Sunteți pe pagina 1din 133

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 13.05.2020

P.L.x 251/2020

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind unele


măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, trimis
spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi.
În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE

Nicuşor HALICI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ, DE Bucureşti, 13.05.2020


DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI Nr. 4c-13/342
P.L.x 251/2020

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19

În temeiul dispoziţiilor art. 94 și 114 din Regulamentul Camerei


Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectului de Lege privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, trimis cu adresa nr.
PL-x 251 din 13 mai 2020 şi înregistrat cu nr.4c-13/342 din 13 mai 2020.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă
în ședința din 12 mai 2020.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări și
completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul
nr.451 din 11 mai 2020.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea pe durata stării de
alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei
de COVID – 19, a unor măsuri temporare și, după caz, graduale, în scopul protejării
drepturilor la viață, la integritate fizică, și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea
exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări, membrii Comisiei juridice au

2
examinat această iniţiativă legislativă prin mijloace electronice în ziua de 13 mai 2020.
La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform
listei de prezenţă.

În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, membrii


Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea
proiectului de privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID -19, cu amendamente admise, redate în Anexa 1 la prezentul
Raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa 2.
De asemenea, s-a hotărât, prin vot, ca Departamentul Legislativ să fie
împuternicit să efectueze toate corelările de tehnică legislativă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE SECRETAR,

Nicuşor HALICI Aida – Cristina CĂRUCERU

Consilier,
Roxana David

3
Anexa 1: Amendamente admise

Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații


crt.
1. Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi Nemodificat
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

2. Capitolul I Nemodificat
Dispoziţii generale

3. Art.1. - Prezenta lege are ca obiect instituirea, pe Nemodificat


durata stării de alertă declarate în condițiile legii,în
vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de
COVID-19, a unor măsuri temporare și, după caz,
graduale, în scopul protejării drepturilor la viață, la
integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin
restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți
fundamentale.

4. Art. 2 – Starea de alertă reprezintă răspunsul la o


situație de urgență de amploare și intensitate
deosebite, determinată de unul sau mai multe
tipuri de risc, constând într-un ansamblu de
măsuri cu caracter temporar, proporționale cu
nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al
acesteia și necesare pentru prevenirea și
înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții,
sănătății persoanelor, mediului înconjurător,
valorilor materiale și culturale importante ori a
proprietății.
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
Autor: Grupul PNL

5. Art. 3 - (1) Starea de alertă se declară la nivel


local, județean sau național, atunci când analiza
factorilor de risc indică necesitatea amplificării
răspunsului la o situație de urgență, pentru o
perioadă limitată de timp, care nu poate fi mai
mare de 30 de zile.
(2) Stare de alertă poate fi prelungită ori de câte
ori analiza factorilor de risc indică necesitatea
menținerii răspunsului amplificat pentru o
perioadă de timp suplimentară, care nu poate fi
mai mare de 30 de zile.
(3) Starea de alertă încetează, înainte de
împlinirea termenului pentru care a fost declarată
ori prelungită, atunci când analiza factorilor de
risc indică faptul că nu mai este necesară
menținerea unui răspuns amplificat.
(4) În aplicarea alin. (1) - (3) se analizează
cumulativ următorii factori de risc:
a) amploarea situației de urgență, respectiv
manifestarea generalizată a tipului de risc la nivel
local, județean sau național;
b) intensitatea situației de urgență, respectiv
viteza de evoluție, înregistrată sau prognozată, a
fenomenelor distructive și gradul de perturbare a
stării de normalitate;
c) insuficiența și/sau inadecvarea capabilităților
de răspuns;
5
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.

d) densitatea demografică în zona afectată de tipul


de risc;
e) existența și gradul de dezvoltare a
infrastructurii adecvate gestionării tipului de risc.
Autor: Grupul PNL

6. Art.2.- (1) Starea de alertă se instituie de guvern Art.4 – (1) Starea de alertă se instituie de Guvern
prin hotărâre, la propunerea ministrului afacerilor prin hotărâre, la propunerea ministrului afacerilor
interne și nu poate depăși 30 de zile. Starea de alertă interne și nu poate depăși 30 de zile. Starea de
poate fi prelungită, pentru motive temeinice, pentru cel alertă poate fi prelungită, pentru motive
mult 30 de zile, prin hotărâre a Guvernului, la temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotărâre
propunerea ministrului afacerilor interne. a Guvernului la propunerea ministrului afacerilor
interne.
Autor: Grup PSD

7. (2) Starea de alertă se instituie pe întreg teritoriul țării Nemodificat


sau doar pe teritoriul unor unități administrativ-
teritoriale, după caz.

6
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
8. (3) Când starea de alertă se instituie pe întreg teritoriul (3) Când starea de alertă se instituie pe cel puțin
țării, măsura se supune încuviințării Parlamentului. jumătate din unitățile administrativ- teritoriale
Parlamentul se pronunță în ședință comună a Camerei de pe teritoriul țării, măsura se supune
Deputaților și Senatului, în termen de 5 zile de la data încuviințării Parlamentului. Parlamentul se
solicitării de încuviințare. Dacă Parlamentul respinge pronunță în ședință comună a Camerei Deputaților
solicitarea de încuviințare, starea de alertă încetează de și Senatului, în termen de 5 zile de la data
îndată. Dispozițiile prezentului alineat se aplică în mod solicitării de încuviințare. Dacă Parlamentul
corespunzător și în cazul prelungirii stării de alertă. respinge solicitarea de încuviințare, starea de
alertă încetează de îndată.
Autor: Grup PSD

9. (4) Parlamentul poate încuviința măsura adoptată


de Guvern integral sau cu modificări.
Autor: Grup PSD

10. (4) Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile (5) Valabilitatea documentelor eliberate de
și autoritățile publice se menține pe toată perioada instituțiile și autoritățile publice precum și de
stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de entitățile private autorizate conform legii se
zile de la încetarea acestei stări. menține pe toată perioada stării de alertă, precum
și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea
acestei stări.
Autor: Grup PSD

11. (5) Prin excepție de la alin.(1), în cazul dovezilor (6) Prin excepție de la alin.(1), în cazul dovezilor
înlocuitoare ale permiselor de conducere - cu drept de înlocuitoare ale permiselor de conducere - cu
circulație, se menține numai valabilitatea celor emise drept de circulație, se menține numai valabilitatea
în temeiul art.111 alin. (1) lit.b) sau alin.(4) din
celor emise în temeiul art.111 alin. (1) lit.b),
7
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 alin.(4) sau alin.(5) din Ordonanța de urgență a
privind circulația pe drumurile publice, cu modificările Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe
și completările ulterioare, pe toată perioada stării de drumurile publice, cu modificările și completările
alertă, precum și pentru o perioadă de 10 zile de la
ulterioare, pe toată perioada stării de alertă,
încetarea acestei stări. Pentru aceeași perioadă se
menține și valabilitatea prelungirii dreptului de precum și pentru o perioadă de 10 zile de la
circulație dispusă de procuror sau de instanța de încetarea acestei stări. Pentru aceeași perioadă se
judecată potrivit art.111 alin.(6) din Ordonanța de menține și valabilitatea prelungirii dreptului de
urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările și circulație dispusă de procuror sau de instanța de
completările ulterioare." judecată potrivit art.111 alin.(6) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată,
cu modificările și completările ulterioare."
Autor: Comisia

12. Capitolul II Nemodificat


Măsuri sectoriale

13. Secţiunea 1 Nemodificat


Domeniul economic

14. Art. 5 – (1) Măsurile pentru creșterea


capacității de răspuns sunt:
a) achiziționarea bunurilor și serviciilor de
necesitate imediată în gestionarea situației de
urgență pentru care a fost declarată starea de
alertă, prin negocierea fără publicare prealabilă;
b) suplimentarea, prin redistribuirea către zonele
afectate, a tehnicii, echipamentelor și
8
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
dispozitivelor necesare acțiunilor de răspuns;
c) detașarea pe teritoriul național, în zonele
afectate, a personalului care deține competențele
adecvate gestionării situației de urgență, cu
consimțământ;
d) coordonarea operațională a unor servicii
publice;
e) adaptarea programului de lucru sau
permanentizarea activității serviciilor de asistență
socială;
f) permanentizarea activității unor centre
operative pentru situații de urgență cu activitate
temporară.
(3) Măsurile pentru asigurarea rezilienței
comunităților sunt:
a) evacuarea temporară a persoanelor și bunurilor
din zona afectată sau posibil a fi afectată;
b) acordarea de ajutoare de primă necesitate
pentru persoanele și animale afectate;
c) efectuarea lucrărilor pentru modificarea de
urgență a mediului înconjurător și infrastructurii,
stabilite de forțele de intervenție pentru oprirea
sau limitarea efectelor situației de urgență;
d) măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea
efectelor tipului de risc produs asupra sănătății
persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a
izolării la domiciliu;
(4) Măsurile pentru diminuarea impactului
tipului de risc sunt:
9
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
a) restrângerea sau interzicerea organizării și
desfășurării unor mitinguri, demonstrații,
procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri,
în spații deschise, precum și a unor întruniri de
natura activităților culturale, științifice, artistice,
religioase, sportive sau de divertisment, în spații
închise;
b) restrângerea sau interzicerea circulației
persoanelor și vehiculelor în locurile și, după caz,
în intervalele orare stabilite;
c) interzicerea ieșirii din zonele stabilite și, după
caz, în intervalele orare stabilite sau instituirea
carantinei asupra unor clădiri, localități sau zone
geografice;
d) restrângerea sau interzicerea efectuării de către
operatori a transporturilor rutiere, feroviare,
maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul pe
rutele și, după caz, în intervalele orare stabilite;
e) închiderea temporară a unor puncte de trecere a
frontierei de stat;
f) limitarea sau suspendarea pe durată determinată
a activității unor instituții sau operatori
economici;
g) participarea cetățenilor și a operatorilor
economici la unele activități în folosul
comunităților locale.
Autor: Comisia

15. Art. 6 – Hotărârile prin care se declară ori se


10
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
prelungește starea de alertă, precum și cele
prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pe
durata stării de alertă cuprind:
a) baza legală;
b) perioada stării de alertă;
c) măsuri pentru creșterea capacității de
răspuns, asigurarea rezilienței comunităților și
diminuarea impactului tipului de risc necesar a
fi aplicate, condițiile concrete de aplicare și
destinatarii acestor măsuri;
d) instituțiile și autoritățile publice care pun în
aplicare sau urmăresc respectarea aplicării
măsurilor, după caz.
Autor:Comisia

16. Art. 7 – Măsurile aplicate pe durata stării de


alertă se reevaluează în cazul instituirii stării
de urgență potrivit art. 93 din Constituția
României, republicată, în baza analizei
factorilor de risc prevăzuți la art. 2.”
Autor: Comisia

17. Art.3.- (1) Pe durata stării de alertă se poate suspenda Art.8.- Nemodificat
consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice
şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din
restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau
alte localuri publice, atât în interiorul, cât şi la terasele
din exteriorul acestora.

11
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.

18. (2) Pe durata stării de alertă poate fi permisă Nemodificat


prepararea hranei şi comercializarea produselor
alimentare şi băuturilor alcoolice care nu se consumă
în spațiile menționate la alin. (1), cu excepția teraselor
unde se respectă măsurile de protecție sanitară.

19. Art.4.- (1) Pe durata stării de alertă se poate suspenda Art. 9. - (1) Pe durata stării de alertă se pot Motivare - Centrele
comerciale din provincie
comercializarea produselor şi serviciilor în centrele suspenda activitățile de comercializare cu nu sunt locuri de petrecut
timpul liber (cinema,
comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi amănuntul a produselor și serviciilor în centrele food-court cu multe
restaurant şi spaţii de
operatori economici. comerciale în care își desfășoară activitatea mai mancare în comun, săli de
joacă pt copii şi adulti,
mulți operatori economici, cu acordul CNSSU. patinaje, etc) unde
oamenii petrec prea mult
timp înauntru (în general
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1) (2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică în între 2 şi 3 ore), ci sunt
locuri pentru a rezolva
comercializarea este permisă în următoarele situații: cazul centrelor comerciale mici de sub 15.000 cumpărăturile strict
necesare şi serviciile
a) accesul personalului propriu și al clienților mp, cu magazine individuale din incintă de sub indispensabile, care se
operatorului economic este asigurat direct din 500 mp fiecare. rezolvă intre 10 si 30 de
minute, pe o suprafaţă
exteriorul incintei, iar comunicarea cu restul centrului totală desfăşurată maximă
de 10.000 – 15.000 mp,
comercial este întreruptă; (3) Prin excepție de la alin (1) sunt permise mult mai mic, decat un
b) activitatea comercială este desfăşurată în magazine următoarele activități comerciale: magazin de bricolaj sau
hypermarket, care erau
de produse agroalimentare, farmacii, cabinete a) vânzarea produselor electronice și oricum deschise şi pană
acum. Mallurile mari
stomatologice, curăţătorii de haine, centre de îngrijire electrocasnice, doar dacă operatorii economici încep peste 20.000 –
30.000 mp cu spaţii
personală, magazine de produse şi servicii de optică asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul generoase de
medicală, magazine de hrană și farmacie pentru cumpărătorului; divertisment.
Serviciile importante
animale. b) activitatea desfășurată de operatorii economici sunt: ştampile, copiat
chei, curăţătorie, schimb
(3) Personalul care desfăşoară activităţile prevăzute la din cadrul centrelor comerciale care au accesul valutar, casa de amanet,
suplimente nutritive,
alin.(2) are obligaţia de a purta în permanenţă mască asigurat direct din exteriorul incintei și este farmacie, birou asigurări,
florărie, servicii şi
ce va fi schimbată la un interval de cel mult 4 ore, iar întreruptă comunicarea cu restul complexului; reparaţii GSM, tablete şi
laptopuri, parfumerie,
12
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
optică medicală,
operatorul economic asigură măşti pentru aceştia, c) activitatea desfășurată de către magazinele magazine de telefoane,
precum şi soluţii de dezinfecţie a mâinilor în zona de agroalimentare, farmacii, cabinetele bijuterii, cadouri,
magazine de cărţi, agenţii
acces în incintă, atât pentru personal, cât și pentru stomatologice, curățătorii de haine și centrele de de turism, mercerie,
şosetărie, copy center,
clienți. îngrijire personală, precum și vânzarea produselor tăbăcărie, ceasornicărie,
fiecare pe suprafeţe între
și serviciilor de optică medicală. 2 si max 40 mp, dar nu
mai mult ca 100-200 mp
total.
(4) Personalul care desfășoară activitățile În centrele comerciale din
provincie nu sunt spaţii
prevăzute la alin. (11) şi (2) are obligația de a de divertisment ci numai
magazine pe suprafeţe
purta în permanență mască ce va fi schimbată la mici şi medii, de 50 – 500
un interval de cel mult 4 ore, iar operatorul mp max, cu produse de
strictă necesitate. Nici un
economic va asigura măști pentru aceștia, precum magazin individual din
aceste centre comerciale
și soluții de dezinfecție a mâinilor în zona de nu depăşeşte 500 mp.
acces în incintă. Purtarea măștilor de protecție
de către client și respectarea normelor de
distanțare la case de marcat este obligatorie.
Autor: Ambrus Izabella deputat UDMR

20. Secţiunea a 2-a Nemodificat


Domeniul sănătăţii

21. Art.5.-Pe durata stării de alertă, Ministerul Sănătăţii Art.10 - Pe durata stării de alertă Ministerul
coordonează activitățile de prevenire și combatere a Sănătăţii coordonează activitățile de prevenire și
efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul unităţilor combatere a efectelor pandemiei de COVID-
sanitare publice, după caz. 19 şi funcţionarea unităţilor sanitare publice, după
caz.
Autor: Grup PSD

22. Art.6.-Pe durata stării de alertă, posturile vacante sau Art.11.-Pe durata stării de alertă, posturile

13
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi vacante sau temporar vacante din cadrul
unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în
autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile subordinea, coordonarea şi sub autoritatea
publice de execuţie si conducere, pot fi ocupate de Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice
funcționari publici sau personal contractual, prin de execuţie si conducere, pot fi ocupate de
numire, fără concurs. Numirea se face prin ordin al funcționari publici sau personal contractual, prin
ministrului sănătății și încetează de drept la data numire, fără concurs. Numirea se face prin ordin
încetării stării de alertă. al ministrului sănătății și încetează de drept în cel
mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.
Autor: Grup PSD
23. Art.7.- (1) Pe durata stării de alertă, pentru Art.12.- (1) Pe durata stării de alertă, pentru
neîndeplinirea gravă a atribuţiilor de serviciu de natură neîndeplinirea gravă a atribuţiilor de serviciu de
a pune în pericol persoanele și măsurile de prevenire și natură a pune în pericol persoanele și măsurile de
combatere a efectelor pandemiei de COVID- 19, pot fi prevenire și combatere a efectelor pandemiei de
suspendate din funcţii persoanele cu funcţii de COVID- 19, pot fi suspendate din funcţii
conducere din cadrul Ministerului Sănătăţii şi din persoanele cu funcţii de conducere din cadrul
unităţile sanitare publice aflate în subordinea, sub Ministerului Sănătăţii şi din unităţile sanitare
autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii. publice aflate în subordinea, sub autoritatea
Ministerului Sănătăţii.
Autor: Grup PSD

24. (2) Posturile devenite vacante temporar prin aplicarea Nemodificat


suspendării prevăzută la alin.(1) pot fi ocupate de
funcționari publici sau personal contractual, prin
numire, fără concurs, prin ordin al ministrului
sănătății.

25. (3) Suspendarea din funcție dispusă în condițiile (3) Suspendarea din funcție dispusă în condițiile

14
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
alin.(1) și numirea dispusă în condițiile alin.(2) alin.(1) și numirea dispusă în condițiile alin.(2)
încetează de drept la încetarea stării de urgență. încetează de drept la încetarea stării de alertă.
Autor: Grup PSD

26. Art.8.- Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al Nemodificat


ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se
poate institui:

27. a) obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile Nemodificat


publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de
transport în comun şi la locul de muncă;

28. b) obligativitatea organizării activităţii instituţiilor şi b) obligativitatea organizării activităţii instituţiilor


autorităţilor publice, operatorilor economici și şi autorităţilor publice, operatorilor economici și
profesioniștilor astfel încât să se asigure la intrarea în profesioniștilor astfel încât să se asigure la
sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul
dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a
personalul propriu, cât și pentru vizitatori. mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și
pentru vizitatori. Pentru personalul propriu
triajul epidemiologic consta în măsurarea
temperaturii prin termometru non contact, iar
pentru vizitatori triajul se realizeaza prin
măsurarea temperaturii.
Autor: Grup PSD

29. Art.9.- Pe durata stării de alertă se pot plafona Art 9.- Pe durata stării de alerta, pentru produsele
preţurile la medicamente, seruri, vaccinuri, utilizate pentru rezolvarea cauzei care a
dezinfectanţi, insecticide, dispozitive medicale, determinat starea de alerta pot fi plafonate
15
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
tehnologii şi dispozitive asistive, materiale sanitare si prețurile, in condițiile art. 4 alin. (3) din Legea
echipamente de protecţie, aparatură medicală, în concurenţei nr.21/1996, republicată cu
condiţiile art.4 alin.(3) din Legea concurenţei modificările şi completările ulterioare, doar dacă
nr.21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în piață există disfuncționalități în privința
doar dacă în piață există disfuncționalități în privința asigurării acestora.
asigurării acestora. Autor: Grup PSD

30. Art.10.- În vederea reluării activității de către Nemodificat


furnizorii de servicii medicale pe durata stării de
alertă, indiferent de natura furnizorului, se stabilesc
prin ordin al ministrului sănătății normele generale de
funcționare pe tipuri de specialități.

31. Secţiunea a 3-a Nemodificat


Domeniul muncii şi protecţiei sociale

32. Art.11.- Pe durata stării de alertă, în funcţie de Nemodificat


specificul activităţii şi de nevoi, conducătorii
instituţiilor publice implicate în combaterea pandemiei
de COVID-19, pot dispune detaşarea cu acordul
prealabil al angajatului şi al angajatorului care
detaşează, cu condiţia ca angajatorul la care se face
detașarea să fie din acelaşi domeniu de activitate.

33. Art.12.- Pe durata stării de alertă, angajatorul poate Nemodificat


dispune, cu consimțământul angajatului, desfăşurarea
activităţii în regim de telemuncă sau muncă la
domiciliu, modificarea locului de muncă ori a
16
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
atribuțiilor acestuia.

34. Art.13.- Pe durata stării de alertă, în funcţie de Nemodificat


specificul activităţii şi de nevoi, conducătorii
instituţiilor publice implicate în combaterea
pandemiei, de COVID-19, precum și a efectelor
acesteia, pot dispune unilateral întreruperea
concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără
plată, de studii şi pentru formare profesională ale
personalului angajat şi reluarea activităţii pentru
personalul propriu.

35. Art.14.- Conducătorii centrelor rezidenţiale de Art.14.- Conducătorii centrelor rezidenţiale de


îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice,
rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi
precum şi pentru alte categorii vulnerabile, prevăzute fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii
în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin vulnerabile, prevăzute în Nomenclatorul
Hotărârea Guvernului nr.867/2014 privind aprobarea serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-
schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea cadru de organizare și funcționare a serviciilor
efectelor fenomenelor hidrometeorologice sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce 867/2015, cu modificările și completările
au produs pagube asupra sectorului apicol”, cu ulterioare, au obligaţia de a asigura măsurile de
modificările ulterioare, publice şi private, au obligaţia continuitate a activităţii pe durata stării de alertă
de a asigura măsurile de continuitate a activităţii pe având dreptul să stabilească programul de lucru al
durata stării de alertă având dreptul să stabilească angajaţilor, în condiţiile legii.
programul de lucru al angajaţilor, în condiţiile legii. Autor: Comisia

36. Art.15.- (1) Valabilitatea contractelor colective de Nemodificat

17
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
muncă şi a acordurilor colective de muncă se
prelungeşte pe durata stării de alertă, precum şi pentru
o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.

37. (2) În cazul contractelor şi acordurilor colective de Nemodificat


muncă prevăzute la alin.(1), părţile au obligaţia
iniţierii negocierii colective în termen de 45 de zile de
la încetarea stării de alertă, în condiţiile legii.
38. Art.16.- Pe durata stării de alertă, prin derogare de la Art.16.- Pe durata stării de alertă, prin derogare
prevederile art.118 alin.(1) din Legea nr.53/2003, de la prevederile art.118 alin.(1) din Legea
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nr.53/2003- Codul muncii, republicată, cu
angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile
modificările şi completările ulterioare, angajatorii
publice centrale şi locale, indiferent de modul de
finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile publice centrale şi locale, indiferent de modul de
la care capitalul social este deţinut integral sau finanţare şi subordonare, precum şi regiile
majoritar de stat ori de o unitate administrativ- autonome, societăţile naţionale, companiile
teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi pot naţionale şi societăţile la care capitalul social este
stabili programe individualizate de muncă, fără deţinut integral sau majoritar de stat ori de o
acordul salariatului, astfel încât între salariaţi să se
unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai
asigure existenţa unui interval de o oră la începerea şi
la terminarea programului de muncă, într-o perioadă mare de 50 de salariaţi pot stabili programe
de 3 ore. individualizate de muncă, fără acordul
salariatului, astfel încât între salariaţi să se asigure
existenţa unui interval de o oră la începerea şi la
terminarea programului de muncă, într-o perioadă
de 3 ore.
Autor: Comisia
18
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.

39. Art.17.- Pe durata stării de alertă, pentru angajaţii din Nemodificat


sistemul public, angajatorul poate stabili, cu acordul
acestora, executarea unor lucrări sau sarcini de serviciu
urgente, în legătură cu prevenirea şi combaterea
situaţiei care a generat starea de alertă, indiferent de
natura atribuţiilor de serviciu, cu asigurarea măsurilor
de protecţie a angajatului.
40. Art.18.- (1) Pe durata stării de alertă, Guvernul Nemodificat
dispune măsuri speciale de sprijin al angajatorilor şi
protecţie a angajaţilor şi familiilor acestora.

41. (2) Pentru perioada stării de alertă, autorităţile Nemodificat


competente dispun măsuri de protecţie şi prevenţie
pentru angajaţii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate.

42. (3) Pentru durata stării de alertă, Guvernul stabileşte Nemodificat


măsuri speciale de sprijin pentru alți profesioniști,
astfel cum sunt reglementați de art.3 alin.(2) din Legea
nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, pentru persoanele care au
încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii
nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea
cooperației, republicată, cu modificările ulterioare,
precum și pentru persoanele fizice care obțin venituri
exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe,
astfel cum sunt reglementate de Legea nr.8/1996
privind dreptul de autor și drepturile conexe,
19
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
care au întrerupt activitatea, ca urmare a măsurilor de
prevenire și combatere a efectelor pandemiei de
COVID-19.

43. Art.19.- Prevederile Ordonanţei de urgenţă Art.19.- Prevederile Ordonanţei de urgenţă


nr.30/2020, inclusiv ale actelor normative care o nr.30/2020, pentru modificarea şi completarea
modifică şi/sau o completează ori care cuprind unor acte normative, precum şi pentru
dispoziţii care privesc aplicarea prevederilor sale, se
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei
aplică în continuare, fără întrerupere, de la data
încetării stării de urgenţă instituite prin decret, potrivit sociale în contextul situaţiei epidemiologice
art.93 alin.(1) din Constituţia României, republicată, determinate de răspândirea coronavirusului
pentru toate domeniile de activitate în care se SARS-CoV-2, cu modificările și completările
menţin restricţii, până la ridicarea acestora, dar nu ulterioare, inclusiv ale actelor normative care o
mai târziu de data de 31 decembrie 2020. modifică şi/sau o completează ori care cuprind
dispoziţii care privesc aplicarea prevederilor sale,
se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data
încetării stării de urgenţă instituite prin decret,
potrivit art.93 alin.(1) din Constituţia României,
republicată, pentru toate domeniile de
activitate în care se menţin restricţii, până la
ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de
31 decembrie 2020.
Autor: Comisia

44. Art.20.- (1) Pe durata stării de alertă, angajaţii din Nemodificat


sistemul public vor rămâne disponibili pentru
20
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
efectuarea sarcinilor de serviciu, în funcţie de volumul
de activitate al instituţiei în vederea realizării scopului
prezentei legi.

