Sunteți pe pagina 1din 6

MEMORIU TEHNIC

INSTALATII ELECTRICE
Date generale
Denumire proiect:
Beneficiar:
Proiectant de specialitate:
Documentația răspunde la toate prevederile impuse de normativele aflate în vigoare, include
echipamente și aparataje - cu performanțe tehnice, maximale, asigură siguranță sporită în exploatare și dă
o rezolvare adecvată, conform destinației, fiecărui spațiu.
Documentația întocmită pe baza temei de proiectare, asigură îndeplinirea cerințelor
fundamentale de calitate în conformitate cu Legea 10/1995, modificată prin Legea nr.123/2007, respectiv
Legea 177/2015:
- rezistență mecanică și stabilitate;
- securitate la incendiu;
- igienă, sănatate și mediu înconjurător;
- siguranță și accesibilitate în exploatare;
- protecție împotriva zgomotului;
- economie de energie și izolare termică;
- utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
Obiectivul proiectării
În cadrul proiectului se prevăd următoarele categorii de instalații electrice:
1. instalații de alimentare cu energie electrică;
2. instalații de distribuție a energiei electrice;
3. instalații electrice interioare de iluminat normal;
4. instalații electrice interioare de iluminat siguranță (securitate);
5. instalații electrice de prize și putere;
6. instalații pentru protecție împotriva șocului electric;
7. instalații electrice de legare la priza de pământ.
Bazele proiectării
La baza întocmirii proiectului au stat:
I7-2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente
clădirilor;
NP 061/2002 - Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din
clădiri;
NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice;
SR CEI 364-4-41 - Instalații electrice ale clădirilor - Protecția împotriva șocurilor;
PE 118-1999 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții;
Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
OMAI 163/2007 - Norme generale de apărare împotriva incendiilor;
C 56/02 - Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente
construcțiilor;
GEx 012-2015 Ghid de bună practică pentru proiectarea instalațiilor de iluminat/protecție în
clădiri;
Standardele în vigoare privind calitatea materialelor utilizate;
Norme de tehnica securității muncii și de prevenire a incendiilor.
Solutii tehnice
Se va avea în vedere că instalația proiectată face parte dintr-un ansamblu, aceasta
racordându-se la un tablou electric existent. Proiectul va trata doar partea de instalație propusă,
asigurându-se posibilitatea alimentării acesteia de către instalația existentă, din amonte.
1. Alimentarea cu energie electrică
Caracteristicile electroenergetice ale obiectivului sunt urmatoarele:
- Putere instalata estimata: Pi = 28,45 kW (doar instalația proiectată);
- Putere maxima absorbita estimata: Ps =20,1 kW;
- Tensiunea de utilizare Un = 380 V.c.a.;
- Frecventa retelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;
- Caracterisica sistemului electric in punctul de delimitare cu furnizorul TN-S.
- Factorul de putere natural: cosØ=0.90;
Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza din tabloul general (existent)
amplasat lângă postul de transformare existent din incinta cazărmii. Din tabloul general al postului de
transformare se va alimenta tabloul de distribuție amplasat în clădirea stației de pompare proiectată.
Alimentarea tabloului de distribuție se va face printr-un cablu CYY-F 5x10mm 2 pozat subteran,
protejat în tub flexibil izolat și cu protecție mecanică, îngropat la adâncimea de minim 0,8m, conform
NTE 007, în șanț, între două straturi de nisip de circa 10cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv
avertizor (benzi sau plăci) și pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar
putea produce deteriorarea cablurilor).
Se admite acoperirea cablurilor din șant cu pământ prelucrat (selecționat din stratul superficial al
taluzului, astfel încât granulația să nu depășească 30mm, fără pietre, bolovani sau alte corpuri străine) și
compactat prin burare până se obține o grosime de 10~15cm și o suprafață netedă și fără fisuri; stratul de
deasupra dispozitivului avertizor va fi, de asemenea, bine compactat prin burare. Se vor utiliza plăci
avertizoare în cazul în care traseul cablurilor va trece pe sub drumuri. În aceleași cazuri se vor folosi și
tuburi de protecție mecanică din oțel, marginile cărora vor excede marginea drumului cu minim 0,5m.
Se admite pozarea în același șanț a mai multor trasee de cabluri, considerând ca acestea sunt
comune.
Grup electrogen
Pentru funcționarea echipamentelor din cadrul stației de pompare în caz de avarii la rețeaua
electrică, se va utiliza grupul generator fix existent din incinta unității, la care este conectat tabloul
general existent, care alimentează tabloul de distribuție propus.

