Sunteți pe pagina 1din 10

Instruc\iuni de instalare ]i operare centrale

electrice cu control electronic

seria 6-30 MRE seria 36 - 60MXE

1
1. INTRODUCERE

Debitul de ap` prin centrala electric` Ecotermal-MRE este o surs` de c`ldur` modern`,
ecologic` proiectat` pentru [nc`lzirea centralizat` a caselor de dimensiuni mici si medii ]i a
facilit`\ilor de produc\ie. Principalele avantaje ale [nc`lzirii cu energie electric` sunt: eficacitate,
randament [nalt, dimensiuni reduse [n concordan\` cu cerin\ele Uniunii Europene privind depozi-
tarea de]eurilor. Centrala electric` poate fi utilizat` [n orice sistem de [nc`lzire centralizat cu
[nc`lzire direct` prin acumulare sau sistem hibrid. Poate fi integrat` deasemenea [n sisteme pen-
tru [nc`lzire, [n paralel cu func\ionare pe combustibil solid ( vezi diagramele prezentate la Fig. 1 ]i
2 pagina 16. Pentru func\ionarea [n condi\ii de siguran\` se recomand` instalarea unei pompe de
circula\ie [n sistemul de operare asigur@nd circula\ia for\at`.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

Corpul centralei este izolat termic ]i este echipat cu : unitate de control electric`, pomp`
de circula\ie GRUNDFOS UPS/WILO, amplasat` pe carcasa metalic` cu prindere pe perete. At@t
suprafa\a exterioar` a centralei cat ]i corpul acesteia sunt vopsite electrostatic, ceea ce [i ofer`
rezisten\` ridicat` la coroziune. Toate modelele sunt echipate cu vas de expansiune, filtru de ap`,
valve de siguran\`, controlori termici cu senzor nivel ap` ata]at [n corpul centralei ]i manometru.

3. SISTEM ELECTRONIC DE CONTROL


3.1. Descrierea tehnic`.
Descrierea tehnic` pezint` principiul de func\ionare ]i caracteristici ale sistemului de control
de pe centrala electric` cu puterea de înc`lzire nominal` de 60 kW.
Sistemul execut` controlul complex de înc`lzire local` al componentelor
, în conformitate cu condi\ile de mediu. Centrala este reglat` din fabric` la un regim de func\ionare
[n scopul de a prelungi durata de via\` a componentelor ]i deasemenea pentru o fiabilitate ridi-
cat`.

3.2 Control ]i dispozitive pentru avertizare


Panoul indicator - ( Fig. 3 ).
Led digital cu dou` trepte de informa\ii ( pozitia 2 ). Afi]az` temperatura prezent` sau tem-
peratura prestabilit` din panoul de control de pe central`. Citirea se va face in grade Celsius.
Indicator ecran cu cristal lichide ( pozi\ia 1 ). Afi]az` - ziua, ora, ]i programul prezent.
- Buton AUTO/OFF ( pozi\ia 8 ). Comut` sistemul [n modul [nc`lzire definit ca o prioritate
pentru selectare sau stare prelungit`.
- Indicator luminos pentru func\ionare pompa de circula\ie ( pozi\ia 3 ). Emite semnal lumi-
nos c@nd pompa de circula\ie func\ioneaz`.
- Buton PRESET/ACTUAL ( W/X ) temperatur` ( pozi\ia 10 ). Afi]az` reglajul stabilit sau
temperatur` ap`.
- Indicator luminos nivel redus ( pozi\ia 4 ). Emite semnal luminos c@nd nivelul apei din cen-
tral` este mai mic dec@t cel admisibil pentru func\ionarea centralei [n limitele de siguran\`.
- Indicator luminos supra[nc`lzire ( pozi\ia 5 ). Emite semnal luminos c@nd controlorul de
temperatur` este declan]at din cauza unei urgen\e de temperatur` ridicat` [n central`.
- }ase sau opt trepte indicatori de semnal luminos pentru numarul de comutari pe partea de
[nc`lzire ( pozi\ia 13 ). Afi]az` procentajul puterii de func\ionare.
- Dispozitiv pentru determinare temperatura apa dorit` [n central` [n scopul de fi men\inut`
( pozi\ia 11 ).

2
- Buton reglaj timp Timer ( pozi\ia 6,7,9,12,14 ]i 15 ).
Jumper J1, este acesibil din partea inferioar` a panoului indicator sub butonul PRESET/
ACTUAL ( W/X ) ( pozi\ia 10 ). Acesta este desemnat s` opereze cu temporizatorul s`pt`m@nal
sau f`r` temporizatorul s`pt`m@nal. Func\ionarea cu temporizator s`pt`m@nal. Func\ionare f`r`
temporizator s`pt`m@nal J1.

