio, investigation, etc.)..
 ritical thinking and problem solving leading to trust in approaching dilemmas and Teaching methods are egregiously important. The systemic approach facilitates methods of
challenges of durable development active learning, different from traditional, mechanistic approaches that emphasi e informational
 Multiple methods word, art, drama, debate, experience and various pedagogies that shape transfer. Simple didactic and passive learning methodologies are replaced – or at least – rounded off
the processes – by a series of participative teaching and learning strategies. These include action-research, group
 Taking decisions in a participative way course-takers are involved in decision-making and collaborative study, critical investigation and reflection, interdisciplinary studies, etc. A change
processes regarding the way they are going to study in this direction involves recogni ing the fact that professors also learn, and students also teach.
 ocal relevance local stating of problems, in addition to the global dimension and the
utili ation of the language(s) that the course-takers use most fre uently.
. . ntroducing ne curricula ne subjects or ne chapters on sustainable
The experience of universities from abroad has led to the identification of certain preeminent development
fields in the implementation of curricular changes and the ways of teaching and learning, from the
perspective of durable development
 SD promotes and encourages the acceptance and delivery of knowledge as part of durable Training staff is a crucial part of the holistic approach of the institution. The personnel from
development learning programs every hierarchical level and from every sphere of activity need to understand that durable
 Study materials the adoption and employment of available study materials on durable development is an adaptive process, rather than perceive it as a singular objective. In order to reach
development and the putting together of ade uate materials for each study program, this end, the following are needed
discipline or module of durable development Understanding for the needs of the personnel and professional development in the
 The holistic (total) approach of the institution implementing an integral approach of the university
institution regarding durable development, taking into account all learning resources and Attractive and exciting programs, effectively supported by formali ed policies for the
media, as well as the formal and informal modalities of learning purpose of enacting them
 Ties and partnerships establishing relations and partnerships with the local community, Assuming all opportunities to reinforce the position of durable development in formal and
with economic agencies, with other organi ations and institutions, without overlooking informal study programs and exploring opportunities for accreditation, recognition and the
uropean and international partnerships celebration of achievements
 Students’ activity stimulating the development and implementation of on-campus durable ncouraging formal and informal learning, as flexible learning opportunities.
development programs.

43 44
nly under these conditions does the introduction of new learning programs, new disciplines . . nterdisciplinarity and critical thin ing
or new chapters of durable development become possible.
In Romania, the introduction of new disciplines is, at present, restricted by legal provisions. Interdisciplinarity calls attention to the necessity of transmuting from reductionist
If we refer only to the ARA IS (The Romanian Agency for uality Assurance in Higher approaches in order to make interdisciplinary systemic connections between disciplines. This also
ducation) authori ation and accreditation guide and methodology for study programs, then new implies critical reasoning, so as to enable students to identify and analy e – across a broader area –
disciplines can only be introduced to the limit of 1 of the total number of classes per each study social, economic and environmental relations for every subject scrutini ed and to give proof of
program, according to the options of universities. Moreover, the fields of academic study and the respect and sensibility for every field.
corresponding specialties are regulated by law according to each fundamental field of science, art Interdisciplinarity and transdisciplinarity are vital in ensuring a successful durable
and culture. development of the Romanian academic system. In spite of all these, it is clearly evident that the
virtues of these approaches can vary noticeably. In practical terms, professors of certain foreign
xamples of courses on durable development are universities have been encouraged to physically transfer contents from one discipline to another, as
− Development Studies a possible way of reaching the necessary interdisciplinarity.
ollaborations between titular professors belonging to different departments or faculties and
− cologic conomy
interdepartmental cooperation should be spurred, in order to spawn a more exhaustive way of
− nergy and nvironmental ngineering thinking. Benefits for students will not fail to appear. They will achieve a sense of environmental
− The hange and Management of the nvironment responsibility and their capacity for critical judgment will soar, as will their involvement in the
− nvironmental eology organi ational policy.
− nvironmental Tactics and Policies Having the advent of interdisciplinarity, placed in the center of education for durable
− Pollution ontrol development, students will develop a better understanding of the links between ecosystems and
− nvironmental Studies history, government, law and the elaboration of policies, cultural aspects of global citi enry, social
− nvironmental Technology justice and economy (Simon, 00 ). The orientation will also shift favorably towards systems and
− thics and Social Responsibility problem solving, as well as communication, novel values and participation – involvement. The
− Durable Development and Administration general purpose, according to some specialists, may consist of developing the teaching program of
− Rural and Intl. Development higher education as a kind of interdisciplinary superstructure (Hen e and ob, 000).
Students should be stimulated to think critically, not so much about the concept of
− Regenerative nergies
sustainability (durable development), but rather about how to practically employ this concept, even
− Durable Business Management
though there have existed challenges due to the fact that the introduction of critical thinking often
− Durable ommunities implies pondering about complex systems, which makes it provocative and often problematic for
− Durable Designing students (who do not always comprehend the uestion they have been asked). In addition to that,
− Durable Development experience has shown that coaxing students to embrace an interdisciplinary approach is not always
− Durable Resource Management easy.
− Intercultural ommunication Higher education institutions do not support interdisciplinary programs to the same extent
− ulture, Society and People and tend to be covert and rather deeply rooted in the past. This is a discouragement for students.
− ack of uality and ppression Universities also need to stop emphasi ing discreet forms of expertise and start encouraging the
− Social Diversity in ducation interdisciplinary approach through the institutional financing structure, better interdepartmental
− International ducation relations, the accumulation and efficient utili ation of knowledge, improving communication,
− Training for Formal ducation reducing the prevailing orientation on disciplines and subjects that are traditionally considered
freestanding abroad.
− Multicultural ducation
At present, ducation for Sustainable Development is not tackled in a standardi ed manner
− Social elfare Policy at higher education level, not even as part of study subjects or disciplines. There are no networks for
− Social hange the implementation of the concept, but the imperativeness of the implementation is undeniable.
− Sociology and the cology of ommunities Universities are organi ations focusing predominantly on the administration of discipline-
− rgani ational Behavior based study programs therefore, finding interdisciplinary opportunities is a challenge. The top-to-
− atural Resource conomy bottom support will help bust myths which hold that interdisciplinary research and teaching are not
− hemicals and the nvironment rigorous enough or cannot be revered. The administration’s support of this policy will visibly
− The lobal hange of the nvironment outline the importance of this fact. The administration can also support a greater capacity of
− Human Impact on nvironment recogni ing and appreciating the validity of mobili ation, collaboration partnerships and teamwork
− nvironment, ulture and ommunity when they evaluate the mandate and promotion. The mixed faculty appointments show an
− Transport Planning, etc. administrative pledge for sustaining interdisciplinary teaching and research.
University leaders are in a position to have a broader perspective on global problems and are
capable of interweaving various academic disciplines with pre-academic ones in order to solve
greater, more complex issues. By creating stimulants and programs of academic development and

