Sunteți pe pagina 1din 15

CONTRACT-CADRU

pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat

Nr. de înregistrare la unitatea de învăţământ..................Nr. de înregistrare la operatorul economic

4911/17.12.2018..........................................__________________________________

I. Părţile contractante
Prezentul contract se încheie între:
1. Unitatea de învăţământ (organizator de practică) Liceul Tehnologic Turceni, cu sediul în
Turceni, cu sediul în Turceni, str. Culturii, nr. 1, judeţul Gorj, telefon 0253335011,
fax:0253335012, CUI 4666290, cont bancar IBAN RO52TREZ23A6504035901XX, deschis la
TREZORERIA ROVINARI, reprezentată legal prin Octavian VLADU, având funcţia de Director

şi

2. Operatorul economic (partener de practică) Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., cu


sediul în Tg. - Jiu, str. Al. I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, identificată cu J18/311/2012, CUI
RO30267310, având cont bancar IBAN RO59RZBR0000060014652248, deschis la Raiffeisen
Bank, sucursala Tg. - Jiu, tel.: 0372819711, fax: 0253227280, reprezentat legal prin Sorinel
Gheorghe BOZA, în calitate de Preşedinte al Directoratului şi Constantin BĂLĂȘOIU, în calitate
de membru al Directoratului.

II. Obiectul contractului


Art. 1. Prezentul contract stabileşte responsabilităţile părţilor în formarea profesională iniţială
pentru elevii prevăzuţi a fi înscrişi în învăţământul profesional, în clasa a IX-a, în anul şcolar 2019
-2020 după cum urmează:
 28 elevi, în domeniul de pregătire profesională mecanică, calificarea lăcătuș
construcții metalice și utilaj tehnologic;
 28 elevi, în domeniul de pregătire profesională mecanică, calificarea sudor.
Art. 2. Prezentul contract-cadru reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate
contractele de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional, conform anexei nr. 1 la
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.539/2012 privind aprobarea
contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic.

III. Durata contractului


Art. 3. (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de 4 ani şcolari, care cuprinde
perioada de timp aferentă activităţilor de promovare a ofertei, recrutarea, selecţia şi admiterea
elevilor, întreaga perioadă de pregătire a elevilor înscrişi, inclusiv cea a examenului final de
evaluare şi certificare a calificării, începând cu anul şcolar 2019 - 2020, şi intră în vigoare la data
semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor contractante.
(2) Contractul-cadru se actualizează anual şi poate fi revizuit cu acordul părţilor.

IV. Obligaţiile părţilor


Art. 4. Unitatea de învăţământ (organizator de practică) are următoarele obligaţii:
a) organizează şi desfăşoară activităţi de informare şi promovare a învăţământului profesional;

