Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. PRINCESSE STAR S.R.L.

Loc. Constanta
Nr......./...............
Jud. Constanta
Instrucţiuni proprii de protecţie a muncii şi P.S.I. pentru
locul de muncă: dulgher
1. Dispoziţii generale
1.1. Prezentele instrucţiuni proprii se aplică la locurile de muncă unde se execută
activităţi de întreţinere şi reparaţii .
1.2. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locurile de muncă se va face conform
Codului Muncii în vigoare şi a cerinţelor din fişa postului.
1.3. Fişa postului pentru locul de muncă dulgher, aprobată de conducerea societăţii,
stabileşte sarcina de muncă şi face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
1.4. Instruirea personalului se va face conform prevederilorLegii 319 / 2006, pe baza
programului anual de instruire, pe baza tematicilor de instruire întocmite de responsabilul cu
protecţia muncii şi P.S.I.
1.5. Repartizarea sarcinii de muncă se va face conform fişei postului .
1.6. Zilnic, înainte de începerea lucrului, şeful punctului de lucru va verifica starea de
sănătate şi oboseală a angajaţilor din subordine. Persoanele care au consumat băuturi alcoolice
nu vor fi admise la lucru.

2. Instrucţiuni proprii
2.1. Pentru factorii de risc cu consecinţe neglijabile, mici şi medii (nivel de risc: 1, 2 şi
3), conţinutul instrucţiunilor proprii de securitate si sanatate in munca
2.2. Pentru factorii de risc cu consecinţe medii sau mai mari (nivel de risc: 4 sau mai
mare), se vor respecta următoarele instrucţiuni proprii de securitate a muncii:
 Dotarea şi utilizarea echipamentului de protecţie şi de lucru se va face conform
Normativului cadru;
 Admiterea începerii lucrului sau continuarea lucrului fără echipament
individual de protecţie este interzisă;
 Verificarea prin control permanent, din partea şefului punctului de lucru şi/sau
prin sondaj din partea şefilor ierarhici este obligatorie;
 Urmărirea graficului de verificare a mijloacelor de protecţie din dotare este
obligatorie;
 Efectuarea instructajului de protecţie a muncii va cuprinde cele trei faze:
o instructajul introductiv general;
o instructajul la locul de muncă;
o instructajul periodic.
 Testarea periodică a cunoştinţelor de protecţie a muncii şi de securitate a
muncii dobândite de executanţi este obligatorie.

1. Fiecare lucrator trebuie sa isi desfăşoare activitatea, în conformitate cu


pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire

1
profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi afectate de
acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca.
În mod deosebit, lucrătorii au următoarele obligaţii:
a) sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după
utilizare, sa îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor,
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice
situaţie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de
protecţie;
e) sa aducă la cunostinta conducatorului locului de munca şi/sau
angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat
este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de
către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi
securităţii lucrătorilor;
g) sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii
desemnaţi, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi
condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul
sau de activitate;
h) sa isi însuşească şi sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în munca şi măsurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii
sanitari.
 Efectuarea periodică a instruirii profesionale; controlul periodic al însuşirii
cunoştinţelor profesionale, însuşirii operaţiilor de lucru şi sistemelor de semnalizare este
obligatorie.
 Verificarea periodică a instalaţiilor sub presiune şi remedierea defecţiunilor
este obligatorie.
 Instruirea personalului pentru selecţionarea şi utilizarea mijloacelor individuale
de protecţie împotriva căderilor de la înălţime este obligatorie.
 Instruirea personalului privind manipularea, transportul prin purtare şi cu
mijloace nemecanizate este obligatorie.
 Marcarea tuturor zonelor periculoase prin indicatoare (Prescripţii minime
pentru semnalizarea de securitate şi\sau sănătate la locul de muncă) este obligatorie.
 Menţinerea curăţeniei echipamentului tehnic, a curăţeniei şi a ordinii la locul
de muncă este obligatorie.
 Efectuarea controlului medical periodic este obligatorie.
 Asigurarea în programul de lucru a unor pauze recuperatorii şi amenajarea unui
loc de repaus în apropierea locului de muncă, pentru ameliorarea efectelor poziţiei ortostatice
îndelungate, efortului dinamic, poziţiilor vicioase de lucru, este obligatorie.
 Asigurarea măsurilor tehnice de protecţie împotriva electrocutării prin atingere
directă, conform standardelor pentru utilizarea energiei electrice în medii normale, şi
asigurarea măsurilor tehnice de protecţie împotriva electrocutării prin atingere indirectă,
conform standardelor, pentru utilizarea energiei electrice în medii normaleVerificarea vizuală

