Sunteți pe pagina 1din 2

DOMENIUL PUBLIC.

NOŢIUNE. CLASIFICARE. REGIM JURIDIC

Noţiunea domeniului public


Noţiunea de domeniu public a fost folosită în mod neechivoc şi delimitată prin
art.3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
precizându-se că domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art.136 alin.
(4) din Constituţie, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta
lege şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de
interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin
modurile prevăzute de lege.
Noţiunea de domeniu public nu se suprapune cu aceea de proprietate publică,
din domeniul public putând face parte şi bunuri mobile sau imobile care aparţin
proprietăţii private, dar care sunt supuse unui regim de drept administrativ pentru că,
prin natura lor, sunt de uz sau de interes public.

Legea nr.213/1998 reprezintă reglementarea aplicabilă domeniului public şi


realizează cea mai importantă clasificare a domeniului public, în raport cu interesul
pe care îl prezintă, astfel:
- domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art.136 alin.
(3) din Constituţie, din cele prevăzute la pct.I din anexa la lege, precum şi din alte
bunuri de uz sau de interes public naţional, declarate ca atare prin lege;
- domeniul public al judeţelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct.II din
anexa la lege şi din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare
prin hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau
de interes public naţional;

1
- domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din
bunurile prevăzute la pct.III din anexa la lege şi din alte bunuri de uz sau de interes
public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate
prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean.
Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este
alcătuit din bunuri care nu fac parte din domeniul public şi asupra cărora statul sau
unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.

Regimul juridic al domeniului public


Prin regimul juridic al domeniului public se înţelege ansamblul regulilor
aplicabile bunurilor care aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale, precum şi raporturilor juridice care se nasc între titularii
dreptului de proprietate şi terţe persoane cu privire la bunurile respective.
În momentul de faţă, regimul juridic al domeniului public este conturat în mod
esenţial de prevederile art.136 alin.(4) din Constituţie, republicată.