2. Distribuția interioară
Pentru realizarea instalației electrice interioare la consumatori se utilizează scheme de distribuție:
- monofazată cu 3 conductoare, anume faza de lucru, nulul de lucru, și nulul de protecție.
Corespunzător acestei scheme de distribuție se utilizează o schemă de legare la pământ de tip TN-S
exclusiv, cu conductoare de protecție distinct distribuite pe circuit. Distribuția este de tip radial și se face
cu circuite separate pentru fiecare categorie de receptoare conform destinației;
- trifazată cu 4 sau 5 conductoare, anume fazele de lucru (3), nulul de lucru și nulul de protecție.
Nulul de protecție se va utiliza, conform shemei monofilare, în protecția tuturor consumatorilor.
Tablourile electrice vor fi realizate în schema TN-S, vor avea cel puțin același grad de protecție
cu celelalte echipamente din spațiile deservite și vor fi prevăzute cu întrerupătoare automate, cu protecție
la scurtcircuit și la suprasarcină, iar pentru circuitele cu echipamente electrice în zone cu pericol de
electrocutare se va prevedea și protecție diferențială la curenți de defect (prize, echipamente, etc).
Reanclașarea întrerupătoarelor automate se va face manual numai după remedierea defecțiunii.
Execuția tablourilor electrice se va face de către o firmă autorizată și respectându-se prevederile
SR EN- 60.439.1.
ATENȚIE !
În cazul ăn care echipamentele și materialele electrice se montează pe elemente combustibile (ex.
lemn) este obligatoriu ca ele să fie cu grad de protecție minim IP54. În cazul în care gradul de protecție al
echipamentelor și materialelor electrice este inferior IP54 se vor interpune materiale incombustibile între
acestea și materialul combustibil (conform art. 3.0.3.8 - I7 2011) . Cablurile electrice care se vor monta pe
materiale combustibile (ex. lemn) se vor introduce obligatoriu în tuburi metalice de protecție cu diametrul
corespunzător.
3. Instalații electrice de iluminat interior normal
Pentru realizarea instalației electrice de iluminat se vor utiliza aparate (corpuri) de iluminat
echipate cu tub LED în construcție etanșă, ce asigură nivelurile de iluminat normate conform SR 6646-
2/97.
Nivelurile de iluminare s-au ales din NP 061/2002 - Normativ pentru proiectarea și executarea
sistemelor de iluminat artificial din clădiri și din NP 010-1997.
Iluminatul artificial se va realiza astfel:
- În interior, în toate camerele tehnice în care s-a prevăzut a fi necesar, iluminatul artifical se va
asigura cu corpuri (aparate) de iluminat echipate cu lămpi LED, alimentate la tensiunea de 230V a.c., cu
grad de protecție IP66;
Comanda iluminatului se va realiza cu întrerupătoare și comutatoare în execuție etanșă, montate
aparent.
Circuitele instalației de iluminat se vor realiza cu cabluri din cupru CYY-F montate aparent, în
tuburi tip IPFR.
La toate părțile metalice ale corpurilor (aparatelor) de iluminat se prevede conductor de
protecție.
Aparatele de comandă a iluminatului se vor monta la înălțimea de min. 0,6 m și max. 1,5 m de la
pardoseala finită.

