Sunteți pe pagina 1din 18

OFICIUL EUROPEAN

DE LUPTA ANTIFRAUDA
(O.L.A.F)

Claudia Prunaru

Ileana Rizoiu

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

An II

Grupa 636

Coordonator Stiintific: Ioana Nely Militaru

REZUMAT:

Misiunea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) are trei obiective: protejarea intereselor
financiare ale Uniunii Europene (UE), prin investigarea cazurilor de fraudă, de coruptie si a oricaror alte
activitati ilegale; detectarea si investigarea faptelor grave legate de îndeplinirea îndatoririlor
profesionale de către membrii si personalul institutiilor si organismelor UE, care ar putea declansa
proceduri disciplinare sau penale; si sprijinirea Comisiei Europene în ceea ce priveste dezvoltarea si
punerea în aplicare a politicilor de prevenire si detectare a fraudei.

Prin îndeplinirea misiunii sale într-o manieră cât mai efectivă, OLAF contribuie
la eforturile depuse de institutiile europene pentru a  garanta cea mai bună
utilizare a banilor contribuabililor.

CUVINTE CHEIE: OLAF, ,frauda, investigatii, fonduri, coruptie


INTRODUCERE

De la 1 iunie 1999, Oficiul European de Lupta Contra Fraudei raspunde de combaterea fraudei
impotriva bugetului Uniunii Europene.

Infiintat pe baza Deciziei Comisiei Europene din 28 aprilie 1999, OLAF inlocuieste Unitatea de
Coordonare a Luptei Impotriva Fraudei (UCLAF) a Comisiei Europene, creata in 1998, al carei
competente se limitau la aceasta institutie.

Noul oficiu poate ancheta gestionarea si finantarea tuturor institutiilor si organelor Uniunii, cu o
independenta functionala deplina, garantata de:
- Directorul OLAF: desemnat de comun acord de catre Parlament, Comisie si Consiliu, el are
dreptul de a se adresa Curtii de Justitie pentru a-i proteja independenta. In plus, el poate deschide
anchete, nu numai la sesizarea institutiilor, organelor sau Statelor Membre implicate, ci si din
proprie initiativa.
- Comitetul de supraveghere a activitatii OLAF: raspunde de controlul desfasurarii anchetelor si
este alcatuit din 5 personalitati externe independente desemnate de comun acord de catre
Parlament, Comisie si Consiliu.
Regulile de desfasurare a anchetelor interne conduse de OLAF in scopul combaterii fraudei,
coruptiei si a altor activitati ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene sunt stabilite printr-un Acord Interinstitutional incheiat la 25 mai 1999 intre Parlament,
Consiliu si Comisie. Acest acord extinde competentele OLAF asupra faptelor grave care pot
afecta obligatiile profesionale ale functionarilor si ale altor categorii de personal si care pot avea
consecinte disciplinare sau penale
CUPRINS

1. ASPECTE GENERALE OLAF


1.1.Rolul si responsabilitatiile OLAF
1.2 .Acte

1.3.Acordul interinstituţional între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie

2. PUNEREA IN APLICARE A FUNCTIEI OLAF IN MATERIE DE INVESTIGARE

2.1.Comitetul de supraveghere

2.2.Competente de investigare

2.3.Frauda în cifre- Rezultatele activității OLAF

2.4.Cazuri de Succes

3. ROMANIA: COOPERAREA DINTRE OFICIUL EUROPEAN DE LUPTĂ


ANTIFRAUDĂ SI DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDA
1. ASPECTE GENERALE OFICIUL EUROPEAN DE LUPTA ANTIFRAUDA

1.1 Rolul si responsabilitatiile OLAF

Instituţiile comunitare şi statele membre acordă o mare importanţă protecţiei intereselor


economice şi financiare ale Comunităţii, ca şi luptei împotriva crimei organizate transnaţionale, a
fraudei şi a altor activităţi ilegale care prejudiciază bugetul Comunităţii.
Pentru a întări mijloacele de prevenire a fraudei, Comisia a înfiinţat în cadrul propriei instituţii
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) prin Decizia 1999/352 CE, CECO din 28 aprilie
1999. Oficiul a primit responsabilitatea de a conduce investigaţiile administrative antifraudă şi, de
asemenea, beneficiază de un statut independent special.
Una din problemele majore cu care se confrunta Uniunea Europeana este aceea a fraudelor care
se comit in dauna bugetului Uniunii, buget definit de experti ca expresia concreta a unui veritabil
patrimoniu comun al cetatenilor uniunii si ca instrumentul hotarator al politicii europene.