45 46

by stimulating the interest in these matters, the presidents/vice-presidents, rectors, pro-rectors, Researching into the experience of some foreign universities has revealed four major
deans/pro-deans and department heads will aid the cause by bringing about change in the perception barriers in the way of a successful implementation of DS in the multitude of academic disciplines
of interdisciplinary work. 1. A crowded or over-crowded
The role of the financing agencies is to be reoriented towards encouraging and valori ing . The irrelevancy perceived by the academic personnel
interdisciplinary courses and interdisciplinary research. Financing agencies can give proof of . The limited knowledge and expertise of the personnel
leadership by encouraging practical research which needs to approach problems of the real world 4. The leadership of the institution and the staff’s limited devotion.
within the realm of the academic community, based on local needs and expertise. Adding the The experience of foreign universities evinces the fact that the number of obstacles
relevancy of sustainable development of the financing criteria to the socio-economic one, councils identified is different, depending on the specificity of the faculty and that of its study programs. It is
financing research and education could encourage practical instruments and indicators in order to often argued that incorporating durable development in the curriculum is due to the mismatching
achieve durable development and could also stimulate interdisciplinarity to support durable association of the concept with the field/discipline of study, the staff’s lack of experience, financial
development. This, in its turn, will enhance the reputation of interdisciplinary teaching and restrictions, and the legislative limitations of education or internal regulations.
research. In order for academic rigor to be maintained, standards must be set, deployed and Universities that have encountered problems in annexing durable development to their
implemented on a large scale. curriculum have identified a number of solutions to overcome the boundaries below
Universities, in turn, can indulge support for interdisciplinarity and durable development by
calling for interdisciplinary team and research projects from students and faculties. By promoting a
arriers Solutions
rewarding system at local level, universities can make sure there are no constraining factors. ven
Stuffy curriculum learing some space in teaching plans by performing a
though there are certain guaranteed disagreements regarding what constitutes interdisciplinary, the
rigorous analysis on existing curricula or by redefining
notable lack of rigor can be attributed to a lack of familiarity with the interdisciplinary research and
them subse uently to reconsidering the competences per
teaching activity. Rewarding committees should comprise of people who are experienced in
each academic ualification.
interdisciplinary work and external experts. fforts are to be made for uality assurance, efficiency
Irrelevance Developing credible didactic materials, which are fully
and efficacy, in case of both interdisciplinary and disciplinary work. The integration of durable
contextuali ed and relevant to each field/specialty.
development culture is achieved in various ways in different universities. Ideally, there ought to be
a spectrum of fundamental activities that everyone should follow. The limited knowledge and expertise of Significant investments in training the staff and
Both the Talloires and the Dalhousie Declaration acknowledge the fact that interdisciplinary the staff consolidating the capacity to adapt to newness.
education and research are instruments aimed at achieving durable development. University leaders
– through their proposals, suggestions and ideas – can shift approaches towards interdisciplinary imited institutional devotion laborating new motivational policies and outlining
courses and research. Universities are being restructured to make sure that the necessary support, possible benefits. Revising and altering the institutional
encouragement and resources are in the right place, to allow the apparition of interdisciplinarity and mission and policy.
the implementation of the durable development concept. An open flow of information between
universities will allow a continuous exchange of experiences regarding the new challenges. Barriers in the way of adopting durable development within the curriculum are centered on
issues of the perceived irrelevancy of durability by the personnel, an overworked curriculum, the
limited expertise of the staff, students’ reticence regarding the subject, lack of institutional devotion,
. Obstacles
. barriers related to the incorporation of sustainability into the the institution’s leadership (too overtaken with the university’s better positioning now, and not in
curriculum and implementing solutions the future).
The solutions proposed spell out the imperativeness of involving the leadership, that the
Holding knowledge about durable development does not necessarily induce behavioral entire teaching staff must personali e their own experiences on durable development, that better
changes. For that, an integrated approach is needed, due to the fact that the hindrances of behavioral communication and informing is needed, as well as case studies and contextuali ed information be
shifts must be identified and suppressed. Some of the problems professors and technicians deem as made available for each field/specialty of study.
obstacles in the way of implementing the concept of durable development have to do with Informing and perfecting the training of the personnel are deemed to be of great importance.
 Time – implementing new structures and practices is difficult when added to a heavy orkshops are very useful experiences which allow the staff to discuss the concept of durable
workload development of society (and implicitly the sustainability of higher education).
 Resources – financial constraints usually bind new evolutions The durable development concept needs to be approached from a double perspective
 Tradition – high resistances may occur in changing teaching practices cultural and scientific. Main issues regarding teaching/learning and experimental study, financing,
 Information – there is a lack of utili ation of guidelines for sustainable practices staff performances, the need for influencing professional organi ations to foster and promote values
specific to durable development, improving communication, developing/employing information,
 Motivation – sustainability issues do not appear relevant to the individual or the individual
supplying motivational factors (including financial perks) can also be debated in order to stir the
may believe it is not his/her duty to teach this thing
adoption, promotion and implementation of the concept of durable development in the university
 urriculum – there exist particular constraints to teaching disciplines concerning durable
and in the whole society.
development students are to be familiari ed with relevant methods of employing workforce
in the future.

47 48
. . arning
e and teaching by doing. nformal learning

Formal educational activities refer to specific courses regarding durable development and
incorporating it in existing courses and subjects. These include a variety of subjects and are valid for a
series of graduate and doctoral ualifications.
Informal educational activities seek to raise the awareness on volunteering actions that
individuals can carry out in support of durable development. These are also useful in changing the
attitude and behavior regarding better practices in the domestic realm, such as saving energy and water,
reducing and eliminating waste, durable consumption and eco-friendly transport options.
Specific examples of informal activities include durable development or environmental pages
on institutional websites, durable development groups among student associations, student and personal
guides to a durable lifestyle, institutional events, competitions, charities, etc.
earning is a process which influences the way people think, feel and act. xperience is a
lifelong source of learning. e often learn only by interacting with other people and the environment.
ducation, of course, is conditioned by learning. But, since we learn all through our lives, it is important
to look beyond our scholarly education.
Another way of telling learning from education is to think of these as follows

 earning is rather a psychological phenomenon, a process in which we develop ways of seeing


and interacting with the world around us.
 ducation is more of a sociologic phenomenon, which is rather dependant on what teachers do
to facilitate the training of others.

At the same time, it is important to bear in mind that we do not learn individually and in
isolation. ducation and learning take place in a social context, and organi ations are involved in the
learning process.
Sustainability is the crux of sustainable (durable) development it is an endless journey
embarked upon in order to improve the uality of life of people and their surroundings, respectively to
prosper without destroying the life support of present and future generations. ike other important
concepts, such as e uity and social justice, sustainability can be considered as a destination, as well as a
journey. (The Parliamentary ommission for the nvironment - ew eeland).
earning and teaching through experimentation are meant to reconnect us to reality. ducation
has become more speciali ed and theoretical, far from the rigmarole, complexity and incongruity,
specific to the individuals’ real life. ducation for Durable Development should then seek real life
problems and present experiences and turn them into case studies to preclude reductionist solutions to
problems. Studying through experimentation is rooted in the disorgani ed reality, together with the
paradox and the disheveled character, with the continuous shifting of the model, with its refuse to
conform to our expectations. ( orberg-Hodge, 000)
earning through experimentation and formal learning must complete informal learning, in order
to offer graduates the competences and abilities they need in order to solve work- and life-related
problems.

