Sunteți pe pagina 1din 5

S.C.

Localitatea
Judetul

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


PENTRU LOCUL DE MUNCA – INGINER AGROMON

1 Prevederi generale
1 Scopul prezentelor instructiuni proprii este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare
existente în cadrul acestor activităţi, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant,
sarcina de muncă, mijloace de producţie, mediu de muncă).
2 Lucrările pot fi executate numai de persoane având vârsta de peste 18 ani, care au calificarea necesară,
cunosc procedeele de lucru, aparatura şi instalaţiile aferente meseriei pe care o practică şi au fost instruite din
punct de vedere al securităţii şi igienei muncii.
3 Persoanele care nu sunt calificate pentru meseria respectivă sau n-au împlinit 18 ani, pot fi admise la
lucru, în condiţii normale, ca ajutor, numai sub supravegherea directă a cadrelor calificate în aceste lucrări şi
numai după însuşirea instructajului de protecţie şi protecţie a muncii.
4 Nu se pot angaja persoane sub 18 ani, persoane cu afecţiuni pulmonare cronice, afecţiuni nervoase sau
accese epileptiforme, invalidităţi care nu permit eforturi fizice, afecţiuni cardiace cronice sau acute, ori cu
alergii la contactul cu materii organice sau mirosuri de discomfort.
2 Instrucţiuni interne generale
5 Repartizarea personalului la locurile de muncă se efectuează în funcţie de calificarea pe care o are pentru
lucrările ce i se încredinţează; modul cum şi-a însuşit noţiunile corespunzătoare acestor lucrări, aptitudinile,
experienţa, capacitatea fizică şi neuropsihică.
6 Personalul, indiferent de vârstă şi sex, poate fi încadrat numai după efectuarea examenului medical care
să ateste că este apt pentru munca respectivă.
7 Personalul va face un control medical periodic în funcţie de specificul activităţii şi condiţiile în care
aceasta se desfăşoară.
8 Stabilirea mijloacelor individuale de protecţie se face pe baza analizei şi cumulării factorilor de risc la
care este expus lucrătorul în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă, de către comisia mixtă, compusă din
personal de specialitate aparţinând agentului economic şi un reprezentant al salariaţilor şi se aprobă de
consiliul de administraţie.
9 Angajaţii vor respecta următoarele instrucţiuni proprii de securitate a muncii:
a) Efectuarea instructajului de protecţie a muncii va cuprinde cele trei faze:
- instructajul introductiv general, la angajare;
- instructajul la locul de muncă, imediat după angajare, pe timpul perioadei de lucru de probă;
- instructajul periodic, lunar.
b) Testarea periodică a cunoştinţelor de protecţie a muncii şi de securitate a muncii dobândite de executanţi
este obligatorie.
10 Activitatea se va desfăşura în aşa fel încât angajatul să nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesionala atât persoana proprie sau alţi angajaţi, în conformitate cu pregătirea şi instruirea în
domeniul protecţiei muncii primita de la angajatorul său.
11 În acest scop angajaţii au următoarele obligaţii :
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de
aplicare a acestora;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de
producţie;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate
ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie
care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
e) să aducă la cunoştinţa conducerii în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de
persoana proprie sau de alţi angajaţi;
f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată
conducătorul locului de muncă;
g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de producţie;
h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost
acordat;
i) să coopereze cu angajatorul şi / sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure ca toate condiţiile de
muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate în muncă;
j) să coopereze cu angajatorul şi / sau cu angajaţii cu atribuţii specifice in domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea
competenta pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în domeniul
protecţiei muncii.
12 Efectuarea periodică a instruirii profesionale; controlul periodic al însuşirii cunoştinţelor profesionale,
însuşirii operaţiilor de lucru şi sistemelor de semnalizare este obligatorie.
13 Marcarea tuturor zonelor periculoase prin indicatoare (Prescripţii minime pentru semnalizarea de
securitate şi / sau sănătate la locul de muncă) este obligatorie.
14 Menţinerea curăţeniei echipamentului tehnic, a curăţeniei şi a ordinii la locul de muncă este obligatorie.
15 Efectuarea controlului medical periodic este obligatorie.
16 Asigurarea în programul de lucru a unor pauze recuperatorii şi amenajarea unui loc de repaus în
apropierea locului de muncă, pentru ameliorarea efectelor poziţiei ortostatice îndelungate, efortului
dinamic, poziţiilor vicioase de lucru este obligatorie.
17 Asigurarea măsurilor tehnice de protecţie împotriva electrocutării prin atingere directă, conform
normelor pentru utilizarea energiei electrice în medii normale,
18 Asigurarea măsurilor tehnice de protecţie împotriva electrocutării prin atingere indirectă, conform
normelor pentru utilizarea energiei electrice în medii normale.
19 Verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor maşinilor şi aparatelor în zona de lucru
este obligatorie.
20 Control periodic cu tematică vizând respectarea măsurilor de electrosecuritate este obligatorie.
21 Orice intervenţie la echipamentele electrice va fi efectuată de personal instruit şi autorizat în acest scop.
22 Instruirea periodică, asigurarea mijloacelor PSI şi executarea aplicaţiilor în conformitate cu legislaţia în
vigoare, precum şi respectarea prescripţiilor PSI la lucrul cu foc deschis sunt obligatorii.
23 Salariaţii au următoarele obligaţii :
a) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea executa în bune condiţii sarcinile
de serviciu;
b) să nu se prezinte la serviciu bolnav, obosit sau sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume
astfel de băuturi în timpul serviciului; să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil
conducerea societăţii despre aceasta;
c) deplasarea de la domiciliu la sediu se va face pe traseele stabilite. Nerespectarea acestora duce la
răspunderea fiecărui salariat în parte, în caz de accident;
d) la deplasarea cu mijloace de transport se va evita pe cât posibil aglomeraţia şi se interzice mersul pe
scara autovehiculului, urcatul sau coborâtul din mers;

