Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE TRNZACȚIE

I. PĂRȚI

1. S.C. TRACTORAȘUL VESEL S.R.L., cu sediul în MEDIAȘ, înregistrată la Oficiul Registrului


Comerțului sub nr. J/32/2002, CUI 15485854, Cont bancar RO22 CECE B318 44RO N254 9947,
deschis la CEC BANK, reprezentată prin A, în calitate de Administrator

și

2. S.C. CASA PITICILOR S.R.L., cu sediul în MEDIAȘ, înregistrată la Oficiul Registrului


Comerțului sub nr. J/32/2008, CUI 15385853, Cont bancar RO68 RNCB 0285 0875 8894 0001,
deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, reprezentată prin B, în calitate de Administrator.

PREAMBUL

Având în vedere următoarele:

La data de 25-06-2019, societatea Dumneavoastră ne-a comandat produsul identificat ca fiind


„Tractor U651, cu troliu şi sapă”, fiind redactat, în acest sens, Contractul de vânzare-cumpărare nr.
6/2019.

La data de 08-07-2019, onorând aceasta comandă, S.C. TRACTORAȘUL VESEL S.R.L., în


calitate de Vânzător, a livrat produsul comandat, care a fost recepționat de catre S.C. CASA
PITICILOR .S.R.L., potrivit confirmării de primire nr. 32/2019

S.C. TRACTORAȘUL VESEL S.R.L., ca urmare a relațiilor comerciale, ce s-au stabilit între
aceasta și Cumpărător, a emis următoarele facturi fiscale: Factură fiscală nr. 81/08-07-2019, în
cuantum de 4300 lei, respectiv Factură fiscală nr. 86/08-07-2019, în cuantum de 1700 lei, facturi
care au fost achitate de catre S.C. CASA PITICILOR S.R.L.,în calitate de Cumpărător, valoarea
însumată a acestor două facturi reprezentând avansul din prețul stabilit de părți, potrivit convenției
acestora.

Deși livrarea produsului a avut loc în data de 08-07-2019, S.C. CASA PITICILOR S.R.L.
(Cumpărătorul), nu a efectuat plata diferenței din prețul produsului, invocând, ulterior inițierii de
catre Vânzător a procedurii de soluționare a diferendului, excepția de neexecutare a convenției, de
către S.C. TRACTORAȘUL VESEL S.R.L. (Vânzător), în concret, nelivrarea unei părți
componente a produsului inițial livrat, „troliu şi sapă”, accesoriu al acestuia.

S.C. TRACTORAȘUL VESEL S.R.L. a încercat (Vânzătorul), în mai multe rânduri, să contacteze
S.C. CASA PITICILOR S.R.L. (Vânzătorul), în scopul soluționării, pe cale amiabilă, a acestei
situații litigioase, însă, neprimind niciun răspuns din partea acestei societăți, în intenția de a demara
procedura judiciară, a îndeplinit procedura prealabilă obligatorie a informării privind medierea,
obțînând Procesul-verbal din data de 23-11-2019, emis de catre Biroul de mediator „MARIA
DĂNCĂNEȚ” DIN MEDIAȘ, ca urmare a neprezentării S.C. CASA PITICILOR S.R.L.
(Cumpărătorul) , la ședința de informare obligatorie

1
ÎI. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.În aceasta faza a diferendului, părțile, convin, prin prezentul contract ca, prin concesii reciproce
și în temeiul Art. 2267 și urm. Cod Civil, să prevină un eventual litigiu care să asigure executarea
convenției intervenite între părți în data de 11-04-2020.

2.2.Părțile, în virtutea prevederilor prezentului contract convin următoarele:

2.2.1. S.C. TRACTORAȘUL VESEL S.R.L. (Vânzătorul) se obligă ca, în termen de 20 de zile
lucrătoare de la data semnării prezentului contract să livreze catre S.C. CASA PITICILOR S.R.L.
(Cumpărător) partea componentă identificată ca fiind „troliu şi sapa”, accesoriu al echipamentului
livrat catre Cumpărător în data de 08-07-2019.

