Sunteți pe pagina 1din 10

Matematică

Clasa a V-a
Unitatea de învățare: Unghiul
Timpul alocat: 7 + 1 ore
PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

Resurse/forme de
Conținuturi CS Activități de învățare Evaluare
organizare a clasei
1.3. Activitate frontală Observare sistematică.
- Observarea unor figuri geometrice pe modele fizice/desene 1.3. Activitate în perechi Autoevaluare
1. Unghi: definiţie, notaţii, - Descrierea şi identificarea unor elemente ale figurilor şi Fișa de lucru 1 Feedback profesor/
elemente; interiorul unui corpurilor geometrice 1.3. Manual colegi
unghi, exteriorul unui unghi 4.3. - Descrierea unor reprezentări geometrice în situaţii practice/aplicative Activitate practică
1 oră 4.3.

2. Măsura unui unghi, - Descrierea şi identificarea unor elemente ale figurilor şi Activitate frontală și Observare sistematică
unghiuri congruente corpurilor geometrice 1.3. în cooperare Evaluare colegială
1.3. Fișe de lucru 2, 3
(măsurarea și construcția cu - Identificarea unor unghiuri congruente în configurații 1.3. Feedback profesor/
2.3. Manual colegi
raportorul); clasificări de - Construcția unor figuri geometrice cu dimensiuni date 2.3.
4.3.
unghiuri: unghi drept, unghi
6.3. - Descrierea unor reprezentări geometrice în situaţii
ascuţit, unghi obtuz; unghi practice/aplicative 4.3.
nul, unghi alungit - Aplicarea în situații practice a elementelor de geometrie studiate
2 ore pentru generalizări și particularizări 6.3.
3. Calcule cu măsuri de - Operații cu măsuri de unghiuri (limitate numai la grade și Activitate în Observare sistematică
unghiuri exprimate în minute sexagesimale) 3.3. cooperare Feedback profesor/
grade şi minute Fișe de lucru 4, 5 colegi
sexagesimale 3.3.

2 ore
4. Figuri congruente (prin - Determinarea prin pliere a axelor de simetrie pentru pătrat, Activitate pe grupe Observare sistematică
suprapunere); axa de dreptunghi 5.3. Fișa de lucru 6 Feedback profesor/
5.3
simetrie (prin suprapunere) Modelarea unei situații date 6.3. colegi
6.3
1 oră

1
1.3. Exerciții recapitulative Test de evaluare Feedback personalizat
Evaluarea scrisă la finalul unității de învățare. Activitate frontală Test sumativ
2.3. Identificarea și discutarea greșelilor tipice. Prezentarea unor variante Fișa de lucru 7 Autoevaluare
5. Evaluare la finalul
unității de învățare, alternative de rezolvare a problemelor de geometrie.
3.3.
feedback, activități de
remediere/ progres 4.3.
2 ore
5.3.
6.3.

Competențele specifice asociate unității de învățare: Unghiul


1.3. Identificarea noţiunilor geometrice elementare şi a unităţilor de măsură în diferite context
2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau pentru a construi configurații geometrice
3.3. Determinarea perimetrelor, a ariilor (pătrat, dreptunghi) şi a volumelor (cub, paralelipiped dreptunghic) şi exprimarea acestora în unităţi de
măsură corespunzătoare
4.3. Transpunerea în limbaj specific a unor probleme practice referitoare la perimetre, arii, volume, utilizând transformarea convenabilă a
unităţilor de măsură
5.3. Interpretarea prin recunoașterea elementelor, a măsurilor lor și a relațiilor dintre ele, a unei configuraţii geometrice dintr-o problemă dată
6.3. Analizarea unor probleme practice care includ elemente de geometrie studiate, cu referire la unităţi de măsură şi la interpretarea rezultatelor

Resurse educaționale:
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Matematica/CD%20PRESS/
https://www.google.com/search?q=UNGHI+CLASA+A+5A&rlz=1C1FGUR_roRO819RO860&oq=UNGHI+CLASA+A+5A&aqs=chrome..69i57j0l3.5796j0j7&sour
ceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.digitaliada.ro/Figuri-congruente.-Axa-de-simetrie-a1594287341405451

2
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învățare: Unghiul

Lecția: Unghi: definiţie, notaţii, elemente; interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi

Fișa de lucru 1

1) Desenaţi un unghi AÔB şi un punct M în interiorul său.