4. Iluminatul interior de siguranță (securitate)


Pentru obiectivul proiectat se prevede iluminat de siguranță:
- iluminat pentru intervenții
Camera pompelor este prevăzută inclusiv cu grup de pompare incendiu, acesta având
comandă inclusiv locala.
- iluminat pentru evacuare
Prevăzut la toate ieșirile din clădire.
Pentru realizarea iluminatului de siguranță (securitate) s-au respectat prevederile normativului
I7-2011 paragraful 7.23 precum și recomandările din SR EN 1838 și SR 12294.
Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea ieșirilor din încăperi, a traseului și a ieșirilor
căilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator luminos” conform STAS
297/3. Ele se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în caz de pericol.
Iluminatul de securitate pentru intervenții, iluminarea echipamentelor și a tablourilor de comandă
din camera de pompare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat etanșe, considerând spațiul
deservit.
La dispariția tensiunii electrice, corpurile (aparatele) de iluminat de evacuare, de intervenții, de
circulație, împotriva panicii, continuarea lucrului vor comuta automat, trecând pe sursa proprie
acumulator Ni-Cd cu autonomie de funcționare de minim 3 ore.
Iluminatul de securitate pentru marcarea ieșirilor se va realiza cu corpuri (aparate) speciale tip
monobloc echipat cu sursa de iluminat tip LED, în construcție etanșă (IP65), inscripționate vizibil IEȘIRE
(EXIT), montate deasupra ușilor de evacuare.
Cablurile de alimentare a corpurilor (aparatelor) de iluminat de tip autonom vor fi cabluri din
cupru cu rezistență mărită la foc, tip FY montate aparent în tuburi tip IPFR (tub flexibil, izolant, cu
protecție mecanică).
5. Instalații electrice de prize și putere
Pentru racordarea diverselor echipamente monofazate se prevăd prize etanșe cu contact de
protecție alimentate la 230 Vc.a montate aparent. Prizele se vor monta la minim 0,5 m față de pardoseala
finită.
Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecările din tablourile electrice cu întrerupătoare
automate prevăzute cu protecție automată la curenți de defect (PACD) de tip diferențial (cu declanșare la
un curent de defect de 0,03 A).
Circuitele instalației de prize se vor realiza cu cabluri din cupru tip CYYF montate aparent în
tuburi tip IPFR (tub flexibil, izolant, cu protecție mecanică).
Acolo unde va fi nevoie de prize montate aparent, în încăperile tehnice, acestea vor fi prevăzute
a fi de tip etanș, alimentarea lor făcându-se prin cabluri montate aparent, prinse pe perete cu dibluri și
coliere.
Utilajele se alimentează din tablourile electrice prin racord direct. În cazurile în care se
alimentează mai multe echipamente pe același circuit, se vor folosi cleme montate în tablourile de
alimentare.

