Sunteți pe pagina 1din 14

MATEMATICA APLICATA

Disciplină opţională
Clasa a VIII-a
MATEMATICĂ APLICATĂ

ARGUMENT

Alegerea opţionalului am facut-o din dorinţa de a schimba optica elevilor faţa de


matematica precum si de arata latura practică acestei discipline, pe care mulţi elevi o consideră
rigida si inabordabilă.

Problemele de geometrie sunt atât de variate, încât nu se pot da indicaţii generale pentru
rezolvarea lor. Dificultăţile principale ale acestor probleme constau în caracterul lor nonstandard.
Fiecare problemă de geometrie plană sau în spaţiu comportă o investigare specifică în care sunt
implicate, în afara cunoştinţelor primite la clasă şi o anumită obişnuinţă de a rezolva probleme, o
gândire logică bine structurată, precum şi o anumită creativitate, interes şi motivaţie pentru
studiul acestei discipline.

Opţionalul Matematica Aplicata are drept obiectiv principal: introducerea elevilor, prin
„exerciţiu”, în largul evantai de metode şi tehnici, generale şi specifice, de rezolvare a
problemelor de geometrie plană şi în spaţiu.

Abordarea opţionalului ca activitate de rezolvare a unor contexte problematice variate


asigură alternative în învăţare şi evaluare, ducând la o destindere sănătoasă în urma unor lecţii
dificile sau pot face obiectul unui studiu individual pentru elevii dotaţi.

Opţionalul îi pregăteşte pe elevi pentru rezolvarea unor situaţii problematice din viaţa
cotidiană prin cultivarea perseverenţei, încrederii în sine, voinţei de a duce la bun sfârşit un lucru
început.
COMPETENŢE GENERALE

CG1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care
au fost definite
CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri
matematice
CG3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală
a unei situaţii concrete
CG4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete
şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
CG5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă
CG6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor
din diferite domenii

VALORI ŞI ATITUDINI

 Dezvoltarea unei gândiri deschise şi creative; dezvoltarea iniţiativei, independenţei în


gândire şi în acţiune pentru a avea disponibilitate de a aborda sarcini variate
 Manifestarea tenacităţii, perseverenţei, capacităţii de concentrare şi a atenţiei distributive
 Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi
eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii
 Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor
situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice
 Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa
socială şi profesională
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITAŢI DE
ÎNVĂŢARE
CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în
care au fost definite

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


Recunoaşterea şi descrierea patrulaterelor în - Exerciţii de identificare, diferenţiere şi
configuraţii geometrice date denumire a patrulaterelor
- Exerciţii de identificare a patrulaterelor pe
corpuri geometrice sau pe desfăşurări ale
acestora
- Exerciţii de scriere şi de identificare a unor
elemente ale patrulaterelor: laturi, unghiuri,
diagonale
- Analizarea unor exemple de
patrulatere cu sau fără axă de
simetrie
- Exerciţii de identificare a
centrelor/axelor de simetrie pentru
patrulaterele studiate
Identificarea perechilor de triunghiuri - Stabilirea relaţiei de asemănare între două
asemenea în configuraţii geometrice date triunghiuri date utilizând măsurarea unghiurilor
şi proporţionalitatea laturilor
- Exerciţii de stabilire a proporţionalităţii
lungimilor unor segmente care reprezintă laturi
ale unui triunghi
Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui - Exerciţii de identificare a proiecţiei unui
triunghi dreptunghic într-o configuraţie segment pe o dreaptă în diferite configuraţii
geometrică dată geometrice
- Folosirea instrumentelor geometrice pentru a
reprezenta proiecţia unui punct/segment pe o
dreaptă
Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui - Exerciţii de identificare a elementelor unui
cerc, într-o configuraţie geometrică dată cerc pe configuraţii date
- Exerciţii de identificare a unor proprietăţi ale
arcelor şi coardelor; diametrul perpendicular pe
coardă
- Identificarea poziţiei unei drepte faţă de un
cerc
CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri
matematice