. . ssessment revie and update of curriculum

valuating, revising and updating the curriculum are essential parts of the developmental
process. ithout these, improvement and change cannot occur. learly-expressed objectives, as well as
means of evaluating their completion are vital.
Universities have to decide about the way in which changes will be supervised and the progress
in implementing the sustainable (durable) development in study programs, as well as the techni ues
used to this end will be measured.
As society is confronted with newer, more pressing challenges, with a lack of resources,
ine uality, more and more obvious injustices, and an accelerated technological advancement, new
opportunities appear the way of higher education. These must be taken into account every time teaching
plans are revised or updated for each academic ualification.

49 50

.Students e perience in a sustainable university For students to become successful change agents in sustainable development of universities
and society, they must have
Universities should develop curricula, pedagogical approaches and extra-curricular 1. knowledge on environmental issues, economic and social issues related to sustainability
activities, academic and campus life in a way to determine students to develop values, skills and (sustainable development) - understanding
thought, in order to contribute to sustainable development. .a value system and its design, to support and measure the actions of an agent of change -
Sustainability must become an integral part of planning, of activities, the design of facilities, motivation
procurement, investment and student life and all these efforts must be closely related to the . skills needed agent of change.
curriculum. Student life is both the content and context of the cement for this type of learning.
Universities should give students a good example in the implementation of sustainable It continues to show a list of student skills seen as agents of change, compiled from many
development concept. "Setting an example is not the main means of influencing others it is the only sources. Agents of change are
means." (Albert instein). ‡(QHUJ\
‡2SWLPLVWLF
‡7HQDFLRXV
. . Th
e ampus - learning laboratory for sustainable development ‡(QJDJH
‡/RYLQJ
University campus should become the place where a community of pupils treats specific ‡3HUVHYHUDQFH
values and sustainable development becomes a community problem solving of real life. ‡(PRWLRQDOLQWHOOLJHQFH
The campus, as a laboratory for studying sustainability and developing the abilities for the ‡$VVHUWLYH
study, provides models and opportunities for exercise the change of the students’ behaviour. They ‡3HUVXDVLYH
develop new values, behaviours and identities, setting out to radically and positively transform ‡(PSDWK\
society. ‡*HQXLQH
In most cases the operations of foreign university campus sites are fundamentally oriented ‡(WKLFV
towards reducing the "ecological footprint" of the institution. However, one can see many examples ‡$PELWLRXV
of conservation of water consumption and energy reduction practices of carbon dioxide emitted, ‡&RPSHWHQFH
sustainable construction and refurbishment of buildings targeted in this regard, the benefits of ‡&XULRXV
responsible environmental and healthy food, reduce paper consumption and other products in terms
of environmental protection. Moreover, these operational practices are integrated into educational Students must be able to
and research activities of universities. pportunities and commitments to students on campus ‡&RPPXQLFDWHLGHDVFOHDUO\FRQFLVHO\DQGDFFXrately, both orally and in writing
reflects a deep commitment to sustainability through institutional practices such as new guidelines ‡7ROLVWHQWRRWKHUVDQGWRFRQVLGer their ideas and perspectives
for students, scholarships, job counselling about community, sustainability and / or issues of justice. ‡$GMXVWLQGLYLGXDOGLIIHUHQFHV FXOWXUDOsocio-economic, global, etc. ) in their
Student groups and activities focused on environmental issues and sustainability must be visible and decisions and actions and the ability to negotiate on the background of these
always present. differences
Higher education institutions must prepare students for careers orientated to environment ‡7RHQJDJHLQVHOIHYDOXDWLon, self-reflection and analysis
and / or sustainability, to prepare the students leading efforts to increase education and information ‡7RUHIOHFWRQZKDWLVKDSSHQLQJILQGLng meaning, can gain perspective and
in their campus sites, to develop the campus s projects concerning the environment by supporting understanding
the students. These objectives aim is to maximi e student interest and engagement in campus ‡7RHQJDJHLQFLYLOdiscourse and debate
environmental and preparing students for the opportunities encountered once they leave university. ‡0HGLDDQGUHVROYHFRQIOLFWV
‡$QDO\VLVRISRZHUVWUXFWXUHVRILQH uality and social systems that govern
individual and community life
. . ctive involvement of students as agents of change in the sustainable development ‡5HFRJQL]HWKHJOREDOLPSOLFDWions of their actions
of the university and society ‡7RFKDOOHQJHWKHVWDWXVTXRHffectively when appropriate
‡7RVROYHSUREOHPVFUHDWLYHO\DQGLQFROODERration, using critical thinking skills
Higher education institutions recogni ed student body as a valuable partner, seeks to ‡6HHNDQGILQGFRPSOH[VROXWLRQVIRUFRPSOH[SUREOHPVZLWKPXOWLSOHIDFHWV
promote behaviour change for students and support initiatives that seek to exploit the resources of ‡&ROODERUDWHLQWKHQHWZRUNGHYHORSDOliances and coalitions, build teams
students for positive initiatives on the environment at the campus site ‡*HWRWKHUVLQYROYHGLQVSLUHDQGHQFRXUDJe participants to obtain support and
There are many case studies on the activities of students who have successfully promoted produce commitment
change, many of which are spinning around environmental campaign led by students through ‡6HHDQGXQGHUVWDQGWKHRYHUDOOREMHFWLYes and understand the need for large
student unions or associations. systematic change
ach university has to offer objective that all students are involved as effective agents of ‡7RDGDSWWRGLYHUVHDQGFKDQJLQJQHHGVRI individuals and society as a whole
change in the challenges of sustainability. They must move from a state of apathy to involvement. ‡6HWLQDUHDOLVWLFDQGFOHDUO\GHILQHGJRDOVDQGREMHFWLYHV
‡%HERWKOHDGHUVDQGIROORZHUVDVQHHGHG
‡$QDO\]HDQGLQIOXHQFHJURXSG\QDPLFV