3.3 Controlor temperatur` la interior


- Led digital cu dou` trepte de informa\ii. Afi]az` temperatura ambiental` curent` sau
reglat` din camer`, din locul unde termostatul de ambient a fost instalat. Citirea se face [n grade
Celsius.
- Buton PRESET/ACTUAL temperatur`. Afi]az` temperatura reglat` a sistemul pe care
o men\ine [n loca\ia respectiv` sau temperatura curent` din loca\ia respectiv`. Dispozitiv pentru
determinare temperatur` dorit`.

3.4 Mod de operare ]i func\ii


3.41 SENZOR DE TEMPERATUR~ PENTRU INTERIOR.
Func\ionarea centralei este reglat` propor\ional ]i automat cu ajutorul senzorului de tem-
peratur` la interior [n concordan\` cu temperatura permis` din loca\ia respectiv`.

3.4.2 SENZOR DE TEMPERATUR~ CENTRAL~


Func\ionarea centralei este reglat` propor\ional ]i automat cu ajutorul senzorului de tem-
peratur` din central` pe baza temperaturii agentului termic, temperatura camerei este reglat` cu
ajutorul termostatului instalat pe fiecare radiator.

3.4.3 SENZOR DE TEMPERATUR~ PENTRU EXTERIOR


Func\ionarea centralei este reglat` propor\ional ]i automat cu ajutorul senzorului de tem-
peratur` pentru exterior cu control temperatur` ambiental` ]i selectare [nc`lzire pentru tem-
peratur` medie. Senzorul de temperatur` pentru exeterior este montat pe peretele pozitionat [n
partea de nord a cladirii far` posibilitatea de a fi [nc`lzit de razele solare sau de un alt dispozitiv
care poate afecta senzorul de temperatur` pentru exterior prin schimbarea temperaturii ambien-
tale.

3.4.4 TIMER S~PT~MANAL


Ceasul s`pt`m@nal regleaz` automat [n pozi\ia ON/OFF modul de func\ionare al centralei
]i poate fi combinat cu senzorii mai sus men\iona\i.

3.5 Mod OFF ( {NCHIS )


Este utilizat pentru o perioad` mai [ndelungat` de timp c@nd nu este necesar utilizarea
echipamentului. Selectarea func\iei se face cu ajutorul butonului AUTO/OFF de pe panoul indica-
tor. In modul OFF, unitatea de control este reglat` la 9oC cu centrala oprit`. Datorit` performan\ei
sale centrala comut` zilnic pompa de circula\ie pentru un timp de aproximativ 10 minute [n scopul
de a preveni blocajul datorat depunerilor ]i pentru actualizarea informa\iilor de temperatura medie
la [nc`lzire din toate punctele sistemului hidraulic. Modul OFF se preteaz` pentru toate cazurile
cand este necesar s` opri\i sistemul de [nc`lzire pentru o perioad` mai lung` de timp chiar ]i [n
anotimpul de iarn`. {n acest caz nu exist` riscul de [nghe\ deoarece toate protec\iile sunt activate.

3
3.6 Modul AUTO
Func\ionare normal` la [nc`lzire. Dac` este selectat butonul AUTO/OFF de pe pan-
oul indicator. Func\ionarea [n modul [nc`lzire este determinat` de programul reglat de timerul
s`pt`m@nal, senzorul de temperatur` din central`, semnalele termostatului de ambient ]i senzorul
de temperatur` pentru exterior [n func\ie de modul de operare.

3.7 POMPA
Pompa porne]te de fiecare dat` c@nd este selectat modul [nc`lzire. Dac` sistemul atinge
punctul de temperatur` dorit, centrala se opre]te iar pompa continu` s` func\ioneze timp de 10
minute [n scopul de a dispersa energia acumulat` [n corpul centralei pentru radiatoare. Dac` tem-
peratura din central` scade sub 15 oC, pompa comut` obligatoriu [n pozi\ia pornit [n scopul de a
trece [ntreaga cantitate de ap` prin senzorul de temperatur` al centralei.

