Sunteți pe pagina 1din 65

Anexa la raportul nr.

XIX/124/2020

AMENDAMENTE
La Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
(L279/2020)

Text proiect de lege Amendamente


(amendamentele la care nu se face precizarea că sunt
admise de Comisia juridică sunt amendamente repinse)

1. Capitolul I - Dispoziţii generale


Art.1 - (1) Prezenta lege are ca obiect instituirea, pe durata staă rii de
alertaă declarate îîn conditţiile legii, îîn vederea prevenirii sţ i combaterii
efectelor pandemiei de COVID-19, a unor maă suri temporare sţ i, dupaă
caz, graduale, îîn scopul protejaă rii drepturilor la viatţaă, la integritate
fizicaă sţ i la ocrotirea saă naă taă tţii, inclusiv prin restraî ngerea exercitţiului
altor drepturi sţ i libertaă tţi fundamentale. Amendament admis de Comisia juridică. Initiator: senator
Robert Cazanciuc.
(2) Maă surile prevaă zute de prezenta lege se pot aplica, dupaă caz, sţ i îîn Alineatul (2) se elimină.
cazul staă rii de alertaă declarate îîn conditţiile legii, pentru prevenirea sţ i
combaterea unor alte pandemii, epidemii sau epizootii.
Capitolul I - Dispoziţii generale
Art.1 – (1) În vederea prevenirii şi combaterii efectelor unei
pandemii, epidemii sau epizootii, prezenta lege reglementează
regimul stării de alertă, domeniile vizate, măsurile şi procedurile
aplicabile şi autoritățile publice responsabile.
(2) Pe durata stării de alertă se poate restrânge exercițiul unor
drepturi sau libertăți fundamentale prin măsuri temporare,
proporționale, graduale şi necesare protejaă rii dreptului la viață,
la integritate fizică şi psihică şi la ocrotirea sănătății precum şi
pentru protejarea patrimoniului public şi privat. Măsurile
prevăzute de prezenta lege se dispun şi se aplică în mod
1
nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenței dreptului
sau libertății. Dacă nu se dispune altfel, măsurile instituite
potrivit prezentei legi încetează de drept la încetarea stării de
alertă.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică
Amendament respins de Comisia juridică

Aliniatul (2) al Art. 1 se elimină.

Iniţiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Attila, Senator UDMR

2. Amendament admis de Comisia juridică.


Art.2 - Maă surile instituite de prezenta lege includ restraî ngeri Art.2 – (1) Starea de alertă se instituie de Guvern prin hotărâre,
temporare sţ i, dupaă caz, graduale, ale exercitţiului liberei circulatţii, la propunerea ministrului afacerilor interne şi nu poate depăşi
libertaă tţii îîntrunirilor, dreptului la muncaă , libertaă tţii economice, 30 de zile. Starea de alertă poate fi prelungită, pentru motive
dreptului la îînvaă tţaăturaă , dreptului la viatţaă intimaă , familialaă sţ i privataă , temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotărâre a Guvernului
dreptului la grevaă , precum sţ i ale exercitţiului altor drepturi sţ i la propunerea ministrului afacerilor interne.
libertaă tţi fundamentale. (2) Starea de alertă se instituie pe întreg teritoriul țării sau doar
pe teritoriul unor unități administrativ-teritoriale, după caz.
(3) Când starea de alertă se instituie pe întreg teritoriul țării,
măsura se supune încuviințării Parlamentului. Parlamentul se
pronunță în şedință comună a Camerei Deputaților şi Senatului,
în termen de trei 5 zile de la data solicitării de încuviințare. Dacă
Parlamentul respinge solicitarea de încuviințare, starea de
alertă încetează de îndată. Dispozițiile prezentului alineat se
aplică în mod corespunzător şi în cazul prelungirii stării de
alertă.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

2
Amendament admis de Comisia juridică. Initiatori senatori:
Radu Preda si Călin Popescu- Tăriceanu
(4) Valabilitatea documentelor eliberate de insttuuiile și
autorităuile publice se menuine pe toată perioada stării de alertă,
precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei
stări.
(5) Prin excepuie de la alin. (1), în cazul dovezilor înlocuitoare ale
permiselor de conducere - cu drept de circulauie, se menuine numai
valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau alin.
(4) din Ordonanua de urgenuă a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulauia pe drumurile publice, cu modifcările și completările
ulterioare, pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o
perioadă de 10 zile de la încetarea acestei stări. Pentru aceeași
perioadă se menuine și valabilitatea prelungirii dreptului de
circulauie dispusă de procuror sau de instanua de judecată potrivit
art. 111 alin. (6) din Ordonanua de urgenuă a Guvernului nr.
195/2002, cu modifcările și completările ulterioare."

Art. 2 se modifiă și va avea următorul iuprins:


Art.2 - Măsurile insttuite de prezenta lege includ restrângeri temporare și,
după caz, graduale, ale exercițiului unor drepturi expres prevăzute de
prezenta lege și în limitele prevăzute de aieasta.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

3
După art.2 se introduie un nou artiol, art.21 iu următorul iuprins:

(21) Măsurile prevăzute de prezenta lege se pot insttui diferenţiat, ionform


legii, în funiţie de situaţia pandemiiă din feiare judeţ, grup de loialităţi sau
loialitate din judeţ.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

3. Capitolul II - Măsuri sectoriale Amendament admis de Comisia juridică.


Secţiunea 1 - Domeniul economic
Art.3 - Pe durata staă rii de alertaă se poate suspenda activitatea de Capitolul II - Măsuri sectoriale
servire sţ i consum al produselor alimentare sţ i baă uturilor alcoolice sţ i Secţiunea 1 - Domeniul economic
nealcoolice îîn spatţiile comune de servire a mesei din restaurante, Art.3 – (1) Pe durata staă rii de alertaă se poate suspenda consumul
hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, ataî t îîn produselor alimentare sţ i baă uturilor alcoolice sţ i nealcoolice îîn
interiorul, caî t sţ i la terasele din exteriorul acestora. Este permisaă spatţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri,
organizarea activitaă tţilor de preparare a hranei caî t sţ i de moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, ataî t îîn
comercializare a produselor alimentare sţ i baă uturilor alcoolice sţ i interiorul, caî t sţ i la terasele din exteriorul acestora.
nealcoolice, care nu presupun raă maî nerea clientţilor îîn spatţiile (2) Pe durata stării de alertă poate fi permisă prepararea hranei
destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in" sţ i „room- şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice
service", livrare la client, take-away. care nu se consumă în spațiile menționate la alin. (1), cu exceptţia
teraselor unde se respectaă maă surile de protectţie sanitaraă .

sen. Șerban Nicolae şi senatori UDMR


Amendament admis de Comisia economică

Articolul 3 se completează şi modifică şi va avea următorul cuprins:


Art.3 – (1) Pe durata stării de alertă se poate desfăşuraactivitatea de servire şi
consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile
comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele
4
sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât şi lape terasele din exteriorul
acestora, cu respectarea distanţei sociale impuse de autorităţi.Este permisă
organizarea activităţilor de preparare a hranei cât şi de comercializare a
produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun
rămânearea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum şi cele de tip
„drive-in” şi „room-service”, livrare la client, take-away.Unităţile care
desfăşoară aceste activităţi fac dovada adoptării unor planuri standard de
monitorizare a igienei personalului, ustensilelor şi echipamentelor.-
FORMA REVIZUITA

(2) Pe durata stării de alertă, persoanele juridice române care


desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 -
"Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 5520 - "Facilităţi
de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 -
"Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "Alte
servicii de cazare", vor putea oferi servicii de cazare cu condiţia
implementării unor măsuri care să satisfacăexigenţele
clienţilor şi autorităţilor în materie de control şi prevenire a
răspândirii infecţiilor la nivelul unităţilor. Atât în spaţiile de
cazare, cât şi în zonele serviciilor SPA, wellness sau balneare, se
asigură accesul clienţilor pe bază de rezervare confirmată, cu
respectarea distanţării sociale, precum şi se desfăşoară practici
specifice de igienă cu instruirea personalului în această
privinţă, concomitent cu dotarea cu dispensere pentru soluţii
dezinfectante şi distribuirea de echipamente de protecţie de
unică folosinţă (măşti, mănuşi sau altele asemenea).
(3) Se definesc noi criterii obligatorii pentru autorizarea
sectoarelor/subsectoarelor de plajă în scopuri turistice prin
care să se ţină cont de situaţia epidemiologică generată de
coronavirus, precum şi pentru prevenirea unor noi epidemii.
Totodată, pentru utilizarea sectoarelor/subsectoarelor de plajă
în scopuri turistice se implementeazănorme privind rutina
dezinfectării mobilierului (şezlong, scaun, masa, umbrelă) după
fiecare închiriere, criterii privind amplasarea şezlongurilor pe
plajă astfel încât să se asigure suprafaţă de plajă în acord cu
normele de distanţare socială, norme privind echiparea
5
sanitară a plajelor pentru controlul şi prevenirea răspândirii
infecţiilor (toalete publice, duşuri publice, cabine pentru
schimbat vestimantaţia);
(4) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, măsurile, normele, criteriile ce se
impun pe durata stării de alertăpotrivit dispoziţiilor alin.(1)-
(3) vor fi luate prin acte normative subsecvente, de către
ministerul de resort, pe baza hotărârii Comitetului naţional
pentru situaţii speciale de urgenţă.
(5) Ministerul finanţelor publice aprobă o schemă de finanţate
de tip grant pentru a facilita conformarea rapidă a operatorilor
economici la noile reguli de derulare a afacerilor în sectorul
călătoriilor şi turismului şi deschide procedura de înregistrare
a beneficiarilor finanţării până la data de 1 iunie 2020.

Autor: Nicoleta Ramona Dinu, Senator USR

Art. 3 se modifiă și va avea următorul iuprins:


Art.3 - Pe durata stării de alertă se poate suspenda actiitatea de seriire și
consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în
spațiile comune de seriire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri,
pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, în interiorul acestora. Este permisă
organizarea actiităților de preparare a hranei cât și de comercializare a
produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, la terasele din
exteriorul aiestora iu respeitarea prevederilor de distanţare soiială şi
sanitare, precum şi cele de tp „driie-in”o și „room-seriice”o, liirare la client,
take-away.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

4. Art.4 - (1) Pe durata staă rii de alertaă se poate suspenda activitaă tţile de Amendament admis de Comisia juridică.
6
comercializare cu amaă nuntul a produselor sţ i serviciilor îîn centrele Art.4 - (1) Pe durata staă rii de alertaă se poate suspenda
comerciale îîn care îîsţi desfaă sţoaraă activitatea mai multţi operatori comercializarea produselor sţ i serviciilor îîn centrele comerciale îîn
economici. care îîsţi desfaă sţoaraă activitatea mai multţi operatori economici.
(2) Prin exceptţie de la alin.(1) sunt permise urmaă toarele activitaă tţi (2) Prin exceptţie de la alin. (1) comercializarea este permisă în
comerciale: următoarele situații:
a) vaî nzarea produselor electronice sţ i electrocasnice, doar dacaă a) accesul personalului propriu al şi clienților operatorului
operatorii economici asiguraă livrarea acestora la domiciliul/sediul economic este asigurat direct din exteriorul incintei, iar
cumpaă raă torului; comunicarea cu restul centrului comercial este întreruptă;
b) activitatea desfaă sţurataă de operatorii economici din cadrul b) activitatea comercială este desfăşurată îîn magazine de
centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul produse agroalimentare, farmacii, cabinete stomatologice,
incintei sţ i este îîntreruptaă comunicarea cu restul complexului; curățătorii de haine, centre de îngrijire personală, magazine de
c) activitatea desfaă sţurataă de caă tre magazinele agroalimentare, produse şi servicii de optică medicală, magazine de hrană şi
farmacii, cabinetele stomatologice, curaă tţaătorii de haine sţ i centrele de farmacie pentru animale.
îîngrijire personalaă , precum sţ i vaî nzarea produselor sţ i serviciilor de (3) Personalul care desfaă sţ oaraă activitaă tţile prevaă zute la alin.(2) are
opticaă medicalaă . obligatţia de a purta îîn permanentţaă mascaă ce va fi schimbataă la un
(3) Personalul care desfaă sţ oaraă activitaă tţile prevaă zute la alin.(2) are interval de cel mult 4 ore, iar operatorul economic asigură maă sţ ti
obligatţia de a purta îîn permanentţaă mascaă ce va fi schimbataă la un pentru acesţ tia, precum sţ i solutţii de dezinfectţie a maî inilor îîn zona de
interval de cel mult 4 ore, iar operatorul economic va asigura maă sţti acces îîn incintaă , atât pentru personal, cât şi pentru clienți.
pentru acesţ tia, precum sţ i solutţii de dezinfectţie a maî inilor îîn zona de
acces îîn incintaă . sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

Art. 4 se modifiă și va avea următorul iuprins:


Art. 4. (1) Pe durata stării de alertăse pot suspenda actiitățile de
comercializare cu amănuntul a produselor și seriiciilor în centrele comerciale
în care își desfășoară actiitatea mai mulți operatori economici.

(11) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se apliiă în iazul ientrelor iomeriiale


miii de sub 15.000 mp, iu magazine individuale din iniintă de sub 500 mp
feiare.
(2) Prin excepție de la alin (1) sunt permise următoarele actiități comerciale:
a) iânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii
economici asigură liirarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;

7
b) actiitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor
comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este
întreruptă comunicarea cu restul complexului;
c) actiitatea desfășurată de către magazinele agroalimentare, farmacii,
cabinetele stomatologice, curățătorii de haine și centrele de îngrijire
personală, precum și iânzarea produselor și seriiciilor de optcă medicală.

(3) Personalul care desfășoară actiitățile preiăzute la alin. (11) și (2) are
obligația de a purta în permanență mască ce ia f schimbată la un interial de
cel mult 4 ore, iar operatorul economic ia asigura mășt pentru ace șta,
precum și soluții de dezinfecție a mâinilor în zona de acces în incintă. Purtarea
măștlor de proteiție de iătre ilient și respeitarea normelor de distanțare la
iase de mariat este obligatorie.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

Art.4 - (1) Pe durata stării de alertă se poate pot suspenda


actiitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și
seriiciilor în centrele comerciale în care își desfășoară
actiitatea mai mulți operatori economici.
Amendament formulat de senator Eiaterina Andronesiu

5. Secţiunea a 2-a Domeniul sănătăţii Amendament admis de Comisia juridică.


Art.5 - Pe durata staă rii de alertaă Ministerul Saă naă taă tţii coordoneazaă Secţiunea a 2-a Domeniul sănătăţii
organizarea sţ i functţionarea tuturor unitaă tţilor sanitare din Art.5 - Pe durata staă rii de alertaă sţ i pe teritoriul unitaă tţilor
subordinea autoritaă tţilor administratţiei publice locale sţ i exercitaă administrativ-teritoriale pe care s-a instituit aceasta, Ministerul
inclusiv atributţia de numire, suspendare sţ i eliberare din functţie a Saă naă taă tţii coordoneazaă activităţile de prevenire şi combatere a
persoanelor care ocupaă functţii de conducere îîn cadrul acestor efectelor pandemiei de COVID- 19 sţ i functţionarea unitaă tţilor
unitaă tţi. sanitare publice, dupaă caz.
8
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică reformulat în
Comisia juridică

Artiolul 5. se elimină.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

Art.5 - Pe durata staă rii de alertaă sţ i pe teritoriul


unitaă tţiloradministrativ-teritoriale pe care s-a instituit aceasta,
Ministerul Saă naă taă tţii coordoneazaă organizarea sţ i functţionarea
unitaă tţilor sanitare publice.-

Amendament admis de Comisia pentru saă naă tate

6. Art. 6 - Pe durata staă rii de alertaă posturile vacante sau temporar Amendament admis de Comisia juridică.
vacante din cadrul Ministerului Saă naă taă tţii sţ i unitaă tţilor aflate îîn Art. 6 - Pe durata staă rii de alertaă posturile vacante sau temporar
subordinea, coordonarea sţ i sub autoritatea Ministerului Saă naă taă tţii, vacante din cadrul Ministerului Saă naă taă tţii sţ i unitaă tţilor aflate îîn
inclusiv functţiile publice de executţie si conducere, pot fi ocupate sţ i subordinea, coordonarea sţ i sub autoritatea Ministerului Saă naă taă tţii,
de caă tre personal contractual, faă raă organizarea concursului, dacaă inclusiv functţiile publice de executţie si conducere, pot fi ocupate de
durata angajaă rii nu depaă sţ esţ te perioada staă rii de alertaă . funcționari publici sau personal contractual, prin numire, fără
concurs. Numirea se face prin ordin al ministrului sănătății şi
încetează de drept la data încetării stării de alertă.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

9
Artiolul 6. se elimină.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

Art. 6- Pe durata staă rii de alertaă posturile vacante sau temporar


vacante din cadrul Ministerului Saă naă taă tţiisţ iunitaă tţilor aflate îîn
subordinea, coordonarea sţ i sub autoritatea Ministerului Saă naă taă tţii,
inclusiv functţiile publice de executţie si conducere, pot fi ocupate de
funcționari publici sau personal contractual, prin numire, fără
concurs. Numirea se face prin ordin al ministrului sănătățiişi
încetează de drept Ia data încetării stării de alertă.
Amendament admis de Comisia pentru saă naă tate