51 52
‡7DNHHWKLFDOGHFLVLRQVZKLFKLQFRUSRUDWHUHVSRQVLELOLW\IRUWKHPVHOYHVDQGWRWKH contexts, social, political and economic disciplines that study
FRPPXQLW\DQGVRFLHW\ ‡7RSURYLGHVWXGHQWVDFOHDUDQGbalanced foundation of sustainable
‡+HOSVLPDJLQDWLRQDUWLFXODWHDQGFUHDWHSRVLWLYHVFHQDULRVIRUWKHIXWXUHRIVRFLHW\ GHYHORSPHQWLWVNH\DUHDVDQGNH\GHEDWHVRQWKHPLQFOXGLQJOLPLWVLVVXH
‡6DZVPDOOWRFKDQJHWKHPHWKRGVDQGVWHSVQHFHVVDU\IRUDPRUHVXVWDLQDEOHIXWXUH DQGH[WHQVLYHVXEMHFW
ZKLFKWUDQVIRUPWKHPLQWRDOLVWDQGDWLPHOLQHWREHPHWHIIHFWLYHO\ ‡&UHDWHDVWLPXODWLQJDQGVXSSRUWLYHHQYLURQPHQWIRULQWHUGLVFLSOLQDU\DQG
‡7KHWROHUDQFHRIDPELJXLW\DQGFRSHZLWKFKDQJHHIIHFWLYHO\ WUDQVGLVFLSOLQDU\HGXFDWLRQDQGUHVHDUFK
 ‡7RDOORZKLJKTXDOLW\HGXFDWLRQLVDFUHDWLYHSURFHVVUHIOH[LYHDQG
6WXGHQWVPXVWKDYH SDUWLFLSDWRU\EHUHVSRQVLYHWRWKHQHHGVDQGYLHZVRIVWXGHQWVDQGDOVROHDGWR
 7KHXQGHUVWDQGLQJRIWKHZD\WKHV\VWHPVRSHUDWHDQGLQWHUFRQQHFW the commitment of all people
 $SSURSULDWHFRPPLWPHQWLQILQGLQJVROXWLRQVWRVRFLHW\
VSUREOHPV ‡7ROHDGVWXGHQWVWRXQGHUVWDQGWKHGLIIHUHQWPHWKRGRORJLes of humanity,
 (IIHFWLYHSROLF\DIDLWKWKDWZKDWWKH\WKLQNDQGGRKDVDFLYLFDQGSROLWLF QDWXUDODQGVRFLDOVFLHQFHVDQGWKHLUUHODWLYHPHULWVLQDGGUHVVLQJVSHFLILF
PDWWHU TXHVWLRQVRIWKHIXWXUH
 ,QWHJULW\ ‡7ROHDGVWXGHQWVWRVHHNVROXWLRQVLQDSURSHUZD\DQGQRQUHGXFWLRQLVWWR
 &RXUDJH FRPSOH[SUREOHPVRIUHDOOLIH LQFOXGLQJWKHGLPHQVLRQVRIVXVWDLQDELOLW\
 $QXQGHUVWDQGLQJRIFKDQJHRUJDQLF HQYLURQPHQWDOHFRQRPLFVRFLDOFXOWXUDOWHFKQRORJLFDOPRUDODQGSROLWLFDO 
 ‡7ROHDGVWXGHQWVWRKDYHFULWLFDOWKLQNLQJFUHDWLYH and holistic
(GXFDWLRQIRUVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWFDQKHOSVWXGHQWVH[SHULHQFHLQVHYHUDOZD\V ‡7ROHDGVWXGHQWVWRGHYHORSDKLJKOHYHORIVHOIUHIOH[LYHWKLQNLQJ SHUVRQDO
'HYHORSLQJDGYDQFHGVNLOOVIRUHPSOR\PHQW DQGSURIHVVLRQDO 
(GXFDWLRQIRU6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQWRFFDVLRQVDZDUHQHVVRIGLIIHUHQW ‡7ROHDGVWXGHQWVWRWKLQNFULWLFDOO\DERXWWKHQDWXUHRINQRZOHGJHDQGWKH
FXOWXUHVDQGOLIHVW\OHVDQGWKHJOREDOFRPPXQLW\ PDQQHULQZKLFKNQRZOHGJHLVSURGXFHGDQGYDOLGDWHG
'HWHUPLQHVWXGHQWVXQGHUVWDQGGLIILFXOWH[FKDQJHVWKDWRFFXULQUHDOOLIH ‡7ROHDGVWXGHQWVWRLGHQWLI\XQGHUVWDQGHYDOXDWHDQGDGRSWYDOXHVWKDW
DQGLQIRUPVWKHPDERXWWKHVHULRXVLVVXHVRIWRGD\ GHWHUPLQHVXVWDLQDELOLW\
'HWHUPLQHDVWXGHQW
VGHYHORSPHQWPXFKEHWWHUIRUPLQIRUPHGDERXW ‡7ROHDGVWXGHQWVWRGHYHORSVRFLDODQGHQYLURQPHQWDOUHVSRQVLELOLWLHV
HWKLFVSKLORVRSK\HQWUHSUHQHXULDOVNLOOVVFLHQFHKXPDQLW\DQGWKH ‡7ROHDGVWXGHQWVWRRYHUFRPHWKHJDSEHWZHHQWKHRU\DQGSUDFWLFHWKHRQO\
HQYLURQPHQW3URYLGHDFRKHUHQWVWUXFWXUHWRWDNHDOOWKHVHLQWRDFFRXQWE\ VXVWDLQDEOHWUDQVIRUPDWLYHDFWLRQVPDWWHU
WKHHQGRIOLIH ‡7ROHDGVWXGHQWVWRSDUWLFLSDWHFUHDWLYHO\LQLQWHUGLVFLSOLQDU\WHDPV
 FRQWULEXWLQJDQGFROODERUDWLQJWRVLJQLILFDQWUHVXOWV
6WXGHQWVPXVWEHSURSHUO\LQIRUPHG DERXW WKHLU SRWHQWLDO SRZHUWR LQIOXHQFH HGXFDWLRQIRU ‡7ROHDGVWXGHQWVWROHDGDQGPDQDJHFKDQJH LQFOXGLQJLVVXHVRI
VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW GHEDWH DQG LI HGXFDWLRQ IRU VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW ZDV RU ZDV QRW LGHQWLILFDWLRQDQGLQYHVWLJDWLRQVHDUFKVROXWLRQHYDOXDWLRQDQG