{NC~LZIRE
3.8. Num`rul maxim de selectari pentru [nc`lzire este 12. Comutarea consecutiv` [nchis/
deschis va fi executat` [n a]a fel [nc@t fiecare subsegment va fi conectat la o faz` al`turat` de la
re\eaua de alimentare cu energie electric` av@nd [n vedere o [nc`rcare simetric`. {n cazul [n care
trecerea simultan` este mai mare de o sectiune se va executa consecutiv cu o [nt@rziere de 2 se-
cunde fa\` de cea precedent`. Acest rezultat duce la o [nc`rcare sau o desc`rcare a sistemului de
alimentare cu energie electric` evit@nd c`derile de tensiune ]i ]ocuri electrice.

3.9 REGLARE
Reglarea puterii la [nc`lzire se face [n concordan\` cu termostatului de interior, senzorul
de temperatur` din central`, senzorul de temperatur` la exterior. Cu c@t centrala se apropie de
temperatura real` fixat` , num`rul de sec\iuni sunt comutate [n pozi\ia [nchis. Centrala selecteaz`
consumul de energie electric` [n scopul de a atinge temperatura reglat`.

3.10 Protec\ii ]i blocaje


Protec\ie termic` de urgen\a la central`. Este efectuat` de c`tre un termostat mecanic de
blocare cu limita de temperatur` fixat`- nu poate fi reglat.
REAC|IE
Peste limita de temperatur`, toate rezistentele sunt comutate [n pozi\ia [nchis. Pompa
continu` s` func\ioneze timp de 10 minute ]i se comut` [n pozi\ia [nchis. Semnalul luminos
SUPRA{NC~LZIT este aprins pe panoul indicator. Protec\ia nu se refer` la autorecuperare. Cen-
trala se va debloca manual doar dup` [ndep`rtarea motivului de blocaj odata cu sc`derea tem-
peraturii.
- PROTEC|IE nivel sc`zut de ap` [n central`. Din cauza numeroaselor motive ( evaporare,
scurgeri de ap` ), cantitatea de ap` din conducte ]i radiatoare poate s` scad` ]i nivelul apei din
cazan scade sub limita admis` pentru func\ionare central` [n condi\ii de siguran\`.
-REAC|IE
Toate rezisten\ele ]i pompa sunt imediat obligatoriu oprite. Semnalul NIVEL REDUS este
aprins pe panoul indicator. Dup` recuperarea nivelului de ap`, protec\ia are un timp de a]teptare
de 40 secunde. Rezisten\ele sunt u]or pornite [n func\ie de num`rul necesar.
PROTEC|IE [mpotriva [nghe\ului [n central`, conducte ]i radiatoare.
REAC|IE C@nd temperatura apei din central` scade sub 15oC pompa de circula\ie este
pornit` obligatoriu pentru o func\ionare constant`. Dac` temperatura scade sub 6oC va fi mas-
urat` ]i toate rezisten\ele vor fi pornite treptat ( putere 100% ). Centrala va continua func\ionarea
p@n` cand temperatura va atinge 9oC. Rezisten\ele se vor opri treptat ]i pompa de circula\ie va
continua s` func\ioneze pentru o perioada de timp pana c@nd temperatura ramane constanta sub
15oC. Dup` ce protec\ia pentru supra[nc`lzire a fost declan]at`, func\ia pentru protec\ie [mpotriva
[nghe\ului este blocat`.
4
Condi\ii de punere [n func\iune, garan\ie ]i [ntre\inere
Condi\ii Generale:

Centrala electric` va fi montat` cu ajutorul consolelor numai pe un perete care poate


suporta greutatea sa. Pozi\ionarea centralei va fi selectat` [n scopul asigur`rii acesul liber pe toate
laturile acesteia a]a cum este prezentat [n Fig 7 ]i Fig 8, dimensiunile variaz` func\ie de puterea
centralelor.
1. Centrala va fi montat` [ntr-un loc unde accesul la aceasta este liber at@t frontal c@t ]i
lateral [n scopul execut`rii opera\iilor de [ntre\inere ]i service.
2. Spa\iul minim va fi asigurat pe latura st@nga ]i latura dreapt` a centralei [n scopul de a
se executa opera\ii de [ntre\inere ]i service.
3. Centrala va fi suspendat` de perete la minim 1 m fa\` de pardoseal`.
4. Pe circuitul sistemului hidraulic se va instala o valva de siguran\` far` alte dispozitive de
[nchidere [ntre valva ]i central`.
5. Filtru de ap` va fi montat pe conducta de ap` rece [nainte de pomp` prin observarea
direc\iei marcat` pe filtru ]i [n concordan\` cu instruc\iunile ata]ate de produc`tor.
6. Un aerisitor automat va fi montat pe centrala.
7. Racordurile hidraulice vor fi montate pe centrala la admisie ]i evacuare.
8. Centrala nu va fi acoperita cu materiale de construc\ie.
9. Testul hidraulic va fi efectuat la un indice de 1.25 peste presiunea de func\ionare.
10. Dup` montajul centralei se vor efectua reglajele corespunz`toare ]i se vor verifica ter-
mostatele de siguran\`.
11. Garan\ia produsului va intra [n vigoare de la data achizi\ion`rii produsului.