7. Art.7 - (1) Pe durata staă rii de alertaă , pentru neîîndeplinirea gravaă a Amendament admis de Comisia juridică, reformulat
atributţiilor de serviciu, pot fi suspendate din functţii, persoanele cu
functţii de conducere din cadrul Ministerului Saă naă taă tţii sţ i din unitaă tţile cu Art.7 - (1) Pe durata staă rii de alertaă , pentru neîîndeplinirea gravaă a
personalitate juridicaă aflate îîn subordinea, sub autoritatea sau îîn atributţiilor de serviciu de natură a pune în pericol persoanele şi
coordonarea Ministerului Saă naă taă tţii, precum sţ i din cadrul autoritaă tţilor sţ i măsurile de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de
institutţiilor publice centrale sţ i locale cu atributţii îîn domeniul asistentţei COVID- 19, pot fi suspendate din functţii persoanele cu functţii de
sţ i protectţiei sociale, indiferent de statutul lor. conducere din cadrul Ministerului Saă naă taă tţii sţ i din unitaă tţile sanitare
(2) Pe durata staă rii de alertaă pot ocupa temporar functţiile vacantate publice aflate îîn subordinea, sub autoritatea sau îîn coordonarea
potrivit alin.(1), si persoanele care nu au calitatea de functţionari Ministerului Saă naă taă tiţ i.
publici. (2) Posturile devenite vacante temporar prin aplicarea suspendării
prevăzută la alin . (1) pot fi ocupate de funcționari publici sau
personal contractual, prin numire, fără concurs, prin ordin al
ministrului sănătății
(3) Suspendarea din funcție dispusă în condițiile alin. (1) şi numirea
dispusă în condițiile alin. (2) încetează de drept la încetarea stării de
10
urgență.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

Artiolul 7 se elimină.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

Art. 7- se elimină
Amendament admis de Comisia pentru saă naă tate

8. Art.8 - Pe durata staă rii de alertaă îîn scopul limitaă rii raă spaî ndirii infectţiei Amendament admis de Comisia juridică.
cu noul coronavirus SARS-CoV-2 îîn raî ndul populatţiei, se instituie: Art.8 - Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului
a) obligativitatea purtaă rii maă sţtii de protectţiei îîn spatţiile publice îînchise, sănătății şi ministrului afacerilor interne se poate institui:
spatţiile comerciale, mijloacele de transport îîn comun sţ i la locul de a) obligativitatea purtaă rii maă sţtii de protecție îîn spatţiile publice îînchise,
muncaă ; spatţiile comerciale, mijloacele de transport îîn comun sţ i la locul de
b) obligativitatea organizaă rii activitaă tiţ i, de caă tre institutţiile sţ i autoritaă tiţ le muncaă ;
publice, precum sţ i de caă tre totţi operatorii economici astfel îîncaî t saă fie b) obligativitatea organizaă rii activitaă tiţ i instituțiilor şi autorităților
asigurat triajul epidemiologic, pentru îîntregul personal propriu, publice, operatorilor economici şi profesioniştilor astfel îîncaî t saă se
precum sţ i dezinfectarea obligatorie a maî inilor îînaintea intraă rii îîn asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul
serviciu. epidemiologic sţ i dezinfectarea obligatorie maî inilor, atât pentru
personalul propriu, cât şi pentru vizitatori.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

11
9. Art. 9 - Pe durata staă rii de alertaă se pot plafona pretţurile la Art. 9 - Pe durata staă rii de alertaă se pot plafona pretţurile la
medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectantţi, insecticide, dispozitive medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectantţi, insecticide, dispozitive
medicale, tehnologii sţ i dispozitive asistive, materiale sanitare si medicale, tehnologii sţ i dispozitive asistive, materiale sanitare si
echipamente de protectţie, aparaturaă medicalaă , îîn conditţiile art. 4 echipamente de protectţie, aparaturaă medicalaă , îîn conditţiile art. 4
alin.(3) din Legea concurentţei nr. 21/1996, cu modificaă rile sţ i alin.(3) din Legea concurentţei nr. 21/1996, cu modificaă rile sţ i
completaă rile ulterioare. completaă rile ulterioare, doar dacă în piaţă există
disfuncţionalităţi în privinţa asigurării acestora.

Iniţiator: Senator USR Vlad ALEXANDRESCU

10. Art. 10 - Pe durata staă rii de alertaă , prin ordin al ministrului saă naă taă tţii, Art.10 – IÎn vederea reluaă rii activitaă tţii de caă tre furnizorii de servicii
se stabilesc normele generale de functţionare ale furnizorilor de medicale pe durata staă rii de alertaă , indiferent de natura furnizorului,
servicii medicale pe tipuri de specialitaă tţi, indiferent de natura se stabilesc prin ordin al ministrului saă naă taă tţii normele generale de
furnizorului. functţionare pe tipuri de specialitaă tţi.
Amendament admis de Comisia pentru saă naă tate

11. Secţiunea a 3-a - Domeniul muncii şi protecţiei sociale Amendament admis de Comisia juridică.
Art. 11 - (1) Pentru realizarea scopului prezentei legi, prin derogare Secţiunea a 3-a - Domeniul muncii şi protecţiei sociale
de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicataă , cu Art. 11 - Pentru realizarea scopului prezentei legi, prin derogare de
modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare, pe durata staă rii de alertaă , îîn la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicataă , cu
functţie de specificul activitaă tţii sţ i de nevoi, conducaă torii institutţiilor modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare, pe durata staă rii de alertaă , îîn
publice implicate îîn combaterea pandemie de COVID-19 sţ i a functţie de specificul activitaă tţii sţ i de nevoi, conducaă torii institutţiilor
efectelor acesteia pot dispune unilateral detasţ area sţ i faă raă acordul publice implicate îîn combaterea pandemiei de COVID- 19,
prealabil al angajatului sţ i al angajatorului care detasţ eazaă pentru o epidemiei sau epizootiei, după caz, sţ i a efectelor acestora pot
perioadaă de maxim 30 de zile pe durata staă rii de alertaă , cu conditţia dispune unilateral detasţ area faă raă cu acordul prealabil al angajatului
ca angajatorul la care se face angajarea fie din acelasţ i domeniu de sţ i al angajatorului care detasţ eazaă , cu conditţia ca angajatorul la care
activitate. se face detaşarea să fie din acelasţ i domeniu de activitate.
(2) Pentru realizarea scopului prezentei legi, angajatorul poate sen. Șerban Nicolae
modifica temporar locul sţ i felul muncii, faă raă consimtţaămaî ntul Amendament admis de Comisia economică. Co-iniţiatori
salariatului, pe durata staă rii de alertaă , pentru motivele prevaă zute de Senatori Adrian Țuţuianu şi Daniel Zamfir
prezenta lege.

Alin (1) al art. 11 se modifiă și va avea următorul iuprins:


12
(1)Pentru realizarea scopului prezentei legi, prin derogare de la preiederile
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modifcările și completările
ulterioare, pe durata stării de alertă, în funcție de specifcul actiității și de
neioi, conducătorii insttuțiilor publice implicate în combaterea pandemie de
COVID-19 și a efectelor acesteia pot dispune unilateraldetașarea pe o distanta
de maxima de 50 de km fata de domiiiliu si iu deiontarea iheluielilor de
transportiușifără acordul prealabil al angajatului și al angajatorului care
detașează pentru o perioadă de maxim 30 de zile pe durata stării de alertă, cu
condiția ca angajatorul la care se face angajarea săfe din același domeniu de
actiitate.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

Alin (2) al art. 11 se modifiă și va avea următorul iuprins:


(2) Pentru realizarea scopului prezentei legi, angajatorul poate modifca
temporar locul și felul muncii, fărăiuconsimțământul salariatului, pe durata
stării de alertă, pentru motiele preiăzute de prezenta lege, cu justfcarea
masurilor pentru preienirea si combaterea pandemie de COVID-19.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

Art. 11 - (1) Pentru realizarea scopului prezentei legi, prin


derogare de la preiederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modifcările și completările ulterioare, pe
durata stării de alertă, în funcție de specifcul actiității și de
neioi, conducătorii insttuțiilor publice implicate în
combaterea pandemiei de COVID-19 și a efectelor acesteia
13
pot dispune unilateral detașarea și fără acordul prealabil al
angajatului și al angajatorului care detașează pentru o
perioadă de maxim 30 de zile pe durata stării de alertă, cu
condiția ca angajatorul la care se face angajarea fe din
același domeniu de actiitate.
Amendament formulat de senator Eiaterina Andronesiu

12. Art. 12 - Pe durata staă rii de alertaă , angajatorul poate dispune Amendament admis de Comisia juridică.
unilateral desfaă sţ urarea activitaă tţii îîn regim de telemuncaă sau muncaă Art. 12 - Pe durata staă rii de alertaă , angajatorul poate dispune, fără
la domiciliu. cu consimțământul angajatului, desfaă sţurarea activitaă tţii îîn regim
de telemuncaă sau muncaă la domiciliu, modificarea locului de
muncă ori a atribuțiilor acestuia.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică. Co-iniţiatori
Senatori Adrian Țuţuianu şi Daniel Zamfir

_____________________________________________________

Art. 12 - Pe durata staă rii de alertaă , angajatorul poate dispune


unilateral desfaă şurarea activitaă ţii îîn regim de telemuncaă sau muncaă
la domiciliu, cu condiţia ca acesta să ofere angajatului suportul
tehnic şi echipamentele necesare.

Iniţiator : Senator USR Vlad ALEXANDRESCU

13. Art. 13 - Pe durata staă rii de alertaă , îîn functţie de specificul activitaă tţii Amendament admis de Comisia juridică.
sţ i de nevoi, conducaă torii institutţiilor publice implicate îîn Art. 13 - Pe durata staă rii de alertaă , îîn functţie de specificul activitaă tţii sţ i
combaterea pandemie de COVID-19 sţ i a efectelor acesteia, pot de nevoi, conducaă torii institutţiilor publice implicate îîn combaterea
dispune unilateral: pandemiei, epidemiei sau epizootiei, după caz, de COVID- 19
a) îîntreruperea concediilor de odihnaă , de odihnaă suplimentare, faă raă precum şi a efectelor acestora, pot dispune unilateral
plataă , de studii sţ i pentru formare profesionalaă ale personalului întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără
14
angajat sţ i reluarea activitaă tţii; plată, de studii şi pentru formare profesională ale personalului
b) efectuarea totalaă sau partţialaă a concediului de odihnaă sau de angajat şi reluarea activității pentru personalul propriu.
odihnaă suplimentar al personalului angajat. sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

Lit b) al art.13 se modifiă și va avea următorul iuprins:

b) efectuarea totală sau parțială a concediului de odihnă sau de odihnă


suplimentar al personalului angajat.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

14. Art. 14 - Conducaă torii centrelor rezidentţiale de îîngrijire sţ i asistentţaă a Art. 14 - Conducaă torii centrelor rezidenţiale de îîngrijire şi asistenţaă a
persoanelor vaî rstnice, centrelor rezidentţiale pentru copii sţ i adultţi, persoanelor vaî rstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi,
cu sţ i faă raă dizabilitaă tţi, precum sţ i pentru alte categorii vulnerabile, cu şi faă raă dizabilitaă ţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile,
prevaă zute îîn Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin prevaă zute îîn Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin
Hotaă raî rea Guvernului nr. 867/2014, cu modificaă rile sţ i completaă rile Hotaă raî rea Guvernului nr. 867/2014, cu modificaă rile şi completaă rile
ulterioare, publice sţ i private, au obligatţia de a asigura maă surile de ulterioare, publice şi private, au obligaţia:
continuitate a activitaă tţii pe durata staă rii de alertaă avaî nd dreptul saă a) de a asigura maă surile de continuitate a activitaă ţii pe durata
stabileascaă programul de lucru al angajatţilor, îîn conditţiile legii. staă rii de alertaă avaî nd dreptul saă stabileascaă programul de lucru al
angajaţilor, îîn condiţiile legii.
b) de a organiza programul zilnic la care beneficiarii
instituţiilor de ocrotire au acces, precum activităţi şi programe
educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi
asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară, plimbare
zilnică în grupuri restrânse, cu purtarea echipamentului de
protecţie individuală şi respectarea regulilor de distanţare;
c) de a facilita vizita cu dispozitiv de separare rudelor până
la gradul 2 şi altor persoane cu care beneficiarul măsurii
protecţiei speciale a dezvoltat relaţii de ataşament.

15
Iniţiator: Senator USR Vlad ALEXANDRESCU

15. Art. 15 - (1) Valabilitatea contractelor colective de muncaă sţ i a


acordurilor colective de muncaă se prelungesţ te pe durata staă rii de
alertaă , precum sţ i pentru o perioadaă de 90 de zile de la îîncetarea
acesteia.
(2) IÎn cazul contractelor sţ i acordurilor colective de muncaă
prevaă zute la alin.(l), paă rtţile au obligatţia initţierii negocierii colective
îîn termen de 45 de zile de la îîncetarea staă rii de alertaă , îîn conditţiile
legii.
16. Art. 16 - Pe durata staă rii de alertaă , prin derogare de la prevederile
art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicataă , cu
modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare, angajatorii din sistemul
privat, autoritaă tţile sţ i institutţiile publice centrale sţ i locale, indiferent
de modul de finantţare sţ i subordonare, precum sţ i regiile autonome,
societaă tţile natţionale, companiile natţionale sţ i societaă tţile la care
capitalul social este detţinut integral sau majoritar de stat ori de o
unitate administrativ-teritorialaă , cu un numaă r mai mare de 50 de
salariatţi pot stabili programe individualizate de muncaă , faă raă acordul
salariatului, astfel îîncaî t îîntre salariatţi saă se asigure existentţa unui
interval de o oraă la îînceperea sţ i la terminarea programului de
muncaă , îîntr-o perioadaă de trei ore.
17. Art. 17 - Pe durata staă rii de alertaă , pentru angajatţii din sistemul
public, angajatorul poate stabili, cu acordul acestora, executarea
unor lucraă ri sau sarcini de serviciu urgente, îîn legaă turaă cu
prevenirea sţ i combaterea situatţiei care a generat starea de alertaă ,
indiferent de natura atributţiilor de serviciu, cu asigurarea maă surilor
de protectţie a angajatului.
18. Art. 18 - (1) Pe durata staă rii de alertaă , Guvernul stabilesţ te maă suri Amendament admis de Comisia juridică.
speciale de sprijin al angajatorilor sţ i protectţie a angajatţilor sţ i Art. 18 - (1) Pe durata staă rii de alertaă , Guvernul dispune maă suri
familiilor acestora. speciale de sprijin al angajatorilor sţ i protectţie a angajatţilor sţ i
(2) Pentru perioada staă rii de alertaă , autoritaă tţile competente pot familiilor acestora.
dispune maă suri de protectţie sţ i preventţie pentru angajatţii aflatţi îîn (2) Pentru perioada staă rii de alertaă , autoritaă tţile competente dispun
situatţii de vulnerabilitate. maă suri de protectţie sţ i preventţie pentru angajatţii aflatţi îîn situatţii de
vulnerabilitate.
16
Amendament admis de Comisia juridică.

(3) Pentru durata stării de alertă, Guvernul stabileşte măsuri


speciale de sprijin pentru alţi profesionişti, astfel cum sunt
reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru
persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în
baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi
pentru persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din
drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt
reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, care au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor
coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă
instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării
de urgenţă pe teritoriul României şi pe perioada stării de alertă.
măsurilor de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de
COVID- 19.

Inițiator: Senator USR Vlad ALEXANDRESCU

Amendament admis de Comisia juridică.

După articolul 18 se introduce un articol nou, art. 18¹cu următorul


cuprins:

18.¹ - Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr 30/2020, inclusiv ale


actelor normative care o modifică şi/sau o completează ori care
cuprind dispoziţii care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică
17
în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgenţă
instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituţia
României, republicată, pentru toate domeniile de activitate în care se
menţin restricţii, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de
data de 31 decembrie 2020.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

19. Art. 19 - (1) Pe durata staă rii de alertaă , angajatţii din sistemul public
vor raă maî ne disponibili pentru efectuarea sarcinilor de serviciu, îîn
functţie de volumul de activitate al institutţiei îîn vederea realizaă rii
scopului prezentei legi.
(2) Aplicarea alin. (1) se va face cu respectarea unui numaă r de
maximum 54 ore pe saă ptaă maî naă , inclusiv orele suplimentare.
20. Art.20 - Pe durata staă rii de alertaă , pentru neîîndeplinirea gravaă a Amendament admis de Comisia juridică.
atributţiilor de serviciu legate de maă surile prevaă zute de prezenta Art.20 – (1) Pe durata staă rii de alertaă , pentru neîîndeplinirea gravaă a
lege, persoanele cu functţii de conducere din institutţii sţ i autoritaă tţi atributţiilor de serviciu legate de instituirea sţ i aplicarea maă surilor
publice pot fi suspendate sau demise din functţii, potrivit statutului prevaă zute de prezenta lege, persoanele cu functţii de conducere din
profesional. institutţii sţ i autoritaă tţi publice, cu excepţia celor care ocupă funcţii
elective, pot fi suspendate din funcție, potrivit normei proprii de
organizare şi funcționare a instituției sau autorității publice,
după caz. Suspendarea încetează de drept la data încetării stării
de alertă.
(2) Posturile devenite vacante temporar prin aplicarea suspendării
prevăzută la alin . (1) pot fi ocupate de funcționari publici sau
personal contractual, prin numire de către autoritatea
competentă, fără concurs.
(3) Suspendarea din funcție dispusă în condițiile alin. (1) şi numirea
dispusă în condițiile alin. (2) încetează de drept la încetarea stării de
urgență.
sen. Șerban Nicolae
18
Amendament admis de Comisia economică

Artiolul 20 se elimină.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

Articolul 20- se elimină


Amendament admis de Comisia pentru saă naă tate

Art.20 - Pe durata stării de alertă, pentru neîndeplinirea


graiă a .atribuțiilor de seriiciu legate de măsurile preiăzute
de prezenta lege, persoanele cu funcții de conducere din
insttuții și autorități publice pot f suspendate sau demise
din funcții, potriiit statutului profesional.