Potrivit reglementarilor comunitare constituie frauda orice actiune sau inactiune intentionata
privind:
utilizarea si prezentarea de declaratii sau documente false,inexacte sau incomplete;
-necomunicarea unei informatii prin incalcarea unei obligatii specifice;
-deturnarea de fonduri obtinute in mod legal pentru alte scopuri decat cele pentru care au fost
acordate.
Lupta la nivel comunitar impotriva fraudelor este sustinuta si de existenta unor planuri de
actiune. Un asemenea plan de actiune poate privi:1

- o politica legislative antifrauda globala : evolutia dispozitivului de reglementare spre


eficacitate si coerenta;
- o noua conceptie de cooperare: participare si intelegere a autoritatilor nationale si
comunitare;
- un demers interinstitutional pentru prevenirea si combaterea coruptiei;

1
Costica Voicu,Alexandru Boroi,ioan Monlar,Mirela Gorunescu,Sorin Corlateanu-„Dreptul penal al afacerilor”
Atributii2Coordonator Stiintific: Ioana Nely Militaru

Decizia Comisiei înfiinţează OLAF şi stabileşte atribuţiile sale, care sunt:

 efectuarea de investigaţii externe de natură administrativă, ca parte a luptei împotriva


fraudei, a corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale care afectează în mod negativ
interesele financiare ale Comunităţii şi în scopul combaterii fraudei care implică orice act
sau activităţi ce contravin dispoziţiilor din Comunitate;
 efectuarea de investigaţii administrative interne, în scopul de a:
1. combate frauda, corupţia şi orice activitate ilegală care afectează într-un mod
negativ interesele financiare ale Comunităţii;
2. investiga faptele grave legate de desfăşurarea activităţilor profesionale care pot
constitui o încălcare a obligaţiilor de către funcţionarii superiori şi alte categorii de
angajaţi ai Comunităţilor şi care pot duce la măsuri disciplinare şi, atunci când este
cazul, la iniţierea unei acţiuni penale sau o încălcare similară a obligaţiilor de către
membrii instituţiilor, organismelor, oficiilor sau agenţiilor sau a personalului
acestora care nu intră sub incidenţa Statutului funcţionarilor Comunităţilor
Europene şi a condiţiilor de angajare a altor categorii de funcţionari ai
Comunităţilor;

 efectuarea de misiuni de investigaţie în alte zone, la solicitarea instituţiilor şi organismelor


comunitare;

 contribuţia la consolidarea cooperării cu statele membre în domeniul prevenirii fraudei;

 elaborarea de strategii pentru combaterea fraudei (pregătirea iniţiativelor legislative şi de


reglementare în domeniul de activitate al Oficiului);

 demararea oricărei alte activităţi operaţionale de combatere a fraudei (dezvoltarea


infrastructurii, colectarea şi analizarea informaţiilor, oferirea de suport tehnic);

 menţinerea contactului direct cu autorităţile naţionale de aplicare a legii, precum şi cu cele


judiciare;

 reprezentarea Comisiei în domeniul prevenirii fraudei.

1.2 ACTE

Tratatul CE oferă un temei juridic explicit pentru operaţiunile Comunităţii şi ale statelor
membre de a combate frauda şi alte activităţi ilegale care dăunează intereselor financiare ale
Comunităţii (articolul 280). Intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam a conferit

2
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/antifraud_offices/l34008_ro.htm
Comunităţii mijloace mult mai substanţiale pentru combaterea fraudei şi eradicarea
criminalităţii economice şi financiare.

Decizia 1999/352/CE CECO, Euratom a Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului


European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Modalităţile de funcţionare:

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999


privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile


efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Acordul interinstituţional din 25 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii


Europene şi Comisia Comunităţilor Europene privind investigaţiile interne desfăşurate de Oficiul
European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Prezenta decizie înfiinţează Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), care face parte din
Comisia Europeană cu un statut independent special pentru a efectua investigaţii antifraudă. Două
regulamente şi un acord interinstituţional stipulează modul de funcţionare al OLAF.