2
e) se vor anunţa în cel mai scurt timp posibil administratorul şi ceilalţi angajaţi de apariţia eventualelor
accidente pe timpul deplasării de la domiciliu la sediu şi invers, precum şi pe timpul desfăşurării activităţii;
f) în cazul apariţiei unor stări accidentogene în timpul executării serviciului, se va anunţa imediat
conducătorul departamentului.
24 În scopul prevenirii pericolului de electrocutare se vor executa zilnic, înainte de punerea sub tensiune,
următoarele verificări:
 verificarea vizuală a imposibilităţii atingerii pieselor sub tensiune;
 verificarea vizuală a închiderii tuturor capacelor şi a existenţei la locul lor a tuturor apărătorilor şi a
gardurilor de protecţie ale instalaţiilor electrice;
 verificarea vizuală a integrităţii carcaselor tuturor echipamentelor şi elementelor electrice ale instalaţiei;
 verificarea vizuală a legăturilor vizibile de legare la pământ a tuturor echipamentelor, a construcţiei
metalice şi a căilor de rulare utilizate drept conductor de protecţie, precum şi a gardurilor de protecţie;
 verificarea vizuală a ancorării cablurilor electrice vizuale şi protejarea lor contra deteriorării;
 verificarea vizuală a interdicţiei plasării cablurilor electrice pe sol sau pe alte suprafeţe pe care se circulă;
 verificarea vizuală a integrităţii cablurilor electrice vizibile. Verificarea se face fără a se atinge cablurile.
Este STRICT INTERZISĂ ATINGEREA CABLURILOR ELECTRICE;
 operatorii care au obligaţia de a purta echipament de protecţie electroizolant trebuie să verifice vizual
integritatea echipamentului şi valabilitatea utilizării din punct de vedere al verificărilor periodice;
 verificarea vizuală a distanţelor admise până la conductoarele electrice neizolate (linii de contact, linii
electrice aeriene etc.);
 verificarea inexistenţei receptoarelor electrice improvizate;
 verificarea integrităţii cutiilor de comandă şi a cablurilor de susţinere a acestora;
 verificarea interdicţiei suspendării echipamentelor şi a oricăror piese de cablurile electrice;
 verificarea vizuală a izolaţiei cleştelui port-electrod (la instalaţiile electrice de sudură);
 verificarea existenţei şi integrităţii fişei cordonului de alimentare a echipamentelor electrice mobile şi
portabile;
 verificarea existenţei cutiei de protecţie pentru cleştele port-electrod;
 verificarea auditivă sau vizuală a funcţionării dispozitivului pentru întreruperea funcţionării în gol a
instalaţiilor de sudură electrică.

3. Protecţia împotriva electrocutării


25 Este interzis acţionarea şi accesul la echipamente şi utilaje acţionate electric, şi îndeosebi la cele
neprotejate prin carcase, apărători, astfel încât elementele aflate normal sub tensiune pot fi atinse.
26 Este interzis atingerea firelor, stâlpilor, părţilor metalice care intră în contact cu tensiunea electrică,
chiar căzute la pământ.
27 Este interzisă intervenţia directă în remedierea unor defecţiuni la reţeaua electrică şi la aparatura
electrică si electronică, în sediul firmei sau în posturile unde îşi execută serviciul.
28 Este interzis acţionarea la cablurile electrice care nu sunt pozate corespunzător, neizolate şi neprotejate
împotriva deteriorărilor mecanice, termice, chimice.
29 Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor apărătorilor la echipamentele aflate sub tensiune.
30 Este interzis accesul la echipamente acţionate electric când au capace demontate, cu mâini umede sau
murdare de grăsime.
31 Se interzice folosirea mijloacelor electrice improvizate pentru iluminat sau incălzit, acolo unde există
surse electrice de încălzit (calorifere, aeroterme, etc.), acestea se folosesc numai sub o supraveghere
permanentă.

4. Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor


32 Este interzis accesul în încăperile cu pericol de incendiu şi explozii.

3
33 În încăperile cu pericol de incendiu şi explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu foc deschis. Aceste
încăperi vor fi semnalizate prin montarea de plăcuţe avertizoare. Angajaţii au obligaţia să nu aprindă şi să
nu permită nici altor persoane să aprindă focul sau să fumeze în locurile unde se interzice acest lucru.
34 Este interzisă depozitarea vaselor, bidoanelor cu combustibili lichizi, uleiuri, acizi, vopsele, diluanţi,
carbid în alte încăperi decât spaţiile special amenajate. Angajaţii au obligaţia să nu manipuleze şi să refuze
primirea unor asemenea materiale în locul unde îşi desfăşoară activitatea.
35 Angajaţii sunt obligaţi să verifice locul de muncă cu privire la existenţa unor surse care ar putea
produce incendii, explozii, etc. şi să nu intervină direct în cazul producerii unor evenimente deosebite
(explozii, incendii, avarii, etc.).

5. Dispoziţii finale

36 Prezentele instructiuni interne completează prevederile cuprinse în legislaţia de securitate şi sănătate în


muncă şi P.S.I. în vigoare şi vor fi revizuite periodic şi ori de câte ori se modifică obiectul activităţii sau se
constată că prin modificarea legislaţiei, prezentele instructiuni interne contravin reglementărilor noii legislaţii.

LUCRATOR DESEMNAT, ADMINISTRATOR,

CHIRIAC Elena Loredana

4
5