Amendament formulat de senator Eiaterina Andronesiu

21. Art.21 - (1) Institutţiile sţ i autoritaă tţile publice pot angaja personal faă raă Amendament admis de Comisia juridică.
concurs, îîn functţie de nevoile determinate de prevenirea sţ i Art.21 - (1) Institutţiile sţ i autoritaă tţile publice pot angaja personal faă raă
combaterea situatţiei care a generat starea de alertaă , pe durataă concurs, îîn functţie de nevoile determinate de prevenirea sţ i
determinataă de 6 luni. combaterea situatţiei care a generat starea de alertaă şi exclusiv
(2) Pe durata staă rii de alertaă , prin derogare de la prevederile OUG nr. pentru activități legate de aceasta, pentru o durataă determinataă ,
57/2019 privind Codul administrativ, numirile îîn functţiile publice ce nu poate depăşi durata stării de alertă.
sau de îînalt functţionar public pot fi faă cute faă raă îîndeplinirea conditţiei (2) Pe durata staă rii de alertaă , prin derogare de la prevederile OUG nr.
de a fi functţionar public sau, dupaă caz, îînalt functţionar public, pentru 57/2019 privind Codul administrativ, numirile îîn functţiile publice
19
o durataă determinataă de 6 luni. sau de îînalt functţionar public pot fi faă cute faă raă îîndeplinirea conditţiei
de a fi functţionar public sau, dupaă caz, îînalt functţionar public, numai
dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor
prevăzute de prezenta lege şi pentru o durataă determinataă ce nu
poate depăşi durata stării de alertă.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

Artiolul 21 se elimină.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

Articolul 21- se elimină


Amendament admis de Comisia pentru saă naă tate

Art.21 - (1) Insttuțiile și autoritățile publice pot angaja


personal fără concurs, în funcție de neioile determinate de
preienirea și combaterea situației care a generat starea de
alertă, pe durată determinată de 6 luni.
Amendament formulat de senator Eiaterina Andronesiu

22. Art.22 - Pe durata staă rii de alertaă , prevederile Legii nr. 19/2020 Amendament admis de Comisia juridică.
privind acordarea unor zile libere paă rintţilor pentru supravegherea Art.22 –
copiilor, îîn situatţia îînchiderii temporare a unitaă tţilor de îînvaă tţaămaî nt,
nu se aplicaă angajatţilor din domeniile stabilite prin acte normative
adoptate pe durata staă rii de alertaă .
(2) În aplicarea alin. (1) miniştrii sunt abilitaţi să emită ordine
pentru personalul din subordine.
20
Iniţiatori: Senatori PNL Alina –Stefania GORGHIU, Daniel
FENECHIU, Laura-Iuliana SCÂNTEI
Amendament admis de Comisia economică

Amendament admis de Comisia juridică.


Art. 22 se modifiă și va avea următorul iuprins:

Art.22. (1) Pe durata stării de alertă, prevederile Legii nr. 19/2020


privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea
copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, nu se
aplică angajaţilor din domeniile stabilite prin acte normative
adoptate pe durata stării de alertă, până la finalizarea cursurilor
şcolare aferente anului școlar semestrului II.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

Art.22 (1) Pe durata staă rii de alertaă , prevederile Legii nr. 19/2020 privind
acordarea unor zile libere paă rintţilor pentru supravegherea copiilor, îîn
situatţia îînchiderii temporare a unitaă tţilor de îînvaă tţaămaî nt, nu se aplicaă
angajatţilor din domeniile stabilite prin acte normative adoptate pe durata
staă rii de alertaă .
(2)Prin derogare, unităţile de învăţământ preşcolar particulare acreditate şi
autorizate la 11.03.2020, pot asigura servicii educaţionale pentru angajaţii
din domeniile stabilite prin acte normative adoptate pe durata stării de
alertă.

Autori: Deputați USR,


Cristina Ionela IURIȘNIȚI
Iulian BULAI

21
Art.22 - Pe durata stării de alertă, preiederile Legii nr.
19/2020 priiind acordarea unor zile libere părinților pentru
supraiegherea copiilor, în situația închiderii temporare a
unităților de îniățământ suspendării cursurilor, nu se aplică
angajaților din domeniile stabilite prin acte normatie
adoptate pe durata stării de alertă. - Amendament formulat de
senator Eiaterina Andronesiu

23. Art.23 - Pe durata staă rii de alertaă , se interzice declararea,


declansţ area sau desfaă sţurarea conflictelor colective de muncaă îîn
unitaă tţile sistemului energetic natţional, din unitaă tţile operative de la
sectoarele nucleare, din unitaă tţile cu foc continuu, din unitaă tţile
sanitare sţ i de asistentţaă socialaă , de telecomunicatţii, ale radioului sţ i
televiziunii publice, din transporturile pe caă ile ferate, din unitaă tţile
care asiguraă transportul îîn comun sţ i salubrizarea localitaă tţilor,
precum sţ i aprovizionarea populatţiei cu gaze, energie electricaă ,
caă lduraă sţ i apaă .
24. Art.24 - Pe durata staă rii de alertaă , prin derogare de la art.504 Amendament admis de Comisia juridică.
Ordonantţei de urgentţaă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Artiolul 24 se elimină.
administrativ, modificarea raportului de serviciu al functţionarilor
publici îîncadratţi îîn autoritaă tţile sţ i institutţiile administratţiei publice Inițiatori:
se poate realiza faă raă acordul functţionarului public. Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR
senator Eiaterina Andronesiu

25. Art.25 - Termenele de preaviz prevaă zute la art. 81 alin. (4) din Legea Amendament admis de Comisia juridică.
nr. 53/2003 - Codul muncii nu îîncep saă curgaă , iar, dacaă au îînceput saă Art. 25 - Prin derogare de la preiederile art. 81 alin. (4) din Legea nr. 53/2003,
curgaă , se suspendaă pe îîntreaga durataă a staă rii de alertaă , îîn cazul republicată, cu modifcările și completările ulterioare, în cazul personalului încadrat în
unități sanitare, de asistență socială, de asistență medico-socială și în insttuțiile din
22
personalului îîncadrat îîn unitaă tţi sanitare, de asistentţaă socialaă , de domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, termenele de preaiiz nu
asistentţaă medico-socialaă sţ i îîn institutţiile din domeniul apaă raă rii, încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe întreaga durată a stării de
alertă.
ordinii publice sţ i securitaă tţii natţionale. Pe durata staă rii alertaă , pentru
Senator Florina Presadă
aceste categorii de personal nu se aplicaă dispozitţiile art. 81 alin. (8)
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicataă cu modificaă rile sţ i
completaă rile ulterioare.
26. Art.26 - Pe durata staă rii de alertaă , pentru angajatţii romaî ni care Amendament admis de Comisia juridică.
urmeazaă saă desfaă sţ oare activitate îîn straă inaă tate autoritaă tţile Art.26 - Pe durata staă rii de alertaă , pentru angajatţii romaî ni care
competente pot dispune maă suri speciale de protectţie. urmeazaă saă desfaă sţoare activitate îîn straă inaă tate autoritaă tţile
competente dispun maă suri speciale de protectţie.
Senatori Florina Presadă și George Diriă

Artiolul 26 se elimină.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

Dupa art.26 se introduce un nou articol, art.261, cu urmatorul cuprins:

261 Vor fi scutiti de obligatia de autoizolare/carantina insituțională cetățenii


români sau cetățenii unui stat mebru al Uniunii Europene care prezintă la
intrarea in tara un certificat in original de la o unitate medicală acreditată de
testare Covid19, nu mai vechi de 3 zile care să ateste un rezultat negativ.
Certificatul trebuie prezentat în original însoțit de o traducere autorizată în
limba română.
Initiator: Senator USR Radu Mihail

27. Secţiunea a 4-a Domeniul transporturilor şi infrastructurii Amendament admis de Comisia juridică.
Art.27 - (1) IÎn scopul prevenirii contaminaă rii cu noul coronavirus
SARS Cov-2 sţ i pentru asigurarea bunei desfaă sţuraă ri a transportului Secţiunea a 4-a Domeniul transporturilor şi infrastructurii
de persoane pentru fiecare tip de transport terestru, subteran, Art.27 - (1) IÎn scopul prevenirii contaminaă rii şi combaterii
aerian sau naval, se pot institui restraî ngeri îîn conditţiile prezentei efectelor pandemiei, epidemiei sau epizootiei, după caz, sţ i pentru
23
legi, cu respectarea maă surilor de protectţie sanitaraă . asigurarea bunei desfaă sţuraă ri a transportului de persoane pentru
(2) Maă surile ce se impun pe durata staă rii de alertaă pentru fiecare tip fiecare tip de transport terestru, subteran, aerian sau naval, pe
de transport terestru, subteran, aerian sau naval, precum sţ i durata stării de alertă, se pot institui restraî ngeri ale activității, îîn
îîn domeniul comunicatţiilor, vor fi luate prin acte normative conditţiile prezentei legi, cu respectarea maă surilor de protectţie
subsecvente, ce se impun îîn functţie de situatţia care a generat starea sanitaraă .
de alertaă , de caă tre ministerul de resort, pe baza hotaă raî rii Comitetul (2) Maă surile prevăzute la alin. (1) se instituie la propunerea
natţional pentru situatţii speciale de urgentţaă, denumit îîn continuare Comitetul natţional pentru situatţii speciale de urgentţaă, denumit îîn
CNSSU. continuare CNSSU, prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Măsurile propuse de CNSSU privind activitățile de transport se
avizează de ministrul transporturilor.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

Art 27 se completează cu un nou aliniat, alineatul (3), aiând următorul


cuprins:
(3) Daiă măsurile iare se impun neiesită limitarea unor drepturi aiestea se
realizează numai prin lege.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

28. Art.28 - Pe durata staă rii de alertaă , îîn domeniul transportului aerian, Articolul 28 se completează şi avea următorul cuprins:
ministerul de resort poate dispune maă suri, respectiv restrictţii, cu Pe durata staă rii de alertaă , îîn domeniul transportului aerian,
privire la: igiena sţ i dezinfectţia spatţiilor comune, echipamentelor, ministerul de resort poate dispune maă suri, respectiv restrictţii, cu
mijloacelor de transport sţ i aeronavelor, procedurile sţ i protocoalele privire la: igiena sţ i dezinfectţia spatţiilor comune, echipamentelor,
din interiorul aeroporturilor sţ i aeronavelor, regulile de conduitaă mijloacelor de transport sţ i aeronavelor, procedurile sţ i protocoalele
pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni sţ i pentru din interiorul aeroporturilor sţ i aeronavelor, procedurile sţ i
pasageri, precum sţ i privitor la informarea personalului sţ i protocoalele din interiorul aeroporturilor sţ i aeronavelor, regulile de
pasagerilor, îîn scopul prevenirii contaminaă rii pasagerilor sţ i conduitaă pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni sţ i
personalului ce activeazaă îîn domeniul transportului aerian. pentru pasageri, precum sţ i privitor la informarea personalului sţ i
pasagerilor, îîn scopul prevenirii contaminaă rii pasagerilor sţ i
personalului ce activeazaă îîn domeniul transportului
24
aerian.Ministerul de resort în cooperare cu alte autorităţi, după
caz, monitorizează utilizarea echilibrată a infrastructurii
aeroportuare de pe teritoriul României şi direcţionează o parte
din traficul de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă către
alte aeroporturi pentru a permite implementarea măsurilor de
distanţare socială între pasageri la îmbarcare şi debarcare.

Autor: Nicoleta Ramona Dinu, Senator USR

29. Art.29 - Pe durata staă rii de alertaă , îîn domeniul transportului feroviar,
ministerul de resort poate dispune maă suri, respectiv restrictţii, cu
privire la: igiena sţ i dezinfectia spatţiilor comune din gaă ri, halte, statţii
sau puncte de oprire, a echipamentelor sţ i garniturilor de tren,
procedurile sţ i protocoalele din interiorul gaă rilor, haltelor, statţiilor
sau punctelor de oprire dar sţ i îîn interiorul vagoanelor sţ i garniturilor
de tren, gradul sţ i modul de ocupare al materialului rulant, regulile
de conduitaă pentru personalul operatorilor sţ i pentru pasageri,
precum sţ i privitor la informarea personalului sţ i pasagerilor, îîn
scopul prevenirii contaminaă rii pasagerilor sţ i personalului ce
activeazaă îîn domeniul transportului feroviar.
30. Art. 30 - Pe durata staă rii de alertaă , îîn domeniul transportului rutier,
ministerul de resort poate dispune maă suri, respectiv restrictţii, cu
privire la: igiena sţ i dezinfectia mijloacelor de transport persoane,
procedurile sţ i protocoalele din interiorul mijloacelor de transport,
gradul sţ i modul de ocupare al mijloacelor de transport, regulile de
conduitaă pentru personalul operatorilor sţ i pentru pasageri, precum
sţ i privitor la informarea personalului sţ i pasagerilor, îîn scopul
prevenirii contaminaă rii pasagerilor sţ i personalului ce activeazaă îîn
domeniul transportului rutier.
31. Art.31 - Pe durata staă rii de alertaă , îîn domeniul transportului naval
ministerul de resort poate dispune maă suri, respectiv restrictţii, cu
privire la: igiena sţ i dezinfectia navelor de transport persoane,
procedurile sţ i protocoalele din interiorul navelor de transport
persoane, gradul sţ i modul de ocupare al navelor de transport
persoane, regulile de conduitaă pentru personalul operatorilor sţ i
25
pentru pasageri, precum sţ i privitor la informarea personalului sţ i
pasagerilor, îîn scopul prevenirii contaminaă rii pasagerilor sţ i
personalului ce activeazaă îîn domeniul transportului naval.
32. Art.32 - Ministerul de resort, îîn baza hotaă raî rii CNSSU poate lua Amendament admis de Comisia juridică.
maă suri, respectiv restrictţii, îîn domeniul transportului intern sţ i Art.32 - Ministerul de resort, Transporturilor la propunerea
internatţional de maă rfuri sţ i persoane, precum sţ i îîn domeniul CNSSU poate lua maă suri, respectiv restrictţii, îîn domeniul
comunicatţiilor, de comun acord cu minisţ trii de resort din statele transportului intern sţ i internatţional de maă rfuri sţ i persoane, precum
membre UE, sau celelalte state, dupaă caz. sţ i îîn domeniul comunicatţiilor, de comun acord cu minisţ trii de resort
din statele membre UE, sau celelalte state, dupaă caz.
Amendament senator Adrian Tuţuianu, admis de Comisia
economică.

33. Secţiunea a 5-a - Domeniul educaţie şi cercetare Amendament admis de Comisia juridică.
Art.33 - Pe durata staă rii de alertaă , activitaă tţile didactice ce impun Secţiunea a 5-a - Domeniul educaţie şi cercetare
prezentţa fizicaă a antepresţ colarilor, presţ colarilor, elevilor sţ i Art.33 – (1) Pe durata staă rii de alertaă , activitaă tţile didactice ce impun
studentţilor îîn unitaă tţile sţ i institutţiile de îînvaă tţaămaî nt se poate prezentţa fizicaă a antepresţ colarilor, presţ colarilor, elevilor sţ i
suspenda îîn perioada stabilitaă prin hotaă raî rea CNSSU, prin ordin studentţilor îîn unitaă tţile sţ i institutţiile de îînvaă tţaămaî nt se pot suspenda,
comun al ministrului educatţiei sţ i cercetaă rii sţ i al ministrului saă naă taă tţii. la propunerea CNSSU, prin ordin comun al ministrului educatţiei sţ i
cercetaă rii sţ i al ministrului saă naă taă tţii.
(2) Durata suspendării prevăzută la alin. (1) poate depăşi
durata stării de alertă, în funcție de durata perioada rămasă din
anul şcolar şi de stadiul procesului de învățământ.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

Art.32 - Ministerul de resort, îîn baza hotaă raî rii CNSSU poate lua
maă suri, respectiv restrictţii, îîn domeniul transportului intern sţ i
internatţional de maă rfuri sţ i persoane, precum sţ i îîn domeniul
comunicatţiilor, de comun acord cu minisţ trii de resort din statele
membre UE, sau celelalte state, dupaă caz.