1.3 Acordul interinstituţional între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie

Obiectul Acordului interinstituţional între Parlamentul European , Consiliu şi Comisie este de a


garanta că investigaţiile interne pot fi efectuate în condiţii echivalente în cadrul celor trei instituţii
şi în cadrul tuturor celorlalte organisme, oficii şi agenţii comunitare, inclusiv în cadrul Băncii
Europene de Investiţii (BEI) şi al Băncii Centrale Europene (BCE).

Pentru a realiza acest lucru, cele trei instituţii au convenit să adopte o decizie internă bazată pe
modelul standard anexat la acord şi să facă apel la celelalte instituţii, organisme, oficii şi agenţii
să adere la acord.

Decizia model solicită secretarului general, departamentelor şi tuturor membrilor personalului


instituţiei, organismului, oficiului sau agenţiei în cauză să coopereze pe deplin cu agenţii OLAF şi
să furnizeze toate informaţiile utile.

În cazul în care există o prezumţie de fraudă, corupţie sau orice altă activitate ilegală care aduce
atingere intereselor Comunităţilor:
 orice membru care are cunoştinţă de astfel de dovezi trebuie să informeze, fără întârziere,
şeful de serviciu sau directorul general sau, în cazul în care consideră că este util,
secretarul general sau direct OLAF;
 secretarul general, directorii generali şi şefii de servicii sau managerii trebuie să transmită
OLAF, fără întârziere, orice dovezi din care poate fi prezumată existenţa neregulilor;
 membrii instituţiilor, organismelor, oficiilor sau agenţiilor trebuie să informeze
preşedintele sau, după caz, direct OLAF.

În cazul în care devine clar în timpul unei investigaţii interne că un membru, manager, funcţionar
sau alt angajat este implicat, persoana în cauză este rapid informată. Persoana în cauză este
invitată să-şi exprime opinia referitor la aspectele care o privesc. Invitaţia de participare poate fi
amânată, dacă este necesar, în scopul investigaţiei sau al oricărei anchete judiciare naţionale
ulterioare.

OLAF emite un aviz cu privire la orice cerere de ridicare a imunităţii din partea autorităţilor de
poliţie sau judiciare dintr-un stat membru, în cazul în care cererea se referă la un manager,
funcţionar sau alt agent al unei instituţii, organism, oficiu sau agenţie. Oficiul este informat în
cazul în care o cerere se referă la un membru al unei instituţii sau organism.

2. PUNEREA IN APLICARE A FUNCTIEI OLAF IN MATERIE DE INVESTIGARE

2.1 Comitetul de Supraveghere3

OLAF lucreazã sub atenţia unui Comitet de Supraveghere (CS) constituit din cinci experţi
independenţi proveniţi din afara instituţiilor europene şi numiţi prin acord comun al Parlamentului
European, Consiliului şi Comisiei. Aceşti experţi sunt marea majoritate avocaţi seniori publici cu
un nivel ridicat de experienţã în acuzaţii şi investigaţii. Membrii sunt independenti si nu acceptă
instructiuni de la nici un guvern sau institutie, organism, oficiu sau agentie.
CS a fost infiintat in scopul consolidarii independentei OLAF prin monitorizarea periodica a
punerii in aplicare a functiei de investigare a OLAF. Independeta CS este un factor cheie al
independentei operationale a OLAF. Prin umare resursele CS ( accesul CS la dosarele cazurilor
OLAF si sprijinul din partea secretariatului CS) ar trebui sa fie corespunzatoare si adecvate pentru
a permite acestuia sa isi indeplineasca rolul si sa isi exercite functiile in deplina independenta.
CS a acordat o atentie deosebita duratei de investigatiilor OLAF, in special in ceea ce priveste
functionarea termenelor si intarzierile neexplicabile in cursul investigatiilor. In plus, durata
investigatiilor a fost monitorizata pentru a se verifica daca intarzierile potentiale nejustificate nu
aveau la baza un motiv care ar fi compromis desfasurarea independenta a investigatiilor sau ar fi
pus in pericol rezultatele acestora.
3
Raport de activitate al Comitetului de Supraveghere a OLAF
Rol CS :

 emite avize pentru directorul general al OLAF , cu privire la activitătile OLAF, fără însă a
interveni în efectuarea investigatiilor în curs
 emite un aviz anual privind proiectul preliminar de buget prezentat de OLAF.
 adoptă un raport anual privind activitătile sale, care sunt trimise la institutiile UE.
 poate prezenta rapoarte Parlamentului European, Consiliului, Comisiei si Curtii de Conturi
cu privire la rezultatele investigatilor OLAF si măsurile luate în urma acestora.