1
b) organizează şi desfăşoară împreună cu operatorul economic activităţi de informare şi
promovare a ofertei de formare menţionată la art. 1;
c) supune avizării Consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ componenţa
Comisiei de admitere în învăţământul profesional şi o transmite spre aprobare Inspectoratului Şcolar
Judeţean Gorj, conform prevederilor metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în
învăţământul profesional;
d) elaborează, în parteneriat cu operatorul economic, Procedura de preselecţie a candidaţilor la
admiterea în învăţământul profesional, în cazul în care operatorul economic se implică prin
susţinere financiară/stimulente/alte forme de sprijin în formarea profesională a elevilor printr-un
angajament menţionat în contractul-cadru cu unitatea de învăţământ;
e) supune avizării Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj şi aprobării Consiliului de administraţie
al unităţii de învăţământ Procedura de admitere şi Procedura de preselecţie a candidaţilor la
admiterea în învăţământul profesional;
f) încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinţii/tutorii legali ai acestora,
contractele de pregătire practică în condiţiile şi la termenele prevăzute în Metodologia de organizare
şi funcţionare a învăţământului profesional şi în Metodologia şi Calendarul admiterii în
învăţământul profesional, în vigoare;
g) asigură condiţiile materiale - spaţii de instruire, mijloace de învăţământ etc. – pentru
instruirea teoretică, laboratorul tehnologic şi instruirea practică realizate în unitatea de învăţământ,
în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru, Standardele de pregătire profesională,
planurile-cadru de învăţământ şi curriculumul în vigoare;
h) asigură resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic şi instruirea
practică realizată în unitatea de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
i)desemnează, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a
învăţământului profesional, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la
instruirea practică. Cadrul didactic coordonator este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a
activităţilor asumate de unitatea de învăţământ prin contractul de pregătire practică, pentru fiecare
elev din grupa pe care o coordonează. Responsabilităţile cadrului didactic coordonator vor fi
stabilite în detaliu în Anexa pedagogică a Contractului de pregătire practică care vor fi încheiate
conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.539/2012;
j) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învăţământ asigură,
împreună cu tutorele desemnat de operatorul economic, evaluarea competenţelor dobândite de
elevul practicant pe durata stagiului de pregătire practică;
k) realizează proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (curriculum pentru stagiile de
pregătire practică), în conformitate cu solicitările operatorului economic şi cerinţele Standardelor de
pregătire profesională şi în parteneriat cu acesta;
l)stabileşte, în parteneriat cu operatorul economic, schemele orare de funcţionare a
învăţământului profesional, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi
funcţionare a învăţământului profesional de stat;
m) planifică, împreună cu operatorul economic, stagiile de pregătire practică a elevilor în
conformitate cu prevederile Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional
de stat;
n) asigură, în colaborare cu operatorul economic, organizarea şi desfăşurarea examenului de
certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
o) asigură celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 5. Operatorul economic are următoarele obligaţii:
a) sprijină unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de informare şi
promovare a învăţământului profesional;
b) organizează şi desfăşoară, împreună cu unitatea de învăţământ, activităţi de informare şi
promovare a ofertei de formare menţionate la art. 1;
c) transmite unităţii de învăţământ propunerile de membri în Comisia de admitere în
învăţământul profesional de la nivelul unităţii de învăţământ;
d) elaborează, în parteneriat cu unitatea de învăţământ, Procedura de preselecţie a candidaţilor la
admiterea în învăţământul profesional, în cazul în care operatorul economic/instituţia publică
2
parteneră a unităţii de învăţământ se implică prin susţinere financiară/stimulente/alte forme de
sprijin în formarea profesională a elevilor prin angajamentele menţionate în anexele nr. 1 şi 2 la
prezentul contract-cadru;
e) încheie, împreună cu unitatea de învăţământ, elevii sau părinţii/tutorii legali ai acestora,
contractele de pregătire practică în condiţiile şi la termenele prevăzute în Metodologia de organizare
şi funcţionare a învăţământului profesional de stat;
f) asigură, pe parcursul fiecărui an şcolar din cei 3 (trei) ani şcolari de învăţământ profesional,
condiţiile materiale - spaţii de instruire, mijloace de învăţământ, utilaje, echipamente etc. - pentru
desfăşurarea orelor de laborator, instruire practică săptămânală şi stagiu de pregătire practică -
curriculum în dezvoltare locală, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul contract, Standardele de
pregătire profesională, planurile-cadru de învăţământ şi curriculumul în vigoare;
g) asigură resursele umane - tutorii - pentru coordonarea activităţii de pregătire practică
desfăşurată la operatorul economic, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi
funcţionare a învăţământului profesional. Responsabilităţile tutorilor vor fi stabilite în detaliu în
contractele de pregătire practică încheiate conform prevederilor Metodologiei de organizare şi
funcţionare a învăţământului profesional de stat;
h) tutorele desemnat de operatorul economic asigură, împreună cu cadrul didactic coordonator de
practică desemnat de unitatea de învăţământ, evaluarea competenţelor dobândite de elevul
practicant pe durata stagiului de pregătire practică;
1) participă cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (curriculum pentru
stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală);
j) stabileşte, în parteneriat cu unitatea de învăţământ, schemele orare de funcţionare a
învăţământului profesional, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi
funcţionare a învăţământului profesional de stat;
k) planifică, împreună cu unitatea de învăţământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în
conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional;
l) înainte de începerea stagiului de practică, operatorul economic are obligaţia de a asigura
instruirea practicantului cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
m) operatorul economic va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a
practicanţilor, conform prevederilor legale în vigoare;
n) poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică a elevilor, cu acordul acestora şi/sau al
părinţilor/tutorilor legali ai acestora, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii;
o) asigură, în colaborare cu unitatea de învăţământ, organizarea şi desfăşurarea examenului de
certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
p) poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, respectând prevederile legislaţiei
muncii. Stagiile suplimentare se organizează pe baza unei convenţii individuale încheiate cu elevul
sau părintele/tutorele legal instituit al elevului, cu respectarea art. 13 alin. (5) din anexa nr. 1 la
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea
şi funcţionarea învăţământului profesional cu durata de 2 ani.
Art. 6. (1) Operatorul economic va putea acorda elevului practicant sprijin material sau de altă
natură în condiţiile legii şi în funcţie de posibilităţile sale financiare, cum ar fi:
a) bursă de studii;
b)premii, gratificări, prime;
c) plata transportului la şi de la locul desfăşurării stagiului de practică;
d)asigurarea unei mesei/zi;
e) examinări şi analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică în
conformitate cu cerinţele specifice, în funcţie de domeniul de activitate;
f) echipament de muncă şi protecţie conform cerinţelor şi riscurilor la locul de muncă.
(2) Situaţia stimulentelor şi formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic
este prezentată în anexa nr. 2 la prezentul contract care se completează anual.
(3) Anexa nr. 2 se completează numai în cazul în care operatorul economic asigură sprijin
material sau de altă natură în condiţiile legii.