45. (2) Aplicarea prevederilor alin.(1) se va face cu (2) Aplicarea prevederilor alin.(1) se va face cu
respectarea unui număr de maximum 54 ore pe respectarea unui număr de maximum 48 ore pe
săptămână, inclusiv orele suplimentare. săptămână, inclusiv orele suplimentare.
Autor: Grup PSD
46. Art.21.- (1) Pe durata stării de alertă, pentru Art.21.- (1) Pe durata stării de alertă, pentru
neîndeplinirea gravă a atribuţiilor de serviciu legate de neîndeplinirea gravă a atribuţiilor de serviciu
instituirea și aplicarea măsurilor prevăzute de prezenta legate de instituirea și aplicarea măsurilor
lege, persoanele cu funcţii de conducere din instituţii şi prevăzute de prezenta lege, persoanele din
autorităţi publice, cu excepția celor care ocupă funcții institutiile publice care au in atributii prevenirea
elective, pot fi suspendate din funcţie, potrivit normei contaminarii si combaterii efectelor COVID-19,
proprii de organizare și funcționare a instituției sau pot fi suspendate din funcţie, potrivit normei
autorității publice, după caz. Suspendarea încetează de proprii de organizare și funcționare a instituției
drept la data încetării stării de alertă. sau autorității publice, după caz. Suspendarea
încetează de drept la data încetării stării de alertă.
Autor: Grup PNL

47. (2) Posturile devenite vacante temporar prin aplicarea Nemodificat


suspendării prevăzută la alin.(1) pot fi ocupate de
funcționari publici sau personal contractual, prin
numire de către autoritatea competentă, fără concurs.

48. (3) Suspendarea din funcție dispusă în condițiile (3) Suspendarea din funcție dispusă în condițiile
alin.(1) și numirea dispusă în condițiile alin.(2) alin.(1) și numirea dispusă în condițiile alin.(2)
încetează de drept la încetarea stării de urgență. încetează de drept la încetarea stării de alertă.
21
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
Grup PSD, Cristian Seidler

49. Art.22.-(1) Instituţiile şi autorităţile publice pot angaja Art.22.-(1) Instituţiile şi autorităţile publice pot
personal fără concurs, în funcţie de nevoile angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoile
determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei
a generat starea de alertă și exclusiv pentru activități care a generat starea de alertă și exclusiv pentru
legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu activități legate de aceasta, pentru o durată
poate depăși durata stării de alertă. determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la
data încetării stării de alertă.
Autor: Grup PSD

50. (2) Pe durata stării de alertă, prin derogare de la (2) Pe durata stării de alertă, prin derogare de la
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, numirile în modificările și completările ulterioare, numirile
funcţiile publice sau de înalt funcţionar public pot fi în funcţiile publice sau de înalt funcţionar public
făcute fără îndeplinirea condiţiei de a fi funcţionar pot fi făcute doar dacă îndeplinesc condițiile de
public sau, după caz, înalt funcţionar public, numai a fi funcţionar public sau, după caz, înalt
dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a funcţionar public și numai dacă sunt necesare
măsurilor prevăzute de prezenta lege și pentru o durată pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute
determinată ce nu poate depăși durata stării de alertă. de prezenta lege și pentru o durată determinată de
maxim 30 de zile de la dta încetării stării de
alertă.
Autor: Grup PSD

51. (3) Pe durata stării de alertă, în instituțiile şi


autorităţile publice se suspendă orice tip de
concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor

22
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
vacante şi temporar vacante, cu excepţia celor
prevăzute la alin.(1) şi (2), precum şi la art.6 şi 7.
Autor: Grup PSD

52. Art.23.- (1) Pe durata stării de alertă, prevederile Legii Art.23.- (1) Pe durata stării de alertă, prevederile
nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile
pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, cu
temporare a unităţilor de învăţământ, se aplică până la
modificările și completările ulterioare, în
finalizarea cursurilor anului școlar.
situaţia închiderii temporare a unităţilor de
învăţământ, se aplică până la finalizarea cursurilor
anului școlar.
Autor: Comisia

53. (2) În aplicarea alin.(1), miniștrii sunt abilitați să emită Nemodificat


ordine pentru personalul din subordine.

54. Art.24.- Pe durata stării de alertă, se interzice Art.24.- Pe durata stării de alertă, se interzice
declararea, declanşarea sau desfăşurarea conflictelor declararea, declanşarea sau desfăşurarea
colective de muncă în unităţile sistemului energetic conflictelor colective de muncă în unităţile
naţional, din unităţile operative de la sectoarele
sistemului energetic naţional, în unităţile
nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile
sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale operative de la sectoarele nucleare, în unităţile cu
radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe foc continuu, în unităţile sanitare şi de asistenţă
căile ferate, din unităţile care asigură transportul în socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi
comun şi salubrizarea localităţilor, precum şi televiziunii publice, în transporturile pe căile
aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, ferate, în unităţile care asigură transportul în
căldură şi apă. comun şi salubrizarea localităţilor, precum şi
23
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie
electrică, căldură şi apă.
Autor: Comisia

55. Art.25.- Prin derogare de la prevederile art.81 alin.(4) Nemodificat


din Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în cazul personalului încadrat
în unități sanitare, de asistență socială, de asistență
medico-socială și în instituțiile din domeniul apărării,
ordinii publice și securității naționale, termenele de
preaviz nu încep să curgă, iar, dacă au început să
curgă, se suspendă pe întreaga durată a stării de alertă.

56. Art.26.- Pe durata stării de alertă, pentru angajaţii Nemodificat


români care urmează să desfăşoare activitate în
străinătate, autorităţile competente dispun măsuri
speciale de protecţie.

57. Secţiunea a 4-a Nemodificat


Domeniul transporturilor şi infrastructurii

58. Art.27.- (1) În scopul prevenirii contaminării și Art. 27 - (1) În scopul prevenirii contaminării cu
combaterii efectelor pandemiei, epidemiei sau noul coronavirus SARS Cov-2 și pentru
epizootiei, după caz, şi pentru asigurarea bunei asigurarea bunei desfășurări a transportului de
desfăşurări a transportului de persoane pentru fiecare persoane pentru fiecare tip de transport terestru,
tip de transport terestru, subteran, aerian sau naval, pe subteran, aerian sau naval, se instituie restricții și
durata stării de alertă, se pot institui restrângeri ale măsuri în condițiile prezentei legi, cu respectarea
activității, în condiţiile prezentei legi, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.
24
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
măsurilor de protecţie sanitară. Autor: Florin Roman, Deputat PNL

59. (2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se instituie la (2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se instituie la
propunerea Comitetului naţional pentru situaţii propunerea Comitetului naţional pentru situaţii
speciale de urgenţă, denumit în continuare CNSSU, speciale de urgenţă, denumit în continuare
prin ordin al ministrului afacerilor interne. Măsurile CNSSU, prin ordin al ministrului afacerilor
propuse de CNSSU privind activitățile de transport se interne. Măsurile propuse de CNSSU privind
avizează de ministrul transporturilor. activitățile de transport se avizează de ministrul
transporturilor infrastructurii și comunicațiilor.
Autor:Comisia

60. Art.28.- Pe durata stării de alertă, în domeniul Nemodificat


transportului aerian, ministerul de resort poate dispune
măsuri, respectiv restricţii, cu privire la: igiena şi
dezinfecţia spaţiilor comune, echipamentelor,
mijloacelor de transport şi aeronavelor, procedurile şi
protocoalele din interiorul aeroporturilor şi
aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor aeroportuari, aerieni şi pentru pasageri,
precum şi privitor la informarea personalului şi
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul
transportului aerian.

61. Art.29.- Pe durata stării de alertă, în domeniul Nemodificat


transportului feroviar, ministerul de resort poate
dispune măsuri, respectiv restricţii, cu privire la: igiena
şi dezinfecţia spaţiilor comune din gări, halte, staţii sau
25
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
puncte de oprire, a echipamentelor şi garniturilor de
tren, procedurile şi protocoalele din interiorul gărilor,
haltelor, staţiilor sau punctelor de oprire dar şi în
interiorul vagoanelor şi garniturilor de tren, gradul şi
modul de ocupare al materialului rulant, regulile de
conduită pentru personalul operatorilor şi pentru
pasageri, precum şi privitor la informarea personalului
şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul
transportului feroviar.

62. Art.30.- Pe durata stării de alertă, în domeniul Nemodificat


transportului rutier, ministerul de resort poate dispune
măsuri, respectiv restricţii, cu privire la: igiena şi
dezinfecţia mijloacelor de transport persoane,
procedurile şi protocoalele din interiorul mijloacelor
de transport, gradul şi modul de ocupare al mijloacelor
de transport, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la
informarea personalului şi pasagerilor, în scopul
prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce
activează în domeniul transportului rutier.

63. Art.31.- Pe durata stării de alertă, în domeniul Nemodificat


transportului naval ministerul de resort poate dispune
măsuri, respectiv restricţii, cu privire la: igiena şi
dezinfecţia navelor de transport persoane, procedurile
şi protocoalele din interiorul navelor de transport

26
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
persoane, gradul şi modul de ocupare al navelor de
transport persoane, regulile de conduită pentru
personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi
privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în
scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi
personalului ce activează în domeniul transportului
naval.

64. Art.32.- Ministerul Transporturilor, la propunerea Art.32.- Ministerul Transporturilor,


CNSSU, poate lua măsuri, respectiv restricţii, în infrastructurii și comunicațiilor, la propunerea
domeniul transportului intern şi internaţional de CNSSU, poate lua măsuri, respectiv restricţii, în
mărfuri şi persoane, precum şi în domeniul
domeniul transportului intern şi internaţional de
comunicaţiilor, de comun acord cu miniştrii de resort
din statele membre ale Uniunii Europene, sau celelalte mărfuri şi persoane, precum şi în domeniul
state, după caz. comunicaţiilor, de comun acord cu miniştrii de
resort din statele membre ale Uniunii Europene,
sau celelalte state, după caz.
Autor: Comisia

65. Secţiunea a 5-a Nemodificat


Domeniul educaţie şi cercetare

66. Art.33.- (1) Pe durata stării de alertă, activităţile Nemodificat


didactice ce impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor,
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în unităţile şi
instituţiile de învăţământ se pot suspenda, la
propunerea CNSSU, prin ordin comun al ministrului
educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii.
27
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.

67. (2) Durata suspendării prevăzută la alin. (1) poate Nemodificat


depăși durata stării de alertă, în funcție de perioada
rămasă din anul școlar și de stadiul procesului de
învățământ.

68. Art.34.- (1) Începând cu data intrării în vigoare a Nemodificat


prezentei legi şi până la eliminarea restricţiilor privind
adunările publice de către autorităţile de resort,
unităţile de învăţământ preuniversitar organizează
activităţi din planurile de învăţământ şi în mediul
online.

69. (2) În situaţia în care activităţile nu pot fi desfăşurate Nemodificat


conform prevederilor alin.(1), pentru a asigura accesul
egal la educaţie, inspectoratele şcolare/inspectoratul
şcolar al municipiului Bucureşti şi unităţile de
învăţământ preuniversitar au obligaţia să asigure
resursele educaţionale pentru elevii care nu au acces la
tehnologie, în conformitate cu instrucţiunile
ministrului educaţiei şi cercetării.

70. (3) Derularea activităţilor prevăzute la alin.(2), Nemodificat


precum şi modul de recuperare a conţinuturilor din
programele şcolare care nu pot fi parcurse în această
perioadă se stabilesc de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării.

28
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
71. Art.35.- (1) Pe perioada stării de alertă, precum și pe Art.35.- (1) Pe perioada stării de alertă, precum și
tot parcursul anului universitar 2019 - 2020, instituțiile pe tot parcursul anului universitar 2019 - 2020,
de învățământ superior din sistemul național de instituțiile de învățământ superior din sistemul
învățământ, în baza autonomiei universitare cu național de învățământ, în baza autonomiei
respectarea calității actului didactic, pot utiliza metode universitare cu respectarea calității actului
didactice alternative predare - învățare - evaluare, în didactic, pot utiliza metode didactice alternative
format on-line, în conformitate cu Ordonanța de predare - învățare - evaluare, în format on-line, în
urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor conformitate cu Ordonanța de urgență a
măsuri pentru buna funcționare a sistemului de Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri
învățământ. De asemenea, se pot desfășura online și pentru buna funcționare a sistemului de
examenele de finalizare a studiilor de licență, de învățământ. De asemenea, se pot desfășura online
masterat sau a programele de studii postuniversitare, și examenele de finalizare a studiilor de licență,
susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de de masterat sau a programelor de studii
abilitare. postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat,
susținerea tezelor de abilitare.
Autor: Comisia

72. (2) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la Nemodificat


art.287 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, precum și
examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de
licență si masterat, susținerea referatelor și a tezelor de
doctorat desfășurate online în anul universitar 2019 -
2020, precum și pe toată perioada stării de urgență,
necesitate sau alertă, în cadrul formelor de învățământ
cu frecvență și cu frecvență redusă, la distanță se
circumscriu prevederilor art.139 lit.a) - c) din Legea
educației naționale nr.1/2011 cu modificările și
completările ulterioare, și sunt recunoscute.
29
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.

73. (3) Participarea studenților și studenților doctoranzi, Nemodificat


care pe perioada stării de urgență, necesitate sau de
alertă au urmat activități de învățare și predare prin
metode didactice alternative de comunicare, în format
online, la examenele prevăzute de art.143 și art.144
din Legea educației naționale nr.1/2011 cu
modificările și completările ulterioare, de studenții și
studenții doctoranzi, se realizează potrivit
metodologiilor aprobate de instituțiile de învățământ
universitar.

74. (4) În situația desfășurării activităților prevăzute la Nemodificat


art.287 în sistem online, norma didactică se stabilește
cu respectarea art.287 alin.(4) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare.

75. Art.36.- Cu avizul CNSSU, prin ordin comun al Nemodificat


ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului
sănătăţii, se stabilesc măsuri pentru desfăşurarea
activităţilor în unităţile și instituţiile de învăţământ, în
condiţii de siguranţă sanitară, pentru finalizarea anului
şcolar aflat în curs la data instituirii stării de alertă,
precum şi pentru pregătirea începerii anului şcolar
următor.

76. Art.37.- (1) În unităţile de învăţământ preuniversitar, Nemodificat


30
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
cu avizul CNSSU, prin ordin comun al ministrului
educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii, se
stabilesc măsuri pentru desfăşurarea activităţilor de
pregătire în vederea susţinerii examenelor naţionale şi
de certificare a competenţelor profesionale, care
presupun interacţiunea „faţă în faţă”, în condiţii de
protecție sanitară.

77. (2) Susţinerea examenelor naţionale şi de certificare a Nemodificat


competenţelor profesionale, care presupun
interacţiunea „faţă în faţă” se organizează în condițiile
prevăzute la alin.(1).

78. (3) Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare (3) Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin
judeţene are obligaţia de a asigura elevilor şi inspectoratele școlare județene și al municipiului
personalului didactic şi nedidactic implicat, pe toată București are obligaţia de a asigura elevilor şi
durata activităţilor prevăzute la alin.(1) şi (2), numărul
personalului didactic şi nedidactic implicat, pe
necesar de măşti de protecţie ce vor fi purtate
obligatoriu în spaţiile închise din incinta unităţilor de toată durata activităţilor prevăzute la alin.(1) şi
învăţământ, precum şi materialele de dezinfectare şi de (2), numărul necesar de măşti de protecţie ce vor
triaj epidemiologic necesar. fi purtate obligatoriu în spaţiile închise din incinta
unităţilor de învăţământ.
Autor: Comisia

79. Secţiunea a 6-a Nemodificat


Domeniul Tineretului şi Sportului

80. Art.38.- (1) Pe durata stării de alertă, activităţile de Art 38 - Pe durata stării de alertă, în scopul
31
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
pregătire fizică în cadrul structurilor sportive, definite prevenirii contaminării cu noul coronavirus
conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, SARS-CoV-2 a participanţilor, activităţile de
cu modificările şi completările ulterioare, constând în pregătire fizică în cadrul structurilor sportive,
cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive definite conform Legii educaţiei fizice şi sportului
organizate pe teritoriul României, precum şi accesul la nr. 69/2000, cu modificările şi completările
bazele sportive, se pot restrânge şi desfăşura în ulterioare, constând în cantonamente,
condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului antrenamente şi competiţii sportive organizate pe
tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, la teritoriul României, precum şi accesul la bazele
propunerea CNSSU. sportive sau spațiile în care se desfășoară activități
sportive se vor desfăşura în condiţiile stabilite
prin ordin comun al ministrului tineretului şi
sportului şi al Ministrului Sănătăţii, pe baza
hotărârii CNSSU.
Pe durata stării de alertă autoritățile locale au
obligația să asigure accesul cetățenilor pentru
desfășurarea activităților sportive în aer liber cu
acordul CNSSU în parcurile localităților și pe
terenurile de sport ale instituțiilor aflate în
administrare.
Autor: deputati Ionut Mosteanu si Lucian
Stanciu-Viziteu

81. (2) Pe durata stării de alertă, în scopul susținerii Nemodificat


structurilor sportive, definite conform Legii
nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare,
autoritățile administrației publice locale pot aproba,
prin hotărârea consiliului local și/sau județean după
caz, diverse forme de sprijin pentru finanțarea
cheltuielilor de funcționare sau de natură salarială ale
32
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
structurilor sportive care își au sediul pe raza
administrativ-teritorială ale acestora. În cazul acestor
forme de sprijin, pe durata stării de alertă, nu sunt
aplicabile prevederile legale privind ajutorul de stat și
prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general, cu
modificările și completările ulterioare.

82. Secţiunea a 7-a Nemodificat


Domeniul culturii şi cultelor

83. Art.39.- (1) Pe durata stării de alertă, activitățile Art.39 - (1) Pe durata stării de alertă, activitatea
instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor,
cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi cinematografelor, studiourilor de producţie de
audiovizual, a instituţiilor de spectacole şi/sau film şi audiovizual, a instituţiilor de spectacole
concerte, a centrelor şi/sau a căminelor culturale şi a şi/sau concerte, a centrelor şi/sau a căminelor
altor instituţii de cultură, precum şi evenimentele culturale şi a altor instituţii de cultură, precum şi
culturale în aer liber şi festivalurile publice şi private evenimentele culturale în aer liber şi festivalurile
pot fi suspendate sau condiționate prin ordin comun al publice şi private se vor putea desfășura potrivit
ministrului culturii și ministrului sănătății, la unor regulamente ce prevăd măsuri de
propunerea CNSSU. protecție sanitară stabilite prin ordin comun al
Ministrului Culturii și al Ministrului Sănătății.
Autor: Grup PSD

84. (2) În situația nerespectării măsurilor de


protecţie sanitară prevăzute la alin. (1),
activitățile menționate pot fi suspendate prin

33
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
hotărârea CNSSU pe o perioadă determinată.
Autor: Grup PSD

85. (2) Organizarea măsurilor de protecţie sanitară și a (3) Organizarea măsurilor de protecţie sanitară și
condițiilor de desfășurare pentru activitățile prevăzute a condițiilor de desfășurare pentru activitățile
la alin.(1) pe perioada stării de alertă se stabileşte prin prevăzute la alin.(1) pe perioada stării de alertă se
ordin comun al ministrului culturii și ministrului
stabilesc prin ordin comun al ministrului culturii
sănătății, la propunerea CNSSU.
și ministrului sănătății, la propunerea CNSSU.
Autor: Comisia

86. Art.40.- Pe durata stării de alertă, activitatea cultelor (1) Nemodificat


religioase se exercită liber, cu respectarea regulilor de
protecție sanitară stabilite, la propunerea CNSSU și cu
avizul secretarului de stat pentru culte, prin ordin
comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor
interne.

87. (2) Regulile prevăzute la alin. (1) vor cuprinde


măsuri privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa
minimă de siguranţă.
Autor: Grup PSD

88. Secţiunea a 8-a Nemodificat


Măsuri în domeniul insolvenţei

89. Art.41.- (1) Debitorul aflat în stare de insolvenţă la Art.41 - (1) Debitorul aflat în stare de insolvență
data intrării în vigoare a prezentei legi, sau care ajunge la data intrării în vigoare a prezentei legi, sau care
în stare de insolvenţă va putea, pe durata stării de
34
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
alertă, să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi ajunge în stare de insolvență poate, pe durata
supus prevederilor Legii nr.85/2014 privind stării de alertă, să adreseze tribunalului o cerere
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, pentru a fi supus prevederilor Legii nr.85/2014
cu modificările şi completările ulterioare, fără a avea
privind procedurile de prevenire a insolvenței și
însă obligaţia de a introduce această cerere. La cererea
adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării de insolvență, cu modificările și completările
organului fiscal competent cu privire la intenţia de ulterioare, fără a avea însă obligația de a introduce
deschidere a procedurii insolvenţei. această cerere. La cererea adresată tribunalului va
fi atașată dovada notificării organului fiscal
competent cu privire la intenția de deschidere a
procedurii insolvenței.
Autor: Comisia

90. (2) Dispoziţiile art.66 alin.(1) din Legea nr.85/2014, cu (2) Dispozițiile art. 66 alin. (1) din Legea
modificările şi completările ulterioare, nu sunt nr.85/2014, cu modificările și completările
aplicabile până la încetarea stării de alertă, dată de la ulterioare, nu sunt aplicabile până la încetarea
care începe să curgă şi termenul de 30 de zile pe care
stării de alertă, dată de la care începe să curgă și
acestea îl prevăd. Corelativ, până la aceeaşi dată, nu
sunt aplicabile prevederile art.66 alin.(2) şi (3) din termenul de 30 de zile pe care acestea îl prevăd.
Legea nr.85/2014, cu modificările şi completările Corelativ până la aceeași dată, nu sunt aplicabile,
ulterioare. în mod corespunzător, prevederile art. 66
alin.(2) și (3) din Legea nr.85/2014, cu
modificările și completările ulterioare.
Autor: Comisia

91. Art.42.- (1) Pe durata stării de alertă se suspendă Art.42 - (1) Pe durata stării de alertă se suspendă
aplicabilitatea tezei finale a art.5 pct.72 şi ale tezei aplicabilitatea tezei finale a art.5 pct.72 şi a tezei

35
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
finale art. 143 alin.(1) din Legea nr.85/2014, cu finale a art. 143 alin.(l) din Legea nr.85/2014, cu
modificările şi completările ulterioare. modificările şi completările ulterioare.
Autor: Comisia

92. (2) Pe durata stării de alertă, în cazul debitorilor (2) Pe durata stării de alertă, în cazul debitorilor - alin.(2) In forma
textului adoptată de
care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial ca efect care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial ca Senat, propunem
al măsurilor adoptate pe perioada stării de urgență efect al măsurilor adoptate pe perioada stării de introducerea referirii
la starea de urgenta
menţinute, după caz, şi în perioada stării de alertă, sau urgență, instituită prin Decretul Președintelui circumstanțiata
pandemiei COVID
exclusiv ca urmare a măsurilor adoptate pe perioada României nr.195/2020 și prelungită prin 19, in acord cu
stării de alertă, valoarea-prag prevăzută la art.5 pct. 72 Decretul Președintelui României nr.240/2020, eliminarea
amendamentului care
din Legea nr.85/2014, cu modificările şi completările de autoritățile publice competente potrivit viza art. 1 alin.(2)
ulterioare, este de 50.000 lei, atât pentru creditori, cât legii, pentru prevenirea răspândirii virusului referitor la obiectul
de reglementare al
şi pentru debitori. SARS-Cov-2, menţinute, după caz, şi în perioada acestui proiect.
stării de alertă, valoarea-prag prevăzută la art.5
pct. 72 din Legea nr.85/2014, cu modificările şi
completările ulterioare este de 50.000 lei, atât
pentru creditori, cât şi pentru debitori.
Autor: Comisia

93. Art.43.- În cazul debitorului care şi-a întrerupt Art.43 – În cazul debitorului care și-a întrerupt Motivare: In forma
textului adoptată de
activitatea total sau parţial ca efect al măsurilor activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor Senat, propunem
adoptate pe perioada stării de urgență menţinute, după adoptate în perioada stării de urgență, instituită
introducerea referirii
la starea de urgenta
caz, şi în perioada stării de alertă, sau exclusiv ca circumstanțiata
prin Decretul Președintelui României pandemiei COVID
urmare a măsurilor adoptate pe perioada stării de
alertă, creditorii pot formula, până la încetarea stării de nr.195/2020 și prelungită prin Decretul 19, in acord cu
eliminarea

alertă, cerere de deschidere a procedurii insolvenţei Președintelui României nr.240/2020, de amendamentului care
viza art.1 alin.(2)
numai după încercarea rezonabilă, dovedită cu autoritățile publice competente potrivit legii, referitor la obiectul
de reglementare al
înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, pentru prevenirea răspândirii pandemiei cu acestui proiect.

36
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
inclusiv prin mijloace electronice, de încheiere a unei coronavirusul SARS-COV-2, menținute, după
convenţii de plată. caz, și în perioada stării de alertă, creditorii pot
formula, pe perioada stării de alertă, cerere de
deschidere a procedurii insolvenței numai după
încercarea rezonabilă, dovedită cu înscrisuri
comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv
prin mijloace electronice, de încheiere a unei
convenții de plată.
Autor: Comisia

94. Art.44.- (1) În procedurile de concordat preventiv Art.44 - (1) În procedurile de concordat preventiv
aflate în derulare la data instituirii stării de alertă, aflate în derulare la data intrării în vigoare a
perioada în care se desfăşoară negocierile asupra prezentei legi, perioada în care se desfăşoară
proiectului de concordat preventiv se prelungeşte cu
negocierile asupra proiectului de concordat
60 de zile. Corelativ, în funcţie de etapa în care se află
debitorul, perioada de elaborare a ofertei de concordat preventiv se prelungeşte cu 60 de zile. În funcție
se prelungeşte cu maximum 60 de zile sau, după caz, de etapa în care se află debitorul, perioada de
perioada de negociere a ofertei de concordat se elaborare a ofertei de concordat se prelungeşte, în
prelungeşte cu maximum 60 de zile. mod corespunzător, cu maximum 60 de zile sau,
după caz, perioada de negociere a ofertei de
concordat se prelungeşte, în mod corespunzător,
cu maximum 60 de zile.
Autor: Comisia

95. (2) În cazul debitorului aflat în executarea (2) În cazul debitorului aflat în executarea Motivare:
Modificarea vizează
concordatului preventiv la data instituirii stării de concordatului preventiv la data intrării in vigoare corelarea cu
dispozițiile art. 1 ca
alertă, perioada pentru satisfacerea creanţelor stabilite
37
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
prin concordat se prelungeşte cu două luni. a prezentei legi, perioada pentru satisfacerea urmare a respingerii
amendamentului de
creanțelor stabilite prin concordat se prelungește, la acest articol. Se
revine, astfel, la
în mod corespunzător, cu 2 luni. textul adoptat de
Guvern, măsura de
Autor: Comisia prelungire putând
viza doar procedurile
aflate in derulare la
data intrării in
vigoare a acestei legi.