2.2 .Competente de investigare

In avizul nr.3/2010,Comisia de Supraveghere si-a exprimat dorinta de a avea, in


Regulamentul(CE) nr.1073/1999 modificat,o definitie clara a domeniului de competenta al OLAF
si a competentelor de investigare in fiecare etapa, in special in ceea ce priveste competentele
OLAF de a efectua controale si inspectii la fata loclui, in conformitate cu Regulamentul
(EURATOM, CE) nr2185/964

Investigaţiile pot fi lansate fie de cãtre directorul OLAF sau la solicitarea unui Stat Membru cu un
interes vãdit (pentru investigaţii externe) sau a unei instituţii vizate (pentru investigaţii interne).

În timpul investigaţiilor externe, OLAF poate desfãşura controale la faţa locului. În timpul
investigaţiilor interne, Oficiul are dreptul de acces imediat şi neanunţat la orice informaţie
deţinutã de instituţiile Comunitãţii, organisme, birouri sau agenţii. Poate de asemenea sã solicite
informaţii orale oricãrei persoane vizate şi sã desfãşoare controale la sediul agenţilor economici.

Odatã terminatã o investigaţie – sau uneori când încã este în desfãşurare - Oficiul redacteazã un
raport care cuprinde recomandãri în privinţa acţiunii care trebuie luatã. Raportul este trimis
Statelor Membre în cazul investigaţiilor externe şi instituţiei în cazul investigaţiilor interne.

4
Regulamentul (Euratom,CE) nr 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele si
inspectiile la fata locului efectuate de catre Comisie in scopul protejarii intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene impotriva fraudei si a altor neregului
2.3 Frauda în cifre-Rezultatele activității OLAF5

Rezultate le ca urmare a unui numar de 3500 de investigatii realizate de OLAF de cand s-a
infiintat in anul 1999:

 335 de persoane au primit pedepse cu închisoarea totalizând 900 ani


 peste 1,1 miliarde € din fondurile UE a fost recuperat (cu exceptia sanctiunilor pecuniare)
 în medie, OLAF a recuperat 100 milioane € pe an.
 Costurile de functionare a OLAF pentru 2012 s-a ridicat la € 57.4 milioane
 OLAF , de asemenea,a furnizat € 21,5 milioane pentru subventii si finantari de proiecte
pentru a ajuta autoritătile si organizatiile de combatere a fraudei.

Sume recuperate din urmaririle financiare inchise exprimate in milioane de EUR in


fiecare an.6

Cât de multi oameni sunt implicati în lupta împotriva fraudei în UE?

    Tările UE gestionează 80% din fondurile UE si au responsabilitatea principală pentru


combaterea fraudei, numarul de persoane implicate în această luptă este foarte mare, de exemplu,
500 000 ofiteri de polițte.
    OLAF are aproximativ 400 de angajati- din care mai mult de două treimi se ocupa de
investigarea fraudelor.

5
http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/fraud-in-figures/index_en.htm
6
OLAF- Al 11-lea Raport operational pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010
Rezultate operationale judiciare pe an( in luni sau milioane EUR)

Cât de multa frauda este comisă în UE?

Rata de rezolvare a cazurilor

Cheltuieli
 Nereguli raportate drept cheltuilei frauduloase in valoare de 295 milioane de euro (0,21%
din totalul cheltuielilor UE) în 2011 -, comparativ cu € 478 milioane (0,35%) în anul 2010
 Nereguli care nu au fost raportate in valoare 1,2 miliarde € (0,86% din totalul
cheltuielilor UE) în 2011 - comparativ cu 1,3 miliarde € (0,94%) în anul 2010

Venituri

 Nereguli raportate implicând venituri frauduloase in valoare de 109 milioane de euro


(1,24% din valoarea brută a resurselor proprii traditionale colectate) pentru anul 2011,
comparativ cu € 165 milioane de euro (1,21%) pentru 2010
 Nereguli ce nu au fost raportate in valoare de € 278 milioane (1,24% din valoarea brută a
resurselor proprii traditionale colectate) pentru anul 2011, comparativ cu 253 milioane €
(1,21%) pentru 2010
Recuperare

  Ratele de recuperare a variat între 52% si 93%, în functie de sectorul bugetar - cu o


recuperare totală de 1,8 miliarde € în 2011.