3
(4) Condiţiile pentru acordarea stimulentelor şi formelor de sprijin menţionate mai sus se vor
detalia de către operatorul economic şi vor fi specificate în contractele de practică încheiate cu
elevii.
(5) Operatorul economic se angajează să respecte principiile egalităţii de şanse şi tratamentului
nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenenţă etnică, convingeri religioase în procesul de
selecţie a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea şi certificarea
pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea stimulentelor, formelor de sprijin şi facilităţilor
pentru elevi, în angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.
Art. 7. (1) Contractele individuale de pregătire practică trebuie să acopere întreaga perioadă de
pregătire a elevilor, inclusiv examenul final de evaluare şi certificare a calificării.
(2) Contractele individuale de pregătire practică pot fi reziliate unilateral de către operatorul
economic partener de practică, doar după informarea prealabilă a unităţii de învăţământ.
(3) Condiţiile de reziliere prevăzute la alin. (2) vor fi specificate în contractele individuale de
pregătire practică

V. Răspunderea părţilor
Art. 8. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul
contract atrage răspunderea părţii în culpă, în afara de cazurile de exonerare prevăzute de lege.

VI. Modificarea şi rezilierea contractului


Art. 9. Prezentul contract se poate modifica cu acordul ambelor părţi prin act adiţional, care va
constitui anexă la prezentul contract.
Art. 10. În cazul în care derularea uneia sau mai multor secvenţe de formare profesională
menţionate în anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru nu este conformă cu angajamentele luate de
către operatorul economic şi/sau cu convenţiile de stagii pentru pregătirea elevilor, unitatea de
învăţământ poate decide întreruperea derulării secvenţelor de formare profesională care revin
operatorului economic prin prezentul contract-cadru, după informarea prealabilă a operatorului
economic şi primirea confirmării de primire a acestei informări.
Art. 11. În cazul în care derularea uneia sau mai multor secvenţe de formare profesională
menţionate în anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru nu este conformă cu angajamentele luate de
către unitatea de învăţământ în cadrul prezentului contract-cadru şi/sau convenţiilor de stagii pentru
pregătirea elevilor, operatorul economic poate decide întreruperea derulării secvenţelor de formare
profesională care îi revin prin prezentul contract-cadru, după informarea prealabilă a unităţii de
învăţământ şi primirea confirmării de primire a acestei informări.
Art. 12. Prezentul contract poate fi denunţat de către oricare dintre părţi printr-o notificare scrisă
prealabilă, acordând un preaviz de 9 luni celeilalte părţi.
Art. 13. Rezilierea contractului nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja existente între
părţile contractante.

VII. Notificări
Art. 14. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la persoana şi adresa prevăzută la pct. I. din
prezentul contract.
Art. 15. Dacă notificările nu se pot efectua în scris, atunci cererile sau alte comunicări între părţi
se consideră efectuate la transmiterea lor prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către
părţi sau la oricare din adresele pe care părţile se obligă să-şi le comunice reciproc.
Art. 16. Partea care îşi schimbă adresa de notificare este obligată să notifice în scris celeilalte
părţi în termen de maximum 5 zile, cu privire la schimbarea de adresă, e-mail, telefon.
Art. 17. Orice notificare care are ca scop modificarea prezentului contract se va efectua în formă
scrisă.

VIII. Forţa majoră


Art. 18. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de
executarea în mod necorespunzător (total sau parţial) a oricărei obligaţii care îi revine în baza
4
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a
fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
Art. 19. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 15
zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document emis de autoritatea
competentă care certifică apariţia situaţiei de forţă majoră să fie trimis celeilalte părţi.
Art. 20. Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să îşi notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. Litigii
Art. 21. Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii
lor.
Art. 22. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti din raza teritorială a sediului unităţii de învăţământ.

X. Clauze finale
Art. 23. Prezentul contract, încheiat cu acordul părţilor, reprezintă instrumentul oficial şi legal
dintre cele două părţi.
Art. 24. Prezentul contract, împreună cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din acesta,
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă convenţie verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii lui.
Art. 25. Neexercitarea de către una dintre părţi a drepturilor ce îi revin din prezentul contract nu
echivalează cu renunţarea la acele drepturi.
Art. 26. Prezentul contract a fost încheiat la _______________ în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Turceni

Reprezentant legal: Octavian VLADU


Funcţia: Director
Semnătura

Operatorul economic: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Reprezentanţi legali: Sorinel Gheorghe BOZA Constantin BĂLĂȘOIU


Funcţia: Preşedinte al Directoratului Membru al Directoratului
Semnătura Semnătura

Sorin OLARU
Director Adjunct Direcție Resurse Umane

5
ANEXA Nr. 1
la
Contractul-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat
Partajarea responsabilităţilor privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale în
anul şcolar 2019 - 2020

