Sunteți pe pagina 1din 5

Activitate 2.3.b.

Proiectul unității de învățare


PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE
ASEMĂNAREA TRIUNGHIURILOR
Profesor: Răileanu Elena
Școala Gimnazială Brădeanu
Disciplina: Matematică
Clasa a VII-a
Unitatea de învățare: ASEMĂNAREA TRIUNGHIURILOR
Timpul alocat: 15 de ore

COMPETENȚELE SPECIFICE asociate unității de învățare: ASEMĂNAREA TRIUNGHIURILOR


1.6. Identificarea triunghiurilor asemenea în configurații geometrice date
- Identificarea unor imagini care își păstrează forma prin mărire sau micșorare (de exemplu: zoom, microscop)
- Recunoașterea proporţionalităţii lungimilor unor segmente care reprezintă laturi ale unor triunghiuri
- Identificarea laturilor omoloage ale unor triunghiuri asemenea
- Identificarea vârfurilor omoloage ale unor triunghiuri asemenea

2.6. Stabilirea relaţiei de asemănare între triunghiuri


- Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri utilizând măsurile unghiurilor
- Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri utilizând proporţionalitatea laturilor
- Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri utilizând proporţionalitatea a două perechi de laturi și congruența unghiurilor dintre ele
- Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri prin aplicarea teoremei fundamentale a asemănării

3.6. Utilizarea asemănării triunghiurilor în configurații geometrice date pentru determinarea de lungimi, măsuri și arii
- Determinarea lungimilor unor segmente sau a măsurilor unor unghiuri, utilizând asemănarea triunghiurilor sau proprietăţile şirului de rapoarte egale
- Calcularea lungimilor unor segmente în triunghi utilizând teorema fundamentală a asemănării
- Determinarea lungimilor unor segmente prin utilizarea teoremei paralelelor echidistante, a teoremei lui Thales sau a proporţiilor derivate
- Calcularea lungimilor segmentelor determinate de diagonalele unui trapez pe linia mijlocie
- Calcularea perimetrelor şi ariilor a două triunghiuri asemenea, prin utilizarea raportului de asemănare

4.6. Exprimarea în limbaj matematic a proprietăţilor unor figuri geometrice folosind asemănarea
- Argumentarea alegerii între teorema fundamentală a asemănării şi teorema lui Thales pentru rezolvarea unor probleme specific
- Stabilirea paralelismului unor drepte utilizând reciproca teoremei lui Thales
- Construcţia cu ajutorul instrumentelor geometrice a unor configuraţii geometrice respectând condiţii date de asemănare
- Identificarea unor cazuri particulare și evidențierea unor proprietăți referitoare la asemănarea triunghiurilor

5.6. Interpretarea asemănării triunghiurilor în configurații geometrice


-Deducerea relației dintre raportul ariilor a două triunghiuri asemenea și raportul de asemănare (folosind trecerea de la aplicații practice particulare – desene la
scară, spre generalizarea cu formulă)
- Discutarea, analizarea şi compararea unor metode diferite de rezolvare a unei probleme de asemănare a triunghiurilor
- Analizarea unor metode alternative de rezolvare a problemelor de geometrie utilizând asemănarea triunghiurilor