96. Art.45.- (1) Dacă debitorul se află în perioada de Art.45 – (1) Dacă debitorul se află în perioada de
observaţie la data instituirii stării de alertă, aceasta se observație la data intrării în vigoare a prezentei
prelungeşte cu 3 luni. Corelativ, termenul în care legi, aceasta se prelungește cu 3 luni. Corelativ,
categoriile de persoane îndreptăţite pot propune un termenul în care categoriile de persoane
plan de reorganizare se prelungeşte cu 3 luni, inclusiv îndreptățite pot propune un plan de reorganizare
în cazul în care termenul de depunere a planului, se prelungește cu 3 luni, inclusiv în cazul în care
prevăzut de lege, a început să curgă. termenul de depunere a planului, prevăzut de lege,
a început să curgă.
Autor: Comisia

97. (2) În cazul în care, la data instituirii stării de alertă, (2) În cazul în care, la data intrării în vigoare a Motivare:
Modificarea vizează
era depus un plan de reorganizare la dosarul cauzei, prezentei legi, era depus un plan de reorganizare corelarea cu
dispozițiile art. 1 ca
dar, ca urmare a efectelor pandemiei, epidemiei sau la dosarul cauzei, dar, urmare efectelor urmare a respingerii
epizootiei, după caz, s-au modificat perspectivele de pandemiei de COVID-19, s-au modificat amendamentului de
la acest articol. Se
redresare în raport cu posibilităţile şi specificul perspectivele de redresare în raport cu revine, astfel, la
activităţii debitorului, cu mijloacele financiare posibilitățile și specificul activității debitorului, cu textul adoptat de
Guvern, măsura de
disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta mijloacele financiare disponibile și cu cererea prelungire putând
debitorului, persoanele îndreptăţite să depună un plan pieței față de oferta debitorului, persoanele viza doar procedurile
aflate in derulare la
de reorganizare pot, în termen de 30 de zile de la îndreptățite să depună un plan de reorganizare pot, data intrării in
încetarea stării de alertă, să depună un plan de în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a vigoare a acestei legi.

reorganizare modificat, notificând creditorii, prin grija prezentei legi, să depună un plan de reorganizare
38
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
administratorului judiciar, asupra acestei intenţii, în modificat, notificând creditorii, prin grija
termen de 10 zile de la încetarea stării de alertă. administratorului judiciar, asupra acestei intenții,
în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.
Autor: Comisia

98. Art.46.- (1) În cazul debitorului aflat în reorganizare Art.46 – (1) În cazul debitorului aflat în
judiciară la data instituirii stării de alertă, durata reorganizare judiciară la data intrării în vigoare
executării planului de reorganizare judiciară se a prezentei legi, durata executării planului de
prelungeşte cu 2 luni. reorganizare judiciară se prelungește cu 2 luni.
Autor: Comisia

99. (2) Debitorul aflat în reorganizare judiciară, care şi-a (2) Debitorul aflat în reorganizare judiciară, care Motivare:
Modificarea vizează
întrerupt activitatea total, ca efect al deciziilor emise și-a întrerupt activitatea total ca efect al corelarea cu
dispozițiile art. 1 ca
de autorităţile publice competente potrivit legii, pentru măsurilor adoptate de autoritățile publice urmare a respingerii
prevenirea răspândirii pandemiei, epidemiei sau competente potrivit legii, pentru prevenirea amendamentului de
la acest articol. Se
epizootiei, după caz, poate solicita judecătorului răspândirii pandemiei de COVID-19, poate revine, astfel, la
sindic, în termen de 15 de zile de la instituirea stării de solicita judecătorului sindic, în termen de 30 de textul adoptat de
Guvern, măsura de
alertă, suspendarea executării planului pentru un zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prelungire putând
termen care nu poate depăşi 30 de zile de la încetarea suspendarea executării planului pentru un termen viza doar procedurile
aflate in derulare la
stării de alertă. Cererea se judecă de urgenţă, pe bază care nu poate depăși 2 luni. Cererea se judecă de data intrării in
de înscrisuri, fără citarea părţilor. Încheierea urgență, pe bază de înscrisuri, fără citarea părților. vigoare a acestei legi.

pronunţată de judecătorul sindic poate fi atacată cu Încheierea pronunțată de judecătorul sindic poate
apel, potrivit art.43 din Legea nr.85/2014, cu fi atacată cu apel, potrivit art. 43 din Legea
modificările şi completările ulterioare, termenele nr.85/2014, cu modificările și completările
prevăzute reducându-se la jumătate. ulterioare, termenele prevăzute reducându-se la
jumătate.
Autor: Comisia

39
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.

100. (3) În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară (3) În cazul debitorului aflat în reorganizare
la instituirii stării de alertă, care şi-a întrerupt judiciară la data intrării în vigoare a prezentei
activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise legi, care și-a întrerupt activitatea total sau parțial
de autorităţile publice competente potrivit legii, pentru ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile
prevenirea răspândirii pandemiei, epidemiei sau publice competente potrivit legii, pentru
epizootiei, perioada de executare a planului de prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19,
reorganizare se poate prelungi fără a depăşi o durată perioada de executare a planului de reorganizare
totală a derulării sale de 5 ani, şi se poate modifica, în se poate prelungi fără a depăși o durată totală a
mod corespunzător, dacă este cazul, în condiţiile derulării sale de 5 ani, și se poate modifica, în
prevăzute la art.139 alin.(5) din Legea nr.85/2014, cu mod corespunzător, dacă este cazul, în condițiile
modificările şi completările ulterioare. prevăzute la art.139 alin. (5) din Legea
nr.85/2014, cu modificările și completările
ulterioare.
Autor: Comisia

101. Art.47.-Pentru debitorul care şi-a întrerupt activitatea Art.47 - Pentru debitorul care și-a întrerupt Motivare:
Modificarea vizează
total sau parţial ca efect al deciziilor emise de activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor corelarea cu
dispozițiile art. 1 ca
autorităţile publice competente potrivit legii pe adoptate de autoritățile publice competente urmare a respingerii
perioada stării de urgență menţinute, după caz, şi în potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii amendamentului de
la acest articol. Se
perioada stării de alertă, sau exclusiv ca urmare a pandemiei de COVID-19, pe durata stării de revine, astfel, la
măsurilor adoptate pe perioada stării de alertă, durata urgență și/sau de alertă, durata inițială de textul adoptat de
Guvern, măsura de
iniţială de executare a planului de reorganizare, executare a planului de reorganizare, prevăzută de prelungire putând
prevăzută de art.133 alin.(3) din Legea nr.85/2014, cu art. 133 alin. (3) din Legea nr.85/2014, cu viza doar procedurile
aflate in derulare la
modificările şi completările ulterioare, poate fi de 4 modificările și completările ulterioare, poate fi de data intrării in
ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăşi o durată 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăși o vigoare a acestei legi.
In plus, a fost
totală a derulării planului de 5 ani, şi modificării, în durată totală a derulării planului de 5 ani, și a corectată si
mod corespunzător, dacă este cazul, în condiţiile modificării, în mod corespunzător, dacă este trimiterea la
dispoziţiile din Legea
insolventei aplicabile
40
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
art.139 alin.(1) din Legea nr.85/2014, cu modificările cazul, în condițiile art. 139 alin. (5) din Legea ipotezei normative
vizate de text
şi completările ulterioare. nr.85/2014, cu modificările și completările (modificarea planulu
de reorganizare)
ulterioare.
Autor: Comisia

102. Secţiunea a 9-a Secțiunea a 9-a – Domeniul executării Motivare:


Aviz – Consiliul
Domeniul executării pedepselor pedepselor, măsurilor educative și a altor Legislativ –
observație de tehnică
măsuri dispuse de organele judiciare în cursul legislativă
procesului penal
Autor: Comisia

103. §1. Executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a Nemodificat


altor măsuri neprivative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal

104. Art.48.- (1) Măsura de supraveghere referitoare la Art. 48.- (1) Măsura de supraveghere referitoare Motivare:
Aviz – Consiliul
prezentarea persoanei supravegheate la serviciul de la prezentarea persoanei supravegheate la Legislativ –
observație de tehnică
probaţiune, la datele fixate de acesta, prevăzută la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta, legislativă
art.85 alin.(1) lit.a), art.93 alin.(1) lit.a) şi la art.101 prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. a), art. 93 alin. (1)
alin.(1) lit.a) din Legea nr.286/2009 privind Codul lit. a) și la art. 101 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
penal, cu modificările şi completările ulterioare, 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și
precum şi obligaţia prevăzută de art.121 alin.(1) lit.e) completările ulterioare, precum și obligația
din Legea nr.286/2009, cu modificările şi completările prevăzută de art. 121 alin. (1) lit. e) din Legea nr.
ulterioare, se execută prin mijloace de comunicare la 286/2009 cu modificările și completările
distanţă audio sau audio-video, în condiţii care asigură ulterioare, se execută prin mijloace de
confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor transmise. comunicare la distanță audio sau audio-video, în
condiții care asigură confidențialitatea
informațiilor și a datelor transmise, convorbirile

41
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
realizându-se din sediul serviciului de
probațiune și utilizând o conexiune de internet
securizată.
Autor: Comisia

105. (2) Prezentarea persoanei supravegheate la serviciul (2) Prezentarea persoanei supravegheate la
de probaţiune, la datele fixate de către consilierul de serviciul de probațiune, la datele fixate de către
probaţiune, are loc doar în cazuri excepţionale, precum consilierul de probațiune, are loc doar în cazuri
imposibilitatea realizării întrevederii prin mijloace de excepționale, precum imposibilitatea realizării
comunicare la distanţă, împlinirea termenului de întrevederii prin mijloace de comunicare la
supraveghere în următoarele 6 luni, riscul mare de distanță, împlinirea termenului de supraveghere în
săvârşire de noi infracţiuni, necesitatea comunicării șase luni de la data intrării în vigoare a legii,
conţinutului unor hotărâri judecătoreşti sau a unor riscul mare de săvârșire de noi infracțiuni,
modificări intervenite în executarea acestora ori necesitatea comunicării conținutului unor hotărâri
nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor de către judecătorești sau a unor modificări intervenite în
persoanele aflate în evidenţă. executarea acestora ori nerespectarea măsurilor și
obligațiilor de către persoanele aflate în evidență.
Autor: Comisia

106. (3) Criteriile de prioritizare a cazurilor în care (3) Criteriile de prioritizare a cazurilor în care
întrevederile cu persoanele supravegheate se realizează întrevederile cu persoanele supravegheate se
la sediul serviciului de probaţiune, precum şi realizează la sediul serviciului de probațiune,
modalitatea de aplicare a acestora se stabilesc prin precum și modalitatea de aplicare a acestora se
decizie a directorului general al Direcţiei Naţionale de stabilesc prin decizie a directorului general al
Probaţiune. Direcției Naționale de Probațiune.
Autor: Comisia

42
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
107. (4) Întrevederile derulate la sediul serviciului de (4) Întrevederile derulate la sediul serviciului de
probaţiune în condiţiile alin.(2) şi (3) sunt precedate de probațiune în condițiile alin. (2) și (3) sunt
activităţi de pregătire a acestora, realizate prin precedate de activități de pregătire a acestora,
modalităţi de comunicare la distanţă cu persoana realizate prin modalități de comunicare la distanță
supravegheată, pentru a facilita realizarea scopului cu persoana supravegheată, pentru a facilita
întâlnirii. realizarea scopului întâlnirii.
Autor: Comisia

108. (5) Întrevederile cu persoanele supravegheate la (5) Întrevederile cu persoanele supravegheate la


sediul serviciului de probaţiune se realizează cu sediul serviciului de probațiune se realizează cu
respectarea regulilor de distanţare socială, precum şi a respectarea regulilor de distanțare socială, precum
măsurilor de prevenţie şi siguranţă medicală. și a măsurilor de prevenție și siguranță medicală,
care se stabuilesc prin decizie a directorului
general al Direcției Naționale de Probațiune.
Autor: Comisia

109. Art.49.- (1) Măsura de supraveghere referitoare Art. 49.- (1) Măsura de supraveghere referitoare Motivare:
Aviz – Consiliul
la primirea de către persoanele supravegheate a la primirea de către persoanele supravegheate a Legislativ –
observație de tehnică
vizitelor consilierului de probaţiune desemnat cu vizitelor consilierului de probațiune desemnat cu legislativă
supravegherea, prevăzută la art.85 alin.(1) lit.b), art.93 supravegherea, prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. b),
alin.(1) lit.b) şi la art.101 alin.(1) lit.b) din Legea art. 93 alin. (1) lit. b) și la art. 101 alin. (1) lit. b)
nr.286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, din Legea nr. 286/2009 cu modificările și
se execută numai în cazurile şi potrivit criteriilor completările ulterioare, se execută numai în
prevăzute la art.48 alin.(2) şi (3). cazurile și potrivit criteriilor prevăzute la art. 48
alin. (2) și (3).
Autor: Comisia

110. (2) Vizitele consilierului de probaţiune manager (2) Vizitele consilierului de probațiune manager

43
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
de caz la locuinţa persoanei condamnate se desfăşoară de caz la locuința persoanei condamnate se
cu respectarea condiţiilor prevăzute la art.48 alin.(4) şi desfășoară cu respectarea condițiilor prevăzute la
(5). art. 48 alin. (4) și (5).
Autor: Comisia

111. Art.50.-(1) Executarea obligaţiei de a urma un curs Art. 50.- (1) Executarea obligației de a urma un Motivare:
Aviz – Consiliul
de pregătire şcolară sau de calificare ori formare curs de pregătire școlară sau de calificare ori Legislativ –
observație de tehnică
profesională, prevăzută la art.85 alin.(2) lit.a), art.93 formare profesională, prevăzută la art. 85 alin. (2) legislativă
alin.(2) lit.a), art.101 alin.(2) lit.a) şi la art.121 alin.(1) lit. a), art. 93 alin. (2) lit. a), art. 101 alin. (2) lit.
lit.a) din Legea nr.286/2009, cu modificările şi a) și la art. 121 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
completările ulterioare, se realizează potrivit 286/2009 cu modificările și completările
modalităţii în care instituţia din comunitatea la care a ulterioare se realizează potrivit modalității în
fost înscrisă persoana supravegheată derulează care instituția din comunitatea la care a fost
cursurile şcolare, de calificare sau de formare înscrisă persoana supravegheată derulează
profesională, în regim de teleşcoală, prin mijloace de cursurile școlare, de calificare sau de formare
comunicare audio-video la distanţă sau prin prezenţa profesională, prin prezența fizică a
fizică a participanţilor, cu respectarea regulilor de participanților sau în mediul online.
distanţare socială, precum şi a măsurilor de prevenţie Autor: Comisia
şi siguranţă medicală.
112. (2) În situaţia în care cursurile de pregătire (2) În situația în care cursurile de pregătire școlară
şcolară sau de calificare ori formare profesională la sau de calificare ori formare profesională la care
care sunt înscrise sau urmează a fi înscrise persoanele sunt înscrise sau urmează a fi înscrise persoanele
supravegheate sunt suspendate, iar executarea nu se supravegheate sunt suspendate, iar executarea nu
poate realiza până la împlinirea termenului de se poate realiza până la împlinirea termenului de
supraveghere, al duratei supravegherii sau al măsurii supraveghere, al duratei supravegherii sau al
educative neprivative de libertate, consilierul de măsurii educative neprivative de libertate,
probaţiune manager de caz face demersuri pentru a consilierul de probațiune manager de caz face
identifica o altă instituţie din comunitate în care se demersuri pentru a identifica o altă instituție din

44
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
derulează cursuri, sau, după caz, demersuri pentru comunitate în care se derulează cursuri, sau, după
modificarea conţinutului obligaţiei, în condiţiile legii, caz, demersuri pentru modificarea conținutului
ori înştiinţează instanţa despre imposibilitatea obligației, în condițiile legii, ori înștiințează
obiectivă de executare şi face menţiune despre aceasta instanța despre imposibilitatea obiectivă de
în raportul final. executare și face mențiune despre aceasta în
raportul final.
Autor: Comisia

113. Art.51.- (1) Obligaţia persoanelor supravegheate de a Art. 51.- (1) Obligația persoanelor supravegheate Motivare:
Aviz – Consiliul
participa la derularea de programe de reintegrare de a participa la derularea de programe de Legislativ –
observație de tehnică
socială, prevăzută la art.85 alin.(2) lit.c), art.93 alin.(2) reintegrare socială, prevăzută la art. 85 alin. (2) legislativă
lit.b) şi la art.101 alin.(2) lit.b) din Legea nr.286/2009, lit. c), art. 93 alin. (2) lit. b) și la art. 101 alin. (2)
cu modificările şi completările ulterioare, fie că sunt lit. b) din Legea nr. 286/2009 cu modificările și
individuale sau de grup ori că sunt derulate în cadrul, completările ulterioare, fie că sunt individuale
serviciilor de probaţiune sau în colaborare cu sau de grup ori că sunt derulate în cadrul
instituţiile din comunitate, se execută prin modalităţi serviciilor de probațiune sau în colaborare cu
de comunicare audio-video la distanţă, în condiţiile instituțiile din comunitate, se execută prin
care să asigure confidenţialitatea informaţiilor şi a modalități de comunicare audio-video la distanță,
datelor transmise. în condiții care să asigure confidențialitatea
informațiilor și a datelor transmise, convorbirile
realizându-se din sediul serviciului de
probațiune și utilizând o conexiune de internet
securizată.
Autor: Comisia

114. (2) Programele de reintegrare socială în varianta de (2) Programele de reintegrare socială în varianta
lucru individual ori programele de grup adaptate la de lucru individual ori programele de grup
modalitatea de lucru individual pot fi derulate la sediul adaptate la modalitatea de lucru individual pot fi

45
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
serviciului de probaţiune sau la sediul instituţiilor din derulate la sediul serviciului de probațiune sau la
comunitate abilitate numai în cazurile în care sediul instituțiilor din comunitate abilitate numai
executarea acestei obligaţii a început anterior declarării în cazurile în care executarea acestei obligații a
stării de urgenţă şi a fost suspendată pe durata acesteia, început anterior declarării stării de urgență și a
precum şi în cazurile al căror termen de supraveghere fost suspendată pe durata acesteia, precum și în
expiră în următoarele 6 luni, iar obligaţia nu a fost cazurile al căror termen de supraveghere expiră în
executată şi programul nu poate fi finalizat prin șase luni de la data intrării în vigoare a legii, iar
modalităţi de comunicare audio-video la distanţă. obligația nu a fost executată și programul nu poate
fi finalizat prin modalități de comunicare audio-
video la distanță.
Autor: Comisia

115. (3) Regulile privind desfăşurarea programelor de (3) Regulile privind desfășurarea programelor de
reintegrare socială în varianta de lucru individuală şi a reintegrare socială în varianta de lucru individuală
programelor de grup adaptate la modalitatea de lucru și a programelor de grup adaptate la modalitatea
individual se aplică tuturor instituţiilor din comunitate de lucru individual se aplică tuturor instituțiilor
implicate în derularea unor astfel de programe, în din comunitate implicate în derularea unor astfel
limitele resurselor materiale disponibile la nivelul de programe, în limitele resurselor materiale
acestor instituții. disponibile la nivelul acestor instituții.
Autor: Comisia

116. (4) În situaţia în care executarea programelor de (4) În situația în care executarea programelor de
reintegrare socială în instituţiile din comunitate nu se reintegrare socială în instituțiile din comunitate nu
poate realiza până la împlinirea termenului de se poate realiza până la împlinirea termenului de
supraveghere sau al duratei supravegherii, consilierul supraveghere sau al duratei supravegherii,
de probaţiune manager de caz face demersuri pentru a consilierul de probațiune manager de caz face
identifica o altă instituţie din comunitate în care se demersuri pentru a identifica o altă instituție din
derulează astfel de programe, sau, după caz, demersuri comunitate în care se derulează astfel de

46
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
pentru modificarea conţinutului obligaţiei, ori programe, sau, după caz, demersuri pentru
înştiinţează instanţa despre imposibilitatea obiectivă de modificarea conținutului obligației, ori
executare şi face menţiune despre aceasta în raportul înștiințează instanța despre imposibilitatea
final. obiectivă de executare și face mențiune despre
aceasta în raportul final.
Autor: Comisia

117. Art.52.- (1) Obligaţia de a presta o muncă Art. 52.- (1) Obligația de a presta o muncă Motivare:
- Aviz – Consiliul
neremunerată în folosul comunităţii, prevăzută la neremunerată în folosul comunității, prevăzută la Legislativ –
observație de tehnică
art.64, art.85 alin.(2) lit. b) şi art.93 alin.(3) din Legea art. 64, art. 85 alin. (2) lit. b) și art. 93 alin. (3) din legislativă
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și Legea nr. 286/2009 cu modificările și
completările ulterioare, se pune în executare cu completările ulterioare se pune în executare cu
prioritate pe perioada stării de alertă în cazurile al prioritate pe perioada stării de alertă în cazurile al
căror termen ori durată de supraveghere se împlineşte căror termen ori durată de supraveghere se
în următoarele 6 luni şi în cazurile în care timpul împlinește în șase luni de la data intrării în
rămas până la împlinirea termenului sau duratei vigoare a legii, și în cazurile în care timpul
supravegherii nu permite executarea integrală. rămas până la împlinirea termenului sau duratei
supravegherii nu permite executarea integrală.
Autor: Comisia

118. (2) Obligaţia de a presta o muncă neremunerată în (2) Obligația de a presta o muncă neremunerată în
folosul comunităţii se execută cu prioritate în spaţii folosul comunității se execută cu prioritate în
deschise şi, în cazuri excepţionale, în spaţii închise, cu spații deschise și, în cazuri excepționale, în spații
respectarea regulilor de distanţare socială, a măsurilor închise, cu respectarea regulilor de distanțare
de prevenţie şi siguranţă medicală. socială, a măsurilor de prevenție și siguranță
medicală.
Autor: Comisia

47
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
119. (3) În situaţiile în care desfăşurarea muncii în folosul (3) În situațiile în care desfășurarea muncii în - La alin.(3) –
revenirea la forma
comunităţii nu este posibilă în condiţiile prevăzute la folosul comunității nu este posibilă în condițiile inițială a proiectului
alin. (1), serviciul de probaţiune va efectua prevăzute la alin. (1), serviciul de probațiune va (referirea la
îmbolnăvirea cu
demersurile necesare pentru modificarea felului efectua demersurile necesare pentru modificarea virusul SARS-CoV-2)
ca urmare a
muncii în cadrul aceleiaşi instituţii sau, după caz, felului muncii în cadrul aceleiași instituții sau, respingerii
pentru prestarea activităţii în cadrul unei alte instituţii după caz, pentru prestarea activității în cadrul unei amendamentului de
la art.1. Legea a
din comunitate, inclusiv în cazul în care instituţia din alte instituții din comunitate, inclusiv în cazul în rămas la obiectul
comunitate este o unitate spitalicească, un centru care instituția din comunitate este o unitate avut în vedere de
inițiator, și anume
rezidenţial subordonat autorităţilor locale sau o spitalicească, un centru rezidențial subordonat limitarea unor
instituţie în care au fost confirmate persoane infectate, autorităților locale sau o instituție în care au fost drepturi în contextul
pandemiei de
ori înştiinţează instanţa despre imposibilitatea confirmate persoane infectate cu virusul SARS- COVID-19.
obiectivă de executare şi face menţiune despre aceasta CoV-2, ori înștiințează instanța despre
în raportul final. imposibilitatea obiectivă de executare și face
mențiune despre aceasta în raportul final.
Autor: Comisia

120. Art.53.- În situaţia în care, pe durata termenului de Art. 53.- În situația în care, pe durata termenului Motivare:
Aviz – Consiliul
supraveghere, consilierul de probaţiune manager de de supraveghere, consilierul de probațiune Legislativ –
observație de tehnică
caz constată că persoana supravegheată nu respectă manager de caz constată că persoana legislativă
măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile ce supravegheată nu respectă măsurile de
îi revin, în condiţiile stabilite la art.48-52, procedează, supraveghere sau nu execută obligațiile ce îi
după caz, potrivit prevederilor art.67 alin.(1) sau (3) revin, în condițiile stabilite la art. 48-52,
ori potrivit art.101 alin.(1), (3) sau (4) din Legea procedează, după caz, potrivit art. 67 alin. (1) sau
nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea (3) din Legea nr. 252/2013 privind organizarea
sistemului de probaţiune, cu modificările şi și funcționarea sistemului de probațiune, cu
completările ulterioare. modificările și completările ulterioare, ori
potrivit art. 101 alin. (1), (3) sau (4) din aceeași
lege.
Autor: Comisia
48
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.

121. Art.54.-(1) Întrevederea sau întrevederile dintre Art. 54.- (1) Întrevederea sau întrevederile dintre Motivare:
Aviz – Consiliul
consilierul de probaţiune şi inculpaţii minori ori majori consilierul de probațiune și inculpații minori ori Legislativ –
observație de tehnică
pentru care organele judiciare au solicitat referate ori majori pentru care organele judiciare au solicitat legislativă
rapoarte de evaluare se desfăşoară prin mijloace de referate ori rapoarte de evaluare se desfășoară prin
comunicare la distanţă audio sau audio-video, în mijloace de comunicare la distanță audio sau
condiţii care să asigure confidenţialitatea informaţiilor audio-video, în condiții care să asigure
transmise. confidențialitatea informațiilor transmise,
convorbirile realizându-se din sediul
serviciului de probațiune și utilizând o
conexiune de internet securizată.
(...)
Autor: Comisia

122. (2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi în ceea ce priveşte Nemodificat


interacţiunea consilierului de probaţiune cu alte
persoane care pot furniza informaţii utile în legătură cu
persoana evaluată.

123. (3) Interacţiunea nemijlocită a consilierului de Nemodificat


probaţiune cu persoana evaluată ori cu alte persoane
care pot furniza informaţii despre aceasta se realizează
numai dacă nu există posibilitatea comunicării prin
mijloace de comunicare la distantă, audio ori audio-
video ori în acele situații în care consilierul de
probaţiune apreciază că pentru acurateţea evaluării,
este necesar contactul direct cu persoana evaluată ori
cu persoana care oferă informaţii.

49
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.