26
Art.33 - (1) Pe durata staă rii de alertaă , activitatea iactivitaă ţile
didactice ce impun prezenţa fizicaă a antepreşcolarilor, preşcolarilor,
elevilor şi studenţilor îîn unitaă ţile şi instituţiile de îînvaă ţaă maî nt se vor
putea desfaă sţ ura potrivit unor regulamente ce prevaă d maă suri de
protectţie sanitaraă stabilite prin ordin comun al Ministrului Educatţiei
Natţionale sţ i al Ministrului Saă naă taă tţii.
(2) IÎn situatţia nerespectaă rii maă surilor de protecţie sanitaraă
prevaă zute la alin. (1), activitaă tţile mentţionate pot fi suspendate prin
hotaă raî rea CNSSU pe o perioadaă determinataă .
Amendament Vlad Alexandrescu- Senator USR:- admis de
Comisia pentru invatamant
_______________________

Capitolul II, Seițiunea a 5-a


Art.33 - Pe durata stării de alertă, actiitățile didactce ce
impun prezența fzică a antepreșcolarilor, preșcolarilor,
eleiilor și studenților în unitățile și insttuțiile de îniățământ
se poate suspenda în perioada stabilită prin hotărârea
CNSSU, prin ordin comun al ministrului educației și cercetării
și al ministrului sănătății. Amendament formulat de senator Eiaterina
Andronesiu

34. Art.34 - (1) IÎncepaî nd cu data intraă rii îîn vigoare a prezentei legi sţ i Art.34 - (1) Începând cu data intrării în iigoare a prezentei
paî naă la eliminarea restrictţiilor privind adunaă rile publice de caă tre
autoritaă tţile de resort, unitaă tţile de îînvaă tţaămaî nt preuniversitar
legi și până la eliminarea restricțiilor priiind adunările
organizeazaă activitaă tţi din planurile de îînvaă tţaămaî nt sţ i îîn mediu online. publice de către autoritățile de resort, unitățile de
(2) IÎn situatţia îîn care activitaă tţile nu pot fi desfaă sţ urate conform alin îniățământ preuniiersitar și insttuțiile de îniățământ
27
(1), pentru a asigura accesul egal la educatţie, inspectoratele superior pot organiza actiități din planurile de îniățământ și
sţ colare/inspectoratul sţ colar al municipiului Bucuresţ ti sţ i unitaă tţile de
îînvaă tţaămaî nt preuniversitar au obligatţia saă asigure resursele
în mediu online.
educatţionale pentru elevii care nu au acces la tehnologie, îîn (2) În situația în care actiitățile nu pot f
conformitate cu instructţiunile ministrului educatţiei sţ i cercetaă rii.
(3) Derularea activitaă tţilor de la alin.(2), precum sţ i modul de desfășurate conform alin (l), pentru a asigura accesul egal la
recuperare a contţinuturilor din programele sţ colare care nu pot fi educație, Ministerul Educației și Cercetării, inspectoratele
parcurse îîn aceastaă perioadaă se stabilesc de caă tre Ministerul școlare/inspectoratul școlar al municipiului Bucureșt și
Educatţiei sţ i Cercetaă rii.
unitățilede îniățământ preuniiersitar au obligația să asigure
resursele educaționale pentru eleiii care nu au acces la
tehnologie, în conformitate cu instrucțiunile ministrului
educației și cercetării.
Amendament formulat de senator Eiaterina Andronesiu

35. Art.35 - Pe durata staă rii de alertaă , institutţiile de îînvaă tţaămaî nt superior Amendamente admise de Comisia juridică.
din sistemul natţional de îînvaă tţaămaî nt, îîn baza autonomiei Art.35
universitare, cu respectarea calitaă tţii actului didactic sţ i cu asumarea Pe perioada stării de alertă, precum și pe tot parcursul anului universitar
raă spunderii publice, vor utiliza metode didactice alternative de 2019 - 2020, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de
predare-îînvaă tţare-evaluare, îîn format online, îîn conformitate cu învățământ, în baza autonomiei universitare cu respectarea calității
Ordonantţa de urgentţaă a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor actului didactic, pot utiliza metode didactice alternative predare –
maă suri pentru buna functţionare a sistemului de îînvaă tţaămaî nt. învățare – evaluare, în format on-line, în conformitate cu OUG 58/2020
privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de
învățământ.
De asemenea se pot desfășura on -line și examenele de finalizare a
studiilor de licență, de masterat sau a programele de studii
postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de
abilitare.
Amendamente Mihnea Costoiu – Senator PSD:- admis de Comisia
pentru invatamant

28
(2)
Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art. 287 din Legea
educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,
precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență
si masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat, desfășurate
online în anul universitar 2019 – 2020, precum și pe toată perioada stării
de urgență, necesitate sau alertă, în cadrul formelor de învățământ cu
frecvență și cu frecvență redusă, la distanță se circumscriu prevederilor
art. 139 lit. a), b), c) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu
modificările și completările ulterioare și sunt recunoscute
Amendamente Mihnea Costoiu – Senator PSD:- admis de Comisia
pentru invatamant

(3)
Participarea studenților și studenților doctoranzi, care pe perioada stării
de urgență, necesitate sau de alertă au urmat activități de învățare și
predare prin metode didactice alternative de comunicare, în format
online, la examenele prevăzute de art. 143 și art. 144 din Legea educației
naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare de
studenții și studenții doctoranzi, se realizează potrivit metodologiilor
aprobate de instituțiile de învățământ universitar.
Amendamente Mihnea Costoiu – Senator PSD:- admis de Comisia
pentru invatamant

(4)
În situația desfășurării activităților prevăzute la art. 287 în sistem online,
norma didactică se stabilește cu respectarea art. 287 alin ( 4) din Legea
educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Amendamente Mihnea Costoiu – Senator PSD:- admis de Comisia
pentru invatamant

29
Art.35 - Pe durata stării de alertă, insttuțiile de îniățământ
superior din sistemul național de îniățământ, în baza
autonomiei uniiersitare, cu respectarea calității actului
didactc și cu asumarea răspunderii publice, ior utliza
metode didactce alternatie de predare-îniățare-eialuare,
în format online., în conformitate cu Ordonanța de urgență a
Guiernului nr.58/2020 priiind luarea unor măsuri pentru
buna funcționare a sistemului de îniățământ. - Amendament
formulat de senator Eiaterina Andronesiu

36. Art.36 - Ministrul educatţiei sţ i cercetaă rii sţ i ministrul saă naă taă tţii, îîn baza Amendament admis de Comisia juridică.
hotaă raî rii CNSSU, stabilesc, prin ordin comun, maă suri pentru Art.36 – Cu avizul CNSSU, prin ordin comun al ministrului
desfaă sţ urarea activitaă tţilor îîn unitaă tţile /institutţiile de îînvaă tţaămaî nt de educației şi cercetării şi ministrului sănătății, se stabilesc maă suri
caă tre elevi, personalul didactic, didactic auxiliar sţ i nedidactic, îîn pentru desfaă sţ urarea activitaă tţilor îîn unitaă tţile şi institutţiile de
conditţii de sigurantţaă sanitaraă , îîn scopul finalizaă rii anului sţ colar 2019 îînvaă tţaămaî nt, îîn conditţii de sigurantţaă sanitaraă , pentru finalizarea
- 2020, precum sţ i pentru pregaă tirea îînceperii anului sţ colar 2020- anului şcolar aflat în curs la data instituirii stării de alertă,
2021. precum şi pentru pregătirea începerii anului şcolar următor.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

Art.36 - Ministrul educației și cercetării și ministrul sănătății,


în baza hotărârii CNSSU, stabilesc, prin ordin comun, măsuri
pentru desfășurarea actiităților în unitățile /insttuțiile de
îniățământ de către eleii, personalul didactc, didactc
auxiliar și nedidactc, în condiții de siguranță sanitară, în
scopul fnalizării anului școlar 2019 - 2020, precum și pentru
30
pregătrea începerii anului școlar 2020 - 2021. - Amendament
formulat de senator Eiaterina Andronesiu

______________

Art. 36 – reformulat
Ministerul educației și cercetării și ministrul sănătății, în baza hotărârii
CNSSU, stabilesc, prin ordin comun, măsuri pentru desfășurarea
activității în unitățile/instituțiile de învățământ de către elevi, studenți,
personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condițiile de
siguranță sanitară, în scopul finalizării anului școlar și universitar 2019 –
2020, precum și pregătirea anului școlar și universitar 2020 – 2021.
Amendamente Mihnea Costoiu – Senator PSD:- admis de Comisia
pentru invatamant

37. Art. 37 - (1) IÎn unitaă tţile de îînvaă tţaămaî nt preuniversitar de stat se Amendament admis de Comisia juridică.
desfaă sţ oaraă activitaă tţi de pregaă tire îîn vederea sustţinerii examenelor Art. 37 - (1) IÎn unitaă tţile de îînvaă tţaămaî nt preuniversitar de stat, cu
natţionale sţ i de certificare a competentţelor profesionale, care avizul CNSSU, prin ordin comun al ministrului educației şi
presupun, îîn perioada 02 iunie-12 iunie 2020. cercetării şi ministrului sănătății, se stabilesc maă suri pentru
(2) Modalitatea de desfaă sţ urare a activitaă tţilor prevaă zute la alin. (1) se desfaă sţurarea activitaă tţilor de pregaă tire îîn vederea sustţinerii
stabilesţ te prin ordin comun al ministrului educatţiei sţ i cercetaă rii sţ i examenelor natţionale sţ i de certificare a competentţelor profesionale,
ministrului saă naă taă tţii, îîn baza hotaă raî rii CNSSU. care presupun interactţiunea „fatţaă îîn fatţaă”, în condiții de siguranță
protecție sanitară.
(2) Sustţinerea examenelor natţionale sţ i de certificare a
competentţelor profesionale, care presupun interactţiunea „fatţaă îîn
fatţaă” se organizeazaă îîn conditţiile prevaă zute la alin. (1).
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică. Coutor senator
Daniel Zamfir

Amendament admis de Comisia juridică.


31
După alin (2) al art 37. se introduie un alineat nou, alin(3) iu următorul
iuprins:
3) Ministerul Eduiației, prin inspeitoratele șiolare județene are obligația de
a asigura elevilor și personalului didaiti și nedidaiti impliiat, pe toată
durata aitvităților prevăzute la alin. (1) și (2), numărul neiesar de mășt de
proteiție ie vor f purtate obligatoriu în spațiile înihise din iniinta unităților
de învățământ, preium și materialele de dezinfeitare și de triaj
epidemiologii neiesar.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR
___________________________________

Art 371
Pe perioada de suspendare a cursurilor în cadrul furnizorilor de educație,
vizita de verificare prevăzută la art. 30, litera c, respectiv art. 31, litera d,
din Ordonanta urgenta 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu
completările și modificările ulterioare, se poate realiza și în modul on-
line.
Amendamente Mihnea Costoiu – Senator PSD:- admis de Comisia
pentru invatamant

Art.372
(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, prin organismul specializat, stabileşte
anual costul standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, cost care stă la
baza finanţării de bază. De suma aferentă beneficiază toţi antepreşcolarii,
preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi
antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu,
profesional şi liceal, particular şi confesional, care studiază în unităţi de
învăţământ autorizate, acreditate şi evaluate periodic, conform legislaţiei
în vigoare.
Amendamente Mihnea Costoiu – Senator PSD:- admis de Comisia
pentru invatamant

32
38. Secţiunea a 6-a - Domeniul Tineretului şi Sportului Amendament admise de Comisia juridică
Art.38 - Pe durata staă rii de alertaă , îîn scopul prevenirii contaminaă rii Secţiunea a 6-a - Domeniul Tineretului şi Sportului
cu noul coronavirus SARS-CoV-2 a participantţilor, activitaă tţile de Art.38 – (1) Pe durata staă rii de alertaă , activitaă tţile de pregaă tire fizicaă
pregaă tire fizicaă îîn cadrul structurilor sportive, definite conform Legii îîn cadrul structurilor sportive, definite conform Legii educatţiei fizice
educatţiei fizice sţ i sportului nr.69/2000, cu modificaă rile sţ i sţ i sportului nr. 69/2000, cu modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare,
completaă rile ulterioare, constaî nd îîn cantonamente, antrenamente sţ i constaî nd îîn cantonamente, antrenamente sţ i competitţii sportive
competitţii sportive organizate pe teritoriul Romaî niei, precum sţ i organizate pe teritoriul Romaî niei, precum sţ i accesul la bazele
accesul la bazele sportive, se pot restraî nge sţ i desfaă sţ ura îîn conditţiile sportive, se pot restraî nge sţ i desfaă sţura îîn conditţiile stabilite prin
stabilite prin ordin comun al ministrului tineretului sţ i sportului sţ i al ordin comun al ministrului tineretului sţ i sportului sţ i al ministrului
Ministrului Saă naă taă tţii, pe baza hotaă raî rii CNSSU. sănătății, la propunerea CNSSU.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

(2) Pe durata stării de alertă, în siopul susținerii struiturilor sportve,


defnite ionform Legii eduiației fziie și sportului nr.69/2000, autoritățile
administrației publiie loiale pot aproba, prin hotărârea ionsiliului loial
și/sau județean după iaz, diverse forme de sprijin pentru fnanțarea
iheltuielilor de funiționare sau de natură salarială ale struiturilor sportve
iare își au sediul pe raza adiministratv teritorială ale aiestora. În iazul
aiestor forme de sprijin, pe durata stării de alertă, nu sunt apliiabile
prevederile legale privind ajutorul de stat și prevederile legii 350/2005
privind regimul fnanțărilor nerambursabile din fonduri publiie aloiate
pentru aitvități nonproft de interes general.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

Art.38 - Pe durata stării de alertă, în scopul


prevenirii contaminării cu noul coronavirus
33
SARS-CoV-2 a participanţilor, activităţile de
pregătire fizică în cadrul structurilor
sportive, definite conform Legii educaţiei
fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările
şi completările ulterioare, constând în
cantonamente, antrenamente şi competiţii
sportive organizate pe teritoriul României,
precum şi accesul la bazele sportive sau
spațiile în care se desfășoară activități
sportive se vor desfăşura în condiţiile
stabilite prin ordin comun al ministrului
tineretului şi sportului şi al Ministrului
Sănătăţii, pe baza hotărârii CNSSU.
Pe durata stării de alertă autoritățile locale
au obligația să asigure accesul cetățenilor
pentru desfășurarea activităților sportive în
aer liber cu respectarea normelor emise de CNSSU
în parcurile localităților și pe terenurile de
sport ale instituțiilor aflate în administrare.

Inițiator:Liviu - Ionuț Moșteanu, deputat USR;


senatori George Dircă și Radu Mihail

Art.38 - Pe durata staă rii de alertaă , îîn scopul prevenirii contaminaă rii
cu noul coronavirus SARS-CoV-2 a participanţilor, activitaă ţile de
pregaă tire fizicaă îîn cadrul structurilor sportive, definite conform Legii
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificaă rile şi
completaă rile ulterioare, constaî nd îîn cantonamente, antrenamente şi
competiţii sportive organizate pe teritoriul Romaî niei, precum şi
accesul la bazele sportive sau spatţiile îîn care se desfaă sţ oaraă activitaă tţi
sportive se vor desfaă şura îîn condiţiile stabilite prin ordin comun al
ministrului tineretului şi sportului şi al Ministrului Saă naă taă ţii, pe baza
hotaă raî rii CNSSU.
Pe durata staă rii de alertaă autoritaă tţile locale au obligatţia saă asigure

34
accesul cetaă tţenilor pentru desfaă sţ urarea activitaă tţilor sportive îîn aer
liber cu respectarea normelor emise de CNSSU îîn parcurile
localitaă tţilor sţ i pe terenurile de sport ale institutţiilor aflate îîn
administrare.
Amendament Mihai Gotiu şi George Dircă-Senatori USR:- admis
de Comisia pentru invatamant

39. Secţiunea a 7-a - Domeniul culturii şi cultelor Amendament admis de Comisia juridică
Art.39 - (1) Pe durata staă rii de alertaă , activitatea institutţiilor Secţiunea a 7-a - Domeniul culturii şi cultelor
muzeale, a bibliotecilor, libraă riilor, cinematografelor, studiourilor de Art.39 - (1) Pe durata staă rii de alertaă , activitaă tţile institutţiilor
productţie de film sţ i audiovizual, a institutţiilor de spectacole sţ i/sau muzeale, a bibliotecilor, libraă riilor, cinematografelor, studiourilor de
concerte, a centrelor sţ i/sau a caă minelor culturale sţ i a altor institutţii productţie de film sţ i audiovizual, a institutţiilor de spectacole sţ i/sau
de culturaă , precum sţ i evenimentele culturale îîn aer liber sţ i concerte, a centrelor sţ i/sau a caă minelor culturale sţ i a altor institutţii
festivalurile publice sţ i private pot fi suspendate prin hotaă raî rea de culturaă , precum sţ i evenimentele culturale îîn aer liber sţ i
CNSSU. festivalurile publice sţ i private pot fi suspendate sau conditţionate
(2) Organizarea maă surilor de protectţie sanitaraă se stabilesţ te prin prin ordin comun al ministrului culturii şi ministrului sănătății,
ordin comun al ministrului culturii sţ i al ministrului saă naă taă tţii, pe baza la propunerea CNSSU.
hotaă raî rii CNSSU. (2) Organizarea maă surilor de protectţie sanitaraă sţ i a conditţiilor de
desfaă sţurare pentru activitaă tţile prevaă zute la alin. (1) pe perioada
staă rii de alertaă se stabilesţ te prin ordin comun al ministrului
culturii şi ministrului sănătății, la propunerea CNSSU.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

________________________________________________________

Art.39 - (1) Pe durata staă rii de alertaă , activitatea institutţiilor


muzeale, a bibliotecilor, libraă riilor, cinematografelor, studiourilor de
productţie de film sţ i audiovizual, a institutţiilor de spectacole sţ i/sau
concerte, a centrelor sţ i/sau a caă minelor culturale sţ i a altor institutţii
35
de culturaă , precum sţ i evenimentele culturale îîn aer liber sţ i
festivalurile publice sţ i private se vor putea desfăşura potrivit
unor regulamente ce prevăd măsuri de protecţie sanitară
stabilite prin ordin comun al Ministrului Culturii şi al
Ministrului Sănătăţii.
(2) În situaţia nerespectării măsurilor de protecţie sanitară
prevăzute la alin. (1), activităţile menţionate pot fi suspendate
prin hotărârea CNSSU pe o perioadă determinată.