6.6. Implementarea unei strategii pentru rezolvarea unor situaţii date, utilizând asemănarea triunghiurilor
- Analizarea prin activităţi de grup sau individuale a unor situaţii care necesită folosirea asemănării, de exemplu realizarea schiței clădirii școlii
- Justificarea, prin exemple, contraexemple sau demonstraţii, a unui demers sau rezultat matematic obţinut în contextul asemănării triunghiurilor
- Folosirea unor metode standardizate sau nestandardizate care permit modelarea matematică a unor situaţii practice, de exemplu estimarea distanței până la un
obiect inaccesibil
Conținuturi Competențe Activități de învățare Forme de Evaluare
specifice organizare a
clasei/Resurse
Segmente 1.6 - Recunoașterea proporţionalităţii lungimilor unor segmente care reprezintă Activitate Observare
proporţionale laturi ale unor triunghiuri 1.6. individuală, Sistematică
(1 oră) 3.6 - Determinarea lungimilor unor segmente prin utilizarea proporţiilor frontală și Feedback colegi
practică
derivate 3.6
Trusa geometrică
Teorema paralelelor 3.6 - Determinarea lungimilor unor segmente prin utilizarea teoremei Activitate frontală Observare
echidistante (fără paralelelor echidistante 3.6 și în cooperare sistematică
demonstraţie) Fișa de lucru 1 Evaluare
Trusa geometrică colegială
(1 oră)
Feedback
Teorema lui Thales 3.6 - Determinarea lungimilor unor segmente prin utilizarea a teoremei lui Activitate în Observare
(fără demonstraţie) Thales 3.6 cooperare sistematică
(1 oră) Activitate practică Feedback
Fișa de lucru 2 profesor/ colegi
Reciproca teoremei lui 4.6 - Stabilirea paralelismului unor drepte utilizând reciproca teoremei lui Fișa de lucru 3 Observare
Thales Thales 4.6 Trusa geometrică sistematică
Împărţirea unui
Feedback
segment în părţi
profesor/ colegi
proporţionale cu
numere(segmente)
date
(1 oră)
Triunghiuri asemenea 1.6 - Identificarea laturilor omoloage ale unor triunghiuri asemenea 1.6 Observare
(1 oră) 3.6 - Identificarea vârfurilor omoloage ale unor triunghiuri asemenea 1.6 Activitate în sistematică
4.6 - Determinarea lungimilor unor segmente sau a măsurilor unor unghiuri, perechi Feedback
Fișa de lucru 4 profesor/ colegi
6.6 utilizând asemănarea triunghiurilor sau proprietăţile şirului de rapoarte
Activitate practică
egale 3.6 Lucrul în grup
- Identificarea unor cazuri particulare și evidențierea unor proprietăți Fișă de lucru 5
referitoare la asemănarea triunghiurilor 4.6 Trusa geometrică
- Analizarea prin activităţi de grup sau individuale a unor situaţii care
necesită folosirea asemănării, de exemplu realizarea schiței clădirii școlii
6.6
Teorema 1.6 -Identificarea unor imagini care își păstrează forma prin mărire sau Activitate Observare
fundamentală a 2.6 micșorare (de exemplu: zoom, microscop) 1.6 individuală sistematică
asemănării(2 ore) 3.6 - Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri prin aplicarea Activitate pe Feedback
perechi profesor/ colegi
4.6 teoremei fundamentale a asemănării 2.6
Activitate prin
5.6 - Calcularea lungimilor unor segmente în triunghi utilizând teorema cooperare
fundamentală a asemănării 3.6 Trusa geometrică
- Calcularea lungimilor segmentelor determinate de diagonalele unui trapez Fișă de lucru 6
pe linia mijlocie 3.6
-. Exprimarea în limbaj matematic a proprietăţilor unor figuri geometrice
folosind asemănarea 4.6
- Discutarea, analizarea şi compararea unor metode diferite de rezolvare a
unei probleme de asemănare a triunghiurilor 5.6
Criterii de asemănare - Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri utilizând măsurile Activitate Observare
a triunghiurilor 2.6 unghiurilor 2.6 individuală și sistematică
(1 oră) - Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri utilizând Activitate prin Feedback
cooperare profesor/ colegi
proporţionalitatea laturilor 2.6
Trusa geometrică
- Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri utilizând Fișă de lucru 7
proporţionalitatea a două perechi de laturi și congruența unghiurilor dintre
ele 2.6
4.6 - Construcţia cu ajutorul instrumentelor geometrice a unor configuraţii
geometrice respectând condiţii date de asemănare 4.6
Criterii de asemănare 3.6 - Calcularea perimetrelor şi ariilor a două triunghiuri asemenea, prin Activitate Observare
a triunghiurilor utilizarea raportului de asemănare 3.6 individuală și sistematică
(1 oră) 5.6 - Analizarea unor metode alternative de rezolvare a problemelor de Activitate prin Feedback
cooperare profesor/ colegi
6.6 geometrie utilizând asemănarea triunghiurilor 5.6
Trusa geometrică
- Justificarea, prin exemple, contraexemple sau demonstraţii, a unui demers Fișă de lucru 8
sau rezultat matematic obţinut în contextul asemănării triunghiurilor 6.6