124. (4) Dispoziţiile alin.(1) - (3) se aplică şi în ceea ce Nemodificat


priveşte referatele şi rapoartele de evaluare întocmite
pe perioada supravegherii de către consilierii de
probaţiune manageri de caz cu privire la persoanele
supravegheate minore sau majore.
125. Art.55.-(1) Directorul general al Direcţiei Naţionale Art. 55.- (1) Directorul general al Direcției Motivare:
Aviz – Consiliul
de Probaţiune dispune măsurile necesare pentru ca Naționale de Probațiune dispune prin decizie Legislativ –
observație de tehnică
activitatea în cadrul serviciilor de probaţiune, precum măsurile necesare pentru ca activitatea în cadrul legislativă
şi în cadrul structurii centrale a Direcţiei Naţionale de serviciilor de probațiune, precum și în cadrul
Probaţiune să se realizeze cu respectarea regulilor de structurii centrale a Direcției Naționale de
distanţare socială, a măsurilor de prevenţie şi siguranţă Probațiune să se realizeze cu respectarea regulilor
medicală, în acest scop putând fi luate măsuri, precum de distanțare socială, a măsurilor de prevenție și
limitarea numărului de persoane în spaţiile de aşteptare siguranță medicală, în acest scop putând fi luate
şi în birouri, introducerea programului de lucru decalat măsuri precum limitarea numărului de persoane în
al angajaţilor sau în schimburi sau desfăşurarea spațiile de așteptare și în birouri, introducerea
activităţii în regim de telemuncă, acolo unde este programului de lucru decalat al angajaților sau în
posibil. schimburi sau desfășurarea activității în regim de
telemuncă, acolo unde este posibil.
(...)
Autor: Comisia

126. (2) Activitatea structurilor prevăzute la alin.(1) se Nemodificat


realizează cu respectarea măsurilor de igienă, care
presupun dezinfectarea regulată a spaţiilor şi cu
purtarea în mod obligatoriu a unor echipamente de
protecţie precum măşti, mănuşi, viziere.

50
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
127. (3) Accesul tuturor persoanelor în sediile serviciilor Nemodificat
de probaţiune se realizează cu purtarea în mod
obligatoriu a unor echipamente de protecţie, precum
măşti şi mănuşi.

128. §2. Executarea pedepselor şi a măsurilor privative de §2. Executarea pedepselor și a măsurilor
libertate dispuse de organele judiciare în cursul privative de libertate dispuse de organele
procesului penal judiciare în cursul procesului penal
Autor: Comisia

129. Art.56.- (1) Cu privire la executarea pedepselor şi Art. 56.- (1) Cu privire la executarea pedepselor
a măsurilor privative de libertate dispuse de organele și a măsurilor privative de libertate dispuse de
judiciare în cursul procesului penal, prin decizie a organele judiciare în cursul procesului penal, prin
directorului general al Administraţiei Naţionale a decizie a directorului general al Administrației
Penitenciarelor, pot fi dispuse următoarele măsuri Naționale a Penitenciarelor, pot fi dispuse
excepţionale: următoarele măsuri excepționale:
(...)
Autor: Comisia

130. a) acordarea vizitei cu dispozitiv de separare, Nemodificat


indiferent de regimul de executare sau categoria din
care fac parte persoanele private de libertate;

131. b) organizarea activităţilor din programul zilnic la Nemodificat


care participă persoanele private de libertate, precum
activităţi şi programe educative, culturale, terapeutice,
de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-
religioase, instruire şcolară şi formare profesională,
51
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
plimbare zilnică, astfel încât să se respecte timpul
minim prevăzut de dispoziţiile legale şi desfăşurarea
acestora în grupuri restrânse, cu purtarea
echipamentului de protecţie individuală şi respectarea
regulilor de distanţare socială;

132. c) desfăşurarea activităţilor lucrative, cu respectarea Nemodificat


regulilor de distanţare socială, precum şi a măsurilor
de prevenţie şi siguranţă medicală, respectiv cu
purtarea echipamentului de protecţie individuală;

133. d) restricţionarea activităţii de transfer a unor Nemodificat


efective mari de persoane private de libertate între
locurile de deţinere, cu excepţia situaţiilor impuse de
urgenţele medicale, solicitările exprese formulate de
organele judiciare sau schimbarea regimului de
executare, numai dacă în locul de deţinere nu este
organizată executarea pedepsei pentru noul regim,
precum şi a transferurilor din motive de siguranţă;

134. e) realizarea accesului persoanelor vizitatoare în Nemodificat


locul de deţinere numai cu echipamentul propriu de
protecţie, în vederea respectării măsurilor de prevenţie
şi siguranţă medicală;

135. f) acordarea dreptului la comunicări on-line, Nemodificat


indiferent de situaţia disciplinară a persoanei private
de libertate şi periodicitatea legăturii cu familia;
52
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.

136. g) amânarea exerciţiului dreptului la vizită intimă şi


punerea în aplicare a recompenselor cu permisiunea de
ieşire din penitenciar, dacă prin acordarea acestora
sunt afectate măsurile de prevenţie şi siguranţă
medicală;

137. h) relocarea unor efective mari de persoane private h) relocarea unor efective mari de persoane
de libertate în alte locuri de deţinere, indiferent de private de libertate în alte locuri de deținere,
profilul acestora, în centre educaţive/centre de indiferent de profilul acestora, în centre
detenţie, sau în alte stabilimente ori facilităţi de cazare
educative/centre de detenție, sau în alte
aparţinând unităţilor care fac parte din sistemul stabilimente ori facilități de cazare aparținând
naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă unităților care fac parte din sistemul național de
naţională, în situaţia existenţei unui risc epidemiologic
apărare, ordine publică și siguranță națională, în
situația existenței unui risc epidemiologic crescut
crescut sau operativ, extins la nivelul unui penitenciar,
cu afectarea persoanelor private de libertate sau a sau operativ, extins la nivelul unui penitenciar, cu
personalului, poate fi dispusă de directorul general alafectarea persoanelor private de libertate sau a
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; personalului;
(...)
Autor: Comisia
138. i) stabilirea regulilor de distanţare socială, a Nemodificat
măsurilor de prevenţie şi siguranţă medicală necesar a
fi respectate;

139. j) paza şi supravegherea persoanelor private de Nemodificat


libertate internate în unităţi sanitare publice, altele
decât penitenciarele-spital, se poate realiza prin
monitorizare video de la distanţă, cu acordul medicului
53
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
curant şi cu informarea prealabilă a persoanei private
de libertate cu privire la obligaţiile şi interdicţiile pe
care le are pe perioada în care se află internată; pot fi
aplicate şi măsuri de siguranţă prevăzute de legislaţia
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal.

140. (2) Măsurile dispuse potrivit prevederilor alin.(1) (2) Măsurile dispuse potrivit alin. (1) trebuie să Motivare:
Aviz – Consiliul
trebuie să fie proporţionale cu situaţia care le-a fie proporționale cu situația care le-a determinat și Legislativ –
observație de tehnică
determinat şi se comunică, alături de motivele care au se comunică, de îndată, ministrului justiției, legislativă
stat la baza adoptării acestora, de îndată, ministrului împreună cu motivele care au stat la baza
justiţiei. adoptării acestora.
(...)
Autor: Comisia

141. (3) La încetarea situaţiei care a determinat dispunerea Nemodificat


măsurilor potrivit alin.(1), administraţia locului de
deţinere procedează la acordarea, eşalonată, a
drepturilor al căror exerciţiu a fost amânat pe durata
stării de alertă, precum şi la punerea în aplicare a
recompenselor cu permisiunea de ieşire din penitenciar
în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

142. §3. Dispoziţii privind ascultarea persoanelor private Nemodificat


de libertate

143. Art.57.- În cauzele penale, dacă organul judiciar Nemodificat


54
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei
desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor
părţilor, persoanele private de libertate sunt audiate
prin videoconferinţă la locul de deţinere, fără a fi
necesar acordul acestora.

144. §4. Organizarea activităţii poliţiştilor de penitenciare Nemodificat

145. Art.58.- (1) Poliţistului de penitenciare i se pot Nemodificat


modifica, fără acordul său, locul şi/sau felul muncii.
Modificarea locului şi/sau felului muncii poliţistului de
penitenciare se realizează în raport de necesităţile şi
situaţia operativă existente la nivelul unităţii unde este
încadrat sau al altei unităţi din poliţia penitenciară.

146. (2) Concediul de odihnă, de odihnă suplimentar, fără Nemodificat


plată, de studii şi pentru formare profesională al
poliţistului de penitenciare, poate fi întrerupt unilateral
de către directorul unităţii în care poliţistul de
penitenciare îşi desfăşoară activitatea, în raport de
necesităţile şi situaţia operativă existente la nivelul
unităţii unde este încadrat poliţistul de penitenciare sau
al altei unităţi din poliţia penitenciară.

147. Capitolul III Capitolul IV


Răspunderi şi sancţiuni Răspunderi şi sancţiuni

148. Art.59.- Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage Nemodificat


55
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau
penală, după caz.

149. După articolul 59 se introduc trei noi articole, art. lit.t) nu are
60 -62, cu următorul cuprins: sanctiune
„Art. 60 – Constituie contravenții, în măsura în
care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să trimiterile ar
fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, trebui revăzute
următoarele fapte săvârșite pe durata stării de
alertă: DL - Art. 44
a) neluarea de către conducătorii serviciilor de alin. (2) nu are
asistență socială, a măsurilor stabilite conform litere și nu se
art.5 alin.(2) lit.e), referitoare la adaptarea referă la
programului de lucru sau la permanentizarea adaptarea
activității; programului
b) neluarea de către conducătorii autorităților sau de lucru.
instituțiilor la nivelul cărora sunt constituite
centrele operative pentru situații de urgență, a
măsurilor pentru permanentizarea activității
acestora, conform art.5 alin.(2) lit.f);
c) neexecutarea măsurilor stabilite conform art.5
alin.(3) lit.a), referitoare la evacuarea temporară a
persoanelor și bunurilor din zona afectată sau
posibil a fi afectată, de către personalul
instituțiilor și autorităților publice desemnate să
pună în aplicare aceste măsuri;
d) împiedicarea de către orice persoană fizică, a
executării măsurilor de evacuare temporară a
persoanelor și bunurilor din zona afectată sau
56
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
posibil a fi afectată, stabilite conform art.5 alin.(3)
lit.a);
e) împiedicarea de către orice persoană fizică, a
distribuirii ajutoarelor de primă necesitate pentru
persoanele și animale afectate, stabilite conform
art.5 alin.(3) lit.b);
f) neefectuarea lucrărilor stabilite conform art.5
alin.(3) lit.c), referitoare la modificarea de urgență
a mediului înconjurător și infrastructurii, de către
personalul instituțiilor și autorităților publice
desemnate prin hotărâri ale comitetelor pentru
situații de urgență să pună în aplicare aceste
măsuri;
g) împiedicarea de către orice persoană fizică, a
efectuării lucrărilor stabilite conform art.5 alin.(3)
lit.c), referitoare la modificarea de urgență a
mediului înconjurător și infrastructurii;
h) nerespectarea de către persoanele fizice, a
măsurilor individuale de protecție a vieții și
pentru limitarea efectelor tipului de risc produs
asupra sănătății persoanelor, stabilite conform
art.5 alin.(3) lit.d);
i) nerespectarea de către persoanele fizice, a
măsurilor de izolare la domiciliu stabilite conform
art.5 alin.(3) lit.d);
j) nerespectarea interdicțiilor stabilite conform
art.5 alin.(4) lit.a), de a organiza mitinguri,
demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri
de întruniri, în spații deschise, ori întruniri de
57
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
natura activităților culturale, științifice, artistice,
religioase, sportive sau de divertisment, în spații
închise;
k) participarea persoanelor fizice la mitinguri,
demonstrații, procesiuni, concerte sau la alte tipuri
de întruniri, în spații deschise, ori la întruniri de
natura activităților culturale, științifice, artistice,
religioase, sportive sau de divertisment, în spații
închise, interzise în conformitate cu art.5 alin.(4)
lit.a);
l) desfășurarea de către organizatori, a unor
mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a
altor tipuri de întruniri, în spații deschise, ori a
unor întruniri de natura activităților culturale,
științifice, artistice, religioase, sportive sau de
divertisment, în spații închise, cu nerespectarea
măsurilor stabilite conform art.5 alin.(4) lit.a);
m) circulația persoanelor, pietonală sau cu
vehicule, în locurile și, după caz, în intervalele
orare în care aceasta a fost interzisă sau restrânsă
potrivit art.5 alin.(4) lit.b);
n) nerespectarea de către persoanele fizice, a
interdicției de ieșire din zonele stabilite în
conformitate cu art.5 alin.(4) lit.c), sau încălcarea
intervalelor orare în care este permisă ieșirea din
aceste zone;
o) nerespectarea de către persoanele fizice, a
interdicției de ieșire din clădirile, localitățile sau
zonele geografice în care a fost instituită carantina
58
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
potrivit art.5 alin.(4) lit.c);
p) nerespectarea de către operatori, a măsurilor
stabilite potrivit art.5 alin.(4) lit.d), referitoare la
restrângerea sau interzicerea transporturilor
rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau
cu metroul ori încălcarea intervalelor orare în care
acestea sunt permise;
q) nerespectarea de către conducătorii instituțiilor
sau operatorilor economici, a condițiilor stabilite
potrivit art.5 alin.(4) lit.f), referitoare la
desfășurarea activității acestor instituții sau
operatori economici;
r) nerespectarea de către conducătorii instituțiilor
sau operatorilor economici, a măsurilor stabilite
potrivit art.5 alin.(4) lit.f), referitoare la
suspendarea temporară a activității acestor
instituții sau operatori economici;
s) neefectuarea lucrărilor pentru demolarea
parțială sau totală a unor construcții, instalații sau
amenajări, mutarea/dezmembrarea unor
bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea
controlată a unor terenuri, culturi, plantații sau
păduri, de către persoanele fizice sau juridice ori
de către personalul instituțiilor și autorităților
publice desemnate potrivit art.5 alin.(4) lit.g);
ș) împiedicarea de către orice persoană fizică, a
efectuării lucrărilor pentru demolarea parțială sau
totală a unor construcții, instalații sau amenajări,
mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace
59
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
mobile ori pentru inundarea controlată a unor
terenuri, culturi, plantații sau păduri, stabilite
potrivit art.5 alin.(4) lit.h).
Inițiator: Grup PNL

150. „Art.61 – Contravențiile prevăzute la art.60 se


sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei la 2500 lei
contravențiile prevăzute la art. 60 lit. c), d), e), g),
h), k), m), n) și ș);
b) cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei
contravențiile prevăzute la art. 60 lit. a), b), f), i),
o), q) și s);
c) cu amendă de la 2000 lei la 10000 lei
contravențiile prevăzute la art. 60 lit. l), r) și t);
d) cu amendă de la 3000 lei la 15000 lei
contravențiile prevăzute la art. 60 lit. j) și p);
Inițiatori: Grup PSD

151. „Art.62 – (1) Constatarea contravențiilor


prevăzute la art.60 și aplicarea sancțiunilor
prevăzute la art.61 se fac de către subofițeri și
ofițeri de pompieri și protecție civilă cu atribuții
de îndrumare, control și constatare, anume
desemnați de inspectorul general.
(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art.60
și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.61se fac
de către:

60
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
a) inspectorii de muncă, pentru contravențiile
prevăzute la art.60 lit.a), q) și r);
b) personalul de control din cadrul
Departamentului pentru Situații de Urgență,
precum și subofițerii și ofițerii de pompieri și
protecție civilă, pentru contravențiile prevăzute la
art. 60 lit. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m),
n), o), s), ș) și t);
c) agenții și ofițerii de poliție, subofițerii și ofițerii
de jandarmi, polițiștii locali, pentru contravențiile
prevăzute la art. 60 lit. d), e), g), h), i), j), k), l),
m), n), o), r) și ș);
d) personalul direcțiilor de sănătate publică,
pentru contravențiile prevăzute la art. 60 lit. h) și
i);
e) personalul desemnat de Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,
pentru contravențiile prevăzute la art. 60lit. p);
f) agenții și ofițerii de poliție rutieră, pentru
contravențiile prevăzute la art. 60 lit. p),
referitoare la transportul rutier.
Inițiatori: Grup PNL

152. Art.60.- Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le Nemodificat


sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

61
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
153. Art.61.- (1) Contravenientul poate achita, în termen de Nemodificat
cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării
procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii
aplicate de agentul constatator pentru contravenţiile
prevăzute de lege.

154. (2) Sumele provenite din amenzile aplicate pentru Nemodificat


contravenţiile prevăzute de prezenta lege se fac venit
integral la bugetul de stat.

155. Art.62.- Prin derogare de la prevederile art.4 alin.(2) Nemodificat


din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, dispoziţiile art.61 intră în
vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

156. Capitolul IV Nemodificat


Dispoziţii finale

157. Art.63.- (1) În vederea punerii în aplicare a măsurilor Nemodificat


prevăzute de prezenta lege, Guvernul adoptă hotărâri,
la propunerea ministerelor de resort sau a CNSSU.

158. (2) În vederea aplicării măsurilor prevăzute de Nemodificat


prezenta lege, ministerele și celelalte autorităţi
62
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
responsabile, la propunerea CNSSU, după caz, emit
ordine şi instrucţiuni.

159. Art.64.- (1) Dispoziţiile prezentei legi se completează Art.67.- Nemodificat


cu reglementările de drept comun aplicabile în materie,
în măsura în care acestea din urmă nu contravin
prevederilor prezentei legi.

160. (2) Pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea (2) Pentru starea de alertă instituită pentru
și combaterea unei pandemii, epidemii sau epizootii, prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-
dispozițiile art.2 lit.f) și m), art.4 alin.(1) lit.b), alin.(2), 19, dispozițiile art.2 lit.f) și m), art.4 alin.(1) lit.b),
(5) și (6), art.20 lit.c) și d), art.21 lit.c), art.22 lit.c), alin.(2), (5) și (6), art.20 lit.c) și d), art.21 lit.c),
art.23 lit.c), art.24 lit.c) și art.42 din Ordonanţa de art.22 lit.c), art.23 lit.c), art.24 lit.c) și art.42 din
urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2004
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, privind Sistemul Naţional de Management al
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul
nr.361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi Oficial al României, Partea I, nr.361 din 26 aprilie
completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi 2004, aprobată cu modificări şi completări prin
completările ulterioare, nu sunt aplicabile. Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, nu sunt aplicabile.
Autor: Grup PSD

161. (3) Legea intră în vigoare la data publicării în


Monitorul Oficial al României, Partea I."
Autor: Florin Roman

63
Anexa 2: Amendamente respinse

Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații


crt.
Pentru a evita
1. La articolul 1, se introduce un nou alineat, alin. discriminări de
(3), cu următorului cuprins: tratament, care pot
aparea din modul de
(3) Măsurile restrictive de drepturi prevăzute aplicare a măsurilor de
restricționare/relaxare
în prezenta lege, precum și, după caz, cele de
renunțare sau de relaxare a acestora se dispun
cu respectarea principiului egalității de
tratament juridic pentru situații identice sau
comparabile.
Autor: deputat USR Lucian Stanciu-Viziteu
64
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.

2. Art.2.- (1) Starea de alertă se instituie de guvern Art. 2 se modifică și va avea următorul Motivare-formularea
din proiectul de lege
prin hotărâre, la propunerea ministrului afacerilor cuprins: prevede posibilitatea
restrângerii mai multor
interne și nu poate depăși 30 de zile. Starea de alertă Art.2 - Măsurile instituite de prezenta lege includ drepturi decât cele
restrânse pe perioada
poate fi prelungită, pentru motive temeinice, pentru cel restrângeri temporare și, după caz, graduale, ale stării de urgență prin
sintagma ” precum și ale
mult 30 de zile, prin hotărâre a Guvernului, la exercițiului unor drepturi expres prevăzute de exercițiului altor
propunerea ministrului afacerilor interne. prezenta lege şi în limitele prevăzute de drepturi și libertăți
fundamentale
aceasta.
Motivare- este necesară
După art.2 se introduce un nou articol, art.21 tratarea diferită a
situaţiilor pandemice
cu următorul cuprins: existente, o măsură
(21) Măsurile prevăzute de prezenta lege se pot unitară pentru întreg
teritoriul ţării nu poate fi
institui diferenţiat, conform legii, în funcţie de susţinută,
- nu se pot impune
situaţia pandemică din fiecare judeţ, grup de aceleaşi măsuri în
localităţi sau localitate din judeţ. eventuale focare
existente cu judeţe, unde
Autor:Ambrus Izabella sunt foarte puţine cazuri
de infecţie cu Covid-19
Deputat UDMR

3. b) activitatea comercială este desfăşurată în magazine Art.4. Alineatul (2) lit. b) se modifică și are Având în vedere faptul
că pe perioada stării de
de produse agroalimentare, farmacii, cabinete următorul cuprins: alertă se mențin anumite
restricții inclusiv cele
stomatologice, curăţătorii de haine, centre de îngrijire b) activitatea desfăşurată de operatorii economici privind distanțare
socială, considerăm cu
personală, magazine de produse şi servicii de optică din cadrul centrelor comerciale care au accesul nu este oportun ca la
acest moment să se
medicală, magazine de hrană și farmacie pentru asigurat direct din exteriorul incintei şi este desfășoare activități de
animale. întreruptă comunicarea cu restul complexului, în construcții la mall-uri
pentru a crea acces
măsura în care aceste amenajări există la direct din stradă. Astfel
propunem ca măsura să
momentul intrării în vigoare al acestei legi; se aplice doar pentru
acei operatori economici
Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR a căror spații comerciale
din incinta centrelor
comerciale au deja la
momemntul adoptării
legii amenajările

65
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
necesare pentru a se
asigura accesul din
stradă.

4. Art.4. Alineatul (2) lit. b) se modifică și are Având în vedere faptul


următorul cuprins: că pe perioada stării de
alertă se mențin anumite
b) activitatea desfăşurată de operatorii economici restricții inclusiv cele
privind distanțare
din cadrul centrelor comerciale care au accesul socială, considerăm cu
asigurat direct din exteriorul incintei şi este nu este oportun ca la
acest moment să se
întreruptă comunicarea cu restul complexului, în desfășoare activități de
construcții la mall-uri
măsura în care aceste amenajări există la pentru a crea acces
momentul intrării în vigoare al acestei legi; direct din stradă. Astfel
propunem ca măsura să
Stanciu Viziteu se aplice doar pentru
acei operatori economici
a căror spații comerciale
din incinta centrelor
comerciale au deja la
momemntul adoptării
legii amenajările
necesare pentru a se
asigura accesul din
stradă.

5. (3) Personalul care desfăşoară activităţile prevăzute la Art.4. Alineatul (3) se modifică și are următorul Pentru a se asigura
respectarea obligației
alin.(2) are obligaţia de a purta în permanenţă mască cuprins: salariatului de
schimba masca o dată la
a

ce va fi schimbată la un interval de cel mult 4 ore, iar (3) Personalul care desfăşoară activităţile un interval de cel mult 4
ore, operatorul
operatorul economic asigură măşti pentru aceştia, prevăzute la alin. (2) are obligaţia de a purta în economic trebuie să fie
obligat la rândul său să
precum şi soluţii de dezinfecţie a mâinilor în zona de permanenţă mască ce va fi schimbată la un asigure aceste măști,
acces în incintă, atât pentru personal, cât și pentru interval de cel mult 4 ore, iar operatorul economic pentru nu a crea costuri
suplimentare
clienți. are obligatia de a asigura măşti pentru aceştia, salariatului.
De asemenea pentru a
precum şi soluţii de dezinfecţie a mâinilor în zona asigura trasabilitatea
respectării acestei
de acces în incintă atât pentru personal, cât și obligații și posibilitatea
pentru clienți. Operatorul economic va păstra de verificare
respectării
a
acesteia
un registru al acestor activități de protecție și considerăm este
necesară înființarea unui
66
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
prevenție sanitară, pe care îl va pune la cerere registru, în care
angajatorul să introducă
la dispoziția organelor de control abilitate. aceste activități și să le
pună la dispoziția
Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR organelor de control la
cerere.

6.
Art.4. Alineatul (3) se modifică și are următorul Pentru a se asigura
respectarea obligației
cuprins: salariatului de
schimba masca o dată la
a

un interval de cel mult 4


(3) Personalul care desfăşoară activităţile ore, operatorul
economic trebuie să fie
prevăzute la alin. (2) are obligaţia de a purta în obligat la rândul său să
asigure aceste măști,
permanenţă mască ce va fi schimbată la un pentru nu a crea costuri
suplimentare
interval de cel mult 4 ore, iar operatorul economic salariatului.
are obligatia de a asigura măşti pentru aceştia,
De asemenea pentru a
precum şi soluţii de dezinfecţie a mâinilor în zona asigura trasabilitatea
respectării acestei
de acces în incintă atât pentru personal, cât și obligații și posibilitatea
pentru clienți. Operatorul economic va păstra de verificare
respectării
a
acesteia
un registru al acestor activități de protecție și considerăm este
necesară înființarea unui
prevenție sanitară, pe care îl va pune la cerere registru, în care
angajatorul să introducă
la dispoziția organelor de control abilitate. aceste activități și să le
pună la dispoziția
organelor de control la
Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR cerere.