Iniţiator: Senator USR Vlad ALEXANDRESCU

Art. 39 –

(1) Pe durata stării de alertă, actiitatea publiiă a insttuţiilor muzeale, a


bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de flm şi
audioiizual, a insttuţiilor de spectacole şi/sau concerte, a centrelor şi/sau a
căminelor culturale şi a altor insttuţii de cultură, precum şi eienimentele
culturale în aer liber şi festialurile publice şi priiate se ior putea desfășura
potriiit unor regulamente ce preiăd măsuri de protecție sanitară stabilite prin
ordin iomun al Ministrului Culturii și al Ministrului Sănătății. – Amendament
admis de Comisia pentru iultură

La artiolul 39 după alin. 1 se introduie un nou alineat (1 1) iu următorul


iuprins:

(11) Teatrele de iară și cinematografele în aer liber își pot desfășura actiitatea
doar cu respectarea următoarele condiții:
a) controlul/ierifcarea temperaturii corporale a fecărui partcipant la
eieniment;

b) organizatorii ior trebui să asigure minimum 6 intrări/ieșiri pentru a se


putea menține distanța între partcipanți de minimum 1 metru la intrarea și

36
ieșirea din incinta teatrelor de iară și a cinematografelor în aer liber;

c) inaintea începerii spectacolului și după spectacol organizatorul ia asigura


dezinfectarea completă a incintei;

d) la fecare intrare, partcipanții ior f obligați să își pună masca de protecție,


mască pe care o ior păstra pe tot parcursul spectacolului;

e)organizatorul este obligat să asigure contracost mășt de protecție


spectatorilor în cazul în care aceșta nu dețin o mască de protecție;

f) organizatorul este obligat ca la fecare intrare/ieșire să monteze dozatoare


cu dezinfectant pentru mâini;

g) toaletele incintei ior f preiăzute cu laioare cu apă caldă și săpun;

h) teatrele de iară și cinematografele în aer liber ior f preiăzute cu scaune


numerotate pe toata suprafața destnată spectatorilor, acesta aiând
posibilitatea să-și cumpere numai bilete cu loc, find obligat să-și păstreze
locul pe toată durata spectacolului;

i) distanța dintre spectatorii asezați pe scaune ia f de minimum 1 metru și ia


f asigurată de distanța dintre rândurile de scaune și distanța dintre locurile
iândute pe același rând. Locurile iândute ior f intercalate în așa fel încât locul
din fața fecărui spectator să fe liber;

j) pe scenă artști ior păstra între ei distanța de minimum 1 metru pe tot


parcursul spectacolului;

k) organizatorii ior iniita publicul la spectacol cu cel puțin 2 ore înainte de


începerea spectacolului, pentru asigurarea unei fuențe controlate la intrarea
în sală. De asemenea, la ieșirea din sală, organizatorul ia asigura o defuire la
fel de ordonată păstrând distanța de 1 metru între fecare spectator;

l) respectarea tuturor acestor măsuri ia f asigurată de către organizatori prin


frme de pază specializate și stewarzi.

37
m) la intrarea în sală ior f afșate iizibil toate aceste reguli de funcționare. De
asemenea, pe spatele biletelor de spectacol, organizatorul ia inscripționa
toate aceste reguli de comportament la intrare, în tmpul și la ieșirea de la
eieniment.

– Amendament admis de Comisia pentru iultură

La artiolul 39 după alin. 1 se introduie un nou alineat (1 2) iu următorul


iuprins:
Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române, Bibliotecile
Centrale Uniiersitare își pot desfășura actiitatea doar cu respectarea
următoarele condiții:

a) controlul/ierifcarea temperaturii corporale a fecărui cittor și angajat;

b) înaintea începerii programului cu publicul și după program biblioteca ia


asigura dezinfectarea completă a sălilor de lectură;

c) la intrarea în incinta bibliotecii, cittorii ior f obligați să își pună masca de


protecție, mască pe care o ior păstra pe tot parcursul rămânerii în insttuție;

d)Biblioteca este obligată să asigure contra cost mășt de protecție cittorilor în


cazul în care aceșta nu dețin o mască de protecție;

e) Biblioteca este obligată ca la fecare intrare/ieșire din clădire să monteze


dozatoare cu dezinfectant pentru mâini;

f) toaletele bibliotecii ior f preiăzute cu laioare cu apă caldă și săpun;

g) distanța dintre cittori în sala de lectură ia f de minimum 1,5 metri și ia f


asigurată de distanța dintre rândurile de scaune și distanța dintre locurile
ocupate pe același rând.

h) supraieghetorii de sală și bibliotecarii ior păstra între ei distanța de


minimum 1 metru pe tot parcursul zilei de lucru;

38
i) organizatorii ior asigura o intrare graduală a cittorilor în incinta bibliotecii și
în sălile de lectură, pentru asigurarea unei fuențe controlate la intrarea în
sală. De asemenea, la ieșirea din sala le lectură, biblioteca ia asigura o plecare
la fel de ordonată păstrând distanța de 1 metru între fecare cittor;

j) la intrarea în bibliotecă ior f afșate iizibil toate aceste reguli de


funcționare. – Amendament admis de Comisia pentru iultură

(2) În situația nerespectării măsurilor de protecţie sanitară preiăzute la alin.


(1), actiitățile menționate pot f suspendate prin hotărârea CNSSU pe o
perioadă determinată.

– Amendament admis de Comisia pentru iultură

40. Art.40 - (1) Activitatea cultelor religioase se exercitaă liber, cu Amendament admise de Comisia juridică
respectarea regulilor de disciplinaă sanitaraă stabilite de autoritaă tţile Art.40 - Pe durata staă rii de alertaă , activitatea cultelor religioase se
cu atributţii îîn domeniu, inclusiv de CNSSU, cu consultarea exercitaă liber, cu respectarea regulilor de protecție sanitaraă stabilite,
Departamentului Cultelor. la propunerea CNSSU şi cu avizul secretarului de stat pentru
(2) Regulile prevaă zute la alin. (1) vor cuprinde maă suri privind culte, prin ordin comun al ministrului sănătății şi ministrului
accesul îîn laă casţ ele de cult, distantţa minimaă de sigurantţaă, precum sţ i afacerilor interne.
alte asemenea maă suri privind orice alte aspecte implicate de
activitatea de exercitare a cultelor religioase, urmaă rind cu prioritate sen. Șerban Nicolae
asigurarea preventţiei sţ i reducerea riscului de îîmbolnaă vire cu noul Amendament admis de Comisia economică
coronavirus SARS-Cov-2.

Alin.(1) al art. 40 se modifcă și ia aiea următorul cuprins:

(1)Activitatea cultelor religioase se exercită liber, cu respectarea regulilor de


disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv de
CNSSU, cu consultarea Secretariatului de Stat pentru Culte.
– Amendament admis de Comisia pentru iultură

39
41. Secţiunea a 8-a - Măsuri în domeniul insolvenţei
Art.41 - (1) Debitorul aflat îîn stare de insolventţaă la data intraă rii îîn
vigoare a prezentei legi, sau care ajunge îîn stare de insolventţaă va
putea, pe durata staă rii de alertaă , saă adreseze tribunalului o cerere
pentru a fi supus prevederilor Legii nr.85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventţei sţ i de insolventţaă, cu modificaă rile sţ i
completaă rile ulterioare, faă raă a avea îînsaă obligatţia de a introduce
aceastaă cerere. La cererea adresataă tribunalului va fi atasţ ataă dovada
notificaă rii organului fiscal competent cu privire la intentţia de
deschidere a procedurii insolventţei.
(2) Dispozitţiile art. 66 alin. (1) din Legea nr.85/2014, cu modificaă rile
sţ i completaă rile ulterioare, nu sunt aplicabile paî naă la îîncetarea staă rii
de alertaă , dataă de la care îîncepe saă curgaă sţ i termenul de 30 de zile pe
care acestea îîl prevaă d. Corelativ, paî naă la aceeasţ i dataă , nu sunt
aplicabile prevederile art. 66 alin.(2) sţ i (3) din Legea nr.85/2014, cu
modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare.
42. Art.42 - (1) Pe durata staă rii de alertaă se suspendaă aplicabilitatea Amendament admis de Comisia juridică
tezei finale a art.5 pct.72 sţ i ale tezei finale art. 143 alin.(l) din Legea Art.42 - (1) Pe durata staă rii de alertaă se suspendaă aplicabilitatea
nr.85/2014, cu modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare. tezei finale a art.5 pct.72 sţ i ale tezei finale art. 143 alin.(l) din Legea
(2) Pe durata staă rii de alertaă , îîn cazul debitorilor care sţ i-au îîntrerupt nr.85/2014, cu modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare.
activitatea total sau partţial ca efect al deciziilor emise pe durata (2) Pe durata staă rii de alertaă , îîn cazul debitorilor care sţ i-au îîntrerupt
staă rii de urgentţaă, instituitaă prin Decretul Presţ edintelui Romaî niei nr. activitatea total sau partţial ca efect al măsurilor adoptate pe
195/2020 sţ i prelungitaă prin Decretul Presţ edintelui Romaî niei perioada staă rii de urgentţaă mentţinute, dupaă caz, sţ i îîn perioada staă rii
nr.240/2020, de autoritaă tţile publice competente potrivit legii, de alertaă , sau exclusiv ca urmare a măsurilor adoptate perioada
pentru prevenirea raă spaî ndirii pandemiei cu coronavirusul SARS- stării de alertă, valoarea-prag prevaă zutaă la art.5 pct. 72 din Legea
COV-2, mentţinute, dupaă caz, sţ i îîn perioada staă rii de alertaă , valoarea- nr.85/2014, cu modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare este de 50.000
prag prevaă zutaă la art.5 pct. 72 din Legea nr.85/2014, cu modificaă rile lei, ataî t pentru creditori, caî t sţ i pentru debitori.
sţ i completaă rile ulterioare este de 50.000 lei, ataî t pentru creditori,
caî t sţ i pentru debitori. sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

43. Art.43 - IÎn cazul debitorului care sţ i-a îîntrerupt activitatea total sau Amendament admise de Comisia juridică
partţial ca efect al deciziilor emise pe durata staă rii de urgentţaă, Art.43 - IÎn cazul debitorului care sţ i-a îîntrerupt activitatea total sau
instituitaă prin Decretul Presţ edintelui Romaî niei nr. 195/2020 sţ i partţial ca efect al măsurilor adoptate pe perioada staă rii de urgentţaă
prelungitaă prin Decretul Presţ edintelui Romaî niei nr.240/2020, de mentţinute, dupaă caz, sţ i îîn perioada staă rii de alertaă , sau exclusiv ca
40
autoritaă tţile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea urmare a măsurilor adoptate perioada stării de alertă, creditorii
raă spaî ndirii pandemiei cu coronavirusul SARS-COV-2, mentţinute, pot formula, până la încetarea staă rii de alertaă , cerere de deschidere
dupaă caz, sţ i îîn perioada staă rii de alertaă , creditorii pot formula, pe a procedurii insolventţei numai dupaă îîncercarea rezonabilaă , doveditaă
perioada staă rii de alertaă , cerere de deschidere a procedurii cu îînscrisuri comunicate îîntre paă rtţi prin orice mijloc, inclusiv prin
insolventţei numai dupaă îîncercarea rezonabilaă , doveditaă cu îînscrisuri mijloace electronice, de îîncheiere a unei conventţii de plataă .
comunicate îîntre paă rtţi prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace
electronice, de îîncheiere a unei conventţii de plataă . sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

44. Art.44 - (1) IÎn procedurile de concordat preventiv aflate îîn derulare Amendament admise de Comisia juridică
la data intraă rii îîn vigoare a prezentei legi, perioada îîn care se Art.44 - (1) IÎn procedurile de concordat preventiv aflate îîn derulare
desfaă sţ oaraă negocierile asupra proiectului de concordat preventiv se la data instituirii stării de alertă, perioada îîn care se desfaă sţ oaraă
prelungesţ te cu 60 de zile. Corelativ, îîn functţie de etapa îîn care se aflaă negocierile asupra proiectului de concordat preventiv se prelungesţ te
debitorul, perioada de elaborare a ofertei de concordat se cu 60 de zile. Corelativ, îîn functţie de etapa îîn care se aflaă debitorul,
prelungesţ te cu maximum 60 de zile sau, dupaă caz, perioada de perioada de elaborare a ofertei de concordat se prelungesţ te cu
negociere a ofertei de concordat se prelungesţ te cu maximum 60 de maximum 60 de zile sau, dupaă caz, perioada de negociere a ofertei
zile. de concordat se prelungesţ te cu maximum 60 de zile.
(2) IÎn cazul debitorului aflat îîn executarea concordatului preventiv (2) IÎn cazul debitorului aflat îîn executarea concordatului preventiv
la data intraă rii îîn vigoare a prezentei legi, perioada pentru la data instituirii stării de alertă, perioada pentru satisfacerea
satisfacerea creantţelor stabilite prin concordat se prelungesţ te cu 2 creantţelor stabilite prin concordat se prelungesţ te cu 2 luni.
luni. sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

45. Art.45 - (1) Dacaă debitorul se aflaă îîn perioada de observatţie la data Amendament admise de Comisia juridică
intraă rii îîn vigoare a prezentei legi, aceasta se prelungesţ te cu 3 luni. Art.45 - (1) Dacaă debitorul se aflaă îîn perioada de observatţie la data
Corelativ, termenul îîn care categoriile de persoane îîndreptaă tţite pot instituirii stării de alertă, aceasta se prelungesţ te cu 3 luni.
propune un plan de reorganizare se prelungesţ te cu 3 luni, inclusiv îîn Corelativ, termenul îîn care categoriile de persoane îîndreptaă tţite pot
cazul îîn care termenul de depunere a planului, prevaă zut de lege, a propune un plan de reorganizare se prelungesţ te cu 3 luni, inclusiv îîn
îînceput saă curgaă . cazul îîn care termenul de depunere a planului, prevaă zut de lege, a
(2) IÎn cazul îîn care, la data intraă rii îîn vigoare a prezentei legi, era îînceput saă curgaă .
depus un plan de reorganizare la dosarul cauzei, dar, urmare (2) IÎn cazul îîn care, la data instituirii stării de alertă, era depus un
efectelor pandemiei de COVID-19, s-au modificat perspectivele de plan de reorganizare la dosarul cauzei, dar, urmare efectelor
redresare îîn raport cu posibilitaă tţile sţ i specificul activitaă tţii pandemiei, epidemiei sau epizootiei, după caz, s-au modificat
41
debitorului, cu mijloacele financiare disponibile sţ i cu cererea pietţei perspectivele de redresare îîn raport cu posibilitaă tţile sţ i specificul
fatţaă de oferta debitorului, persoanele îîndreptaă tţite saă depunaă un plan activitaă tţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile sţ i cu
de reorganizare pot, îîn termen de 3 luni de la intrarea îîn vigoare a cererea pietţei fatţaă de oferta debitorului, persoanele îîndreptaă tţite saă
prezentei legi, saă depunaă un plan de reorganizare modificat, depunaă un plan de reorganizare pot, îîn termen de 30 de zile de la
notificaî nd creditorii, prin grija administratorului judiciar, asupra încetarea stării de alertă, saă depunaă un plan de reorganizare
acestei intentţii, îîn termen de 15 zile de la intrarea îîn vigoare a modificat, notificaî nd creditorii, prin grija administratorului judiciar,
prezentei legi. asupra acestei intentţii, îîn termen de 10 zile de la încetarea stării de
alertă.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

46. Art.46 - (1) IÎn cazul debitorului aflat îîn reorganizare judiciaraă la data Amendament admise de Comisia juridică
intraă rii îîn vigoare a prezentei legi, durata executaă rii planului de Art.46 - (1) IÎn cazul debitorului aflat îîn reorganizare judiciaraă la data
reorganizare judiciaraă se prelungesţ te cu 2 luni. instituirii stării de alertă, durata executaă rii planului de
(2) Debitorul aflat îîn reorganizare judiciaraă , care sţ i-a îîntrerupt reorganizare judiciaraă se prelungesţ te cu 2 luni.
activitatea total ca efect al deciziilor emise de autoritaă tţile publice (4) Debitorul aflat îîn reorganizare judiciaraă , care sţ i-a îîntrerupt
competente potrivit legii, pentru prevenirea raă spaî ndirii pandemiei activitatea total ca efect al deciziilor emise de autoritaă tţile publice
de COVID-19, poate solicita judecaă torului sindic, îîn termen de 30 de competente potrivit legii, pentru prevenirea raă spaî ndirii pandemiei,
zile de la intrarea îîn vigoare a prezentei legi, suspendarea executaă rii epidemiei sau epizootiei, după caz, poate solicita judecaă torului
planului pentru un termen care nu poate depaă sţi 2 luni. Cererea se sindic, îîn termen de 15 de zile de la instituirea stării de alertă,
judecaă de urgentţaă, pe bazaă de îînscrisuri, faă raă citarea paă rtţilor. suspendarea executaă rii planului pentru un termen care nu poate
îîncheierea pronuntţataă de judecaă torul sindic poate fi atacataă cu apel, depaă sţi 30 de zile de la îîncetarea staă rii de alertaă . Cererea se judecaă de
potrivit art. 43 din Legea nr.85/2014, cu modificaă rile sţ i completaă rile urgentţaă, pe bazaă de îînscrisuri, faă raă citarea paă rtţilor. IÎncheierea
ulterioare, termenele prevaă zute reducaî ndu-se la jumaă tate. pronuntţataă de judecaă torul sindic poate fi atacataă cu apel, potrivit art.
(3) IÎn cazul debitorului aflat îîn reorganizare judiciaraă la data intraă rii 43 din Legea nr.85/2014, cu modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare,
îîn vigoare a prezentei legi, care sţ i-a îîntrerupt activitatea total sau termenele prevaă zute reducaî ndu-se la jumaă tate.
partţial ca efect al deciziilor emise de autoritaă tţile publice competente (5) IÎn cazul debitorului aflat îîn reorganizare judiciaraă la instituirii
potrivit legii, pentru prevenirea raă spaî ndirii pandemiei de COVID-19, stării de alertă, care sţ i-a îîntrerupt activitatea total sau partţial ca
perioada de executare a planului de reorganizare se poate prelungi efect al deciziilor emise de autoritaă tţile publice competente potrivit
faă raă a depaă sţi o durataă totalaă a derulaă rii sale de 5 ani, sţ i se poate legii, pentru prevenirea raă spaî ndirii pandemiei, epidemiei sau
modifica, îîn mod corespunzaă tor, dacaă este cazul, îîn conditţiile epizootiei, perioada de executare a planului de reorganizare se
prevaă zute la art. 139 alin. (5) din Legea nr.85/2014, cu modificaă rile poate prelungi faă raă a depaă sţi o durataă totalaă a derulaă rii sale de 5 ani,
sţ i completaă rile ulterioare. sţ i se poate modifica, îîn mod corespunzaă tor, dacaă este cazul, îîn
conditţiile prevaă zute la art. 139 alin. (5) din Legea nr.85/2014, cu
42
modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