6. Instalații de protecție împotriva șocului electric


Conform Normativului I7-2011, regula fundamentală a protecției împotriva șocurilor electrice
este:
- părțile active periculoase nu trebuie să fie accesibile în condiții normale de funcționare.
- părțile conductoare accesibile ce accidental ar ajunge sub tensiune să nu devină părți active
periculoase în caz de simplu defect. Aceasta se realizează prin “protecția la defect“.
Protecția împotriva atingerii indirecte (la defect), se realizează printr-o măsură de protecție
principală și o măsură de protecție suplimentară, care asigură protecția în cazul defectării protecției
principale. Cele două măsuri de protecție împotriva atingerilor indirecte trebuie alese astfel încât să nu se
anuleze una pe cealaltă.
Se impune că toate masele instalației electrice trebuie legate, prin conductoare de protecție (PE)
la neutrul alimentării. Ca urmare, neutrul alimentării este accesibil la receptoarele consumatorului prin
conductoarele de protecție PE distribuite în rețea până la carcasa (masa) fiecărui receptor.
În fiecare tablou electric se va realiza o bornă/ baretă, la care se conectează:
-PE alimentării și PE-le care se distribuie în aval;
-conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, masa tabloului respectiv, la PE;
-conductorul PE pentru legarea suplimentară la pământ a PEN/PE distribuit.
Echipotențializarea, ca masură tehnică suplimentară de protecție și ca urmare, dacă există un
număr însemnat de conductoare de echipotențializare, în apropierea tabloului electric general, se
realizeazî borna/bara principală de legare la pământ, la care, prin conductoare de echipotențializare - se
interconectează masele și elementele metalice ale structurii.
Deoarece măsura tehnică principală, legarea la conductorul neutru, se bazează în primul rând pe
intreruperea automată a alimentării, de către PACD, se impune asigurarea condițiilor ca acestea să
acționeze. Pentru asigurarea acționării întrerupătoarelor, prevăzute cu PACD, acestea vor fi echipate și cu
dispozitive de protecție la curent diferențial rezidual (DDR), pentru care se asigură acționarea selectivă.
Se va executa realizarea legăturilor de preluare la borna principală de legare la pământ, pentru
echipotențializare a carcaselor metalice ale tablourilor electrice și părților metalice ale aparatelor și
echipamentelor electrice, dar numai acelea care pot fi atinse simultan de o persoană.
În spațiile tehnice în care sunt echipamente cu carcase metalice, se va realiza o centură de
împământare realizată din OL-Zn 50x4 mm pozată perimetral deasupra pardoselei, la care se vor lega
toate părțile metalice ale utilajelor, carcasa metalică a tabloului electric.
Această centură se va lega la priza de pământ, înaintea piesei de separație. În cazurile în care se
folosește centura de echipotențializare într-o încăpere, conductorul PEN al tablourilor din acea încăpere
se leagă la această centură.