DGRSWHG LQ FHUWDLQ VWUXFWXUHV RU DFURVV KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV RU LQ FHUWDLQ DUHDV LPSOHPHQWDWLRQ 
VSHFLDOL]DWLRQRUGLVFLSOLQH$OVRWKH\PXVWEHDFWLYHO\LQYROYHGLQWKHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWRI
WKHXQLYHUVLW\DQGWKHZLGHUVRFLHW\
6XPPDUL]LQJWKHVLWXDWLRQLQZKLFKVWXGHQWVOHDUQLQKLJKHUHGXFDWLRQ+DLJK VD\V . . riching
n the no ledge s ills and attitudes to identify and solve problems in
7KH VWXGHQWV DEVRUE PDQ\ DWWLWXGHV E\ GHIDXOW IURP KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV ZKLFK PD\ Sustainable evelopment
LQFOXGHWKHLUFORVHQHVVWRWKHZRUOG
7KHVH LVVXHV DUH WDXJKW IRU H[DPSOH WR WKH H[WHQW WKDW LW ZDV GRQH ZKDW ZDV VDLG WR GR 7KHIROORZLQJNQRZOHGJHVNLOOVDQGDWWLWXGHVZHUHLGHQWLILHGDVVSHFLILFIDFWRUVGHYHORSHG
8QGRXEWHGO\XQLYHUVLWLHVOLNHWREHFRQVLGHUHGOHDGHUV LQ VRFLHW\ DQG VRFLDO FKDQJH ,Q IDFWWKH\ E\VWXGHQWVWKURXJKHGXFDWLRQRULHQWHGWRWKHFRQFHSWRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
ZRUNPRUHWKDQWKHLUIROORZHUVRU³EHFDXVHRIP\WKV´7KHVHKLJKOLJKWVIXUWKHUWKHSHUFHSWLRQDERXW ‡,QWHUGLVFLSOLQDU\VNLOOV
WKHSODQVVRPHHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQV -XFNHU LQZKLFKKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVZHUH ‡7KHQHFHVVDU\VNLOOVDQGHWKLFDOXQGHUVWDQGLQJWRSXWVXVWDLQDELOLW\LQWRSUDFWLFH
VRPHWLPHVVHHQDVLQVWUXPHQWVRIGHVWUXFWLRQPRUHWKDQHGXFDWLRQ 6WHUOLQJ ‡&ULWLFDOWKLQNLQJDQGUHIOHFWLRQ
-XFNHU VKRZHGKRZLQDOOWKHPDQ\H[DPSOHVVRFLDODQGLQGXVWULDOFXOWXUHH[LVWVRU ‡$ZDUHQHVVRISUDFWLFDOLPSDFWWKH\ZLOOKDYHWKHLUGHFLVLRQV
GRPLQDQW VRFLDO SDUDGLJP )LHQL  IRXJKW DJDLQVW WKH LQWURGXFWLRQ RI VXVWDLQDELOLW\ RU ‡5DLVLQJLVVXHVRIVXVWDLQDELOLW\FKDOOHQJHVDQGGHYHORSVNLOOVQHHGHGWRDGGUHVV
HGXFDWLRQ IRU VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW LQ KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV 0RUH UHFHQWO\ WKH\ WKHP
DSSHDUHGPRUHHYLGHQFHWKDWFRQILUPVWKLVWHQGHQF\DWOHDVWLQWKHFDVHRI86$
)RU WKH UHDVRQV PHQWLRQHG DERYH UHVXOWV WKDW VWXGHQWV DQG XQLYHUVLWLHV VKRXOG PDNH MRLQW 6WXGHQWV PXVW EH ZHOO SUHSDUHG IRU UHDO OLIH SUREOHPV LQ D VSLULW RI VXVWDLQDEOH
HIIRUWV IRU VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW RI KLJKHU HGXFDWLRQ LQ D SDUWQHUVKLS UHODWLRQVKLS EHQHILFLDO WR GHYHORSPHQW,QSDUWLFXODULQWHUGLVFLSOLQDU\DQGWUDQVGLVFLSOLQDU\W\SHSUHSDUDWLRQFULWLFDOWKLQNLQJ
ERWKSDUWLHVDQGVRFLHW\ LQFUHDVLQJ VRFLDO LQYROYHPHQW DQG H[SHULHQFH RI XQLYHUVLW\ JUDGXDWHV ZLOO EH WKH SURPRWHUV RI
)RUVWXGHQWVWREHDFWLYHO\LQYROYHGLQVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWRIXQLYHUVLWLHVDQGVRFLHW\LQ VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWRIVRFLHW\
WKH LQWHUQDWLRQDO OLWHUDWXUH FDQ LGHQWLI\ WKH IROORZLQJ QHFHVVDU\ DQG LPSRUWDQW HGXFDWLRQ IRU 7KHXQLYHUVLW\PXVWJLYHWKHVWXGHQWDOLIHH[SHULHQFHEDVHGRQWKHFRQFHSWRIVXVWDLQDEOH
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW GHYHORSPHQW WKDW KH FDQ IRUP UHDO ULWXDOV ZKLFK DIWHU KH FDQ DSSO\ LQ WKH IXWXUH DFWLYLWLHV DIWHU
 JUDGXDWLQJWKHXQLYHUVLW\
‡7ROHDGVWXGHQWVWRDSSUHFLDWHWKHLPSRUWDQFHRIWKHLUHQYLURQPHQWDO

