Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești

TEST DE EVALUARE
AN ȘCOLAR 2020-2021
DISCIPLINA BIOLOGIE - CLASA a VII-a

NUME ȘI PRENUME:__________________________________________________________
CLASA:_________________________
 Pentru rezolvarea corectǎ a tuturor cerințelor, se acordǎ 9 puncte. Din oficiu se acordǎ 1 punct.
 Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.

I. Completeazǎ următorul desen cu noțiunile corespunzătoare:

II. Completează spațiile libere cu noțiunile corespunzătoare, astfel încât enunțurile să fie
adevărate:
Măduva spinării este situată în canalul .................................. vertebrale. Aceasta are formă
de .............................. turtit antero-posterior. Substanța cenușie a măduvei spinării este situată
la................................, iar substanța albă este situată la ........................................ .

III. Asociați noțiunile din colana A cu noțiunile din coloana B. Scrieți, în spațiul liber din
dreptul fiecǎrei cifre din coloana A, litera corespunzǎtoare din coloana B.

A B
1. Cerebel a) Sistemul nervos periferic
2. Axon b) Trunchi cerebral
3. Nervi și ganglioni spinali c) Encefal
4. Mezencefal d) Neuron
IV. Încercuiți litera corespunzǎtoare rǎspunsului corect. Este corectǎ o singurǎ variantǎ de
rǎspuns.

1. Care din următoarele componente aparțin Encefalului:


a) Măduva spinării b) Nervii c) Trunchiul cerebral d) Ganglioni spinali
2. Cum se numesc celulele care protejează și hrănesc neuronii?
a) Celule gliale b) nefroni c) celule epiteliale d) ganglioni
3. Care din următoarele structuri nervoase este formată din 2 emisfere cerebrale?
a) Creierul mic b) Creierul mare c) Trunchiul cerebral d) Diencefal
4. Proprietatea neuronilor de a fi sensibili la stimuli externi și interni este:
a) Conductibilitatea b) Hrănirea c) Excitabilitatea d) Longevivitatea

V. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată,


scrieţi, pe foaia de test, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi
că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare
afirmaţiei, litera F.

1. În cerebel substanța albă se găsește la exterior și substanța cenușie la interior.

2. Substanța cenușie a organelor nervoase este formată din corpii celulari ai neuronilor.
TEST DE EVALUARE

Anul şcolar 2020-2021

Disciplina BIOLOGIE - Clasa a VII-a

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.

 Se acordă 1 punct din oficiu.

I. Se acordă câte 0,25 puncte pentru fiecare noțiune corectă:

 Dendrite, axon, citoplasmă, nucleu, membrană, teacă de mielină, butoni terminali, corp
celular 8 x 0,25 p = 2 puncte

II. Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare noțiune corectă:

 Coloanei, cilindru, interior, exterior. 4 x 0,5 p = 2 puncte

III. Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare asociere corectă.

1. c, 2. d, 3. a, 4. b . 4 x 0,5 p = 2 puncte

IV. Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare noțiune corectă completată pe desen.

1. c, 2. a, 3. b, 4. c. 4 x 0,5 p = 2 puncte

V. Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.

1. F, 2. A. 2 x 0,5 p = 1 punct

Total = 9 puncte

Liceul teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești


Profesor: Diniță Andreea Lavinia

În urma aplicării unui test de evaluare la clasa a VII-a A, Unitatea de învățare:


„Sistemul nervos la om”, elevii au obținut următoarele rezultate:

Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE NOTĂ OBSERVAȚII


Crt ELEVILOR
.
1. Palade Mihaela 7
2. Jitea Teodor Iulian 5
3. Arsenie Marius 5
4. Mateiciuc Petrică 7

5. Vătafu Maricel 7
6. Ghimpu Mateo 6
7. Iacob Andrei 6
8. Lăbunț Alexandru Daniel 10
9. Păun Răzvan Andrei 10
10. Toma Ștefania 10
11. Dima Teodora 6
12. Scutaru Corina 8
13. Nan Robert 6
14. Bobeică Alexandru 10
MEDIA GENERALĂ PE CLASĂ: 7,35

În urma aplicării testului la clasă, media generală obținuță a fost 7,35. Așadar am
constatat că elevii și-au dobândit în mare parte achizițiile necesare la această unitate de
învățare, aceștia constientizând propriul progres în învățare, dar asta nu înseamnă că nu
sunt și mici scăpări.

Evaluarea mi-a oferit date cantitative și calitative care imi vor ghida activitatea de
predare/invățare ulterioară. Demersul didactic va continua cu ușoare modificări. Astfel am
primit indicii valoroase referitoare la eficacitatea procesului instructiv-educativ, măsura în
care competențele specifice vizate au fost realizate și, în consecință, voi decide măsuri de
aprofundare și de remediere diferențiată pentru elevii care au întâmpinat dificultăți, dar și
de încurajare a performanței.

S-ar putea să vă placă și