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


Identificarea patrulaterelor particulare utilizând - Demonstrarea proprietăţilor paralelogramului
proprietăţi precizate - Exerciţii de stabilire a unor paralelograme
particulare pe baza unor proprietăţi precizate
- Exerciţii de identificare a liniei mijlocii în
trapez pe baza definiţiei/proprietăţilor acesteia
- Exerciţii de identificare a simetriei trapezului
isoscel şi caracterizarea tipului de simetrie
- Calcularea ariilor unor suprafeţe folosind
decupări, pavaje şi reţele
Stabilirea relaţiei de asemănare între două - Exerciţii cu rapoarte şi proporţii formate cu
triunghiuri prin metode diferite lungimi de segmente
- Stabilirea relaţiei de asemănare între două
triunghiuri date utilizând definiţia sau utilizând
criterii de asemănare
- Transpunerea în desen a unor perechi de
triunghiuri care verifică un criteriu de
asemănare cu identificarea laturilor
proporţionale şi a unghiurilor congruente
- Aplicarea teoremei fundamentale a
asemănării în diferite contexte
Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi - Utilizarea reciprocei teoremei lui Pitagora
dreptunghic pentru determinarea unor elemente pentru stabilirea perpendicularităţii a două
ale acestuia drepte sau a naturii unui triunghi
- Calcularea unor lungimi de segmente
utilizând teorema înălţimii , catetei sau teorema
lui Pitagora
- Calcularea sinusului, cosinusului, tangentei şi
cotangentei pentru unghiurile ascuţite ale unui
triunghi dreptunghic
- Determinarea valorilor pentru
sinus, cosinus, tangenta şi
cotangenta unghiurilor de 30, 45, 60
Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor - Calculul unor lungimi de segmente în cerc
măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate - Exerciţii de determinare a măsurii unghiurilor
în configuraţii care conţin un cerc unui poligon regulat
- Exerciţii de calculare a elementelor (latură,
apotemă, perimetru) poligoanelor regulate:
triunghi echilateral, pătrat, hexagon regulat
- Exerciţii de utilizare a instrumentelor
geometrice adecvate pentru a reprezenta
configuraţii geometrice care conţin un cerc

CG 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau


globală a unei situaţii concrete

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale - Rezolvarea de probleme utilizând
patrulaterelor în rezolvarea unor probleme proprietăţile paralelogramelor particulare:
dreptunghi, romb şi pătrat
- Rezolvarea de probleme utilizând
proprietăţile trapezului isoscel
- Analizarea şi construcţia unor figuri
cu simetrie axială sau centrală
- Construcţia cu ajutorul instrumentelor
geometrice a unor patrulatere respectând
condiţii date
- Exerciţii de desenare a
paralelogramului utilizând definiţia
sau proprietăţi ale acestuia
- Justificarea unor proprietăţi ale patrulaterelor
pe baza simetriei
Utilizarea noţiunii de paralelism pentru - Determinarea unor lungimi de segmente şi a
caracterizarea locală a unei configuraţii unor măsuri de unghiuri, utilizând asemănarea
geometrice date triunghiurilor şi proprietăţile şirului de rapoarte
egale
- Calcularea unor lungimi de segmente în
triunghi utilizând teorema fundamentală a
asemănării
- Calculul de perimetrelor şi de ariilor a două
triunghiuri asemenea, prin utilizarea raportului
de asemănare
- Stabilirea paralelismului unor
drepte utilizând reciproca teoremei
lui Thales
- Utilizarea definiţiei şi a proprietăţilor liniei
mijlocii într-un triunghi
- Utilizarea condiţiilor teoremei reciproce a
liniei mijlocii pentru a demonstra paralelismul
unor drepte
- Utilizarea definiţiei şi proprietăţilor
liniei mijlocii în trapez
- Exerciţii de identificare a liniei mijlocii în
trapez pe baza definiţiei/proprietăţilor acesteia
- Determinarea lungimii unor segmente prin
utilizarea teoremei paralelelor echidistante, a
teoremei lui Thales sau a proporţiilor derivate
- Calcularea unor lungimi de segmente
determinate de diagonalele unui trapez pe linia
mijlocie
Utilizarea informaţiilor oferite de o - Rezolvarea de probleme în care se utilizează
configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale arcelor, coardelor şi diametrul
proprietăţi ale cercului perpendicular pe coardă
- Rezolvarea unor probleme folosind
proprietăţile tangentelor duse dintr-un punct
exterior la un cerc
- Evidenţierea concurenţei
bisectoarelor unui triunghi
circumscris unui cerc
- Calcularea unor lungimi de segmente şi a
măsurilor de unghiuri şi de arce de cerc;
triunghi înscris în cerc
- Exerciţii de determinare a măsurii
unghiurilor unui poligon regulat

CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii


concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice - Rezolvarea de probleme utilizând
(segmente, triunghiuri, trapeze) în limbaj proprietăţile trapezului isoscel
matematic - Utilizarea concurenţei medianelor într-un
triunghi în rezolvarea de probleme
- Argumentarea alegerii între teorema
fundamentală a asemănării şi teorema lui
Thales pentru rezolvarea unor probleme
specifice
Exprimarea, în limbaj matematic, a - Exerciţii de utilizare a instrumentelor
perpendicularităţii a două drepte prin relaţii geometrice pentru a reprezenta prin desen
metrice relaţii între elementele unor figuri sau
configuraţii geometrice (congruenţă,
paralelism, perpendicularitate)
- Observarea diferenţei dintre condiţiile
necesare şi suficiente în contexte geometrice
variate
Exprimarea proprietăţilor elementelor unui - Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a
cerc în limbaj matematic reprezenta prin desen cercul şi elementele sale
- Construcţii de arce congruente
utilizând unghiuri la centru
- Evidenţierea concurenţei
bisectoarelor unui triunghi
circumscris unui cerc
- Utilizarea instrumentelor geometrice pentru
construcţia triunghiului echilateral, pătratului şi
hexagonului regulat
- Exerciţii de determinare a perimetrului
triunghiului circumscris unui cerc
- Calcularea lungimilor unor arce de cerc şi
aria sectorului de cerc folosind regula de trei
simplă

CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problem

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate - Calcularea ariei triunghiului şi a
în vederea optimizării calculelor de lungimi de patrulaterelor studiate cu ajutorul formulelor
segmente, de măsuri de unghiuri şi de arii - Exerciţii de alegere a celei mai potrivite
unităţi de măsură pentru un anumit context dat
- Exerciţii de utilizare a instrumentelor
geometrice pentru a reprezenta prin desen
relaţii între elementele unor figuri sau
configuraţii geometrice (congruenţă,
paralelism, perpendicularitate)
- Utilizarea unor metode diferite de calculare a
ariei unui triunghi şi/sau a unui patrulater
Interpretarea asemănării triunghiurilor în - Discutarea, analiza şi compararea unor
corelaţie cu proprietăţi calitative şi/ sau metrice metode diferite de rezolvare a unei probleme
de asemănare
- Identificarea şi analizarea unor metode
alternative de rezolvare a problemelor de
geometrie utilizând asemănarea triunghiurilor
Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu - Utilizarea tabelelor trigonometrice în
rezolvarea triunghiului dreptunghic rezolvarea unor probleme practice
- Calculul ariei unui triunghi folosind noţiuni
de trigonometrie
- Determinarea elementelor unui triunghi
dreptunghic utilizând relaţiile metrice şi
trigonometrice studiate
- Exerciţii de calcul a unor lungimi de
segmente, măsuri de unghiuri, perimetre, arii
ale unor configuraţii geometrice
- Utilizarea unor metode diferite de
calculare a ariei unui triunghi şi/sau
a unui patrulater
Deducerea unor proprietăţi ale cercului şi ale - Poziţionarea unei drepte faţă de un cerc în
poligoanelor regulate folosind reprezentări raport cu numărul de puncte de intersecţie
geometrice şi noţiuni studiate dintre dreaptă şi cerc
- Deducerea unor relaţii între latura poligonului
regulat şi raza cercului circumscris acestuia

CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea


cunoştinţelor din diferite domenii

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


Interpretarea informaţiilor deduse din - Rezolvarea de probleme utilizând
reprezentări geometrice în corelaţie cu anumite proprietăţile trapezului şi a paralelogramelor
situaţii practice particulare: dreptunghi, romb şi pătrat
- Identificarea şi analizarea unor metode
alternative de rezolvare a problemelor de
geometrie utilizând proprietăţi ale
patrulaterelor particulare
- Analizarea unei situaţii-problemă sau a unor
probleme practice care necesită aplicarea
proprietăţilor patrulaterelor particulare şi ale
trapezului isoscel
- Observarea diferenţei dintre condiţiile
necesare şi suficiente în contexte geometrice
variate
Aplicarea asemănării triunghiurilor în - Construcţia cu ajutorul instrumentelor
rezolvarea unor probleme matematice sau geometrice a unor configuraţii geometrice
practice respectând condiţii date de asemănare
- Analizarea prin activităţi de grup sau
individuale a unei situaţii problemă sau a unor
probleme practice care necesită aplicarea
criteriilor de asemănare
Transpunerea rezultatelor obţinute prin - Identificarea şi analizarea unor metode
rezolvarea unor triunghiuri dreptunghice la alternative de rezolvare a problemelor de
situaţii-probleme date geometrie utilizând relaţii metrice şi noţiuni de
trigonometrie
- Compararea diferitelor metode utilizate în
rezolvarea unor probleme referitoare la relaţii
metrice într-un triunghi dreptunghic
Interpretarea informaţiilor conţinute în - Utilizarea unor relaţii între latura poligonului
probleme practice legate de cerc şi de regulat şi raza cercului circumscris acestuia în
poligoane regulate contexte geometrice variate
- Identificarea şi analizarea unor metode
alternative de rezolvare a problemelor de
geometrie utilizând proprietăţi ale cercului sau
ale poligoanelor regulate

CONŢINUTURI

1. Elemente de istoria matematicii


 Numeraţia.Primele universităţi;
 Matematica evului mediu;
 Matematicieni romani celebri.
2. Concurenţa liniilor importante în triunghi

 Concurenţa medianelor, mediatoarelor, bisectoarelor si înalţimilor


 Cercul înscris în triunghi, cercul circumscris si exînscris unui triunghi
3. Teoremele Menelaus si Ceva

 Teorema lui Menelaus


 Teorema lui Ceva
 Reciprocele acestor teoreme in triunghi
 Teorema Van – Aubel
4. Probleme de coliniaritate

 Metode de demonstrare a coliniarităţii unor puncte


 Teorema lui Euler ; dreapta lui Simpson
 Teorema lui Gauss
 Relaţia lui Carnot
5. Probleme de concurenta

 Metode de demonstrare a concurenţei unor drepte


 Teoremele lui Nagel si Gergone
 Teorema lui Steiner
6. Patrulatere inscriptibile si circumscriptibile

 Patrulater inscriptibil; Condiţii de inscriptibilitate


 Teorema lui Ptolemeu
 Cercul lui Euler
 Patrulater circumscriptibil.Condiţii de circumscriptibilitate

7. Relatii metrice in triunghi si patrulater


 Teorema Pitagora generalizată
 Teorema medianei
 Relaţia lui Stewart
 Relaţia lui Euler pentru patrulatere

MODALITĂŢI DE EVALUARE

În cadrul cursului descris mai sus se vor evalua :

 referate conţinând demonstraţii ale unor proprietăţi, referate întocmite pe baza unei
bibliografii ce va fi pusă la dispoziţia elevilor de către profesor, cu sprijinul nemijlocit
al acestuia ;
 participarea activă la rezolvarea frontală dirijată a problemelor ;
 redactarea clara, concisa şi riguroasă a soluţiei unei demonstraţii matematice.

BIBLIOGRAFIA PROFESORULUI
1. Traian Lalescu - Geometria triunghiului, Editura Apollo, Craiova 1993
2. Ion Pascaru, Petre Nachila - Matematica gimnaziala in concursurile scolare,
Editura Tiparg 2005
3. Ion Chiţescu, Marcel Chiriţa – Geometria patrulaterului, Editura Teora, 1998
4. Constantin Ionescu – Tiu - Geometrie plana si in spaţiu pentru admitere, Editura
Albatros 1976
5. Liviu Nicolescu, Vladimir Broskov – Probleme practice de geometrie, Editura
Tehnica Bucuresti 1990
6. Miron Oprea – Scurta istorie a matematicii, Editura Premier, Ploiesti 2000
7. Anton Negrilă şi co. – Algebră.Geometrie, clasa a VII-a Editura Paralela 45 Piteşti