Calificarea profesională: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic

1. Locurile unde se desfăşoară formarea elevilor

Clasa a IX-a
Număr total de Din care, cu desfășurare la:
Laborator/Instruire ore conform
Modulul de pregătire Unitatea de Operatorul
practică săptămânală planului de
învățământ economic
învățământ
Laborator 17 17 -.
I. Reprezentarea pieselor
Instruire practică
mecanice - - -
săptămânală
Laborator - - -
II. Lăcătușerie generală
Instruire practică
68 68 -
săptămânală
Laborator 17 17 -
III. Organe de mașini Instruire practică
- - -
săptămânală
Stagiul de pregătire
practică (CDL):
___________ 150 150 -
Asamblarea organelor de
mașini

Clasa a X-a
Număr total de ore Din care, cu desfășurare la:
Laborator/Instruire
Modulul de pregătire conform planului de Unitatea de Operatorul
practică săptămânală
învățământ învățământ economic
Laborator 64 64 -
I. Măsurări tehnice Instruire practică
128 - 128
săptămânală
Laborator 64 64 -
II. Reprezentarea
Instruire practică
organelor de mașini - - -
săptămânală
Laborator - - -
III. Asamblări mecanice Instruire practică
256 - 256
săptămânală
Stagiul de pregătire
practică (CDL)
___________ 270 - 270
Asablarea structurilor
metalice

Clasa a XI-a
Număr total de ore Din care, cu desfășurare la:
Laborator/Instruire
Modulul de pregătire conform planului Unitatea de Operatorul
practică săptămânală
de învățământ învățământ economic
I. Executarea Laborator 90 90 -

6
Instruire practică
construcțiilor metalice 120 - 120
săptămânală
Laborator 60 60 -
II. Revizia și întreținerea
Instruire practică
construcțiilor metalice 90 - 90
săptămânală
Laborator 120 120 -
III. Executarea utilajelor
Instruire practică
tehnologice 150 - 150
săptămânală
Stagiul de pregătire
practică (CDL)
___________ 300 - 300
Aplicații practice
realizate pe mașini unelte

3. Asigurarea materiilor prime şi materialelor în stagiile de pregătire practică organizate la


unitatea de învăţământ
Clasa a IX-a

Materiile prime, materiale asigurate


De către unitatea de învăţământ De către
Rezultate ale învăţării
operatorul
economic
Reprezentarea pieselor mecanice - Instrumente și materiale specifice
- Elemente de bază privind realizarea reprezentării schiței:planșetă,riglă
reprezentărilor grafice (simboluri, linii, haşuri); gradată, echere, compasuri, florare,
- Realizarea schiței piesei mecanice în vederea creioane, gumă de șters, hârtie de desen
executării ei - Seturi de corpuri geometrice,piese
- Reprezentarea asamblărilor mecanice - Videoproiector,calculator,soft-uri
nedemontabile şi demontabile. educaționale
- Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă. - Pise mecanice simple
Lăcătușerie generală - SDV-uri specifice lucrărilor mecanice .
- Materiale şi semifabricate utilizate în lucrările
mecanice. - Semifabricate:table,platbande,bare,profi
- Operaţii de prelucrare mecanică (SDV-uri, le,țevi,sârme
mijloace de măsurare, instrucţiuni de securitate şi
sănătate în muncă). - Utilaje:mașini de găurit,polizoare
- Curăţare, îndreptare, trasare, debitare, îndoire,
găurire, filetare,pilire, polizare. - Auxiliare curriculare, planşe didactice,
- Noțiuni de prelucrare prin așchiere(tipuri de fişe individuale de instruire privind
așchii,scule achietoare,regim de așchiere) securitatea şi sănătatea în muncă şi în
Procesul de măsurare şi componentele sale domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Mărimi fizice şi unităţi de măsură. - Organe de
- Mijloace şi mijloace de măsurare. asamblare:nituri,șuruburi,piulițe,șaibe,
- Erori de măsurare. pene,arcuri
- Simboluri şi caracteristici metrologice ale
mijloacelor de măsurare. -Organe de mașini complexe:arbori,osii,
- Mijloace de măsurare utilizate în atelierele de cuplaje, lagăre cu alunecare, lagăre cu
lăcătușerie( șubler, micrometru) rostogolire
-Lubrefianții:uleiuri, unsori
Organe de mașini -Materiale de adaus:electrozi
- Noțiuni generale de organe de mașini -SDV-uri pentru asamblare:truse de
- Organe de mașini simple chei,clești,șuribelnițe
- Organe de mașini complexe -Scule şi dispozitive, aparate de măsurare
- SDV-uri utilizate în lucrările mecanice. lungimi,unghiuri,suprafețe, șublere,
- Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă şi micrometre, comparatoare
protecţia mediului. -Sisteme tehnice în construcția cărora să
Executarea și montarea organelor de mașini în se regăsească diferite tipuri de organe de
subansambluri mecanice mașini
7
Materiile prime, materiale asigurate
De către unitatea de învăţământ De către
Rezultate ale învăţării
operatorul
economic
-Banc de lucru, menghină
-Echipamente de protecție specifice