 Durata medie a cazurilor de investigare si operationale încheiate în


2010 (în luni; măsurate la închiderea investigatiei)
2.4. Cazuri de Succes7

Fraudă cu citrice detectate de către autoritătile italiene, împreună cu OLAF

În 2004, OLAF a fost informat de către autoritătile italiene (carabinieri), despre cantităti mari de
citrice prelucrate ,vândute in mod fictiv de către producătorii italieni în alte tări ale UE.

Autoritătile italiene (Carabinieri și Guardia di Finanza), în cooperare cu OLAF au desfăsurat o


investigatie.

OLAF a verificat presupusii cumpărători si adresele unde sucul trebuia să fie vândut. În Spania
au gasit doar blocuri de apartamente, un muzeu si un parc auto iar în Franta un magazin de
hardware. Un alt destinatar presupus a sucului concentrat s-a dovedit a fi un fermier pensionar,
care nu a primit astfel de sucuri din Italia.

OLAF a concluzionat că toate tranzactiile referitoare la Franta si Spania enumerate în conturile


operatorului italian au fost complet inexistente.

Bunuri in valoare de € 14.5 milioane au fost confiscate de la evazionisti.Pierderea totală a


bugetului UE este estimata la € 50 milioane de euro.

Financiar si juridic urmărirea cazului continuă, în parteneriat cu autoritatile italiene.

Furt al fondurilor UE în proiect de cercetare

În septembrie 2010, un director de companie din Marea Britanie a fost condamnat la 18 luni de
închisoare pentru furtul a € 174,500, în cadrul unui proiect de cercetare finantat de UE. El a fost
condamnat la câtiva ani de inchisoare după ce a recunoscut si alte 8 infractiuni de
fraudă.Judecarea de succes a fost rezultatul unei cooperări strânse între OLAF si autoritătile din
Regatul Unit.

Cazul se referea la o subventie de € 174,500 plătită de către Comisia Europeană în 2005, la o


companie din Marea Britanie pentru un proiect finantat de UE .Plata a fost destinata unor alte
companii participante la proiect, dar banii au fost furati si plătiti în contul unei societăti care nu a
fost implicata în proiect, dar era detinută de către destinatarului subventiei europene.

OLAF a fost contactat în ianuarie 2007 de către Departamentul Regatului Unit, (BRI), care
desfăsura o ancheta penala a cazului. OLAF a informat autoritătile britanice despre proiectul de
cercetare, si le-a ajutat să găsească oficiali europeni care ar putea da probe în instantă.

7
http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/success-stories/index_en.htm
3. ROMANIA- COOPERAREA CU OFICIUL EUROPEAN DE LUPTĂ ANTIFRAUDĂ

Eficienta activitatii operationale a OLAF depinde in mare masura de cooperarea cu statele


membre si de contributia acestora, atat pe parcursul investigatiei, cat si in etapele
ulterioare.Tuturor tarilor care sunt candidate oficiale la aderarea in UE, le sunt solicitate sa
infiinteze un departament pentru lupta antifrauda (AFCOS-Anti-fraud coordination service)
inainte sa devina membre .
Astfel, pentru protejarea intereselor financiare ale UE împotriva fraudei, in Romania a fost
infiintat Departamentul pentru lupta antifrauda-DLAF, care functioneaza ca structura fara
personalitate juridica.
În conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
Departamentul asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, astfel:8

a) Departamentul coordonează, la nivel naţional, adoptarea de măsuri legislative, administrative şi


operaţionale, pentru combaterea fraudei şi a oricărei activităţi ilegale care aduc atingere
intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceste măsuri trebuie să fie similare celor adoptate
pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare naţionale;

b) Departamentul cooperează cu autorităţile statelor membre, cu instituţiile europene sau cu alte


entităţi financiare europene, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene;

c) Departamentul elaborează, în cooperare cu alte instituţii naţionale, şi transmite contribuţia


României la Raportul anual al Comisiei Europene privind măsurile adoptate pentru punerea în
aplicare a prevederilor art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

DLAF cooperează cu OLAF, în calitate de institutie natională de contact si de coordonator