7. Instalații electrice de legare la priza de pământ


Fizic, priza/prizele de pământ vor consta din electrozi verticali și orizontali, montați în pământ,
realizând prize artificiale, conectate între ele cu electrozi orizontali.
Electrozii verticali constă din țevi de oțel cu diametrul de 2 1/2", având lungimea de 2,5m.
Electrozii orizontali constă din platbandă de oțel zincat 40x4mm, care conectează toate prizele
de pământ, fiind îngropată în șanț, conform traseului indicat pe planșe.
La priza de pământ se vor lega toate elementele conductive care nu fac parte din circuitele
curenților de lucru, dar care ar putea intra accidental sub tensiune. Aceasta se asigură prin legarea tuturor
carcaselor metalice ale echipamentelor, care nu sunt conectate prin alte conductoare de protecție, și a
tuturor maselor metalice, de exemplu conducte metalice, la banda de Ol-Zn 50x4mm montată la interior,
perimetral, deasupra pardoselii, în fiecare încăpere care necesită această protecție, adică în toate camerele
cu excepția biroului. Aceasta va constitui borna (bara) principală de legare la pământ, și se va conecta la
priza de pământ înaintea piesei de separație. Toate conexiunile la această centură trebuie să fie făcute în
așa fel încât să poată fi deconectate individual.
Se vor consulta planșele pentru detalii cu privire la amplasarea electrozilor.
Priza de pământ nu va depăși o valoare a rezistenței la dispersie de 4Ω.
Automatizări
Funcționarea normală a instalației implică anumite procese automate, amenajate de o instalație
de automatizare proprie, specifică.
Pentru aceasta, în camera pompelor este prevăzut un tablou de automatizare (TA1), cu grad de
protecție IP66, în care vor fi prevăzute:
- 1 Sursă de comutație 230Vca/24Vcc
- 1 Controler programabil, 24Vcc, 10 intrări digitale, 8 ieșiri în releu
- 1 Modul comandă GSM, 24Vcc, cartela SIM, antenă, ieșire 4 relee
Rezervorul va fi prevăzut cu senzor de nivel.
În Tabloul de Distribuție proiectat (TD1) se vor monta, pe circuitele detaliate în shemele
monofilare și în schema de automatizare, comutatoare electromagnetice cu 1 sau 3 poli (pentru circuite
mono- sau tri-fazate).
Astfel:
- grupul de pompare consum menajer este comandat de către senzorul de nivel a nu porni
(Declanșat circuitul de alimentare) de îndată ce nivelul apei în rezervor ajunge la limita rezervei de
incendiu;
- grupul de pompare incendiu intră în funcțiune (Anclanșat circuitul de alimentare) când primește
semnal de la Modulul GSM de comandă;
Măsuri specifice PSI
Soluțiile prevăzute în proiect sunt detaliate succint.
Adaptarea instalațiilor electrice la gradul de rezistență la foc a elementelor de construcție.
Toate elementele de instalații se montează numai pe/sau elementele incombustibile (C0) ale
construcției și vor fi atestate de organele abilitate în acest scop, înainte de punerea lor în operă.
Dotarea cu mijloace de intervenție în caz de incendiu.
În spațiile unde se află tablourile electrice de distribuție vor fi prevăzute stingătoare cu praf și
dioxid de carbon (procurate prin grija beneficiarului).
Personalul de intervenție va fi dotat cu mijloace de protecție a căilor respiratorii împotriva
degajărilor de noxe (monoxid și dioxid de carbon, vapori de acid sulfuric ce se degajă la arderea
policlorurii de vinil PVC). Mijloacele de primă necesitate la intervenție în caz de incendiu vor fi
amplasate în locuri vizibile ușor accesibile și în permanentă stare de utilizare.
Toate lucrările de montaj, punere în funcțiune, verificare și întreținere se vor executa de personal
calificat și autorizat.
Beneficiarul va asigura personalului de exploatare, toate echipamentele și mijloacele de protecție
a muncii prevăzute în normativele în vigoare. Pentru prevenirea izbucnirii și dezvoltării incendiilor în
timpul execuției și exploatării instalațiilor electrice, se vor respecta prevederile din normativele
republicane și departamentale de prevenire și stingere a incendiilor.
Se menționează:
Ordinul 163 M.A.I. din 28.02.2007 - pentru aprobarea “Normelor generale de prevenire și
stingere a incendiilor”
Legea nr. 307/12.07.2006 - privind Apărarea împotriva incendiilor
PE 009-94 - “Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor” pentru ramura
energiei electrice și termice
P118-99 - “Normativ de siguranță la foc a construcțiilor”
HG 51/1992 - privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire și stingere a
incendiilor
STAS 10903/2 - Măsuri de protecție contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice în
construcții.
STAS 11357 - Măsuri de siguranță contra incendiilor. Clasificarea materialelor și elementelor de
construcții din punct de vedere al combustibilității.
STAS 11976 - Instalații de stingere a incendiilor. Instalații de stingere cu spumă. Prescripții de
proiectare.
STAS 9752 - Utilaje de stins incendii - Stingător cu dioxid de carbon;
P118/3 -2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III-a – Instalații
de detectare, semnalizare și avertizare.
Verificarea tehnică de calitate a proiectului
Îndeplinirea cerințelor de calitate va fi certificată prin verificarea proiectului de către un
verificator atestat pentru instalații electrice.
Prevederi finale
Beneficiarul va lua toate măsurile necesare respectării prevederilor Legii 10/1995 și ale HG
273/1994 privind calitatea lucrărilor de construcții-montaj și recepția respectivelor lucrări.
Lucrările de instalații electrice vor fi executate numai de firme specializate, având agrementele
necesare în cadrul sistemelor de calitate. Lucrările vor fi supravegheate de un diriginte de șantier atestat.
Echipamentele și elementele de circuit vor fi însoțite în mod obligatoriu de certificatul pentru
atestarea calității, conform standardelor sau /și normelor de produs.
Agrementele tehnice pentru produsele noi și/sau cele din import vor însoți furnitura și vor fi
atașate la cartea tehnică a construcției.
Eventualele modificări necesare a se aduce proiectului pe parcursul execuției lucrărilor datorită
unor situații neprevăzute, vor fi aduse la cunoștință proiectantului din timp, pentru stabilirea soluțiilor în
conformitate cu normativele în vigoare. Efectuarea unor modificări fără avizul proiectantului, poate
absolvi pe acesta de răspunderea față de eventualele consecințe.

Întocmit,
Ing.

S-ar putea să vă placă și