2
a integrităţii legării la pământ a carcaselor maşinilor şi aparatelor în zona de lucru este
obligatorie.
 Control periodic cu tentative vizând respectarea măsurilor de electrosecuritate
este obligatorie.
 Orice intervenţie la echipamentele electrice va fi efectuată de personal instruit
şi autorizat în acest scop.
 Instruirea periodică, asigurarea mijloacelor P.S.I. şi executarea aplicaţiilor în
conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi respectarea prescripţiilor P.S.I. la lucrul cu foc
deschis sunt obligatorii.
2.3. Se interzice intervenţia în vederea reparării la utilaje în timpul funcţionării
acestora.
2.4. Înainte de începerea operaţiilor de reparaţie să efectueze examinarea tuturor
instalaţiilor, utilajelor, sculelor, uneltelor şi dispozitivelor de lucru şi de protecţie, precum şi a
condiţiilor de lucru de la fiecare loc de muncă. Va urmări ca la toate locurile de muncă,
lucrările să fie efectuate în deplină siguranţă.
2.5. Este interzisă începerea activităţii de reparaţie, impunându-se întreruperea
acesteia când se constată existenţa sau ivirea unui pericol iminent de accidentare, solicitând
conducerii înlăturarea imediată a deficienţelor.
2.6. Operaţiile de încărcare – descărcare a mărfurilor în vrac se vor efectua cu o
formaţie optimă de muncitori, numai după ce şeful de echipă i-a instruit asupra metodelor
corecte care trebuie aplicate, precum şi după dotarea cu echipament de protecţie adecvat.
2.7. Se interzice staţionarea în raza de acţiune a utilajelor în timpul operaţiunilor de
încărcare – descărcare.
2.8. Pentru menţinerea în bune condiţii de securitate a muncii, a utilajelor în timpul
exploatării, se vor efectua de către angajaţi următoarele lucrări:
 verificarea strângerii şuruburilor şi a asigurării lor;
 gresarea mecanismelor;
 înlocuirea integrală a lubrifianţilor;
 verificarea etanşeităţii reductoarelor;
 verificarea funcţionării ştergătoarelor;
 verificarea funcţionării dispozitivelor de siguranţă şi protecţie.

2.9. Instruirea personalului privind manipularea, transportul prin purtare şi cu


mijloace nemecanizate (HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru
lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare) este obligatorie.
2.10. Marcarea tuturor zonelor periculoase prin indicatoare (HG 971/2006 privind
cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de
munca) este obligatorie.
2.11. Menţinerea curăţeniei echipamentului tehnic, a curăţeniei şi a ordinii la locul
de muncă este obligatorie.
2.12. Efectuarea controlului medical periodic este obligatorie.
2.13. Asigurarea în programul de lucru a unor pauze recuperatorii şi amenajarea unui
loc de repaus în apropierea locului de muncă, pentru ameliorarea efectelor
poziţiei ortostatice îndelungate, efortului dinamic, poziţiilor vicioase de lucru este
obligatorie.
2.14. Asigurarea măsurilor tehnice de protecţie împotriva electrocutării prin atingere
directă sunt obligatorii.
2.15. Verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor maşinilor şi
aparatelor în zona de lucru este obligatorie.

