Sunteți pe pagina 1din 5

Activitate 2.5.b.

Un exemplu de probă de evaluare a învățării la matematică

A.

1. Numește fracția reprezentată prin hașuri în fiecare desen:

Competența specifică 2.1.-Recunoașterea numerelor naturale în concentrul 0 -10 000 și a fracțiilor


subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10

2. Dintre fracțiile următoare, alege perechi de fracții egale:

Competența specifică 2.2.- Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a


fracțiilor subunitare sau echiunitare care au același numitor, mai mic sau egal cu 10

3. Ordonează descrescător fracțiile reprezentate prin hașură.

Competența specifică 2.3.-Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 -10 000 și respectiv a


fracțiilor subunitare sau echiunitare care au același numitor, mai mic sau egal cu 10

4. Scrie în ordine crescătoare:

Competența specifică 2.3.-Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 -10 000 și respectiv a fracțiilor
subunitare sau echiunitare care au același numitor, mai mic sau egal cu 10

5. Reprezintă prin desen și calculează:

Competența specifică 2.4.E fectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0-10 000
sau cu fracții cu același numitor

6. a) Câte doimi conține un întreg? Dar patru întregi?

b) Câte pătrimi conține un întreg? Dar trei întregi?

Competența specifică 2.1. .-Recunoașterea numerelor naturale în concentrul 0 -10 000 și a fracțiilor
subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10

6. Suma dintre sfertul unui număr și jumătatea numărului este 270. Află dublul numărului.

Competența specifică 2.5.-Efectuarea de înmulțiri de numere 0 – 10 000 și de împărțiri folosind tabla


înmulțirii, respectiv tabla împărțirii

8. Într-un depozit erau 8 tone de cărbuni.

a) Câte kilograme trebuie luate pentru ca în depozit să rămână un sfert din întreaga cantitate?

b) Câte kilograme trebuie luate pentru ca în depozit să rămână trei optimi din întreaga cantitate?

Competența specifică 4.2. Operarea cu unități de măsură standardizate, folosind transformări-clasa a


IV-a
B și C

Numele................................... Data................

Evaluare sumativă

Numerele de la 0 la 10 000

1. Scrieți cu litere numerele:

2 345 .......................................................................................................................

4 016 ......................................................................................................................

4 060 .....................................................................................................................

7 004 ......................................................................................................................

2. Scrieți cu cifre numerele:

Două mii patru sute optzeci și unu ............. Patru mii nouăzeci ...................

Șapte mii șaptesprezece ............. Trei mii unu ..............

Cinci mii două sute șase ............... nouă mii patruzeci și șapte ..........

3. Ordonați crescător numerele scrise mai sus:

...........................................................................................................................................

4. Comparați numerele, punând semnele corespunzătoare:

305 3 005 3 006 3 060 2 954 2 985

5 805 3 950 4 325 4 214 6 134 6 131

5. Completați cu cifra potrivită pentru a păstra relația dintre numere:

5 135 > 146 2 30 > 2 30 127 < 6 03 3 89 < 189

6. Continuați șirurile:

a)1 996 1 997 1 998 _________ _______ ________ ________

b) 3 650 3 750 3 850 ________ ________ _________ _________

c) 9 400 9 300 9 200 ________ ________ _________ _________


d) 5 496 5 497 5 498 ________ ________ _________ _________

7. Uniți ce se potrivește:

1 5 10 13 6 14 8 9 26 19 24 35

X XIII V VI I IX XIV VIII XIX XXVI XXXV XXIV

8. Ordonați descrescător numerele următoare:

XXI VII IX III VI X IX XXXVII XXXIX XIV XVIII

Evaluare sumativă – Numerele de la 0 la 10 000

Competențe

1.1 Identificarea regulii de construcție a unui șir de numere

1.2 Completarea unor șiruri folosind o regulă dată

2,1 Scrierea și citirea unui număr de la 0 la 10 000

2.1 Numărarea crescătoare și descrescătoare cu precizarea limitelor intervalului

2.1Formarea, scrierea , citirea numerelor folosind cifrele romane (I; V; X)

2.1 Generarea unor numere ale căror cifre îndeplinesc condiții date

2.2 Utilizarea semnelor <, >. = în compararea numerelor

2.3 Ordonarea crescătoare/ descrescătoare a unor numere mai mici sau egale cu

10 000

Obiective:

1. Să scrie cu litere/ cifre numere mai mici de 10 000

2. Să ordoneze crescător numere date

3. Să compare numerele folosind semnele de relație

4. Să completeze cifrele lipsă pentru a păstra relația


5. Să observe regula șă să continue șirurile date

6. Să realizeze corespondența numere arabe – numere romane

Descriptori deperformanță:

I1 – FB – scrie corect 4 numere

B – scrie corect 3 numere

S – scrie corect 2 numere

I2 – FB – scrie corect 5-6 numere

B – scrie corect 3-4 numere

S – scrie corect 2 numere

I3 – FB – ordonează corect numerele date

B – ordonează descrescător numerele date

S – identifică cel mai mic și cel mai mare nr. din șir

I4 – FB – folosește corect semnul de relație în 5-6 cazuri

B – folosește corect semnul de relație în 3-4 cazuri

S – folosește corect semnul de relație în 2 cazuri

I5 – FB – completează 6-7 poziții

B – completează 4-5 poziții

S – completează 2-3 poziții

I6 – FB – completează 14-16 poziții

B – completează 10-13 poziții

S – completează 6-9 poziții

I7 – FB – realizează corect corespondența în 9-12 situații

B – realizează corect corespondența în 6-8 situații

S – realizează corect corespondența în 4-5 situații

I8 - FB – ordonează descrescător numerele date


B – ordonează crescător numerele date

S – realizează corect corespondența dintre numerele scrise cu cifre romane cu cele


scrise cu cifre arabe

Concluzii:

Elevii scriu și citesc numerele mai mcide 10 000

Folosesc corect semnele de ralație între numere

Majoritatea deduc regula și continuă șirul

Realizează corect corespondența dintre numerele scrise cu cifre romane cu cele scrise cu cifre arabe

Nu toți elevii înțeleg sarcinile când acestea presupun conexiuni logice între raționamente

Li se va comunca părinților elevlor care au obținut calificativul S să lucreze suplimentar cu aceștia