Metod` de conectare sistem la un cazan cu func\ionare pe combustibil solid

5
1. Valva de siguran\` temperatur` 7. Valv` retur
2. Aerisitor 8. Filtru de ap`
3. Ventil de [nchidere 9. Valv` de siguran\` presiune
4. Rezisten\` electric` 10. Cazan cu func\ionare pe combustibil
solid
5. Centrala electric` 11. Vas de expansiune
6. Pompa de circula\ie 12. Colector-distribuitor

Metoda de conectare la sistem de [nc`lzire local

1. Aerisitor 7. Valv` de siguran\`


2. Rezisten\` electric` 8. Ventil de [nchidere
3. Central` electric` 9. Colector-distribuitor
4. Vas de expansiune
5. Pompa de circula\ie
6. Filtru de ap`

6
PANOUL INDICATOR

MODURI DE FUNC|IONARE CU PROGRAMATOR S~PT~MANAL

1. Afi]aj digital
2. Mod de programare
3. Mod reglaj timp curent
4. Mod AUTO
5. Mod random ( aleator ) on/off
( [nchis/deschis )
6. Mod calculare ( num`rare )
7. Mod manual on/off ( [nchis/deschis )
8. Stare evacuare : on/off

Fig. 9

7
Distan\e corespunz`toare pentru pozi\ionare central` electric` MRE/Modulul de la 6 - 30 kW

Distan\e corespunz`toare pentru pozi\ionare central` electric` MXE/Modulul de la 36 - 60 kW

8
Dimensiuni central` electric`/ modulul cu control electronic

Centrala electric` MRE 6-30 kW 6-30


{n`ltime mm 700
L`time mm 385
Ad@ncime mm 260
Modul 6 - 30 kW 6-30
{n`ltime mm 645
L`time mm 315
Ad@ncime mm 270
Centrala elecric` kW 36-60
MXE / Modul 36 - 60
{n`ltime mm 780
L`time mm 500
Ad@ncime mm 295
Tabelul 1

Putere maxim` Kw 6.8 10.12 15.18 22.24 36,42,48 54,60


Grad de num`r 6 6 9 12,12,15 18,21,24 25
comutare
Volum corp dm3 4.7 5.7 15 15 26 26
central`
Tensiune dm3 230/400 230/400 400 400 400 400
alimentare

Tabelul 1.1

9
Caracteristici tehnice central` electric` MRE/ Modulul - model nou
Presiune max la func\ionare MPa 0.25
Test presiune MPa 0.40
Reglare temp.medie la oC 30-90
[nc`lzire
Termostat de camer` oC 5-30
Dimensiuni conducte pentru G 1”
conectare
Indice eficien\` % 99.30

Tabelul 2

Sec\iune transversal` cabluri de alimentare cu energie la re\elele electrice


P I rezisten\` electric` Sectiune transversal` I siguran\` fuzibil`
kW A mm2 A
6 8.7 5 x 2.5 10
8 11.6 5 x 2.5 16
10 14.5 ( 3 x 2.5 + 1.5 ) + 1 x 4 20
12 17.4 ( 3 x 4 + 1.5 )+ 1 x 4 25
15 21.8 ( 3 x 4 + 1.5 ) + 1 x 6 32
18 26.1 (3x6+4)+1x6 40
24 34.8 ( 3 x 6 + 4 ) + 1 x 10 50
30 43.5 ( 3 x 10 + 6 ) + 1 x 10 63
36 52.6 (3 x 10 + 6) +1 x16 2 x 40
42 60.9 (3 x 10 + 6) + 1 x 16 1 x 40 + 1 x 50
48 69.6 ( 3 x 10 + 6 )+ 1 x 16 2 x 50
54 78.3 ( 3 x 10 + 6 ) + 1 x 16 1x50/1 x 63
60 87.0 ( 3 x 10 + 6 ) + 1 x 25 2 x 63
Tabelul 2

10

S-ar putea să vă placă și