2) Citiţi unghiurile de mai jos şi scrieţi elementele lor:


a) A b) M c) D C
P
O B
N E
d) E e) f)
Q
x
J K L R
F H S
3) Desenaţi:
a) două unghiuri ce au acelaşi vârf;
b) două unghiuri ce au acelaşi vârf şi o latură comună;
c) două unghiuri ce nu au acelaşi vârf iar interiorul unui unghi este inclus în interiorul celuilalt unghi.
4) Ţinând cont de figura de mai jos, stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:

a) E aparține Ext BÔA ;


A
ˆ ;
b) A este vârful unghiului AOB xE
c) punctul C apaține Int DÔB ;
d) B aparține AOF ; O B
e) OAD are ca laturi semidreptele AO și AD. F
D
C

5) Fie o dreaptă d, punctele A, B, C situate pe dreapta d şi punctul D nesituat pe d. Desenaţi şi scrieţi toate unghiurile
ce au vârful pe dreapta d.

3
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învățare: Unghiul

Lecția: Măsura unui unghi, unghiuri congruente (măsurarea și construcția cu raportorul); clasificări de
unghiuri: unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; unghi nul, unghi alungit

Fișa de lucru 2
1) Desenaţi patru unghiuri şi aflaţi pentru fiecare măsura aproximativă cu ajutorul raportorului.
2) Desenaţi un unghi cu măsura de:
a) 40˚; b) 120˚; c) 90˚; d) 60˚;
e) 75˚; f) 146˚; g) 99˚; h) 180˚.
3) Desenaţi:
a) două unghiuri congruente, cu acelaşi vârf, având măsura de 38˚;
b) două unghiuri congruente, cu acelaşi vârf şi o latură comună;
c) trei unghiuri congruente.
4) Suma măsurilor a două unghiuri este 120˚ iar unul dintre unghiuri are măsura de două ori mai mare decât măsura
celuilalt unghi. Aflaţi măsurile celor două unghiuri şi apoi desenaţi-le.
5) Suma măsurilor a 3 unghiuri este 90˚. Primul unghi are măsura egală cu media aritmetică a măsurilor celorlalte
două unghiuri iar măsura celui de-al treilea unghi este o treime din măsura celui de-al doilea unghi. Aflaţi măsurile
celor 3 unghiuri şi apoi desenaţi-le.

4
Fișa de lucru 3

1) Desenaţi şi notaţi:
a) un unghi ascuţit; b) un unghi drept; c) un unghi obtuz.
2) Estimaţi care dintre unghiurile din figura de mai jos sunt:
a) ascuţite; b) drepte; c) obtuze.
C M N F
S
B
D P
T U
A E
V

3) Pe o dreaptă considerăm punctele A, B și C în această ordine. Realizați corespondența între coloanele X și Y de mai
jos, astfel încât să obțineți propoziții adevărate.

x x x
A B C

X Y
ABC este ascuțit

BCA este nul

CBA este alungit

BAC este obtuz

5
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învățare: Unghiul

Lecția: Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale

Fișa de lucru 4
Grupa I Grupa a II-a
1) Completaţi:
a) 15˚ = ...........´ ; b) 120´´ =..............´; a) 90˚ = .........´ ; b) 315´´ =............´;
c) 150´´ =..........˚ ; d) 11˚ =..............´´. c) 9000´´ =........˚ ; d) 558´ =...........´´.
2) Transformaţi în grade, minute şi secunde:
a) 1435´´; b) 8934´´; a) 2590´´; b) 13562´´;
c) 36051´´; d) 4,5˚; c) 479514´´; d) 9,36˚;
e) 12,21˚; f) 10,42˚. e) 13,18˚; f) 21,47˚.
3) Calculaţi:
a) 4˚2´ + 10˚19´; a) 13˚25´ + 24˚30´;
b) 103˚ + 12˚53´; b) 7˚41´ + 72˚39´;
c) 12˚13´ + 24´; c) 34˚45´ + 8´;
d) 48˚25´ + 19˚30´; d) 8˚48´ + 100˚36´;
e) 5˚36´ + 2˚3´; e) 90˚42´ + 43˚56´;
f) 72˚50´ + 13˚24´. f) 55˚27´ + 43˚50´.
4) Calculaţi:
a) 25˚13´ – 14˚2´; a) 135˚41´ – 90˚16´;
b) 34˚29´ – 14˚; b) 72˚18´ – 72˚;
c) 12 – 924´; c) 10˚16´ – 3˚51´;
d) 2˚7´ – 1˚40´; d) 29˚9´ – 14˚27´;
e) 90˚ – 45˚14´; e) 180˚ – 116˚43´;
f) 32˚23´ – 29˚40´; f) 119˚40´ – 90˚53´.
5) Calculaţi:
a) 2 · 14˚23´; b) 3 · 50˚9´; a) 3  18˚14´; b) 2  45˚39´;
c) 9˚40´ · 7; d) 35˚24´ · 5; c) 25˚32´ · 6; d) 49˚44´ · 5;
e) 42˚ : 2; f) 24˚18´ : 3; e) 24˚72´ : 4; f) 14˚ : 3;
g) 35˚12´ : 2; h) 26˚16´ : 4; g) 73˚36´ : 8; h) 38˚9´ : 7.

