Sunteți pe pagina 1din 6

Avizat,

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALBATROS- CONSTANȚA Director,

Responsabil comisie metodică,


PLANIFICAREA MATERIEI
PREGĂTIRE BACALAUREAT

Profesor COVALCIUC FLORINA- GABRIELA


Disciplina Matematica
Nr de săptămâni/nr de ore: 20 săptămâni/40 ore
Clasa a XII-a
An şcolar 2018-2019

Nr.
Unitatea de Săptă-
Competenţe specifice Conţinuturi de Obs.
învăţare mâna
ore
Identificarea valorilor unei funcţii folosind Imaginea unei funcţii
reprezentarea grafică a acesteia Funcţii numerice, graficul unei
Exprimarea monotoniei unei funcţii prin funcţii.
condiţii algebrice sau geometrice Intersecţia graficului cu axele de
Descrierea unor proprietăţi desprinse din coordonate
reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I sau Interpretarea grafică a unor ecuaţii
din rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, de forma f(x) = g(x)
Funcții 4 1-3
sistemelor de ecuaţii Funcţia de gradul I
Determinarea unor relaţii între condiţii Funcţia de gradul al II-lea
algebrice date şi graficul funcţiei de gradul al Puteri cu exponent real oarecare
II-lea Funcţia exponenţială
Exprimarea proprietăţilor unei funcţii prin Radicali. Funcţia radical
condiţii algebrice sau geometrice Logaritmi. Funcţia logaritmică

1
Utilizarea unor metode algebrice sau grafice Ecuația de gradul I
pentru rezolvarea ecuaţiilor Ecuaţii de forma ax2 + bx + c =0
Rezolvarea cu ajutorul ecuaţiilor a unei situaţii Relaţii între rădăcini şi coeficienţi.
Ecuații 4 3-5
problemă şi interpretarea rezultatului Semnul rădăcinilor ecuaţiei de gr.II
Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în Ecuaţii iraţionale
trasarea graficelor şi rezolvarea de ecuaţii Ecuaţii logaritmice
Identificarea tipului de formulă de numărare
Permutări.Aranjamente.Combinări
adecvată unei situaţii –problemă date.
Probleme de numărare
Exprimarea caracteristicilor unor probleme în
Elemente de Probabilitatea unui eveniment
scopul simplificării modului de numărare.
combinatorică Elemente de matematici financiare
Interpretarea unor situaţii problemă cu conţinut
Probabilități 2 5-6
practic cu ajutorul elementelor de Utilizarea unor algoritmi specifici
Matematici
combinatorică. calculului financiar, statisticii sau
financiare
Alegerea strategiilor de rezolvare a unor probabilităţilor pentru analiza de
situaţii practice în scopul optimizării caz.
rezultatelor.
Descrierea unor configuraţii geometrice
analitic sau utilizând vectori.
Descrierea analitică, sintetică sau vectorială a
relaţiilor de paralelism şi perpendicularitate.
Utilizarea informaţiilor oferite de o Coordonate carteziene în plan
configuraţie geometrică pentru deducerea unor Vectori în plan
Planul proprietăţi ale acesteia Dreapta în plan
3 6-7
cartezian Exprimarea analitică, sintetică sau vectorială a Distanţe în planul cartezian
caracteristicilor matematice ale unei
configuraţii geometrice.
Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu
paralelismul şi minimul distanţei.
Modelarea unor configuraţii geometrice
analitic, sintetic sau vectorial
Identificarea elementelor necesare pentru Rezolvarea triunghiului
Trigonometrie calcularea unor lungimi de segmente şi a unor dreptunghic 3 8-9
măsuri de unghiuri Reducerea la primul cadran

2
Utilizarea unor tabele şi formule pentru calcule Formule trigonometrice: sin(a + b),
în trigonometrie şi în geometrie sin(a − b), cos(a + b), cos(a − b),
Transpunerea într-un limbaj specific sin 2a, cos2a
trigonometriei şi geometriei a unor probleme Teorema sinusului
practice Teorema cosinisului
Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute Rezolvarea triunghiului oarecare
prin rezolvarea unor probleme practice
Identificarea elementelor necesare pentru
calcularea unor lungimi de segmente şi a unor
măsuri de unghiuri
Utilizarea unor tabele şi formule pentru calcule
în trigonometrie şi în geometrie
Determinarea măsurii unor unghiuri şi a
lungimii unor segmente utilizând relaţii
metrice
Utilizarea unor elemente de trigonometrie în
rezolvarea triunghiului oarecare
Identificarea unor situaţii practice concrete, care Noţiunea de matrice
necesită asocierea unui tabel de date cu Adunarea matricelor
reprezentarea matriceală a unui proces specific Înmulţirea cu scalari
Matrice 2 9-10
domeniului economic sau tehnic Transpusa unei matrice
Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea Înmulţirea matricelor
matricială a unui proces Puterea n a unei matrice
Identificarea unor situaţii practice concrete, care Determinantul de ordin 2 şi 3
necesită asocierea unui tabel de date cu Proprietăţi
reprezentarea matriceală a unui proces specific Calculul determinanţilor
Determinanti domeniului economic sau tehnic Ecuaţia dreptei determinate de două
Matrice Stabilirea unor condiţii de existenţă şi/sau puncte distincte
inversabile compatibilitate a unor sisteme şi identificarea Coliniaritatea a trei puncte în plan 4 10-12
Sisteme de unor metode adecvate de rezolvare a acestora Aria unui triunghi
ecuații liniare Optimizarea rezolvării unor probleme sau Matrice inversabilă
situaţii-problemă prin alegerea unor strategii şi Ecuaţii matriceale
metode adecvate (de tip algebric, vectorial, Sisteme de ecuaţii liniare
analitic, sintetic)