2.2.2. S.C. CASA PITICILOR S.R.L. (Cumpărătorul) se obligă ca, potrivit convenției intervenite
între părți, la data de 11-04-2020, să achite diferența de preț a echipamentului „Tractor U651, cu
troliu şi sapă”, recepționat în data de 08-07-2019, al carei cuantum părțile îl stabilesc ca fiind 20000
lei, având în vedere faptul ca înțial, prețul a fost stabilit, prin acordul părților, în moneda Euro, iar
cursul de schimb a variat de la data încheierii convenției de vânzare-cumpărare și până în prezent.

2.2.3. Diferența de preț, în cuantum de 20000 lei va fi achitată de catre S.C. CASA PITICILOR
S.R.L.. (Cumpărător), în 10 tranșe egale, lunare, în cuantum de 2000 lei fiecare, până la stingerea
obligației de plată..

2.2.4. Fiecare tranșă lunară urmează să fie achitată în termen de două zile de la data emiterii facturii
fiscale de catre S.C. TRACTORAȘUL VESEL S.R.L. (Vânzător)

2.2.5. S.C. CASA PITICILOR S.R.L. (Cumpărătorul) se obligă să achite prima tranșă a debitului,
în termen de trei zile de la data semnării prezentului contract, în baza facturii fiscale transmise de
catre S.C. TRACTORAȘUL VESEL S.R.L. (Vânzător).

2.3.Părțile declara, în mod expres, ca prezentul contract reprezintă voința liberă, neviciată a
acestora, fiind semnat de catre părți, cu intenția de a evita declanșarea unui litigiu.

2.4. Ambele părți declara, în mod expres ca, prin prezentul contract, au lichidat, irevocabil, orice
pretenții izvorâte din convenția sus-menționată, din data de 11-04-2020, astfel încât aspectele
asupra carora acestea au convenit anterior, prin aceasta convenție, nu vor mai putea face obiectul
vreunui litigiu viitor.

2.5. Totodata, părțile sunt de acord asupra faptului ca, în situația în care una dintre acestea nu
execută/execută necorespunzător obligațiile asumate prin intermediul acestui contract, partea
îndreptățită să facă demersurile judiciare ce se impun, în vederea punerii în executare a prezentului
contract de tranzacție.

III. FORȚA MAJORĂ

3.1. Niciuna dintre părți nu va răspunde de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a


prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare se datorează forței
majore, așa cum aceasta este definită de lege.

2
3.2. Partea care invoca forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 de zile,
producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile, în vederea limitării consecințelor acestuia.

3.3. Daca în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul nu încetează a-și produce efectele,
părțile își pot notifica, încetarea prezentului, de plin drept, fără ca vreuna dintre ele să poată
pretinde celeilalte plata de daune-interese.

IV. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

4.1.În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este
valabil îndeplinită daca va fi transmisă la adresa sediului, prevăzută în partea introductivă a
prezentului contract.

4.2. În cazul în care notificarea se va face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire (AR) și se consideră primită de catre destinatar la data
menționată de oficiul poștal pe aceasta confirmare.

4.3.Daca notificarea se transite prin fax, aceasta se consideră a fi recepționată în prima zi lucrătoare,
următoare celei în care aceasta a fost transmisă.

V. CLAUZE FINALE

5.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile
contractante.

5.2.Prezentul contract, reprezintă voință părților și înlătura orice altă înțelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară acestuia.

5.3.Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, astăzi 01-05-2020, data semnării lui.

VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR

S.C. TRACTORAȘUL VESEL S.R.L. S.C. CASA PITICILOR S.R.L.


Reprezentată prin A, în calitate de Reprezentată prin B, în calitate de
Administrator, Administrator,

(semnătură) (semnătură)

________________________ _____________________