3
2.16. Control periodic cu tematică vizând respectarea măsurilor de electrosecuritate
este obligatorie.
2.17. Orice intervenţie la echipamentele electrice va fi efectuată de personal instruit
şi autorizat în acest scop.
2.18. Instruirea periodică, asigurarea mijloacelor PSI şi executarea aplicaţiilor în
conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi respectarea prescripţiilor PSI la
lucrul cu foc deschis sunt obligatorii.
2.19. Este interzisă începerea activităţii de reparaţie, când se constată existenţa sau
ivirea unui pericol iminent de accidentare, impunându-se întreruperea acesteia,
solicitând înlăturarea imediata a deficienţelor persoanelor responsabile
2.20. Dotarea şi utilizarea echipamentului de protecţie şi de lucru se face conform
HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea
de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca
2.21. Se interzice staţionarea in raza de acţiune in timpul operaţiunilor de încărcare -
descărcare.
2.22. Respectarea regulilor de circulaţie pentru transport intern si extern este
obligatorie.
2.23. Circulatia pe scari se va efectua respectandu-se urmatoarele norme:
- se va merge incet, unul dupa altul, in sir simplu;
- se va sprijini de mina curenta, nu se va citi in timp ce se urca sau coboara pe scari, nu
se va aprinde tigara, nu se vor numara bani, nu se va merge distrat,sarind cate doua,
trei trepte deodata etc.
- vor fi indepartate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca
alunecarea(creioane,cotoare si coji de fructe etc.)
2.24 Cand trebuie luat un obiect aflat la inaltime, obligatoriu se va folosi o scara
sigura . este interzis sa se improvizeze podete formate din scaune, cutii, sertare
asezate unele peste altele deoarece, nefiind stabile, se pot rasturna.
2.25 Usile cu geamuri trebuie manevrate atent.este interzis a se sprijini sau a se
impinge de partea din sticla a usilor.
2.26 La iesirea din cladire, orice persoana se va asigura in toate directiile pentru a
nu fi surprinsa de vreun mijloc de transport.
2.27 La intersectii trebuie sa se circule pe partea dreapta, mergandu-se incet, pentru
a se evita coliziunea cu o persoana sau mijloc de transport, care ar putea veni din
sens opus sau de dupa coltul cladirii.
2.28 Totdeauna trebuie sa se priveasca in directia de mers, iar atunci cand se
transporta pachete in brate, acestea nu trebuie sa impiedice vizibitatea.
2.29 Pardoselile din incaperi trebuie sa fie intretinute iar urmele de ulei si apa
trebuie inlaturate pentru a se evita alunecarile. trebuie semnalate orice defectiuni
in pardoseli(sparturi sau rupturi de linoleum,covoare etc.)
2.30 In timpul programului, trebuie folosita o incaltaminte corespunzatoare pentru
a se evita orice sursa de accident.

3. Protecţia împotriva electrocutării


3.1. Este interzis acţionarea şi accesul la echipamente şi utilaje acţionate electric, şi
îndeosebi la cele neprotejate prin carcase, apărători, astfel încât elementele aflate normal sub
tensiune pot fi atinse.
3.2. Este interzis atingerea firelor, stâlpilor, părţilor metalice care intră în contact cu
tensiunea electrică, chiar căzute la pământ.

4
3.3. Este interzisă intervenţia directă în remedierea unor defecţiuni la reţeaua electrică
şi la aparatura electrică si electronică, în sediul firmei sau în posturile unde îşi execută
serviciul.
3.4. Este interzis acţionarea la cablurile electrice care nu sunt pozate corespunzător,
neizolate şi neprotejate împotriva deteriorărilor mecanice, termice, chimice.
3.5. Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor apărătorilor la echipamentele aflate
sub tensiune.
3.6. Este interzis accesul la echipamente acţionate electric când au capace demontate,
cu mâini umede sau murdare de grăsime.
3.7. Se interzice folosirea mijloacelor electrice improvizate pentru iluminat sau
incălzit, acolo unde există surse electrice de încălzit (calorifere, aeroterme, etc.), acestea se
folosesc numai sub o supraveghere permanentă.

4. Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor


4.1. Este interzis accesul în încăperile cu pericol de incendiu şi explozii.
4.2. În încăperile cu pericol de incendiu şi explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu
foc deschis. Aceste încăperi vor fi semnalizate prin montarea de plăcuţe avertizoare. Angajaţii
au obligaţia să nu aprindă şi să nu permită nici altor persoane să aprindă focul sau să fumeze
în locurile unde se interzice acest lucru.
4.3. Este interzisă depozitarea vaselor, bidoanelor cu combustibili lichizi, uleiuri,
acizi, vopsele, diluanţi, carbid în alte încăperi decât spaţiile special amenajate. Angajaţii au
obligaţia să nu manipuleze şi să refuze primirea unor asemenea materiale în locul unde îşi
desfăşoară activitatea.
4.4. Lucratorii sunt obligaţi să verifice locul de muncă cu privire la existenţa unor
surse care ar putea produce incendii, explozii, etc. şi să nu intervină direct în cazul producerii
unor evenimente deosebite (explozii, incendii, avarii, etc.).

Prezentele instructiuni proprii completează prevederile cuprinse în legislaţia de


securitate şi sănătate în muncă şi P.S.I. în vigoare şi vor fi revizuite periodic şi ori de câte
ori se modifică obiectul activităţii sau se constată că prin modificarea legislaţiei,
prezentele instructiuni interne contravin reglementărilor noii legislaţii.

Inspector protecţia muncii,


Administrator,
BALTĂ T. Elena