7.
Considerăm că trebuie
8. Art.5.-Pe durata stării de alertă, Ministerul Sănătăţii Articolul 5 se modifică și are următorul cuprins să se revină la forma
coordonează activitățile de prevenire și combatere a (propunere de a se reveni la forma inițiatorului): inițiatorului față de
forma votată în Senat,
efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul unităţilor Art.5 - Pe durata stării de alertă Ministerul având în vedere faptul
că prin aceasta pe
sanitare publice, după caz. Sănătăţii coordonează organizarea şi perioada stării de alertă
funcţionarea tuturor unităţilor sanitare din spitalele
administrarea
trec din

autorităților publice
67
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
subordinea autorităţilor administraţiei publice locale în subordinea
Ministerului Sănătății
locale şi exercită inclusiv atribuţia de numire, pentru o administrare
mai eficientă și mai
suspendare şi eliberare din funcţie a unitară, la nivel
național.
persoanelor care ocupă funcţii de conducere în
cadrul acestor unităţi.
Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR
Motivare - măsura
9. Articolul 5 se elimină. existentă în perioada
stării de urgență nu se
mai justifică în perioada
stării de alertă
- această posibilitate a
Ministerului Sănătății
existente pe perioada
stării de urgență a fost
folosită arbitrar și din
considerente politice
pentru schimbarea unor
asemenea personae
10. Art.6.-Pe durata stării de alertă, posturile vacante sau Articolul 6 se elimină.
temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Autor: Ambrus Izabella deputat UDMR
unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub
autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile
publice de execuţie si conducere, pot fi ocupate de
funcționari publici sau personal contractual, prin
numire, fără concurs. Numirea se face prin ordin al
ministrului sănătății și încetează de drept la data
încetării stării de alertă.
încalcă
11. Art.7.- (1) Pe durata stării de alertă, pentru Articolul 7 se elimină. Motivare -
principiul autonomiei
neîndeplinirea gravă a atribuţiilor de serviciu de natură locale
- măsura poate
a pune în pericol persoanele și măsurile de prevenire și Autor: Ambrus Izabella deputat UDMR conduce la abuzuri

combatere a efectelor pandemiei de COVID- 19, pot fi


68
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
suspendate din funcţii persoanele cu funcţii de
conducere din cadrul Ministerului Sănătăţii şi din
unităţile sanitare publice aflate în subordinea, sub
autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii.
Considerăm necesară
12. Art.8.- Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al Articolul 8 se modifică și are următorul cuprins: obligativitatea purtării
ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se măștii în toate spațiile
publice fără a face
poate institui: Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al diferența dintre cele
închise și cele deschise.
a) obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile ministrului sănătății și ministrului afacerilor În acest sens
publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de interne se poate institui: enumerarea de la litera
a) este exemplificativă.
transport în comun şi la locul de muncă; a) obligativitatea purtării măştii de protecţiei în Pentru a asigura
trasabilitatea respectării
spaţiile publice inclusiv dar fără a se limita la obligației prevăzute la
lit. b) și posibilitatea de
verificare a respectării
spaţiile comerciale, mijloacele de transport în acesteia considerăm este
necesară înființarea unui
comun şi la locul de muncă; registru, în care
angajatorul să introducă
Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR aceste activități și să le
pună la dispoziția
organelor de control la
cerere

13. Art.8. - Pe durata stării de alertă, prin ordin


comun al ministrului sănătății și ministrului
afacerilor interne,se poate institui:
a) obligativitatea purtării măștii de protectie in
spatiile publice inchise, spațiile comerciale,
mijloacele de transport în comun și la locul de
muncă, cu excepția persoanelor care au afecțiuni
medicale care pun in pericol sănătatea acestora și
care obțin un aviz medical conform Ordinului
Ministrului Sănătății pentru tipurile de boli, în
sensul scutirii de-a purta masca de protecție;
Lider Deputat Pambuccian VarujanUAR
69
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
2. Vicelideri Deputat Ganţ Ovidiu Victor
3. Ghera Giureci-Slobodan UCR
4. Secretar Deputat Firczak Iulius Marian
UCRR
5. Secretar Deputat Longher Victoria
DOM POLSKI
6. Deputat Adnagi Slavoliub USR
7. Deputat Ampleev Andrian CRLR

8. Deputat Csokany Petronela-Mihaela


UBBR
9. Deputat Furic Iarco UDSCR
10. Deputat Grosaru Andi-Gabriel
RO.AS.IT
11. Deputat Ibram Iusein UDTR

12. Deputat Petreţchi Nicolae-Miroslav


UUR
13. Deputat Popescu Mariana-Venera
AMR
14. Deputat Stoica Bogdan-Alin
ALAR
15. Deputat Vasile Daniel Pro
Europa
16. Deputat Vexler Silviu FCER

17. Deputat Zisopol Dragoş Gabriel UER

14. b) obligativitatea organizării activităţii instituţiilor şi b) obligativitatea organizării activităţii instituţiilor


70
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
autorităţilor publice, operatorilor economici și şi autorităţilor publice, operatorilor economici și
profesioniștilor astfel încât să se asigure la intrarea în profesioniștilor astfel încât să se asigure la
sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul
dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a
personalul propriu, cât și pentru vizitatori. mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și
pentru vizitatori. Instituţiile, autorităţile publice,
precum şi toţi operatorii economici și
profesioniștii vor păstra un registru al acestor
activități, pe care îl vor pune, la cerere, la
dispoziția organelor de control abilitate.
Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR
b) obligativitatea organizării activităţii instituţiilor
şi autorităţilor publice, operatorilor economici și
profesioniștilor astfel încât să se asigure la
intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul
epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a
mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și
pentru vizitatori. Instituţiile, autorităţile
publice, precum şi toţi operatorii economici și
profesioniștii vor păstra un registru al acestor
activități, pe care îl vor pune, la cerere, la
dispoziția organelor de control abilitate.

Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR

71
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
Pentru a evita plafonări
15. Art.9.- Pe durata stării de alertă se pot plafona Art. 9 - Pe durata stării de alertă se pot plafona abuzive, și a lăsa
preţurile la medicamente, seruri, vaccinuri, preţurile la medicamente, seruri, vaccinuri, mecanismul
autoreglare a pieței
de

dezinfectanţi, insecticide, dispozitive medicale, dezinfectanţi, insecticide, dispozitive medicale,


tehnologii şi dispozitive asistive, materiale sanitare si tehnologii şi dispozitive asistive, materiale
echipamente de protecţie, aparatură medicală, în sanitare si echipamente de protecţie, aparatură
condiţiile art.4 alin.(3) din Legea concurenţei medicală, în condiţiile art. 4 alin.(3) din Legea
nr.21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi
doar dacă în piață există disfuncționalități în privința completările ulterioare, doar dacă în piață există
asigurării acestora. disfuncționalități în privința asigurării
acestora.
Inițiator: Senator USR Vlad
ALEXANDRESCU
Măștile pentru față,
16. În Secțiunea a 2-a, se adaugă Articolul 11 care va mănușile și alte PPE-uri
avea următorul continut: nu sunt reciclabile.
Astfel de deșeuri de
Art. 11. - Pentru gestionarea corectă a deșeurilor deșeuri ajunse la stații
de reciclare cresc riscul
și pentru a proteja angajații din industria reciclării, contaminării angajaților.
Art.11.- Pe durata stării de alertă, în funcţie de autoritățile locale au obligația să informeze
specificul activităţii şi de nevoi, conducătorii populația că măștile de protecție nu sunt
instituţiilor publice implicate în combaterea pandemiei reciclabile și nu trebuie amestecate cu deșeurile
de COVID-19, pot dispune detaşarea cu acordul reciclabile, ci cu cele care merg la eliminare.
prealabil al angajatului şi al angajatorului care
detaşează, cu condiţia ca angajatorul la care se face Autor: Deputat USR Cornel Zainea
detașarea să fie din acelaşi domeniu de activitate.
Considerăm că se
17. Articolul 12 se modifică și are următorul cuprins impune revenirea la
(propunere de a se reveni la forma inițiatorului): forma inițiatorului,
având în vedere faptul
Art.12.- Pe durata stării de alertă, angajatorul poate Art. 12 - Pe durata stării de alertă, angajatorul că măsura dispunerii
unilaterale a modificării

72
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
contractului de muncă
dispune, cu consimțământul angajatului, desfăşurarea poate dispune unilateral desfăşurarea în regim de telemuncă
activităţii în regim de telemuncă sau muncă la activităţii în regim de telemuncă sau muncă la sau muncă la domiciliu
este în favoarea
domiciliu, modificarea locului de muncă ori a domiciliu. salariatului, limitând
contactul social și
atribuțiilor acestuia. Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR excluzând birocrația
nenecesară la acest
moment de semnare a
unui act adițional.

Modificarea unilaterală
a locului muncii de către
angajator pe perioada
stării de alertă nu este în
măsură de a aduce
prejudicii salariatului.

18. Art.12.- Pe durata stării de alertă, angajatorul


poate dispune, cu consimțământul angajatului,
desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă sau
muncă la domiciliu precum și modificarea locului
de muncă ori a atribuțiilor acestuia.
Autor: Cristian Seidler

19. În Secțiunea a 2-a, se adaugă Articolul 12 care va Această


avea următorul conținut: acțiune este susținută
de documentul scris de
Art. 12. - Pe durata stării de alertă în scopul Harvard University,
limitării răspândirii infecţiei cu noul coronavirus intitulat “Roadmap to
Pandemic Resilience.”,
SARS-CoV-2 în rândul personalului medical, în care sunt descriși
pașii necesari pentru a
persoanele din sistemul medical care sunt putea redeschide
economia fără riscuri
implicate în mod direct în îngrijirea bolnavilor de mari de repornire a
pandemiei. Testarea la
COVID-19 vor fi testate zilnic pentru a se scară largă este una
descoperi dacă au fost infectate. Numărul testelor dintre
recomandate.
măsurile

efectuate va fi de 20 de ori mai mare decât


numărul de persoane infectate în toată țara în ziua
73
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
precedentă. Persoanele testate vor fi alese în mod
aleator

Autor: Deputat USR Cornel Zainea

20. Art.14.- Conducătorii centrelor rezidenţiale de Art.14 (1.) Conducătorii centrelor rezidențiale de Avînd in vedere
menținerea pericolului
îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, de extindere
pandemiei de Covid-19
a

rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și la nivelul societății
românești, cu efecte
precum şi pentru alte categorii vulnerabile, prevăzute fără dizabilități, precum și pentru alte categorii foarte grave in special
în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin vulnerabile, prevăzute în Nomenclatorul in rîndul categoriilor de
persoane vulnerabile
Hotărârea Guvernului nr.867/2014 privind aprobarea serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea aflate în situații de risc,
cum ar fi persoane
schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea Guvernului nr. 867/2014, cu modificările și vîrstnice, persoane cu
dizabilități, copii,
efectelor fenomenelor hidrometeorologice completările ulterioare, publice și private, au considerăm că pentru
perioada stării de alertă
nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce obligația de a asigura măsurile de continuitate a pot fi menținute, cu
au produs pagube asupra sectorului apicol”, cu activității pe durata stării de alertă având dreptul acordul personalului
angajat în centrele
modificările ulterioare, publice şi private, au obligaţia să stabilească programul de lucru al angajaților, în rezidențiale care
furnizează servicii
de a asigura măsurile de continuitate a activităţii pe condițiile legii. sociale, măsurile de
durata stării de alertă având dreptul să stabilească izolare a acestora pe o
perioada de 7 sau 14
programul de lucru al angajaţilor, în condiţiile legii. (2.) Conducatorii centrelor prevăzute la alin. (1.) zile la locul de muncă,
cu condiția ca aceștia
pot stabili măsuri de izolare preventivă la locul să poată beneficia de
alocația de hrană
de muncă pentru personalul angajat al reglementată de
centrelor, cu consimțământul acestora, pe o Hotărârea
Guvernului nr.
perioada de 7/14 zile. 903/2014 privind
stabilirea nivelului
minim al alocației
(3) Perioada prevăzută la alin.(2) este urmată zilnice de hrană pentru
consumurile colective
ciclic de o perioadă de izolare preventivă la din instituțiile și
unitățile publice și
domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare private de asistență
socială destinate
preventivă la locul de muncă, prezența persoanelor adulte,
persoanelor adulte cu
74
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
dizabilități și
personalului în centru asigurându-se în persoanelor vârstnice și
ture/schimburi. indemniozația de hrană
reglementată de
Legea cadru nr.
(4.)Pentru perioada prevăzută la alin. (2.) 153/2017 privind
salarizarea personalului
personalul din serviciile sociale publice și private plătit
publice.
din fonduri

de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și


asistență a persoanelor vârstnice, centrelor
rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără
dizabilități, precum și pentru alte categorii
vulnerabile aflat în izolare preventivă la locul de
muncă va beneficia de alocația de hrană care va
fi suportată din bugetul de stat, sau din bugetul
autorităților publice județene sau locale în
subordinea cărora funcționează aceste centre.

(5.)Valoarea alocației de hrană pentru


personalul prevăzut la alin. (4) este în cuantum
egal cu cea stabilită pentru beneficiarii
serviciilor sociale conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind
stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de
hrană pentru consumurile colective din
instituțiile și unitățile publice și private de
asistență socială destinate persoanelor adulte,
persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor
vârstnice. Alocația de hrană se acordă tuturor
furnizorilor de servicii sociale care aplică
măsura de izolare preventivă la locul de muncă,
inclusiv celor organizați la nivelul comunelor,
75
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
orașelor și municipiilor.

(6.) Personalul menționat la alin. (4) va putea


beneficia in perioada prevăzută la alin. (2.) de
indemnizația de hrană cuvenită potrivit
prevederilor Legii cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.

În perioada stării de
21. Art. 14 - Conducătorii centrelor rezidenţiale de urgență, activitățile din
îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centre de plasament și
din centrele rezidențiale
centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi au fost puternic
perturbate.
fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii Amendamentul vizează
reluarea progresivă, cu
vulnerabile, prevăzute în Nomenclatorul respectarea regulilor de
serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea protecție,
activități
a unor
necesare
Guvernului nr. 867/2014, cu modificările şi echilibrului acelor
persoane, precum și
completările ulterioare, publice şi private, au accesul la drepturi
fundamentale (educație,
obligaţia: cultură, religie etc.)
a) de a asigura măsurile de continuitate a
activităţii pe durata stării de alertă având dreptul
să stabilească programul de lucru al angajaţilor, în
condiţiile legii.
b) de a organiza programul zilnic la care
beneficiarii instituțiilor de ocrotire au acces,
precum activităţi şi programe educative,
culturale, terapeutice, de consiliere psihologică
şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire
şcolară, plimbare zilnică în grupuri restrânse,
76
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
cu purtarea echipamentului de protecţie
individuală şi respectarea regulilor de
distanţare;
c) de a facilita vizita cu dispozitiv de
separare rudelor până la gradul 2 și altor
persoane cu care beneficiarul măsurii
protecției speciale a dezvoltat relații de
atașament.
Inițiator: Senator USR Vlad
ALEXANDRESCU

22. Art.16.- Pe durata stării de alertă, prin derogare de la Articolul 16 se modifică și are următorul Având în vedere faptul
că prin această
prevedere se modifică
prevederile art.118 alin.(1) din Legea nr.53/2003, cuprins Art. 16 - Pe durata stării de alertă, unilateral de către
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. angajator un element
esențial al contractului
angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile de muncă al salariatului,
(1) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii,
publice centrale şi locale, indiferent de modul de respectiv programul de

finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, republicată, cu modificările şi completările lucru, atât cu privire la
ora de începere cât și cu
privire la ora de
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile ulterioare, angajatorii din sistemul privat, terminare a acestuia,
considerăm că este
la care capitalul social este deţinut integral sau autorităţile şi instituţiile publice centrale şi necesară, ca formă de
protecție, în vederea
majoritar de stat ori de o unitate administrativ- locale, indiferent de modul de finanţare şi găsirii celor mai bune
teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi pot subordonare, precum şi regiile autonome, soluții consultarea
sindicatului din unitate
stabili programe individualizate de muncă, fără societăţile naţionale, companiile naţionale şi sau a reprezentanților
salariaților, acolo unde
acordul salariatului, astfel încât între salariaţi să se există.
societăţile la care capitalul social este deţinut Considerăm că
asigure existenţa unui interval de o oră la începerea şi măsura nu poate fi
la terminarea programului de muncă, într-o perioadă integral sau majoritar de stat ori de o unitate dispusă discreționar fără
a exista justificări
de 3 ore. administrativ-teritorială, cu un număr mai temeinice motivate de
starea de alertă prin
mare de 50 de salariaţi pot stabili programe hotărâri ale CNSSU sau
comitete județene.
individualizate de muncă, fără acordul Modalitatea efectivă de
implementare se va

77
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
asigura prin emiterea
salariatului, dar cu consultarea sindicatului din unei instrucțiuni de
unitate sau reprezentanților salariaților, astfel Ministerul Muncii.

încât între salariaţi să se asigure existenţa unui


interval de o oră la începerea şi la terminarea
programului de muncă, într-o perioadă de trei
ore. Această prevedere se va aplica doar în
măsura în care prin hotărâri ale CNSSU sau
ale comitetelor județene pentru situații de
urgență sunt indicate motive temeinice care
justifică adoptarea acestei măsuri. Pentru a
stabili modalitatea efectivă în care se va face
împărțirea pe ture a salariaților care vor lucra
în program individualizat Ministerul Muncii
va emite o instrucțiune.
Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR

Toate măsurile
23. Art.19.- Prevederile Ordonanţei de urgenţă Articolul 19 se modifică și are următorul cuprins : prevăzute în prezenta
nr.30/2020, inclusiv ale actelor normative care o Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.30/2020, lege se aplică pe
perioada stării de alertă,
modifică şi/sau o completează ori care cuprind inclusiv ale actelor normative care o modifică am făcut în acest sens
mențiunea în text cu
dispoziţii care privesc aplicarea prevederilor sale, se şi/sau o completează ori care cuprind dispoziţii privire la aplicarea
acestei măsuri strict
aplică în continuare, fără întrerupere, de la data care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică pentru această perioadă.
încetării stării de urgenţă instituite prin decret, potrivit în continuare, pe perioada stării de alertă, fără
art.93 alin.(1) din Constituţia României, republicată, întrerupere, de la data încetării stării de urgenţă
pentru toate domeniile de activitate în care se instituite prin decret, potrivit art.93 alin.(1) din
menţin restricţii, până la ridicarea acestora, dar nu Constituţia României, republicată, pentru toate
mai târziu de data de 31 decembrie 2020. domeniile de activitate suspendate sau în care
78
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
se menţin restricţii, până la ridicarea acestora,
dar nu mai târziu de data de 31 decembrie
2020.
Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR

24. Art.19.- Prevederile Ordonanţei de urgenţă


nr.30/2020, inclusiv ale actelor normative care o
modifică şi/sau o completează ori care cuprind
dispoziţii care privesc aplicarea prevederilor sale,
se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data
încetării stării de urgenţă instituite prin decret,
potrivit art.93 alin.(1) din Constituţia României,
republicată, pentru toate domeniile de
activitate în care se menţin interdicții, până la
ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de
31 decembrie 2020.
Autor: Cristian Seidler
Considerăm că pe
25. Art.20.- (1) Pe durata stării de alertă, angajaţii din Articolul 20 alin. (2) se modifică și are următorul perioada stării de alertă
sistemul public vor rămâne disponibili pentru cuprins : angajații din sistemul
public trebuie să
efectuarea sarcinilor de serviciu, în funcţie de volumul (2) Aplicarea alin. (1) se va face cu respectarea beneficieze de o
protecție adecvată
de activitate al instituţiei în vederea realizării scopului unui număr de maximum 48 ore pe săptămână, împotriva epuizării
fizice. În acest sens
prezentei legi. inclusiv orele suplimentare. trebuie respectat timpul
(2) Aplicarea prevederilor alin.(1) se va face cu Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR de lucru maxim
reglementat de Codul
respectarea unui număr de maximum 54 ore pe Muncii de până la
maximum 48 de ore pe
săptămână, inclusiv orele suplimentare. săptămână inclusiv orele
suplimentare.
În măsura în care
situația o impune timpul
de muncă maxim poate
fi modificat, acordându-
79
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
se salariatului un spor
de supra-solicitare de
100%, pentru orele
lucrate peste limita de
48 de ore pe săptămână.
26. La articolul 20 se introduce un nou alineat (3)
care are următorul cuprins:
(3) Prin derogare de la alin. (2) în situații de
maximă necesitate și strictă urgență, angajații vor
putea lucra, cu acordul expres acordat în acest
sens, peste limita de 48 de ore pe săptămână până
la maxim 54 ore pe săptămână. Pentru orele
lucrate peste cele 48 ore și până la 54 ore pe
săptămână, angajatorul va acorda un spor de
supra-solicitare de 100% din salariul de bază.
Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR

27. Art.21.- (2) Posturile devenite vacante temporar prin La articolul 21 se adaugă alin. (2) și are următorul Pentru a se asigura
posibilitatea angajații
aplicarea suspendării prevăzută la alin.(1) pot fi cuprins : din domeniile stabilite
prin acte normative
ocupate de funcționari publici sau personal (2) Prin excepție, unitățile de învățământ adoptate pe durata stării
de alertă, de a beneficia
contractual, prin numire de către autoritatea preșcolar și de tipul after-school particulare de o protecție solicală
adecvată, aceștia trebuie
competentă, fără concurs. acreditate si autorizate la 11.03.2020, pot asigura să poată să își lase copii
servicii educaționale pentru angajații din în înrgijire
supraveghere și
și
în
domeniile stabilite prin acte normative adoptate unități de învățământ de
tip after-school,
pe durata stării de alertă. adaptate vârstei acestor
minori.
Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR

28. Art.22.-(1) Instituţiile şi autorităţile publice pot angaja (1) Instituţiile şi autorităţile publice pot angaja
personal fără concurs, în funcţie de nevoile personal fără concurs, în funcţie de nevoile
determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei
a generat starea de alertă și exclusiv pentru activități care a generat starea de alertă și exclusiv pentru
80
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu activități legate de aceasta, pentru o durată
poate depăși durata stării de alertă. determinată ce nu poate depăși durata stării de
alertă și nici nu poate fi prelungită ulterior.
Autor: Cristian Seidler
29. (2) Pe durata stării de alertă, prin derogare de la (2) Pe durata stării de alertă, prin derogare de la
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, numirile în modificările și completările ulterioare, numirile în
funcţiile publice sau de înalt funcţionar public pot fi funcţiile publice sau de înalt funcţionar public pot
făcute fără îndeplinirea condiţiei de a fi funcţionar fi făcute fără îndeplinirea condiţiei de a fi
public sau, după caz, înalt funcţionar public, numai funcţionar public sau, după caz, înalt funcţionar
dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a public, numai dacă sunt necesare pentru punerea
măsurilor prevăzute de prezenta lege și pentru o durată în aplicare a măsurilor prevăzute de prezenta lege,
determinată ce nu poate depăși durata stării de alertă. și pentru o durată determinată ce nu poate depăși
durata stării de alertă și nici nu poate fi
prelungită ulterior.
Autor: Cristian Seidler

30. Art.26.- Pe durata stării de alertă, pentru angajaţii Articolul 26 se modifică și are următorul cuprins: În perioada
pandemiei de COVID-
români care urmează să desfăşoare activitate în Art.26 - Pe durata stării de alertă, pentru angajaţii 19 angajații români care
urmează să desfăşoare
străinătate, autorităţile competente dispun măsuri români care urmează să desfăşoare activitate în activitate în străinătate
trebuie să beneficieze de
speciale de protecţie. străinătate autorităţile competente vor dispune o protecție sporită,
măsuri speciale de protecţie, care se vor referi cel pentru a reduce gradul
de infectare și a fi
puțin la următoarele aspecte: protejați împotriva
abuzurilor potențiale ale
a) impunerea unui standard minim de sănătate și angajatorilor străini.
Măsurile propuse de noi
securitate în muncă inclusiv în ceea ce privește îndeplinesc acest scop
suplimentar de protecție
spațiile de cazare și hrană; prin introducerea un
b) crearea de coridoare de transport singure din standard minin de
sănătate și securitate în
muncă inclusiv în ceea
81
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
ce privește spațiile de
România în statul de destinație; cazare și hrană,
c) salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt coridoare de transport și
protecție legală
recunoscute prin prevederile lit. a) și b) și împotriva clauzelor
aubizve din contractele
legislația statului unde se prestează munca. Orice de muncă astfel
tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la încheiate.

aceste drepturi recunoscute de lege salariaţilor sau


limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.
Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR

31. După articolul 26, se introduc două noi articole, Cele 2 articole noi au ca
obiectiv facilitarea
art. 26^1 și art. 26^2, cu următorul cuprins: reintegrării imediate în
câmpul muncii a
“Art. 26^1 – Pe durata stării de alertă, sunt scutiți persoanelor care revin
în țară și care nu pot
de obligația de autoizolare/carantină munci de acasă.
instituționalizată cetățenii români care prezintă la Sunt vizate, în primul
intrarea în România un certificat emis de o unitate rând, persoanele care s-
au aflat cu titlu temporar
medicală, care să ateste un rezultat negativ privind în afara țării în ultimele
săptămâni.
infectarea cu Covid-19. Certificatul trebuie
Sunt vizați, în egală
prezentat în original, însoțit de o traducere în măsură, cetățenii români
limba română, cu excepția certificatelor emise în și etnicii români fără
cetățenie română din
Republica Moldova, și să fie emis cu cel mult 48 afara României, cu
precădere din Republica
de ore înaintea intrării pe teritoriul României. Moldova, care muncesc
pe teritoriul României și
care merg acasă la
Art. 26^2 – Pe durata starii de alertă, sunt scutiți sfârșitul zilei de muncă
sau la sfârșit de
de obligația de autoizolare/carantină săptămână: cadre
medicale, oameni de
instituționalizată etnicii români care dețin un act afaceri, lucrători
sezonieri, șoferi etc.
emis de autoritățile statului român care le permite
șederea pe teritoriul României și care prezintă la
intrarea în România un certificat emis de o unitate
medicală, care să ateste un rezultat negativ privind
82
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
infectarea cu Covid-19. Certificatul trebuie
prezentat în original, însoțit de o traducere în
limba română, cu excepția certificatelor emise în
Republica Moldova, și să fie emis cu cel mult 48
de ore înaintea intrării pe teritoriul României.”
Autor: Constantin Codreanu Deputat PMP
32. Art.27.- (1) În scopul prevenirii contaminării și
combaterii efectelor pandemiei, epidemiei sau
epizootiei, după caz, şi pentru asigurarea bunei
desfăşurări a transportului de persoane pentru fiecare
tip de transport terestru, subteran, aerian sau naval, pe
durata stării de alertă, se pot institui restrângeri ale
activității, în condiţiile prezentei legi, cu respectarea
măsurilor de protecţie sanitară.
33. . ..... Art. 27
(3) Pe durata stării de alertă purtarea măștii de
protecție care să acopere nasul și gura este
obligatorie în toate gările, autogările, porturile,
terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou,
precum și în interiorul oricărui mijloc de
transport în comun.

Florin Roman, Deputat PNL


Conform observațiilor
34. La art. 27 după alin. (2) se introduc două noi din avizul Consiliului
alineate, alin. (3) și alin. (4) cu următorul Legislativ, exprimate la
punctul 19, pentru
cuprins: previzibilitatea normei
este necesară
(4) Pe durata stării de alertă, operatorii enumerarea în lege a
măsurilor avute în
economici care administrează infrastructura vedere.
83
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
de transport au obligația:
a) luării măsurilor necesare pentru asigurarea
distanței de protecție între persoane de cel
puțin 1 metru în zonele cu risc de aglomerare
din gări, autogări, porturi, terminale
aeroporturi și, respectiv, stații de metrou, prin
configurarea, după caz, a traseelor de
deplasare a persoanelor cât și a suprafețelor de
staționare temporară în astfel de zone, cum
sunt, în funcție de specificul fiecărui mod de
transport: zonele de așteptare din interiorul
terminalelor/stațiilor de pasageri, ghișeele de
înregistrare/vânzări bilete, birourile de
informații, zona de așteptare pentru efectuarea
controlului de securitate, zonele de îmbarcare,
zona de așteptare pentru efectuarea
controlului de frontieră, zonele de ridicare a
bagajelor, zonele de triaj epidemiologic la
intrarea în țară;
b) luării măsurilor pentru informarea
pasagerilor, prin afișe sau mijloace sonore sau
video cu privire la măsurile de protecție
sanitară;
c) efectuării dezinfecției periodice a zonelor cu
risc de aglomerare din gări, autogări, porturi,
terminale aeroporturi și stații de metrou.
(5) Ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, ofiţerii şi subofiţerii din
cadrul Jandarmeriei Române, ofiţeri şi agenţi
84
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră
Române în zonele specifice de competenţă,
precum şi poliţiştii locali acordă sprijin
operatorilor economici care administrează
infrastructura de transport pentru impunerea
respectării măsurilor de distanțare pentru
protecția sanitară.