National al luptei antifraudă.
1 Cooperare prin actiuni administrative
1.1. DLAF participă la reuniunile organizate de OLAF: Reuniunea anuală a sefilor serviciilor
de coordonare a luptei antifraudă din statele membre ale Uniunii Europene, Reteaua
comunicatorilor antifraudă a OLAF, Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei
Antifraudă – COCOLAF si sub-grupurile de lucru sau alte asemenea întâlniri de lucru.
1.2. DLAF desfăsoară, în colaborare cu OLAF, programe si module de pregătire profesională
specifice protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene.
2. Cooperare prin măsuri operationale
2.1. Pe teritoriul României, reprezentantii DLAF si cei ai OLAF desfăsoară actiuni comune de
control sau îsi acordă sprijin operational/asistentă tehnică în cadrul investigatiilor.
2.2. În afara României, DLAF poate asista la investigatiile OLAF.
2.3. Dacă OLAF transmite DLAF informatii obtinute în cursul investigatii lor externe care nu
s-au finalizat prin raportul final de control, Departamentul declansează, după caz, propria
actiune de control.
8
http://www.antifrauda.gov.ro/
2.4. Dacă OLAF transmite DLAF raportul final de control, care contine indicii de fraudă,
Departamentul sesizează parchetul competent, în baza raportului OLAF.
3. Cooperare prin asistentă tehnică
3.1. OLAF sesizează DLAF cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activităti ce aduc
atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.
3.2. DLAF pune la dispozitia OLAF toate informatiile si documentele relevante referitoare la:
existenta unor suspiciuni privind nereguli, fraude si alte activităti ilicite ce aduc atingere
intereselor financiare ale Uniunii Europene, operatorii economici sau persoanele fizice
care au legătură cu obtinerea, derularea si utilizarea fondurilor europene, proiectele
sau programele de finantare, evolutia cazurilor controlate de Departament sau orice alte
informatii solicitate, în conditiile legii.
3.3. DLAFtransmite informatii, la solicitarea OLAF, cu privire la stadiul cercetărilor în
dosarele penale în care au fost identificate suspiciuni privind săvârsirea infractiunilor
împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene si pune la dispozitie copii ale
rechizitoriilor parchetelor si ale hotărârilor instantelor judecătoresti din aceste cauze.
3.4. DLAF facilitează solicitările de asistentă tehnică adresate OLAF de către institutiile sau
autoritătile nationale.
3.5. DLAF oferă OLAF informatiile si clarificările necesare privind legislatia natională
aplicabilă în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
4. Cooperare pentru raportarea neregulilor
DLAF asigură, coordonează si monitorizează raportarea neregulilor între institutiile
nationale si OLAF, oferind informatiile si clarificările necesare în acest sens si asigură
transmiterea informatiilor primite de la OLAF către entitătie implicate în raportarea neregulilor.
Studiu de caz 9

Beneficiarul SC K SRL a depus o cerere de finantare, în anul 2008, în scopul obtinerii unor
fonduri nerambursabile prin intermediul Programului Operational Sectorial „Cresterea
Competitivitătii Economice” – POS CCE 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului a fost
estimată la 1.000.000 RON, fără TVA, din care 70% reprezenta cheltuieli publice, iar 30%
cofinantarea beneficiarului.
Obiectivul principal al proiectului a constat în modernizarea si diversificarea productiei,
atât din punct de vedere calitativ cât si cantitativ, astfel încât să se poată crea premisele
dezvoltării unor schimburi comerciale cu alte state

Pentru realizarea acestui obiectiv general, beneficiarul a desfăurat 3 tipuri de activităti:


•achizitia unor materiale publicitare,
•realizarea unei pagini web,
•misiune economică prin participarea la târguri de specialitate în străinătate,
În vederea realizării primelor două activităti, beneficiarul a organizat o licitate, firma
câstigătoare a fost SC X SRL
.