8. Anton Negrilă şi co. – Subiecte posibile – 100 variante pentru testele naţionale,

Editura Paralela 45 Piteşti

9. Artur Bălăucă şi co. – Algebră. Geometrie, clasa a VIII-a Editura Taida Iaşi 2005

10. Manual de matematica, clasa a VII-a, Editura Teora


11. www.didactic.ro

PLANIFICAREA ANUALĂ LA DISCIPLINA

„MATEMATICĂ APLICATA”

Clasa a VIII-a

Nr. CAPITOLUL SEMESTRUL TOTAL


crt. ORE
I II

1. Elemente de istoria matematicii 3 - 3

2. Concurenţa liniilor importante in triunghi 4 - 4

3. Teoremele Menelaus si Ceva 4 - 4

5. Probleme de coliniaritate 2 2 4

6. Probleme de concurenţa - 5 5

4. Patrulatere inscriptibile si circumscriptibile 5 5

7. Relaţii metrice in triunghi si patrulater 5 5

8. Evaluare si recapitulare finala 2 2 4

Total ore 15 19 34
PLANIFICAREA MATERIEI PE SEMESTRUL I

Capitolul Succesiunea lecţiilor Nr. Data Obs


Ore (Saptamana)

1. Elemente de Numeraţia. Primele universitaţi. 1 12 – 16 IX


istoria S1
matematicii Matematica evului mediu 1 19 – 23 IX
S2
Matematicieni romani celebri 1 26 – 30 IX
S3
2. Concurenţa Concurenţa medianelor, mediatoarelor 2 3 – 14 X
liniilor bisectoarelor si inalţimilor S4 – S5
importante in Cercul inscris in triunghi, cercul circumscris 2 17 – 28 X
triunghi si exinscris in triunghi S6 – S7
3. Teoremele Teorema lui Menelaus 1 31X – 4 XI
Menelaus si S8
Ceva Teorema lui Ceva 1 7 – 11 XI
S9
Reciproca teoremei lui Menelaus si Ceva in 1 14 – 18 XI
triunghi S10
Teorema Van - Aubel 1 21 – 25 XI
S11
4. Probleme de Metode de de demonstrare a coliniaritaţii 1 28XI–2XII
coliniaritate unor puncte S12
Teorema lui Euler; Dreapta lui Simson 1 5– 9 XII
S13
5. Evaluare si Prezentare referate “ Mari matematicieni” 1 12 – 16XII
S14
recapitulare
Rezolvare de probleme la propunerea 1 19 – 23 XII
finala S15
elevilor
PLANIFICAREA MATERIEI PE SEMESTRUL al II- lea

Capitolul Succesiunea lecţiilor Nr. Data Obs


Ore (Saptamana)

1. Probleme de Teorema lui Gauss 1 16 -20 I


coliniaritate S1
Relatia lui Carnot 1 23 - 27 I
S2
2. Probleme de Metode de demonstrare a concurenţei unor 2 30 I -10 II
concurenţa drepte S3 – S4
Teoremele lui Nagel si Gergone 1 13 -17 II
S5
Teorema lui Steiner 2 20 II- 2III
S6 – S7
3. Patrulatere Patrulater inscriptibil. Condiţii de 2 5 – 16 III
inscriptibile si inscriptibilitate S8 – S9
circumscriptibile Teorema lui Ptolemeu 1 19 – 23 III
S10
Cercul lui Euler 1 26 – 30 III
S11
Patrulater circumscriptibil. Condiţii de 1 23 – 27 IV
circumscriptibilitate S12
4. Relatii metrice Teorema lui Pitagora generalizata 2 30 IV–11 V
in triunghi si S13 – S14
patrulater Teorema medianei 1 14 – 18 V
S15
Relaţia lui Stewart 1 16 – 20 V
S16
Relaţia lui Euler pentru patrulatere 1 28V – 1VI
S17
5. Evaluare si Elemente de istoria matematicii. Proiect 1 4 – 8 VI
recapitulare S18
Aplicarea unui test de inteligenta 1 11 – 15 VI
finala S19