Autor: Florin Roman, deputat PNL


35. Art. 27 se completează cu un nou aliniat,
alineatul (3), având următorul cuprins:
(3) Dacă măsurile care se impun necesită
limitarea unor drepturi acestea se realizează
numai prin lege.
Autor: Ambrus Izabella deputat UDMR

36. Art.28.- Pe durata stării de alertă, în domeniul Art. 28 se modifică după cum urmează: Pentru corelare cu
observația din avizul CL
transportului aerian, ministerul de resort poate dispune se impune eliminarea
sintagmei “măsuri,
măsuri, respectiv restricţii, cu privire la: igiena şi Art.28 – Pe durata stării de alertă, în domeniul respectiv restricții” și
înlocuirea cu “măsuri
dezinfecţia spaţiilor comune, echipamentelor, transportului aerian, ministerul de resort poate specifice”.
mijloacelor de transport şi aeronavelor, procedurile şi dispune măsuri specifice cu privire la igiena și
protocoalele din interiorul aeroporturilor şi dezinfecția spațiilor comune din aeroporturi, a
aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul echipamentelor, mijloacelor de transport și a
operatorilor aeroportuari, aerieni şi pentru pasageri, aeronavelor, procedurile și protocoalele din
precum şi privitor la informarea personalului şi interiorul aeroporturilor și aeronavelor,
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării distanțarea de protecție între persoane, regulile de
pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul conduită pentru personalul operatorilor
transportului aerian. aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, protecția

85
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
lucrătorilor și a pasagerilor , precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul
prevenirii contaminării pasagerilor și personalului
ce activează în domeniul transportului aerian.
Autor: Florin Roman, deputat PNL
Pentru acuratețea
37. Art.29.- Pe durata stării de alertă, în domeniul Art. 29 se modifică si se completează după cum normei se introduce
transportului feroviar, ministerul de resort poate urmează: alături de transportul
feroviar si transportul cu
dispune măsuri, respectiv restricţii, cu privire la: igiena metroul, iar pentru
corelare cu observația
şi dezinfecţia spaţiilor comune din gări, halte, staţii sau Art. 29- Pe durata stării de alertă, în domeniul din avizul CL se impune
puncte de oprire, a echipamentelor şi garniturilor de transportului feroviar și cu metroul, ministerul eliminarea
“măsuri,
sintagmei
respectiv
tren, procedurile şi protocoalele din interiorul gărilor, de resort poate dispune măsuri specifice cu restricții” și înlocuirea
cu “măsuri specifice”.
haltelor, staţiilor sau punctelor de oprire dar şi în privire la igiena și dezinfecția spațiilor comune
interiorul vagoanelor şi garniturilor de tren, gradul şi din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a
modul de ocupare al materialului rulant, regulile de echipamentelor și garniturilor de tren, distanțarea
conduită pentru personalul operatorilor şi pentru de protecție între persoane, procedurile și
pasageri, precum şi privitor la informarea personalului protocoalele din interiorul gărilor, haltelor,
şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării stațiilor sau punctelor de oprire dar și în interiorul
pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul
transportului feroviar. de ocupare al materialului rulant, regulile de
conduită pentru personalul operatorilor și pentru
pasageri, precum și privitor la informarea
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii
contaminării pasagerilor și personalului ce
activează în domeniul transportului feroviar și cu
metroul.
Autor: Florin Roman, deputat PNL

86
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
38. Art.30.- Pe durata stării de alertă, în domeniul Art. 30 se modifică după cum urmează: Pentru corelare cu
observația din avizul CL
transportului rutier, ministerul de resort poate dispune Art. 30 - Pe durata stării de alertă, în domeniul se impune eliminarea
sintagmei “măsuri,
măsuri, respectiv restricţii, cu privire la: igiena şi transportului rutier, ministerul de resort poate respectiv restricții” și
înlocuirea cu “măsuri
dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, dispune măsuri specifice cu privire la igiena și specifice”.
procedurile şi protocoalele din interiorul mijloacelor dezinfecția mijloacelor de transport persoane,
de transport, gradul şi modul de ocupare al mijloacelor procedurile și protocoalele din interiorul
de transport, regulile de conduită pentru personalul mijloacelor de transport, gradul și modul de
operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la ocupare al mijloacelor de transport, regulile de
informarea personalului şi pasagerilor, în scopul conduită pentru personalul operatorilor și pentru
prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce pasageri, precum și privitor la informarea
activează în domeniul transportului rutier. personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii
contaminării pasagerilor și personalului ce
activează în domeniul transportului rutier.
Autor: Florin Roman, deputat PNL

39. Art.31.- Pe durata stării de alertă, în domeniul Art. 31 se modifică după cum urmează: Pentru corelare cu
observația din avizul CL
transportului naval ministerul de resort poate dispune Art. 31 - Pe durata stării de alertă, în domeniul se impune eliminarea
sintagmei “măsuri,
măsuri, respectiv restricţii, cu privire la: igiena şi transportului naval ministerul de resort poate repectiv restricții” și
inlocuirea cu “măsuri
dezinfecţia navelor de transport persoane, procedurile dispune măsuri specifice cu privire la igiena și specifice”.
şi protocoalele din interiorul navelor de transport dezinfecția navelor de transport persoane,
persoane, gradul şi modul de ocupare al navelor de procedurile și protocoalele din interiorul navelor
transport persoane, regulile de conduită pentru de transport persoane, gradul și modul de ocupare
personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi al navelor de transport persoane, regulile de
privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în conduită pentru personalul operatorilor și pentru
scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi pasageri, precum și privitor la informarea
personalului ce activează în domeniul transportului personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii
naval. contaminării pasagerilor și personalului ce
activează în domeniul transportului naval.
Autor: Florin Roman, deputat PNL
87
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.

40. Art.32.- Ministerul Transporturilor, la propunerea


CNSSU, poate lua măsuri, respectiv restricţii, în
domeniul transportului intern şi internaţional de
mărfuri şi persoane, precum şi în domeniul
comunicaţiilor, de comun acord cu miniştrii de resort
din statele membre ale Uniunii Europene, sau celelalte
state, după caz.
41. După articolul 32, se introduce un nou articol, Potrivit Legii nr.
328/2018 pentru
modificarea şi
art. 32^1, cu următorul cuprins: completarea Legii
“Art. 32^1 – (1) Transportul de persoane prin serviciilor publice de
transport persoane în
unităţile administrativ-
servicii regulate la nivel judeţean se teritoriale nr. 92/2007,
programelor județene de
desfăşoară, până la data 31.12.2021, în baza transport și licențelor de
traseu li se prelungește
programelor de transport judeţene aflate în valabilitatea până la
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial data de 2 decembrie
2019.
Potrivit Ordonanţei
al României a Legii nr. 34/2020 privind de Urgenţă a
respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2019
pentru modificarea şi
Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul
transportului de
completarea unor acte normative în domeniul persoane, valabilitatea
acestora a fost
transportului de persoane. prelungită până la data
de 30 iunie 2023.
(2) Consiliile judeţene eliberează licenţe de Potrivit Legii nr.
34/2020 privind
traseu, cu valabilitate până la data finalizării respingerea Ordonanţei
de Urgenţă a
procedurilor pentru încheierea contractelor de Guvernului nr. 51/2019,
valabilitatea acestora a
servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) încetat la data de 2
decembrie 2019.
nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al
Autoritățile
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind judetene nu pot aplica

88
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
serviciile publice de transport feroviar şi rutier art. 5 alin. (5) din
Regulamentul (CE) nr.
de călători şi de abrogare a Regulamentelor 1.370/2007, întrucât :
-Programelor de
transport și licențelor de
(CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.1.07/70 ale traseu le-a încetat
Consiliului, cu modificările şi completările valabilitatea.
-Nu pot fi adoptate
de către autoritățile
ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, județene documentele
operatorilor de transport care deţin licenţe suport ale atribuirii, si
anume programul de
valabile pe traseul respectiv la data publicării transport 2020-2025,
studiul de oportunitate
privind modalitatea de
în Monitorul Oficial al României a Legii nr. atribuire a serviciului
34/2020 privind respingerea Ordonanţei de judetean de transport,
regulamentul serviciului
Urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru public, caietul de sarcini
contractul cadru , in

modificarea şi completarea unor acte acest scurt interval de


timp.

normative în domeniul transportului de (Regulamentul


(CE) nr. 1.370/2007, art.
persoane, cu excepţia traseelor de transport 5 alin. (5) - Autoritatea
competentă poate lua
local sau judeţean unde transportul public de măsuri de urgență în
cazul unei perturbări a
persoane regulat este organizat în conformitate serviciilor sau în cazul
riscului iminent de
cu Legea nr. 328/2018 pentru modificarea şi producere a unei
asemenea perturbări.
completarea Legii serviciilor de transport Măsurile de urgență
respective iau forma
public local nr. 92/2007, respectiv au în unei atribuiri directe sau
a unui acord formal de
derulare contractele de servicii publice pentru prelungire a unui
contract de servicii
transport local. publice, sau a unei
cerințe de respectare a
(3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., va anumitor obligații de
serviciu public.
pune la dispoziţia consiliilor judeţene, la Operatorul de serviciu
public are dreptul de a
cererea acestora, lista operatorilor de contesta decizia de
impunere a executării
transport deţinători de licenţe de traseu anumitor obligații de
serviciu public.
valabile la data publicării în Monitorul Oficial Atribuirea sau

89
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
prelungirea unui
al României a Legii nr. 34/2020 privind contract de servicii
publice prin măsuri de
respingerea Ordonanţei de Urgenţă a urgență, sau impunerea
Guvernului nr. 51/2019 pentru modificare şi unui astfel de contract
nu poate depăși doi ani.
)
completarea unor acte normative în domeniul
transportului de persoane.”
Autor: Emil Marius Pașcan, Deputat PMP

Unitatile de învătământ
42. Art.33.- (1) Pe durata stării de alertă, activităţile Art.33.-se completează după cum urmează: particulare acreditate si
didactice ce impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, (1) Pe durata stării de alertă, activităţile didactice autorizate
11.03.2020,
la
nivel
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în unităţile şi ce impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preșcolar , cu asiguratea
măsurilor de siguranta
instituţiile de învăţământ se pot suspenda, la preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în unităţile şi sanitară pot astfel oferi
servicii părinților din
propunerea CNSSU, prin ordin comun al ministrului instituţiile de învăţământ se pot suspenda, la prima linie in lupta cu
educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii. propunerea CNSSU, prin ordin comun al Covid 19 la cerere și cu
acordul acestora. Unul
ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului din părinți poate alege
să acceseze acest drept
sănătăţii. de a rămâne acasă
Autor: Deputați USR, pentru supravegherea
copiilor sau să facă apel
Cristina Ionela IURIȘNIȚI la serviciile grădinițelor
care ar putea funcționa
Iulian BULAI pe timpul verii ca și în
alte țări europene cu
grupe restrânse si cu
respectarea tuturor
normelor de siguranță
sanitară! In acest fel
sprijinim și mediul
privat educațional cât și
părinții din prima linie
care trebuie să fie
prezenți la datorie.

Alin 1 în forma propusă


43. Alin (1) și alin (2) al art. 33 se elimină de Guvern, respectiv
Autor amendament: posibilitatea suspendării
cursurilor în perioada
Florin Roman, dep PNL stabilită prin hotărârea
CNSSU este conformă

90
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
atribuțiilor CNSSU,
care emite hotărâri și nu
propuneri.

Suspendarea cursurilor
în absența stării de
alertă îngrădește dreptul
la educație, drept
fundamental prevăzut de
art. 32 din Constituția
României republicată.
44. (2) Durata suspendării prevăzută la alin. (1) poate (2) Durata suspendării prevăzută la alin. (1) poate
depăși durata stării de alertă, în funcție de perioada depăși durata stării de alertă, în funcție de
rămasă din anul școlar și de stadiul procesului de perioada rămasă din anul școlar și de stadiul
învățământ. procesului de învățământ.
Autor: Deputați USR, Cristina Ionela
IURIȘNIȚI
Iulian BULAI

45. (3)Prin derogare de la prevederile alin


( 1) unitățile de învățământ preșcolar particulare
acreditate și autorizate la 11.03.2020, pot asigura
servicii educaționale pentru angajații din
domeniile stabilite prin acte normative adoptate
pe durata stării de alertă.
Inițiatori: Autor: Deputați USR, Cristina Ionela
IURIȘNIȚI
Iulian BULAI
46. (2) În situaţia în care activităţile nu pot fi desfăşurate Articolul. 34 alin. (2) se modifică și are următorul Ministerul
Educației este
conform prevederilor alin.(1), pentru a asigura accesul cuprins: autoritatea competentă
care dispune de
egal la educaţie, inspectoratele şcolare/inspectoratul (2) În situaţia în care activităţile nu pot fi resursele financiare
necesare
şcolar al municipiului Bucureşti şi unităţile de desfăşurate conform alin (1), pentru a asigura asigurării/achiziționării
învăţământ preuniversitar au obligaţia să asigure accesul egal la educaţie, Ministerul Educatiei are terminalelor IT
conexiune la internet
cu

91
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
resursele educaţionale pentru elevii care nu au acces la obligaţia să asigure terminale cu acces la internet pentru elevii care nu au
acces la tehnologie și nu
tehnologie, în conformitate cu instrucţiunile pentru elevii care nu au acces la tehnologie, în inspectoratele școlare și
unitățile de învățâmânt.
ministrului educaţiei şi cercetării. conformitate cu instrucţiunile ministrului Modificarea își propune
astfel să schimbe
educaţiei şi cercetării. autoritatea care trebuie
să asigure aceste
Autor: deputat Adrian Claudiu Prisnel USR resurse, pentru ca
măsura să se poată
implementa de urgență.
47. Art.35.- (1) Pe perioada stării de alertă, precum și pe Departamentul
Legislativ atrage atentia
tot parcursul anului universitar 2019 - 2020, instituțiile Se elimina asupra
lipseste text
formulării,

de învățământ superior din sistemul național de Autor amendament: Florin Roman, dep PNL
Eliminare text propus
învățământ, în baza autonomiei universitare cu de Senat: norma
propusă este retroactivă,
respectarea calității actului didactic, pot utiliza metode prin prevederea că
didactice alternative predare - învățare - evaluare, în metodele didactice
alternative de predare-
format on-line, în conformitate cu Ordonanța de învăţare-evaluare, în
format online se
urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor realizează pe durata
stării de alertă, precum
măsuri pentru buna funcționare a sistemului de și pe tot parcursul
învățământ. De asemenea, se pot desfășura online și anului
2019-2020,
universitar
fiind
examenele de finalizare a studiilor de licență, de încălcat art. 15 alin (2)
din Constituția
masterat sau a programele de studii postuniversitare, României :,, (2) Legea
susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de dispune numai pentru
viitor, cu excepţia legii
abilitare. penale
contravenţionale
sau
mai
favorabile.”
Eliminare alin 2
propus de Senat:
amendamentul nu se
încadrează în scopul de
reglementare a Legii,
forma propusă de
Guvern asigură cadrul
legal pentru utilizarea
metode didactice
alternative de predare-
învăţare-evaluare, în
format online,
amendamentul formulat

92
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
se circumscrie în
categoria măsurilor ce
pot fi dispuse pentru
punerea în aplicare a
normei primare, la nivel
de reglementare de
ordonanță de urgență, în
funcție de contextul
factual. OUG. 58/2020
reglementează faptul că
activitățile desfășurate
în modul on line, pentru
formele de organizare a
programelor de studii cu
frecvenţă şi cu frecvenţă
redusă şi reprezintă
modalităţi de realizare
a formelor de
exercitare a
programelor de studii
prevăzute la art. 139
lit. a) şi b) din Legea
educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările
şi completările
ulterioare.

Eliminare alin 3
propus de Senat:
amendamentul nu se
încadrează în scopul de
reglementare a Legii,
forma propusă de
Guvern asigură cadrul
legal pentru utilizarea
metode didactice
alternative de predare-
învăţare-evaluare, în
format online,
amendamentul formulat
se circumscrie în
categoria măsurilor ce
pot fi dispuse pentru
punerea în aplicare a
normei primare, la nivel
de reglementare de
ordonanță de urgență, în
funcție de contextul
factual. Norma este deja
reglementată de art. 2

93
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
alin (4) din OUG nr.
58/2020: ,,Participarea
studenţilor şi
studenţilor doctoranzi
la examenele
prevăzute de art. 143
şi 144 din Legea nr.
1/2011, cu modificările
şi completările
ulterioare, care pe
perioada stării de
urgenţă au urmat
activităţi de învăţare şi
predare în modul on-
line, se realizează
potrivit metodologiilor
aprobate de instituţiile
de învăţământ
universitar.”

Eliminare alin 4
propus de Senat:
Textul propus generează
paralelism legislativ, cu
încălcarea dispozițiilor
Legii nr. 24/2000.
OUG nr. 58/2020
prevede la art. 2 alin
(2) : (2) În situaţia
desfăşurării activităţilor
prevăzute la art. 287 din
Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi
completările ulterioare,
în modul on-line, norma
didactică se stabileşte cu
respectarea art. 287 alin.
(4) din Legea nr.
1/2011, cu modificările
şi completările
ulterioare.

Eliminare: norma
propusă crează
paralelism legislativ.

94
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
Există reglementare în
art. 1 din OUG.
58/2020 Art. 1 (1) Pe
durata stării de urgenţă
şi până la eliminarea
restricţiilor privind
adunările publice de
către autorităţile de
resort, desfăşurarea
tuturor activităţilor de
predare-învăţare-
evaluare aferente
semestrului al II-lea al
anului universitar 2019 -
2020, a examenelor de
finalizare a studiilor
de licenţă, de masterat
sau a programelor de
studii postuniversitare,
susţinerea tezelor de
doctorat, susţinerea
tezelor de abilitare
pentru anul universitar
2019 - 2020, se poate
realiza şi în modul on-
line, pentru formele de
organizare a
programelor de studii cu
frecvenţă şi cu frecvenţă
redusă şi reprezintă
modalităţi de realizare a
formelor de exercitare a
programelor de studii
prevăzute la art. 139 lit.
a) şi b) din Legea
educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările
şi completările
ulterioare.
De asemenea, forma
propusă de Guvern
asigură cadrul legal
pentru utilizarea metode
didactice alternative de
predare-învăţare-
evaluare, în format
online,

Eliminare forma
48. Art.36.- Cu avizul CNSSU, prin ordin comun al Se elimina propusă de Senat:

95
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
forma propusă de
ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului Autor amendament: Guvern, respectiv
sănătăţii, se stabilesc măsuri pentru desfăşurarea Florin Roman, dep PNL emiterea
comun
ordinului
privind
activităţilor în unităţile și instituţiile de învăţământ, în măsurile în baza
hotărârii CNSSU este
condiţii de siguranţă sanitară, pentru finalizarea anului conformă atribuțiilor
şcolar aflat în curs la data instituirii stării de alertă, CNSSU, care emite
hotărâri și nu
precum şi pentru pregătirea începerii anului şcolar propuneri, pe de o
parte, iar pe de altă
următor. parte măsurile din
ordin trebuie să aibă
un temei legal
circumstanțiat la
situația de fapt și la
necesitatea luării
măsurii așa cum este
stabilită de CNSSU și
nu de ministerul
educației și cercetării.

49. Art.37.- (1) În unităţile de învăţământ preuniversitar, Se elimina


cu avizul CNSSU, prin ordin comun al ministrului Autor amendament:
educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii, se Florin Roman, dep PNL
stabilesc măsuri pentru desfăşurarea activităţilor de
pregătire în vederea susţinerii examenelor naţionale şi
de certificare a competenţelor profesionale, care
presupun interacţiunea „faţă în faţă”, în condiţii de
protecție sanitară.

50. După articolul 37 se introduce un nou articol,


art. 371, cu următorul cuprins:
„Art.371 – Constituie contravenții, în măsura în
care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să
fie considerate potrivit legii penale infracțiuni,
următoarele fapte săvârșite pe durata stării de
alertă:
96
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
a) neluarea de către conducătorii serviciilor de
asistență socială, a măsurilor stabilite conform
art.44 alin.(2) lit.e), referitoare la adaptarea
programului de lucru sau la permanentizarea
activității;
b) neluarea de către conducătorii autorităților sau
instituțiilor la nivelul cărora sunt constituite
centrele operative pentru situații de urgență, a
măsurilor pentru permanentizarea activității
acestora, conform art.44 alin.(2) lit.f);
c) neexecutarea măsurilor stabilite conform art.44
alin.(3) lit.a), referitoare la evacuarea temporară a
persoanelor și bunurilor din zona afectată sau
posibil a fi afectată, de către personalul
instituțiilor și autorităților publice desemnate să
pună în aplicare aceste măsuri;
d) împiedicarea de către orice persoană fizică, a
executării măsurilor de evacuare temporară a
persoanelor și bunurilor din zona afectată sau
posibil a fi afectată, stabilite conform art.44
alin.(3) lit.a);
e) împiedicarea de către orice persoană fizică, a
distribuirii ajutoarelor de primă necesitate pentru
persoanele și animale afectate, stabilite conform
art.44 alin.(3) lit.b);
f) neefectuarea lucrărilor stabilite conform art.44
alin.(3) lit.c), referitoare la modificarea de urgență
a mediului înconjurător și infrastructurii, de către
personalul instituțiilor și autorităților publice
97
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
desemnate prin hotărâri ale comitetelor pentru
situații de urgență să pună în aplicare aceste
măsuri;
g) împiedicarea de către orice persoană fizică, a
efectuării lucrărilor stabilite conform art.44
alin.(3) lit.c), referitoare la modificarea de urgență
a mediului înconjurător și infrastructurii;
h) nerespectarea de către persoanele fizice, a
măsurilor individuale de protecție a vieții și
pentru limitarea efectelor tipului de risc produs
asupra sănătății persoanelor, stabilite conform
art.44 alin.(3) lit.d);
i) nerespectarea de către persoanele fizice, a
măsurilor de izolare la domiciliu stabilite conform
art.44 alin.(3) lit.d);
j) nerespectarea interdicțiilor stabilite conform
art.44 alin.(4) lit.a), de a organiza mitinguri,
demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri
de întruniri, în spații deschise, ori întruniri de
natura activităților culturale, științifice, artistice,
religioase, sportive sau de divertisment, în spații
închise;
k) participarea persoanelor fizice la mitinguri,
demonstrații, procesiuni, concerte sau la alte tipuri
de întruniri, în spații deschise, ori la întruniri de
natura activităților culturale, științifice, artistice,
religioase, sportive sau de divertisment, în spații
închise, interzise în conformitate cu art.44 alin.(4)
lit.a);
98
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
l) desfășurarea de către organizatori, a unor
mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a
altor tipuri de întruniri, în spații deschise, ori a
unor întruniri de natura activităților culturale,
științifice, artistice, religioase, sportive sau de
divertisment, în spații închise, cu nerespectarea
măsurilor stabilite conform art.44 alin.(4) lit.a);
m) circulația persoanelor, pietonală sau cu
vehicule, în locurile și, după caz, în intervalele
orare în care aceasta a fost interzisă sau restrânsă
potrivit art.44 alin.(4) lit.b);
n) nerespectarea de către persoanele fizice, a
interdicției de ieșire din zonele stabilite în
conformitate cu art.44 alin.(4) lit.c) sau încălcarea
intervalelor orare în care este permisă ieșirea din
aceste zone;
o) nerespectarea de către persoanele fizice, a
interdicției de ieșire din clădirile, localitățile sau
zonele geografice în care a fost instituită carantina
potrivit art.44 alin.(4) lit.c);
p) nerespectarea de către operatori, a măsurilor
stabilite potrivit art.44 alin.(4) lit.d), referitoare la
restrângerea sau interzicerea transporturilor
rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau
cu metroul ori încălcarea intervalelor orare în care
acestea sunt permise;
q) nerespectarea de către conducătorii instituțiilor
sau operatorilor economici, a condițiilor stabilite
potrivit art.44 alin.(4) lit.f), referitoare la
99
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
desfășurarea activității acestor instituții sau
operatori economici;
r) nerespectarea de către conducătorii instituțiilor
sau operatorilor economici, a măsurilor stabilite
potrivit art.44 alin.(4) lit.f), referitoare la
suspendarea temporară a activității acestor
instituții sau operatori economici;
s) neefectuarea lucrărilor pentru demolarea
parțială sau totală a unor construcții, instalații sau
amenajări, mutarea/dezmembrarea unor
bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea
controlată a unor terenuri, culturi, plantații sau
păduri, de către persoanele fizice sau juridice ori
de către personalul instituțiilor și autorităților
publice desemnate potrivit art.44 alin.(4) lit.g);
ș) împiedicarea de către orice persoană fizică, a
efectuării lucrărilor pentru demolarea parțială sau
totală a unor construcții, instalații sau amenajări,
mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace
mobile ori pentru inundarea controlată a unor
terenuri, culturi, plantații sau păduri, stabilite
potrivit art.44 alin.(4) lit.h);
t) neefectuarea de către operatorii economici, a
activităților în folosul comunităților locale,
stabilite potrivit art.44 alin.(4) lit.i).”
Autor: dep. Florin Roman

51. Art.38.- (1) Pe durata stării de alertă, activităţile de La art. 38 alin. (1) se modifică
100
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
pregătire fizică în cadrul structurilor sportive, definite (1) Pe durata stării de alertă, activităţile de
conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, pregătire fizică în cadrul structurilor sportive
cu modificările şi completările ulterioare, constând în inclusiv și activitățile sportive organizate
cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive pentru copii până la 18 ani, definite conform
organizate pe teritoriul României, precum şi accesul la Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu
bazele sportive, se pot restrânge şi desfăşura în modificările şi completările ulterioare, constând în
condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive
tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, la organizate pe teritoriul României, precum şi
propunerea CNSSU. accesul la bazele sportive, se pot restrânge şi
desfăşura în condiţiile stabilite prin ordin comun
al ministrului tineretului şi sportului şi al
ministrului sănătăţii, la propunerea CNSSU.
Autor: Ambrus Izabella deputat UDMR