Clasa a X-a

Materiile prime, materiale asigurate


De către unitatea de învăţământ De către
Rezultate ale învăţării
operatorul
economic
Măsurarea mărimilor tehnice specifice
proceselor industriale
-Selectarea mijloacelor de măsurare şi control
specifice pentru fiecare din mărimile tehnice -Scule şi dispozitive, aparate de măsurare
măsurate lungimi,unghiuri,suprafețe, șublere,
-Utilizarea mijloacelor de măsurare şi control micrometre, comparatoare
pentru lungimi, unghiuri, presiuni, viteze, turaţii, - Seturi de corpuri geometrice,piese
filete - Videoproiector,calculator,soft-uri
- Corelarea aparatului de măsură cu mărimea de educaționale
măsurat şi cu domeniul de variaţie al mărimii de - Pise mecanice simple
măsurat - SDV-uri specifice lucrărilor mecanice .
-Verificarea stării de funcţionare a aparatelor de
măsură, în conformitate cu cartea tehnică şi - Organe de
normele de securitate a muncii asamblare:nituri,șuruburi,piulițe,șaibe,
-Efectuarea reglajelor iniţiale ale aparatelor de pene,arcuri,bolțuri,
măsură în funcţie de natura mărimii măsurate şi de -Lubrefianții:uleiuri, unsori
domeniul de variaţie al acesteia -Materiale de adaus:electrozi
-Decodificarea simbolurilor folosite pentru -SDV-uri pentru asamblare:truse de
marcarea aparatelor de măsurat. chei,clești,șuribelnițe
- Respectarea normelor de SSM, de protecţia -Sisteme tehnice în construcția cărora să
mediului şi PSI specifice operaţiilor de măsurare se regăsească diferite tipuri de organe de
şi control utilizate pentru realizarea pieselor mașini
cnform documentaţiei tehnice -Banc de lucru, menghină
-Echipamente de protecție specifice
Realizarea asamblărilor mecanice
- Operaţii tehnologice pregătitoare aplicate în
vederea realizării îmbinărilor nituite;
- Nituirea manuală;
- Sudarea manuală cu arc electric;
- Asamblarea prin lipire;
- Montarea şi demontarea prezoanelor;
- Asigurarea piuliţelor împotriva autodesfacerii;
- Montarea şi demontarea penelor;
- Asamblarea prin caneluri;
- Asamblarea cu ştifturi şi bolţuri;
- Asamblarea prin strângere pe con;
- Asamblarea cu brăţări elastice;
- Montarea arcurilor elicoidale;
- Montarea arcurilor in foi;
- Realizarea unei machete funcţionale folosind
piese obţinute prin operaţiile de lăcătuşerie şi
operaţiile de montare învăţate şi aprofundate;
8
Materiile prime, materiale asigurate
De către unitatea de învăţământ De către
Rezultate ale învăţării
operatorul
economic
- Controlul execuţiei fiecărei operaţii şi controlul
final.