3
Caracterizarea unor funcţii utilizând
reprezentarea geometrică a unor cazuri
particulare Limite de funcţii
Asimptotele graficului unei funcţii
Interpretarea unor proprietăţi ale funcţii cu Continuitate punctuală
Limite de ajutorul reprezentărilor grafice Continuitate laterală
funcții Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, 3 13-14
Operaţii cu funcţii continue
Continuitate monotonie, a unor proprietăţi cantitative şi Proprietăţi ale funcţiilor continue
calitative ale unei funcţii
Utilizarea reprezentării grafice a unei funcţii
pentru verificarea unor rezultate şi pentru
identificarea unor proprietăţi
Caracterizarea unor funcţii utilizând
reprezentarea geometrică a unor cazuri
particulare
Interpretarea unor proprietăţi ale funcţii cu
ajutorul reprezentărilor grafice Derivabilitatea într-un punct;
Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, derivabilitatea pe un interval
continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor Funcţia derivată
proprietăţi cantitative şi calitative ale unei Interpretarea geometrică a derivatei
Derivabilitate 2 14-15
funcţii Reguli de derivare; derivatele
Utilizarea reprezentării grafice a unei funcţii funcţiilor elementare
pentru verificarea unor rezultate şi pentru Operaţii cu funcţii derivabile
identificarea unor proprietăţi
Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită,
continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor
proprietăţi cantitative şi calitative ale unei
funcţii
Caracterizarea unor funcţii utilizând Regulile lui l’Hospital
Rolul
reprezentarea geometrică a unor cazuri Rolul derivatei întâi (intervale de
derivatelor în
particulare monotonie, punct de extrem) 3 15-16
studiul
Interpretarea unor proprietăţi ale funcţii cu Rolul derivatei a doua (convexitate
funcțiilor
ajutorul reprezentărilor grafice şi concavitate, punct de inflexiune)
4
Aplicarea unor algoritmi specifici calculului
diferenţial în rezolvarea unor probleme
Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită,
continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor
proprietăţi cantitative şi calitative ale unei
funcţii
Utilizarea reprezentării grafice a unei funcţii
pentru verificarea unor rezultate şi pentru
identificarea unor proprietăţi
Determinarea unor optimuri situaţionale prin
aplicarea calculului diferenţial în probleme
practice
Recapitularea noţiunii de continuitate şi Identificarea legăturilor dintre o 2 17
derivabilitate funcţie continuă si derivata sau
Noţiunea de primitivă şi integrală nedefinită primitiva acesteia
Proprietăţile primitivelor şi a integralelor Stabilirea unor proprietăţi ale
Primitive nedefinite calculului integral, prin analogie cu
Primitive uzuale
proprietăţi ale calculului diferenţial
Evaluare
Utilizarea algoritmilor pentru
calcularea unor integrale definite

Integrarea prin părţi Identificarea legăturilor dintre o 2 18


Integrarea prin părţi funcţie continuă si derivata sau
Schimbarea de variabilă primitiva acesteia
Metode de Schimbarea de variabilă Stabilirea unor proprietăţi ale
calcul ale Schimbarea de variabilă calculului integral, prin analogie cu
primitivelor Evaluare
proprietăţi ale calculului diferenţial
Utilizarea algoritmilor pentru
calcularea unor integrale definite

5
Identificarea legăturii dintre
integrala definită și aria unei
Aria unei suprafețe plane suprafețe plane 2 19
Aplicații ale Volumul unui corp de rotație Identificarea legăturii dintre
integralei integrala definită și utilizarea
definite algoritmilor pentru calcularea unor
integrale definitive
Testare inițială 1 1
Testare
1 12
intermediară
Testare finală 1 20
Analiza testelor 1 20