52.
53. După articolul 38 se introduce un nou articol,
art. 381, cu următorul cuprins:
„Art.381 – Contravențiile prevăzute la art.371 se
sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1000 la 5000 contravențiile
prevăzute la art. 371 lit. c), d), e), g), h), k), m), n)
și ș);
b) cu amendă de la 2000 la 10000 contravențiile
prevăzute la art. 371 lit. a), b), f), i), o), q) și s);
c) cu amendă de la 4000 la 20000 contravențiile
prevăzute la art. 371 lit. l), r) și t);
d) cu amendă de la 6000 la 30000 contravențiile
prevăzute la art. 371 lit. j) și p);

101
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
Autor: dep. Florin Roman

54. Art.39.- (1) Pe durata stării de alertă, activitățile Articolul 39 se modifică și va avea următorul
instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cuprins:
cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi „Art.39 – (1) Constatarea contravențiilor
audiovizual, a instituţiilor de spectacole şi/sau prevăzute la art.37 și aplicarea sancțiunilor
concerte, a centrelor şi/sau a căminelor culturale şi a prevăzute la art.38 se fac de către subofițeri și
altor instituţii de cultură, precum şi evenimentele ofițeri de pompieri și protecție civilă cu atribuții
culturale în aer liber şi festivalurile publice şi private de îndrumare, control și constatare, anume
pot fi suspendate sau condiționate prin ordin comun al desemnați de inspectorul general.
ministrului culturii și ministrului sănătății, la (2) Constatarea contravențiilor prevăzute la
propunerea CNSSU. art.371 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la
art.381 se fac de către:
a) inspectorii de muncă, pentru contravențiile
prevăzute la art.371 lit.a), q) și r);
b) personalul de control din cadrul
Departamentului pentru Situații de Urgență,
precum și subofițerii și ofițerii de pompieri și
protecție civilă, pentru contravențiile prevăzute la
art. 371 lit. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m),
n), o), s), ș) și t);
c) agenții și ofițerii de poliție, subofițerii și ofițerii
de jandarmi, polițiștii locali, pentru contravențiile
prevăzute la art. 371 lit. d), e), g), h), i), j), k), l),
m), n), o), r) și ș);
d) personalul direcțiilor de sănătate publică,
pentru contravențiile prevăzute la art. 371 lit. h) și
i);
e) personalul desemnat de Ministerul
102
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,
pentru contravențiile prevăzute la art. 371 lit. p);
f) agenții și ofițerii de poliție rutieră, pentru
contravențiile prevăzute la art. 371 lit. p),
referitoare la transportul rutier.
Autor: dep. Florin Roman
(2) Interzicerea
55. (2) Se interzic evenimentele cu peste 1000 de evenimentelor de orice
persoane, atât cele cu acces gratuit, cât și cele fel atâta timp cât
acestea nu corespund
cu acces în baza biletelor, în spații deschise sau măsurilor de prevenție
NH
în spații închise, până la data de 31 august 2020
Autor: Gabriel Andronache
- Se invocă legea
56. Art.40.- Pe durata stării de alertă, activitatea cultelor La art.40, alin. (1) se modifică și se specială 489/2006, Art.
religioase se exercită liber, cu respectarea regulilor de completează după cum urmează: 2 (2)
- se poate,
protecție sanitară stabilite, la propunerea CNSSU și cu „(1) Pe durata stării de alertă, activitatea cultelor eventual, invoca si
explicit
avizul secretarului de stat pentru culte, prin ordin religioase se desfășoară liber, în baza legii, cu - În conformitate
cu principiile libertăţii
comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor respectarea regulilor de disciplină sanitară religioase şi al
interne. stabilite de autorități cu atribuții în domeniu, autonomiei cultelor faţă
de stat, activitatea
inclusiv CNSSU, cu consultarea Secretariatului cultelor religioase se
desfăşoară liber, potrivit
de Stat pentru Culte.” propriilor statute, coduri
Autor : Gigel Știrbu, deputat PNL de drept canonic sau
reglementări, cu
respectarea legislaţiei
româneşti în vigoare.
- Denumirea
corectă a autorității

57. Articolul 40 se modifică și va avea următorul fost 122 nr. crt.

cuprins:
„Art.40 - Contravențiilor prevăzute de prezenta

103
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
ordonanță de urgență le sunt aplicabile prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările și completările ulterioare.”

Autor: dep. Florin Roman

58. La art.40, alin. (2) se modifică și se pentru a fi


concordanță cu textul
în

completează după cum urmează: Art 2 (2) al L.


489/2006 :
„(2) Regulile prevăzute la alin. (1) vor cuprinde ”Libertatea de a-și
manifesta credința
măsuri de protecție a sănătății publice, precum religioasă nu poate face
norme privitoare la accesul în lăcașele de cult, obiectul altor restrângeri
decât al celor care sunt
distanța minimă de siguranță, suprafața prevăzute de lege și
constituie măsuri
minima aferentă unui participant la necesare într-o societate
democratică pentru
manifestări în interiorul lăcașului de cult, alte securitatea publică,
protecția ordinii, a
norme sanitare urmărind asigurarea prevenției sănătății șau a moralei
și reducerea riscului de îmbolnăvire cu noul publice ori pentru
protejarea drepturilor și
coronavirus SARS-CoV-2.” libertăților
fundamentale ale
Autor : Gigel Știrbu, deputat PNL omului.”

Textul de lege trebuie să


59. Art.41.- (1) Debitorul aflat în stare de insolvenţă la Art. 41 – alin. (1) Debitorul aflat în stare de fie ușor de înțeles,
data intrării în vigoare a prezentei legi, sau care ajunge insolvență la data prezentei legi, sau care ajunge conform regulilor de
redactare a actelor
în stare de insolvenţă va putea, pe durata stării de în stare de insolvență în această perioadă, prin normative. Este de
evitat o formulare
alertă, să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi neclară, cum este cea
excepție de la prevederile art. 66 alin. 1) din din textul inițial.
supus prevederilor Legii nr.85/2014 privind Totodată, este necesar
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Legea nr. 85/2014 privind procedurile de a se preciza si ce se
intamplă cu
cu modificările şi completările ulterioare, fără a avea prevenire a insolvenței și de insolvență, cu procedura, ce
sancțiune se aplica în

104
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
însă obligaţia de a introduce această cerere. La cererea modificările și completările ulterioare, va putea, cazul neîndeplinirii
obligației de notificare
adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării pe durata stării de alertă, să adreseze tribunalului a intenției
deschidere
de
a
organului fiscal competent cu privire la intenţia de o cerere pentru a fi supus prevederilor legii, cu procedurii, dacă
aceasta este deschisă la
deschidere a procedurii insolvenţei.
obligația dovezii notificării intenției de deschidere cererea debitorului.

a procedurii, organului fiscal competent.


Neefectuarea notificării se sancționează cu
suspendarea deschiderii procedurii insolvenței
până la îndeplinirea obligației.
Autor: Andi Grosaru

60. Art.41 - (1) Debitorul aflat în stare de insolvență Motivare:


Aviz – Consiliul
la data intrării în vigoare a prezentei legi, sau care Legislativ – observație
de tehnică legislativă
ajunge în stare de insolvență va putea poate, pe
durata stării de alertă, să adreseze tribunalului o
cerere pentru a fi supus prevederilor Legii
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență, cu modificările și
completările ulterioare, fără a avea însă obligația
de a introduce această cerere. La cererea adresată
tribunalului va fi atașată dovada notificării
organului fiscal competent cu privire la intenția de
deschidere a procedurii insolvenței.
(2) Dispozițiile art. 66 alin. (1) din Legea
nr.85/2014, cu modificările și completările
ulterioare, nu sunt aplicabile până la încetarea
stării de alertă, dată de la care începe să curgă și
termenul de 30 de zile pe care acestea îl prevăd.
105
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
Corelativ, pPână la aceeași dată, nu sunt
aplicabile, în mod corespunzător, prevederile
art. 66 alin.(2) și (3) din Legea nr.85/2014, cu
modificările și completările ulterioare.

Autor:
Dep. Florin Roman
61. (2) Dispoziţiile art.66 alin.(1) din Legea nr.85/2014, cu Art. 41 – alin. (2) Prevederile Art. 66 alin. 2) și Nu este indicata
mentionarea într-un
modificările şi completările ulterioare, nu sunt 3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile act normativ că o lege
nu se aplică. Legea
aplicabile până la încetarea stării de alertă, dată de la de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu trebuie interpretată în
sensul aplicării ei.
care începe să curgă şi termenul de 30 de zile pe care
modificările și completările ulterioare, se vor
acestea îl prevăd. Corelativ, până la aceeaşi dată, nu
sunt aplicabile prevederile art.66 alin.(2) şi (3) din aplica după încetarea stării de alertă.
Legea nr.85/2014, cu modificările şi completările Autor: Andi Grosaru
ulterioare.
62. Art.42.- (1) Pe durata stării de alertă se suspendă Art.42 – (1) Prevederile Art. 143 alin. 1) din Legea trebuie
interpretată în sensul
aplicabilitatea tezei finale a art.5 pct.72 şi ale tezei Legea nr. 85/2014 privind procedurile de aplicării ei. Trebuie
descurajată neplata
finale art. 143 alin.(1) din Legea nr.85/2014, cu prevenire a insolvenței și de insolvență, cu salariilor angajaților
pe motivul pandemiei
modificările şi completările ulterioare. modificările și completările ulterioare, se vor de coronavirus.
aplica după încetarea stării de alertă.
Autor: Andi Grosaru

63. Art.42 - (1) Pe durata stării de alertă se suspendă Motivare:


- alin. (1) Aviz –
aplicabilitatea tezei finale a art.5 pct.72 şi ale tezei Consiliul Legislativ –
observație de tehnică
finale a art. 143 alin.(l) din Legea nr.85/2014, cu legislativă
- alin.(2) In forma
modificările şi completările ulterioare. textului adoptată de
Senat, propunem
introducerea referirii
(2) Pe durata stării de alertă, în cazul debitorilor la starea de urgenta
circumstanțiata

106
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial ca pandemiei COVID 19,
in acord cu eliminarea
efect al măsurilor adoptate pe perioada stării de amendamentului care
viza art. 1 alin.(2)
urgență, instituită prin Decretul Președintelui referitor la obiectul de
reglementare al acestui
României nr.195/2020 și prelungită prin proiect.
Decretul Președintelui României nr.240/2020,
de autoritățile publice competente potrivit
legii, pentru prevenirea răspândirii virusului
SARS-Cov-2, menținute, după caz, şi în perioada
stării de alertă, valoarea-prag prevăzută la art.5
pct. 72 din Legea nr.85/2014, cu modificările şi
completările ulterioare este de 50.000 lei, atât
pentru creditori, cât şi pentru debitori.

Autor:
Dep. Florin Roman

64. (2) Pe durata stării de alertă, în cazul debitorilor care Art. 42 - (2) Pe durata stării de alertă, prin Modificarea valorii
prag survine tocmai
şi-au întrerupt activitatea total sau parţial ca efect al excepție de la prevederile art.5 pct. 72 din Legea pentru a se descuraja
deschiderea abuzivă a
măsurilor adoptate pe perioada stării de urgență nr. 85/2014, cu modificările și completările procedurii insolvenței
și descurajarea
menţinute, după caz, şi în perioada stării de alertă, sau
ulterioare, valoarea prag se majoraează la 52.000 neplatii salariilor în
condițiile în care în
exclusiv ca urmare a măsurilor adoptate pe perioada perioada de urgență
stării de alertă, valoarea-prag prevăzută la art.5 pct. 72 lei, atât pentru creditori, cât și pentru debitori, iar mulți dintre aceștia au
fost trimiși în șomaj
din Legea nr.85/2014, cu modificările şi completările pentru salariați este de 4 salarii medii brute pe tehnic sau li s-au
diminuat salariile cu
ulterioare, este de 50.000 lei, atât pentru creditori, cât economie/salariat. peste 25%.
şi pentru debitori. Autor: Andi Grosaru

65. Art.43.- În cazul debitorului care şi-a întrerupt Art.43 – Deschiderea procedurii insolvenței Pentru deschiderea
procedurii nu este
activitatea total sau parţial ca efect al măsurilor debitorului în urma deciziilor autorităților îndeajuns sa faci
dovada existentei unei

107
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
adoptate pe perioada stării de urgență menţinute, după competente pentru prevenirea răspândirii conventii de plata
neonorata cat este
caz, şi în perioada stării de alertă, sau exclusiv ca pandemiei cu coronavirusul COVID - 19, poate imperios necesar, asa
cum este definita
urmare a măsurilor adoptate pe perioada stării de fi cerută în condițiile legii, numai după starea de insolventa, ca
si creditorul sa detina
alertă, creditorii pot formula, până la încetarea stării de o creanta certa, lichida
parcurgerea procedurilor de încercare de
alertă, cerere de deschidere a procedurii insolvenţei si exigibila si sa faca

numai după încercarea rezonabilă, dovedită cu stingere a creanțelor, dovedită cu înscrisuri sau dovada incercarii
stingerii efective a

înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, prin modalități de comunicare electronică. acesteia.

inclusiv prin mijloace electronice, de încheiere a unei Autor: Andi Grosaru


convenţii de plată.
66. Art.43 – În cazul debitorului care și-a întrerupt Motivare: In forma
textului adoptată de
activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor Senat, propunem
introducerea referirii
adoptate în perioada stării de urgență, instituită la starea de urgenta
circumstanțiata
prin Decretul Președintelui României pandemiei COVID 19,
nr.195/2020 și prelungită prin Decretul in acord cu eliminarea
amendamentului care
Președintelui României nr.240/2020, de viza art.1 alin.(2)
referitor la obiectul de
autoritățile publice competente potrivit legii, reglementare al acestui
proiect.
pentru prevenirea răspândirii pandemiei cu
coronavirusul SARS-COV-2, menținute, după
caz, și în perioada stării de alertă, creditorii pot
formula, pe perioada stării de alertă, cerere de
deschidere a procedurii insolvenței numai după
încercarea rezonabilă, dovedită cu înscrisuri
comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv
prin mijloace electronice, de încheiere a unei
convenții de plată.

Autor:
Dep. Florin Roman
108
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
Motivare: Modificarea
67. Art.44.- (1) În procedurile de concordat preventiv Art.44 - (1) În procedurile de concordat preventiv vizează corelarea cu
aflate în derulare la data instituirii stării de alertă, aflate în derulare la data intrării în vigoare a dispozițiile art. 1 ca
urmare a respingerii
perioada în care se desfăşoară negocierile asupra prezentei legi, perioada în care se desfăşoară amendamentului de la
acest articol. Se revine,
proiectului de concordat preventiv se prelungeşte cu negocierile asupra proiectului de concordat astfel, la textul adoptat
de Guvern, măsura de
60 de zile. Corelativ, în funcţie de etapa în care se află preventiv se prelungeşte cu 60 de zile. Corelativ, prelungire putând viza
debitorul, perioada de elaborare a ofertei de concordat În funcție de etapa în care se află debitorul, doar procedurile aflate
in derulare la data
se prelungeşte cu maximum 60 de zile sau, după caz, perioada de elaborare a ofertei de concordat se intrării in vigoare a
acestei legi.
perioada de negociere a ofertei de concordat se prelungeşte, în mod corespunzător, cu maximum
prelungeşte cu maximum 60 de zile. 60 de zile sau, după caz, perioada de negociere a
ofertei de concordat se prelungește, în mod
corespunzător, cu maximum 60 de zile.
(2) În cazul debitorului aflat în executarea
concordatului preventiv la data intrării in vigoare
a prezentei legi, perioada pentru satisfacerea
creanțelor stabilite prin concordat se prelungește,
în mod corespunzător, cu 2 luni.

Autor:
Dep. Florin Roman
Textul inițial este lipsit
68. Art.45.- (1) Dacă debitorul se află în perioada de Art. 45 alin. (1) La data prezentei legi, de coerență. Conform
observaţie la data instituirii stării de alertă, aceasta se termenele prevăzute pentru perioada de normelor de tehnică
legislativa, texul
prelungeşte cu 3 luni. Corelativ, termenul în care observație respectiv depunerea unui plan de trebuie sa fie scurt si
cuprinzator. Varianta
categoriile de persoane îndreptăţite pot propune un reorganizare se majorează cu până la 3 luni. propusa acopera toate
plan de reorganizare se prelungeşte cu 3 luni, inclusiv Autor: Andi Grosaru situatiile pe
autorul textului a
care

în cazul în care termenul de depunere a planului, incercat


reglementeze.
sa le

prevăzut de lege, a început să curgă.

109
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
69. Art.45 – (1) Dacă debitorul se află în perioada de Motivare: Modificarea
vizează corelarea cu
observație la data intrării în vigoare a prezentei dispozițiile art. 1 ca
urmare a respingerii
legi, aceasta se prelungește cu 3 luni. Corelativ, amendamentului de la
acest articol. Se revine,
termenul în care categoriile de persoane astfel, la textul adoptat
de Guvern, măsura de
îndreptățite pot propune un plan de reorganizare prelungire putând viza
se prelungește cu 3 luni, inclusiv în cazul în care doar procedurile aflate
in derulare la data
termenul de depunere a planului, prevăzut de lege, intrării in vigoare a
acestei legi.
a început să curgă.
(2) În cazul în care, la data intrării în
vigoare a prezentei legi, era depus un plan de
reorganizare la dosarul cauzei, dar, urmare
efectelor pandemiei de COVID-19, s-au
modificat perspectivele de redresare în raport cu
posibilitățile și specificul activității debitorului, cu
mijloacele financiare disponibile și cu cererea
pieței față de oferta debitorului, persoanele
îndreptățite să depună un plan de reorganizare pot,
în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, să depună un plan de reorganizare
modificat, notificând creditorii, prin grija
administratorului judiciar, asupra acestei intenții,
în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.

Autor:
Dep. Florin Roman
Textul inițial este lipsit
70. (2) În cazul în care, la data instituirii stării de alertă, Art. 45 alin. (2) Dacă la data prezentei legi, de coerență. Textul de
era depus un plan de reorganizare la dosarul cauzei, lege trebuie să fie ușor

110
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
de înțeles, conform
dar, ca urmare a efectelor pandemiei, epidemiei sau există un plan de reorganizare depus pe rolul regulilor de redactare
epizootiei, după caz, s-au modificat perspectivele de instanței, dar, în urma efectelor pandemiei de a actelor normative. Pe
de altă parte legea
redresare în raport cu posibilităţile şi specificul COVID-19, s-au modificat perspectivele de dispune pentru viitor
deci în cazul legii civile
activităţii debitorului, cu mijloacele financiare
redresare raportate la posibilitățile și specificul nu putem reglementa
disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta pentru trecut.

debitorului, persoanele îndreptăţite să depună un plan activității debitorului, persoanele îndreptățite


de reorganizare pot, în termen de 30 de zile de la pot depune în termen de 3 luni, un plan de
încetarea stării de alertă, să depună un plan de reorganizare modificat, cu obligația notificării,
reorganizare modificat, notificând creditorii, prin grija în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a
administratorului judiciar, asupra acestei intenţii, în prezentei legi, a creditorilor.
termen de 10 zile de la încetarea stării de alertă. Autor: Andi Grosaru

Textul inițial este lipsit


71. Art.46.- (1) În cazul debitorului aflat în reorganizare Art.46 – (1) Dacă la data prezentei legi, există de coerență. Textul de
judiciară la data instituirii stării de alertă, durata un plan de reorganizare în executare, termenul lege trebuie să fie ușor
de înțeles, conform
executării planului de reorganizare judiciară se acestuia se prelungește cu 3 luni. regulilor de redactare a
actelor normative
prelungeşte cu 2 luni.
Autor: Andi Grosaru

72. Art.46 – (1) În cazul debitorului aflat în Motivare: Modificarea


vizează corelarea cu
reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a dispozițiile art. 1 ca
urmare a respingerii
prezentei legi, durata executării planului de amendamentului de la
acest articol. Se revine,
reorganizare judiciară se prelungește cu 2 luni. astfel, la textul adoptat
de Guvern, măsura de
(2) Debitorul aflat în reorganizare judiciară, prelungire putând viza
care și-a întrerupt activitatea total ca efect al doar procedurile aflate
in derulare la data
măsurilor adoptate de autoritățile publice intrării in vigoare a
acestei legi
competente potrivit legii, pentru prevenirea
răspândirii pandemiei de COVID-19, poate
111
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
solicita judecătorului sindic, în termen de 30 de
zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
suspendarea executării planului pentru un termen
care nu poate depăși 2 luni. Cererea se judecă de
urgență, pe bază de înscrisuri, fără citarea părților.
Încheierea pronunțată de judecătorul sindic poate
fi atacată cu apel, potrivit art. 43 din Legea
nr.85/2014, cu modificările și completările
ulterioare, termenele prevăzute reducându-se la
jumătate.
(3) În cazul debitorului aflat în reorganizare
judiciară la data intrării în vigoare a prezentei
legi, care și-a întrerupt activitatea total sau parțial
ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile
publice competente potrivit legii, pentru
prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19,
perioada de executare a planului de reorganizare
se poate prelungi fără a depăși o durată totală a
derulării sale de 5 ani, și se poate modifica, în
mod corespunzător, dacă este cazul, în condițiile
prevăzute la art.139 alin. (5) din Legea
nr.85/2014, cu modificările și completările
ulterioare.
.
Autor:
Dep. Florin Roman
Textul inițial este lipsit
73. (3) În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară Art. 46 alin. (3) Perioada totală de executare a de coerență. Textul de
la instituirii stării de alertă, care şi-a întrerupt planului de reorganizare în condițiile alin. (2) lege trebuie să fie ușor

112
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
de înțeles, conform
activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise nu poate depăși 5 ani. regulilor de redactare a
de autorităţile publice competente potrivit legii, pentru Autor: Andi Grosaru actelor normative.
Textul trebuie sa fie
prevenirea răspândirii pandemiei, epidemiei sau clar si concis.

epizootiei, perioada de executare a planului de


reorganizare se poate prelungi fără a depăşi o durată
totală a derulării sale de 5 ani, şi se poate modifica, în
mod corespunzător, dacă este cazul, în condiţiile
prevăzute la art.139 alin.(5) din Legea nr.85/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.

74. Art.47.-Pentru debitorul care şi-a întrerupt activitatea Art. 47 .Se elimină
total sau parţial ca efect al deciziilor emise de Autor: Andi Grosaru
autorităţile publice competente potrivit legii pe
perioada stării de urgență menţinute, după caz, şi în
perioada stării de alertă, sau exclusiv ca urmare a
măsurilor adoptate pe perioada stării de alertă, durata
iniţială de executare a planului de reorganizare,
prevăzută de art.133 alin.(3) din Legea nr.85/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, poate fi de 4
ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăşi o durată
totală a derulării planului de 5 ani, şi modificării, în
mod corespunzător, dacă este cazul, în condiţiile
art.139 alin.(1) din Legea nr.85/2014, cu modificările
şi completările ulterioare.
75. Art.47 - Pentru debitorul care și-a întrerupt Motivare: Modificarea
vizează corelarea cu
activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor dispozițiile art. 1 ca
urmare a respingerii
adoptate de autoritățile publice competente amendamentului de la
acest articol. Se revine,
potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii astfel, la textul adoptat
de Guvern, măsura de

113
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
pandemiei de COVID-19, pe durata stării de prelungire putând viza
doar procedurile aflate
urgență și/sau de alertă, durata inițială de in derulare la data
intrării in vigoare a
executare a planului de reorganizare, prevăzută de acestei legi. In plus, a
fost corectată si
art. 133 alin. (3) din Legea nr.85/2014, cu trimiterea la dispoziţiile
modificările și completările ulterioare, poate fi de din Legea insolventei
aplicabile ipotezei
4 ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăși o normative vizate de text
(modificarea planulu de
durată totală a derulării planului de 5 ani, și a reorganizare)

modificării, în mod corespunzător, dacă este


cazul, în condițiile art. 139 alin. (5) din Legea
nr.85/2014, cu modificările și completările
ulterioare.

Autor:
Dep. Florin Roman

76. Secţiunea a 9-a Secțiunea a 9-a – Domeniul executării Motivare:


Aviz – Consiliul
Domeniul executării pedepselor pedepselor, măsurilor educative și a altor Legislativ – observație
de tehnică legislativă
măsuri dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal

Autor:
Dep. Florin Roman

77. Art.48.- (1) Măsura de supraveghere referitoare la Art. 48. Motivare:


Aviz – Consiliul
prezentarea persoanei supravegheate la serviciul de (1) Măsura de supraveghere referitoare la Legislativ – observație
de tehnică legislativă
probaţiune, la datele fixate de acesta, prevăzută la prezentarea persoanei supravegheate la serviciul
art.85 alin.(1) lit.a), art.93 alin.(1) lit.a) şi la art.101 de probațiune, la datele fixate de acesta, prevăzută
alin.(1) lit.a) din Legea nr.286/2009 privind Codul la art. 85 alin. (1) lit. a), art. 93 alin. (1) lit. a) și la

114
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
penal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 101 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009
precum şi obligaţia prevăzută de art.121 alin.(1) lit.e) privind Codul penal, cu modificările și
din Legea nr.286/2009, cu modificările şi completările completările ulterioare, precum și obligația
ulterioare, se execută prin mijloace de comunicare la prevăzută de art. 121 alin. (1) lit. e) din Legea nr.
distanţă audio sau audio-video, în condiţii care asigură 286/2009 cu modificările și completările
confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor transmise. ulterioare, se execută prin mijloace de
comunicare la distanță audio sau audio-video, în
condiții care asigură confidențialitatea
informațiilor și a datelor transmise, convorbirile
realizându-se din sediul serviciului de
probațiune și utilizând o conexiune de internet
securizată.