Clasa a XI-a

Materiile prime, materiale asigurate


De către unitatea de învăţământ De către
Rezultate ale învăţării
operatorul
economic
- semifabricate: tablă laminată cu grosimi
Executarea construcţiilor metalice diferite, tablă striată, bare de oţel cu forme
diferite (rotunde, pătrate, hexagonale),
-Prelucrarea reperelor metalice prin: polizare, platbande, corniere de diferite dimensiuni
șlefuire,găurire, îndreptare, predeformare, cu laturi egale şi inegale, profile diverse
roluire, ajustare, filetare, îndoire, curbare. (I,U,T, europrofile);
- Asamblarea părților componente ale - scule şi materiale pentru operaţiile
construcțiilor metalice prin nituire ,sudare și filet pregătitoare aplicate semifabricatelor:
hârtie abrazivă, perii de sârmă, racleţi
Executarea utilajelor tehnologice pe mașini metalici, şpacluri, substanţe degresante
unelte (diluanţi, motorină, apă în emulsii);
- Mașini de rabotat (cărţi tehnice, părţi - instrumente pentru trasare şi croire:
componente, funcţionare, SDV-uri, norme de creion de trasat, vinclu, raportor, compas,
securitate şi sănătate în muncă, norme de protecţie fir cretat, ruletă, şubler, punctator, ciocan
a mediului); de mână, metru flexibil, dispozitive pentru
- Mașini de frezat (cărţi tehnice, părţi trasarea şi punctarea cornierelor,
componente, funcţionare, SDV-uri, norme de dispozitive pentru trasarea axelor de găuri,
securitate şi sănătate în muncă, norme de protecţie şabloane şi rigle metalice, marker pentru
a mediului); metal, creion permanent din ceară, cretă;
- Strunguri (cărţi tehnice, părţi componente, - amenajări pentru trasare: mese de trasaj,
funcţionare, SDV-uri, norme de securitate şi platforme, rampe, bancuri, standuri;
sănătate în muncă, norme de protecţie a mediului); - dispozitive de măsură şi control: vinclu,
- Maşini pentru precurbarea marginilor tablelor raportor, compas, ruletă, şubler, calibre;
(cărţi tehnice, părţi componente, funcţionare, - materiale, scule şi dispozitive pentru
SDV-uri, norme de securitate şi sănătate în executarea operaţiei de asamblare: chei
muncă, norme de protecţie a mediului); fixe, chei cu crichet, cheie dinamometrică,
- Mașini pentru curbarea tablelor (cărţi tehnice, electrozi;
părţi componente, funcţionare, SDV-uri, norme de - organe de asamblare: nituri, şuruburi;
securitate şi sănătate în muncă, norme de protecţie - echipamente pentru îndreptare (valţuri
a mediului). pentru table, maşini de îndreptat cu role
pentru profile şi bare, prese manuale cu
şurub etc.);
- echipamente şi instalaţii pentru debitare:
ghilotine, fierăstrău mecanic pentru
debitări, instalaţii automatizate de debitare
cu plasmă, cu jet de apă, cu laser,
instalaţii de debitare cu oxiacetilenă,
fierăstrău electric manual pentru debitări;
- echipamente pentru îndoirea tablelor,
barelor, profilelor şi ţevilor, calapoade şi
şabloane pentru îndoiri la cald şi rece cu
acţionare mecanică şi hidraulică;
9
Materiile prime, materiale asigurate
De către unitatea de învăţământ De către
Rezultate ale învăţării
operatorul
economic
- echipamente de lucru pentru prelucrarea
reperelor metalice prin: polizare, şlefuire,
găurire, filetare;
- dispozitive de nituit;
- grup de sudare;
- echipamente pentru îndreptare (maşini
de îndreptat cu role pentru profile şi bare,
prese manuale cu şurub etc.);
- echipamente şi instalaţii pentru debitare:
ghilotine, fierăstrău mecanic pentru
debitări, instalaţii automatizate de debitare
cu plasmă, cu jet de apă, cu laser,
instalaţii de debitare cu oxiacetilenă,
fierăstrău electric manual pentru debitări;
- maşini de frezat, maşini de rabotat,
strunguri;
- echipamente de lucru pentru prelucrarea
prin: polizare, găurire, alezare, filetare;

Calificarea profesională: Sudor

1. Locurile unde se desfăşoară formarea elevilor

Clasa a IX-a
Număr total de ore Din care, cu desfășurare la:
Laborator/Instruire
Modulul de pregătire conform planului de Unitatea de Operatorul
practică săptămânală
învățământ învățământ economic
Laborator 17 17 -
I. Reprezentarea
Instruire practică
pieselor mecanice - - -
săptămânală
Laborator - - -
II. Lăcătușerie
Instruire practică
generală 68 68 -
săptămânală
Laborator 17 17
III. Organe de
Instruire practică
mașini - - -
săptămânală
Stagiul de pregătire
practică (CDL):
___________ 150 150 -
Asamblarea
organelor de mașini

10
Clasa a X-a
Număr total de ore Din care, cu desfășurare la:
Laborator/Instruire
Modulul de pregătire conform planului de Unitatea de Operatorul
practică săptămânală
învățământ învățământ economic
I. Măsurări tehnice Laborator 64 64 -
Instruire practică
128 - 128
săptămânală
Laborator 64 64 -
II. Reprezentarea
Instruire practică
organelor de mașini - - -
săptămânală
Laborator - - -
III. Asamblări
Instruire practică
mecanice 256 - 256
săptămânală
Stagiul de pregătire
practică (CDL)
___________ 270 - 270
Asamblarea
structurilor metalice

Clasa a XI-a
Număr total de ore Din care, cu desfășurare la:
Laborator/Instruire
Modulul de pregătire conform planului de Unitatea de Operatorul
practică săptămânală
învățământ învățământ economic
Laborator 210 210 -
I. Sudarea prin topire
Instruire practică
și presiune 300 - 300
săptămânală
Laborator 60 60 -
II. Tăierea termică a
Instruire practică
metalelor 60 - 60
săptămânală
Stagiul de pregătire
practică (CDL)
Controlul produselor ___________ 300 - 300
sudate