9
DLAF -RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
În scopul decontării contravalorii serviciilor prestate pentru cele două activităti (materiale
publicitare si realizare site web), SC X SRL a emis 2 (două) facturi, fiecare dintre acestea fiind în
valoare de 300.000 RON.
Din analiza extraselor de cont a rezultat că, după ce furnizorul declarat câstigător a
încasat de la beneficiar contravaloarea serviciilor prestate, în aceeasi perioadă de timp, acesta a
transferat din acelasi cont sume de bani în valoare totală de 300.000 RON, către SC K1 SRL,
societate al cărei asociat si administrator este acelasi cu cel al SC KSRL.
Conform acestor 31 extrase de cont, sumele de bani transferate au ca justificare de plată,
existenta unor servicii de consultantă.
Cea de-a treia activitate prevăzută a fi desfăsurată prin proiect reprezintă realizarea unei
misiuni economice în tări din America de Nord si Asia.
Din verificări a rezultat că societatea comercială în cauză a fost identificată si desemnată
de către beneficiar, fără a respecta prevederile legale.
Totodată, pentru serviciile prestate a fost emisă o factură în valoare de aproximativ
300.000 RON. În urma analizei documentare a rezultat că, în realitate, au fost efectuate
cheltuieli în sumă de 40.000 RON.
De asemenea, conform extraselor de cont, societatea comercială care a “prestat” serviciile de
cazare si transport a încasat suma de 300.000 RON de la SCK SRL, si în aceeasi zi, această sumă
a fost transferată, sub formă de decontare, către SC K1 SRL. Ca si în cazul
achizitiei materialelor publicitare si a realizării paginii web, returnarea acestor sume avea la bază
contracte de consultantă încheiate în mod fictive între societatea de turism si SC K1 SRL.
Administratorul acestei societăti a recunoscut mecanismul de manevrare frauduloasă a
fondurilor, prin care s-a realizat doar o simulare a plătii pentru serviciile de cazare si transport,
fără ca această societate să încaseze efectiv sumele de bani.
Această societate a avut doar rolul de a crea aparenta cheltuirii sumelor alocate prin
bugetul proiectului în scopul decontării acestora la Autoritatea Contractantă, actionând, în mod
direct, în interesul SC K SRL pentru a facilita returnarea sumelorde bani cheltuite de către
această societate în cadrul misiunii economice.
Factura emisă de către societatea de turism a fost supraevaluată, prin întelegerea
prealabilă cu emitentul înscrisului, respectiv cu reprezentantul societătii, fapt recunoscut de către
acesta în declaratia dată echipei de control DLAF.
Întelegerea prealabilă dintre beneficiarul finantării nerambursabile si administratorul
societătii de turism a vizat, totodată, si returnarea imediată si integrală a sumei de 300.000
RON, doar pentru a crea aparenta plătii unor servicii presupus prestate de firma de turism.
CONCLUZII

Contrabanda cu ţigãri, falsificarea de monede euro, subvenţii pentru culturile de portocali ale unor
ferme inexistente – toate acestea priveazã bugetul Uniunii Europene, şi implicit contribuabilii
europeni. Oficiul European de Luptã Antifraudã (sau OLAF, abrevierea sa francezã) a fost stabilit
în 1990, pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene şi a asigura o utilizare cât mai
bunã a resurselor Uniunii Europene. OLAF opereazã ca un serviciu independent de investigaţie în
cadrul Comisiei Europene. Angajeazã aproximativ 400 de oficiali spre a combate frauda, corupţia
şi orice alte activitate ilegalã, inclusiv orice comportament anormal în cadrul instituţiilor europene
care ar avea consecinţe financiare.

În fiecare an, OLAF investigheazã câteva sute de cazuri, în care Uniunea Europeanã este înşelatã
în privinţa veniturilor sau în care fondurilor li s-a dat o destinaţie diferitã decât cea iniţialã.
Consecinţele includ condamnarea de cãtre autoritãţile naţionale, proceduri disciplinare, sancţiuni
administrative sau financiare, sau schimbãri ale legislaţiei.

OLAF reuşeşte de asemenea sã obţinã bani înapoi de la Uniunea Europeanã : în ultimii ani, OLAF
a recãpãtat anual aproximativ 200 de milioane, obţinuţi în mod fraudulent în conturile de la
Bruxelles.
BIBLIOGRAFIE

1.Costica Voicu,Alexandru Boroi,ioan Monlar,Mirela Gorunescu,Sorin Corlateanu-„Dreptul


penal al afacerilor”

2. OLAF- Al 11-lea Raport operational pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010

3 .Raport de activitate al Comitetului de Supraveghere a OLAF

4.Regulamentul (Euratom,CE) nr 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele si


inspectiile la fata locului efectuate de catre Comisie in scopul protejarii intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene impotriva fraudei si a altor neregului

5. http://www.antifrauda.gov.ro/

6. http://europa.eu

S-ar putea să vă placă și