(2) Prezentarea persoanei supravegheate la


serviciul de probațiune, la datele fixate de către
consilierul de probațiune, are loc doar în cazuri
excepționale, precum imposibilitatea realizării
întrevederii prin mijloace de comunicare la
distanță, împlinirea termenului de supraveghere în
următoarele șase luni de la data intrării în
vigoare a legii, riscul mare de săvârșire de noi
infracțiuni, necesitatea comunicării conținutului
unor hotărâri judecătorești sau a unor modificări
intervenite în executarea acestora ori
nerespectarea măsurilor și obligațiilor de către
persoanele aflate în evidență.
(3) Criteriile de prioritizare a cazurilor în care
întrevederile cu persoanele supravegheate se
realizează la sediul serviciului de probațiune,
115
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
precum și modalitatea de aplicare a acestora se
stabilesc prin decizie a directorului general al
Direcției Naționale de Probațiune.
(4) Întrevederile derulate la sediul serviciului de
probațiune în condițiile alin. (2) și (3) sunt
precedate de activități de pregătire a acestora,
realizate prin modalități de comunicare la distanță
cu persoana supravegheată, pentru a facilita
realizarea scopului întâlnirii.
(5) Întrevederile cu persoanele supravegheate la
sediul serviciului de probațiune se realizează cu
respectarea regulilor de distanțare socială, precum
și a măsurilor de prevenție și siguranță medicală,
care se stabilesc prin decizie a directorului
general al Direcției Naționale de Probațiune.
Autor:
Dep. Florin Roman

78. Art.49.- (1) Măsura de supraveghere referitoare Art. 49. Motivare:


Aviz – Consiliul
la primirea de către persoanele supravegheate a (1) Măsura de supraveghere referitoare la primirea Legislativ – observație
de tehnică legislativă
vizitelor consilierului de probaţiune desemnat cu de către persoanele supravegheate a vizitelor
supravegherea, prevăzută la art.85 alin.(1) lit.b), art.93 consilierului de probațiune desemnat cu
alin.(1) lit.b) şi la art.101 alin.(1) lit.b) din Legea supravegherea, prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. b),
nr.286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, art. 93 alin. (1) lit. b) și la art. 101 alin. (1) lit. b)
se execută numai în cazurile şi potrivit criteriilor din Legea nr. 286/2009 cu modificările și
prevăzute la art.48 alin.(2) şi (3). completările ulterioare, se execută numai în
(2) Vizitele consilierului de probaţiune manager de caz cazurile și potrivit criteriilor prevăzute la art. 48
la locuinţa persoanei condamnate se desfăşoară cu alin. (2) și (3).
respectarea condiţiilor prevăzute la art.48 alin.(4) şi (2) Vizitele consilierului de probațiune manager
116
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
(5). de caz la locuința persoanei condamnate se
desfășoară cu respectarea condițiilor prevăzute la
art. 48 alin. (4) și (5).

Autor:
Dep. Florin Roman

79. Art.50.-(1) Executarea obligaţiei de a urma un curs Art. 50. Motivare:


Aviz – Consiliul
de pregătire şcolară sau de calificare ori formare (1) Executarea obligației de a urma un curs de Legislativ – observație
de tehnică legislativă
profesională, prevăzută la art.85 alin.(2) lit.a), art.93 pregătire școlară sau de calificare ori formare
alin.(2) lit.a), art.101 alin.(2) lit.a) şi la art.121 alin.(1) profesională, prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. a),
lit.a) din Legea nr.286/2009, cu modificările şi art. 93 alin. (2) lit. a), art. 101 alin. (2) lit. a) și la
completările ulterioare, se realizează potrivit art. 121 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009 cu
modalităţii în care instituţia din comunitatea la care a modificările și completările ulterioare se
fost înscrisă persoana supravegheată derulează realizează potrivit modalității în care instituția din
cursurile şcolare, de calificare sau de formare comunitatea la care a fost înscrisă persoana
profesională, în regim de teleşcoală, prin mijloace de supravegheată derulează cursurile școlare, de
comunicare audio-video la distanţă sau prin prezenţa calificare sau de formare profesională, prin
fizică a participanţilor, cu respectarea regulilor de prezența fizică a participanților sau în mediul
distanţare socială, precum şi a măsurilor de prevenţie online. cu respectarea regulilor de distanțare
şi siguranţă medicală. socială, precum și a măsurilor de prevenție și
siguranță medicală.
(2) În situația în care cursurile de pregătire școlară
sau de calificare ori formare profesională la care
sunt înscrise sau urmează a fi înscrise persoanele
supravegheate sunt suspendate, iar executarea nu
se poate realiza până la împlinirea termenului de
supraveghere, al duratei supravegherii sau al
măsurii educative neprivative de libertate,
117
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
consilierul de probațiune manager de caz face
demersuri pentru a identifica o altă instituție din
comunitate în care se derulează cursuri, sau, după
caz, demersuri pentru modificarea conținutului
obligației, în condițiile legii, ori înștiințează
instanța despre imposibilitatea obiectivă de
executare și face mențiune despre aceasta în
raportul final.

Autor:
Dep. Florin Roman

80. Art.51.- (1) Obligaţia persoanelor supravegheate de a Art. 51. Motivare:


Aviz – Consiliul
participa la derularea de programe de reintegrare (1) Obligația persoanelor supravegheate de a Legislativ – observație
de tehnică legislativă
socială, prevăzută la art.85 alin.(2) lit.c), art.93 alin.(2) participa la derularea de programe de reintegrare
lit.b) şi la art.101 alin.(2) lit.b) din Legea nr.286/2009, socială, prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. c), art. 93
cu modificările şi completările ulterioare, fie că sunt alin. (2) lit. b) și la art. 101 alin. (2) lit. b) din
individuale sau de grup ori că sunt derulate în cadrul, Legea nr. 286/2009 cu modificările și
serviciilor de probaţiune sau în colaborare cu completările ulterioare, fie că sunt individuale
instituţiile din comunitate, se execută prin modalităţi sau de grup ori că sunt derulate în cadrul
de comunicare audio-video la distanţă, în condiţiile serviciilor de probațiune sau în colaborare cu
care să asigure confidenţialitatea informaţiilor şi a instituțiile din comunitate, se execută prin
datelor transmise. modalități de comunicare audio-video la distanță,
în condiții care să asigure confidențialitatea
informațiilor și a datelor transmise, convorbirile
realizându-se din sediul serviciului de
probațiune și utilizând o conexiune de internet
securizată.
(2) Programele de reintegrare socială în varianta
118
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
de lucru individual ori programele de grup
adaptate la modalitatea de lucru individual pot fi
derulate la sediul serviciului de probațiune sau la
sediul instituțiilor din comunitate abilitate numai
în cazurile în care executarea acestei obligații a
început anterior declarării stării de urgență și a
fost suspendată pe durata acesteia, precum și în
cazurile al căror termen de supraveghere expiră în
următoarele șase luni de la data intrării în
vigoare a legii, iar obligația nu a fost executată și
programul nu poate fi finalizat prin modalități de
comunicare audio-video la distanță.
(3) Regulile privind desfășurarea programelor de
reintegrare socială în varianta de lucru individuală
și a programelor de grup adaptate la modalitatea
de lucru individual se aplică tuturor instituțiilor
din comunitate implicate în derularea unor astfel
de programe, în limitele resurselor materiale
disponibile la nivelul acestor instituții.
(4) În situația în care executarea programelor de
reintegrare socială în instituțiile din comunitate nu
se poate realiza până la împlinirea termenului de
supraveghere sau al duratei supravegherii,
consilierul de probațiune manager de caz face
demersuri pentru a identifica o altă instituție din
comunitate în care se derulează astfel de
programe, sau, după caz, demersuri pentru
modificarea conținutului obligației, ori
înștiințează instanța despre imposibilitatea
119
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
obiectivă de executare și face mențiune despre
aceasta în raportul final.

Autor:
Dep. Florin Roman

81. Art.52.- (1) Obligaţia de a presta o muncă Art. 52. Motivare:


- Aviz – Consiliul
neremunerată în folosul comunităţii, prevăzută la (1) Obligația de a presta o muncă neremunerată în Legislativ – observație
de tehnică legislativă
art.64, art.85 alin.(2) lit. b) şi art.93 alin.(3) din Legea folosul comunității, prevăzută la art. 64, art. 85 - La alin.(3) –
revenirea la forma
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și alin. (2) lit. b) și art. 93 alin. (3) din Legea nr. inițială a proiectului
completările ulterioare, se pune în executare cu 286/2009 cu modificările și completările (referirea
îmbolnăvirea
la
cu
prioritate pe perioada stării de alertă în cazurile al ulterioare se pune în executare cu prioritate pe virusul SARS-CoV-2)
ca urmare a
căror termen ori durată de supraveghere se împlineşte perioada stării de alertă în cazurile al căror termen respingerii
amendamentului de la
în următoarele 6 luni şi în cazurile în care timpul ori durată de supraveghere se împlinește în art.1. Legea a rămas la
rămas până la împlinirea termenului sau duratei următoarele șase luni de la data intrării în obiectul avut în vedere
de inițiator, și anume
supravegherii nu permite executarea integrală. vigoare a legii, și în cazurile în care timpul limitarea
drepturi în contextul
unor

(2) Obligaţia de a presta o muncă neremunerată în rămas până la împlinirea termenului sau duratei pandemiei de COVID-
19.
folosul comunităţii se execută cu prioritate în spaţii supravegherii nu permite executarea integrală.
deschise şi, în cazuri excepţionale, în spaţii închise, cu (2) Obligația de a presta o muncă neremunerată în
respectarea regulilor de distanţare socială, a măsurilor folosul comunității se execută cu prioritate în
de prevenţie şi siguranţă medicală. spații deschise și, în cazuri excepționale, în spații
închise, cu respectarea regulilor de distanțare
(3) În situaţiile în care desfăşurarea muncii în folosul socială, a măsurilor de prevenție și siguranță
comunităţii nu este posibilă în condiţiile prevăzute la medicală.
alin. (1), serviciul de probaţiune va efectua (3) În situațiile în care desfășurarea muncii în
demersurile necesare pentru modificarea felului folosul comunității nu este posibilă în condițiile
muncii în cadrul aceleiaşi instituţii sau, după caz, prevăzute la alin. (1), serviciul de probațiune va
pentru prestarea activităţii în cadrul unei alte instituţii efectua demersurile necesare pentru modificarea
din comunitate, inclusiv în cazul în care instituţia din felului muncii în cadrul aceleiași instituții sau,
120
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
comunitate este o unitate spitalicească, un centru după caz, pentru prestarea activității în cadrul unei
rezidenţial subordonat autorităţilor locale sau o alte instituții din comunitate, inclusiv în cazul în
instituţie în care au fost confirmate persoane infectate, care instituția din comunitate este o unitate
ori înştiinţează instanţa despre imposibilitatea spitalicească, un centru rezidențial subordonat
obiectivă de executare şi face menţiune despre aceasta autorităților locale sau o instituție în care au fost
în raportul final. confirmate persoane infectate cu virusul SARS-
CoV-2, ori înștiințează instanța despre
imposibilitatea obiectivă de executare și face
mențiune despre aceasta în raportul final.
Autor:
Dep. Florin Roman

82. Art.53.- În situaţia în care, pe durata termenului de Art. 53. Motivare:


Aviz – Consiliul
supraveghere, consilierul de probaţiune manager de În situația în care, pe durata termenului de Legislativ – observație
de tehnică legislativă
caz constată că persoana supravegheată nu respectă supraveghere, consilierul de probațiune manager
măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile ce de caz constată că persoana supravegheată nu
îi revin, în condiţiile stabilite la art.48-52, procedează, respectă măsurile de supraveghere sau nu execută
după caz, potrivit prevederilor art.67 alin.(1) sau (3) obligațiile ce îi revin, în condițiile stabilite la art.
ori potrivit art.101 alin.(1), (3) sau (4) din Legea 48-52, procedează, după caz, potrivit art. 67 alin.
nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea (1) sau alin. (3) din Legea nr. 252/2013 privind
sistemului de probaţiune, cu modificările şi organizarea și funcționarea sistemului de
completările ulterioare. probațiune, cu modificările și completările
ulterioare, ori potrivit art. 101 alin. (1), (3) sau
(4) din aceeași lege. Legea nr. 252/2013 privind
organizarea și funcționarea sistemului de
probațiune, cu modificările și completările
ulterioare.

Autor:
121
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
Dep. Florin Roman
Motivare:
83. Art.54.-(1) Întrevederea sau întrevederile dintre Art. 54. Aviz – Consiliul
consilierul de probaţiune şi inculpaţii minori ori majori (1) Întrevederea sau întrevederile dintre Legislativ – observație
de tehnică legislativă
pentru care organele judiciare au solicitat referate ori consilierul de probațiune și inculpații minori ori
rapoarte de evaluare se desfăşoară prin mijloace de majori pentru care organele judiciare au solicitat
comunicare la distanţă audio sau audio-video, în referate ori rapoarte de evaluare se desfășoară prin
condiţii care să asigure confidenţialitatea informaţiilor mijloace de comunicare la distanță audio sau
transmise. audio-video, în condiții care să asigure
confidențialitatea informațiilor transmise,
convorbirile realizându-se din sediul
serviciului de probațiune și utilizând o
conexiune de internet securizată.
(...)
Autor:
Dep. Florin Roman

84. Art.55.-(1) Directorul general al Direcţiei Naţionale Art. 55. Motivare:


Aviz – Consiliul
de Probaţiune dispune măsurile necesare pentru ca (1) Directorul general al Direcției Naționale de Legislativ – observație
de tehnică legislativă
activitatea în cadrul serviciilor de probaţiune, precum Probațiune dispune prin decizie măsurile
şi în cadrul structurii centrale a Direcţiei Naţionale de necesare pentru ca activitatea în cadrul serviciilor
Probaţiune să se realizeze cu respectarea regulilor de de probațiune, precum și în cadrul structurii
distanţare socială, a măsurilor de prevenţie şi siguranţă centrale a Direcției Naționale de Probațiune să se
medicală, în acest scop putând fi luate măsuri, precum realizeze cu respectarea regulilor de distanțare
limitarea numărului de persoane în spaţiile de aşteptare socială, a măsurilor de prevenție și siguranță
şi în birouri, introducerea programului de lucru decalat medicală, în acest scop putând fi luate măsuri
al angajaţilor sau în schimburi sau desfăşurarea precum limitarea numărului de persoane în
activităţii în regim de telemuncă, acolo unde este spațiile de așteptare și în birouri, introducerea

122
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
posibil. programului de lucru decalat al angajaților sau în
(2) Activitatea structurilor prevăzute la alin.(1) se schimburi sau desfășurarea activității în regim de
realizează cu respectarea măsurilor de igienă, care telemuncă, acolo unde este posibil.
presupun dezinfectarea regulată a spaţiilor şi cu (...)
purtarea în mod obligatoriu a unor echipamente de Autor:
protecţie precum măşti, mănuşi, viziere. Dep. Florin Roman
(3) Accesul tuturor persoanelor în sediile serviciilor
de probaţiune se realizează cu purtarea în mod
obligatoriu a unor echipamente de protecţie, precum
măşti şi mănuşi.
85. §2. Executarea pedepselor și a măsurilor Motivare:
Aviz – Consiliul
privative de libertate dispuse de organele Legislativ – observație
de tehnică legislativă
judiciare în cursul procesului penal

Art.56.- (1) Cu privire la executarea pedepselor şi Art. 56.


a măsurilor privative de libertate dispuse de organele (1) Cu privire la executarea pedepselor și a
judiciare în cursul procesului penal, prin decizie a măsurilor privative de libertate dispuse de
directorului general al Administraţiei Naţionale a organele judiciare în cursul procesului penal, prin
Penitenciarelor, pot fi dispuse următoarele măsuri decizie a directorului general al Administrației
excepţionale: Naționale a Penitenciarelor, pot fi dispuse
h) relocarea unor efective mari de persoane private următoarele măsuri excepționale:
de libertate în alte locuri de deţinere, indiferent de (...)
profilul acestora, în centre educaţive/centre de h) relocarea unor efective mari de persoane
detenţie, sau în alte stabilimente ori facilităţi de cazare private de libertate în alte locuri de deținere,
aparţinând unităţilor care fac parte din sistemul indiferent de profilul acestora, în centre
naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă educative/centre de detenție, sau în alte
naţională, în situaţia existenţei unui risc epidemiologic stabilimente ori facilități de cazare aparținând
crescut sau operativ, extins la nivelul unui penitenciar, unităților care fac parte din sistemul național de
cu afectarea persoanelor private de libertate sau a apărare, ordine publică și siguranță națională, în
123
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
personalului, poate fi dispusă de directorul general al situația existenței unui risc epidemiologic crescut
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; sau operativ, extins la nivelul unui penitenciar, cu
afectarea persoanelor private de libertate sau a
personalului, poate fi dispusă de directorul
general al Administrației Naționale a
Penitenciarelor;
(...)
(2) Măsurile dispuse potrivit alin. (1) trebuie să
fie proporționale cu situația care le-a determinat și
se comunică, alături de motivele care au stat la
baza adoptării acestora, de îndată, ministrului
justiției, împreună cu motivele care au stat la
baza adoptării acestora.
(...)

Autor:
Dep. Florin Roman

86. Capitolul 3 – Modificarea și completarea


Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Național de
Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare
După art. 58 se introduce un nou articol, art.
581 cu următorul cuprins:

Art.581 - Ordonanța de urgență a Guvernului


nr. 21/2004 privind Sistemul Național de
Management al Situațiilor de Urgență,
124
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr.
15/2005, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează:

1. După articolul 4, se introduc șase noi


articole, art.41-46, cu următorul cuprins:
„Art. 41 – Starea de alertă reprezintă răspunsul la
o situație de urgență de amploare și intensitate
deosebite, determinată de unul sau mai multe
tipuri de risc, constând într-un ansamblu de
măsuri cu caracter temporar, proporționale cu
nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al
acesteia și necesare pentru prevenirea și
înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții,
sănătății persoanelor, mediului înconjurător,
valorilor materiale și culturale importante ori a
proprietății.

Art. 42 - (1) Starea de alertă se declară la nivel


local, județean sau național, atunci când analiza
factorilor de risc indică necesitatea amplificării
răspunsului la o situație de urgență, pentru o
perioadă limitată de timp, care nu poate fi mai
mare de 30 de zile.
(2) Stare de alertă poate fi prelungită ori de câte
ori analiza factorilor de risc indică necesitatea
125
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
menținerii răspunsului amplificat pentru o
perioadă de timp suplimentară, care nu poate fi
mai mare de 30 de zile.
(3) Starea de alertă încetează, înainte de
împlinirea termenului pentru care a fost declarată
ori prelungită, atunci când analiza factorilor de
risc indică faptul că nu mai este necesară
menținerea unui răspuns amplificat.
(4) În aplicarea alin. (1) - (3) se analizează
cumulativ următorii factori de risc:
a) amploarea situației de urgență, respectiv
manifestarea generalizată a tipului de risc la nivel
local, județean sau național;
b) intensitatea situației de urgență, respectiv
viteza de evoluție, înregistrată sau prognozată, a
fenomenelor distructive și gradul de perturbare a
stării de normalitate;
c) insuficiența și/sau inadecvarea capabilităților
de răspuns;
d) densitatea demografică în zona afectată de tipul
de risc;
e) existența și gradul de dezvoltare a
infrastructurii adecvate gestionării tipului de risc.

Art. 43 – (1) Comitetul local pentru situații de


urgență declară, cu acordul prefectului, starea de
alertă la nivel local, precum și prelungirea sau
încetarea acesteia.
(2) Comitetul județean pentru situații de urgență
126
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
declară, cu acordul ministrului afacerilor interne,
starea de alertă la nivelul uneia sau mai multor
localități din județ ori la nivelul întregului județ,
precum și prelungirea sau încetarea acesteia.
(3) Comitetul național pentru situații de urgență
declară, cu acordul prim-ministrului, starea de
alertă la nivelul unuia sau mai multor județe ori la
nivel național, precum și prelungirea sau încetarea
acesteia.
(4) Hotărârile privind declararea, prelungirea sau
încetarea stării de alertă se fundamentează în
baza analizei factorilor de risc prevăzuți la art. 42
alin. (4) de către grupurile de suport tehnico –
științific constituite pe tipuri de risc.

Art. 44 – (1) La declararea stării de alertă și pe


durata acesteia comitetele pentru situații de
urgență hotărăsc aplicarea uneia sau mai multor
măsuri pentru creșterea capacității de răspuns,
pentru asigurarea rezilienței comunităților și
pentru diminuarea impactului tipului de risc.
(2) Măsurile pentru creșterea capacității de
răspuns sunt:
g) achiziționarea bunurilor și serviciilor de
necesitate imediată în gestionarea situației de
urgență pentru care a fost declarată starea de
alertă, prin negocierea fără publicare prealabilă;
h) suplimentarea, prin redistribuirea către zonele
afectate, a tehnicii, echipamentelor și
127
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
dispozitivelor necesare acțiunilor de răspuns;
i) detașarea pe teritoriul național, în zonele
afectate, a personalului care deține competențele
adecvate gestionării situației de urgență;
j) coordonarea operațională a unor servicii
publice;
k) adaptarea programului de lucru sau
permanentizarea activității serviciilor de asistență
socială;
l) permanentizarea activității unor centre
operative pentru situații de urgență cu activitate
temporară.
(3) Măsurile pentru asigurarea rezilienței
comunităților sunt:
e) evacuarea temporară a persoanelor și bunurilor
din zona afectată sau posibil a fi afectată;
f) acordarea de ajutoare de primă necesitate
pentru persoanele și animale afectate;
g) efectuarea lucrărilor pentru modificarea de
urgență a mediului înconjurător și infrastructurii,
stabilite de forțele de intervenție pentru oprirea
sau limitarea efectelor situației de urgență;
h) măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea
efectelor tipului de risc produs asupra sănătății
persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a
izolării la domiciliu;
(4) Măsurile pentru diminuarea impactului tipului
de risc sunt:
h) restrângerea sau interzicerea organizării și
128
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
desfășurării unor mitinguri, demonstrații,
procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri,
în spații deschise, precum și a unor întruniri de
natura activităților culturale, științifice, artistice,
religioase, sportive sau de divertisment, în spații
închise;
i) restrângerea sau interzicerea circulației
persoanelor și vehiculelor în locurile și, după caz,
în intervalele orare stabilite;
j) interzicerea ieșirii din zonele și, după caz, în
intervalele orare stabilite sau instituirea carantinei
asupra unor clădiri, localități sau zone geografice;
k) restrângerea sau interzicerea efectuării de către
operatori a transporturilor rutiere, feroviare,
maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul pe
rutele și, după caz, în intervalele orare stabilite;
l) închiderea temporară a unor puncte de trecere a
frontierei de stat;
m) limitarea sau suspendarea pe durată
determinată a activității unor instituții sau
operatori economici;
n) demolarea parțială sau totală a unor construcții,
instalații sau amenajări, mutarea/dezmembrarea
unor bunuri/mijloace mobile;
o) inundarea controlată a unor terenuri, culturi,
plantații sau păduri, indiferent de forma de
proprietate;
p) participarea cetățenilor și a operatorilor
economici la unele activități în folosul
129
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
comunităților locale.

Art. 45 – Hotărârile prin care se declară ori se


prelungește starea de alertă, precum și cele prin
care se stabilește aplicarea unor măsuri pe durata
stării de alertă cuprind:
a) baza legală;
b) perioada stării de alertă;
c) măsuri pentru creșterea capacității de răspuns,
asigurarea rezilienței comunităților și diminuarea
impactului tipului de risc necesar a fi aplicate,
condițiile concrete de aplicare și destinatarii
acestor măsuri;
d) instituțiile și autoritățile publice care pun în
aplicare sau urmăresc respectarea aplicării
măsurilor, după caz.

Art. 46 – Măsurile aplicate pe durata stării de


alertă potrivit art.44 se reevaluează în cazul
instituirii stării de urgență potrivit art. 93 din
Constituția României, republicată, în baza analizei
factorilor de risc prevăzuți la art. 41.”

Autor: dep. Florin Roman

87. Art.59.- Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage


răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau
penală, după caz.

130
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
88. După articolul 591 se introduce un nou articol,
art. 592, cu următorul cuprins:
„Art.592 – Contravențiile prevăzute la art.591 se
sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei
contravențiile prevăzute la art. 591 lit. c), d), e),
g), h), k), m), n) și ș);

b) cu amendă de la 2000 lei la 10000 lei


contravențiile prevăzute la art. 591 lit. a), b), f), i),
o), q) și s);
c) cu amendă de la 4000 lei la 20000 lei
contravențiile prevăzute la art. 591 lit. l), r) și t);
d) cu amendă de la 6000 lei la 30000 lei
contravențiile prevăzute la art. 591 lit. j) și p);
Inițiatori: PNL
Articolele 16 si 61 din
89. Art.61.- (1) Contravenientul poate achita, în termen de Se propune eliminarea art. 61 proiectul de lege sunt
cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării necorelate.
La art. 16 se instituie o
procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii posibilitate pentru
autoritățile și instituțiile
aplicate de agentul constatator pentru contravenţiile publice de a diferenția
prevăzute de lege. programul de lucru al
angajaților (care este
util in marile orase
pentru a evita
supraaglomerarea din
mijloa-cele de transport
in comun, dar nu și in
centrele urbane mici),
dar la art.61 se constată
că de fapt măsura este
una obligatorie,
neindeplinirea acestei
măsuri reprezentînd o
contravenție sancționată
131
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
cu amendă intre 1000 si
5000 de lei.

Publicarea
90. Art.62.- Prin derogare de la prevederile art.4 alin.(2) perioadica stocurilor
din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul Dupa articolul 62 se introduce un nou articol, produselor rezerva de
stat, pentru situatiilor in
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi articolul 63 care va avea urmatorul cuprins: care acestea nu trebuie
clasificate, poate ajuta la
completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi monitorizarea
Prin derogare de la Articolul 3 litera a al Legii
completările ulterioare, dispoziţiile art.61 intră în independenta ale acestor
stocuri si tragerea unor
82 din 1992 privind rezervele de stat, vor fi
vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în semnale de alarma
facute publice in mod centralizat, lunar, de atunci cand cantitatile
Monitorul Oficial al României, Partea I. din stocurile rezerva de
catre Administrației Naționale a Rezervelor de stat nu sunt suficiente.
Stat și Probleme Speciale, nomeclatorul
produselor rezerva de stat cat si stocurile
rezerva de stat pentru produsele necesare în
gestionarea situațiilor excepționale care
afectează un interes public major, determinate
de calamități naturale, epidemii, epizootii si
accidente industriale. Pentru nomenclatorul si
stocul produselor rezerva de stat cu dubla
utilizare, care sunt folosite si in gestionarea
altor situatii decat calamități naturale,
epidemii, epizootii si accidente industriale, se
aplica prevederile literei a) de la articolul 3
litera a al Legii 82 din 1992 privind rezervele
de stat.
Deputat Lucian Stanciu-Viziteu

91. Art.64.- (1) Dispoziţiile prezentei legi se completează La art. 64 alin. (1) se elimină.
cu reglementările de drept comun aplicabile în materie, Autor: Ambrus Izabella
132
Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente Observații
crt.
în măsura în care acestea din urmă nu contravin Deputat UDMR
prevederilor prezentei legi.

133