47. Art.47 - Pentru debitorul care sţ i-a îîntrerupt activitatea total sau Amendament admise de Comisia juridică
partţial ca efect al deciziilor emise de autoritaă tţile publice competente Art.47 - Pentru debitorul care sţ i-a îîntrerupt activitatea total sau
potrivit legii, pentru prevenirea raă spaî ndirii pandemiei de COVID-19, partţial ca efect al deciziilor emise de autoritaă tţile publice competente
pe durata staă rii de urgentţaă sţ i/sau de altertaă , durata initţialaă de potrivit legii pe perioada stării de urgență menținute, după caz, şi
executare a planului de reorganizare, prevaă zutaă de art. 133 alin. (3) în perioada stării de alertă, sau exclusiv ca urmare a măsurilor
din Legea nr.85/2014, cu modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare, adoptate perioada stării de alertă, durata initţialaă de executare a
poate fi de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, faă raă a depaă sţi o durataă planului de reorganizare, prevaă zutaă de art. 133 alin. (3) din Legea
totalaă a derulaă rii planului de 5 ani, sţ i modificaă rii, îîn mod nr.85/2014, cu modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare, poate fi de 4
corespunzaă tor, dacaă este cazul, îîn conditţiile art. 139 alin. (1) din ani, cu posibilitatea prelungirii, faă raă a depaă sţ i o durataă totalaă a
Legea nr.85/2014, cu modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare. derulaă rii planului de 5 ani, sţ i modificaă rii, îîn mod corespunzaă tor, dacaă
este cazul, îîn conditţiile art. 139 alin. (1) din Legea nr.85/2014, cu
modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

48. Secţiunea a 9-a - Domeniul executării pedepselor


§1. Executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor
măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal
Art.48 - (1) Maă sura de supraveghere referitoare la prezentarea
persoanei supravegheate la serviciul de probatţiune, la datele fixate
de acesta, prevaă zutaă la art. 85 alin. (1) lit. a), art. 93 alin. (1) lit. a) sţ i
la art. 101 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, precum sţ i obligatţia prevaă zutaă de art. 121 alin. (1) lit. e) din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, se executaă prin mijloace de
comunicare la distantţaă audio sau audio-video, îîn conditţii care
asiguraă confidentţialitatea informatţiilor sţ i a datelor transmise.
(2) Prezentarea persoanei supravegheate la serviciul de probatţiune,
la datele fixate de caă tre consilierul de probatţiune, are loc doar îîn
43
cazuri exceptţionale, precum imposibilitatea realizaă rii îîntrevederii
prin mijloace de comunicare la distantţaă, îîmplinirea termenului de
supraveghere îîn urmaă toarele sţ ase luni, riscul mare de saă vaî rsţ ire de
noi infractţiuni, necesitatea comunicaă rii contţinutului unor hotaă raî ri
judecaă toresţ ti sau a unor modificaă ri intervenite îîn executarea
acestora ori nerespectarea maă surilor sţ i obligatţiilor de caă tre
persoanele aflate îîn evidentţaă.
(3) Criteriile de prioritizare a cazurilor îîn care îîntrevederile cu
persoanele supravegheate se realizeazaă la sediul serviciului de
probatţiune, precum sţ i modalitatea de aplicare a acestora se stabilesc
prin decizie a directorului general al Directţiei Natţionale de
Probatţiune.
(4) IÎntrevederile derulate la sediul serviciului de probatţiune îîn
conditţiile alin. (2) sţ i (3) sunt precedate de activitaă tţi de pregaă tire a
acestora, realizate prin modalitaă tţi de comunicare la distantţaă cu
persoana supravegheataă , pentru a facilita realizarea scopului
îîntaî lnirii.
(5) IÎntrevederile cu persoanele supravegheate la sediul serviciului
de probatţiune se realizeazaă cu respectarea regulilor de distantţare
socialaă , precum sţ i a maă surilor de preventţie sţ i sigurantţaă medicalaă .
49. Art.49 - (1) Maă sura de supraveghere referitoare la primirea de caă tre
persoanele supravegheate a vizitelor consilierului de probatţiune
desemnat cu supravegherea, prevaă zutaă la art. 85 alin. (1) lit. b), art.
93 alin. (1) lit. b) sţ i la art. 101 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, se executaă numai îîn cazurile sţ i potrivit
criteriilor prevaă zute la art. 48 alin. (2) sţ i (3).
(2) Vizitele consilierului de probatţiune manager de caz la locuintţa
persoanei condamnate se desfaă sţoaraă cu respectarea conditţiilor
prevaă zute la art. 48 alin. (4) sţ i (5).
50. Art.50 - (1) Executarea obligatţiei de a urma un curs de pregaă tire
sţ colaraă sau de calificare ori formare profesionalaă , prevaă zutaă la art.
85 alin. (2) lit. a), art. 93 alin. (2) lit. a), art. 101 alin. (2) lit. a) sţ i la
art. 121 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
se realizeazaă potrivit modalitaă tţii îîn care institutţia din comunitatea la
care a fost îînscrisaă persoana supravegheataă deruleazaă cursurile
44
sţ colare, de calificare sau de formare profesionalaă , îîn regim de
telesţ coalaă , prin mijloace de comunicare audio-video la distantţaă sau
prin prezentţa fizicaă a participantţilor, cu respectarea regulilor de
distantţare socialaă , precum sţ i a maă surilor de preventţie sţ i sigurantţaă
medicalaă .
(2) IÎn situatţia îîn care cursurile de pregaă tire sţ colaraă sau de calificare
ori formare profesionalaă la care sunt îînscrise sau urmeazaă a fi
îînscrise persoanele supravegheate sunt suspendate, iar executarea
nu se poate realiza paî naă la îîmplinirea termenului de supraveghere,
al duratei supravegherii sau al maă surii educative neprivative de
libertate, consilierul de probatţiune manager de caz face demersuri
pentru a identifica o altaă institutţie din comunitate îîn care se
deruleazaă cursuri, sau, dupaă caz, demersuri pentru modificarea
contţinutului obligatţiei, îîn conditţiile legii, ori îînsţ tiintţeazaă instantţa
despre imposibilitatea obiectivaă de executare sţ i face mentţiune
despre aceasta îîn raportul final.
51. Art.51 - (1) Obligatţia persoanelor supravegheate de a participa la
derularea de programe de reintegrare socialaă , prevaă zutaă la art. 85
alin. (2) lit. c), art. 93 alin. (2) lit. b) sţ i la art. 101 alin. (2) lit. b) din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, fie caă sunt individuale sau
de grup ori caă sunt derulate îîn cadrul, serviciilor de probatţiune sau
îîn colaborare cu institutţiile din comunitate, se executaă prin
modalitaă tţi de comunicare audio-video la distantţaă, îîn conditţii care saă
asigure confidentţialitatea informatţiilor sţ i a datelor transmise.
(2) Programele de reintegrare socialaă îîn varianta de lucru individual
ori programele de grup adaptate la modalitatea de lucru individual
pot fi derulate la sediul serviciului de probatţiune sau la sediul
institutţiilor din comunitate abilitate numai îîn cazurile îîn care
executarea acestei obligatţii a îînceput anterior declaraă rii staă rii de
urgentţaă sţ i a fost suspendataă pe durata acesteia, precum sţ i îîn cazurile
al caă ror termen de supraveghere expiraă îîn urmaă toarele sţ ase luni, iar
obligatţia nu a fost executataă sţ i programul nu poate fi finalizat prin
modalitaă tţi de comunicare audio-video la distantţaă.
(3) Regulile privind desfaă sţ urarea programelor de reintegrare
socialaă îîn varianta de lucru individualaă sţ i a programelor de grup
45
adaptate la modalitatea de lucru individual se aplicaă tuturor
institutţiilor din comunitate implicate îîn derularea unor astfel de
programe, îîn limitele resurselor materiale disponibile Ia nivelul
acestor institutţii.
(4) IÎn situatţia îîn care executarea programelor de reintegrare socialaă
îîn institutţiile din comunitate nu se poate realiza paî naă la îîmplinirea
termenului de supraveghere sau al duratei supravegherii, consilierul
de probatţiune manager de caz face demersuri pentru a identifica o
altaă institutţie din comunitate îîn care se deruleazaă astfel de
programe, sau, dupaă caz, demersuri pentru modificarea contţinutului
obligatţiei, ori îînsţ tiintţeazaă instantţa despre imposibilitatea obiectivaă
de executare sţ i face mentţiune despre aceasta îîn raportul final.
52. Art.52 - (1) Obligatţia de a presta o muncaă neremunerataă îîn folosul Amendament admise de Comisia juridică
comunitaă tţii, prevaă zutaă la art. 64, art. 85 alin. (2) lit. b) sţ i art. 93 alin. Art.52 - (1) Obligatţia de a presta o muncaă neremunerataă îîn folosul
(3) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal se pune îîn executare comunitaă tţii, prevaă zutaă la art. 64, art. 85 alin. (2) lit. b) sţ i art. 93 alin.
cu prioritate pe perioada staă rii de alertaă îîn cazurile al caă ror termen (3) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal se pune îîn executare
ori durataă de supraveghere se îîmplinesţ te îîn urmaă toarele sţ ase luni sţ i cu prioritate pe perioada staă rii de alertaă îîn cazurile al caă ror termen
îîn cazurile îîn care timpul raă mas paî naă la îîmplinirea termenului sau ori durataă de supraveghere se îîmplinesţ te îîn urmaă toarele sţ ase luni sţ i
duratei supravegherii nu permite executarea integralaă . îîn cazurile îîn care timpul raă mas paî naă la îîmplinirea termenului sau
(2) Obligatţia de a presta o muncaă neremunerataă îîn folosul duratei supravegherii nu permite executarea integralaă .
comunitaă tţii se executaă cu prioritate îîn spatţii deschise sţ i, îîn cazuri (4) Obligatţia de a presta o muncaă neremunerataă îîn folosul
exceptţionale, îîn spatţii îînchise, cu respectarea regulilor de distantţare comunitaă tţii se executaă cu prioritate îîn spatţii deschise sţ i, îîn cazuri
socialaă , a maă surilor de preventţie sţ i sigurantţaă medicalaă . exceptţionale, îîn spatţii îînchise, cu respectarea regulilor de distantţare
(3) IÎn situatţiile îîn care desfaă sţurarea muncii îîn folosul comunitaă tţii nu socialaă , a maă surilor de preventţie sţ i sigurantţaă medicalaă .
este posibilaă îîn conditţiile prevaă zute la alin. (1), serviciul de IÎn situatţiile îîn care desfaă sţ urarea muncii îîn folosul comunitaă tţii nu
probatţiune va efectua demersurile necesare pentru modificarea este posibilaă îîn conditţiile prevaă zute la alin. (1), serviciul de
felului muncii îîn cadrul aceleiasţ i institutţii sau, dupaă caz, pentru probatţiune va efectua demersurile necesare pentru modificarea
prestarea activitaă tţii îîn cadrul unei alte institutţii din comunitate, felului muncii îîn cadrul aceleiasţ i institutţii sau, dupaă caz, pentru
inclusiv îîn cazul îîn care institutţia din comunitate este o unitate prestarea activitaă tţii îîn cadrul unei alte institutţii din comunitate,
spitaliceascaă , un centru rezidentţial subordonat autoritaă tţilor locale inclusiv îîn cazul îîn care institutţia din comunitate este o unitate
sau o institutţie îîn care au fost confirmate persoane infectate cu spitaliceascaă , un centru rezidentţial subordonat autoritaă tţilor locale
virusul SARS-CoV-2, ori îînsţ tiintţeazaă instantţa despre imposibilitatea sau o institutţie îîn care au fost confirmate persoane infectate, ori
obiectivaă de executare sţ i face mentţiune despre aceasta îîn raportul îînsţ tiintţeazaă instantţa despre imposibilitatea obiectivaă de executare sţ i
final. face mentţiune despre aceasta îîn raportul final.
sen. Șerban Nicolae
46
Amendament admis de Comisia economică