2. Asigurarea materiilor prime şi materialelor în stagiile de pregătire practică organizate la


unitatea de învăţământ

Clasa a IX-a

Materiile prime, materiale asigurate


De către unitatea de învăţământ De către
Rezultate ale învăţării
operatorul
economic
Reprezentarea pieselor mecanice - Instrumente și materiale specifice
- Elemente de bază privind realizarea reprezentării schiței:planșetă,riglă
reprezentărilor grafice (simboluri, linii, haşuri); gradată, echere, compasuri, florare,
- Realizarea schiței piesei mecanice în vederea creioane, gumă de șters, hârtie de desen
executării ei - Seturi de corpuri geometrice,piese
- Reprezentarea asamblărilor mecanice - Videoproiector,calculator,soft-uri
nedemontabile şi demontabile. educaționale
- Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă. - Pise mecanice simple
Lăcătușerie generală - SDV-uri specifice lucrărilor mecanice .
- Materiale şi semifabricate utilizate în lucrările
mecanice. - Semifabricate:table,platbande,bare,profi
11
Materiile prime, materiale asigurate
De către unitatea de învăţământ De către
Rezultate ale învăţării
operatorul
economic
- Operaţii de prelucrare mecanică (SDV-uri, le,țevi,sârme
mijloace de măsurare, instrucţiuni de securitate şi
sănătate în muncă). - Utilaje:mașini de găurit,polizoare
- Curăţare, îndreptare, trasare, debitare, îndoire,
găurire, filetare,pilire, polizare. - Auxiliare curriculare, planşe didactice,
- Noțiuni de prelucrare prin așchiere(tipuri de fişe individuale de instruire privind
așchii,scule achietoare,regim de așchiere) securitatea şi sănătatea în muncă şi în
Procesul de măsurare şi componentele sale domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Mărimi fizice şi unităţi de măsură. - Organe de
- Mijloace şi mijloace de măsurare. asamblare:nituri,șuruburi,piulițe,șaibe,
- Erori de măsurare. pene,arcuri
- Simboluri şi caracteristici metrologice ale
mijloacelor de măsurare. -Organe de mașini complexe:arbori,osii,
- Mijloace de măsurare utilizate în atelierele de cuplaje, lagăre cu alunecare, lagăre cu
lăcătușerie( șubler, micrometru) rostogolire
-Lubrefianții:uleiuri, unsori
Organe de mașini -Materiale de adaus:electrozi
- Noțiuni generale de organe de mașini -SDV-uri pentru asamblare:truse de
- Organe de mașini simple chei,clești,șuribelnițe
- Organe de mașini complexe -Scule şi dispozitive, aparate de măsurare
- SDV-uri utilizate în lucrările mecanice. lungimi,unghiuri,suprafețe, șublere,
- Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă şi micrometre, comparatoare
protecţia mediului. -Sisteme tehnice în construcția cărora să
Executarea și montarea organelor de mașini în se regăsească diferite tipuri de organe de
subansambluri mecanice mașini
-Banc de lucru, menghină
-Echipamente de protecție specifice

Clasa a X-a

Materiile prime, materiale asigurate


De către unitatea de învăţământ De către
Rezultate ale învăţării
operatorul
economic
Măsurarea mărimilor tehnice specifice
proceselor industriale
-Selectarea mijloacelor de măsurare şi control
specifice pentru fiecare din mărimile tehnice -Scule şi dispozitive, aparate de măsurare
măsurate lungimi,unghiuri,suprafețe, șublere,
-Utilizarea mijloacelor de măsurare şi control micrometre, comparatoare
pentru lungimi, unghiuri, presiuni, viteze, turaţii, - Seturi de corpuri geometrice,piese
filete - Videoproiector,calculator,soft-uri
- Corelarea aparatului de măsură cu mărimea de educaționale
măsurat şi cu domeniul de variaţie al mărimii de - Pise mecanice simple
măsurat - SDV-uri specifice lucrărilor mecanice .
-Verificarea stării de funcţionare a aparatelor de
măsură, în conformitate cu cartea tehnică şi - Organe de
normele de securitate a muncii asamblare:nituri,șuruburi,piulițe,șaibe,
-Efectuarea reglajelor iniţiale ale aparatelor de pene,arcuri,bolțuri,
12
Materiile prime, materiale asigurate
De către unitatea de învăţământ De către
Rezultate ale învăţării
operatorul
economic
măsură în funcţie de natura mărimii măsurate şi de -Lubrefianții:uleiuri, unsori
domeniul de variaţie al acesteia -Materiale de adaus:electrozi
-Decodificarea simbolurilor folosite pentru -SDV-uri pentru asamblare:truse de
marcarea aparatelor de măsurat. chei,clești,șuribelnițe
-Sisteme tehnice în construcția cărora să
- Respectarea normelor de SSM, de protecţia
se regăsească diferite tipuri de organe de
mediului şi PSI specifice operaţiilor de măsurare
mașini
şi control utilizate pentru realizarea pieselor
-Banc de lucru, menghină
cnform documentaţiei tehnice
-Echipamente de protecție specifice
Realizarea asamblărilor mecanice
- Operaţii tehnologice pregătitoare aplicate în
vederea realizării îmbinărilor nituite;
- Nituirea manuală;
- Sudarea manuală cu arc electric;
- Asamblarea prin lipire;
- Montarea şi demontarea prezoanelor;
- Asigurarea piuliţelor împotriva autodesfacerii;
- Montarea şi demontarea penelor;
- Asamblarea prin caneluri;
- Asamblarea cu ştifturi şi bolţuri;
- Asamblarea prin strângere pe con;
- Asamblarea cu brăţări elastice;
- Montarea arcurilor elicoidale;
- Montarea arcurilor in foi;
- Realizarea unei machete funcţionale folosind
piese obţinute prin operaţiile de lăcătuşerie şi
operaţiile de montare învăţate şi aprofundate;
- Controlul execuţiei fiecărei operaţii şi controlul
final.

