Sunteți pe pagina 1din 4

Pag 1 din 4

Anexa nr 2 la normele metodologice

CONTRACT DE ASISTENTA
Nr 20/ 23 din 9 mai 2020

I. PARTILE CONTRACTANTE

“ FIDE G T I E GROUP Srl ”, denumita in continuare FURNIZOR , inregistrata la


Oficiul Registrului Comertului sub nr J 40/17921/08.11.2006
CUI RO 19175801, avizata de ITM sub nr. 296/28 Noiembrie 2006, Operator Date
Personale nr 4899/2007 , reprezentata legal de Dna. Felicia Tatiana Gherson, in
calitate de Prestator serviciu ,

si ,
Dna/l : DINU MIHAITA - NICOLAE , cetatean roman, cu domiciliul in Oras
Navodari, Judetul Constantza, str Tasaul nr. 1, Bl T1-B , ap 13, identificat cu ID
seria KZ Nr. 091676, elieberat de SPCLEP Navodari, la data de 28 02 2013 –
valabilitate EXPIRATA, CNP : 1890320131218 , si pasaport Nr. 088470452 eliberat
de autoritatile romane Bucuresti la data de 23 ianuarie 2020, cu valabilitate 23
ianuarie 2021, in calitate de Beneficiar
.
III. DURATA CONTRACTULUI

- 4 luni de la data incheierii si semnarii prezentului contract.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

1. Obligatiile furnizorului :
a) sa ofere asistenta in vederea identificarii unei pozitii de profesor in concordanta
cu pregatirea, aptitudinile si interesele beneficiarului;
b) sa prezinte beneficiarului informatii si precizari cu privire la cerintele de profesor
lb engleza ca si a conditiilor oferite de angajator.
c) sa prezinte beneficiarului in forma detaliata a ofertei de munca primita de la
angajator
e ) sa sigure confidentialitatea datelor personale.

2. Obligatiile beneficiarului :

a) sa prezinte toate documentele si sa furnizeze toate informatiile necesare


angajatorului ca si a cerintelor reprezentantelor legale in Romania ( consulat,
ambasada ) a tarii angajatorului
b) sa anunte furnizorul in cazul renuntarii la formularea aplicatiei privind postul de
profesor in Vietnam
c) sa achite taxele legale si costurile legate de deplasarea in strainatate daca acestea
nu sunt suportate de angajator
d) sa respecte obligatiile din oferta de munca

1/.
V. TARIFUL SERVICIILOR DE ASISTENTA

1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de : 500 E ( include TVA si


impozit ) . S achita dupa cum urmeaza :
1.a. Se achita la data predarii catre beneficiar si respectiv a acceptarii ofertei de
munca
1.b. Se achita in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii, prin transfer bancar in contul
firmei COD IBAN : Cod IBAN : RO98 BTRL RONC RT04 3097 5101 , Banca Transilvania,
Sucursala Iancului – Bucuresti
1.c. Furnizorul va emite factura fiscala in maxim 24 ore de la data evidentierii
efectuarii platii in extrasul de cont bancar. Factura fiscala va fi remisa Beneficiarului
pe posta recomandata cu confirmare de primire si/sau prin mail in attach.
2. Furnizorul se obliga sa restituie beneficiarului o parte din tarif, in urmatoarele
situatii :
2.a. 0% din taxa/le total achitate , in cazul in care Beneficiarul refuza executarea
ofertei de munca primita sub semnatura sa proprie.

VI. MODIFICAREA SI COMPLETAREA CONTRACTULUI

Modificarea si completarea clauzelor contractului poate fi facuta numai prin acordul


de vointa al partilor, prin act additional/ Addendum la contract, incheiat in forma
scrisa.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract inceteaza :


a) la data preluarii sub semnatura de catre Beneficiar a ofertei de munca,
b) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, daca obiectul contractului nu s-a
realizat,
c) prin acordul de vointa al partilor,
d) prin reziliere.

In cazul in care, una dintre parti, nu isi respecta obligatiile asumate prin contract,
partea lezata va notifica partii in culpa sa depuna toate diligentele pentru executarea
corespunzatoare a clauzelor contractuale.
Daca partea in culpa, in termen de 4 zile de la primirea notificarii, nu se
conformeaza, partea lezata poate rezilia in mod unilateral contractul si poate solicita
despagubiri, potrivit legii.

VIII. FORTA MAJORA LITIGII

Este reprezentanta de acte care nu stau in putinta de rezolvare a uneia din cele doua parti
angajate Invocarea starii de Forta Majora poate influenta executia acestui contract, dar nu
mai mult de o perioada de maxim 3 luni dupa care, contractul fie se anuleaza , fie, se
prelungeste corespunzator perioadei de actiune a elementului de Forta Majora. Partea ce
invoca Forta Majora este obligata sa prezinte motivele legale ale invocarii.

2/.
IX. LITIGII

In caz de litigiu, partile vor incerca solutionarea in mod amiabil a acestuia.


In cazul in care nu se reuseste solutionarea in mod amiabil a litigiului, partile convin
ca acesta sa fie solutionat de instantele judecatoresti competente. Prima hotarare luata
de instantele competente este executorie si opozabila ambelor parti, neexistand
posibilitatea formularii de recurs/apel.

DISPOZITII FINALE

Contractul intra in vigoare la data incheierii si semnarii lui de catre parti.

Orice intelegere anterioara semnarii prezentului contract intre Beneficiar si Prestator


Serviciu, devine nula si neavenita , dupa semnarea acestuia.

Contractul poate fi transmis prin posta electronica, fax, posta recomandata,


expedierile fiind opozabile partilor semnatare.

Oferta de munca fiind identificata ca fiind Anexa A face parte integranta din acest
contract

Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, unul pentru FURNIZOR si unul pentru
BENEFICIAR.

Transmiterea contractului se poate face si prin posta electronica, fax, posta


recomandata orice fel de remitere fiind opozabila ambelor parti.

Anexa B – informatii privind sucuritatea prelucrarii documentelor persoanle, face


parte integranta dion prezentul contract.

PRESTATOR SERVICIU, BENEFICIAR


FIDE G T I E GROUP Srl DINU MIHAITA - NICOLAE

Am primit prezentul contract prin


mail, astazi 9 mai 2020.

Semnatura,
3/.