53. Art.53 - îîn situatţia îîn care, pe durata termenului de supraveghere,


consilierul de probatţiune manager de caz constataă caă persoana
supravegheataă nu respectaă maă surile de supraveghere sau nu executaă
obligatţiile ce îîi revin, îîn conditţiile stabilite la art. 48-52, procedeazaă ,
dupaă caz, potrivit art. 67 alin. (1) sau alin. (3) ori potrivit art. 101
alin. (1), (3) sau (4) din Legea nr. 252/2013 privind organizarea sţ i
functţionarea sistemului de probatţiune, cu modificaă rile sţ i
completaă rile ulterioare.
54. Art.54 - (1) îîntrevederea sau îîntrevederile dintre consilierul de
probatţiune sţ i inculpatţii minori ori majori pentru care organele
judiciare au solicitat referate ori rapoarte de evaluare se desfaă sţoaraă
prin mijloace de comunicare la distantţaă audio sau audio-video, îîn
conditţii care saă asigure confidentţialitatea informatţiilor transmise.
(2) Dispozitţiile alin. (1) se aplicaă sţ i îîn ceea ce privesţ te interactţiunea
consilierului de probatţiune cu alte persoane care pot furniza
informatţii utile îîn legaă turaă cu persoana evaluataă .
(3) Interactţiunea nemijlocitaă a consilierului de probatţiune cu
persoana evaluataă ori cu alte persoane care pot furniza informatţii
despre aceasta se realizeazaă numai dacaă nu existaă posibilitatea
comunicaă rii prin mijloace de comunicare la distantţaă, audio ori
audio-video ori îîn acele situatţii îîn care consilierul de probatţiune
apreciazaă caă pentru acuratetţea evaluaă rii, este necesar contactul
direct cu persoana evaluataă ori cu persoana care oferaă informatţii.
(4) Dispozitţiile alin. (1) - (3) se aplicaă sţ i îîn ceea ce privesţ te referatele
sţ i rapoartele de evaluare îîntocmite pe perioada supravegherii de
caă tre consilierii de probatţiune manageri de caz cu privire la
persoanele supravegheate minore sau majore.
55. Art.55 - (1) Directorul general al Directţiei Natţionale de Probatţiune
dispune maă surile necesare pentru ca activitatea îîn cadrul serviciilor
de probatţiune, precum sţ i îîn cadrul structurii centrale a Directţiei
Natţionale de Probatţiune saă se realizeze cu respectarea regulilor de
distantţare socialaă , a maă surilor de preventţie sţ i sigurantţaă medicalaă , îîn
47
acest scop putaî nd fi luate maă suri precum limitarea numaă rului de
persoane îîn spatţiile de asţ teptare sţ i îîn birouri, introducerea
programului de lucru decalat al angajatţilor sau îîn schimburi sau
desfaă sţ urarea activitaă tţii îîn regim de telemuncaă , acolo unde este
posibil.
(2) Activitatea structurilor prevaă zute la alin. (1) se realizeazaă cu
respectarea maă surilor de igienaă , care presupun dezinfectarea
regulataă a spatţiilor sţ i cu purtarea îîn mod obligatoriu a unor
echipamente de protectţie precum maă sţ ti, maă nusţ i, viziere.
(3) Accesul tuturor persoanelor îîn sediile serviciilor de probatţiune
se realizeazaă cu purtarea îîn mod obligatoriu a unor echipamente de
protectţie, precum maă sţ ti sţ i maă nusţ i.
56. §2. Executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Art.56 - (1) Cu privire la executarea pedepselor sţ i a maă surilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare îîn cursul
procesului penal, prin decizie a directorului general al
Administratţiei Natţionale a Penitenciarelor, pot fi dispuse
urmaă toarele maă suri exceptţionale:
a) acordarea vizitei cu dispozitiv de separare, indiferent de regimul
de executare sau categoria din care fac parte persoanele private de
libertate;
b) organizarea activitaă tţilor din programul zilnic la care participaă
persoanele private de libertate, precum activitaă tţi sţ i programe
educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologicaă sţ i
asistentţaă socialaă , moral-religioase, instruire sţ colaraă sţ i formare
profesionalaă , plimbare zilnicaă , astfel îîncaî t saă se respecte timpul
minim prevaă zut de dispozitţiile legale sţ i desfaă sţurarea acestora îîn
grupuri restraî nse, cu purtarea echipamentului de protectţie
individualaă sţ i respectarea regulilor de distantţare socialaă ;
c) desfaă sţ urarea activitaă tţilor lucrative, cu respectarea regulilor de
distantţare socialaă , precum sţ i a maă surilor de preventţie sţ i sigurantţaă
medicalaă , respectiv cu purtarea echipamentului de protectţie
individualaă ;
d) restrictţionarea activitaă tţii de transfer a unor efective mari de
48
persoane private de libertate îîntre locurile de detţinere, cu exceptţia
situatţiilor impuse de urgentţele medicale, solicitaă rile exprese
formulate de organele judiciare sau schimbarea regimului de
executare, numai dacaă îîn locul de detţinere nu este organizataă
executarea pedepsei pentru noul regim, precum sţ i a transferurilor
din motive de sigurantţaă;
e) realizarea accesului persoanelor vizitatoare îîn locul de detţinere
numai cu echipamentul propriu de protectţie, îîn vederea respectaă rii
maă surilor de preventţie sţ i sigurantţaă medicalaă ;
f) acordarea dreptului la comunicaă ri on-line, indiferent de situatţia
disciplinaraă a persoanei private de libertate sţ i periodicitatea
legaă turii cu familia;
g) amaî narea exercitţiului dreptului la vizitaă intimaă sţ i punerea îîn
aplicare a recompenselor cu permisiunea de iesţ ire din penitenciar,
dacaă prin acordarea acestora sunt afectate maă surile de preventţie sţ i
sigurantţaă medicalaă ;
h) relocarea unor efective mari de persoane private de libertate îîn
alte locuri de detţinere, indiferent de profilul acestora, îîn centre
educative/centre de detentţie, sau îîn alte stabilimente ori facilitaă tţi de
cazare apartţinaî nd unitaă tţilor care fac parte din sistemul natţional de
apaă rare, ordine publicaă sţ i sigurantţaă natţionalaă , îîn situatţia existentţei
unui risc epidemiologie crescut sau operativ, extins la nivelul unui
penitenciar, cu afectarea persoanelor private de libertate sau a
personalului, poate fi dispusaă de directorul general al Administratţiei
Natţionale a Penitenciarelor;
i) stabilirea regulilor de distantţare socialaă , a maă surilor de preventţie
sţ i sigurantţaă medicalaă necesar a fi respectate;
j) paza sţ i supravegherea persoanelor private de libertate internate
îîn unitaă tţi sanitare publice, altele decaî t penitenciarele-spital, se poate
realiza prin monitorizare video de la distantţaă, cu acordul medicului
curant sţ i cu informarea prealabilaă a persoanei private de libertate cu
privire la obligatţiile sţ i interdictţiile pe care le are pe perioada îîn care
se aflaă internataă ; pot fi aplicate sţ i maă suri de sigurantţaă prevaă zute de
legislatţia privind executarea pedepselor sţ i a maă surilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare îîn cursul procesului penal.
49
(2) Maă surile dispuse potrivit alin. (1) trebuie saă fie proportţionale cu
situatţia care le-a determinat sţ i se comunicaă , alaă turi de motivele care
au stat la baza adoptaă rii acestora, de îîndataă , ministrului justitţiei.
(3) La îîncetarea situatţiei care a determinat dispunerea maă surilor
potrivit alin. (1), administratţia locului de detţinere procedeazaă la
acordarea, esţ alonataă , a drepturilor al caă ror exercitţiu a fost amaî nat
pe durata staă rii de alertaă , precum sţ i la punerea îîn aplicare a
recompenselor cu permisiunea de iesţ ire din penitenciar îîn conditţiile
prevaă zute de legislatţia îîn vigoare.
57. §3. Dispoziţii privind ascultarea persoanelor private de
libertate
Art.57 - In cauzele penale, dacaă organul judiciar apreciazaă caă aceasta
nu aduce atingere bunei desfaă sţ uraă ri a procesului ori drepturilor sţ i
intereselor paă rtţilor, persoanele private de libertate sunt audiate prin
videoconferintţaă la locul de detţinere, faă raă a fi necesar acordul
acestora.
58. §4. Organizarea activităţii poliţiştilor de penitenciare
Art.58 - (1) Politţistului de penitenciare i se pot modifica, faă raă
acordul saă u, locul sţ i/sau felul muncii. Modificarea locului sţ i/sau
felului muncii politţistului de penitenciare se realizeazaă îîn raport de
necesitaă tţile sţ i situatţia operativaă existente la nivelul unitaă tţii unde
este îîncadrat sau al altei unitaă tţi din politţia penitenciaraă .
(2) Concediul de odihnaă , de odihnaă suplimentar, faă raă plataă , de studii
sţ i pentru formare profesionalaă al politţistului de penitenciare, poate
fi îîntrerupt unilateral de caă tre directorul unitaă tţii îîn care politţistul de
penitenciare îîsţi desfaă sţoaraă activitatea, îîn raport de necesitaă tţile sţ i
situatţia operativaă existente la nivelul unitaă tţii unde este îîncadrat
politţistul de penitenciare sau al altei unitaă tţi din politţia penitenciaraă .
59. Capitolul 3 - Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă Amendament admise de Comisia juridică
a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Capitolul 3 se elimină.
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi Amendament propus de senator Robert Cazanciuc.
completările ulterioare
Art.59 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
50
nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după 1. După articolul 4, se introduc şase noi articole, art.41-46, cu
cum urmează: următorul cuprins:
„Art. 41 – Starea de alertaă reprezintaă raă spunsul la o situatţie de
urgentţaă de amploare sţ i intensitate deosebite, determinataă de unul
sau mai multe tipuri de risc, constaî nd îîntr-un ansamblu de maă suri cu
caracter temporar, proportţionale cu nivelul de gravitate manifestat
sau prognozat al acesteia sţ i necesare pentru prevenirea sţ i
îînlaă turarea amenintţaărilor iminente la adresa vietţii, saă naă taă tţii
persoanelor, mediului îînconjuraă tor, valorilor materiale sţ i culturale
importante ori a proprietaă tţii.
Art. 42 - (1) Starea de alertaă se declaraă la nivel local, judetţean sau
natţional, atunci caî nd analiza factorilor de risc indicaă necesitatea
amplificaă rii raă spunsului la o situatţie de urgentţaă, pentru o perioadaă
limitataă de timp, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.
(2) Stare de alertaă poate fi prelungitaă ori de caî te ori analiza
factorilor de risc indicaă necesitatea mentţinerii raă spunsului
amplificat pentru o perioadaă de timp suplimentaraă , care nu poate fi
mai mare de 30 de zile.
(3) Starea de alertaă îînceteazaă , îînainte de îîmplinirea termenului
pentru care a fost declarataă ori prelungitaă , atunci caî nd analiza
factorilor de risc indicaă faptul caă nu mai este necesaraă mentţinerea
unui raă spuns amplificat.
(4) IÎn aplicarea alin. (1) - (3) se analizeazaă cumulativ urmaă torii
factori de risc:
a) amploarea situatţiei de urgentţaă, respectiv manifestarea
generalizataă a tipului de risc la nivel local, judetţean sau natţional;
b) intensitatea situatţiei de urgentţaă, respectiv viteza de evolutţie,
îînregistrataă sau prognozataă , a fenomenelor distructive sţ i gradul de
perturbare a staă rii de normalitate;
c) insuficientţa sţ i/sau inadecvarea capabilitaă tţilor de raă spuns;
d) densitatea demograficaă îîn zona afectataă de tipul de risc;
e) existentţa sţ i gradul de dezvoltare a infrastructurii adecvate
gestionaă rii tipului de risc.
51
Art. 43 – (1) Comitetul local pentru situatţii de urgentţaă declaraă , cu
acordul prefectului, starea de alertaă la nivel local, precum sţ i
prelungirea sau îîncetarea acesteia.
(2) Comitetul judetţean pentru situatţii de urgentţaă declaraă , cu acordul
ministrului afacerilor interne, starea de alertaă la nivelul uneia sau
mai multor localitaă tţi din judetţ ori la nivelul îîntregului judetţ, precum
sţ i prelungirea sau îîncetarea acesteia.
(3) Comitetul natţional pentru situatţii de urgentţaă declaraă , cu acordul
prim-ministrului, starea de alertaă la nivelul unuia sau mai multor
judetţe ori la nivel natţional, precum sţ i prelungirea sau îîncetarea
acesteia.
(4) Hotaă raî rile privind declararea, prelungirea sau îîncetarea staă rii de
alertaă se fundamenteazaă îîn baza analizei factorilor de risc prevaă zutţi
la art. 42 alin. (4) de caă tre grupurile de suport tehnico – sţ tiintţific
constituite pe tipuri de risc.

Art. 44 – (1) La declararea staă rii de alertaă sţ i pe durata acesteia


comitetele pentru situatţii de urgentţaă hotaă raă sc aplicarea uneia sau
mai multor maă suri pentru cresţ terea capacitaă tţii de raă spuns, pentru
1. La articolul 44, se introduc trei noi alineate, alin.(2)-(4), cu
asigurarea rezilientţei comunitaă tţilor sţ i pentru diminuarea impactului
următorul cuprins:
tipului de risc.
„(2) Maă surile pentru cresţ terea capacitaă tţii de raă spuns sunt: (2) Maă surile pentru cresţ terea capacitaă tţii de raă spuns sunt:
a) achizitţionarea bunurilor sţ i serviciilor de necesitate imediataă îîn a) achizitţionarea bunurilor sţ i serviciilor de necesitate imediataă îîn
gestionarea situatţiei de urgentţaă pentru care a fost declarataă starea gestionarea situatţiei de urgentţaă pentru care a fost declarataă starea
de alertaă , prin negocierea faă raă publicare prealabilaă ; de alertaă , prin negocierea faă raă publicare prealabilaă ;
b) suplimentarea, prin redistribuirea caă tre zonele afectate, a b) suplimentarea, prin redistribuirea caă tre zonele afectate, a
tehnicii, echipamentelor sţ i dispozitivelor necesare actţiunilor de tehnicii, echipamentelor sţ i dispozitivelor necesare actţiunilor de
raă spuns; raă spuns;
c) detasţ area pe teritoriul natţional, îîn zonele afectate, a
personalului care detţine competentţele adecvate gestionaă rii situatţiei
52
de urgentţaă;
d) coordonarea operatţionalaă a unor servicii publice;
e) adaptarea programului de lucru sau permanentizarea c) detasţ area pe teritoriul natţional, îîn zonele afectate, a
activitaă tţii serviciilor de asistentţaă socialaă ; personalului care detţine competentţele adecvate gestionaă rii situatţiei
f) permanentizarea activitaă tţii unor centre operative pentru de urgentţaă;
situatţii de urgentţaă cu activitate temporaraă . d) coordonarea operatţionalaă a unor servicii publice;
(3) Maă surile pentru asigurarea rezilientţei comunitaă tţilor sunt: e) adaptarea programului de lucru sau permanentizarea
activitaă tţii serviciilor de asistentţaă socialaă ;
a) evacuarea temporaraă a persoanelor sţ i bunurilor din zona
f) permanentizarea activitaă tţii unor centre operative pentru
afectataă sau posibil a fi afectataă ; situatţii de urgentţaă cu activitate temporaraă .
a) acordarea de ajutoare de primaă necesitate pentru persoane sţ i
animale afectate;
c) efectuarea lucraă rilor pentru modificarea de urgentţaă a mediului (3) Maă surile pentru asigurarea rezilientţei comunitaă tţilor sunt:
îînconjuraă tor sţ i infrastructurii, stabilite de fortţele de interventţie a) evacuarea temporaraă a persoanelor sţ i bunurilor din zona
pentru oprirea sau limitarea efectelor situatţiei de urgentţaă; afectataă sau posibil a fi afectataă ;
d) maă suri de protectţie a vietţii sţ i pentru limitarea efectelor tipului de b) acordarea de ajutoare de primaă necesitate pentru persoanele sţ i
risc produs asupra saă naă taă tţii persoanelor, inclusiv instituirea animale afectate;
carantinei sau a izolaă rii la domiciliu; c) efectuarea lucraă rilor pentru modificarea de urgentţaă a mediului
îînconjuraă tor sţ i infrastructurii, stabilite de fortţele de interventţie
(4) Maă surile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt:
pentru oprirea sau limitarea efectelor situatţiei de urgentţaă;
a) restraî ngerea sau interzicerea organizaă rii sţ i desfaă sţuraă rii unor d) maă suri de protectţie a vietţii sţ i pentru limitarea efectelor tipului
mitinguri, demonstratţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de de risc produs asupra saă naă taă tţii persoanelor, inclusiv instituirea
îîntruniri, îîn spatţii deschise, precum sţ i a unor îîntruniri de natura carantinei sau a izolaă rii la domiciliu;
activitaă tţilor culturale, sţ tiintţifice, artistice, religioase, sportive sau de
divertisment, îîn spatţii îînchise; (4) Maă surile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt:
b) restraî ngerea sau interzicerea circulatţiei persoanelor sţ i a) restraî ngerea sau interzicerea organizaă rii sţ i desfaă sţuraă rii unor
vehiculelor îîn locurile sţ i, dupaă caz, îîn intervalele orare stabilite; mitinguri, demonstratţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de
c) interzicerea iesţ irii din zonele sţ i, dupaă caz, îîn intervalele orare îîntruniri, îîn spatţii deschise, precum sţ i a unor îîntruniri de natura
stabilite sau instituirea carantinei asupra unor claă diri, localitaă tţi sau activitaă tţilor culturale, sţ tiintţifice, artistice, religioase, sportive sau de
divertisment, îîn spatţii îînchise;
zone geografice;
b) restraî ngerea sau interzicerea circulatţiei persoanelor sţ i
d) restraî ngerea sau interzicerea circulatţiei rutiere, feroviare, vehiculelor îîn locurile sţ i, dupaă caz, îîn intervalele orare stabilite;
maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul pe rutele sţ i, dupaă caz, îîn
intervalele orare stabilite;
e) îînchiderea temporaraă a unor puncte de trecere a frontierei de
53
stat;
f) limitarea sau suspendarea pe durataă determinataă a activitaă tţii
unor institutţii sau operatori economici; c) interzicerea iesţ irii din zonele sţ i, dupaă caz, îîn intervalele orare
g) demolarea partţialaă sau totalaă a unor constructţii, instalatţii sau stabilite sau instituirea carantinei asupra unor claă diri, localitaă tţi sau
amenajaă ri, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile; zone geografice;
h) inundarea controlataă a unor terenuri, culturi, plantatţii sau d) restraî ngerea sau interzicerea efectuaă rii de caă tre operatori a
transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu
paă duri, indiferent de forma de proprietate;
metroul pe rutele sţ i, dupaă caz, îîn intervalele orare stabilite;
i) participarea cetaă tţenilor sţ i a operatorilor economici la unele e) îînchiderea temporaraă a unor puncte de trecere a frontierei de
activitaă tţi îîn folosul comunitaă tţilor locale. stat;
f) limitarea sau suspendarea pe durataă determinataă a activitaă tţii
unor institutţii sau operatori economici;
g) demolarea partţialaă sau totalaă a unor constructţii, instalatţii sau
amenajaă ri, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile;
h) inundarea controlataă a unor terenuri, culturi, plantatţii sau
paă duri, indiferent de forma de proprietate;
i) participarea cetaă tţenilor sţ i a operatorilor economici la unele
activitaă tţi îîn folosul comunitaă tţilor locale.
Iniţiatori: Senatori PNL Alina –Stefania GORGHIU, Daniel
FENECHIU, Laura-Iuliana SCÂNTEI
Amendament respins de Comisia economică

60. Art. 45 – Hotaă raî rile prin care se declaraă ori se prelungesţ te starea
de alertaă , precum sţ i cele prin care se stabilesţ te aplicarea unor
maă suri pe durata staă rii de alertaă cuprind:
a) baza legalaă ;
54
b) perioada staă rii de alertaă ;
c) maă suri pentru cresţ terea capacitaă tţii de raă spuns, asigurarea
rezilientţei comunitaă tţilor sţ i diminuarea impactului tipului de risc
necesar a fi aplicate, conditţiile concrete de aplicare sţ i destinatarii
acestor maă suri;
d) institutţiile sţ i autoritaă tţile publice care pun îîn aplicare sau
urmaă resc respectarea aplicaă rii maă surilor, dupaă caz.
Iniţiatori: Senatori PNL Alina –Stefania GORGHIU, Daniel
FENECHIU, Laura-Iuliana SCÂNTEI
Amendament respins de Comisia economică

61. 2. După articolul 45, se introduce un nou articol, art.46, cu


următorul cuprins:
„Art. 46 - (1) Maă surile aplicate pe durata staă rii de alertaă potrivit Art. 46 – Maă surile aplicate pe durata staă rii de alertaă potrivit art.44
art.44 se reevalueazaă îîn cazul instituirii staă rii de urgentţaă potrivit art. se reevalueazaă îîn cazul instituirii staă rii de urgentţaă potrivit art. 93 din
Constitutţia Romaî niei, republicataă , îîn baza analizei factorilor de risc
93 din Constitutţia Romaî niei, republicataă , îîn baza analizei factorilor
prevăzuţi la art. 41.”
de risc prevaă zutţi la art. 41." Iniţiatori: Senatori PNL Alina –Stefania GORGHIU, Daniel
FENECHIU, Laura-Iuliana SCÂNTEI
Amendament respins de Comisia economică

La art.59, după punitul 2, se introduie un punit nou, punitul 3 , iu


următorul iuprins:

3. Art.4, alin. (5) ia aiea următorul cuprins


(5) Hotărârea de declarare a stării de alertă cuprinde:.
a) baza legală;
b) perioada de aplicare, care nu poate depăşi 30 de zile. În situaţii
excepţionale această perioadă se poate prelungi cu încă 30 de zile ;

55
c) măsurile dispuse;
d) obligaţiile cetăţenilor şi ale operatorilor economici în ceea ce priieşte
partciparea la actiităţi în folosul comunităţilor locale