Raportul ariilor a două 5.6 - Deducerea relației dintre raportul ariilor a două triunghiuri asemenea și Activitate în Observare
triunghiuri asemenea, raportul de asemănare (folosind trecerea de la aplicații practice particulare – perechi sistematică
(1 oră) desene la scară, spre generalizarea cu formulă) 5.6 Trusa geometrică Feedback
Fișă de lucru 9 profesor/ colegi
Aproximarea în 4.6 - Argumentarea alegerii între teorema fundamentală a asemănării şi teorema Proiectul Listă de
situații practice a lui Thales pentru rezolvarea unor probleme specifice 4.6 verificare a
Activitate pe conținutului
distanţelor folosind 6.6 - Folosirea unor metode standardizate sau nestandardizate care permit
grupe de 4 elevi
asemănarea modelarea matematică a unor situaţii practice, de exemplu estimarea
(1 oră) distanței până la un obiect inaccesibil 6.6
Evaluare la finalul 1.6 - Întocmirea unui jurnal de concepte Activitate Autoevaluare
unității de învățare, 2.6 - Test sumativ la finalul unității de învățare individuală Notarea în
feedback, activități de 3.6 - Identificarea și analizarea erorilor tipice apărute în redactarea rezolvărilor Test de evaluare catalog
- Prezentarea unor soluții deosebite, utile elevilor în raport cu propria Activitate frontală
remediere/ progres 4.6
învățare Fișe de lucru Feedback
(4 ore) 5.6 -Remedierea greșelilor tipice, identificate după testul sumativ remediale/ de personalizat
5.6 -Găsirea și aplicarea unor metode alternative de rezolvare a problemelor de progres
geometrie Inter-evaluare
Asemănarea triunghiurilor este unitatea de învățarea care deschide seria lecțiilor referitoare la geometria triunghiului, studiată în clasa a VII-a, astfel că
activitățile de învățare vor începe prin realizarea unei hărți conceptuale cu ajutorul elevilor care vor fi solicitați inițial să spună și apoi să completeze pe post-it-
uri câte un cuvânt-cheie din ramura geometria triunghiului pe care le-au învățat, urmând ca profesorul să coordoneze completarea hărții și identificarea relațiilor
dintre conceptele enunțate și inscripționate pe post-it.
Activitatea poate continua cu o evaluare inițială prin utilizarea aplicației Kahoot (maxim 15 de minute din cadrul primei ore sau, după caz, utilizând una dintre
orele la dispoziția profesorului asociate unității de învățare în acest scop).
- În timpul orelor se pune accent pe realizarea corectă a desenelor, măsurarea unghiurilor și laturilor, utilizând trusa de geometrie
- Se identifică, în mediul înconjurător, cazuri de asemănare și se transpun în desen, apoi se demonstrează. O oră, din cele 4 ore la dispoziția profesorului se
desfășoară în afara sălii de clasă, fiind oră de observare și identificare.
-Observarea sistematică este un instrument de evaluare și folosește Fișe de observare( fiecărui calificativ îi corespunde o valoare de la 1-100). Aprecierile
făcute cu ajutorul instrumentelor alternative de evaluare – grile/ fișe de evaluare/ observare - folosite pentru activitatea individuală, dar și pentru cea în grup au
un rol important în evaluarea curentă.
-
Nota finală se va calcula luând în considerare și calificativul stabilit de profesor prin observarea sistematică de la această unitate de învățare.
- Proiectul reprezintă o activitate care necesită mai mult timp, tema proiectului și conținutul vizat se anunță la începutul unității de învățare
-
Fișele de lucru remediale/ de progres pot fi utilizate pentru activitate pe grupe eterogene (sarcinile individuale din cadrul activității vizează fie remedierea, fie
progresul și vor viza contribuția fiecărui membru al grupului) sau omogene (în funcţie de greșelile tipice observate); activităţile de progres se stabilesc pentru
elevii care au demonstrat formarea/ dezvoltarea tuturor competențelor specifice asociate evaluării sumative la final de unitate.