53 54

. . evelopment of social economic and environmental responsibility action.


Students today are tomorrow s citi ens. To engage actively in the economy they should be
Disciplinary professional, artistic and educational re uirements in the university have to instructed in human development and the spirit that ensures increased social cohesion.
focus on taking the interdisciplinary decisions and reflect a fundamental care for sustainability. The Human development is an intrinsic component to sustainable development, component
institution must communicate a basic understanding of complex environmental issues, social and which defines the purpose and outcome of it. In the eventual, development is measured by the
ethical issues that are necessary to create a sustainable future and the nature of policy responses, increase of welfare which is determined, by increasing their capacity and the freedom of people to
highlighting the necessary organi ational and individual private interconnection respectively which live life as they want, to do what and how they want to do and be what they aim to be. Human
Agenda 1 multi-sectoral responses to expressed. development implies, first, the opportunity to live a long and healthy life, education, ade uate
So, courses in the curricula should refer to sustainability issues such as globali ation and standard of living decent, also participate in the life social and political life of society, freedom of
sustainable development, urban ecology and social justice, population, discrimination and speech. Fighting poverty, education and health and gender e uality are central concerns related to
development, production and sustainable consumption and more. Students will learn also about human development.
how their own campus in the ecosystem, e.g. sources of food, water and energy and about how to Also important is the fact that human development is a component of the sustainable
put the final point of waste. development, an essential factor in developing the economy based on knowledge in a sustainable
Also, scientific research institution should focus mainly on sustainable development, e.g. way. Human development involves investment in human capital, particularly in raising the uality
renewable energy, sustainable design of buildings, green economy, population and development, of this, which means increasing people s capacity to participate effectively and creatively to the
environmental justice, etc. process of economic development, to adapt the consumption model to the demanding of the
The largest contribution to education in higher education can make to sustainable environment, to learn how to live in harmony with nature and respect for it. A greater emphasis on
development is to determine the students to obtain skills and knowledge to enable them to make a human development, and the certain conditions of making this, in the sustainable development
sustainable difference and it makes people more responsible in the economic, social and strategy, is imperative necessary in Romania. Human development can build one of the foundations
environmental point of view. hat you learn and are taught is therefore critical. The vision is of sustainable development opportunity in Romania, one of its motor, without which sustainable
supported by the United ations, which set the period 00 - 014 as the Decade of ducation for development can not imagine the future of Romania.
Sustainable Development. It aims to integrate the principles, values and practices of sustainable n the other hand, human development can’t be done without material and financial
development into all aspects of education. resources, so that economic development is a condition sine ua non of the human development,
Political representatives and the ministry in charge of education, regardless of what name this depending relation being more obvious and stronger than the one that manifests in the opposite
bears, have a responsibility to support universities in the production of conscious and responsible way. However, as international experience demonstrates, at e ual levels of economic development
graduates with appropriate skills and to address properly sustainable development. are recorded different levels of the human development parameters, which means better politics in
They are important for all graduates, not just those directly involved in areas related to the field, and also a more generous allocation of the available resources in the way of sustaining the
sustainability. Many, for example, will lead a business or service where they need to make decisions human development and efficient management of these can determine better performances,
that have impacts on the economy, environment or social justice. performances that in time, on short term and especially on middle and long term, put their mark
over the economic performances. The relationship between environmental uality and human
development is obvious also in the conditions of the impact of the environment conditions that
. Training
. as active citi ens in a global economy applies on health, becoming overwhelming in the moment of natural calamities (floods, earth uakes
that determines the destruction of the housing and households and put in danger the life of the
The future generation of graduates will face very different conditions than the previous people.
generations and will re uire capacity necessary to deal with uncertainty, complexity and rapid Sustainable development is supported also by the social cohesion, as a favouring factor of
change, but also to contribute positively to a future more sustainable, secure and protected. the economic and human development, but also as a constitutive element of social development.
Meanwhile, it is clear that more and more employers seek graduates who have a sustainable Social cohesion is a feature of the social environment, feature which favours the development, the
education and know the issues of sustainability and have skills to use in their job training. It is also fair economic growth. Social cohesion implies the trust of the people that their actions will have
clear that an increasing number of students are seeking universities, but also employers, who have benefits on the long term, even if on the short term involve losses, involve avoiding the emphasis of
built and reflect best practices specific to sustainability. the ine uality and social, strengthening the feelings of trust and safety and cooperation spirit,
Universities can be seen in institutional and society as having an important role in the construction of transparent institutions, flexible and responsible.
community and students can demonstrate that they are the most important change agents of all. Social cohesion is another essential precondition to be put to the sustainable development
Students are changes in the environment and society if they have environmental, social and strategy of Romania. The extent to which members of society will work together to rebuild the
economic knowledge related to sustainability and a new system of values, motivation and other national economy, to overcome the difficulties inherent in integrating the uropean economy and
skills to produce change. So many students possess the necessary attributes for the role of change the opportunities created by this integration can be a key driver of economic and social
agents and are trained as active citi ens to boost and develop sustainable global economy. performance. Building a society in which social cohesion in Romania, very difficult objective
o culture has not reached further than ours in terms of denial of individual morality, and re uires reducing the proportions of poverty and eradicating extreme poverty, halting the process of
this denial lies are killing the planet. A spirituality that allows us to face our own morality, to social polari ation, effective and transparent functioning of state institutions and civil society,
honesty, not denial or terror, contains the seed of heroism necessary for the preservation of life on promoting professionalism in the work of civil servants , Fighting bureaucracy and corruption,
arth. Instead of terror, a stronger spirituality would lead us to a place of thanksgiving and increase public confidence in these institutions, including through education and information, form
celebration. e also would boost to act. And we can act in the time available aught between a responsible and credible political class, whose business is based on knowledge.
complacency and despair, F Schumacher advised "to leave aside the perplexity and begin to take

55 56
. . areness of the effects of their o n behaviours decisions and actions Reflective thinking is thinking which gives students an insight into the past in order to
understand better the future, but other things existential.
Students should be aware that their decisions, daily behaviour and actions affect uality of ritical thinking is an important skill needed to be owned by any graduate student. "Students
life worldwide. must be able to think critically about the nature of knowledge and the manner in which knowledge
Although the concept of sustainability can not be considered very new, there is a growing is produced and validated." ( ones et al.1 ). This ability is crucial that students trained in the
understanding of the ongoing impact that people have particular environment. If people do not spirit of education for sustainable development will not be able to withdraw they could do before,
understand where we are, humanity could place an unsustainable weight on the planet. There are a familiar and safe territory of any discipline that might one study. They will have to be sure, the
variety of concerns expressed, many of which fall into five interrelated areas. interdisciplinary and transdisciplinary fields, the assimilation process and solutions are part of
several different disciplines, for example, when learning to clarify the "nature of ideological and
‡3RSXODWLRQJURZWKDQGKXPDQKHDOWKthe world s population is approximately 6. economic forces that perpetuate the domination of the South to the orth", or to revitali e
billion people and growing. According to U.S. ensus Bureau, the world s "uncomfortable forms of knowledge, skills and activities" that would lead to "participate in
population increases every day 1 ,0 0 people, reaching nine billion in 040. This relationships that will develop talents and interests and to experience other focusing on community
has serious implications for the planet. At the same time, many people living in relations, unpaid, and activities that will develop a sense of responsibility for the common good."
poverty, are malnourished and die of disease (often treatable). (Bowers, 00 )
‡&RQVXPSWLRQRIQDWXUDOUHVRXUFHV$VWKHZRUOGSRSXOation grows and countries
develop economically, the resources are used at rates ever higher. Rates of use of
fuels, forests, water and agricultural land are all worrying. . . ards and re ards
‡&OLPDWHFKDQJHLQWHUQDWLRQDOUHFRJQLWLon of the impact of harmful emissions
leading to climate change onvention. The biggest impacts will be increases in Development of premium and reward systems appropriate to higher education institutions to
temperature, sea level rise and changes in the distribution and precipitation. foster understanding and sustainable development criteria for employment, employment and
‡,PSDFWVRIELRGLYHUVLW\DPSOLILFDWLon of population growth, misuse of natural promotion will lead to recognition of individual contributions. Individual contribution to the
resources and climate change has any impact on biodiversity. Biodiversity in himself implementation of sustainability in university / college can be found in scholarships, may refer to
is viewed as a lot of important ecosystems that are healthy and operating support life
the teaching-learning, campus activities and community activities.
on earth.
ften, awards and rewards include special awards, arising from various events, pri es from
‡3ROOXWLRQZDVWHUHVXOWLQJIURPKXPDQOLIe, the climate is strongly influenced by a
local councils, awards of companies, associations or local organi ations / regional (e.g. the award
multitude of effects of human activity, excess nitrates released into the environment,
for the best plan for transport, sustainable business awards, pri es organic or sustainable
radioactive waste from nuclear energy production, etc. Many of these processes, we
construction activities, etc.) and others.
consider essential in normal life, cause pollution.
nvironmental activities are interesting and beneficial to business. Awards for adopting
As students are allowed to develop knowledge of specific concepts of sustainability, sustainable practices are often provided directly by the companies in this environment, as a natural
education for sustainable development can also develop a range of abilities of students, including component of social responsibility of business. For example, carbon management initiatives often
critical thinking, the ability to assess and predict, and specific skills to solve the problems. result in direct financial savings, with immediate benefits.