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

62.
2. După articolul 37 se introduce un nou articol, art. 371, cu
următorul cuprins:
„Art.371 – Constituie contraventţii, îîn maă sura îîn care nu sunt
saă vaî rsţ ite îîn astfel de conditţii îîncaî t saă fie considerate potrivit legii
penale infractţiuni, urmaă toarele fapte saă vaî rsţ ite pe durata staă rii de
alertaă :
a) neluarea de caă tre conducaă torii serviciilor de asistentţaă socialaă , a
maă surilor stabilite conform art.44 alin.(2) lit.e), referitoare la
adaptarea programului de lucru sau la permanentizarea activitaă tţii;
b) neluarea de caă tre conducaă torii autoritaă tţilor sau institutţiilor la
nivelul caă rora sunt constituite centrele operative pentru situatţii de
urgentţaă, a maă surilor pentru permanentizarea activitaă tţii acestora,
conform art.44 alin.(2) lit.f);
c) neexecutarea maă surilor stabilite conform art.4 4 alin.(3) lit.a),
referitoare la evacuarea temporaraă a persoanelor sţ i bunurilor din
zona afectataă sau posibil a fi afectataă , de caă tre personalul institutţiilor
sţ i autoritaă tţilor publice desemnate saă punaă îîn aplicare aceste maă suri;
d) îîmpiedicarea de caă tre orice persoanaă fizicaă , a executaă rii
maă surilor de evacuare temporaraă a persoanelor sţ i bunurilor din
zona afectataă sau posibil a fi afectataă , stabilite conform art.4 4 alin.(3)
lit.a);
e) îîmpiedicarea de caă tre orice persoanaă fizicaă , a distribuirii
ajutoarelor de primaă necesitate pentru persoanele sţ i animale
afectate, stabilite conform art.44 alin.(3) lit.b);
56
f) neefectuarea lucraă rilor stabilite conform art.44 alin.(3) lit.c),
referitoare la modificarea de urgentţaă a mediului îînconjuraă tor sţ i
infrastructurii, de caă tre personalul institutţiilor sţ i autoritaă tţilor
publice desemnate prin hotaă raî ri ale comitetelor pentru situatţii de
urgentţaă saă punaă îîn aplicare aceste maă suri;
g) îîmpiedicarea de caă tre orice persoanaă fizicaă , a efectuaă rii
lucraă rilor stabilite conform art.44 alin.(3) lit.c), referitoare la
modificarea de urgentţaă a mediului îînconjuraă tor sţ i infrastructurii;
h) nerespectarea de caă tre persoanele fizice, a maă surilor
individuale de protectţie a vietţii sţ i pentru limitarea efectelor tipului
de risc produs asupra saă naă taă tţii persoanelor, stabilite conform art.4 4
alin.(3) lit.d);
i) nerespectarea de caă tre persoanele fizice, a maă surilor de izolare
la domiciliu stabilite conform art.44 alin.(3) lit.d);
j) nerespectarea interdictţiilor stabilite conform art.44 alin.(4)
lit.a), de a organiza mitinguri, demonstratţii, procesiuni, concerte sau
alte tipuri de îîntruniri, îîn spatţii deschise, ori îîntruniri de natura
activitaă tţilor culturale, sţ tiintţifice, artistice, religioase, sportive sau de
divertisment, îîn spatţii îînchise;
k) participarea persoanelor fizice la mitinguri, demonstratţii,
procesiuni, concerte sau la alte tipuri de îîntruniri, îîn spatţii deschise,
ori la îîntruniri de natura activitaă tţilor culturale, sţ tiintţifice, artistice,
religioase, sportive sau de divertisment, îîn spatţii îînchise, interzise îîn
conformitate cu art.44 alin.(4) lit.a);
l) desfaă sţurarea de caă tre organizatori, a unor mitinguri,
demonstratţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de îîntruniri, îîn
spatţii deschise, ori a unor îîntruniri de natura activitaă tţilor culturale,
sţ tiintţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, îîn spatţii
îînchise, cu nerespectarea maă surilor stabilite conform art.4 4 alin.(4)
lit.a);
m) circulatţia persoanelor, pietonalaă sau cu vehicule, îîn locurile sţ i,
dupaă caz, îîn intervalele orare îîn care aceasta a fost interzisaă sau
restraî nsaă potrivit art.44 alin.(4) lit.b);
n) nerespectarea de caă tre persoanele fizice, a interdictţiei de iesţ ire
din zonele stabilite îîn conformitate cu art.44 alin.(4) lit.c) sau
57
îîncaă lcarea intervalelor orare îîn care este permisaă iesţ irea din aceste
zone;
o) nerespectarea de caă tre persoanele fizice, a interdictţiei de iesţ ire
din claă dirile, localitaă tţile sau zonele geografice îîn care a fost instituitaă
carantina potrivit art.44 alin.(4) lit.c);
p) nerespectarea de caă tre operatori, a maă surilor stabilite potrivit
art.44 alin.(4) lit.d), referitoare la restraî ngerea sau interzicerea
transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu
metroul ori îîncaă lcarea intervalelor orare îîn care acestea sunt
permise;
q) nerespectarea de caă tre conducaă torii institutţiilor sau
operatorilor economici, a conditţiilor stabilite potrivit art.44 alin.(4)
lit.f), referitoare la desfaă sţ urarea activitaă tţii acestor institutţii sau
operatori economici;
r) nerespectarea de caă tre conducaă torii institutţiilor sau
operatorilor economici, a maă surilor stabilite potrivit art.4 4 alin.(4)
lit.f), referitoare la suspendarea temporaraă a activitaă tţii acestor
institutţii sau operatori economici;
s) neefectuarea lucraă rilor pentru demolarea partţialaă sau totalaă a
unor constructţii, instalatţii sau amenajaă ri, mutarea/dezmembrarea
unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlataă a unor
terenuri, culturi, plantatţii sau paă duri, de caă tre persoanele fizice sau
juridice ori de caă tre personalul institutţiilor sţ i autoritaă tţilor publice
desemnate potrivit art.44 alin.(4) lit.g);
sţ ) îîmpiedicarea de caă tre orice persoanaă fizicaă , a efectuaă rii
lucraă rilor pentru demolarea partţialaă sau totalaă a unor constructţii,
instalatţii sau amenajaă ri, mutarea/dezmembrarea unor
bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlataă a unor
terenuri, culturi, plantatţii sau paă duri, stabilite potrivit art.44 alin.(4)
lit.h);
t) neefectuarea de caă tre operatorii economici, a activitaă tţilor îîn
folosul comunitaă tţilor locale, stabilite potrivit art.44 alin.(4) lit.i).”
Iniţiatori: Senatori PNL Alina –Stefania GORGHIU, Daniel
FENECHIU, Laura-Iuliana SCÂNTEI
Amendament respins de Comisia economică
58
_____________________________________________________________

Propun abrogarea literelor s) şi ş), din pricina riscului pe care îîl


reprezintaă îîn privintţa demolaă rii unor imobile situate îîn zone
protejate sau chiar a unor monumente istorice, îîn timpul staă rii de
alertaă .

Iniţiator: Senator USR Vlad ALEXANDRESCU

63.
3. Dupaă articolul 38 se introduce un nou articol, art. 381, cu
urmaă torul cuprins:
„Art.381 – Contraventţiile prevăzute la art.371 se sanctţioneazaă
dupaă cum urmeazaă :
a) cu amendaă de la 1000 lei la 5000 lei contraventţiile prevaă zute
la art. 371 lit. c), d), e), g), h), k), m), n) sţ i sţ );
b) cu amendaă de la 2000 lei la 10000 lei contraventţiile prevaă zute
la art. 371 lit. a), b), f), i), o), q) sţ i s);
c) cu amendaă de la 4000 lei la 20000 lei contraventţiile prevaă zute
la art. 371 lit. l), r) sţ i t);
d) cu amendaă de la 6000 lei la 30000 lei contraventţiile prevaă zute
la art. 371 lit. j) sţ i p);
Iniţiatori: Senatori PNL Alina –Stefania GORGHIU, Daniel
FENECHIU, Laura-Iuliana SCÂNTEI
Amendament respins de Comisia economică

_____________________________________________________________

La articolul 38 se introduce un nou articol, art. 38 1, cu urmaă torul


cuprins:
„Art.381 – Contraventţiile prevaă zute la art. 37 1 se sanctţioneazaă dupaă
cum urmeazaă :
59
a) cu amendaă de la 500 lei la 2500 lei contraventţiile prevaă zute la
art. 371 lit. c), d), e), g), h), k), m), n) sţ i sţ );
b) cu amendaă de la 1000 lei la 5000 lei contraventţiile prevaă zute la
art. 371 lit. a), b), f), i), o), q) sţ i s);
c) cu amendaă de la 2000 lei la 10000 lei contraventţiile prevaă zute la
art. 371 lit. l), r) sţ i t);
d) cu amendaă de la 3000 lei la 15000 lei contraventţiile prevaă zute la
art. 371 lit. j) sţ i p);

Iniţiator: Senator USR Vlad ALEXANDRESCU-


A anuntat ca renunta la amendament

(cuantumul propus este disproportţionat fatţaă de venitul mediu al


unei familii din Romaî nia. IÎn Frantţa, pentru iesţ irea din casaă
neacoperitaă de un motiv bine îîntemeiat, amenda este de 135 Euro, îîn
UK este de 6o £)

După art. 38 se introduie un artiol nou, atiolul 38¹, iu următorul iuprins:

381 Pe durata stării de alertă, în siopul susținerii struiturilor sportve,


defnite ionform Legii eduiației fziie și sportului nr.69/2000, autoritățile
administrației publiie loiale pot aproba, prin hotărârea ionsiliului loial
și/sau județean după iaz, diverse forme de sprijin pentru fnanțarea
iheltuielilor de funiționare sau de natură salarială ale struiturilor sportve
iare își au sediul pe raza adiministratv teritorială ale aiestora. În iazul
aiestor forme de sprijin, pe durata stării de alertă, nu sunt apliiabile
prevederile legale privind ajutorul de stat și prevederile legii 350/2005
privind regimul fnanțărilor nerambursabile din fonduri publiie aloiate
pentru aitvități nonproft de interes general.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

60
64. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004: 4. Articolul 39 se modificaă sţ i va avea urmaă torul cuprins:
Art.39 „Art.39 – (1) Constatarea contraventţiilor prevaă zute la art.37 sţ i
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către aplicarea sanctţiunilor prevaă zute la art.38 se fac de caă tre subofitţeri sţ i
personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al ofitţeri de pompieri sţ i protectţie civilaă cu atributţii de îîndrumare,
control sţ i constatare, anume desemnatţi de inspectorul general.
serviciilor publice comunitare profesioniste cu atribuții de îndrumare,
(2) Constatarea contraventţiilor prevaă zute la art.37 1 sţ i aplicarea
control și constatare a încălcării prevederilor prezentei ordonanțe de sanctţiunilor prevaă zute la art.381 se fac de caă tre:
urgență, anume desemnat de inspectorul general. a) inspectorii de muncaă , pentru contraventţiile prevaă zute la art.37 1
lit.a), q) sţ i r);
b) personalul de control din cadrul Departamentului pentru
Situatţii de Urgentţaă, precum sţ i subofitţerii sţ i ofitţerii de pompieri sţ i
protectţie civilaă , pentru contraventţiile prevaă zute la art. 371 lit. b), c),
d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), s), sţ ) sţ i t);
c) agentţii sţ i ofitţerii de politţie, subofitţerii sţ i ofitţerii de jandarmi,
politţisţ tii locali, pentru contraventţiile prevaă zute la art. 371 lit. d), e),
g), h), i), j), k), l), m), n), o), r) sţ i sţ );
d) personalul directţiilor de saă naă tate publicaă , pentru
contraventţiile prevaă zute la art. 371 lit. h) sţ i i);
e) personalul desemnat de Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii sţ i Comunicatţiilor, pentru contraventţiile prevaă zute la
art. 371 lit. p);
f) agentţii sţ i ofitţerii de politţie rutieraă , pentru contraventţiile
prevaă zute la art. 371 lit. p), referitoare la transportul rutier.
Iniţiatori: Senatori PNL Alina –Stefania GORGHIU, Daniel
FENECHIU, Laura-Iuliana SCÂNTEI
Amendament respins de Comisia economică

65. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004: 5. Articolul 40 se modificaă sţ i va avea urmaă torul cuprins:
Art. 40. - „Art.40 - Contraventţiilor prevaă zute de prezenta ordonantţaă de
Contravențiilor prevăzute la art. 37 le sunt aplicabile prevederile urgentţaă le sunt aplicabile prevederile Ordonantţei Guvernului nr.
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 2/2001 privind regimul juridic al contraventţiilor, aprobataă cu
modificaă ri sţ i completaă ri prin Legea nr. 180/2002, cu modificaă rile sţ i
contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
completaă rile ulterioare.”
61
180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Iniţiatori: Senatori PNL Alina –Stefania GORGHIU, Daniel
FENECHIU, Laura-Iuliana SCÂNTEI
Amendament respins de Comisia economică

66. Ordonanța Guvernului nr.88/2001


Art. 1. -
(1) Se înființează serviciile publice comunitare pentru situații de
urgență, denumite în continuare servicii de urgență, ca structuri
specializate în domeniul apărării împotriva incendiilor și al protecției
civile, subordonate autorităților administrației publice centrale și
Art. 591 - La articolul 1 din Ordonanța Guvernului nr.88/2001
locale, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.
privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare pentru situații de urgență, publicată în Monitorul
(2) Serviciile de urgență sunt servicii de urgență profesioniste și Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001,
servicii de urgență voluntare. aprobată prin Legea nr.363/2002, cu modificările și completările
ulterioare, alineatul (3) se modifică după cum urmează:
(3) Serviciile de urgență profesioniste se constituie în județe și în „(3) Serviciile de urgență profesioniste se constituie în județe și în
municipiul București ca servicii publice deconcentrate în subordinea municipiul București ca servicii publice în subordinea Inspectoratului
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, denumit în General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Inspectorat
continuare Inspectorat General. General.”
Inițiatori: Senatori PNL Alina –Stefania GORGHIU, Daniel
FENECHIU, Laura-Iuliana SCÂNTEI
Amendament respins de Comisia economică
(4) Serviciile de urgență voluntare se constituie ca servicii publice
descentralizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor,
orașelor și comunelor.

(5) Inspectoratul General se înființează ca organ de specialitate al


administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Administrației și Internelor.

67. Capitolul 4 - Răspunderi şi sancţiuni


Art.60 - îîncaă lcarea prevederilor prezentei legi atrage raă spunderea
62
disciplinaraă , civilaă , contraventţionalaă sau penalaă , dupaă caz.
68. Art. 61 - (1) Nerespectarea prevederilor art. 16 constituie Amendament admis de Comisia juridică
contraventţie sţ i se sanctţioneazaă cu amendaă de la 1.000 lei la 5.000 Artiolul 61 se elimină.
lei.
Inițiatori:
(2) Constatarea contraventţiei sţ i aplicarea sanctţiunii prevaă zute la
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
alin. (1) se face de caă tre inspectorii de muncaă .
Cseke Atla, Senator UDMR

69. Art.61 - Contraventţiilor prevaă zute de prezenta lege le sunt


aplicabile dispozitţiile Ordonantţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventţiilor, aprobataă cu modificaă ri sţ i
completaă ri prin Legea nr. 180/2002, cu modificaă rile ulterioare.
70. Art. 62 - (1) Contravenientul poate achita, îîn termen de cel mult 15
zile de la data îînmaî naă rii sau comunicaă rii procesului-verbal,
jumaă tate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator
pentru contraventţiile prevaă zute de lege.
(2) Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contraventţiile
prevaă zute de prezenta lege se fac venit integral la bugetul de stat.
71. Art. 63. - Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Art.63. - Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din
Ordonantţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al Ordonantţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventţiilor, aprobataă cu modificaă ri sţ i completaă ri prin Legea nr. contraventţiilor, aprobataă cu modificaă ri sţ i completaă ri prin Legea nr.
180/2002, cu modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare, dispozitţiile 180/2002, cu modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare, dispoziţiile
art.371 şi art.381 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
art.61 intraă îîn vigoare la 3 zile de la data publicaă rii îîn Monitorul
nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Oficial al Romaî niei a prezentei legi. Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta lege,
precum sţ i dispozitţiile art.61 din prezenta lege intraă îîn vigoare la data
intraă rii îîn vigoare a prezentei legi.
Iniţiatori: Senatori PNL Alina –Stefania GORGHIU, Daniel
FENECHIU, Laura-Iuliana SCÂNTEI

_____________________________________________

63
Art.63. - Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din
Ordonantţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventţiilor, aprobataă cu modificaă ri sţ i completaă ri prin Legea nr.
180/2002, cu modificaă rile sţ i completaă rile ulterioare, dispoziţiile
art.371 şi art.381 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta lege,
precum sţ i dispozitţiile art.61 din prezenta lege intraă îîn vigoare la data
intraă rii îîn vigoare a prezentei legi.
Iniţiatori: Senatori PNL Alina –Stefania GORGHIU, Daniel
FENECHIU, Laura-Iuliana SCÂNTEI

72. Capitolul 5 - Dispoziţii finale Amendament admis de Comisia juridică


Art.64 - IÎn vederea punerii îîn aplicare a maă surilor prevaă zute de Capitolul 5 - Dispoziţii finale
prezenta lege, Guvernul poate adopta hotaă raî ri, iar CNSSU poate Art.64 – (1) IÎn vederea punerii îîn aplicare a maă surilor prevaă zute de
adopta hotaă raî ri obligatorii pentru fiecare domeniu prevaă zut de prezenta lege, Guvernul adoptă hotărâri, la propunerea
prezenta lege, cu consultarea autoritaă tţilor responsabile. ministerelor de resort sau a CNSSU.
(2) IÎn vederea aplicaă rii maă surilor prevaă zute de prezenta lege, (2) IÎn vederea aplicaă rii maă surilor prevaă zute de prezenta lege,
autoritaă tţile responsabile, inclusiv ministerele pot emite ordine sţ i ministerele sţ i celelalte autoritaă tţi responsabile, la propunerea
instructţiuni, îîn alte domenii decaî t cele prevaă zute îîn competentţa CNSSU, după caz, emit ordine sţ i instructţiuni.
exclusivaă a CNSSU.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

73. Art.65 - Dispozitţiile prezentei legi se completeazaă cu reglementaă rile Amendament admis de Comisia juridică
de drept comun aplicabile îîn materie, îîn maă sura îîn care acestea din Art.65 – (1) Dispozitţiile prezentei legi se completeazaă cu
urmaă nu contravin prevederilor prezentei legi. reglementaă rile de drept comun aplicabile îîn materie, îîn maă sura îîn
care acestea din urmaă nu contravin prevederilor prezentei legi.
(2) Pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea şi
combaterea unei pandemii, epidemii sau epizootii, dispozițiile
art. 2 lit. f) şi m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) şi (6), art. 20
lit. c) şi d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) şi
64
art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările
ulterioare nu sunt aplicabile.
sen. Șerban Nicolae
Amendament admis de Comisia economică

Art.65 se completează cu alin.(2), după cum urmează:


(1) Dispozitţiile prezentei legi se completeazaă cu reglementaă rile de
drept comun aplicabile îîn materie, îîn maă sura îîn care acestea din
urmaă nu contravin prevederilor prezentei legi.
(2) Legea intră in vigoare la data publicării in Monitorul Oficial
al României, partea I.
Inițiator: Senator PNL Daniel FENECHIU

Artiolul 65 se elimină.

Inițiatori:
Császár Károly Zsolt, Senator UDMR
Cseke Atla, Senator UDMR

65