Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a) ___________________________________________________________,

domiciliat(ă) în municipiul SLATINA, strada _______________________________, nr. ________,

bl. ___________, sc. __________, et. ________, ap. ______, judeţul OLT, vă rog să-mi aprobaţi

prezenta cerere prin care solicit eliberarea unui aviz de spargere stradă / alee / trotuar / spaţiu verde

pentru _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data ___________________ Semnătura,

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI SLATINA