Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. HELLENROM TURBO SERVICE S.R.L.

Loc. Constanta
Jud. Constanta
Instrucţiuni proprii de protecţie a muncii şi P.S.I. pentru
locul de muncă: mecanic
1. Dispoziţii generale
1.1. Prezentele instrucţiuni interne se aplică la locurile de muncă unde se execută
activităţi de întreţinere şi reparaţii a utilajelor.
1.2. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locurile de muncă se va face conform
Codului Muncii în vigoare şi a cerinţelor din fişa postului.
1.3. Fişa postului pentru locul de muncă mecanic, aprobată de conducerea societăţii,
stabileşte sarcina de muncă şi face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
1.4. Instruirea personalului se va face conform prevederilorLegii 319 / 2006, pe baza
programului anual de instruire, pe baza tematicilor de instruire întocmite de responsabilul cu
protecţia muncii şi P.S.I.
1.5. Repartizarea sarcinii de muncă se va face conform fişei postului, cu respectarea
Normelor Generale de Protecţie a Muncii.
1.6. Zilnic, înainte de începerea lucrului, şeful punctului de lucru va verifica starea de
sănătate şi oboseală a angajaţilor din subordine. Persoanele care au consumat băuturi alcoolice
nu vor fi admise la lucru.

2. Instrucţiuni proprii
2.1. Pentru factorii de risc cu consecinţe neglijabile, mici şi medii (nivel de risc: 1, 2 şi
3), conţinutul instrucţiunilor proprii de securitate si sanatate in munca
2.2. Pentru factorii de risc cu consecinţe medii sau mai mari (nivel de risc: 4 sau mai
mare), se vor respecta următoarele instrucţiuni proprii de securitate a muncii:
 Dotarea şi utilizarea echipamentului de protecţie şi de lucru se va face conform
Normativului cadru;
 Admiterea începerii lucrului sau continuarea lucrului fără echipament
individual de protecţie este interzisă;
 Verificarea prin control permanent, din partea şefului punctului de lucru şi/sau
prin sondaj din partea şefilor ierarhici este obligatorie;
 Urmărirea graficului de verificare a mijloacelor de protecţie din dotare este
obligatorie;
 Efectuarea instructajului de protecţie a muncii va cuprinde cele trei faze:
o instructajul introductiv general;
o instructajul la locul de muncă;
o instructajul periodic.
 Testarea periodică a cunoştinţelor de protecţie a muncii şi de securitate a
muncii dobândite de executanţi este obligatorie.
 Activitatea se va desfăşura în aşa fel încât angajatul să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie sau alţi angajaţi, în
conformitate cu pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul
său.

1
În acest scop angajaţii au următoarele obligaţii:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a
muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi
celelalte mijloace de producţie;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate, echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum şi să utilizeze
aceste dispozitive;
d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune
tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
e) să aducă la cunoştinţa conducerii în cel mai scurt timp posibil accidentele
de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajati;
f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui
accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă;
g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă acesta ar pune
în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi
la procesul de producţie;
h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare,
corespunzător scopului pentru care a fost acordat;
i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă atât timp cât este necesar, pentru a da angajatorului
posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă
riscuri pentru securitate şi sănătate în muncă;
j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei
sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor
profesionale;
k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control
şi de cercetare în domeniul protecţiei muncii.
 Efectuarea periodică a instruirii profesionale; controlul periodic al însuşirii
cunoştinţelor profesionale, însuşirii operaţiilor de lucru şi sistemelor de semnalizare este
obligatorie.
 Verificarea periodică a instalaţiilor sub presiune şi remedierea defecţiunilor
este obligatorie.
 Instruirea personalului pentru selecţionarea şi utilizarea mijloacelor individuale
de protecţie împotriva căderilor de la înălţime este obligatorie.
 Instruirea personalului privind manipularea, transportul prin purtare şi cu
mijloace nemecanizate este obligatorie.
 Marcarea tuturor zonelor periculoase prin indicatoare (Prescripţii minime
pentru semnalizarea de securitate şi\sau sănătate la locul de muncă) este obligatorie.
 Menţinerea curăţeniei echipamentului tehnic, a curăţeniei şi a ordinii la locul
de muncă este obligatorie.
 Efectuarea controlului medical periodic este obligatorie.
 Asigurarea în programul de lucru a unor pauze recuperatorii şi amenajarea unui
loc de repaus în apropierea locului de muncă, pentru ameliorarea efectelor poziţiei ortostatice
îndelungate, efortului dinamic, poziţiilor vicioase de lucru, este obligatorie.
 Asigurarea măsurilor tehnice de protecţie împotriva electrocutării prin atingere
directă, conform standardelor pentru utilizarea energiei electrice în medii normale, şi
asigurarea măsurilor tehnice de protecţie împotriva electrocutării prin atingere indirectă,
conform standardelor, pentru utilizarea energiei electrice în medii normaleVerificarea vizuală