13
Clasa a XI-a

Materiile prime, materiale asigurate


De către unitatea de învăţământ De către
Rezultate ale învăţării
operatorul
economic

-Realizarea de îmbinari sudate prin procedeul de sudare -Materiale metalice feroase/materiale de


cu arc electric cu electrod invelit in colt la tabla; bază:oțeluri carbon,oțeluri slab aliate
-Realizarea de imbinari sudate a tablelor cap la cap -Materiale de adaus: electrozi de diferite
prin procedeul de sudare in mediu de gaz protector tipuri și dimensiuni,gaze pentru
sudare:oxigen acetilenă, argon, bioxin
cu electrod fuzibil (MAG);
decarbon, vergele metalice, sârmă de
-Realizarea imbinarilor cap la cap prin procedeul sudare de diferite tipuri și diensiuni
de sudare in mediu de gaz protector activ cu -Echipaente de
electrod fuzibil (MAG); sudare:transformator/convertizoare/redres
-Imbinarea prin sudarea cap la cap a doua table oare/invertoare,aparat de sudare în mediu
pozitionate in plan vertical, prin procedeul de de gaz protector MIG/MAG/WIG, aparat
sudare manuala cu electrozi inveliti; de sudare cu flacără de gaze, cu
-Realizarea unui ansamblu sudat prin procedeul de sudare accesoriile aferente,
ccu arc electric cu electrozi inveliti; portelectrozi,pistolete de sudură
-Realizarea de imbinari sudate cap la cap prin sudare -Utilaje pentru sudarea prin presiune:
oxiacetilenica; așini de sudat în puncte, mașini de sudat
cap la cap
-Realizarea unei imbindri sudate in colt prin
- SDV-uri pentru sudarea prin topire: cleme de
procedeul de sudare in mediu de gaz protector cu
electrod nefuzibil -WIG; fixare, dispozitive de pozitionat piese/ material
-Sudarea imbinarilor in T prin sudare oxiacetilenica; metalic, scule pentru curatarea imbinarilor sudate,
-Sudarea imbindrilor cap la cap (orizontala pe perete menghine ruleta, sublere, sabloane, perii de
vertical) prin procedeul de sudare in mediu de gaz sarma, dalti, polizoare, creioane termice,
protector cu electrod fuzibil (MIG); termometre de contact, poansoane
-Sudarea cu arc electric cu electrozi inveliti a - SDV-uri pentru sudarea prin presiune:
doua table pozitionate in T dispozitive de dezvoltare si reglare a fortelor de
-Verificarea materialului debitat din punct de vedere strangere pentru sudare, dispozitive de fixat piesele
calitativ si dimensional; in masina de sudat, bacuri de prindere din cupru,
-Pregatirea materialului de baza si a SVD-urilor pentru portelectrozi de sustinere a electrozilor de
contact,role longitudinale, role
realizarea operatiei de taiere; transversale
-Evaluarea starii tehnice a echipamentelor in functie de -Gaze de
procedeul de taiere utilizat tăiere:oxigen,acetilenă/metan/propan
-Utilizarea echipamentelor de taiere oxigaz conform -SDV-uri pentru tăiere termică:cleme de
documentatiei tehnice; fixare,menghine,ruletă,șublere,șabloane,p
- Taierea materialelor corespunzator procedurii de taiere erii de sârmă,dălți,polizoare
impuse în documentatie; -Utilaje pentru tăiere termică
-Taierea cu arc electric conform documentatiei -Echipament de
tehnice; protecție:șorț,mănuși,jambiere,bocanci,m
-Taierea oxigaz a tablelor conform cerintelor impuse de ască de protecție
-Colecția de standarde de sudare
documentatia tehnica;
-Evidentierea imperfectiunilor la taiere, pentru probe taiate
și evitarea si remedierea lor.

14
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Turceni

Reprezentant legal: Octavian VLADU


Funcţia: Director
Semnătura

Operatorul economic: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Reprezentanți legali: Sorinel Gheorghe BOZA Constantin BĂLĂȘOIU


Funcţia: Preşedinte al Directoratului Membru al Directoratului
Semnătura Semnătura

Sorin OLARU
Director Adjunct Direcţie Resurse Umane

15