. . eveloping critical and reflective thin ing

ritical thinking is the mental process of analysis or evaluation of information, particularly


statements or propositions claimed by some to be true. It leads to a reflection on the meaning of
these claims, examining the offered evidence and reasoning and judging the facts.
To think critically is to continuously assess the plausibility and relevance of available data,
the information derived from observation or experiment with reasoning, the learned and proposed
correlations and conse uences established. ritical thinking is a mental act continuously and
difficult to implement, it re uires training, perseverance, experience and talent, the one that
endorses, develop and use, but when taken to higher level, the licensee is able to extract the largest
and more relevant uantity of information in one observation, experiment, dialogue, confrontation
argued an unpredictable and complicated situation, or a case analysis.
At that critical thinking is really able to offer the simplest, general, plausible and easily
verifiable assumptions fashioned of a natural process or social or behavioural particularities of an
individual or group sociali ed.
After ohn . Maxwell to succeed in life, is to adopt a new way of thinking. But we can
change the mentality Students are taken to begin to think critically showing them at the same time
changing the mentality that life can change radically.

57 58

. The sustainable university and its community . cademic connections nationally and internationally

ur biggest challenge this new century is to take an idea that seems abstract – sustainable It is recogni ed the fact that sustainable development means following an agenda, often very
development – and turn it into a reality for all the world’s people, provocative. There is a strong perception that society does not move forward fast enough, especially
(Kofi Annan, former U Secretary eneral, 001) where effects of fast climate changes interfere. Sustainable development is an increasing political
priority on national as well as international level.
In the next 0 to 40 years, society must adopt new strategies that allow the needs’ fulfilment Universities should reali e national and international academic connections to support
of an increasing population to be met in an environmentally sustainable and e uitable manner. themselves and to action more efficiently in the purpose of strengthening connections with business
Higher ducation (H ) will play a critical role in determining our success or failure. fields, local communities, civil society, government and other stakeholders in promoting sustainable
The fundamental recommendation is to call up a critical mass of internal and external development.
pretenders who are able to fully develop, in a variety of H locations and communities, the model Higher ducation Institutions (H Is) facilitate and strengthen connections with local,
of sustainable university. The specific recommendations below are organi ed to highlight the national and international businesses and with the other organi ations through their whole activity,
internal and external changes that must be made to ensure a commitment to sustainable including research, outreach activities, curriculum and facilities management.
development of higher education. There are two levels for these recommendations The professional experience achieved by universities is based on learning, leading and
(1) what universities should do on their own in order to promote sustainability change for sustainable development. This collaboration overcomes the educational and research
( ) How to encourage these changes in Higher ducation (H ) through specific changes field. At the moment, it main focuses on corporations and public sectors, but a realistic and
of the main stakeholders. continuous strategic analysis can redefine the coordinates of future collaborations.
Partnerships are fundamental in the delivery of education for sustainable development and
These recommendations approach three critical circumstances its common improvement. The pedagogy of education for sustainable development itself needs
(1) each Higher ducation Institution partnerships between universities that work together and share knowledge and experience with
( ) the disciplinary and professional associations in every academic, professional and others. Putting together a large number of partners that need to work together for sustainable
administrative field in H development can only be helpful for everybody. This approach of making sustainable development
( ) Stakeholders – particularly government, foundations, employees in private the centre of universities’ wills of collaborating as efficiently as possible can be the key of a better
sectors, s, media, parents and students. future society.
As a first step, every university is able to decide whom exactly does it need to help itself in
ducational institutions function in an increasingly heterogeneous funding and regulatory the actual and perspective evolution. The most efficient partners, with know-how in giving advice,
environment. For every activity there is a range of stakeholders groups , each with their own leadership and assistance during the process of sustainable development of the university, need to
responsibilities , interests and influences, as well as own views on sustainable development. Any be identified. very university wants to develop relationships especially with other universities- that
move that universities make in sustainable development field must be developed through dialogue have experience in sustainable development, made significant steps in sustainability implementation
with stakeholders. and are good examples to follow, that identified good practices which can be applied in this field.
eaders have a crucial practical role to play in supporting the transition to sustainable
development, by guiding strategically planning in institutions, managing major capital programmes
and leading the institutions’ interactions with external stakeholders. eaders also have a symbolic . . ollaboration ith the business environment
role in influencing the views of staff and students about sustainable development.
ocal and business communities, together with the others stakeholders, also treat larger
engagement and partnership problems with universities.
. . Th
e ampus and the local community Sustainability is a challenge for universities, especially regarding communities in which they
exist. It is a uni ue challenge, because as deliverers of learning, universities are the conse uence
Higher ducation Institutions can bring a substantial, sustained and exemplary contribution and opportunity, the problem and the solution. In order to have a positive impact, sustainability
regarding the challenges of sustainable development through teaching and research, through needs a connection with people, in their everyday lifes.
ade uate management of campuses, like employees and protagonists in their local communities. earning deliverers have a major role in sustaining societies in developing necessary skills
Some institutions significantly reduce the impact that their operations have on environment. and attitudes in order to respond to sustainable learning’s challenge.
Anyway, the momentum for change must go on and increase if it’s demanded that Higher ducation
should help society to fulfil its aspirations regarding sustainable development. The basic skills that sustainable development acclaims and SD seeks to cultivate are
The principles of sustainable development must stand at the core of educational system, so To understand relationships between different problems, to be able to appreciate the
that schools and universities become showcases of sustainable development in the communities way they are connected and, as a result, to be able to make decisions and solve
they serve. The greatest contribution that universities can bring to sustainable development is problems correctly.
through skills and knowledge that their graduates learn and apply after that, and the campus has a The skill of allowing groups to make collective decisions and work together, even
significant importance. though not all the group’s members may hold the same views and power may not be
e ually distributed in the group.
 The skill of thinking in a critical way about problems, highlighting aspects and
situations in order to allow individuals and groups to overcome classical thinking