2
a integrităţii legării la pământ a carcaselor maşinilor şi aparatelor în zona de lucru este
obligatorie.
 Control periodic cu tentative vizând respectarea măsurilor de electrosecuritate
este obligatorie.
 Orice intervenţie la echipamentele electrice va fi efectuată de personal instruit
şi autorizat în acest scop.
 Instruirea periodică, asigurarea mijloacelor P.S.I. şi executarea aplicaţiilor în
conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi respectarea prescripţiilor P.S.I. la lucrul cu foc
deschis sunt obligatorii.
2.3. Se interzice intervenţia în vederea reparării la utilaje în timpul funcţionării
acestora.
2.4. Înainte de începerea operaţiilor de reparaţie să efectueze examinarea tuturor
instalaţiilor, utilajelor, sculelor, uneltelor şi dispozitivelor de lucru şi de protecţie, precum şi a
condiţiilor de lucru de la fiecare loc de muncă. Va urmări ca la toate locurile de muncă,
lucrările să fie efectuate în deplină siguranţă.
2.5. Este interzisă începerea activităţii de reparaţie, impunându-se întreruperea
acesteia când se constată existenţa sau ivirea unui pericol iminent de accidentare, solicitând
conducerii înlăturarea imediată a deficienţelor.
2.6. Operaţiile de încărcare – descărcare a mărfurilor în vrac se vor efectua cu o
formaţie optimă de muncitori, numai după ce şeful de echipă i-a instruit asupra metodelor
corecte care trebuie aplicate, precum şi după dotarea cu echipament de protecţie adecvat.
2.7. Se interzice staţionarea în raza de acţiune a utilajelor în timpul operaţiunilor de
încărcare – descărcare.
2.8. Pentru menţinerea în bune condiţii de securitate a muncii, a utilajelor în timpul
exploatării, se vor efectua de către angajaţi următoarele lucrări:
 verificarea strângerii şuruburilor şi a asigurării lor;
 gresarea mecanismelor;
 înlocuirea integrală a lubrifianţilor;
 verificarea etanşeităţii reductoarelor;
 verificarea funcţionării ştergătoarelor;
 verificarea funcţionării dispozitivelor de siguranţă şi protecţie.

3. Protecţia împotriva electrocutării


3.1. Este interzis acţionarea şi accesul la echipamente şi utilaje acţionate electric, şi
îndeosebi la cele neprotejate prin carcase, apărători, astfel încât elementele aflate normal sub
tensiune pot fi atinse.
3.2. Este interzis atingerea firelor, stâlpilor, părţilor metalice care intră în contact cu
tensiunea electrică, chiar căzute la pământ.
3.3. Este interzisă intervenţia directă în remedierea unor defecţiuni la reţeaua electrică
şi la aparatura electrică si electronică, în sediul firmei sau în posturile unde îşi execută
serviciul.
3.4. Este interzis acţionarea la cablurile electrice care nu sunt pozate corespunzător,
neizolate şi neprotejate împotriva deteriorărilor mecanice, termice, chimice.
3.5. Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor apărătorilor la echipamentele aflate
sub tensiune.
3.6. Este interzis accesul la echipamente acţionate electric când au capace demontate,
cu mâini umede sau murdare de grăsime.

3
3.7. Se interzice folosirea mijloacelor electrice improvizate pentru iluminat sau
incălzit, acolo unde există surse electrice de încălzit (calorifere, aeroterme, etc.), acestea se
folosesc numai sub o supraveghere permanentă.

4. Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor


4.1. Este interzis accesul în încăperile cu pericol de incendiu şi explozii.
4.2. În încăperile cu pericol de incendiu şi explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu
foc deschis. Aceste încăperi vor fi semnalizate prin montarea de plăcuţe avertizoare. Angajaţii
au obligaţia să nu aprindă şi să nu permită nici altor persoane să aprindă focul sau să fumeze
în locurile unde se interzice acest lucru.
4.3. Este interzisă depozitarea vaselor, bidoanelor cu combustibili lichizi, uleiuri,
acizi, vopsele, diluanţi, carbid în alte încăperi decât spaţiile special amenajate. Angajaţii au
obligaţia să nu manipuleze şi să refuze primirea unor asemenea materiale în locul unde îşi
desfăşoară activitatea.
4.4. Angajaţii sunt obligaţi să verifice locul de muncă cu privire la existenţa unor surse
care ar putea produce incendii, explozii, etc. şi să nu intervină direct în cazul producerii unor
evenimente deosebite (explozii, incendii, avarii, etc.).

Resposabil protecţia muncii,


Administrator,
BALTĂ T. Elena