6
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învățare: Unghiul

Lecția: Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale

Fișa de lucru 5

1) În figura alăturată avem: N P


a) MÔN = 110˚ şi PÔN = 30˚.
Calculaţi MÔP ; M
M O
b) MNP = 42˚ şi PNQ = 73˚. N
Calculaţi MNQ .
P Q
2) Desenaţi unghiul drept AOB şi C  Int  AOB  , astfel încât AOC = 52˚. Calculaţi COB .
3) Desenaţi unghiul alungit AOB şi M  AB, astfel încât BOM = 130˚. Calculaţi AOM .
4) A B Se cunosc: AÔD = 90˚, AÔB = 23˚şi CÔD = 41˚.

Calculaţi măsurile unghiurilor: BÔC , AÔC , BÔD .


O
C
D

5) Ştiind că: P
NOP = 144˚ şi POM = QOM .
Calculaţi măsurile unghiurilor: N O M
POM , QOM , POQ şi NOQ .
Q
6) Ştiind că: DEC = 33˚25´, E
AED = 109˚30´ şi BEC = 51˚47´.
Calculaţi măsurile unghiurilor: D A
DEB , AEB şi AEC . B
C
7) Ştiind că x = 31˚7´, C B
calculaţi măsurile unghiurilor:
BÔC , DÔE , AÔC , CÔD , D 3x x A
CÔE , BÔE , DÔB şi DÔA . E x:2
O

7
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învățare: Unghiul

Lecția: Figuri congruente (prin suprapunere); axa de simetrie (prin suprapunere)


Fișa de lucru 6

1. Lipiți peste desenele următoare figurile congruente din cele decupate (Anexa 1):

2. Trasaţi axele de simetrie pentru figurile de mai jos.

3. Care dintre literele de mai jos au axă de simetrie şi câte axe de simetrie:

Axe de simetrie Axe de simetrie Axe de simetrie Axe de simetrie Axe de simetrie
__________ __________ __________ __________ __________

8
4. Construiți axa de simetrie pentru următoarele desene:

5. Câte cifre din sistemul zecimal au axă de simetrie?

Anexa 1

9
Matematică
Clasa a V-a
Unitatea de învățare: Unghiul

Lecția: Probleme recapitulative


Fișa de lucru 7

1. a) Realizați câte un desen pentru fiecare tip de unghi: alungit, obtuz, drept, nul, ascuțit.
b) Notați unghiurile de la exercițiul anterior și precizați elementele acestora.

2. Uniți prin săgeți fiecare enunț din coloana A cu rezultatul corespunzător din coloana B.
A B
a) 72° + 19° 1. 79°
2. 92°
b) 39˚9´ : 3
3. 91°
c) 180° - 49°22' 4. 13°44'
5. 130°38'
d) 19°45' ∙ 4
6. 13°3'
3. Completați spațiile punctate cu răspunsul corect:
a) Un unghi are măsura de . Jumătate din măsura lui este .
b) Rezultatul calcului este .
c) Laturile unghiului alungit sunt două ......................... ............. .
d) Măsura unui unghi propriu poate fi cuprinsă între ……………. .

4. Priviți desenul de mai jos și completați în tabel unghiurile corespunzătoare fiecărui tip.

C D

A B

Tipul de unghi Unghi alungit Unghi nul Unghi ascuțit Unghi drept Unghi obtuz

Unghiul

5. Construiți:
a) un unghi DOR, cu măsura de 48°;
b) două unghiuri congruente GEO și MAT, ce au măsura de 115°;
c) două unghiuri drepte, SAC și CAR. Ce fel de unghi este SAR ?

10