Sunteți pe pagina 1din 5

2.

Realizați un curriculum adaptat pentru un elev cu cerințe


educaționale speciale la disciplina predată.

CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVI CU CES

ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE


DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE
BIOLOGIE

1. Argument

Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi


competentele/obiectivele generale ale predării şi învăţării biologiei: trezirea
interesului şi a curiozităţii ştiinţifice a elevilor, înţelegerea unor fapte şi fenomene
din universul apropiat, aplicarea cunoştinţelor învăţate în viaţa cotidiană.
În realizarea acestui curriculum se are în vedere necesitatea adaptării la
posibilităţile elevilor – de înţelegere, conştientizare şi asimilare a cunoştinţelor
referitoare la mediul înconjurător, la organizarea generală a plantelor si a
animalelor, cu accent pe aspectele ecologice, în vederea formării unui
comportament adecvat.
Conţinuturile învăţării trebuie să ofere copiilor o informare corectă din
punct de vedere ştiinţific despre lumea înconjurătoare, o prezentare fidelă a unor
plante si animale din diferite medii de viaţă, pornindu-se de la aspecte concrete
ale naturii, cee ce favorizează observarea directă şi înţelegerea unor laturi mai
vizibile ale relaţiilor dintre vieţuitoare şi mediu.
Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode
tradiţionale dar şi moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de
obţinere a informaţiilor necesare parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace
şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestor cazuri.
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul
psiholog al şcolii, cu profesorul de sprijin şi integrarea cât mai bună a elevilor în
colectivul clasei.

2. Beneficiari
Elevi cu cerințe educaționale speciale cuprinşi în şcoala de masă.

3. Competențe/obiective şi activităţi de învăţare


1. Receptarea informațiilor despre lumea vie

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

 exerciţii de observare a formei, mărimii, culorii, alcătuirii unei plante și a


unui animal;
 exerciţii de observare a părţilor componente ;
 exerciţii de identificare a rolului părţilor componente.
 exerciţii de observare şi descriere a plantelor si animalelor din diverse
medii (observaţii în natură, imagini, filme);
 exerciţii de clasificare a plantelor si animalelor după diferite criterii
(mediu de viaţă, înfăţişare, mod de hrănire etc.);
 exerciţii de identificare a unor asemănări şi deosebiri între diferite plante
si animale);
 exerciţii de comparare a plantelor si a animalelor din diferite medii, după
criterii date, evidenţiind utilitatea lor;
 exerciţii – joc de recunoaştere a unor caracteristici de adaptare a unor
plante si animale la mediile de viaţă.
2. Explorarea sistemelor biologice. Utilizarea si construirea de modele si
algoritmi in scopul demonstrarii principiilor lumii vii.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

 exerciţii de realizare a unor algoritmi de lucru pentru diferite tipuri de


activităţi;

 exerciţii de observare a factorilor de mediu care influenţează viaţa


animalelor;

 experienţe simple pentru evidenţierea caracteristicilor animalelor


determinate/legate de mediul de viaţă.

3. Comunicarea orală și scrisă, utilizând corect terminologia specifică


biologiei.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

 exerciţii de utilizare a desenului pentru înregistrarea unor observaţii;

 exerciţii de realizare a unor scheme ale desfăşurării unor procese


(creşterea plasntelor,animalelor, fiziologice etc.);

 experimente, interviuri, simulări, jocuri – concurs, dezbateri, comentarii


pentru descoperirea de relaţii, fenomene, procese;

 rubrica: „Ştiaţi că…”;

 prezentare de portofolii tematice.

 activităţi practice de utilizare a unor surse diverse de informare: albume,


atlase, reviste, filme documentare, internet, dicţionare etc.;

 realizarea de portofolii pe teme date (categorii de plante,animale etc.);

 utilizarea de soft educaţional.


4. Transferarea și integrarea cunoștințelor și a metodelor de lucru specifice
biologiei în contexte noi.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

 exerciţii de elaborare a unor reguli/norme pentru creşterea plantelor şi


îngrijirea animalelor;

 dezbateri, jocuri de rol şi simulări, analiza unor cazuri reale.

 povestiri despre viaţa plantelor si a animalelor;

 activităţi practice de aplicare a regulilor de protejare a plantelor,


animalelor şi a mediului lor de viaţă;

 rebusuri simple şi concursuri tematice sau de desene.

4. Strategii didactice
METODELE pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care
promovează un învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ
pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.
 metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală, explicaţia;
 metode de învăţare: studiul cu manualul, , studiul individual,
exerciţiul, dezbateri;
 metode de predare-învăţare: experimentul, lucrarea de laborator,
programul AeL, activităţi practice; interviu, simulări, învăţământul
diferenţiat;
 metode active: jocul didactic, rebusul instruirea programată (lecţii în
programul Power Point), metoda Sinelg, diagrama Venn, etc
 metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive, metoda
,,Concurs”.

MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului


de învăţământ pentru elevii cu CES, sunt considerate auxiliare pedagogice şi se
împart în materiale didactice şi mijloace tehnice (calculatorul).
Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale sunt:
● materiale informativ–demonstrative: atlase zoologice, planşe, dischete,
casete video, etc;
● materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: microscop, lamele,
preparate fixe şi proaspete, terariul, acvariul din laborator, etc.;
● materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, lecţii în
programul Ael, portofoliul, etc.

5. Competenţe de învăţare

La sfârşitul studierii disciplinei, elevii vor dovedi următoarele achiziţii şi


deprinderi:
COMPETENŢE DE ÎNVĂŢARE
C1. Descrie o planta, un animal sau un organism uman pe baza înfăţişării sale şi a
caracteristicilor de viaţă.

C2. Precizează stadiile de dezvoltare a unei plante , a unui animal (cu/fără sprijin), pe
baza observaţiilor asupra celor din laborator.

C3. Utilizează diverse surse de informare despre mediu (albume, atlas, planşe,
reviste, filme documentare etc.).
C4. Realizează observaţii/experienţe simple, respectând paşii unui algoritm de lucru.

C5. Realizează activităţi practice de îngrijire a plantelor si animalelor din laborator.


C6. Manifestă comportamente adecvate respectând reguli de protecţia mediului, a
plantelor si a animalelor în diferite contexte (curtea şcolii, parc, pădure etc.).

6. Bibliografie
1. Programa de biologie, clasele V-VIII, învăţământ obişnuit.
2. Manuale şcolare

S-ar putea să vă placă și