59 60
regarding how we can make the systems and products we own to be sustainable, big employee. The sector needs to work efficiently in partnership with employees to maximi e the
making systems and products that we need to achieve sustainability. benefits.
The growth of public awareness of environmental problems is increasing the importance of
The necessary key attitudes in developing sustainability that education for sustainable sustainable development for employees and students. Students will increasingly want their
development seeks to expand are universities to leave a carbon footprint as small as possible. Businesses will want solutions that will
 The confidence in the capacity of taking action and the confidence that these actions permit them to reduce their own impact on the environment as well as demonstrate ethical practices
will lead to a positive difference and social responsibility, in response to consumer’s demand and legislation’s demands. Students
 The appreciation that we are all part of the society and that our individual and employees can help drive the agenda by asking universities about their contribution regarding
behaviours must be balanced by our responsibilities as members of that society sustainable development, and through the courses they demand and choose. ith a ade uate
 The attitude that humanity is part of the natural world, on which we depend for our strategic analysis, universities can follow employers’ re uirements, professional bodies and
wellbeing and that we need to respect its limits and live in harmony with it students, to understand better their re uirements and to be able explore how they can facilitate and
 The respect for biological, social and cultural differences and for diversity that are a fulfil these.
fundamental part of our world Universities must reconsider their value systems at which they refer to, they must modify their
 The attitude of caring for yourself, for people like you, for other living things and for organi ational culture, ethics and social responsibility activities. The social responsibility of
our planet. universities must try to transform society in a sustainable society. A sustainable society is the one
where
f course, it’s important that any SD content included in curriculums to be relevant both to o materials taken from soil shouldn’t overcome environment’s capacity to spread,
subject to be taught and to students that must develop the skills and attitudes mentioned before, in absorb, recycle or neutrali e or else their effect on people or environment would be
order to transpose sustainable development in practice, in the business field where they will be in damaging
integrated after graduating. f course, we need to take in consideration the fact that sustainable Synthetic substances shouldn’t overcome, in their content and usage, environment’s
development often implies changing the way the subject is presented in terms of teaching-learning capacity to spread, absorb, recycle or neutrali e or else their effect on people or
approach, style or content. environment would be damaging
Therefore, H role is to help building intellectual capital and to motivate future generations. Biological diversity and ecosystems’ productivity shouldn’t be slowly disappearing
Maybe the most important thing is that H has the key role of taking this abstract idea (sustainable A healthy economy should be maintained, an economy that accurately represents the
development) and transform it in reality, in a large field of contexts and disciplines. value of natural, human, social and artificial capital
 Individual human activities, knowledge and health should be developed and
implemented for an optimal effect
. Social
. Responsibility Social progress and justice should recogni e everybody’s needs
 There has to be justice for the future generations, too
nvironment changes, generally climate ones, are the greatest challenges world faces today. Structures and institutions should promote natural resources’
To overcome this problem, the world needs capable minds to create new possibilities of fulfilling organi ation/administration and development of all humans.
our basic needs like energy, water, shelter and food minds able to transform our daily experiences
into ones that allow sustainable development, protecting opportunities and environment for our Sustainable society is composed of local and regional societies, where activities of social
future generations. responsibility should take into consideration possible partnerships with all stakeholders.
The higher education sector is where these minds are trained and developed. Therefore, it is
crucial that H would strongly contribute to society’s sustainable development. Universities can do
that by training and expanding these young minds researching answers to challenges and informing . . artnerships to support local regional and global sustainability
public policy showing its own understanding and full commitment through careful campus
management by showing the fact that it is a responsible employer and active member of the Universities are not isolated. There are more and more connected to local communities, to
business and local community. employers in their action area, to their towns and regions. H Institutions represent an important
There is much under way already and much more that can be done to avoid the worst effects component that assures prosperity and local regeneration, making partnerships with other schools to
of climate change – but only if we act now, with urgency, to transform our current way of thinking facilitate study opportunities’ development, especially in the local area. Their communities contain
and operating. e need to develop technologies and products with low-carbon content, to avoid a growing number of students from that country or from abroad. Teachers and researchers are a
pollution and the great risks to the planet caused by climate change. The higher education sector source of ideas, innovations and inventive pedagogies that will lead to effects only if these
offers a vital platform for undertaking this transition and can contribute to the global change that is resources would be efficiently used.
necessary to ensure a secure future.
H makes the country more competitive by supporting a knowledge based on economy. By H Institutions can contribute to local, regional and global sustainable development
supporting workforce development, universities develop skills and ualities necessary for economic through
productivity and social growth. Through research, universities can develop innovations that fulfil Its role of educator
business re uirements, and an increasing number of spin-out companies(detached from the mother The generation and transfer of knowledge
company , that still use its intellectual property, technology, image, etc) are being created in areas eadership and role in influencing local, national areas and collaboration in
related to sustainable development. H is already engaged with the area of force work and is itself a international networks

61 62

 Sustainable strategies and business operations. The problem of weak connections between facts, policies and environmental practices can
lead to a decreased motivation of the university staff and students.
Universities have the necessary capacity to develop the intellectual framework to support uropean Union’s sustainable development strategy, revised in 00 , launched the basic
practical applications of sustainable development concepts. H Institutions, as academic leaders, message for synergies identification between the economic si e, social and environmental, and the
have the capacity to convene academic disciplines on large, complex issues, mobili e resources, three pillars of sustainability. The relevance of interactions between the economic prosperity and
create incentives and programs for skill development and, most important, to lead by example, the environmental security is confirmed by attaching/connecting the energy consumption to the
thereby moving their institutions toward interdisciplinary teaching and research. economical growth. Traditionally, the growth of economic activity implies an increasing
Universities can assume leadership through innovation in curriculum and pedagogic consumption of energy and material, which, in their turn increase the environmental degradation.
methods’ design and universities development. Putting together these inventive ideas between It is a proven fact that the emissions of greenhouse gases ( H ), from human activities such
universities will raise the importance of this kind of innovation. This way, universities can expand as burning coal, oil and gas, that causes the general warming of the atmosphere and the fact that the
their purposes, wanting more with developing partnerships regarding sustainable development. changing of climate is one of the most obvious result of them, with different effects all over the
Partnerships will respond to many issues regarding participators’ resources that are becoming more world. Among these effects, there are also, changes in the agricultural models, in the use of
and more prevalent in others institutions/organi ations. This way, the resources given to different agricultural land and water offer, disaster areas and the increased risk of natural disaster (eg heat
partners would be better and more efficient organi ed on the network. waves, droughts and floods) with severe conse uences of economic and social order.
By minimi ing their own impact on the environment, universities can lead, by example, The othenburg Press of the uropean ommission addressed to the uropean ouncil has
through ecologically sound institutional policies and practices. At the same time, universities can identified the change of the climate as one of the greatest threats for sustainable development,
generate supplementary funds to interdisciplinary research and teaching efforts. emphasi ing the need to increase the use of clean energy and to reduce, as much as possible, the
By focussing institutions attention on sustainable development, mobili ing existing energy demand. Using higher share of electricity, produced from renewable sources, and HP
resources, ac uiring new resources and developing a supportive climate for research and (simultaneous production of electricity and heat), which trains the reducing of fossil fuel
interdisciplinary teaching, they are beginning to fill the road map that will provide a direction to a consumption, are important parts of the uropean Program of limate hanges. This includes a
sustainable society. package of measures proposed for the reduction of H emissions in accordance with the Kyoto
stablishing high objectives and developing H Institutions will be helpful and will support Protocol and with the onvention of the United ations for limate hanges.
local, regional and global partnerships in order to raise the rhythm that sustainable development has.
Purposes regarding collaboration with other H Institutions, local high schools, with other The revised strategy has produced a more cleaner vision on what it is sustainable and
education providers and with business field, should be that high, too, in order to encourage identified six trends which are not sustainable. The actions are focused on
sustainable practices, but also to search for the best international collaborations in solving global
environment’s justice but also sustainability’s challenges, through conferences and  ‡OLPLWDWLRQRIFOLPDWHFKDQJHVDnd the increased use of clean energy
student/university exchanges.  ‡UHPRYLQJGDQJHUIRUSXEOLFKHDOWK
Universities and colleges are major players in their regions, and an important source of the  ‡PDQDJHPHQWRIQDWXUDOUHVources with greater accountability
higher-level skills crucial to regional development. Therefore, they can play an important role in  ‡LPSURYHGPDQDJHPHQWRIWUDQVSRUWFDUULDJHDQGLPSURYHGPDQDJHPHQWRI<